Ud af krisen - op i gear - SF

sf.dk

Ud af krisen - op i gear - SF

Ud af krisenop i gear

- Bæredygtig vækst. Gode jobs. Ny velfærd.

Vedtaget af SF’s landsmøde den 23.-25. april 2010

Passivitet eller handling? Mere af det samme eller nyskabelse? Flygte fra ansvaret eller rykke

grænserne for det mulige? Enhver borger har pligt til at gøre op med sig selv, hvad svaret

skal være.

SF er ikke i tvivl – vi vil handle, skabe nyt og flytte grænserne for det mulige. Den siddende

regering leverer simpelthen ikke varen – derfor er der brug for udskiftning.

SF vil samle danskerne om en ny kurs, der rejser håb og skaber forandring. Vores ambition

er at gøre det nye årti til forandringens årti, hvor holdbar vækst er fundamentet for gode jobs

og ny velfærd.

Bæredygtig vækst er fremtidens Danmark

Danmark skal leve af at være bedst – ikke billigst. De arbejdspladser, der forsvinder nu,

kommer ikke tilbage. Det er afgørende at igangsætte en holdbar vækst, hvis danskerne i

fremtiden skal have jobs, bedre velfærd og mulighed for at skabe gode liv. Regeringen har

været mest optaget af at redde bankdirektørerne, gå i flyverskjul og håbe på det bedste. SF

vil satse stort og opdyrke nye vækstindustrier indenfor bl.a. klima-, miljø- og

velfærdsteknologi, øge Danmarks konkurrenceevne og rydde op i uigennemskuelige

erhvervstilskud for i stedet at investere fremadrettet.

Der er brug for at tænke nyt og stort for at skabe holdbar vækst:

• Samfundet skal udvælge vækstindustrier

Samfundet skal turde satse, udvælge og prioritere, hvis vi vil være de bedste indenfor

nye industrier. SF vil gennemføre en massiv satsning indenfor grøn teknologi og

velfærdsteknologi. I stedet for uigennemskuelige erhvervstilskud vil vi sikre Danmark

førertrøjen indenfor disse industrier ved fra statens side at skabe efterspørgsel, sikre

unikke rammebetingelser og producere viden.

• Det offentlige skal være investor

Det offentlige skal gå ind i et samarbejde med private aktører når det gælder

markedsmodningen af produkter og søsætning af nye vækstbrancher. Det er områder

med en stor økonomisk risiko – og derfor skal vi sikre, at det offentlige får en gevinst,

når det går godt. Når SF bruger skattekroner på at opstarte vækstvirksomheder vil vi

sikre, at skattekronerne hentes hjem med gevinst; Enten i form af

virksomhedsejerskab, aktier i modydelse for nødvendig kapital og lignende modeller,

der sikrer fællesskabet andel i overskuddene.

• Slut med hovedløse erhvervstilskud

Alt for mange erhvervstilskud bliver givet ud fra forældede traditioner.

Erhvervstilskuddene skal saneres og især målrettes brancher med bæredygtigt

vækstpotentiale. Samtidig skal det sandsynliggøres, at tilskuddene samlet set vil tjene

sig selv ind i form af vækst og arbejdspladser.

• En fremtid for udkantsområderne

Samtidigt med den nuværende økonomiske krise, har der været en mere stille men

konstant nedgang i de yderste egne af Danmark - især indenfor landbruget og

1


fødevareindustrien. SF vil sikre udvikling og vækst i alle egne af Danmark. SF vil bl.a.

nedsætte en udkantskommission.

Gode jobs skal give tryghed i hverdagen

Når man står op og går på arbejde skal man glæde sig til at møde kollegaerne og udføre

dagens pligter i et godt arbejdsmiljø. Ingen skal stå op til frygten for fyrresedlen. Det kræver,

at vi som samfund skaber nye og gode arbejdspladser. SF vil skabe jobs og sikre tryghed i

hverdagen ved at øge de offentlige investeringer, give den enkelte arbejdsløse nye

muligheder med uddannelse og skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Herudover vil SF

arbejde for at dæmme op for det pres, der lægges mod særligt de kortuddannedes løn- og

arbejdsforhold.

Derfor er det ansvarligt og nødvendigt at skabe sikre gode jobs her og nu:

• Smart byggeboom: Energirenoveringer af Danmarks bygninger

Vi skal energirenovere vores boliger og offentlige institutioner. Det vil skabe vigtige

arbejdspladser, sætte gang i hjulene og gavne både klimaet og økonomien.

Sideløbende vil SF investere i at omstille industrien, så Danmark får det mest

energieffektive produktionsapparat og øger konkurrenceevnen.

• De arbejdsløse skal opkvalificeres

De ufaglærte jobs, vi mister til udlandet nu, får vi ikke tilbage. Derfor skal vi sørge

for, at de arbejdsløse er rustede til at tage de nye jobs, vi skal skabe, når den

økonomiske krise klinger af. SF vil igangsætte en historisk indsats for at uddanne de

ufaglærte, så den enkelte kan få et arbejde og samfundsøkonomien styrkes.

• Ingen ungdomsarbejdsløshed – mere uddannelse

Ungdomsarbejdsløshed kan ødelægge en generation. Derfor skal vi have de mange

unge arbejdsløse tilbage på skolebænken og fuldføre en ungdomsuddannelse. SF vil

arbejde for, at der oprettes flere praktikpladser. SF vil tillige arbejde for øget

opbakning og mere voksenkontakt. Vi har ikke råd til at tabe de unge på gulvet.

• Et mere rummeligt arbejdsmarked

Alt for mange mennesker marginaliseres i dag, fordi de ikke kan leve op til kravene på

arbejdsmarkedet. Mange ender på passive ydelser, selvom de gerne vil og kan

arbejde. Vi skal gøre en massiv indsats for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked

med f.eks. flere fleks- og skånejobs.. SF vil investere massivt i en mere aktiv indsats

for at forebygge flere ender på førtidspension, ved at gøre arbejdsmarkedet mere

rummeligt, og ved at sikre den nødvendige støtte og uddannelse”.

Ny velfærd skal give danskerne livskvalitet

SF brænder for mennesker, og brændstoffet for vores virke er at forbedre danskernes

livsvilkår og mulighed for at virkeliggøre deres drømme. SF vil ikke bare administrere

velfærdssamfundet, som vi kender det, men nytænke og udvide den fælles velfærd.

Sygehuse, folkeskoler, ældreomsorg og indsatsen for de socialt udsatte skal i top og midlet er

smarte investeringer og politisk vilje.

De sidste 10 år vil blive dømt af historien, som det årtiet af forspildte muligheder. Økonomien

gav regeringen alle muligheder for at opgradere velfærdssamfundet. Budgetterne blev

barberet ned samtidig med at udgifter til kontrol, indberetninger og overadministration blev

2


øget. Private virksomheder fik skattekronerne på bekostning af de fælles institutioner. I dag

viser misrøgten sig med dårligt vedligeholdte folkeskoler, nedskæringsramte sygehuse,

overbureaukratiseret ældreomsorg og udsatte børn, der ikke får den hjælp de har brug for.

Regeringen har ikke vedligeholdt velfærden, og i endnu mindre grad udviklet den.

Derfor er hovedopgaven for en ny regering at sikre danskerne livskvalitet med ny velfærd:

• Mere velfærd for pengene

Modernisering skal ikke være et skalkeskjul for nedskæringer: SF vil sørge for, at

bruge skattekronerne til velfærd smartere og gøre bedre brug af de offentligt ansatte.

Indenfor ældrepleje, sundhedsvæsen, daginstitutioner og uddannelse vil vi udvikle og

indføre teknologiske hjælpemidler, der kan frigøre kræfter til fremme af kvalitet.

Samtidig vil SF stille sig i spidsen for en ny måde at styre den offentlige sektor, der

gør op med ressourcespild og overbureaukratisering og i stedet bygge på tillid,

medarbejderindflydelse og stærk, faglig baseret ledelse. SF vil kort sagt sikre mere

velfærd for pengene. SF vil have en fattigdomsgrænse, afskaffe de nedsatte

kontanthjælpsydelser og forbedre vilkårene for folke- og førtidspensionister, så

fattigdomsspiralen stoppes.

• Det bedste til børnene

Det er afgørende, at en ny regering giver vores børn markant bedre betingelser for at

udvikle sig, blive kloge og realisere deres drømme. Derfor vil SF sikre en historisk

satsning på folkeskole og uddannelse med det klare mål, at alle børn tidligt lærer de

basale færdigheder, at kreativitet og talent stimuleres og frem for alt, at ingen unge

efterlades uden uddannelse og jobmuligheder. Vi vil tilføre ressourcer, rekruttere flere

lærere og sikre et stærkt fagligt og socialt miljø, så alle børn og unge får mest muligt

ud af folkeskolen og den efterfølgende uddannelse. Det er uacceptabelt, at stadig flere

lever i fattigdom, som især har konsekvenser for børnene, der ikke får samme

muligheder som alle andre.

• Sundhedsvæsenet skal i topform

SF har et klart succeskriterium: Den bedste behandling skal ske på vores fælles

offentlige sygehuse. De private hospitaler skal simpelthen gøres overflødige ved, at vi

gør danskernes egne sygehuse til de bedste i verden. Det kræver en benhård

prioritering, hvor behandlingen af livstruende sygdomme, forebyggelse og psykiatrien

sættes i højsædet. Sundheden forbedres gennem øgede afgifter på at leve usundt.

Samtidig kan afgifterne bidrage til at finansiere det mest moderne udstyr, mere

personale og flere sengepladser.

3

More magazines by this user
Similar magazines