Psykiatrien Enheden for Brugerstyret Psykiatri.pdf - Region Sjælland

regionsjaelland.dk

Psykiatrien Enheden for Brugerstyret Psykiatri.pdf - Region Sjælland

ANSØGNINGSSKEMA

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

GENERELLE OPLYSNINGER

ANSØGER

Projektansvarlig

KONTAKTOPLYSNINGER

E-mail og tlf.

PROJEKTBESKRIVELSE

Enhed for brugerstyret psykiatri

Psy-brugerstyret-psykiatri@regionsjaelland.dk

Ledende oversygeplejerske Jaana Castella

21712147 eller 47327879

PROJEKTNAVN Pilotprojekt om brugertilfredshed vedrørende brugerinddragelse

i den kliniske hverdag i psykiatrien.

PROJEKTETS

BAGGRUND og formål

(Hvad vil vi opnå? Hvorfor?)

PROJEKTETS

INDHOLD

(hvordan vil vi gennemføre?)

Psykiatrien arbejder konstant med at øge og forbedre tilfredsheden

omkring samarbejdet mellem patient og systemet.

I dag anvendes en såkaldt LUP til måling af brugertilfredshed..

Vi ønsker at udvikle målemetoder, som klinikken vil kunne anvende,

når de ønsker at måle ”her og nu” tilfredsheden omkring

den oplevede inddragelse hos patienten, og ikke nødvendigvis

behøver at afvente på den årlige LUP.

Samtidig er planen, at der skulle være mulighed for at formulere

spørgsmål som den enkelte afsnit specifikt ønsker at undersøge

på et givent tidspunkt hvor det vil opleves meget relevant i

den lokale kliniske praksis.

Projektet vil kunne startes op i slutningen af 2012 og gennemføres

i 2013 med afsluttende evalueringsrapport primo 2014.

Der ønskes gennemført pilotprojekter med minimum 2-3 enheder

hvor målemetoderne er forskellige.

Den ene metode skulle afprøve en IT-baseret løsning, som

kunne omfatte både et elektronisk spørgeskema, der sendes

hjem til patienten efter udskrivningen, samt en undersøgelse

ved hjælp af en stationær stander, hvor spørgsmålene kan besvares

ved et tryk på knapperne.

Den anden metode skulle foregå i samtale med personale hvor

man i fællesskab udfylder et skema og har dialog omkring

spørgsmålene.

Tanken med de forskellige metoder er at undersøge, om der

kan ses forskelle i besvarelserne når undersøgelsen gøres uden

eller med personale. Det kan tænkes at patienter ikke oplever at

det er muligt at fremkomme med kritik i direkte kontakt med

medarbejderen.

Begge metoder valideres via fokusgruppeinterviews eventuelt

Side 1


PROJEKTETS

INVESTERINGSBEHOV

EVALUERING AF

PROJEKTET (hvordan vil

vi evaluere projekter?)

ØKONOMI

PROJEKTOMKOSTNINGER

- løn

- andre driftsomk.

- investeringer

(Projektet behøver ikke strække sig

over alle årene - dog skal projektet

igangsættes i år 2012)

kombineret med telefoninterview af både medarbejdere og patienter.

Klinikken er presset med kerneopgaven, og derfor vurderes det,

at for at opnå en gedigent resultat vil det gavne pilotprojektet,

hvis de deltagende afsnit/enheder kunne tilbydes midler til frikøb

af medarbejdertimer under projektgennemførelsen.

Det kan vise sig behov for midler i forbindelse med udvikling af

IT-metoden.

Der vil være udgifter i forbindelse med fokusgruppeinterviews i

form af forplejning og kørsel samt mulig honorering af deltagerne.

Det kan også vise sig gavnligt at få sparring af en konsulent,

som i bedste fald vil være internt i regionen, men der ønskes

midler til mulig ekstern konsulent hjælp.

- Analyse af indkomne svar

- Fokusgruppeinterviews bearbejdes

- Udarbejdelse af en rapport på baggrund af ovenstående

som skal indeholde anbefalinger

2012 2013 2014 2015

Midler til frikøb

vurderes

kunne udgøre

15.000 per

deltagende

afsnit, ved 3

kr. 45.000

Hvilket vil

give kr.

5.000 til kørsel

og facilitering

af møder.

OPFØLGNING OG GEVINSTREALISERING

BRUGERINDDRAGELSE

(hvordan sætter projektet

fokus på brugerinddragelse

og hvilke type

Direkte involvering af brugere/patienter

Side 2


ugerinddragelse er

der tale om?)

KVALITET

(hvordan vil projektet

medvirke til

kvalitetsforbedring?)

Efter evaluering vil andre afsnit/enheder kunne anvende metoder,

som har været afprøvet i projektet og optimalt vil der

kunne udvikles manualer til fleksible og lette evalueringsmetoder

her og nu, som kan anvendes ved behov og supplere

LUP.

Side 3

More magazines by this user
Similar magazines