Analysekatalog - LandboSyd

landbosyd.dk

Analysekatalog - LandboSyd

Analysekatalog

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.


Forord

Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens interne analysedel.

Kataloget henvender sig primært til assistenter og konsulenter, der arbejder

med den driftsøkonomiske udarbejdelse af årsrapporten. Kataloget er velegnet

til dialog med kunden om ønsker til indhold. Kataloget egner sig ikke til at blive

udsendt til kunderne.

Analysekataloget er struktureret sådan, at der først er en kort beskrivelse af

formålet, forklaring og krav til den enkelte analyse. Herefter vises et eksempel på,

hvordan analysen eller opstillingen ser ud i det interne regnskab.

Analyserne og mulighederne for benchmarking hænger nøje sammen. Det er

derfor markeret, hvilke af analyserne, der indgår i benchmarking.

En række af analyserne hører til i Supplerende opgørelse, der udarbejdes efter og

uafhængigt af den almindelige opgørelse via en række fordelingsbilleder. Disse

udskrifter er ligeledes markeret.

Det er vigtigt at konsulent og kunde udvælger relevante analyser, som giver

værdi for den enkelte virksomhed. Dermed også sagt, at alt ikke skal vælges. Der

er indledningsvist vist sammenhænge og overlap mellem de forskellige typer af

produktionsanalyser.

Sidst i kataloget er der en ”foldeudtabel”, der viser 5 analyseniveauer, der kan

vælges i Ø90. Alle analyserne beskrevet i dette katalog indgår i et niveau i ”foldeudtabellen”,

og deres placering i tabellen viser hvilke valg, der skal foretages

i Ø90, for at analysen indgår i det interne regnskab. Hver analysebeskrivelse i

kataloget har en farvemarkering, der viser hvor analysen er placeret i ”foldeudtabellen”,

og dermed hvilket analyseniveau analysen tilhører.

Undgå tilbageløb i opgørelsesarbejdet

”Foldeudtabellen” er opbygget så indberetningskravet og kvalitetskontrollen i

Ø90 øges fra toppen til bunden af tabellen. Det er mest rationelt at udarbejde

et regnskab, når analyseniveauet i Ø90 vælges, før statussedlen udskrives, og før

opgørelsen af regnskabet startes. Det sikrer, at de nødvendige oplysninger bliver

indberettet, mens regnskabet udarbejdes.

Alle analyser indenfor det valgte analyseniveau i Ø90 er herefter ”gratis”, forstået

på den måde, at til og fravalg af analyser ikke giver noget tilbageløb i opgørelsesarbejdet.

Hvis en analyse tilhører et andet analyseniveau end det, der er valgt i Ø90,

giver det tilbageløb i opgørelsesarbejdet, fordi nogle opgørelsesbilleder i Ø90

falder til berørt og dermed skal behandles igen, så opgørelsen kommer til at svare

til det valgte analyseniveau.

Nye analyser vil komme til i løbet af 2011. Selv om de allerede nu er på tegnebrættet,

er de ikke medtaget. Indholdet i de viste analyser og opstillinger er tilpasset

til de ændringer, der sættes i gang 26. november 2010. Dog er der layoutmæssige

ændringer, hvor der kan være forskelle (eks. skrifttype og understregning).

Såvel nye analyser og nyt layout vil komme med i kommende ajourføringer.

3


4

Læsevejledning

For hver analyser er der foruden beskrivelse en række ikoner, der viser følgende

1

5

Bl

Analysen kan laves for landbrug (plan 1)

Analysen kan laves for andre erhverv (plan 5)

Analysen er en del af den Supplerende opgørelse (fordelingsbilleder)

Analysen kan for landbrugsregnskaber indgå i benchmarking

Der findes yderligere materiale eller vejledning til analysen

Peger på analysens placering i ”foldeudtabellen” sidst i kataloget. Pilens

farve illustrerer hvilket analyseniveau, der skal vælges i Ø90.


Sammenhæng mellem

produktionsanalyser

Produktionsanalyserne:

1. Produktionsgrensopgørelse

2. Dækningsbidrag fordelt

3. Kapacitetsomkostninger fordelt

4. Driftsgrensanalyse

Der delvis sammenhæng og overlap mellem analyserne. Det er derfor vigtigt, at

man gør sig klart, hvad man ønsker at analysere og på hvilket niveau, samt hvilken

arbejdsgang der passer bedst hertil, herunder også datafangsten.

Eksempelvis er det tænkt, at man laver ENTEN en produktionsgrensanalyse ELLER

en fordeling af dækningsbidrag. Man kan vælge at medtage kapacitetsomkostninger

i produktionsgrensanalysen eller anvende det supplerende opgørelsesbillede

i Ø90 ”Fordeling af Kapacitet”, uanset hvilken analyse der er anvendt til dækningsbidraget.

I figuren er vist, hvorledes begge veje kan anvendes til at få en præsentation af en

driftsgrensanalyse.

Produktionsgrensopgørelse

Dækningsbidrag

pr.

produktionsgren

Kontante

Kapacitetsomkostninger

Driftsgrensanalyse

Bruttoudbytte

Stykomkostninger

Kapacitetsomkostninger

Kapital

omkostninger

Supplerende opgørelsesbilleder

i Ø90

Driftsgrensanalysen kan alternativt laves fra bunden i eget supplerende

opgørelsesbillede, uden at de foregående analyser er lavet.

Samme princip gør sig gældende for aktivitetsanalysen, der anvender de fordelte

økonomital fra produktionsgrensopgørelse hhv. fordeling af dækningsbidrag,

fordeling af kapacitetsomkostninger eller driftsgrensanalyse.

Mulige overvejelser i forhold til valg af produktionsanalyser

Behovet for efterfordelinger

Antallet af produktionsgrene

Detaljeringsgraden (kontospecifikationen)

Antal supplerende oplysninger

Fordeling af

dækningsbidrag

Fordeling af

kapacitetsomkostninger

5


Indhold

A2020 Produktionsgrundlag ........................................................................ 8

A2030 Resultatopgørelse – Intern ............................................................... 10

A2040 Balance – Intern ................................................................................ 12

A2050 Egenkapitalforklaring ....................................................................... 14

A2060 Pengebinding ..................................................................................... 16

A2200 Mål og Potentiale .............................................................................. 18

A2201 Følsomhedsanalyse ........................................................................... 20

A2202 Virksomhedens nøgletal ................................................................... 22

A2210 Fremskrivning af nudrift ................................................................... 24

A2300 Resultatopgørelse/ Budgetkontrol ................................................... 26

A2302 Resultat opdelt på aktivitet .............................................................. 28

A2304 Resultat opdelt på steder ................................................................. 30

A2310 Udvikling i økonomi .......................................................................... 32

A2312 Udvikling i egenkapitalen ................................................................. 36

A2314 Udvikling i nettoinvesteringer og kapitaltilførsel ........................... 38

A2400 Analyse af balance ............................................................................. 40

A2410 Analyse af aktiver .............................................................................. 44

A2420 Analyse af passiver ............................................................................ 46

A2425 Analyse af gæld .................................................................................. 50

A2610 Produktionsgrensopgørelse – sammendrag ................................... 52

A2620 Produktionsgrensopgørelse – specifikation .................................... 54

A2628 Produktionsgrensopgørelse – kontospecifikation .......................... 56

A2630 Dækningsbidrag fordelt (sammendrag) .......................................... 58

A2632 Dækningsbidrag fordelt pr. enhed .................................................. 60

A2650 Kapacitetsomkostninger fordelt ..................................................... 62

A2651 Kapacitetsomkostninger fordelt (pr. enhed) ................................... 64

A2652 Udvikling i kapacitetsomkostninger ................................................ 66

A2660 Driftsgrensanalyse (sammendrag) ................................................... 68

A2662 Driftsgrensanalyse (pr. enhed) ......................................................... 70

A3210 Bilag – Markudbytte og foderforbrug kvæg ................................... 72

A3212 Markudbytte og foderforbrug svin .................................................. 74

Kundecases ..................................................................................................... 76

Noter ............................................................................................................... 78

Foldeudtabel .................................................................................................. 84

7


A2020 Produktionsgrundlag

Formål

Give eksterne læsere et hurtigt overblik over bedriftstype

Give eksterne læsere et grundlag for vurdering af indtægtsgrundlaget

Give overblik over produktionsgrundlagets/-rettigheders hovedtal for de seneste år.

Uddybende forklaring

Produktionsgrundlaget kan indeholde oplysninger indenfor disse områder:

Arealfordeling på afgrøder

Dyrket areal

Bonitetsfordeling

Eget-, forpagtet- og bortforpagtet areal

Markvandingstilladelse i m3

Leveringsrettigheder

Antal årsdyr

Antal producerede dyr

Antal dyreenheder

Antal tilladte dyreenheder.

Hvis en oplysning er indberettet i Ø90, vil den automatisk fremgå af produktionsgrundlaget. Alle oplysninger stammer fra Ø90

statussedlen bortset fra ”Antal godkendte dyreenheder”, som kan indberettes i Ø90 billedet ”Tværgående kontrol”.

Når det interne regnskab udskrives indgår kun de linjer i produktionsgrundlaget, der er indberettet oplysninger til.

Ø90 kontrollerer, at indberettede oplysninger virker sandsynlige, men en del af oplysningerne kontrolleres ikke.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

Delnote til- og fravalg

Tilladte DE

Godkendte dyreenheder

8

1


7

9


A2030 Resultatopgørelse – Intern

Formål

At præsentere resultatopgørelsen efter bidragsmodellen, som samtlige analyser er opbygget ud fra ved at præsentere

begreberne dækningsbidrag, variable omkostninger samt kapacitetsomkostninger .

At vise sammenhængene mellem de enkelte analyser og den samlede økonomi til og med Årets resultat,

såvel ekstern som internt.

Uddybende forklaring

Analysen kan med fordel medtages sammen med A2040, når efterfølgende analyser er tilvalgt

Resultatopgørelsen i det interne adskiller sig fra resultatopgørelsen i det eksterne regnskab ved, at den indeholder

intern omsætning. Ø90 danner kontroludslag, hvis der ikke er lavet intern omsætning.

Linierne er tilpasset kontoplanen, så analysen er tilpasset landbrug hhv. andre erhverv.

Bemærk at maskinstationsomkostninger for kontoplan 1 er medtaget under kapacitetsomkostninger, da de er substitutter

for egne maskiner. Modsat er maskinstationsomkostninger medtaget under dækningsbidrag for kontoplan 5.

Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

Definitioner kan findes her:

http://www.o90.dk/Vejledning/Faerdiggoerelse/Beskrivelse_af_udskrifter/Aarsrapport/

10

1

5

Bl


9

11


A2040 Balance – Intern

Formål

At præsentere balancen, hvor aktiverne er opdelt efter landbrugsaktiver hhv. aktiver til primær drift,

andre aktiver samt finansaktiver.

At præsentere grundlaget for finansanalyserne.

Uddybende forklaring

Analysen kan med fordel medtages sammen med A2030, når efterfølgende analyser er tilvalgt.

Linjerne er tilpasset kontoplanen, så analysen er tilpasset landbrug hhv. andre erhverv.

Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

Definitioner kan findes her:

http://www.o90.dk/Vejledning/Faerdiggoerelse/Beskrivelse_af_udskrifter/Aarsrapport/

12

1

5

Bl


11

13


A2050 Egenkapitalforklaring

Formål:

At kunne forklare årets bevægelse i egenkapitalen fra primo til ultimo.

At kunne forklare hvilke poster der har betydning for formuebevægelser.

Uddybende forklaring

Egenkapitalforklaringen viser, hvorledes hovedposterne for resultat, privat udtræk, værdireguleringer

samt ændring i udskudt skat har påvirket egenkapitalen fra primo til ultimo.

Egenkapitalforklaringen omhandler alene poster, der har betydning for formuen herunder værdiændringer,

der ikke har likvid påvirkning.

Vigtigt tal er Ændring i udskudt skat, der bør diskuteres i sammenhæng med Skat af årets resultat og Betalt skat.

Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

14

1

5


13

15


A2060 Pengebinding

Formål

At beskrive likviditeten ud fra en indirekte opgørelse.

At beskrive likviditetsbehov og fremskaffelse.

Uddybende forklaring

Pengebinding viser hvorledes såvel driften, private udtræk samt investeringer bidrager til det samlede likviditetsbehov, og hvorledes

dette er fremskaffet. Likviditetsbehovet er beregnet indirekte med udgangspunkt i Årets resultat før skat, hvor der er tilbage ført alle

ikke-likvide poster.

For landbrug er der særskilt redegjort for tilbageførsel af de værdiændringer, der har været i de biologiske aktiver besætning

og beholdning. Disse har alene resultatmæssig virkning og ikke likvid virkning.

Vigtige nøgletal er

Likviditet efter regulering og privat.

En positiv værdi angiver, at driften har kunnet bidrage til finansiering af investeringer og omvendt, hvis værdien er negativ.

Investeringer i alt

Størrelse sammenholdt med balancen og afskrivninger kan give et fingerpeg, om der er tale om nedslidning, vedligehold eller udvikling

af driften.

Det samlede likviditetsbehov er summen af Likviditet efter regulering og privat plus Investeringer i alt.

Spec. kolonnen i venstre side henviser til tilhørende specifikation i specifikationsafsnittet.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

16

1

5


15

17


A2200 Mål og Potentiale

Formål

Med baggrund i de opnåede produktionsmæssige resultater at vurdere potentialet på ejendommen

At give et overblik over de væsentligste indsatsområder til forberedelse af regnskabsgennemgang.

Uddybende forklaring

Der kan enten vælges standardmål (normer) eller indtastes bedriftsspecifikke mål. Disse mål kan enten være de aktuelle budgetmål

eller mere langsigtede mål. ‘Mål’ indtastes på ejendoms-/kreds-/eller landsniveau. Der kan være taget hensyn til bonitet eller andre

produktionsforhold. Der kan opstilles mål for såvel udbytter, som for priser for de forskellige produktioner.

Forskel i opnået udbytte og mål omregnes til en afvigelse i kr. Ved beregning af det økonomiske potentiale anvendes afregningsprisen

på produktet gange med en standard dækningsgrad for den pågældende driftsgren (dækningsbidragets andel af bruttoudbyttet),

hvorved der skønsmæssigt tages hensyn til stykomkostninger forbundet med produktion af en større mængde.

Ved prisafvigelser ganges afvigelsen med den aktuelt producerede mængde.

I analysen medtages netop de parametre, som er relevante for den pågældende landmand. Hvis Ø90 beregner og viser nogle ”ikke”

relevante mål og potentialer, kan de fjernes fra udskriften ved at fjerne ”fluebenet” ud for linjen i ”Mål og potentiale”, som er det

supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen.

Krav

Billedet Mål og potentiale i Supplerende opgørelse skal være beregnet. Det er ikke et krav, at der indberettes mål.

I Ø90 Nyt nr. 30-10 (http://www.o90.dk/NYT/2010/n_10_30.htm ) er der et link til en oversigt over de mål og potentialer,

som Ø90 kan beregne pr. 1-10-2010.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

18

1


17

19


A2201 Følsomhedsanalyse

Formål

Med baggrund i de produktionsmæssige resultater beregnes følsomheden for mængde- og prisændringer.

At give et overblik over de væsentligste indsatsområder til forberedelse af regnskabsgennemgang

Uddybende forklaring

Der kan enten vælges standardtal fra landsniveau eller indtastes bedriftsspecifikke følsomheder. ‘Følsomheder’ kan indtastes

på ejendoms-/kreds-/eller landsniveau.

Forskellen fra Mål og Potentiale er, at der her beregnes, hvor stor den økonomiske påvirkning vil være ved en given afvigelse

i mængde/omfang. For eksempel hvor meget vil dækningsbidraget stige, hver gang udbyttet i korn stiger med 10 hkg.

Følsomheder omregnes til en afvigelse i kr. Ved beregning af følsomheden ganges med en ”udbytte andel”, som er standard

dækningsgraden for den pågældende driftsgren (dækningsbidragets andel af bruttoudbyttet). Herved tages der skønsmæssigt hensyn til

stykomkostninger forbundet med produktion af en større mængde. Udbytteandelen kan enten være et standardtal fra landsniveau

eller indberettes på ejendoms- eller kredsniveau.

I analysen medtages netop de parametre, som er relevant for den pågældende landmand. Hvis Ø90 beregner og viser nogle ”ikke”

relevante følsomheder, kan de fjernes fra udskriften ved at fjerne ”fluebenet” ud for linjen i ”Følsomhed”, som er det supplerende

opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen.

Krav

Billedet Mål og potentiale i Supplerende opgørelse skal være beregnet. Det er ikke et krav, at der indberettes mål.

I Ø90 Nyt nr. 30-10 (http://www.o90.dk/NYT/2010/n_10_30.htm ) er der et link til en oversigt over de følsomheder,

som Ø90 kan beregne pr. 1-10-2010.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

20

1


19

21


A2202 Virksomhedens nøgletal

Formål

Give virksomhedsejeren overblik over udviklingen i bedriftens nøgletal, så det kan vurderes, hvorvidt der opnås et tilstrækkeligt afkast

af den investerede kapital, og hvor solid virksomheden er rent økonomisk.

Præsentere nøgletal, der er universelle og kan sammenlignes med andre virksomheder.

Uddybende forklaring

De regnskabsmæssige nøgletal indikerer niveauer, tendenser og trends set over et længere perspektiv. Nøgletal skal sætte fokus på

problematikker, som kan tages op med landmanden. Udviklingen i de enkelte nøgletal er vigtig at få frem. Et enkelt nøgletal kan alene

sige noget om virksomheden, men skal altid ses i sammenhæng med andre nøgletal og kvalitative forhold.

Analysen indeholder bl.a. følgende nøgletal:

Afkastningsgrad, (Driftsresultat/ Aktiver primo)x 100

Er et udtryk for det gennemsnitlige afkast pr. indsat kapitalkrone, og dermed et udtryk for rentabiliteten. Da den indsatte kapital består

af både egenkapital og fremmedkapital, er det Driftsresultatet, der indgår i målingen, så at forrentning af egenkapital og fremmedkapitaal

ligestilles.

Kapacitetsgrad, (Dækningsbidrag/Kapacitetsomkostninger)x 100

Viser den samlede udvikling af dækningsbidrag og kapacitetsomkostninger. En stigning i kapacitetsgraden er udtryk for at dækningsbidraget

er forøget mere end kapacitetsomkostningerne. Det omvendte kan være et udtryk for, at investering i øget kapacitet ikke

har afstedkommet et øget dækningsbidrag.

Egenkapitalens forrentning, (Årets resultat / gennemsnitlig egenkapital) x 100

Udtrykker i hvor høj grad Årets resultat har kunnet bidrage til forrentning af den indsatte egenkapital. For virksomhedsejeren

er det interessant, hvorvidt virksomheds aktiviteter kan forrente egenkapitalen sammenlignet med andre investeringer.

Soliditetsgrad, (Egenkapital ultimo / Aktiver ultimo) x 100

Forsøger at udtrykke hvor solid virksomheden er ved at vurdere hvor stor en del af aktiverne, der faktisk er virksomhedens friværdi. En

positiv udvikling i soliditetsgrad udtrykker at risikoen for kreditgiver mindskes. For landbrug er soliditetsgraden ofte lavere end

for mindre kapitalkrævende erhverv.

Krav

I 2010 regnskaberne er der krav om manuelle indtastninger for år -3 og -4. Dette er beskrevet i Ø90-Nyt nr. 36-10 og Ø90-Nyt nr. 43-10

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

22

1

5


21

23


A2210 Fremskrivning af nudrift

Formål

At forudse udviklingen i økonomien med udgangspunkt i nudriften.

At kunne foretage en meget enkel fremskrivning, der evt. tydeliggør nødvendigheden af at få udarbejdet et egentligt budget.

At udarbejde et “passivt budget” for de landmænd (75%), der ikke får udarbejdet et budget.

Uddybende forklaring

At vise trenden i de seneste to årsrapporter og fremskrive senest afsluttede årsrapport til det næste år ud fra nogle prisforventninger.

Der foretages en fremskrivning pr. sammendragslinie til indeværende år (der er påbegyndt), på basis af det netop afsluttede regnskabsår

med den viste fremskrivningsprocent.

Fremskrivningen er baseret på en uændret produktionssammensætning og uændret produktivitet og effektivitet.

Nederst er et afsnit med Indtjeningskrav. Dette krav er beregnet som:

24

Ejeraflønning + forrentning af egenkapitalen

Indtjeningskravet forventes at skulle dækkes af Årets resultat før skat. Indtjeningen skal kunne dække aflønning af familiens arbejdsindsats

samt en “normal forrentning” af egenkapitalen. Ø90 beregner forrentningsprocenten, som den betalte gennemsnitsrente af gælden.

Hvis indtjeningskravet ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne ”fluebenet” ud for linjen i ”Fremskrivning”, som er det supplerende

opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen.

Krav

For at få beregnet indtjeningskravet skal der være indberettet ejeraflønning som supplerende oplysning. Ejeraflønning indberettes

i Ø90 som en supplerende oplysning i billedet ”Fordelingskontroller”, som findes under den supplerende opgørelse.

Fremskrivning sker i den supplerende opgørelse, hvor der enten kan bregnes alene ud fra landsforslag til fremskrivningsprocenter,

eller hvor det er muligt at indtaste egen fremskrivningsprocent eller rette direkte i fremskrivningsbeløbet.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

1

5


A2300 Resultatopgørelse/

Budgetkontrol

Formål

At give landmanden overblik over opnåede resultater, og muligheden for at sammenholde det med egne budgetmål.

At præsentere budgetkontrol og budgetafvigelse for regnskabsåret.

Uddybende forklaring

Der laves en sammenstilling af landmandens budget (mål) og de opnåede resultater (intern regnskab).

Sammenstillingen laves som en 3-4 kolonnes opstilling med følgende indhold:

Regnskab Regnskab Budget Budgetafvigelse

År – 1 Dette år Dette år

Krav

For at få udfyldt kolonnerne Budget og Budgetafvigelse skal der være indberettet budget i Ø90.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

26

1

5


A2302 Resultat opdelt på aktivitet

Formål

Giver et overblik over bedriftens resultater opdelt på aktiviteter, det vil sige eksempelvis mark, husdyr, andet erhverv, ufordelt og i alt.

Det er muligt at fordele EU-tilskud og finansiering.

Uddybende forklaring

Fordelingen mellem aktiviteter kan enten laves via gundkonteringen, eller via efterfordeling mellem aktiviteter i Ø90 via det

supplerende opgørelsesbillede ”Fordeling på aktiviteter”.

Det er ikke muligt at få beregnet beløb pr. enhed i analysen, men antal enheder fra produktionsgrundlaget bliver vist under

de relevante kolonner, hvis oplysningerne er indberettet i Ø90.

Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne ”fluebenet” ud for linjen i ”Fordeling på aktiviteter”,

som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen.

Krav

Billedet ”Fordeling af aktiviteter” i Supplerende opgørelse skal være beregnet, og kolonneopsætningen skal være tilpasset ejendommens

aktiviteter. Bemærk det er ikke kun overskriften der skal tilpasses, men at der også skal vælges en standardkolonne (brug F4 i lyseblåt felt).

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

28

1

5


27

29


A2304 Resultat opdelt på steder

Formål

Give kunden overblik over virksomhedens resultater opdelt på steder, det vil sige ejendom 1 (sted 1), ejendom 2 (sted 2) osv.

I denne analyse er der mulighed for at “fordele” alle resultatposter, svarende til indholdet i det stedopdelte regnskab.

Uddybende forklaring

Ud fra analysegrundlaget laves der en opstilling af resultatopgørelsen fordelt på steder. Det er muligt at fordele alle poster til

og med Resultat før skat. Det er også muligt at slå flere steder sammen.

Fordelingen mellem steder kan laves via grundkonteringen og brug af stedkoder, eller via efterfordeling i det supplerende

opgørelsesbillede ”Fordeling på steder” i Ø90.

Det er ikke muligt at få beregnet beløb pr. enhed i analysen, men antal enheder fra produktionsgrundlaget bliver vist under

de relevante kolonner, hvis oplysningerne er indberettet i Ø90.

Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne ”fluebenet” ud for linjen i ”Fordeling via steder”,

som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen.

Krav

Billedet Resultat opdelt på steder i Supplerende opgørelse skal være beregnet.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

30

1

5


A2310 Udvikling i økonomi

Formål

Give et overblik over den trend, der er i bedriftens resultater, disponering af årets resultat samt pengestrøm, og hvordan de forventes at

udvikle sig frem over i budgettet (terne).

Uddybende forklaring

Der vises en “5-års oversigt” for følgende delenoter:

Resultatmål fra resultatopgørelsen

Pengebindingens poster.

Opstillingen kan vise 5-års regnskab.

I forbindelse med udskrivningen af oversigten er det muligt, at tilvælge en graf, der viser udviklingen i følgende resultatmål:

Resultat før personlig indtjening

Årets resultat før skat

Årets resultat før skat minus værdiregulering.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på de næste sider.

Delnote til- og fravalg

Der er mulighed for at vælge dele af analysen.

32

1

5


31

33


34

32


33

35


A2312 Udvikling i egenkapitalen

Formål

Give landmanden et overblik over egenkapitalens udvikling, og ændringen i denne i en 5-års periode.

Uddybende forklaring

I forbindelse med udskrivningen af oversigten, er det muligt at tilvælge en graf, der viser udviklingen i egenkapital,

ændringen i egenkapital samt værdiændring balance.

Såvel Egenkapitalen ved slutning som Ændring af udskudt skat bør vurderes som udvikling over en periode.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på de næste sider.

36

1

5


35

37


A2314 Udvikling i nettoinvesteringer

og kapitaltilførsel

Formål

Det er vigtigt at få synliggjort, i hvilken grad bedriften er ekspansiv og i hvilken grad kapitalen til investeringerne er fremmedkapital.

Uddybende forklaring

Analysen fortæller:

Hvor meget, der netto er investeret i de enkelte år, samt hvor meget der samlet (akkumuleret) er investeret indenfor de seneste 5 år.

Hvor meget, der er afskrevet/nedskrevet/opskrevet i de enkelte år, samt hvor meget der samlet er afskrevet/nedskrevet/

opskrevet indenfor de seneste 5 år.

Hvor store gevinster og tab, der har været på salg af aktiver i de enkelte år og samlet indenfor de seneste 5 år.

Hvor stor en del af kapitaltilførslen, der reelt er tilførsel af fremmedkapital og ikke realisering af kursregulering og/

eller aktivering af urealiserede kursreguleringer på finansaktiver og gæld.

Hvor stor en del af investeringerne, der reelt finansieres af driften og ikke af diverse værdireguleringer.

Analysen viser også i hvilken grad, der er sammenhæng mellem bedriftens kapitaltilførsel og bedriftens nettoinvesteringer.

Hvis der tilføres mere kapital til bedriften end der investeres, er det tegn på ubalance mellem indtjening og forbrug.

Tolkning:

Akkumulerede nettoinvesteringer større end 0 viser ekspansiv drift.

Akkumulerede nettoinvesteringer mindre end 0 viser nedslidningsstrategi.

Akkumuleret bidrag til investeringer større end akkumulerede nettoinvesteringer viser sund drift.

Akkumuleret bidrag til investeringer større end 0 og mindre end nettoinvesteringer viser sund ekspansiv drift.

Akkumuleret bidrag til investeringer mindre end 0 og positiv nettoinvestering viser usund ekspansiv drift.)

Akkumuleret bidrag til investeringer mindre end 0 og negativ nettoinvestering viser usund nedslidningsstrategi. Graf:

Gabet mellem kurverne udtrykker, hvor stor en del af investeringerne, der er blevet finansieret med egenkapital.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

38

1

5


37

39


A2400 Analyse af balance

Formål

At give et samlet overblik over fordelingen af virksomhedens aktiver og passiver, dvs. en grafisk fremstilling af balancen,

herunder fordelingen af landbrugsaktiverne.

Uddybende forklaring

Oversigterne er ikke en egentlig analyser, men kan være understøttende materiale ved dialog om aktivernes sammensætning.

Oversigterne kan danne basis for at vurdere, om der er behov for at arbejde videre med en finansstrategi.

Analyserne i dette afsnit er baseret på grundkonteringen i Ø90.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

Delnote til- og fravalg

Der er mulighed for at vælge dele af analysen.

40

1

5


41

39


Analyse af balance fortsat. Se eksempel på næste side:

42


41

43


A2410 Analyse af aktiver

Formål

Give et overblik over hvordan fordelingen af finansaktiver er på værdipapirer, indlån og tilgodehavender.

Uddybende forklaring

Analyserne i dette afsnit er baseret på grundkonteringen i Ø90.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

Delnote til- og fravalg

Der er mulighed for at vælge dele af analysen.

44

1

5


43

45


A2420 Analyse af passiver

Formål

At give et overblik over udviklingen inden for vigtige områder inden for finansieringen og måske være oplæg til en mere grundig

analyse af bedriftens finansiering, herunder risikoforhold.

At give et overblik over fordelingen af fastforrentet og variabelt forrentet gæld herunder fordeling mellem dansk og fremmed valuta.

Der er samtidig mulighed for at få vist omfanget og typen af eventuelle swap-aftaler.

Uddybende forklaring

Oversigterne er ikke en egentlig analyser, men kan være understøttende materiale ved dialog om passivernes sammensætning.

Oversigterne kan danne basis for at vurdere, om der er behov for at arbejde videre med en finansstrategi.

Den gennemsnitlige betalte rente beregnes som udgangspunkt som et simpelt gennemsnit af årets rentebærende gæld i forhold

til den aktuelle betalte rente

Analysen giver et overblik over væsentlige områder indenfor finansiering:

Gennemsnitlig betalt rente på gælden

Marginal/rentesats på kassekreditten

Bidragssats realkredit

Opsamling af oplysninger om rentesatser over 5 år

Grafisk fremstilling af gældssammensætning

Eventuel grafisk fremstilling vedr. brugen af finansielle instrumenter

Følsomhedsanalyser.

Analyserne i dette afsnit er baseret på grundkonteringen i Ø90.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

Delnote til- og fravalg

Der er mulighed for at vælge dele af analysen.

46

1

5


A2420 Analyse af passiver

45

47


Analyse af passiver fortsat. Se eksempel på næste side:

48


A2420 Analyse af passiver (gæld)

47

49


A2425 Analyse af gæld

Formål

At præsentere et overblik over gældens udvikling og nøgletal.

At give grundlag for at diskutere strategi for håndtering af gæld.

Uddybende forklaring

Analysen indeholder gældsanalyser, som er ekstra i forhold til det niveau, der kan udledes af bogføringen.

Krav

Analyserne i dette afsnit er baseret på, at der kan indberettes følgende ekstra oplysninger i Ø90:

50

Supplerende oplysninger vedr. finans

Gennemsnitlig betalt rente, p.a. Pct.

Rentesats kassekredit, p.a. Pct.

Aftalt marginal på kassekredit

Gennemsnitsmargin øvrige Pct.

Bidragssats, realkredit p.a. Pct.

Gennemsnitlig træk på kassekreditten

Max træk på kassekredit

Realkreditinstitut med belåning over 30 år

Realkreditinstitutlån stående

Pengeinstitutlån stående

Valuta lån (1.000 kr.)

DKK

CHF

Euro

YEN

USD

Øvrig valuta

Oplysningerne kan indtastes i Ø90 opgørelsesbilledet ”Anden gæld”.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

Delnote til- og fravalg

Der er mulighed for at vælge dele af analysen.

1

5

Swaps, Valuta lån (1.000 kr.)

DKK

CHF

Euro

YEN

USD

Øvrig valuta

Markedsværdi svaps

Bidrag Ændring af sats

Marginal kassekredit Ændring af sats

Marginal øvrigt engagement pengeinstitut Ændring af sats

Marginal variabel forrentet lån Nuværende sats

Marginal variabel forrentet lån Ændring af sats

Marginal fast forrentet lån Nuværende sats

Marginal fast forrentet lån Ændring af sats

Ændring ved valutakurs på banklån CHF Ændring af sats

Ændring ved valutakurs på banklån Euro Ændring af sats

Ændring ved valutakurs på banklån YEN Ændring af sats

Ændring ved valutakurs på banklån USD Ændring af sats

Ændring ved valutakurs på banklån Øvrig valuta Ændring af sats

Certifikater

Cibor 3 rente pct.


49

51


A2610 Produktionsgrensopgørelse

– sammendrag

Formål

I produktionsgrensopgørelsen belyses de produktionsøkonomiske sammenhænge til og med dækningsbidrag,

evt. til og med resultat af primær drift.

Uddybende forklaring

Det sker ved at fordele bruttoudbytte, stykomkostninger og eventuelt kapacitetsomkostninger i det interne del af årsrapporten

til de enkelte produktionsgrene, så økonomien i de enkelte produktionsgrene kan vurderes særskilt.

Man skal altid bruge produktionsgrensopgørelsen, når økonomien ønskes opdelt mere detaljeret end i 4 områder.

Der kan anvendes både almindelige produktionsgrene og samleproduktionsgrene.

Produktionsgrensopgørelse er en del af den almindelige opgørelse og vil ofte blive udarbejdet i samme arbejdsgang

som resten af opgørelsen.

Eksempler på opdelinger:

Byg, Hvede, Raps, Kartofler, Triticale, Ufordelt

Mark, Søer, Smågrise, Slagtesvin stald 1, Slagtesvin stald 2, Slagtesvin stald 3, Ufordelt

Majs, Græs, Vedv.græs, Korn, Malkøer inkl. opdræt, Slagtekalve, Ufordelt.

Opgørelsen bygger i stor udstrækning på konteringen herunder brug af produktionsgrenskoder.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

Alternativer

Der er mulighed for at gennemføre en tilsvarende opdeling, dog max 4 driftsgrene ved hjælp af A 2630.

52

1

5


51

53


A2620 Produktionsgrensopgørelse

– specifikation

Formål

Viser specifikationer i alt og pr. enhed i produktionsgrensopgørelsen. Se under A2610.

Uddybende forklaring

Det sker ved at fordele bruttoudbytte, stykomkostninger og eventuelt kapacitetsomkostninger i det interne del af årsrapporten til de

enkelte produktionsgrene, så økonomien i de enkelte produktionsgrene kan vurderes særskilt.

Man skal altid bruge produktionsgrensopgørelsen, når økonomien ønskes opdelt mere detaljeret end i 4 områder. Der kan anvendes

både almindelige produktionsgrene og samleproduktionsgrene.

Produktionsgrensopgørelse er en del af den almindelige opgørelse og vil ofte blive udarbejdet i samme arbejdsgang som resten af

opgørelsen.

Eksempler på opdelinger:

Byg, Hvede, Raps, Kartofler, Triticale, Ufordelt

Mark, Søer, Smågrise, Slagtesvin stald 1, Slagtesvin stald 2, Slagtesvin stald 3, Ufordelt

Majs, Græs, Vedv.græs, Korn, Malkøer inkl. opdræt, Slagtekalve, Ufordelt.

Opgørelsen bygger i stor udstrækning på konteringen herunder brug af produktionsgrenskoder.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af “foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

Alternativer

Der er mulighed for at gennemføre en tilsvarende opdeling, dog max 4 driftsgrene ved hjælp af A 2630.

54

1

5

Bl


53

55


A2628 Produktionsgrensopgørelse

– kontospecifikation

Formål

Viser specifikationer i alt og pr. enhed i produktionsgrensopgørelsen. Se under A2610.

Uddybende forklaring

Udskriften bør kun udskrives i et foreløbig regnskab.

Opgørelsen bygger i stor udstrækning på konteringen herunder brug af produktionsgrenskoder. Beregningerne pr. enhed baseres på

oplysninger fra produktionsgrundlaget (A2020). Analysen kan godt laves uden produktionsgrundlaget, men Ø90 vil så kræve, at de

manglende oplysninger bliver indberettet.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

Delnote til- og fravalg

Der er mulighed for at vælge dele af analysen.

56

1

5


55

57


A2630 Dækningsbidrag fordelt

(sammendrag)

Formål

Giver mulighed for at vise et overblik over bedriftens dækningsbidrag fordelt mellem maksimalt fire produktionsgrene.

Uddybende forklaring

Kan anvendes som alternativ til produktionsgrensopgørelsen, hvis der ønskes en mindre detaljeret opdeling og som alternativ til

efterfølgende bearbejdning i egne regneark. Der kan maksimalt opdeles i 4 områder samt ufordelt og i alt. Opdelingen vil typisk ske i

produktionsgrensintervaller/driftsgrene. Bemærk fordelingen sker i en supplerende opgørelse, og der sker ingen ændringer i de

oprindelige posteringer, som følge af efterfordelingerne. Det giver derfor ingen mening at lave fordelinger af dækningsbidrag i

dialogerne efter en egentlig produktionsgrensopgørelse. Sker dette, er der ikke længere sammenhæng mellem DB i opgørelse

og supplerende opgørelse (Opgørelse får status berørt).

Eksempler på opdelinger

Mark, Husdyr, Andet

Mark, Søer, Slagtesvin, Andet

Mark, Mink, Fjerkræ, Andet.

Opdelingen på produktionsgrene kan opsættes individuelt på den enkelte ejendom. Dvs. at en produktionsgren kan være et enkelt

produktionsgrensnummer eller et sammenhængende interval af produktionsgrensnumre, og at det er muligt individuelt at navngive

produktionsgrenen.

Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne ”fluebenet” ud for linjen i ” Fordeling af dækningsbidrag”,

som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen.

Krav

Billedet ” Fordeling af dækningsbidrag” i Supplerende opgørelse skal være beregnet, og kolonneopsætningen skal være tilpasset

ejendommens produktionsgrensintervaller. Bemærk det er ikke kun overskriften der skal tilpasses, men at der også skal vælges

en standardkolonne (brug F4 i lyseblåt felt).

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

58

1

5


A2632 Dækningsbidrag

fordelt pr. enhed

Formål

Giver mulighed for at vise udviklingen pr. enhed for den enkelte produktionsgren fra A2630.

Uddybende forklaring

Opdelingen på produktionsgrene kan opsættes individuelt på den enkelte ejendom. Dvs. at en produktionsgren kan være et enkelt

produktionsgrensnummer eller et sammenhængende interval af produktionsgrensnumre, og at det er muligt individuelt at navngive

produktionsgrenen.

Der mulighed for individuelt at vælge, hvilken enhed dækningsbidraget skal fordeles på i den enkelte kolonne. Enheden kan

eksempelvis være. ”ha”, ”Dyreenheder” eller ”Årsdyr”.

Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne ”fluebenet” ud for linjen i ” Fordeling af dækningsbidrag”,

som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

Krav

Billedet Resultat opdelt på steder i Supplerende opgørelse skal være beregnet.

Udskriften bør kun udskrives i sammenhæng med A2630.

60

1

5

Bl


59

61


A2650 Kapacitetsomkostninger fordelt

Formål

Giver mulighed for at vise bedriftens kapacitetsomkostninger fordelt på maksimalt 4 driftsgrene.

Uddybende forklaring

Anbefales som det fortrukne værktøj til fordeling af kapacitetsomkostninger, uanset hvorledes dækningsbidraget er analyseret,

idet kapacitetsomkostninger ofte er svære at opdele i mere end mellem mark, husdyr, andet og ufordelt. Produktionsgrensopgørelsen

kan dog forsat også håndtere fordeling af kapacitetsomkostninger. Er denne anvendt kan man ikke efterfølgende lave fordeling af

kapacitetsomkostninger i dialogerne.

Der kan maksimalt opdeles i 4 områder samt ufordelt og i alt, og opdelingen vil typisk ske i produktionsgrensintervaller/driftsgrene.

Bemærk fordelingen sker i en supplerende opgørelse, og der sker ingen ændringer posteringer, som følge af efterfordelingerne.

Opdelingen af kapacitetsomkostninger på produktionsgrene kan opsættes individuelt på den enkelte ejendom. Dvs. at en produktionsgren

kan være et enkelt produktionsgrensnummer eller et sammenhængende interval af produktionsgrensnumre, og at det er muligt

individuelt at navngive produktionsgrenen.

Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne ”fluebenet” ud for linjen i ” Fordeling af kapacitetsomkostninger”,

som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen og opsætningen.

Krav

Billedet ”Fordeling af kapacitetsomkostninger” i Supplerende opgørelse skal være beregnet, og kolonneopsætningen skal være tilpasset

ejendommens produktionsgrensintervaller. Bemærk det er ikke kun overskriften der skal tilpasses, men at der også skal vælges en

standardkolonne (brug F4 i lyseblåt felt).

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

62

1

5


61

63


A2651 Kapacitetsomkostninger fordelt

(pr. enhed)

Formål

Giver mulighed for at vise udviklingen bedriftens kapacitetsomkostninger for hver af produktionsgrenene fra A2650.

Uddybende forklaring

Opdelingen af kapacitetsomkostninger på produktionsgrene kan opsættes individuelt på den enkelte ejendom. Dvs. at en produktionsgren

kan være et enkelt produktionsgrensnummer eller et sammenhængende interval af produktionsgrensnumre, og at det er muligt

individuelt at navngive produktionsgrenen.

Der mulighed for individuelt at vælge, hvilken enhed kapacitetsomkostningerne skal fordeles på i den enkelte kolonne. Enheden kan

eksempelvis være. ”ha”, ”Dyreenheder” eller ”Årsdyr”.

Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne ”fluebenet” ud for linjen i ” Fordeling af kapacitetsomkostninger”,

som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen og opsætningen.

Krav

Billedet Resultat opdelt på steder i Supplerende opgørelse skal være beregnet.

Udskriften bør kun udskrives i sammenhæng med A2650.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

64

1

5

Bl


Her er plads til et eksempel på kapacitetsomkostninger fordelt pr. enhed. Analysen er først tilgængelig i Ø90 efter 26-11-2010.

65


A2652 Udvikling

i kapacitetsomkostninger

Formål

Viser udviklingen i kontante kapacitetsomkostninger over 5 år for den samlede virksomhed.

Uddybende forklaring

Oversigten viser detaljeret udviklingen i kapacitetsomkostningerne indenfor hovedområderne energi, maskinstation,

Vedligehold, løn og diverseomkostninger, samt afskriver. Vedligehold og Afskrivninger er opdelt på hovedområderne fast ejendom.

Udviklingen i kapacitetsgraden (Dækningsbidrag/kontante kapacitetsomkostninger) vises som graf.

Analyserne i dette afsnit er baseret på grundkonteringen i Ø90.

Krav

For at få det fulde udbytte er det nødvendig at følge specifikationerne i kontering.

Specielt vedligeholdelsesomkostninger skal have fokus.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

66

1

5


65

67


A2660 Driftsgrensanalyse

(sammendrag)

Formål

At præsentere den samlede driftsøkonomi for en eller flere udvalgte driftsgrene, der er sammenlignelig med andre bedrifter.

Analysen kan overføres og anvendes som grundlag for Businesscheck-produktet.

Uddybende forklaring

Driftsgrensanalysen er en præsentationsform, der egner sig til sammenligning. Derfor er der under kapitalomkostninger medtaget

Beregnet renteomkostninger til investeret kapital og ikke de faktiske renteudgifter. Endvidere er medregnet ejeraflønning under

kapacitetsomkostninger.

Fordeling af dækningsbidrag er sket enten ved en forudgående fordeling af dækningsbidrag i Produktionsgrensopgørelsen eller i

dialogen ”Fordeling af DB” og fordeling af kapacitetsomkostningerne er fordelt ud fra Produktionsgrensopgørelsen eller i dialogen

”Fordeling af kapacitetsomkostninger”. Det kan dog også ske direkte i fordelingsbilledet Driftsgren.

Opdelingen af driftsgrensanalysen kan opsættes individuelt på den enkelte ejendom. Dvs. at en driftsgren kan være et enkelt

produktionsgrensnummer eller et sammenhængende interval af produktionsgrensnumre, og at det er muligt individuelt

at navngive driftsgrenen.

Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne ”fluebenet” ud for linjen i ”Fordeling på driftsgrene”,

som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen og opsætningen.

Krav

Billedet ”Fordeling på driftsgrene” i Supplerende opgørelse skal være beregnet, og kolonneopsætningen skal være tilpasset

ejendommens produktionsgrensintervaller. Bemærk det er ikke kun overskriften der skal tilpasses, men at der også skal vælges

en standardkolonne (brug F4 i lyseblåt felt).

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

68

1

5


A2662 Driftsgrensanalyse (pr. enhed)

Formål

Giver mulighed for at vise udviklingen af den samlede økonomi for den enkelte driftsgren fra A2660.

Uddybende forklaring

Opdelingen af driftsgrensanalysen kan opsættes individuelt på den enkelte ejendom. Dvs. at en driftsgren kan være et enkelt

produktionsgrensnummer eller et sammenhængende interval af produktionsgrensnumre, og at det er muligt individuelt

at navngive driftsgrenen.

Der mulighed for individuelt at vælge, hvilken enhed dækningsbidraget skal fordeles på i den enkelte kolonne.

Enheden kan eksempelvis være. ”ha”, ”Dyreenheder” eller ”Årsdyr”.

Hvis antal enheder ikke ønskes på udskriften, kan det fjernes ved at fjerne ”fluebenet” ud for linjen i ”Fordeling på driftsgrene”,

som er det supplerende opgørelsesbillede i Ø90, der bruges til beregningen og opsætningen.

Krav

Billedet Driftsgrensanalyse i Supplerende opgørelse skal være beregnet.

Udskriften bør altid udskrives i sammenhæng med A2660.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

70

1

5

Bl


A3210 Bilag

– Markudbytte og foderforbrug kvæg

Formål

At få afstemt markudbyttet på en kvægbedrift på baggrund af den indberettede produktion.

Uddybende forklaring

I analysen indgår stort set kun supplerende oplysninger fra Ø90 statussedlen, som vil være ’gratis’ være til rådighed, hvis der er valgt

produktionsgrundlag (se foldeudtabel). Eneste undtagelse er to oplysninger, der er markeret med ** i tabellen nedenfor:

Foderroer, Ha, F/A/D/P Foderroer, Nettoavl, Fe, F/A

Sædskiftgræs, Ha, F/A/D/P Sædskiftegræs, Nettoavl, Fe, F/A

Helsæd, Ha, F/A/D/P Helsæd, Nettoavl, Fe, F/A

Vedvarende græs, Ha, F/A/D/P Vedvarende græs, Nettoavl, Fe, F/A

Majs, Ha, F/A/D/P Majs, Nettoavl, Fe, F/A

Kolbemajs, Ha, F/A/D/P Kolbemajs, Nettoavl, Fe, F/A

Andet grovfoder, Ha, F/A/D/P Andet grovfoder, Nettoavl, Fe, F/A

Vårbyg, Nettoavl, Hkg, F/A Grøngødning økologisk, Nettoavl, Fe, F/A

Vinterbyg, Nettoavl, Hkg, F/A Efterafgrøde, Nettoavl, Fe, F/A

Vårhvede, Nettoavl, Hkg, F/A Årskøer, Stk. F/A/D/P

Hvede, Nettoavl, Hkg, F/A Fedtprocent (2 dec), Pct. F/A/D/P

Triticale, Nettoavl hkg, F/A Proteinprocent (2 dec), Pct. B/A/D/P

Rug, Nettoavl, Hkg, F/A Årsopdræt, Stk. F/A/D/P

Havre, Nettoavl, Hkg, F/A Indberettet fodereffektivitet, pct

Kernemajs/majs til modenhed, Nettoavl, Hkg, F **Foderenheder i alt kvæg F/A

Blandsæd, Nettoavl, Hkg, F/A **Heraf FE fra eget grovfoder, kvæg F/A

** Oplysningerne kan indberettes i billedet ”Kvæg stambesætning” i Ø90.

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

72

1


71

73


A3212 Markudbytte

og foderforbrug svin

Formål

At få sammenholdt et teoretisk foderbehov i forhold til oplyste markudbytter

Uddybende forklaring

Giver mulighed for debat omkring udbytter i marken i forhold til fodereffektiviteten.

I analysen indgår stort set kun supplerende oplysninger fra Ø90 statussedlen, som vil være ’gratis’ være til rådighed, hvis der er valgt

produktionsgrundlag (se foldeudtabel). Eneste undtagelse er to oplysninger, der er markeret med ** i tabellen nedenfor:

Foderroer, Ha, F/A/D/P Kernemajs/majs til modenhed, Nettoavl, Hkg, F

Sædskiftgræs, Ha, F/A/D/P Blandsæd, Nettoavl, Hkg, F/A

Helsæd, Ha, F/A/D/P Foderroer, Nettoavl, Fe, F/A

Vedvarende græs, Ha, F/A/D/P Sædskiftegræs, Nettoavl, Fe, F/A

Majs, Ha, F/A/D/P Vedvarende græs, Nettoavl, Fe, F/A

Kolbemajs, Ha, F/A/D/P Majs, Nettoavl, Fe, F/A

Andet grovfoder, Ha, F/A/D/P Kolbemajs, Nettoavl, Fe, F/A

Vårbyg, Nettoavl, Hkg, F/A Andet grovfoder, Nettoavl, Fe, F/A

Vinterbyg, Nettoavl, Hkg, F/A Grøngødning økologisk, Nettoavl, Fe, F/A

Vårhvede, Nettoavl, Hkg, F/A Efterafgrøde, Nettoavl, Fe, F/A

Hvede, Nettoavl, Hkg, F/A **Foderenheder i alt svin (specialanalyse) F/A

Triticale, Nettoavl hkg, F/A **Foderenheder i alt, eget korn F/A

Rug, Nettoavl, Hkg, F/A **Foderenheder i alt, fjerkræ (specialanalyse)

Havre, Nettoavl, Hkg, F/A **Foderenheder i alt, eget korn F/A

** Oplysningerne kan indberettes i billedet ”Tværgående kontroller” i Ø90”

Nødvendige valg i Ø90 fremgår af ”foldeudtabellen”. Følg farvet pil på næste side.

74

1


73

75


Kundecases

Eksempler på omfang af regnskab til forskellige kundetyper, og hvad der skal foretages i Ø90.

Eksemplerne nedenfor kan direkte udledes af foldeudtabellen.

Case 1:

Ekspansiv landmand – multibrug:

Eksternt regnskab inklusiv ledelsesberetning

Internt regnskab

Resultat opdelt på aktiviteter

Driftsgrensanalyse på eller to udvalgte driftsgrene med mulighed for benchmarking

Udvikling i nettoinvesteringer og nettokapitaltilførsel.

Der skal ske følgende tilretning i Ø90 ift. landsniveau:

Skriv ”P” i afsnit og noter på analyse A2020 Produktionsgrundlag, intern

Skriv ”A” i afsnit og noter på afsnit 5,1 Produktionsgrundlag, ekstern

Skriv ”A” i afsnit og noter på afsnit 23 i nettoinvesteringer og nettokapitaltilførsel

Evt. passivering af noterne (moms og afgifter, Frie mellemregninger og Resultatopgørelse og Balance intern)

– gøres ved at skrive ”B” i afsnit 30.

Tilgå den supplerende opgørelse og tilvælg billederne ”Fordelings af aktiviteter” og ”Fordeling på driftsgrene”

og anvend Beregn (husk radioknappen skal stå på ”Gem til udskrift”).

Case 2:

Ekspansiv mælkeproducent – storproduktion:

Eksternt regnskab med lovpligtige noter og ledelsesberetning

Internt regnskab

Mål og potentiale

Stedopdelt resultatopstilling

Overblik over aktiver og passiver

Udvikling i nettoinvesteringer og kapitaltilførsel

Driftsgrensanalyse med udvalgt driftsgren.

Der skal ske følgende tilretning i Ø90 ift. landsniveau:

Skriv ”A” i afsnit og noter på afsnit 23 i nettoinvesteringer og nettokapitaltilførsel (A2314)

Skriv ”A” i afsnit og noter på afsnit 24 i analyse af balancen (A2400)

Evt. passivering af noterne (moms og afgifter, Frie mellemregninger og Resultatopgørelse og Balance intern)

– gøres ved at skrive ”B” i afsnit 30.

Tilgå den supplerende opgørelse og tilvælg billederne ”Mål og potentiale”, ”Fordeling på driftsgrene” og ”Fordeling på sted”.

Anvend Beregn (husk radioknappen skal stå på ”Gem til udskrift”).

Case 3:

Integreret svineproducent, stabil drift

Eksternt regnskab med lovpligtige noter

Internt regnskab

Følsomhed

Oversigt over aktiver og passiver

Produktionsgrensopgørelse, marken samlet.

Der skal ske følgende tilretning i Ø90 ift. landsniveau:

Ja til kvalitetsniveauet ”P-grensregnskab” i Stamdata, Opgavestyring

Skriv ”A” i afsnit og noter på analyse A2610 og A2620.

Skriv I eller X (i indholdsfortegnelse eller ikke) i afsnit på afsnit 20,5 – Pengebinding

Skriv ”A” i afsnit og noter på analyse A2400, A2410 og A2420

Tilgå den supplerende opgørelse og tilvælg billedet ”Følsomhed” og anvend Beregn

(husk radioknappen skal stå på ”Gem til udskrift”).

76


Case 4:

Traditionel deltidslandmand:

Eksternt regnskab med lovpligtige noter

Internt regnskab

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse

Fremskrivning.

Der skal ske følgende tilretning i Ø90 ift. landsniveau:

Skriv I eller X (i indholdsfortegnelse eller ikke) i afsnit på afsnit 20,5 – Pengebinding

Evt. passivering af noterne (moms og afgifter, Frie mellemregninger og Resultatopgørelse og Balance intern)

– gøres ved at skrive ”B” i afsnit 30.

Tilgå den supplerende opgørelse og tilvælg billedet ”Fordeling på aktiviteter” og ”Fremskrivning”.

Anvend Beregn (husk radioknappen skal stå på ”Gem til udskrift”).

77


Noter

78


Noter

79


Noter

80


Noter

81


Noter

82


Foldeudtabel

Analysenavn Afsnit Note Benchmark Handling Opgavevalg

Specifikationer (Tilknyttet virksomhed) 21 S219X

Anlægskartotek 29 -

Moms og afgifter 30 -

Frie mellemregninger 30 -

Resultatopgørelse – Intern 20 A2030 Ja

Balance – Intern 20 A2040 Ja

Egenkapitalforklaring 20 A2050

Pengebinding 20 A2060

Specifikationer 21 SXXX

Specifikationer (Investeringer) 21 S218X

Virksomhedens nøgletal 22 A2202

Resultatopgørelse/Budgetkontrol 23 A2300

Resultat opdelt på aktivitet 23 A2302

Resultat opdelt på steder 23 A2304

Udvikling i økonomi 23 A2310

Udvikling i egenkapitalen 23 A2312

Udvikling i nettoinvesteringer og kapitaltilførsel 23 A2314

Analyse af balance 24 A2400

Analyse af aktiver 24 A2410

Analyse af passiver 24 A2420

Dækningsbidrag fordelt (sammendrag) 26 A2630

Kapacitetsomkostninger fordelt 26 A2650 Ja

Udvikling i kapacitetsomkostninger 26 A2652

Driftsgrensanalyse (sammendrag) 26 A2660

Produktionsgrundlag 20 A2020

Mål og potentiale 22 A2200

Følsomhed 22 A2201

Fremskrivning 22 A2210

Dækningsbidrag fordelt (pr. enhed) 26 A2632 Ja

Kapacitetsomkostninger fordelt (pr. enhed) 26 A2651

Driftsgrensanalyse (pr. enhed) 26 A2662 Ja

Analyse af gæld 24 A2425

Bilag – Markudbytte og foderforbrug kvæg 32 A3210

Bilag – Markudbytte og foderforbrug svin 32 A3212

Produktionsgrensopgørelse – sammendrag 26 A2610

Produktionsgrensopgørelse – specifikation 26 A2620 Ja

Produktionsgrensopgørelse – konto specifikation 26 A2628

Intet

Uden ekstra

indberetning

Produktionsgrundlag

Med ekstra

indberetning

P-gren


Analyser der til venstre er placeret i en boks med samme farve tilhører det samme kvalitetsniveau i Ø90. Kvalitetsniveauet

bør vælges inden statussedlen udskrives til kunden, og inden regnskabet opgøres i Ø90. Det sikrer en optimal arbejdsgang

i arbejdet med at lave regnskabet.

Når kvalitetsniveauet er valgt kan der frit vælges mellem analyser, med samme farve, når regnskabet er udarbejdet. Hvis der

vælges analyser med en anden farve, giver det tilbageløb i opgørelsesarbejdet og dermed merarbejde. Tabellen nedenfor

giver et bud på forskellen mellem kvalitetsniveauerne:

Ingen ekstrakrav

Ingen krav om indberetning af supplerende oplysninger

Der kontrolleres for intern omsætning

Krav om indberetning af supplerende oplysninger der indgår i produktionsgrundlag

Der kontrolleres for, om produktionsgrundlaget stemmer for de supplerende oplysninger der er indberettet

Krav om indberetning af supplerende oplysninger vedrørende finans og foderforbrug

Der kontrolleres for, om de indberettede oplysninger virker sandsynlige

Krav om indberetning af supplerende oplysninger, der gør det muligt at lave opgørelse pr. produktionsgren

Der kontrolleres for, om de indberettede oplysninger virker sandsynlige

Nedenfor er der en kort forklaring til selve opgørelsesarbejdet i Ø90. Hvis en analyse har en nummerhenvisning, der svarer til

nedenstående, skal der udføres følgende i Ø90:

Afsnit skal sættes til ”I” eller ”X” i dialogen ”Afsnit og noter”

Supplerende opgørelsesbillede skal beregnes

Note skal sættes til ”A” i dialogen ”Afsnit og noter”

Kvalitetsniveau skal vælges i opgavevalg og note skal sættes til ”A” i dialogen ”Afsnit og noter”


Økonomi

Agro Food Park 15

Skejby

DK 8200 Århus N

T +45 8740 5000

F +45 8740 5010

v .dk

More magazines by this user
Similar magazines