TEGN PÅ SIKKERHED - Den Trygge Kommune

dentryggekommune.dk

TEGN PÅ SIKKERHED - Den Trygge Kommune

TEGN SIKKERHED

EN VISUEL FORTÆLLING OM SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER I DAGENS DANMARK

1


TEGN SIKKERHED

En visuel fortælling om sikkerhedsforanstaltninger i dagens Danmark

Idé, research og tilrettelæggelse: European Institute for Risk Management

Projektleder:

Maren Egedorf

Udgivet af Den Trygge Kommune med støtte fra Gjensidige Forsikring

Rapporten kan bestilles hos:

Den Trygge Kommunes sekretariat

European Institute for Risk Management

Skt. Gertruds Stræde 5, 4.

1129 København K

Telefon 8819 9112

E-mail: info@dentryggekommune.dk

Rapporten kan også hentes på www.dentryggekommune.dk

Fotos:

Stefan Nielsen, Stilfoto. Side 8n, 9n, 10ø, 10n, 22n, 33ø, 33n Katrine Ring.

Sats og layout: eKvator

Første udgave, januar 2012

© Alle rettigheder indehaves af EIRM og Gjensidige Forsikring.

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af undersøgelsen, eller dele heraf er tilladt

med kildeangivelse. Alle rettigheder forbeholdes.


TEGN SIKKERHED

EN VISUEL FORTÆLLING OM SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

I DAGENS DANMARK

DEN TRyGGE KOMMUNE

www.dentryggekommune.dk


4

ø

ø

Å å

ø

Å

ø

Aa

ø

ø

å

ø

ø

o

ø ø

ø

ø

ø

Ø

ø


FORORD

Den Trygge Kommune udgav i 2010 undersøgelsen Tegn på tryghed – Fortællinger om tryghed

på gader og stræder i Danmark. Gennem eksemplificerende nedslag viste undersøgelsen,

hvorledes de adspurgte danskere opfatter tryghed, og hvilke konkrete forhold de mener,

der bidrager hertil. Tegn på sikkerhed tager tråden op fra denne publikation.

Med Tegn på sikkerhed – En visuel fortælling om sikkerhedsforanstaltninger i Danmark har

Den Trygge Kommune ønsket at give en række dagligdags og konkrete eksempler på, hvordan

myndigheder, virksomheder, organisationer, lokalsamfund og borgere løser deres ønsker

om sikkerhed og tryghed.

Tryghed i byer og lokalsamfund søges blandt andet skabt gennem fysisk sikring. Det gives

der mange eksempler på: mure, hegn, bomme, hække, buske, skilte, lys m.v. Som denne

publikation vil give eksempler på, forekommer nogle sikringstiltag indlysende og enkle, måske

oven i købet smukke. Andre tiltag synes mindre gennemtænkte og måske lidt æstetisk

udfordrende. Nogle fysiske sikringstiltag er teknologisk avancerede, nogle er historiske, andre

ganske hjemmegjorte. Nogle steder, langt de fleste, er der tale om, hvad man kunne kalde

industrielle sikringsforanstaltninger, andre steder er der tale om til lokaliteten særligt tilpassede

eller designede tiltag. Visse steder er der tale om ’efterdesignede’ forslag fra engagerede

borgere, som ikke fandt den standardiserede løsning tilfredsstillende.

Der har til alle tider været ønske om at beskytte mennesker og værdier gennem fysisk sikring.

Imidlertid forekommer fysiske sikringsforanstaltninger i dag at finde større og tydeligere indpas

i by- og landbilledet – og i vores almindelige hverdagsliv end tidligere. Hvilket formentlig

sine steder er en konsekvens af ganske barske realiteter og andre steder måske mere skal

ses som et udslag af vores stigende optagethed af risici, sikkerhed og tryghed.

Hvorom alting er, har fysisk sikring sine materialer og udtryksformer. Nogle er så gængse

og dagligdags, at de færreste af os formentlig ænser dem. Det kan være en mur, et skilt, et

rækværk. Indretninger, der med tiden er gledet ind i vores verden og synsfelt og i dag derfor

fremstår aldeles selvfølgelige. Andre indretninger påkalder sig større opmærksomhed, idet de

i mere end én forstand fylder meget og får en til at stoppe op. Andre indretninger igen er måske

så diskrete, at vi enten slet ikke opfatter dem som sikringsforanstaltninger eller end ikke

kender til deres eksistens.

Tegn på sikkerhed er en rejse rundt i Danmark. På rejsen har vi ledt efter enkle, økonomiske,

utraditionelle, innovative, funktionelle og smukke fysiske sikringstiltag i det offentlige rum.

5


6

Forud for rejsen spurgte vi kommuner, virksomheder, brancheforeninger, arkitekter, byplanlæggere

og andre, der dagligt og professionelt arbejder med fysisk sikring, om de kunne udpege

gode eksempler og primært eksempler på innovative og utraditionelle sikringsløsninger,

som vi kunne fotografere. Det spørgsmål indløb der kun meget få bud på – hvilket absolut

stimulerede vores interesse for projektet.

Det betyder formentlig ikke, at der ikke er eksempler på sådanne foranstaltninger, og eksempler

herpå indgår da også i nærværende publikation.

Men lad det være sagt med det samme: Dette er ikke nogen videnskabelig kortlægning. Det

er en fotografisk eksempelsamling, en relativt vilkårlig fotoregistrering. En registrering, der

prøver at skabe opmærksomhed om det faktisk foreliggende. Det registrerede er ikke valgt,

fordi det er påfaldende smukt eller påfaldende grimt, men mestendels fordi det faktisk bare er,

altså dér i vores byrum.

Det vil sige, at man hurtigt kan bladre igennem publikationen og tænke ’Og hvad så?’. Men

man kan også give sig lidt mere tid og reflektere over den måde, hvorpå vi forsøger at sikre

os selv og vores individuelle og fælles værdier. Vi spørger nota bene ikke her og nu til, hvad

sikring overhovedet vil sige, og om de fotograferede tiltag er effektive. Vi ser dem i denne

omgang blot som de fysiske foranstaltninger, de er. Hvilket forhåbentlig giver stof til både

eftertanke og inspiration.

God tur!

Finn Kjær Jensen, Den Trygge Kommune

Adm. direktør, European Institute for Risk Management,

sekretariat for Den Trygge Kommune


Aflåst cykelparkering ved KB Hallen Station, Frederiksberg

Nattebelysning ved Flintholm Station, Frederiksberg

7


8

Sikret pizzaforretning på Enghave Plads, København

Blomst i trådhegn på Enghave Plads, København


Dekoration af afgrænsningspæle ved Enghave Plads, København

Strikkegraffiti på Enghave Plads, København

9


10

Små skulpturer sat på hegnspæle, København. Kunstner: Bert

Udsmykket presenning med motiv, København. Kunstner: Banksey


Gammelt forsvarsværk ved Kastellet, København

Hegn rundt om Garnisons Kirkegård, København

11


12

Sikring af den amerikanske ambassade, København

Indgang til parkeringskælder ved Tuborg Havnepark, Hellerup


Samtaleanlæg på Tuborg Havn, Hellerup

Vagt- og videoovervågningsskilte på skole, Ballerup

13


14

Moderne voldgrav, Ballerup


Huse beskyttet af skråning med beplantning, Ballerup

15


16

Oplyst tunnel. Lysstofrør bag plexiglas ved Måløv Station

Oplyst gangbro, Albertslund


Naturligt sikret boligområde, Albertslund

Bredt fortorv ved Høje-Taastrup Station

17


18

Svært tilgængelig Netto, Nyborg

Sikring af radioforretning, Middelfart


Sikret hæveautomat og døgnboks, Middelfart

Hvid branddør, Middelfart

19


20

Sikring af havnemiljø, Fredericia

Hegn med savtakker, Fredericia


Oplyst udemiljø, Vejle Station

21


22

Viborg Arrest

Clean graffiti, Aalborg


Opmærksomhedsfelter for blinde og svagtseende, Aalborg

23


24

Markering af gang- og cykelsti på strækningen mellem Aalborg og Aarhus


Underjordisk magnetring sikrer indkøbsvogne ved Skejby Centret, Aarhus

25


26

Cykelparkering ved Bruuns Galleri, Aarhus H.

Naturligt oplyst nedgang til perron, Aarhus H.


Transparent busskur, Aarhus Havn

Overvågningsskilt, Aarhus Domkirke

27


28

Overvågning på bank, Aarhus Domkirkeplads

Hegn ved Aarhus Katedralskole


Markering ved jernbaneoverskæring, Aarhus

Pigtråd ved Horsens Statsfængsel

29


30

Bindingsværk med gitre, Horsens

Gammelt vindue med sikringsmærkat, Faaborg


Gammelt hus med jernlåge, Faaborg

31


32

‘Byens øjne’, gadesspejl, Faaborg

Håndskreven note på dør, Faaborg


Hegn i hegn, Køge. Kunstner: Papfar

Udsmykning af trådhegn, Køge. Kunstner: Papfar

33


34

Tilgængeligt boligmiljø, Avedøre


Markering af sikkerhedszone på Avedøre Station

35


36

Kriminalpræventiv arkitektur i Sibeliusparken, Rødovre

Murstensmur med lamper i Sibeliusparken, Rødovre


Pigtråd ved Rødovre Postsortering

Naturlegeplads på Damhusengen, København

37


38

Boliger i VM Bjerget, Ørestad, København

P-hus i VM Bjerget, Ørestad, København


Glasfacade på Ørestad Gymnasium, København

39


40

Sikret sideindgang på Ørestad Gymnasium, København

Islands Brygge Skole, København


Oplyst cykel- og gangbro på Kalvebod Brygge, København

Rød fisk på hegn med kighul, København. Kunstner: Bert

41


42

Legeplads på Guldberg Skole, København

Lyspark, Nordvest, København


Dekoreret hegn med udadgående ‘skørt’, Nørrebroparken, København

Graffitidekoreret hegn, Nørrebroparken, København

43


44

Legeplads i Utterslev Mose, København


EFTERORD

Hjemme igen. Vi har på vores lille rundtur beset en række eksempler på fysisk sikring af offentlige

bygninger, private virksomheder, forretninger, boligområder og byggepladser m.m.

Men hvad har vi set?

For det første må vi konstatere, at der var længere imellem de efterlyste innovative og utraditionelle

sikringsløsninger, end vi havde håbet. Vi har som indledningsvis nævnt spurgt bredt

omkring hos ansvarlige og fagfolk, men kun få har kunnet udpege oplagte eksempler, og den

lille tur rundt i landet frembød ikke mange yderligere.

Men nu skal man jo ikke ud af en lille undersøgelse drage for store konklusioner. Vi har sikkert

overset flere spændende sikringsforanstaltninger og nok helt sikkert nogle af dem, der

netop er beregnet på, at man ikke sådan lige skal kunne identificere dem som sikringstiltag. Vi

tror imidlertid, at konstateringen holder: Går man rundt i det by- og lokalmiljø, der er de fleste

danskeres, da er de nye, overraskende og æstetisk tiltrækkende sikringstiltag ikke i flertal.

Måske er det bare sådan, det skal være? Lad os slå fast: Fysisk sikring er nødvendig. Vi har

i forskelligt omfang og forskellige steder behov for at beskytte både mennesker og individuel

og fælles ejendom og værdier. Fysisk sikring kan være et værn mod, at mennesker kommer

galt af sted, eller mod, at nogen ødelægger eller uretmæssigt tager vores individuelle eller

fælles goder.

På den anden side ved vi, at såvel myndigheder som virksomheder forsøger sig frem med

nye former for sikring. Vi kan også på flere af billederne se eksempler på løsninger, der bevidst

har arbejdet med at tilpasse sikringen arkitektonisk. Det gælder navnlig visse historiske

bygninger. Og vi kan også iagttage en spirende tendens til, at borgere selv tager initiativ til at

pynte på byen og ’hele de åbne sår’, som byggepladser, vejarbejde, hegn og andet efterlader

i byen. Borgere, der tager initiativ til at smykke byen med blandt andet strikkegraffiti og pynteflet

i hegn. Fælles for mange af disse, ofte uautoriserede, initiativer er, at de forsøger at drage

omsorg for det fælles rum gennem humor.

Det har, som nævnt i indledningen, ikke her været hensigten at diskutere, om den ene eller

den anden sikringsform virker, og hvordan og hvorfor den eventuelt virker (nogle gange er der

sikkert også behov for noget sikkerhedsteater og nogle magiske objekter).

Tilbage står, tillader vi os trods alt at konkludere, at der synes at være et behov for at igangsætte

et udviklingsarbejde af innovative og utraditionelle – og måske nok også mere æstetiske

sikringstiltag, hvor både kommune og virksomheder med flere bør medvirke. Den udfordring

vil Den Trygge Kommune tage op.

45


RAPPORTEN ER UDGIVET AF

Den Trygge Kommune

www.dentryggekommune.dk

TEGN SIKKERHED

Hvordan ser sikre steder ud? Det vil sige, hvordan ser

steder ud, som vi forsøger at sikre? Hvad er det for

sikker hedsforanstaltninger, som myndigheder, virksomheder,

organisationer, lokalsamfund og borgere gør

brug af i det offentlige rum?

Det er vi taget ud i landet for at fotografere. Det er fx

mure, hegn, bomme, hække, buske, skilte, lys m.v. Som

denne publikation viser forekommer nogle sikringstiltag

indlysende og enkle, måske oven i købet smukke; andre

tiltag synes mindre gennemtænkte og måske lidt æstetisk

udfordrende.

Nogle fysiske sikringstiltag er teknologisk avancerede,

nogle er historiske, andre ganske hjemmegjorte. Nogle

steder, langt de fleste, er der tale om, hvad man kunne

kalde industrielle sikringsforanstaltninger, andre

steder er der tale om til lokaliteten særligt tilpassede

e ller designede tiltag – og visse steder er der tale om

’efterdesignede’ forslag fra engagerede borgere, som

ikke fandt den standardiserede løsning tilfredsstillende.

More magazines by this user
Similar magazines