16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

overBæltet

Anne-Cathrine

Riebnitzsky

Mandag 15. april

kl. 19.00

Fredericia Bibliotek

75 kr.

Anne-Cathrine Riebnitzsky fi k årets

Debutantpris for ”Den stjålne vej”.

I samtale med Henriette Bacher

Lind, der er litteraturanmelder og en

erfaren interviewer.

Arrangementet fl yttes muligvis til

Tøjhuset, Gothersgade 34.

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!