16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Preben Brandt har hele sit

liv kæmpet for mennesker

på kanten af samfundet.

Han bærer sit virke helt ud

i krop og sind. Vi inviteres

”Udenfor” og han tager os

med på op- og nedture i sin

verden blandt samfundets

svageste og udstødte.

Mandag 8. april

kl. 14.00

50 kr. 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!