"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

blind.dk

"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

Størstedelen af

deltagerne har

gennemgået

individuelle

samtaler

Evaluering – En fod arbejdsmarkedet

Flere borgere blev først tilknyttet projektet i perioden efter afholdelsen af informationsmøderne,

hvorfor det ikke har været muligt for disse borgere at deltage i

informationsmøderne. Disse borgere er i stedet blevet informeret om projektet

telefonisk forud for deres opstart i projektet.

84 pct. af deltagerne har haft individuelle samtaler med en jobkonsulent. Det

drejede sig om individuelle coachsamtaler i indsatsens fase 1, samt individuelle

samtaler i forbindelse med fase 2 og 3 – jobsøgningsforløbet og jobjagten. Størstedelen

af deltagerne har således haft individuelle samtaler med en jobkonsulent,

mens en mindre del af deltagerne, der har besvaret spørgeskemaet, valgte at

springe fra forløbet, inden en egentlig indsats blev igangsat.

10 pct. af deltagerne har endvidere deltaget i et korterevarende holdforløb, hvor

gennemgående tematikker og udfordringer blev drøftet. Holdforløbet blev afholdt

i forbindelse med projektets fase 2 – Jobsøgningsforløbet.

4.2 Indsatsens effekter

I dette afsnit præsenteres indsatsens effekter. Der indledes med en præsentation

af deltagernes status efter projektets afslutning. Endvidere følger en beskrivelse

af baggrunden for indsatsens effekter. Indsatsens effekter beskrives dermed i følgende

afsnit:

• Jobeffekter

• Formidlede jobsamtaler

• Frafald og årsager hertil

4.2.1 Jobeffekter

Deltagernes status efter projektets afslutning fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1 Indsatsens jobeffekt

En indsats var

mulig for 56

I alt henviste 99 100%

Indsats mulig Indsats ikke mulig

Antal Andel Antal Andel*

Afsluttede sager Udplaceret i ordinært job 8 14% Ønsker ikke at deltage 43 43%

Udplaceret i fleksjob 4 7%

Afsluttet til frivilligt arbejde 4 7%

Fastholdt i tidligere job 6 11%

Job med løntilskud/skånejob 13 23%

Uddannelse 2 4%

Jobjagt 11 20%

Virksomhedspraktik 8 14%

I alt 56 100% I alt 43 43%

* Andel af henviste borgere i alt

Tabel 1 viser, at i alt 99 borgere er blevet henvist til indsatsen. 56 af disse borge-

23

Similar magazines