16.09.2013 Views

Læs referat fra generalforsamlingen her - Vanløse Idræts Forening

Læs referat fra generalforsamlingen her - Vanløse Idræts Forening

Læs referat fra generalforsamlingen her - Vanløse Idræts Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Generalforsamlingen

2013

Generalforsamling

Vanløse Idræts

Forening

Onsdag den 20. februar 2013

Klublokalet i Vanløse Idrætspark

Vanløse Idræts Forening, Klitmøllervej 20, 2720 Vanløse

CVR: 22790919


Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Jens-Jørgen Schaksen.

2. Valg af referent.

Bestyrelsen foreslår Rasmus Bruun.

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

4. Det reviderede årsregnskab for 2012

Den økonomiansvarlige:

a. Forelægger det reviderede regnskab 2013 til godkendelse.

b. Orienterer om budget 2014.

5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

6. Valg af formand samt mindst 3 yderligere medlemmer til bestyrelsen; valg af intern revisor.

a. Valg af formand for 2 år.

Tage Kleinbeck genopstiller ikke.

Bestyrelsen indstiller Jens Christian Petersen, der er villig til valg.

b. Valg af mindst 4 medlemmer til bestyrelsen.

Finn Bay Madsen og Tage Kleinbeck genopstiller ikke.

Bestyrelsen indstiller Kim Lyche Petersen, Kasper Frandsen, Bjarne P. Nielsen og Jesper Søgaard, der alle er

villige til valg.

c. Intern revision.

Torben Rylander modtager genvalg.

d. Revisorsuppleant.

Jens-Jørgen Schaksen modtager genvalg.

7. Eventuelt.

1


Referat

Klubbens formand, Tage Kleinbeck, bød velkommen til generalforsamlingen og takkede de forsamlede for

deres fremmøde, hvorefter han præsenterede de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Formanden kunne meddele, at klubben i år havde en 25-års jubilar, nemlig Ib Grunnet Nielsen, som blev

hyldet og fik overrakt 25-års nålen. Derefter bad Tage forsamlingen rejse sig og afholde ét minuts stilhed til

minde om de medlemmer, der var gået bort i løbet af året.

1. Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne indstillede formanden Jens-Jørgen Schaksen som dirigent, og han blev valgt af

generalforsamlingen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet minimum 14 dage før mødet og

opfyldte kravene om at blive afholdt inden udgangen af 1. kvartal. Dirigenten konkluderede, at

generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af referent.

Rasmus Bruun blev valgt som referent.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Herefter overlod dirigenten ordet til formand Tage Kleinbeck.

Tage takkede for ordet og henviste til den skriftlige beretning, som han ville uddybe mundtligt i det følgende.

Han konstaterede med glæde, at klubbens medlemstal fortsætter med at stige og ved årets udgang lød på 996

medlemmer mod 982 året før.

2012 var også året, hvor klubben for første gang i mange år havde en lønnet ansat. Torben Hansen er ansat

på deltid og er til stor gavn for klubben. Bestyrelsen håber, at der kan findes penge til, at Torben Hansen kan

ansættes på fuld tid.

Samtidig kunne formanden berette om, at klubben fortsat har stor glæde af kunstgræsbanen og stærkt ønsker

sig mere lys og kunstgræs, så der bliver mere banetid. Klubbens lokaler er også blevet renoveret, og både

bestyrelsen og spillerne er meget glade for de nye forhold. Der vil blive arbejdet for, at disse faciliteter bliver

udnyttet optimalt og kommer til at danne ramme om mange gode oplevelser.

Angående det sportslige så var håbet for et år siden overlevelse som divisionsklub, men førsteholdet rykkede

desværre ned i Danmarksserien. Det er dog værd at notere, at cheftræner Morten Rutkjær blev i jobbet, og at

holdet samtidig oplevede spillertilgang hen over sommeren. Der er derfor stor optimisme omkring en snarlig

oprykning, men det bliver bestemt ingen walk-over.

Desværre gjorde et kiks mellem flere personer, at klubben ikke fik tilmeldt U/17- og U/19-holdet til de

respektive turneringer i tide, og derfor mistede de deres status som divisionshold. Heldigvis lykkedes det

hurtigt U/19-holdet at rykke op, mens U/17-holdet desværre manglede et enkelt point. Til gengæld havde de

yngre elitehold inklusiv U/15 Piger et rigtig stærkt efterår..

2


Formanden berettede yderligere om det meget store arbejde, som bestyrelsen i 2012 har sat i gang for at

udvikle et nyt sponsorkoncept og dermed bane vejen for øgede indtægter i de kommende år. Dette arbejde

ser ud til at ville bære frugt allerede i 2013.

Efter formandens beretning gav dirigenten ordet frit. Tonni Florang spurgte ind til konsekvenserne af U/17-

og U/19-holdenes nedrykning. Jens Christian Petersen svarede, at bestyrelsen ihærdigt havde forsøgt at

eftertilmelde holdene, men at det desværre ikke var muligt. Heldigvis var kun fire spillere fra årgang 1997

skiftet væk, heraf to til klubber langt væk. U/19-holdet bevarede 18-19 spillere. For at holde på spillerne fik

de to hold kontingentfritagelse i efteråret, og deres støvleordning blev udvidet. Samtidig har klubben givet

tilskud til udlandsture, som vil gavne trupperne både sportsligt og socialt.

Tonni Florang spurgte videre til, om den manglende dispensation skyldtes, at man så sent som i 2011 havde

fået dispensation for ikke at have tilmeldt sig turneringerne til tiden. Her svarede Tage Kleinbeck, at det var

hans opfattelse, at man i 2012 simpelthen var alt for sent ude, således at DBU allerede havde foretaget

rækkeinddelingerne.

Herefter satte dirigenten bestyrelsens beretning til afstemning. Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

4. Det reviderede årsregnskab for 2012.

René Bigandt forelagde på bestyrelsens vegne regnskabet for 2012, som ikke havde givet anledning til

bemærkninger fra revisor.

Klubbens sponsorindtægter er faldet og derfor har bestyrelsen brugt tid på at gentænke sponsorarbejdet. Der

forventes en stigning i sponsorindtægter i 2013.

På grund af nedrykningen og deraf manglende indtægter fra Divisionsforeningen samt de faldende sponsorindtægter

viser regnskabet et underskud på kr. 115.453, hvilket bestyrelsen vurderer som acceptabelt.

Bestyrelsen besluttede i årets løb at fastholde aktivitetsniveauet trods de faldende indtægter i en tro på en

snarlig sportslig vending. Men bestyrelsen agerede i sin økonomistyring med fuld opmærksomhed på de

manglende indtægter med henblik på at opnå et acceptabelt årsresultat.

Foreningen er således konsolideret, og den kunne bære et relativt dårligt år som 2012. Med årets resultat har

foreningen en positiv egenkapital på kr. 573.274.

Herefter blev ordet givet frit. Tonni Florang gik til talerstolen og roste ledelsen for dens måde at håndtere

klubbens økonomi på i et vanskeligt år.

Dirigenten satte regnskabsberetningen til afstemning. Det reviderede årsregnskab for 2012 blev enstemmigt

godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand

A)

Jens Christian Petersen fortalte om sig selv. Han har spillet i SønderjyskE og er siden blevet træner i

3


Vanløse. Han bruger meget tid i klubben og arbejder hårdt på at omstille klubben til at fungere som en

eliteklub. Vanløse skal tilbage og være B-licens klub. Der skal produceres talenter til førsteholdet, men der

skal også sælges talenter til Superligaklubber.

Vanløse skal have en skarpere profil på børnefronten. Klublivet skal styrkes. Der skal være liv i de

nyrenoverede lokaler. Pigerne skal også knyttes til elitemiljøet.

Førsteholdet er vigtigt og et flagskib, men der er andre hold, som er lige så vigtige. Det er ikke en trykfejl, at

forventningen til førsteholdet er, at de rykker op i 2014, men sker det allerede i 2013, er det selvfølgelig

meget glædeligt. Målet er yderligere en top-fire placering i 2016 eller 2017.

Der var ingen andre kandidater, og Jens Christian Petersen blev enstemmigt valgt som ny bestyrelsesformand

for Vanløse IF.

B) Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen indstillede Kim Lyche Petersen, Kasper Frandsen, Bjarne P. Nielsen og Jesper Søgaard.

Kim Lyche Petersen var på ferie og kunne ikke være til stede. Kim er 49 år, erhvervsassurandør, bor i

Vanløse og har i en årrække været en meget aktiv og engageret træner/holdleder i 99-årgangen (U14). Kim

er en hyppig tilskuer på stadion ved hjemmekampene og kender på alle måder VIF godt.

Kasper Frandsen fortalte kort om sig selv. Kommer fra Jylland, men er flyttet til Vanløse og er træner og

årgangsleder i klubben. I bestyrelsen tager han sig særligt af økonomien.

Bjarne P. Nielsen har været medlem af Vanløse IF i 30 år. Han ønsker at åbne døre og støtte klubbens

udvikling.

Jesper Søgaard kommer fra Vesterbro og har et ønske om at arbejde med klubbens sociale liv. Er direktør for

Gilleleje-revyen og er restauratør. Har siddet i bestyrelsen i fodboldklubber i Sverige, hvor han også har boet

i 10 år.

Alle de opstillede kandidater blev valgt ind i bestyrelsen.

Vanløse IFs bestyrelse består herefter af: Jens Christian Petersen (formand), Dan Bjaarnø, Kim Lyche

Petersen, Kasper Frandsen, Bjarne P. Nielsen og Jesper Søgaard.

C) Intern revision.

Bestyrelsen indstillede Torben Rylander.

Torben Rylander blev valgt som intern revisor for to år.

D) Revisorsuppleant.

Bestyrelsen indstillede Jens-Jørgen Schaksen.

Jens-Jørgen Schaksen blev valgt som revisorsuppleant for et år.

4


Eventuelt

Martin Olesen tog ordet og fortalte om Målaktionærer, som han og Ib Helge nu har overtaget styringen af.

Ordningen er til støtte for førsteholdet, og Martin opfordrede til at bakke op, for han så gerne klubben i 2.

division hurtigst muligt.

Knud Toft Andersen bad i et meget engageret indlæg den kommende bestyrelse om ikke i sit elitefokus at

glemme bredden og de mange medlemmer i klubben. Vi skal være en klub for dem alle, elite og bredde har

brug for hinanden.

Tonni Florang ønskede, at Vanløse skal i divisionerne hurtigst muligt, da det vil gavne fællesskabet omkring

klubben.

Jens Christian Petersen tog til sidst ordet og takkede for tilliden til ham som ny bestyrelsesformand.

Derudover takkede han Torben Rylander, Finn Bay Madsen, Tage Kleinbeck og René Bigandt for deres store

indsats.

Den afgåede formand meddelte, at generalforsamlingen i 2014 forventes afholdt onsdag d. 19. februar, og

han takkede til sidst Jens Jørgen Schaksen for hans indsats som dirigent.

Generalforsamlingen afsluttedes.

Referatet godkendt af:

Jens Jørgen Schaksen Tage Kleinbeck

Dirigent for generalforsamlingen Formand

Dato: Dato:

______________________________ ______________________________

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!