"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

blind.dk

"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

Evaluering – En fod arbejdsmarkedet

5. Viden- og læringsresultater

Et af projektets overordnede formål har været at generere viden om, hvordan

man bedst mulig vis kan hjælpe førtidspensionister ud arbejdsmarkedet.

Derfor er der løbende blevet foretaget en grundig vidensopsamling blandt konsulenterne,

virksomheder og deltagerne i projektet. Denne vidensopsamling har

resulteret i en række viden- og læringsresultater, som præsenteres i følgende tre

afsnit:

• Deltagernes holdninger til projektet

• Årsager til deltagernes utilfredshed

• Håndtering af deltagernes behov

5.1 Deltagernes holdninger til projektet

Projektdeltagerne blev bedt om at svare , i hvor høj grad projektet har afklaret

dem i forhold til deres muligheder arbejdsmarkedet, samt i hvor høj grad de

samlet set var tilfredse med projektet. Deltagernes besvarelser fremgår i nedenstående

figur.

Figur 7 Deltagernes grad af afklaring

Andel deltagere

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

9%

I meget høj

grad

11%

I høj grad Hverken i høj

eller lav grad

20% 19%

41%

I lav grad I meget lav

grad

29

N=54

Figur 7 viser, at en stor del af deltagerne, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen,

ikke føler, at de er blevet afklarede i forhold til deres muligheder arbejdsmarkedet.

Det drejer sig om 60 pct. af deltagerne. 20 pct. er hverken i høj

eller lav grad blevet afklarede, mens 20 pct. i høj grad eller i meget høj grad er

blevet afklarede i forhold til deres muligheder arbejdsmarkedet.

Similar magazines