16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

fødselsdag ... og ordenes magi

Spit the Word

og varme hveder

Torsdag 25. april

Kl. 19.00

Ungdommens Hus

Gratis adgang

Eaggerstun

Hardcore reggae-realiteter på

dansk

Lørdag 27. april

Kl. 21.00

Det Bruunske Pakhus

Køb billet på

fredericiabiletten.dk

Kierkegaard

Comedy Show

”Med kvinden kom spasen ind i verden”

skrev Kierkegaard.

Hvordan det hænger sammen, kan du se, når

Claus Damgaard kaster sig ud i et dødsens

alvorligt comedy show om kærlighed, sex og

parforhold. Det er Søren Kierkegaard som

både komik, foredrag og teater.

Tirsdag 30. april

Fredericia

Bibliotek

kl. 19.00

75 kr.

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!