Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK

Stiftet 9.April 1908

Hornbæk

Idrætsforening

Informerer

Maj 2002, 27. årgang Nr. 4

1


HIF Hoved-bestyrelse

Formand

Peter Poulsen ............... 49701103

Kleinsmedevej 11 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt .............. 49700984

Hattemagervej 1 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@get2net.dk

Kasserer

Jørn Lien ....................... 49704828

Sauntevej 111 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Dorthe Lykkegaard ..... 49703580

Holmegårdsvej 3 3100 Hornbæk

E-mail: lykkegaard@pc.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen . 49702848

Kleinsmedevej 6 3100 Hornbæk

E-mail: mums@pc.dk

- samt Afdelingsformændene

Nye klubhus & Hornbækhallen

49702791 fax: 49702503

kontortid: hverdage kl.9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gl. klubhus ................ 49702725

Halinspektør

Stig Petersen ................ 49702064

Mobil ............................ 40255864

Drejervej 15 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Lone Schmidt 4970 0984

Hattemagervej 1

3100 Hornbæk

E-mail: hif-info@mail.dk

Sats og tryk:

A-Print, Bybjergvej 15,

3060 Espergærde

OPLAG:

3700

Stof til næste nummer

senest lørdag d. 8. juni

kl. 22.00

HOVEDAFDELINGEN

Nyt fra Hovedafdelingen

Med en velfungerende hovedbestyrelse og forretningsudvalg

er det en fornøjelse at være Hovedformand for Kommunes

største idrætsforening med 3.111 medlemmer og dermed har

Hornbæk Idrætsforening 710 flere medlemmer end Espergærde

Idrætsforening, der har 2.401 medlemmer.

Efter en vel overstået hovedgeneralforsamling den 28. april,

tager vi nu fat på en ny periode, hvor der hen over foråret og

sommeren som sædvanlig er mange forskellige aktiviteter i

regi af Hornbæk Idrætsforening.

Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget vil arbejde videre i

samme spor som vi har været i gang med det sidste år.

Sekretær Dorthe Lykkegaard og undertegnede som Hovedformand

blev genvalgt for en ny 2-årige periode og endelig vil

Henrik Mau Mau Vindahl Andersen fortsat være idrætsforeningens

fanebærer.

Den 12 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt. Det

blev ligeledes enstemmigt vedtaget at underafdelingernes kontingent

til Hovedafdelingen i 2002, bliver uændret på 25 kr. pr.

medlem.

Her ses holdet fra Hornbæk Badminton, som var på tur til

venskabsklubben i Tyskland.

2


Hovedafdelingens regnskab blev også enstemmigt

godkendt og udviste et flot overskud

på 64.509 kr.

Beretningen for 2001/2002 kan læses på

Hornbæk Idrætsforenings hjemmeside

www.3100.dk

Hornbæk Idrætsanlæg

Der er dagligt mange idrætsmæssige og sociale

arrangementer i og omkring idrætsanlægget,

så ingen kan komme og sige, at vi

ikke benytter vores faciliteter fuldt ud –

tværtimod kunne vi godt bruge en træningshal

mere, både til afvikling af volleyball,

gymnastik, indendørs tennis og fodbold samt

petanque m.m., men sådan som den økonomiske

prioritering er eller måske mangel på

samme i Helsingør kommunes idrætsudvalg,

skal vi næppe forvente, at vi i de kommende

år får realiseret en træningshal mere. Dog er

det magtpåliggende for mig at sige, at Hornbæk

hallens gulv alvorligt trænger til at blive

udskiftet, da der er mange revner i gulvet.

Det eneste rigtige vil være at lave et nye affjedrede

trægulv, men den million det koster

at lave, skal vi nok heller ikke forvente – og

dog.

Foreningernes dag

Uden at kæde det sammen med havnefesten,

har havnefestkomiteen, efter en drøftelse

med de formænd fra de foreninger, der står

bag havnefesten, besluttet, at man i år lørdag

den 27. juli på Hornbæk havn vil gennemføre

en såkaldt ”Foreningernes dag”.

Her får alle Hornbæks mange foreninger

mulighed for at komme og lave forskellige

aktiviteter og gøre reklame for sig selv.

Jeg skal ved denne lejlighed opfordre så

mange af HIF’s afdelinger til at deltage i arrangementet

med en eller anden form for

aktivitet. Der vil også være mulighed for at

lave aktiviteter i samarbejde med DGI, Frederiksborg

amt, som efter vores ønske har

indvilget i at være med til foreningsdagen.

I den forbindelse har forretningsudvalget

besluttet at næste nummer af klubbladet der

udkommer i juni måned bliver målrettet til

at bruge på ”Foreningernes dag”. Dette indebære

at dette nummer af klubbladet bliver

med en 4-farvet forside samt 12 ekstra

3

sider og der vil blive trykt 1000 ekstra eksemplarer,

som således kan bruges til uddeling

på Foreningsdagen den 27. juli på Hornbæk

Havn.

Jeg vil opfordre samtlige afdelinger til at

målrette deres indlæg i næste nummer af

klubbladet, således at man gør opmærksom

på hvad den enkelte afdeling kan tilbyde af

idrætsmæssige og kulturelle aktiviteter

samt diverse oplysninger om hvem der er

kontaktpersoner i de enkelte afdelinger.

Helsingør Kommunes elite og

talentprojekt

Jeg ved snart ikke hvad jeg skal mene om

det for nyligt præsenterede elite og talentprojekt.

Et projekt som efter min mening har

været alt for lang tid under vejs og uden

kommunes mange idrætsforeninger har haft

mulighed for at komme med indspark hertil,

hvilket dog nok havde været på sin plads

at vi havde haft mulighed for.

Men en ting er sikkert, hvis man vil have

kommunes mange breddeidrætsforeninger

med på projektet, så skal der skabes bedre

og flere idrætsfaciliteter i kommunen generelt,

og der skal også gøres en væsentlig forbedring

for de mange frivillige ledere og trænere,

hvis vi skal formå at fastholde disse i

foreningslivet.

ANNONCER

49 70 09 84

V e-mail:

hif-info@mail.dk


Der skal også tages højde for den talentudvikling

der foregå ude i disse foreninger.

Et eksempel på den talentudvikling er Hornbæk

Idrætsforenings håndboldafdeling, der

i gennem de senere år har satset meget højt

på ungdommen og bl.a. skabt kommunes

højst rangerende ynglingehold, nemlig de

såkaldte ”Blå Djævle” som de seneste år har

vundet mange titler og nyder stor opbakning

og bevågenhed fra bl.a. forældre og

håndboldafdelingens øvrige unge samt fra

andre foreninger.

Et meget godt eksempel på hvordan der skabes

talent i en breddeidrætsforening og hvor

samtidig det sociale element fastholdes og

indgår som en vigtig del af hele processen.

Det er derfor også en vigtig fakta, at sikre

det sociale element og sammenhold, som

man bl.a. ser i en forening som vores.

Og lad mig understrege at vi får ikke skabt

en elite uden også at sikre bredden og omvendt.

Hornbæk Idrætsforening vil gerne aktivt

være med i projektet og gerne bakke op om

en kommende elite, men det skal ske på en

måde så vores identitet fastholdes og ikke

forsvinder op i den blå luft, til fordel for nogle

få et helt andet sted i kommunen.

Med hensyn til eventuelle kommunepenge i

projektet, så må der for min skyld hellere

end gerne afsættes store midler hertil, blot

det ikke bliver på bekostning af midler til

breddeidrætten generelt. Men selvfølgelig

skal erhvervslivet også spytte i kassen og

gerne med meget mere end man har gjort i

form af sponsorpenge de senere år. Erhvervslivet

har jo også en interesse i, at en kommune

af Helsingørs størrelse er på elite landkortet

indenfor idrættens verden.

Jeg er også af den opfattelse at både kommunes

mindste og største idrætsforeninger,

skal være repræsenteret med omkring bordet

i den kommende bestyrelse der skal være

i forbindelse med elite og talentprojektet,

dette bl.a. for at sikre helhed og sammenhæng

med det der i øvrigt foregår i kommunes

mange idrætsforeninger. Man kunne

samtidig overveje jf. mine tidligere bemærkninger

om Helsingør Sports Union, at nedlægge

HSU og herefter lade de opgaver som

4

HSU burde have udført, at de fremover varetages

af denne nye bestyrelseskonstruktion

eventuelt med nedsættelse af

en række underudvalg.

En ting er sikkert, hvis ikke der gøres noget

nu så kommer Helsingør kommune ikke på

elite landkortet igen de næste mange år, og

spørgsmålet er alligevel om vi gør det, med

det projekt der nu ligger eller er det bare et

fata mogana projekt, som nogen har kaldt

det. Man skal der ske noget, så skal vi i gang

nu – det haster.

Forslag til lokalplan nr. 5.20 for

boligbebyggelse på et areal ved

Carl Bødker Nielsens Vej i

Hornbæk

I forbindelse med lokalplan nr. 5.20 har Hornbæk

Idrætsforening den 2. maj 2002 skrevet

følgende til Helsingør Kommune, Teknisk

Forvaltning:

”På vegne af Hornbæk Idrætsforening skal jeg

ikke gøre indsigelser mod lokalplan nr. 5.20.

Jeg skal blot meddele, at såfremt lokalplanen gennemføres

og arealet bliver bebygget med boliger,

forventer Hornbæk Idrætsforening, at man gør

det helt klart overfor kommende beboere, at man

bliver nabo til Hornbæk Idrætsanlæg, hvor der

gennemføres og afholdes mange aktiviteter og arrangementer,

hvilket kan/vil medføre ulemper og

støj fra udendørs idrætsaktiviteter, kræmmermarked,

koncerter og lign.

Når vi finder anledning til at påpege dette allerede

nu, er det selvfølgelig ud fra, at vi ikke efterfølgende

efter eventuelle klager fra kommende

beboere, vil acceptere nogen former for indskrænkning

i vores aktiviteter og arrangementer, idet vi

forventer at disse kan afvikles som hidtil.”

Peter Poulsen

Hovedformand


Formand

Steen Jacobsen

4970 1597

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Kasserer

Pia Knak Jacobsen

4970 1597

Sekretær

Lise Ebsen

4913 0870

Best. medlem

Erik Grønvald

4970 9801

Best. medlem

Aase Haagensen

4975 5152

HORNBÆK BRIDGEKLUB

Jubilæumssæsonen er forbi. Alle de planlagte arrangementer er

blevet afviklet med stor succes.

Sjællandsmesterskab

Hornbæk var flot repræsenteret med 6 spillere ved SM for mixed

par, der blev afviklet i Slagelse den 6.-7, april 2002. Klavs Kierulff

opnåede en flot 2. plads - Pia og Steen Jacobsen blev nr. 6 – Michael

Zinglersen blev nr. 9 – Kirsten Isbrand nr. 14 og Ninna

Nielsen nr. 31. Der var 13 par, der kvalificerede sig til DM, der

afvikles i Ballerup den 11.-12. maj 2002.

Holdfinale

Der blev spillet i to rækker med 8 hold i hver. Resultatet blev:

A-rk.

1 Ulla og Ruddy Phillipsen

Pia og Steen Jacobsen

2 Henny og Niels-Jørgen Svinth

Ulla og Poul Balslev-Jørgensen

B-rk.

1 Brita Samuelson – Else Ovesen

Vivi Benthin – Inger Egedam

2 Marianne Larsen – Vagn Hansen

Bente Friis – Lise Lehrmann

Parfinale

Efterårets kvalifikation havde opdelt feltet i 4 rækker á 8 spillere,

hvor man spillede alle mod alle over 6 aftener. Resultatet blev:

A-rk.

1 Pia og Steen Jacobsen

2 Jørgen Andersen-Lars Alexander

3 Anette Vilsen – Erik Grønvald

B-rk.

1 Tanya Eybye – Eigil Dihver

2 Karen Prange – Grete Stenhøj

3 Kirsten og Per Isbrand

C-rk.

1 Aase Haagensen - Jan Møller

2 Henny og Niels-Jørgen Svinth

3 Jytte Schiøler – Peter Alexander

D-rk.

1 Lise Ebsen – Johnna Petersen

2 Vivi Benthin – Inger Egedam

3 Ulla Vinkel – Kate Schmidt

5


BENZIN OG NÆRKØB TIL NETTO PRISER

Super 95 oktan

efter 01.05.01

Fyringsolie

lån gratis trailer

Hos Kirsten og Lars

Hverdage 6. 30 -22. 00 • Weekend 7. 00 -22. 00 Ndr. Strandvej 312 Tlf. 4970 2071

HORNBÆK

4976 00 40 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

6

Udlejning af DVD

og video

Friskbagt brød

Pølser m/mos

Kirsten Stilling

Øresundsvej 20

3100 Hornbæk

www.kirstenskoereskole.dk

medlem af DKU


Påsketurnering

I påsken spillede vi en hyggelig turnering

efter at have indtaget en gang skipperlabskovs.

Resultatet blev:

A-rk.

1 Muddi og Otto Madsen

Pia og Steen Jacobsen

B-rk.

1 Bente Friis – Freddy Jensen

2 Hanne Alexander – Otto Ebsen

C-rk.

1 Aase Haagensen – Jan Møller

2 Henny og Niels-Jørgen Svinth

D-rk.

1 Lis Christoffersen-Kristina Grumstrup

2 Bodil Jeppesen–Kirsten Nommesen

Afslutning

Som afslutning på en flot jubilæumssæson

afholdte Hornbæk bridgeklub en middag i

klublokalet, hvor der blev serveret en lækker

oksetyndsteg med svampesauce, smørstegte

kartofler, grøntsager og salat. Til dessert

var der en delikat jordbærkage. Efter

denne dejlige middag blev der spillet kort i

klublokalet.

Resultatet blev:

A-rk.

1 Pia og Steen Jacobsen

2 Anette Vilsen - Erik Grønvald

3 Ulla og Poul Balslev Jørgensen

B-rk.

1 Ninna Nielsen – Poul Erik Larsen

2 Kirsten Bæk – Jette Møbius

3 Henny og Niels-Jørgen Svinth

C-rk.

1 Lis Christofferse-Kristina Grumstrup

2 Ulla Vinkel - Jan Tuxen

3 Lilian og Erik Jensen

7

SOMMERBRIDGE

I HORNBÆK

Hver fredag

fra kl. 19 til ca. 23

i Hornbækhallen

Tilmelding senest

fredag kl. 15

Pia og Steen Jacobsen

4970 1597

I år tilbydes desuden

røgfri

eftermiddagsbridge

torsdag kl. 13 til ca. 17

i Borgernes hus,

Apperupvej 22,

Ålsgårde

Tilmelding senest

torsdag kl. 10

Erik Grønvald

4970 9801/5192 9801

Pia Jacobsen

4970 1597

Pris: kr. 40 pr. spiller

Der spilles om

vinpræmier og

bronzepoint begge

steder


Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger 4970 0773

Rødtjørnevej 8,

3100 Hornbæk

(nfr@nccrs.dk)

Næstformand

Kjeld Hansen 4970 2477

Jupitervej 67,

3100 Hornbæk

(keldh@mobilixnet.dk)

Sekretær

Liselotte Kartman 4838 0000

direkte: 4838 0002

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

(lika@buksesnedkeren.dk)

Kasserer

Karin Mathiesen 4970 0440

Havreholmvej

3100 Hornbæk

(kasm@bgbank.dk)

Banefordeler

Margit Fritzbøger

4970 0198

4970 0183

Bødkervej 18,

3100 Hornbæk

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck 4970 2230

Ole Piis Vej 4,

3100 Hornbæk

(hjb@bc-solution.dk)

Seniorformand

Mette Fritzbøger 3918 0626

Lyngbyvej 136 4.tv.

København Ø

(mettefritzboeger@hotmail.com)

Juniorformand

Christine Bogattke 4970 1323

Videvænget 1

3100 Hornbæk

Mobil 2254 4321

(bogatteservice@mail.tele.dk)

Turneringsudvalg

Anette Christoffersen 4970 0358

Holmegårdsvej 5

3100 Hornbæk

BADMINTON

Kan I alle have en rigtig god sommer ferie

Nu er badmintons sæsonen ved sin afslutning, men der er nok

nogle af jer, der har nogle turneringer her i maj, vi ønsker jer held

og lykke.

Og selvfølgelig er der badmintons lejr i juli, dem glæder vi os til at

høre og læse om.

Vi ser frem til at se jer igen, til en frisk start på en ny badmintons

sæson d. 12 August.

Vi vil lige informere om:

at der er Intro Weekend d. 30/7-01/8, så sæt allerede kryds i

kalenderen.

Vi kan også fortælle:

at vi afholder en åben tunering for U17 Mester række. D. 14-15

september, hvor vi godt kan bruge en masse hjælp fra børn og

unge spillere.

Vi ses! Ha´ en god sommer……..

Hilsen Mette & Tudse

Besøg I Tyskland

Hornbæk Badminton har i mange år haft en venskabsklub i en

lille by kaldet Hercheid. Nu var turen så kommet til, at det var

vores tur til at besøge dem. Så med 14 tilmeldte, drog den sølle

flok til Tyskland torsdag d.25.4 i privat biler. Da vi havde kørt i 8

timer, valgte vinduesviskerne i silende regnvejr at stå af, men

takket være Niller-drengen alias Niels Fritzbøger og Keller-drengen

alias Keld Hansen ankom vi dog i godt behold. Vi blev indlogeret

i en skøn lille knaldhytte og Pia-mor var allerede gået i

gang i køkkenet. Dagen efter var det tid til, at udfordre tyskerne

til en gang badminton, og da dette kapitel af turen ikke er noget

at skrive hjem om, vælger vi at holde det for os selv. Om aftenen

var der arrangeret pizza hjemme hos de to tyske værter, Günther

og Rosvitta, flinke folk kan i tro. Om Lørdagen havde Günther

arrangeret en klatre seance. Og på lige præcis klatrevæggen var

der specielt to der gjorde sig bemærket, det var Fritter-drengen

(Andreas Fritzen) og Mathilde Fritzbøger. Vi her på redaktionen

er ikke helt sikre på om disse to individer ikke har været aber i

deres tidligere liv. Efter turen på klatrevæggen var det igen blevet

tid til, at spille badminton og denne gang skulle Pia-mor endelig

i gang med at røre sig, dog blev det ikke den succes hun selv

havde regnet med. Den følgende aften var det blevet vores tur

til, at have tyskerne på middag, selvom det var Günther der

sørgede for den alligevel. Menuen stod på grillede würst og dertil

hørende kartoffelsalat. Søndag var det tid til at vende snuden

hjemad, efter Pia-mor og Lille Pia, her snakker vi selvfølgelig

ikke om Mathilde, men den meget skrappe Mette Fritzbøger. Ej,

det er bare gas, men hele fire Fritzbøger på en gang det går

virkelig ikke. Endnu engang valgte vinduesviskerne at stå af,

Hans Jørgen Beck se nu at få skiftet det gamle lort. Så igen måtte

8


Niller-drengen og Keller-drengen nødt til at

bruge fingerkræfterne, denne gang ved hjælp

af klips og en sikring. Vinduesviskerne blev

fikset og alle 14 inklusiv Nicklas, som flere

gange var ved at blive kørt ned af Tudse og

Mette, ankom trætte men i godt behold søndag

aften i Hornbæk hallen.

Jason alias Nicolaj Sevel og Lillemor alias

Andreas Sevel vil gerne takke af for denne

gang, men vender frygteligt tilbage.

Samtidig vil vi her på redaktionen gerne have

lov til, at give vores store tak til Hans Jørgen

Beck for lån af et styk gammel Espace, husk

lige at tjekke bagsædet og vi håber du stadig

kan bruge viskerne ellers må du ringe til

Niller-drengen efter nye klips og en sikring.

Den sølle flok på 14 bestod af: Pia-mor (Pia

Fritzbøger), Niller-drengen (Niels Fritzbøger),

Keller-drengen (Keld Hansen), Tudse

(Christine Bogattke), Lille Pia (Mette Fritzbøger),

Mathilde Fritzbøger(Aben), Heidi

Hansen, Nikker-drengen (Nicklas

Stovgaard), Lille Frit (Mathias Fritzen), Store

Frit (Aben Andreas Fritzen), Maller drengen

(Martin Christoffersen), Terkel (Peter

Drachman), Jason (Nicolaj Sevel) og Lillemor

(Andreas Sevel)

9

SEJT & SMART 2-16 ÅR

v/ Lone Schmidt

Helsingør Bycenter 49 21 16 00


Margit Fritzbøger

A.R Friisvej 2 • 3100 Hornbæk Tlf. 4970 0198

ØLPAUSE..!

williams as

10

Snedker/tømrer

kontor 4970 0547

værksted 2025 2816

www.ph-byg.dk

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

Tlf. 4970 0892 • Mobil2013 0892

Støberens Vænge 19 A • 3100 Hornbæk

BK -revision

Registrerede

Revisorer

Bjarne Kring

R¯dtj¯rnevej 11, 3100 HornbÊk

Tlf. 4970 1513

bk@bkrevision.dk

www.bkrevision.dk


Postadresse:

Hornbæk IF

Postbox 48

3100 Hornbæk

email: peter.clausen@mail.tele.dk

Formand:

Peter Østbjerg

Stolemagervej 10

49 70 25 36 - 21 20 50 73

email: p.east@mail.tele.dk

Kasserer:

Betina Porsgaard

Søvænget 29

49 70 11 78 - 49 70 45 05

40 72 52 55

email: info@hornbaek.danbolig.dk

Ungdomsformand:

Steen Nilsson

Løvvænget 29 B

49 70 17 09 - 49 28 37 13

email: sni14@helsingor.dk

Seniorformand:

Isak Lejbowicz

Hybenvej 19

49 70 39 59 - 40 90 58 19

email: sanne-isak@mail.tele.dk

Piger:

Bjørn Hoffmann

Hornebyvej 7

49 70 07 07 - 27 30 66 89

email: b1hoffdk@yahoo.dk

Sponsorer/Reklame:

Henrik Blom

P.S.Krøyersvej 4

49 70 09 48 - 40 58 31 05

email: blom-nielsen@mail.tele.dk

Diverse:

Kim Porsgaard

Søvænget 29

49 70 11 78 - 39 25 65 85

21 42 26 43

email: kporsgaard@chubb.com

Diverse:

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B

49 70 44 28 - 26 10 07 75

21 43 60 60

email: thomaslynge@mailme.dk

Sekretær:

Peter Clausen

Saturnvej 24

49 70 33 83

49 70 98 80 – 209

email: peter.clausen@mail.tele.dk

email: peter.clausen@tipsblad.dk

FODBOLD

Fodboldskoler

Årets fodboldskole for de ældste blev som de tidligere år hurtigt

udsolgt. Salget til årets mikrofodboldskole er gået i gang. Skolen

er i år for spillere født i årgangene 1995 og 1996 - både piger og

drenge. Den afvikles i weekenden 30. august - 1. september og

der er stadig ledige pladser.

Yderligere oplysninger kan fås hos ungdomsformand Steen

Nilsson, 49 70 17 09 eller på www.dbu.dk

Træningstider

Ugedag Tidspunkt

Mandag 16,00 - 18,00

17,30 - 18,30

17,00 - 18,30

18,00 - 19,30

17,30 - 19,00

Tirsdag 17,00 - 18,30

17,00 - 18,00

17,30 - 18,30

18,00 - 19,30

19,00 - 20,30

Onsdag 17,30 - 18,30

17,30 - 18,30

17,00 - 18,00

18,00 - 19,00

Torsdag 18 00 - 19,30

17,00 - 18,30

17,30 - 19,00

19,00 - 20,30

Fredag 16,00 - 18,00

18,00 - 19,30

11

Hold

Lilleput

Mikroput (94)

Drenge

Miniput (92)

Piger

Miniput (93)

Mikroput (95)

Poder

Junior

Alle seniorer

Mikroput (94)

Miniputpiger

Drenge

Poder

Junior

Miniput (93)

Piger

Alle seniorer

Lilleput

Miniput (92)

Træner

Jørgen Olsen/

Torben Jensen

Carsten Nielsen/

Henrik Timmner/

Christian Palm/

Anders Fossvald

Rolf Thorngaard/

Morten Nygaard

Henrik Kristensen

Bjørn Hoffmann

Richard Lilja/Leif

Høy/Gert Poulsen

Steen Egesø

Per Juel Hansen/

Steen Egesø

Simor Olsen/

Lars Fisker

Brian I Steen/Thor

Carsten Nielsen/

Christian Plam

Anne Marsengo

Rolf Thorngaard/

Morten Nygaard

Per Juel Hansen

Simon Olsen/

Lars Fisker

Richard Lilla/Leif

Høy/Gert Poulsen

Bjørn Hoffmann

Brian/Steen/Thor

Jørgen Olsen/

Torben Jensen

Henrik Kristensen


Trænere og ledere i fodboldafdelingen

Førstehold

Brian Clemmensen, Horsensvej 3,

3000 Helsingør. 20 84 55 66.

email: brianclemmensen@get2net.dk

Henrik Jensen, Hornebyvej 80,

31 00 Hornbæk. 22 36 16 35

Andethold

Steen Jørgensen, Sabroesvej 13 A, 1 th.,

3000 Helsingør. 49 21 32 32 - 21 77 21 81

Lars Christensen, Smedemosevej 4,

3000 Helsingør 49 75 01 03.

email: famchristensen@compaqnet.dk

eller larschristensen@kriminalforsorgen.dk

Tredjehold

Thor Lundgren, Villingebækvej 9 A,

3100 Hornbæk. 49 70 34 12 - 46 30 01 41 -

20 84 25 58. email: tl@jjstenoggrus.dk -

thor.lundgren@get2net.dk

Jens Ole Berthelsen, Ndr. Strandvej 341,

3100 Hornbæk. 40 74 95 25

Målmænd

Jørgen Kamstrup, Pilevang 21, 3250 Gilleleje.

48 35 48 58 - 49 11 26 05 - 24 69 26 05.

email: DKJKA@coloplast.com

Massør

Christine Bogattke, Videvænget 1,

3100 Hornbæk. 22 54 43 21.

Old Boys hold 1

Jens Andersen, Drachmannsvej 8,

3100 Hornbæk. 49 70 23 16.

Jan Andersen, Kirkevej 8, 3100 Hornbæk.

49 70 32 69.

Old Boys hold 2

Jesper Lorensen, Uranusvej 1, 3100 Hornbæk.

49 70 41 56.

Veteran

Jens Age Sørensen, Sauntevej 38, 3100 Hornbæk.

49 70 15 46 - 20 22 15 75.

Ynglinge årgang 84-85

Træner og spiller med senior eller junior.

Junior årgang 85-86-87-88

Simon Olsen, Mælkevejen 1, 3100 Hombæk.

49 70 43 75 - 51 50 09 95.

email: spjlm@get2net.dk

Lars Fisker, Vestre Stejlebakke 26,

3100 Hornbæk. 49 70 26 29 - 39 53 60 40.

email: lfisker@get2net.dk eller lf@hfjensen.dk

Drenge årgang 88-89-90

Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2 th., 2920

Charlottenlund 40 52 35 36 - arb. 49 70 35 35

email: procom@procommerce.com

Morten Nygaard, Pilevej 2, 3100 Hornbæk

49 70 44 09. email: shell.hornbaek@get2net.dk

Lilleput årgang 91

Jørgen Olsen, Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

49 70 21 72 - arb. 49 28 38 81

email: olsen.hornb@mail.tele.dk

Torben Jensen, Stjernevej 29, 3100 Hombæk

49 70 14 20

12

Miniput årgang 92

Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2, 3000 Helsingør

49 20 36 50 - 40 35 26 50 - arb. 43 29 26 50

email: Henrik.Kristensen@volvo.com

Miniput årgang 93

Leif Høy, Løvvænget 12, 3100 Hornbæk

49 70 06 09. email: hol@h-s.com

Gert Poulsen, Søvej 18, 3100 Hornbæk

49 70 41 60. email: gpoulsen@post9.tele.dk

Richard Lilja, Spicavej 11, 3100 Hornbæk

49 70 17 15 - 20 43 99 60.

email: rli@gbs.dk og lilja.richard@post.tele.dk

Mikroput årgang 94

Carsten Nielsen, Spicavej 25, 3100 Hornbæk

49 70 31 13 - 40 26 67 69

email: carlo5b@worldonline.dk

Anders Fossvald, Møllehatten 14, 3140 Ålsgårde

49 70 90 98

Christian Palm, Plantagevej 21, 3100 Hornbæk

49 70 00 55

Henrik Timmner, Månevej 21, 3100 Hornbæk

49 76 12 35. email: timmner@mail.dk

Mikroput 95

Steen Egesø, Bretagnevej 12 B, 3100 Hornbæk

49 70 31 21. email: egesoe@get2net.dk

Poder årgang 96 og yngre

Per Juel Hansen, Stjernevej 15, 3100 Hombæk

49 70 21 17. email: pjhansen@zi.ku.dk

Piger årgang 87-88 og 89-90

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

49 70 07 07 - 27 30 66 89.

email: b1hoffdk@yahoo.com

Henrik Jensen, Løvvænget 21, 3100 Hornbæk,

49 70 31 75.

Miniput piger årgang 91 og yngre

Anne Marsengo, Holmevænget 3 A,

3100 Hornbæk

49 70 15 07. email: marsengo@post10.tele.dk

Ole Raslow, Gørtiervej 64, 3100 Hornbæk

49 70 06 92.

Tøj og rekvisitter

Otto Jørgensen, Bretagnevej 3, 3100 Hornbæk.

49 70 15 39. email: otto-connie@get2net.dk

Medlemsregistrering og kontingent - Kontakt

Peter Clausen, Saturnvej 24, 3100 Hornbæk.

49 70 33 83 -49 70 89 00.

email: peter.clausen@mail.tele.dk

Bussen

Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6,

3100 Hornbæk.

49 70 28 48 - 20 22 71 97. email: mums@pc.dk

Sponsor/Reklame

Henrik Blom, P.S. Krøyersvej 4, 3100 Hornbæk.

49 70 09 48 - 40 58 31 05.

email: blom-nielsen@mail.tele.dk

John Larsen, Plantagevej 17 B, 31 00 Hornbæk.

49 70 35 91 - 40 72 52 20.

email: charlotte-john@mail.tele.dk

Tøjvask

Inge Pedersen, Karetmagervej 17, 31 00 Hornbæk.

49 70 17 73.


Stig Petersen (formand)

Drejervej 15

tlf. 49 70 20 64

arb. 49 70 27 91

mob. 40255864

Gitte Pedersen (kasserer)

Hornebyvej 40

tlf. 49 70 15 90

arb. 48 18 97 30

gehelmer@post.tele.dk

John Sørensen

Toftemosevej 7 a

tlf. 49 70 18 83

arb. 25311383

jjs41@helsingor.dk

juellund@.ofir.dk

Brian “Joe” Johnston

Ndr. Strandvej 343, I.

tlf. 49703676 / 49702791

johnston.danmark@post.tele.dk

Hans Strand

Jupitervej 73

tlf. 49701548

FODBOLDENs VENNER

Kræmmermarked 2002

Fodboldens Venner holder kræmmermarked den 15. og 16. juni

– hvis der skulle være kræmmere der endnu ikke har fået et

stade, kan man nå det endnu ved henvendelse til John Larsen på

tlf. 49703591 eller 49704505.

Prisen er kr. 90 pr. facademeter (min. 3 m.). Hjørnestand kr. 200

ekstra. Stadernes dybde er ca. 7m.

El for hele week-enden koster kr. 110.

Igen i år vil der være et stort tivoli og underholdning for enhver

smag.

Underholdningsprogrammet er endnu ikke helt på plads, men

det kan oplyses, at Sunshine Boys underholder i teltet lørdag

aften og Brdr. Møller underholder ved kræmmerpladsen.

Overskuddet fra kræmmermarkedet går primært til fodbolden i

Hornbæk, men andre foreninger støttes også. For at få det hele

til at løbe rundt, har vi også i år brug for en masse frivillige

hjælpere, og vi håber at vi igen kan trække på mange af de erfarne,

men jeg vil også opfordre nye hjælpere til at melde sig. Det

er en god anledning til at komme ind i det gode sociale sammenhold

der findes og skabes omkring årets kræmmermarked, så

hold jer endelig ikke tilbage. Man behøver ikke at bruge hele

week-enden – mindre kan også gøre det, så hvis du synes, det

kunne være sjovt at være med så kontakt en fra bestyrelsen.

13


Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

........ Havnevej 6,

... 3100 Hornbæk 49 70 01 75

............... Telefax 49 76 11 75

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

TV og antenner 49 70 01 75

Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 . 3490 Kvistgård

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

14

Stil krav. Det gør vi

5 % dividende

HORNBÆK

Sauntevej 1 . 4970 1984


Næstformand

Ellen Jørgensen

4970 1476

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

4970 1082

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

4970 0157

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

4970 2446

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

4970 2474

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Golf på LO-skolen Et tilløbsstykke!

Kl. 07,00. Det regner og ser mørkt ud horisonten rundt. Min opfattelse

af golf er noget med solskin og korte bukser.

Vi (Kirsten skal med) skal have pakket det sædvanlige og regntøj

- og så er det en af de dage hvor Peter Storminger ikke må låne

bilen – så han vil ankommer kl. 07,45. Det regner. ”Hvad med

håret?” ”Det er der da ingen der ser under kasket og hætte!”

Peter – som er ret kvik – konstaterer: ”Det regner, jeg ville give

meget for at få lov til at blive hjemme”. Om det nu er fordi han er

for nærig eller det er min bemærkning om at banen sikkert er

lukket ved jeg ikke; men han stiger i hvert fald på.

8,00 Morgenkomplet på LO-skolen flot arrangeret i separat lokale,

der er nu forsamlet en stor flok på 36 deltagere. Det må konstateres,

at Golf er 18 gange så populært som visesang. Mødeprocenten

er et stykke over 100. Det regner stadig. Næstformanden og hendes

2 tunge hjælpere går tungt rundt med tunge hoveder luende

mellem skuldrene og med dystre miner taler de om alternative

konkurrencer inden døre.

På mit spørgsmål, om Peter Poulsen var blevet forhenværende

eller om det rent faktisk var ham der var værten - blev det oplyst

at også nuværende formænd var inviteret.

Som en anden Margaret Tatcher (jernlady) fortsatte næstformanden

ufortrødent og beslutsomt dagens program. Der var ingen

tvivl i hendes sind hellere golf i regnvejr end…..

Der uddeles scorekort og kuglepenne og oplæses holdopstilling. 9

jævnbyrdige hold, ledet af 9 holdkaptajner med handicap fra 9,8 til

22. Banen åbnes og gunstart kl. 09,00. Der spilles 18 huller Texas

Scrample.

Mit hold manglede Anders Drachmann. Men ved hjælp af flere

telefonopringninger blev han guidet direkte til Hul 3, vor han

netop ankom til tee off. Han forklarede senere at hans forsinkelse

skyldtes at han ikke kunne finde golfkasketten i samlingen.

Vi gik ca. 9 huller i regnvejr, så klarede det op. Det var mit indtryk

at der ikke blev scoret mange birdies. Man fornemmede en våd,

men koncentreret, tyst flok, som kæmpede for at holde sig på par.

Indtil luften pludselig sønderrives af et råb, som kan høres over

hele banen. ”Bagen skal placeres på den rigtige side af green, og se

så at få lidt fart på.” Det var Per Svendsen, der et kort øjeblik

mistede etiketten og drømte at han befandt sig på sin højt elskede

selvkørende el-drevne golftank, hvorfra han til dagligt hersker

over alt og alle på Hornbæk Golfbane.

Kl. 12,00 var matchen afsluttet og alle kunne i god behold begive

sig til det velkendte frokostbord, der som Kisser sagde, er den

væsentligste årsag til at Peter i dag let forveksles med en bodybuilder.

Præmieuddeling, Winnner’s speach v. Jørgen Haagen, Takketale

fra de nuværende formænd ved Peter Poulsen (Der takkede på

vegne af 6 formænd og Kisser, som for resten er formand for

gymnastikken) kaffe og kage.

Resultater: Der var præmie til Palle Mandrup for at være mest

15


Forsikringsarbejde

Alm. Termoruder

Energi Termoruder

Reparationsarbejde

Fortsatsruder

Alm. Glassalg

NærKØB

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

4975 8571 * 4098 0081

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322 • 3490 Kvistgård

Tlf 49 13 94 94

Inspiration til gulve

DANSK SIKKERHEDS SERVICE

Nordsjællands største Vagt og Alarm firma

Vagtsikring - Tyverisikring

tlf. 7022 2054

Email: vagt@dss.nu www.dss.nu

Havnen * HAVNEKIOSKEN * Hornbæk

Byens eneste rigtige slikbutik!

Ta’-selv-slik (75 boxe) - Hjemmelavet chokolade og flødeboller

Is - øl/vand - Tobak - Konfekture - Aviser - Ugeblade - Telekort

Taletidskort - Skrabelodder - Varelotteriet - Renseservice

Nordkystens største bladudvalg

Tef.: 4970 0354 Fax: 4970 0374 E-mail:Kiosk@post11.tele.dk

16


nævnt på flagene og til Jørgen Haagen for

flest gange nærmest flaget.

Matchresultatet: 3. præmie: Hold nr. 1 Jørgen

Grumstrup, Kirsten Haagen, Jens Madsen

og Kirsten Bang.

2. præmie: Hold nr. 8 Kristina Grumstrup,

Thomas Jørgensen, Henrik Vindahl og Palle

Mandrup.

1. præmie: Hold nr. 3 Jørgen Haagen, Anders

Drachmann, Mariann Christensen og

Peter Østbjerg. Et godt team der supplerede

hinanden fortræffeligt tak til alle.

Øvrige resultater kan findes på foreningens

hjemmeside. Pokalen vil foreløbig være udstillet

på A. C. Friis Vej 2 C.

Der var flotte præmier, som bestod i rødvinsresterne

fra J, Jensens julefrokost – den må

have været kedelig med så mange rester. Tak

til JJ.

Igen en meget hyggelig dag,

samt et godt og velarrangeret og

velgennemført arrangement.

Tusind tak til næstformand og de

2, men også Lisa, som jeg fornemmede

havde en finger med i

spillet i kulissen.

Jørgen Haagen

17


SAG : Generalforsamling.

EMNE: Referat.

TID : Søndag den 14. april 2002, kl. 10.00

STED : Hornbæk-Hallen, Stenstrupvej, Hornbæk.

DELTAGERE :

Ellen Petersen ; Henning Andersen ; Thomas Jørgensen ; Lone Bruun

Michael Kørner ; Dan Lipzack ; Ole Fritzen ; Peter Storminger

Per Svendsen ; Flemming V. Andersen ; Palle Mandrup

0 VELKOMST. Ellen Jørgensen bød de fremmødte hjertelig velkommen, hvorefter fruen

foreslog Dan som dirigent.

1 VALG AF DIRIGENT. Dan Lipzack blev valgt med stort bifald.

2 ÅRSBERETNING. Ellen gav en grundig gennemgang af årets aktiviteter, både possitive

og negative indtryk. Det negative gik på, at en del arrangementer måtte aflyses pga. for

lille tilslutning, men alle blev hurtigt enige om, at det samlede aktivitetsniveau i Hornbæk

er kolosalt, og at foreningens medlemmer hører til de mest aktive i byen - så det er jo ikke

så mærkeligt, at vi indimellem må aflyse. Konklusionen blev, at foreningen i fremtiden vil

indbyde nuværende formænd til de fleste af vore arrangementer - de skal jo være medlem

på et tidspunkt. Ellen fik megen ros for sin beretning, som blev godkendt UG.

3 ÅRSREGNSKABET. Alle i forsamlingen var meget spændt på Michaels tal-forklaringer.

Det var et utroligt flot regnskab, der var tal i alle farver ikke bare røde. Man gik fra

forsamlingens side megen grundigt til værks - Michael forklarede om diverse posteringer

- ja selvfrimærkekontoen passede (det var første gang).

Michael fik også megen ros og det varede lidt før bifaldet lagde sig.

4 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT. Generalforsamlingen foreslog uændret kontingent

- dette vedtogs.

5 INDKOMNE FORSLAG. Udover Hennings forslag til at skylle mund og hals var der

ingen.

6 VALG TIL BESTYRELSEN. Henning og Thomas var på valg - uden modkandidater -

altså genvalg.

7 EVENTUELT. Dan Lipzack fortalte om Hornbæk Samvirkes arbejde - næsten lige så

grundigt som tidligere år. Man arbejdede med planer om hovedgadens forskønnelse -

bålplads på stranden og meget meget mere. Efter ca. 2 timers hyggelig samvær, takkede

dirigenten for god ro og orden, og gav herefter ordet til næstformanden for en kort

bemærkning:

Tak for i dag - og rigtig god sommer „.

Med venlig hilsen

sekretæren

Aktivitetskalender - 2002

30. august. Store legedag.

Vi mødes i det gamleklubhus kl. 18.00. Vi skal lege i den helt store stil – og spise

bagefter.

12. oktober. Efterårs golf på Lo - Skolen.

Vi mødes i Sundstuen op Lo – Skolen kl. 8.00. Dagsorden som vi plejer.

18


Klubhus :

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

49251320 / 23392308

Torvegade 5 D 1. - 5

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Flemming Nielsen

4828 7805

Kagerupvej 13

3400 Hillerød

( Økonomi )

Flemmingogbirgit@12move.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

4970 2299

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

( Klubhus )

Best. medl.

Henning Blom Nielsen

4970 1501

Kobbersmedevej 13

3100 Hornbæk

( Arrangementer og skuropsætning)

Jonathan.rbn.@get2net.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

497011374

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

2127 1508

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

( Miljø )

Henrikwillumpetersen@-

Kriminalforsorgen.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

4970 1395

Søvænget 23

3100 Hornbæk

( Klubture )

Internet www.3100.dk/gedden

E-mail: gedden@dk2net.dk

GEDDEN

19

1 maj 2002

Vi plejer jo at have

strålende sommervejr

til vores 1. maj

arrangement, men

sådan var det absolut

ikke i år!!

Selv startede jeg kl.

21 dagen før, med at

vælge en plads og

sætte grejet op.

Jeg havde medbragt

en drømmeseng og en parasol til at få lidt søvn inden

konkurrencen gik i gang kl. 0330.

Den hårde blæst gjorde dog, at jeg kun fik ca. 15 minutters søvn,

inden jeg skulle op og kaste tacklerne ud.

Blæsten blev dog ofte overdøvet af nogle af vores unge medlemmer,

som også tilbragte natten ved søbredden.

Det var dejligt at se engagementet hos vores juniorer, og det

bragte mig mange minder tilbage til dengang, hvor jeg selv

startede som ung junior.

De 4 juniorer, jeg var ovre hos for at sige godnat, overnattede

på Pynten i sovepose under en stor presenning. Det så hyggeligt

ud, og de frøs i alt fald ikke!!

Ud på natten blev jeg passeret af mange morgenfriske, så jeg

forventede faktisk at se søbredden sort af mennesker, når det

blev lyst.

Kl. 0330 kastede jeg 4 åletackler ud med skallestykker.

Der gik ikke mange øjeblikke, ca. 1½ minut, så kom det første

hug. De var dog svære at kroge, men ud af 6 hug fik jeg en

enkelt lille slange på land.

Vinden var taget til og det blæste en frisk til hård vind fra sydøst,

hvilket ikke kan være værre i søen.

Den nordlige bred var virkelig vindeksponeret, så selvom jeg

havde store problemer var jeg glad for, at jeg ikke sad derovre.

Den første gedde blev fanget kl. 0520 af Niels Serup. Den huggede

faktisk fra den nordlige bred, og der blev mistet flere fisk

på den side også.

Helt op til 5 hug blev der mistet, forlød det.

Kl. 0540 fik jeg et kraftigt hug.

Jeg nåede ikke engang at se flåddet gå ned, men lige pludselig

ræsede linen af hjulet med ekspresfart. Jeg gav tilslag og krogede

fisken.

Jeg fightede den hårdt og kontant, da der var mange åkander i

området, så efter et par korte udløb var jeg klar til at nette

vindergedden.

Men jeg blev klogere…… Fisken som endte i nettet var ingen

gedde, men i stedet en kæmpe sandart.

Jeg vejede den til 4,35 kg. Mig bekendt er det den største dokumenterede

sandart fra søen nogensinde. Men sandart er fredet


Tagrenovering • Døre-vinduer

Sommerhuse • Om- og tilbygning

TØMRERFIRMAET

OLE FØGE JENSEN

HORNBÆK

TLF 4970 3237 • FAX 4970 3074

BIL 2811 3040

Værksted: Engholmvej 3

3100 Hornbæk • e-mail: ole@foge.dk

20

ANNONCER

49 70 09 84

e-mail: hif-info@mail.dk

Tømrer - og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1 B

3100 Hornbæk

Tlf: 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04


i april, så den måtte retur igen uden at give

point til klubmesterskabet, øv!

Nogle timer senere oplevede jeg det frustrerende

at have en gedde efter mit blink 4

gange inden for 15 min. Så satte jeg en speciel

amerikansk jig på forfanget, og i første

kast huggede gedden, uden at blive kroget,

satans!!

Det var jeg ikke lige vant til, at sådan en

møgfisk driver gæk med mig, så jeg kastede

igen efter 5 minutter, og så huggede den endelig

igennem og blev kroget.

Jeg troede faktisk den var større, men den

vejede kun 1,55 kg. – 61 cm.

Det var så min oplevelse af 1. maj.

Totalt blev der uden for præmierækken fanget

3 ål op til 400 gram, 3 sandarter op til 4,35

samt 5 gedder op til 2,05 kg.

Præmierne gik til henholdsvis:

1. Niels Serup - et Ambassadeur multihjul

for gedde på 2,65 kg – 72 cm.

2. Jacob Thorman - en 10 fods RT stang

for gedde på 2,45 kg – 68 cm.

3. Mads Rasmussen - en røgeovn

for gedde på 2,30 kg – 66 cm.

For først fangede gedde blev fanget af Niels

Serup, som vandt en grejkasse med 3 rapala

wobblere.

Niels mente dog, at grejkassen skulle gå videre

til den dygtigste junior til det næste arrangement

i søen og returnerede kassen igen

med den besked.

Flot initiativ, så nu er der lidt mere at kæmpe

om for vores juniorer næste gang.

Det var så 1. maj for denne gang.

I alt var der ca. 50 fiskere, heraf flere nye

medlemmer. Baren meldte udsolgt hurtigt

efter præmieoverrækkelsen, det er vi ikke

vant til…..

Alt i alt en god dag ved søen, det prøver vi

igen næste år.

Formanden

Bådproblemer

Som nævnt til generalforsamlingen og her i

bladet for 2 numre siden, har vi haft nogle

store problemer med udlån af vores klubbåde

i Hornbæk sø til juniorer / børn.

Det er åbenbart for svært for ungerne at be-

21

handle tingene ordentligt, hvilket vil sige, at

passe på nøgler, lægge årer på plads og låse

bådene af efter brug. For ikke at nævne at

lade være at stå op i bådene ude midt på

søen samt ikke at rydde op efter sig!!

Resultatet af denne opførsel er, at medlemmer

som er indstillet på at bruge bådene med

den respekt, der forventes aldrig kan bruge

bådene uden problemer.

Nøglerne er evig og altid smidt væk, eller

også ligger bådene i den anden ende af søen.

Jeg har selv oplevet det frustrerende, at sige

pænt og forståeligt til en håndfuld unger, at

de skulle huske ikke at stå op i bådene og

lægge årer og lånte redningsveste på plads

efter brug, for derefter at opleve at 2 af dem

stod op i båden i lang tid kun 10 minutter,

efter jeg havde sagt det til dem!!!

Lidt senere var både årer og redningsveste

smidt på jorden, og ungerne var skredet, så

jeg kunne lægge tingene på plads i stedet.

Jeg var simpelthen rasende, og er det faktisk

stadig.

Dagen efter var ungerne der igen, og der

var der endnu større problemer…..

Det kan godt være, at jeg er mavesur, og det

er rigtigt, at jeg ikke selv er så langt fra 10 –

års alderen som så mange andre, men jeg

fatter ikke den mangel på respekt for både

voksne og klubbens ting, som ungerne udviser.

Mange vil sikkert sige: ” Husk nu Thomas,

sådan var du også selv, og sådan har unger

altid været.”

Vel har de ej!! Da jeg gik i 4. klasse havde jeg

selv båd på søen, som jeg passede alene, og

jeg stod aldrig i den, og den blev altid låst af.

Hvad ellers??

Anyway, ovenstående eksempler er selvfølgelig

ikke enestående, men nærmere reglen

end undtagelsen.

Derfor er vi nødt til at gøre noget ved det

nu!!

Løsningen bliver foreløbigt, at nøglen til bådene

bliver låst inde.

Medlemmer over 18 får så mulighed for at

købe en nøgle til kostpris ( ca. 25,- ), sådan så

de kan låse sig ind til bådnøglerne i et nyt

skur, vi bygger i Bjørns have.

Når unge under 18 skal bruge bådene, for


det kan de stadig, skal de henvende sig til

mor Herdis i huset, og lægge navn på dem,

som bruger båden.

Så håber vi at problemet formindskes, da de

fleste ballademagere jo ikke ønsker at blive

afsløret!

Mere om dette tiltag, som vil blive iværksat i

løbet af sommeren i næste nummer.

Dette indlæg var nok det bitreste, I kan forvente

fra min side for fremtiden, men som

sagt har jeg noget at have mine meninger i,

og så havde jeg lige brug for lidt luft…

Knæk og bræk ude ved vandene, ønskes I af

den altid glade formand?

Bemærk !

Kystkonkurrencen er flyttet til fredag den.

31 / 5 til lørdag den 1. juni.

Tidspunktet for konkurrencen er uændret fra

18 – 10.

Mødestedet er ved den store plads ved 6.

tangvej overfor ejendomsmægler-udstillingen

på Strandvejen.

Der fiskes primært efter hornfisk, havørred

22

og torsk men alle saltvandsfisk over det fastsatte

mål giver point til klubmesterskabet.

Husk sovepose og waders, der vil være et

stort villatelt til rådighed med soveplads, men

man kan også tage sit eget telt med.

Bedst fangende er bobleflåd med sildestykker

eller alm. kystblink som f.eks sølvpilen.

Man kan også, som den tidligere formand

gjorde det, løbe rundt for enden af sin flueline

og trolle havørreder over ren sandbund.

Sidst han lavede det nummer, vandt han konkurrencen

!!

Mvh Thomas

Dagens ret 78,-

Dansk/fransk A’la Carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling:

4970 0479

Havnevej 19 . 3100 Hornbæk


Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 9570

Fax 4975 9571

E-mail: hgolf@worldonline.dk

Sekretær: Birgit Aaholm

Bogholder: Erik Næsby

Greenkeeper:

Louis Jakobsen 4975 9574

Restaurantbestyrer:

Merete Jensen 4975 9578

Matchtlf.: 5129 5607

Shoppen: 4975 9572

Webadresse:

www.hornbaekgolf.dk

Web-master: Gitte Poulsen

Bestyrelsen:

Formand

K.A.Søgaard 4913 1899

Næstformand/hon.sekretær

Sponsorudvalg.

Niels E. Clausen

4970 1111 / 3614 4186

Kasserer

Alice Nielsen

4970 8268

Beg. –og ungd.udvalg

Flemming Andersen

4970 2648

Match –og hcp.udvalg.

Klaus Hansen

4971 9127

Husudvalg/festudvalg.

Marianne Schubert

4580 3009 / 4526 0223

Baneudvalg.

Jørgen Jensen

4970 3058 / 4630 0143

Mob. 4064 6688

Bygningsudvalg.

Peter Rasmussen

4970 0988

PR-udvalg.

Henning Andersen

4970 2474 / 4630 0140

Mob. 4085 0858

E.mail: ha@jjstenoggrus.dk

HORNBÆK GOLFKLUB

Vi styrker administrationen

Lige så vigtigt, som forbedring af banen, udbygning af klubfaciliteter

og restaurant, er det, at sikre en administration der kan

varetage den daglige drift af den efterhånden voksende forretning,

som Hornbæk Golf Klub har udviklet sig til med vore mange

medlemmer, gæster og medarbejdere.

Vi er derfor glade for at kunne meddele, at klubben pr. 1. juni har

ansat Steen Andersen som forretningsfører.

Steen er 51 år og uddannet fra ØK indenfor regnskabsføring,

økonomistyring, ledelse og administration.

Steen kommer fra en stilling hos Jens Manniche A/S, som

økonomichef med ansvar for regnskab, finansiering, bogholderi,

budget, lagerstyring, gager og edb.

Steen er en habil “golfer” fra Hillerød Golf Klub, hvor han blandt

andet har deltaget i ungdomsudvalgsarbejdet.

Steen vil efter retningslinier fra bestyrelsen få ansvaret for den

daglige ledelse af klubbens samlede virksomhed.

Vi byder Steen velkommen, og glæder os til et godt samarbejde.

K. A. Søgaard.

Erik Næsby takker af

Allerede i januar meddelte Erik, at han ønskede at stoppe som

klubbens regnskabsmedarbejder.

Imidlertid formåede vi at få Erik til at fortsætte på posten, indtil vi

fandt en anden løsning.

Erik har, i den tid han har været ansat, udført et solidt stykke

arbejde og udvist stor omhu og akkuratesse i jobbet, og aldrig

været bange for at give den en ekstra skalle, når det har været

nødvendigt.

Vi håber nu, at se dig lidt mere på golfbanen, hvor du kan tælle

point sammen , i stedet for at tælle kroner og ører på kontoret.

Vi siger tak for et godt samarbejde, og ønsker held og lykke

fremover.

K. A. Søgaard.

Udnyt vore gode træningsmuligheder

Vi har i klubben gode muligheder for at få træningslektioner af

vore to dygtige trænere Steen og Ulrik, begge med gode kvaliteter.

Uanset hvilket niveau man ligger på, er det en god regel, at man

løbende tager træningslektioner. Vi tillægger os jo alle nogle unoder

undervejs, dem kan nogle træningslektioner hurtigt fjerne,

og så er det jo altid rart at kunne måle forbedringer i sit spil, og

dermed få mulighed for at gå lidt ned i handicap, så bliver det

hele lidt sjovere, også for dem man spiller med.

Én træningslektion af 20 minutters varighed koster 110,- kroner,

der er mulighed for at købe 10 lektioner med rabat, 10 lektioner

koster 1.000,- kroner.

Steen træner alle ugens dage, dog ikke mandag, hvor Shoppen

holder lukket.

23


likkenslager & VVS installatør

.fjernvarme

.gas

.servicearbejde

.blandingsbatterier

.vand

.sanitet

.badeværelser

.energibesparende

.kobberarbejde

.skifertag

.blikkenslagerarbejde

.certificeret efter iso 9002

Ndr. Strandvej 334 - 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 00 58

Vi har altid

mange

bolde

i luften!

Ndr. Strandvej 341 B

3100 Hornbæk

Telefon 49 70 45 05

Fax 49 70 32 06

E-mail: info@hornbaeck.danbolig.dk

DanBolig - Hornbæk

24

Vi gør en forskel!

John Ulrich

Ndr. Strandvej 355

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 1312

e-mail:

hornbaek@home.dk

www.home.dk

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

ANDERS DRACHMANN

Advokat (H)

MORTEN HANSEN-NORD

Advokat (L)

JAKOB VINDING

Advokat (H)

MARTIN SKOVBJERG

Advokatfuldmægtig

CHARLOTTE F. SKOVBO

Advokatfuldmægtig

SØREN HANSEN

Advokatfuldmægtig


Ulrik træner mandag - tirsdag - onsdag og

lørdag.

Lektioner hos både Steen og Ulrik bookes

hos Lisbeth i Shoppen, og for nuværende er

der god plads om lørdagen.

Lad os én gang for alle få rettet

en misforståelse

Nogle af vore medlemmer har udtrykt, at

de ikke har det så godt med at booke træning

hos Ulrik inde hos Lisbeth, dette er efter

min opfattelse misforstået loyalitetsfølelse,

som jeg ved at Steen og Lisbeth bestemt

ikke ønsker.

Steen og Ulrik er ikke konkurrenter, tværtimod

arbejder de tæt sammen, og samarbejdet

fungerer fint, de har begge meget at lave.

Al træning bookes i Shoppen af

koordineringsmæssige hensyn, og Lisbeth

styrer dette på en god måde og yder os en

fin service.

Derfor kære medlemmer, gå trygt ind til Lisbeth

og bestil jeres træningslektioner, enten

i nu måtte vælge Steen eller Ulrik, Lisbeth

tager imod bestillinger på sin sædvanlige

venlige facon, uanset hvem I måtte vælge.

K. A. Søgaard

Kaninmatcher

Selv om du har erhvervet dit bagmærke, kan

du godt deltage i kaninmatcherne. De er åbne

for alle medlemmer med hcp. på over 36.

Der er kaninmatch hver tirsdag, hvor første

tee er reserveret kaninmatchen mellem kl.

15.00 og 17.00.

Matchen afvikles over 9 huller, og to kaniner

og én guide går ud sammen, guiden er et

medlem med under 37 i hcp.

Hvis du vil deltage, skal du have bestået de

tre første prøver på det grønne kort (teori,

putning og slag med køller/jern på driving

range) og huske at skrive dig på listen i sekretariatet

senest søndag kl. 18.00.

Fortrinsret!! Hvad er det??

Når en gruppe har fortrinsret på 1. tee, f.

eks. til kaninmatcherne om tirsdagen, så betyder

det:

at spillere der har fortrinsret, kan gå direkte

til 1. tee og påbegynde spillet, selvom spillere,

der ikke er med i fortrinsretten, har

bolde i boldrenden. Disse må vente til 1. tee

er frit. Fortrinsretten gælder kun på 1. tee,

25

ude på runden gælder den rækkefølge, man

har slået ud i. Man kan altså ikke ’mase’ sig

igennem alle andre hold på runden under

henvisning til fortrinsretten på 1. tee. Sædvanlig

etikette med at vinke igennem, hvis

man af én eller anden grund er langsom,

gælder naturligvis også.

Regionsmatcher

Hvis du kunne tænke dig at deltage i

regionsmatcherne, skal du tilmelde dig på

listerne i sekretariatet.

Vi har tilmeldt os i 5 rækker: A for hcp. herrer:

8 – 14,9, damer: 4,5 – 11,4. B for hcp. herrer:

15 – 22,9, damer: 11,5 – 19,4. C for hcp.

herrer: 23 – 27,9, damer: 19,5 – 24,4, D for

hcp. herrer: 28 – 36, damer: 24,5 – 36 og seniorer

er for spillere med max hcp. på 34.

Holdlederne er A: mangler i skrivende stund,

B: Mogens Bomholt 4913 8535, C: Gunnar

Larsen 3965 2415, D: Tage Borvang 4915 1680

/ 2127 2117. Seniorer: Jørgen Grumstrup med

koordinator Birgit Aaholm 4975 9570 / 4975

0233.

Starter-team

Vores nyetablerede starter-team mangler

frivillige. For at kunne fungere optimalt skal

teamet have ca. 20 personer, der vil bruge en

lørdag eller søndag to gange om året på at få

spillet sat i gang på en fornuftig måde, og

dermed få det til at fungere ude på banen

også. Vores erfaringer fra starten af sæsonen

er gode, men der skal altså flere folk

med i teamet, ellers løber det ud i sandet og

det hele bliver noget skidt, når der bliver run

på banen til sommer. Derfor meld dig som

hjælper i starter-teamet til sekretariatet eller

Jan Ahlberg. Vi kan ikke love dig guld og

grønne skove for din hjælp, men mødet med

en masse positive golfspillere (for når tingene

kører på en god og fornuftig måde,

bliver man positiv) det kan vi love. Og så

bliver du inviteret med i årets hjælpermatch

med fine præmier og frokost bagefter, som

klubben er ’sponsor’ for. Ud af 950 aktive

medlemmer skal vi kunne finde 20 frivillige

til at deltage i dette vigtige arbejde.

Handymen m/k

Mange mindre opgaver i klubben bliver udført

af professionelle, men kunne sagtens

udføres af vore medlemmer uden udgifter

for klubben. Derfor vil bestyrelsen gerne


have, at de af vore medlemmer, der har

mulighed for (lyst til) at give et nap med,

meddeler sekretariatet dette, og samtidig

fortæller hvad man er god til / kunne tænke

sig at lave. Vi ved godt, vi er lidt naive at tro,

at det vælter ind med handymen m/k til vores

’handymankartotek’, men tænk nu alligevel

over, om der ikke er et eller andet, du er god

til, og som, med en beskeden indsats, du kan

hjælpe klubben med.

Klubhuset

Der er nu ’sommertider’ i klubhuset. Fra

mandag til fredag er der åbent i køkkenet

fra kl. 12.00 til 20.30 og i baren til kl. 21.30.

Lørdag/søndag er der åbent fra 11.00 til 19.00

i køkkenet og til kl. 20.00 i baren.

Merete vil også forsøgsvis lave en ’dagens

menu’, der består af et veltillavet måltid mad

til kr. 69,00, der vil blive hængt en liste op

med ’dagens menu’ for en uge af gangen, så

kan man planlægge sine golfrunder efter,

hvornår ens livretter bliver serveret.

Banen

Græsset på banen gror nu for fuld kraft, derfor

annulleres den midlertidige lokalregel

om, ’at lægge op på fairway’. Så ikke noget

med at lægge op mere, for at skåne banen.

Men den midlertidige lokalregel om, at du

skal droppe fri af nyplantede træer, gælder

stadig.

Matchresultater

Årets første match, åbningsmatchen blev

spillet søndag d. 7. april. SHOPPEN var sponsor

for matchen og PE Murerfirma var hole

in one-sponsor på hul 14. Alle 6 rækker deltog,

og matchen var fuldt besat.

Der blev spillet Stableford i alle rækkerne og

resultaterne blev følgende:

Række 1-3.

1. Benny Kamstrup Jensen 38 p.

2. Erik Rasmussen 37 p.

3. Peter Rasmussen 35 p.

Række 4.

1. Henrik Plath 37 p..

2. Peter Hald 36 p..

3. Henrik Bruun 34 p.

Række 5.

1. Klaus Lagermann 41 p.

2. Vagn Jørgensen 40 p.

3. Kim Hansen 38 p.

26

Række 6.

1. Kirsten Møller 41 p.

2. Carsten Carstensen 39 p.

3. Helle Trudslev Bruun39 p.

Søndag d. 28. april blev der spillet parmatch,

hvor man spillede med ¾ hcp. og brugte den

score på hvert hul, der var bedst. Unite2help,

var matchsponsor og kr. 100,- af matchfee’en

gik til velgørende formål efter eget

ønske. Der blev spillet i koldt og blæsende

aprilvejr, og de sidste spillede oven i købet i

regnvejr, men som sædvanlig blev der gået

til sagen.

De tre bedste hold blev:

1. Martin Pedersen/Lars West 42 p.

2. Gunnar Larsen/Jan Møller 39 p.

3. Peter G. Müller/ Karsten Glahn 39 p.


Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 39 02

Kasserer

Sussie Outzen

Tlf. 49 70 19 67

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Malene Ølbye

Tlf. 49 75 17 10

Bestyrelsesmedlem

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Bestyrelsesmedlem

Sidsel Kappel

Tlf. 49 70 78 74

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

GYMNASTIK

SOMMERGYMNASTIK

Sommergymnastikken kører hver torsdag

Springholdet kl.17,30 – 18,30 og

GymFunk-holdet kl.19,00-20,00 med efterfølgende løbetur

rundt om søen for dem der har lyst.

SOMMER-SOMMER-GYMNASTIK

ANNE MARIE GJØRUP har sagt ja til at være instruktør i uge 29-

30-31-32 og 33. Træning 2 dage om ugen fra kl.8.00-9.00 i multisalen

i hallen. Man vil kunne købe et 5, eller 10-tur kort. Tilmelding

og betaling vil ske i uge 24 og 25. SE efter opslag og i næste

nummer af bladet.

GENERALFORSAMLING:

Hornbæk Idrætsforening Gymnastikafdeling afholdte deres årlige

generalforsamling onsdag den 17. april 2002.

Årsberetning 2001/2002:

Indledning

Som nyvalgt formand for Hornbæk Idrætsforenings gymnastikafdeling,

var det spændende at skulle kaste sig ud i en ny

gymnastiksæson. Bag mig havde jeg jo nogle dygtige og

erfaringsrige bestyrelsesmedlemmer samt to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer,

og Dorte, som jeg overtog formandsposten efter,

afleverede en velfungerende forening.

Årets opgaver, arrangementer m.v.

Det første bestyrelsen fik til opgave var, på opfordring fra Helsingør

Sportsunion, at udpege en ungdomsgymnast som skulle

deltage i et ungdomstræf i Vasa i Finland en uge i sommerferien,

som repræsentant for Helsingør kommune og Hornbæk Idrætsforening/gymnastikafdelingen.

Vores valg faldt på 17-årige Helena

Tjalk Sørensen, som har gået til gymnastik i foreningen

siden hun var tre år gammel. Helena havde en oplevelsesrig uge,

som hun senere refererede i klubbladet.

Sidst på sommeren deltog vi i Havnefesten med vores æbleskivebod.

Flere af vore medlemmer har år efter år stået med sved på

panden og bagt Hornbæk Havnefests berømte æbleskiver til de

lækkersultne gæster. Nogle kunne godt tænke sig at blive afløst

og hermed er opfordringen til at melde sig som frivillig

æbleskivebager givet! Overskuddet går jo til et godt formål – og

så er det sjovt at være med. Hvis man vil vide mere om havnefesten,

er der mere information på Hornbæk Idrætsforenings

hovedgeneralforsamling i klubhuset søndag den 28. april kl. 10.00.

Vi havde en god sæsonopstart med fin tilgang af medlemmer til

alle hold. Bestyrelsen havde udarbejdet en folder til uddeling på

børneholdene. Folderen skulle give svar på generelle spørgsmål

og forebygge eventuelle misforståelse. Af indholdet fremgik

hvem holdet skulle have som instruktør, træningstider, ferier,

retningslinjer for forældres tilstedeværelse i gymnastiksalen o.s.v.

Folderen blev godt modtaget af såvel forældre som instruktører.

1

27


-Åbent alle ugens dage.

Købmand Dan Egerup

Ndr. Strandvej 349,

3100 Hornbæk

Telefon 4970 2508

MATAS støtter idrætten i Hornbæk

28

Fra ide ´

til fÊrdig tryk

A-Print ApS

Bybjergvej 15

3060 EspergÊrde

Tlf.: 4913 1480

Fax 4913 6502

email: a-print@a-print.dk

*Træfældning

*Flishugning

*Hegnsopsætning

(Folde, dyre- & raftehegn)

*Nyplantning

*Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – ”Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf:4975 8355

Mobil:2044 7133

Email: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk


Desværre fik vi rigeligt at se til, idet vores

nye børneinstruktør, til alles store fortrydelse,

stoppede omkring efterårsferien af personlige

årsager. Efter forespørgsler rundt omkring

og annoncering i lokalpressen, lykkedes

det at finde en ny instruktør, som dog

kun kunne undervise om mandagen, hvilket

betød at vi måtte flytte undervisningen

fra lørdag til mandag. Efter to gange meddelte

hun, at heller ikke hun kunne fortsætte.

Derefter overtog undertegnede selv holdene.

Dog måtte vi desværre lukke forældre/barn

holdet p.g.a. stort frafald. De to

børnehold blev slået sammen til ét, da jeg

ikke havde mulighed for at have mere end

et hold udover de to, jeg havde i forvejen. På

dette hold var der desværre også lidt frafald

p.g.a. ny undervisningsdag. Samtidig med

dette meddelte vores aerobic- og stepinstruktør,

at hun måtte trække sig som instruktør

af personlige årsager. Også hér forsøgte

vi at få fat i en ny instruktør, men uden

resultat. Da vi spurgte Lise Fritzbøger, som

selv gik på step-holdet, om hun var frisk til

at overtage holdet, sagde hun til vores store

glæde ”ja”. Tak fordi du reddede holdet, Lise.

Desværre fik vi aldrig en instruktør til

aerobic-holdet til stor ærgrelse for mange.

Vi leder stadig og satser på at have fået en

instruktør, når den nye sæson starter.

I efterårsferien afholdt Hornbæk I.F. en

idrætsskole med stor succes i samarbejde

med fritidshjemmene i Hornbæk og D.G.I.

Frederiksborg Amt. Gymnastikafdelingen

var aktive ved denne skole med Malene

Ølbye, Birgitte Møs og Marianne Skandov

som instruktører og undertegnede som koordinator

for skolen.

Den 26. oktober indbød foreningen alle interesserede

til at deltage i en workshop med

den meget dygtige og i aerobickredse meget

kendte instruktør Anne Marie Gjørup.

De ca. 40 damer/piger, som tog i mod tilbuddet,

havde en meget udbytterig aften

under instruktion af en meget dygtig, inspirerende

og sprudlende instruktør. Og det

bliver ikke sidste gang vi oplever Anne Marie

! Bestyrelsen er ved at udarbejde et tilbud

om sommeraerobic/afspænding, hvor Anne

Marie vil være én af instruktørerne.

Den 8. December var afdelingen medvirkende

ved afviklingen af årets juletræsfest for børn.

Festen var vellykket og velbesøgt med ca. 150

børn og deres voksne, som alle havde en dejlig

eftermiddag i Hornbæk Hallen.

29

Gymnastikafdelingens juleafslutning for

voksne blev afholdt den 19. december i Hornbæk

Hallen med deltagelse af ca. 40 medlemmer.

Den første times tid gik med sved

på panden, idet Marianne, Sidsel, Birgittte og

Maria skiftedes til at instruere. Herefter hyggede

vi med spisning i klubhuset. En ting,

som blev bemærket ved bestyrelsens efterfølgende

evaluering, var den manglende julestemning,

hvilket vi vil råde bod på ved

næste juleafslutning.

I starten af året udskrev bestyrelsen en logokonkurrence

i vores klubblad. Konkurrencen

havde deadline i marts måned, og bestyrelsen

vedtog dengang, at afgørelsen skulle

offentliggøres på årets generalforsamling,

hvilket vil ske efter denne beretning.

Halfordelingsmødet i år gik ikke så smertefrit,

som vi havde håbet. Hvert år kæmper

vi, for at få mere træningstid i hallen. Vi vil

gerne føle os mere som en del af foreningen,

have adgang til bedre faciliteter og klublokale,

og så er hallen ideel til vores springhold.

Derudover er vi trods alt Hornbæk

Idrætsforenings næststørste afdeling med

373 medlemmer – kun golfklubben er større!

Men vi fik heller ikke træningstid i hallen i år.

Og vi skulle frem med de store argumenter,

for ikke at afgive tid til volleyball afdelingen.

fordelingen endte med, at vi afgiver ½ time

tirsdag aften i den nye gymnastiksal til volleyball

afd., og får 1½ time i multisalen i hallen

om lørdagen.

Den 20. januar deltog Sidsel og Malene som

instruktører i en gymnastikworkshop for 10

til 16 årige gymnaster, som Helsingør kommunes

idrætskonsulent havde taget initiativ

til i samarbejde med Helsingør Idrætsforenings

gymnastikafdeling. Malene har efterfølgende

sagt ja til at indgå i et samarbejde

med arrangørerne. Samarbejdet skal dels

udmunde i en gymnastikskole for børn i skolealderen,

som er planlagt til at ligge sidst i

skolernes sommerferie. Og dels en dag med

workshops, som skal ligge i september/oktober

måned.

I efteråret besluttede fire instruktører i foreningen

sig for at deltage med deres hold i

D.G.I. Frederiksborg Amts forårsopvisning.

Det er mange år siden, at gymnastikafdelingen

sidst deltog, så bestyrelsen støttede

de flotte initiativ. Sidsel, Marianne og

Malene stod i samarbejde for at udarbejde

opvisningsprogrammet og for at koordinere

fællestræningen for de fire hold, som i alt


estod af 70 børn og voksne – og det er altså

mange at holde styr på! Deres store arbejde

kulminerede med en utrolig flot opvisning i

Frederiksborg Hallen d. 3. marts, og der blev

uddelt stor ros fra alle. På denne baggrund

blev Gym Funk-holdet udtaget til D.G.I.´s

Gallaopvisning i Frederikssund d. 22. marts.

Holdet repræsenterede vores gymnastikforening

utrolig flot og høstede således også

hér mange roser. En stor tak skal lyde til

Sidsel, Malene og Marianne for deres store

og flotte arbejde. Vores forening er blevet

flot repræsenteret udadtil og sidegevinsten

for vores gymnaster, var det sociale samvær

de oplevede ved fællestræningerne og den

store oplevelse det var at gå på gulvet i Frederiksborg

Hallen som ét stort hold, og for

Gym Funk holdet var det en ekstra anerkendelse

at blive udtaget.

Den 6. april havde vi så vores egen

gymnastikopvisning i Hornbæk Hallen. Og

det blev en utrolig flot dag! På trods af, at

vejret vel knap kunne være bedre og på trods

af, at vi havde fire hold færre med i forhold

til sidste år, havde næsten lige så mange som

sidste år lyst, til at opleve vores dygtige gymnaster

vise, hvad de har lært i sæsonens løb.

Og de bliver bare dygtigere og dygtigere.Vi

uddelte i år elleve femårsmedaljer og én tiårsmedalje

samt vores vandrepokal, som gik til

Karina Hyllekvist. En stor ros og stor tak

skal lyde til vores dygtige instruktører, som

jo er dem, der lærer vores gymnaster alt det,

de kan og for at levere en opvisning, som

selv instruktører og medlemmer fra amtsbestyrelsen

gav meget flot og positiv kritik.

Denne tak gælder også til de instruktører,

hvis hold ikke deltog i opvisningen. Selvom

vi i bestyrelsen gerne ser, at alle hold deltager

i opvisningen, er det det enkelte hold og

dets instruktør, som afgør, om man vil deltage.

Og det respekterer bestyrelsen 100%.

Når dette er sagt, vil jeg dog lige indskyde at

gymnastikopvisningen jo først og fremmest

er til for at vise, hvad gymnasterne har lært/

arbejdet med i sæsonens løb, men sandelig

også for at give andre lyst til at dyrke denne

form for motion og opleve det samvær, man

kan have på et gymnastikhold - og derved få

lyst til melde sig ind i gymnastikafdelingen.

Der skal også lyde en tak til alle de, som hjalp

til i forbindelse med opvisningen.

12. april gav ”Verdensholdet” opvisning i

Helsinge Hallen, og da dette var en oplagt

30

mulighed for at lave et anderledes arrangement,

besluttede bestyrelsen at indkøbe 50

billetter, som blev udbudt til salg gennem

vores klubblad. Alle 50 billetter blev solgt,

og vi arrangerede fælleskørsel i en lejet bus.

”Verdensholdet” leverede en imponerende

opvisning, og oplevelsen var dermed et flot

punktum for en flot sæson for de, der var

med denne aften.

De enkelte hold.

Jeg nævnte før, at gymnastikafdelingen er

den næststørste afdeling i Hornbæk Idrætsforening,

og det synes jeg vi har grund til at

være stolte af. Vores forening er stadig i fremgang,

idet vores medlemstal er oppe på 373.

En stigning på 19 medlemmer i forhold til

sidste år, som ikke i sig selv lyder af så meget,

men tallet kunne have været en del højere,

hvis vi ikke havde måtte lukke to hold.

Alle hold har i år haft tilgang bortset fra

børneholdene. Og når jeg nu kort gennemgår

de enkelte hold, vil man sikkert forstå

hvorfor.

Clogging v/ Lise Skjold Hansen kunne godt

bruge flere på sine hold – både børn og

voksne. Men de leverede en flot opvisning,

så vi kan jo håbe, at nogle er blevet inspirerede

og melder sig til næste sæson. Holdet

var med til amtsopvisningen og fik hér, ligesom

til vores egen opvisning, hjælp fra Lises

clogginghold i Søllerød/Nærum Idrætsforening.

Tak for det!

Power Gym v/Sidsel Kappel havde en svag

start med meget få tilmeldte gymnaster. Med

Sidsels store indsats og en bestyrelsesbeslutning

om at nedsætte alderen på holdet,

kom holdet op på 14 piger, som under

Sidsels dygtige instruktion er blevet til et

dynamisk og homogent hold, som har høstet

stor ros. Holdet var med til amtopvisningen

på det store fælleshold.

Piger 1.-2. klasse samt piger 3.-5. klasse v/

Kirsten Grønlund startede året med at træne

både hver for sig og fælles. Efter nytår besluttede

instruktør og piger i fællesskab at

stoppe fællestræningen og udelukkende

træne hver for sig, da holdene havde brug

for mere tid hver for sig i forb. med træning

til amtsopvisningen.De store piger har derudover

deltaget i to fællestræninger i året

løb. Den ene var arrangeret af D.G.I. Frederiksborg

Amt og foregik i Helsinge Hallerne

og den anden var arrangeret af D.G.I. Storkøbenhavn

og foregik i D.G.I. Byen. To sjove

og inspirerende oplevelser for pigerne.


Herreholdet v/Teddy Simonsen er vokset

en lille smule i forhold til sidste år. Mange

flere mænd burde være opmærksomme på

dette hold, som vist, udover at lave god gymnastik

under ledelse af Teddy, også har det

rigtig sjovt sammen.

Motion M/K v/ Lise Skjold Hansen. Lise

har tre meget populære motionshold. Et onsdag

formiddag, et fredag formiddag og et

torsdag aften. Holdet onsdag formiddag er

det absolut mest besøgte idet ca. 60 gymnaster

er tilmeldt dette hold, som ikke kun laver

gymnastik, men også mødes til socialt

samvær udenfor gymnastikken. Også holdet

torsdag aften har haft en opblomstring

og flere par har benyttet sig af tilbuddet om

at kunne gå til gymnastik sammen.

Motion v/ Maria Draghici er et af de stabile

hold med samme grundstamme år efter år.

Jeg vil mene at betegnelsen ”motion” skulle

ændres, idet Maria er en meget dygtig og

alsidig instruktør som har flere facetter i sin

undervisning.

Krop og holdning v/Anette Lund Poulsen.

Også et meget populært hold med stor søgning.

Dette hold har – efter en kortere

tilvænningsperiode, sammen med step-holdet

haft stor glæde af, at gymnstikafdeling,

karate og hovedafdelingen i fællesskab har

indkøbt og opsatte spejle på multisalens ene

væg.

Spring begynder v/Malene Ølbye med

hjælpetrænerne Martin og Karina er nærmest

eksploderet. En af grundene er til dels, at vi

fik problemer med instruktør til vores børnehold,

så nogle af børnene søgte over til

spring-begynderholdet, men den største

grund er dog nok at Malene er knalddygtig

til de små børn og utrolig afholdt. Det har

været Malenes første år som instruktør, og

der skal lyde stor ros fra bestyrelsen til hendes

måde at tackle tingene på.

Spring øvet v/Michael Petersen og Laila

Højbjerg og samt hjælpetræner Martin. Holdet

ligger på et stabilt medlemstal men med

et meget ustabilt fremmøde. Dette må vel

tilskrives alderen på gymnasterne, som nogle

gange synes at andet er meget vigtigere end

gymnastikken! Men de leverede trods det

en flot opvisning.

Det udtagede springhold v/ Marianne

Skandov og Michael Petersen samt hjælpetræner

Laila Hylle kvist er et nyoprettet hold.

Holdet blev oprettet for at give de meget

dygtige springere bedre vilkår, så de havde

31

lyst til at fortsætte i foreningen. Samtidig er

muligheden for optagelse på holdet en ”gulerod”

for springerne på det øvede springhold.

Ingen gymnaster er selvskrevne til

holdet men udtages efter sæsonstart. Også

dette hold var med til amtsopvisningen på

fællesholdet.

Gym Funk V/Marianne Skandov og Birgitte

Møs er et godt eksempel på, at man skal give

nye initiativer tid. Forrige år var holdet tæt

på at blive nedlagt men et nyt navn og et

samarbejde mellem to instruktører, har nu

gjort holdet så populært, at der er pladsmangel,

når alle tilmeldte kommer ! Holdet deltog

i amtsopvisningen og blev udtaget til

D.G.I.s gallaopvisning.

Step v/Lise Fritzbøger er holdet med den

store optimisme. Da vi troede, at vi også

måtte nedlægge dette hold, sprang Lise til,

selvom hun ingen baggrund har for at undervise.

Det er gået over al forventning og

Lise har nu fået så meget blod på tanden, at

hun vil uddanne sig som (step)aerobicinstruktør.

Børn 3 til 6 år v/ Kirsten Grønlund med

hjælpetræner Nini blev ved nytår slået sammen

til ét hold efter en turbulent start med

to instruktører der efter kort tid måtte stoppe.

Holdet har dog fungeret godt under de givne

omstændigheder. Vi leder stadig efter en instruktør

som har mod på at overtage dette

hold og forældre/barn-holdet.

Gang og løb v/Hanne Gordon og instruktør

Marianne Søndergaard, som er en underafdeling

under gymnastikafdelingen har nu

bestået i 3 år - og har overlevet endnu en

vinter. Klubben har pt. 32 indmeldte medlemmer,

men håber på at de bliver flere og

ikke mindst i dette forår, hvor man vil starte

op med træning i POWER-WALKING, som

er en aldeles dejlig motionsform, men ikke

nær så belastende som løb. P.t. er der kun 2

mænd i klubben, men vil gerne være flere,

men hvor er de?

Hvis gymnasterne, som ikke kører kurser

om sommeren, vil dyrke motion hos Gang

& Løb, koster et sommermedlemskab kun

60,- kr. incl. bad.

Læs i det nye nr. af HIF Informerer, som

netop er udsendt i denne uge, om tid, sted

m.m.

To medlemmer har været en tur hos Puls

3060 og snuset godt og grundigt til POWER-

WALKING og sidst i maj tager instruktør

Marianne Søndergaard på weekendkursus i


Vejle og Gang & Løb´s igangsætter Hanne

Gordon Jensen, tager på et aftenkursus hos

DGI til september, således at man er ”up-todate”

og endnu bedre rustet til at råde og

vejlede om opvarmning, udspænding m.m.

og ikke mindst om Power-walking.

Så har Gang & Løb haft møde med skovens

folk og forelagt et par ønsker, som man er

lovet at få opfyldt. Det drejer sig om etablering

af to ”kondistier” i Plantagen på steder

udpeget af klubben, og tegninger over det

som skal etableres på stierne er afleveret til

skovfolkene, som går i gang lige så snart de

får tid. De 2 stier vil fremover blive afmærket

på Skov- & Naturstyrelsens lille folder

med kort over Hornbæk Plantage, i det øjeblik

folderen skal genoptrykkes. Endvidere

vil der blive opsat afstandsmarkeringer langs

med noget af Midtlinievej.

Ellers er der fortsat fin stemning og en masse

gå-på-mod i klubben, som siden sidste generalforsamling

gik sammen om at deltage i

eksempelvis :

1. Tour de Tikøb på 5 km

2. Gurre Sø Rundt som gæster hos

venskabsklubben (m/ta´selvbord i Tikøb

Idrætsforening)

3. Alt for Damernes Kvindeløb i Fælledparken

på 5 km m/efterfølgende spisning

på pizzarestaurant

4. HSOKs Kvindeløb i Teglstrup Hegn på 5

km (m/efterfølgende spisning i Golfklubbens

restauranten) samt

5. Gribskovløbet på 7,5 km (i smuk efterårskulør).

4 løbere tilmeldte sig Eremitageløbet, men

af forskellige årsager måtte alle melde fra.

De satser på at det skal lykkes at komme til

start i år.

Der er altid høj stemning ved de forskellige

løbearrangementer men for at der ikke altid

kun skal være socialt samvær i forbindelse

med hårdt arbejde har klubben endvidere

afholdt :

1. Gill på stranden – i herligt sommervejr

2. Venskabsarrangement m/stort ta´selv

bord som gæster hos Helsingør Motionsklub

(som førhen hed Hjerteforeningens

Motionsklub) (i forbindelse med deres

Gurre Sø Rundt arrangement) samt

3. Julekalas med fest og sjov og endvidere

4. er der afholdt flere klubmøder.

32

Klubben får i disse dage udleveret ens

mellemblå bluser af Nordea Bank i Hornbæk,

som fremover skal bruges som klubtrøje.

1 pulsmåler er man også i besiddelse

af, så der sker lidt af hvert.

Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt otte bestyrelsesmøder

og fire instruktørmøder. Vi har

deltaget i fire hovedbestyrelsesmøder, et halfordelingsmøde,

et møde med havnefestkomiteen,

tre møder i det lokale Samvirke

og et møde på Helsingør Dagblad om idrættens

og den lokale presses samarbejde. Derudover

har fire af bestyrelsens medlemmer

deltaget i en kursusrække over fire aftener

med temaet ”Fra Tordenskjolds soldater til

Jægersoldat”. Det er jo i sig selv ikke en overvældende

mødeaktivitet, så derfor skal en

stor tak fra mig lyde til min bestyrelse. Vi har

arbejdet godt sammen og været yderst effektive,

og I har været mig en kæmpehjælp i

mit første år som formand for Hornbæk

Idrætsforenings gymnastikafdeling. Om vores

måde at forvalte foreningen på og om

vores visioner, som bl.a. går på at tilbyde

flere arrangementer og gøre dem vi har

bedre, at deltage i diverse opvisninger og

gøre mere opmærksom på os selv, måske få

vores Power gym- og Gym Funk-hold med

i konkurrencer, at være mere udadrettede

og deltage i samarbejde med andre foreninger

samt at få vores hjemmeside i gang, og

om vores deltagelse i kurset har gjort os til

”jægersoldater” vil jeg lade vore medlemmer

tage stilling til, idet jeg hermed sætter

min beretning til debat og forhåbentlig godkendelse.


Formand

Helle Pedersen

Maltavænget 10

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 1786

E-mail:

maltav@get2net.dk

Næstformand

Niels Lynge

Jægervangen 29

2820 Gentofte

Tlf. 2145 1980

Tlf. 3965 1276

E-mail:

niels.lynge@skolekom.dk

Kasserer

Lone Bruun

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 2446

E-mail:

lone-bruun@mail.tele.dk

Best. medlem

Karen Gardelli Larsen

Birkedamsvej 13

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 1284

Best. medlem

Jacob Scheel

Støberens Vænge 8

3100 Hornbæk

Tlf. 4091 9958

E-mail:

scheel_@hotmail.com

Suppleant

Tommy Knudsen

Toftemosevej 2 C

Tlf. 4970 2868

E-mail:

t.knudsen@wanadoo.dk

Best. suppleant

Agni Rademacher

Jupitervej 59

Tlf. 4970 1048

HORNBÆK SCENEN

Referat af HornbækScenens generalforsamling

d. 9.4.02 på Hornbæk Skole

Til stede: 11 personer

Formanden Helle Pedersen, bød velkommen.

1. Valg af dirigent: Peter Poulsen blev valgt og konstaterede

at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Årsberetning: Helle Pedersen aflagde sin årsberetning

som blandt andet omhandlede manglende initiativer og

opbakning fra medlemmerne, dels ved igangsætning af

nye forestillinger og dels ved diverse arrangementer, som

efterhånden kun støttes af bestyrelsen med familie.

Det blev blandt de tilstedeværende drøftet om billetterne

til Klokkeren fra Notre Dame, blev udbudt for sent, om

vores annoncering af sidste års revy havde været omfattende

nok og om vi igen skulle til at lave revy tidligere på

året.

Peter Poulsen mente vi skulle tilbage til den gamle form

med en mere lokal revy. Andre mente at det var svært år

efter år, at være morsomme på de lokales bekostning.

Der var forslag om, at lave en teaterforestilling eller en

børneforestilling, en juleforestilling eller en kabaret på en

af byens cafeer.

Vi kan sagtens måle os med de professionelle, vi skal bare

være mere under bæltestedet, var der én der mente.

Det blev anført fra bestyrelsens side, at der var en manglende

medlemsopbakning til vore arrangementer og årsagen

til, at vi lagde revyen på det sene tidspunkt sidste år

var, at det var svært at benytte skolen udenfor ferierne,

da skolen så selv disponerer over sal og kantine.

Peter Poulsen opfordrede til at annoncere efter nye medlemmer

i HIF Nyt.

Han så også gerne at vi deltager i HIF´s Julefest, hvis den

blev en realitet i år og håbede ligeledes, at vi vil deltage

med et eller andet på foreningsdagen i forbindelse med

havnefesten.

3. Årsregnskab: Lone kommenterede regnskabet. Det er

første gang i foreningens historie, vi har oplevet et underskud.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog kontingentet

uændret til 200 kr. for aktive medlemmer og 100

kr. for passive medlemmer, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

5. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslog, foreningen sat

på vågeblus indtil nye initiativer viser sig fra medlemmerne,

da bestyrelsen ikke fortsat ønsker at lave hele

arbejdet næsten alene i forbindelse med diverse arrange-

33


menter. Bestyrelsen vil til hver en tid

bakke eventuelle initiativer op.

Der var derefter en debat om forslaget.

Én mente at der måtte være 16 medlemmer

udover bestyrelsen til at lave noget.

Peter Poulsen fandt det uheldigt, hvis bestyrelsen

satte foreningen på vågeblus,

han mente vi burde give medlemmerne

en mulighed for at reagere, ved at skrive

et brev til dem om, at det nu var sidste

udkald.

Andre mente også vi burde prøve at

hverve nye medlemmer, eller finde på nye

veje at gå for at tjene penge, da vi stadig

har en stor moralsk opbakning i byen

herunder hos de forretningsdrivende.

Bestyrelsen finder ikke at det alene er et

spørgsmål om penge, problemet er manglende

opbakning fra medlemmerne til løsning

af de praktiske opgaver. Forsamlingen

enedes om at gøre en sidste anstrengelse,

og bruge erfaringerne til at være

katalysator for nye initiativer. Der var

enighed om, at følge Peter Poulsens råd

om et opråb til medlemmerne.

6. Valg til bestyrelsen: Karen Gardelli Larsen,

Lone Bruun og Niels Lynge blev valgt.

Tommy Knudsen blev valgt til suppleant

sammen med Agni Rademacher. Diedre

Ryan blev genvalgt som revisor og Henning

Andersen som revisor suppleant.

7. Eventuelt: Nogle mente vi burde mindes

vore store satsninger, f.eks. arrangementet

med Læderhalsene

Peter Poulsen opfordrede foreningen til

at tænke stort selv om det kræver penge,

Vi vil altid kunne søge hjælp hos de andre

afdelinger i idrætsforeningen.

Peter Poulsen takkede herefter for god ro

og orden under generalforsamlingen.

Referent:

Niels Lynge

34

Drømmen lever !!!!!!!!!

Kære medlemmer, det kan godt være, I ikke

er friske på, at føre HornbækScenen videre,

men det er bestyrelsen fortsat, og vi håber

naturligvis også fortsat på jeres opbakning.

Vi har fået et nyt medlem i bestyrelsen, Karen

Gardelli, der er uddannet skuespiller fra

Odense Teaterskole, det kan være I bedre

kender hende som Freja fra julekalenderen i

tv.

Sammen med Karen har vi fået en masse

nye ideer i bestyrelsen, som I vil kunne høre

mere om, ved opstarten den 3.9.2002, men

mere om det senere.

Karen Gardelli erstatter Tommy Knudsen i

bestyrelsen.

Tommy er fremover suppleant til bestyrelsen.

Han havde selv ønsket at stoppe som bestyrelsesmedlem,

og vi siger tak for et godt

samarbejde i de forløbne år, samtidig med,

at vi håber Tommy stadig fremover vil give

os en hjælpende hånd.

På bestyrelsens vegne

Niels Lynge


Bestyrelsen 2002 / 2003

Formand

Hans Pedersen

P. S. Krøyers Vej 1

Tlf.: 49701738

hans-lisa@post.tele.dk

Næstformand

Lise Bertram

Solvej 23

Tlf.: 49700703

Mobil: 20291003

j.bertram@get2net.dk

Sekretær

Jeanett Müller

Per Bjørns Vej 25 B

Tlf.: 49704047

jeanett59@surfmail.dk

Kasserer

Per Holst

Holmevænget 2 D

Tlf.: 49701508

Bestyrelsesmedlem

Marianne Vinther

Ndr. Strandvej 341 C

Tlf.: 49700616

jmvinth@tiscali.dk

Jørgen Mortensen

Hattemagervej 5

Tlf.: 49703051

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Mona Høst

Løvvænget 29 B

Tlf.: 49701709

sni14@helsingor.dk

Karina Nikolajsen

Højdevej 25 B 2.mf.tv.

2300 Kbh. S

Mobil: 23802106

karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Marianne Nielsen

Sauntevej 113 A

Tlf.: 49701446

sauntevej@wanadoo.dk

Sponsoransvarlig

Lars Kjersgaard

Klokkestøbervej 1

Tlf.: 49701086

Mobil:21696049

kjersgaard@tele.mail.dk

HÅNDBOLD

Formanden har ordet

Så er sæsonen 2001-2002 overstået, og jeg vil gerne sige tak til alle

for en god sæson.

Der var sket en ”teknisk fejl i ” i min beretning til generalforsamlingen,

hvor Dorrit Dankers hold var ”faldet ud”, hvilket jeg hermed

vil råde bod på: ”Lilleput-pigerne har deltaget i mange stævner,

og har både tabt og vundet. Old-girls har deltaget i en turnering i DGI

regi, hvor de blev nr. 2”.

Nu vinker en ny spændende sæson forude, og både damerne og

herrerne har fået nye spændende trænere. Damerne har fået den

tidligere FIF’er og landsholdsspiller Trine Bay, som måtte stoppe

sin aktive håndboldkarriere pga. skader.

Herrerne har fået Jens Munk, som vi alle sammen kender, så

yderligere præsentation er helt overflødig. Jens fortsætter naturligvis

som spiller på holdet.

Vores målsætning for damerne og herrerne er, at de inden for 3-

4 år vil være at finde i Sjællandsserien, idet vi også forventer en

vis tilgang til klubben, når vi nu har fået så to gode trænere. Og

ikke at forglemme vores ”egne” ungdommer som også rykker

op.

Jeg vil gerne byde velkommen i bestyrelsen til Per Holst (kasserer),

Jørgen Mortensen (bestyelsesmedlem) og Mona Høst

(ungdomsformand).

Den næste store opgave vi har at se frem til er Beach-håndbold

den 29. & 30. juni. Palle Mandrup er tovholder på dette store

arrangement, godt hjulpet af en masse erfarne hjælpere.

Alle ønskes en god sommer.

Hans Pedersen

Formand

HERRE OPSTART !!!!!

Så er det på tide at komme i gang igen….!

Den 30-5-2002 indkaldes alle herrerne til træning og spillermøde.

Mødetid i hallen er kl. 19.30.

Vi ses

Jens Munk

35


Formand

Claus Linnè

Bonderupvejen15

3250 Gilleleje

4830 3365

Næstformand

Jens Børgesen

Gartnervænget 1

3100 Hornbæk

4970 2054

masu@get2net.dk

Sekretær

Per Hansen

Bødkervej 19

3100 Hornbæk

4970 0547

per@ph-byg.dk

Kasserer

Niels Rosenkjær

Harboesvej 7

3100 Hornbæk

4970 0749

rosenkje@post11.tele.dk

VOLLEYBALL

Formand

Flemming Hansen

4970 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Mobil: 4078 1723

Næstform.+Beach

Erik Christensen

1970 0552

Månevej 2

3100 Hornbæk

Mobil: 2033 5390

Sekretær

Kim Jensen

4970 8101

Sejerøvej 3

3140 Ålsgårde

Mobil: 4029 7850

KARATE

Hornbæk karate klub havde d. 9 marts graduering, med følgende

resultat.

Magnus 8 kyu

Rikke 8 kyu

Henrik 8 kyu

Joan 8 kyu

Anders 9 kyu

Sander 8 kyu

Nikoline 8 kyu

Riko 8 kyu

Alexander 7 kyu

Marie 4 kyu

Louise L. 3 kyu

Kevin 3 kyu

Charlotte 2 kyu

Mette 2 kyu

I forbindelse med gradueringen var der GI fest senere på aftenen.

Bestyrelsen ønsker alle tillykke med gradueringen.

Pbv. Per..

Kasserer

Joan Andersen

4970 0707

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Best. medlem

Thomas von Magius

4922 6298

Parkvej 10

3070 Snekkersten

Mobil: 4032 7204

HORNBÆK

SKIKLUB

Formand

Peter Anderskou

49 70 0579

Kasserer

June Kring, 4970 0025

Sekretær

Randi Michaelsen

4970 4545

Best. Medlem

Bøje Larsen, 4970 4540

36

Best. Medlem

Finn Larsen, 4970 2988

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet: www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85


President

Henning Jørgensen

Kleinsmedevej 6

4970 2848

e-mail: mums@pc.dk

Næstformand

Irene Serup

Holmegaardsvej 23

4970 3026

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Lille Ewaldsvej 3

4970 2299

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær

Svend Hermansen

Rødtjørnevej 19

4970 1445

e-mail: hermansen@dj-freelance.dk

Bestyrelsesmedlem

Bodil Frederiksen

Drachmannsvej 13

4970 1451

e-mail: tom.pet@wanadoo.dk

PETANQUE

Det første skridt mod 2. division

Hornbæk Petanque tog i slutningen af april det første spæde

skridt mod den landsdækkende 2. division, da holdturneringerne

under Dansk Petanque Forbund (DPF) gik i gang. Og i weekenden

25.-26. maj skal det for alvor vise sig, om klubben har styrke

til at rykke op fra regionalspillet.

Klubbens bedste hold var i Ballerup for at spille de tre første af

årets i alt ti kampe, og det blev til overbevisende sejr i dem alle.

Holdet bestod af Joe Johnston, Lasse Christensen, Rasmus K.

Christensen, Ingrid Korsholm, Søren og Harry Duus, Gerda

Laugesen, Jørgen Bo Wind og Henning Jørgensen

Holdturneringerne under DPF består af en elitedivision med 6

klubber, en 1. division med 10 hold, samt to 2. divisioner med

hver 8 hold. I regionalspillet deltager ikke færre end 58 hold

fordelt på 10 puljer. Kun puljevinderne går videre til et slutspil i

september, hvor fire oprykningspladser skal besættes. Så det er

noget af et nåleøje man skal igennem for at bevæge sig fra de 58

regionalhold og op blandt de 32 divisionshold.

Lørdag 25. maj skal Hornbæk-holdet spille to kampe i Jonstrup,

mens man om søndagen spiller to kampe på hjemmebane i Hornbæk.

Derefter resterer der blot tre kampe, som spilles på Frederiksberg

i slutningen af august.

Stillingen i førsteholdets pulje er efter de første kampe:

Hornbæk 3 14-4 6

Gentofte 2 3 11-7 4

FIF 3 3 9-9 3

Jonstrup 2 3 8-10 3

Ballerup 3 3 6-12 1

Herlev 3 6-12 1

Andetholdet kom derimod skidt fra start, da man spillede tre

hjemmekampe samtidig med førsteholdet. Holdet, der bestod af

Kirsten Madsen, Jørgen Timmann, Erik Jessen, Michael Schjørring,

Lars og Kirsten DK Hansen, Peter Hansen, Alice Ibsen og Svend

Hermansen, tabte alle kampe. Stillingen i andetholdets pulje er:

Lynge 3 12-6 6

Hillerød 3 13-5 4

Espergærde 3 12-6 4

Helsinge 3 12-6 4

Hornbæk 3 5-13 0

Karleboule 3 0-18 0

Karleboule var ude af stand til at stille hold og tabte sine tre

kampe med cifrene 0-6. Andetholdet spiller 25. maj to kampe i

Helsinge og dagen efter yderligere to i Lynge.

37


Klubmesterskaber i triple

søndag 2. juni

Traditionen tro afvikles klubmesterskabet i

triple i begyndelsen af juni, og år sker det

søndag 2. juni. Normalt plejer klubmesterskaber

at foregå om lørdagen, men i

år har vi været tvunget til at flytte til om

søndagen. Af den simple grund, at vi ikke

tør konkurrere med Danmarks første kamp

ved VM i fodbold lørdag 1. juni kl. 11…

Triplemesterskabet er den første at årets fem

”grand slam”-turneringer, hvor alle medlemmer

bør møde op. De øvrige er klubmesterskaberne

i single (28. juni) og double

(17. august) samt triple- og double-turneringerne

ved Hornbæk Open i den sidste weekend

af september.

Sidste frist for at tilmelde en triple er onsdag

29. maj. Tilmelding skal ske til président Henning

Jørgensen – gerne via e-mail.

Ved tilmeldingen skal man foruden navnene

på triplens deltagere også oplyse, om man vil

deltage i fællesfrokosten i klubhuset, hvor Elle

Svendsen & Co. serverer det store kolde bord.

Der er indskrivning fra kl. 9.00, hvor bestyrelsen

plejer at servere en kop kaffe. Selve

spillet starter kl. 9.30.

Så det er ved at være på høje tid at finde ud af

hvem man vil spille sammen med. Med den

interesse, der i år har været for at spille

petanque, skulle vi gerne kunne blive omkring

et dusin hold.

Og pokalen, der de sidste to år har stået til

offentligt skue i vinduet hos Joe Johnston i

Hovedgaden, skulle gerne vandre videre til

en anden personkreds.

Hører man til dem, der ikke har fundet to

andre at spille sammen med, er man mere

end velkommen til at kontakte Henning Jørgensen,

der fungerer som ”central” for de

holdløse.

Runa Brokær i spidsen for

DK-mesterskabet

Årets rødvinsturneringer har indtil nu ikke

været præget at overvældende godt vejr.

38

Alligevel har fremmødet været pænt og efter

fire af årets tolv turneringer har vi allerede

tangeret sidste års deltagertal. I alt 35

har været med indtil nu – men blot syv spillere

har været med i alle fire.

I de tre seneste turneringer er der blevet

spillet efter et nyt system. I stedet for at spille

med samme makker til 13 point i alle kampe,

har en kamp bestået af seks spil – og hver

deltager har været gennem seks kampe med

skiftende makkere. Hver spillers score i de

seks kampe er blevet lagt sammen for at finde

den endelige vinder i turneringen.

Det nye spillesystem er blevet vel modtaget.

Fordelen er, at alle får spillet lige meget –

og at kampene varer næsten lige længe. Det

er med til at minimere ventetiden på næste

kamp. Og da man i hver af de seks runder

trækker lod om både med- og modspillere,

får man spillet med hovedparten af de fremmødte.

Turneringen 13. april blev vundet af Runa

Brokær, der dermed strøg til tops i kampen

om at blive DK-mester 2002. Og selvom hun

ikke var med i den seneste turnering 4. maj,

beholdt hun sin førsteplads. Her vandt Harry

Duus foran Jørgen Timmann. Begge vandt

alle deres seks kampe, men Harry Duus‘

score var en anelse bedre end Jørgen

Timmanns.

Efter turneringen 4. maj er stillingen i kampen

om DK-mesterskabet:

Runa Brokær 11

Jørgen Timmann 10

Harry Duus 10

Svend Hermansen 8

Joe Johnston 8

Lasse Christensen 7

Alice Ibsen 7

Ingrid Korsholm 7

Grethe Wiedemann 6

Henning Serup 6

Jeanne Simonsen 6

Kirsten Madsen 5

Verner Schmidt 5

Jørgen Bo Wind 4

Gerda Laugesen 4

Irene Serup 4

Karl Wiedemann 4

Henning Jørgensen 4


Niels Serup 3

Lars DK Hansen 3

Erik Jessen 2

Inge Pedersen 2

Tage Skaarup 2

Inger Skaarup 2

Gitte Helmer Pedersen 2

Erik Helmer Pedersen 2

Kirsten DK Hansen 2

Bjarne Thomsen 1

Bodil Frederiksen 1

Inge Fisker 1

Kristian Dalsgaard 1

Søren Duus 1

Rasmus K. Christensen 1

Esther Nielsen 1

Erik Ibsen 1

Næste turnering i kampen om DK-mesterskabet

afvikles på torsdag 16. maj kl. 19.00. I

juni afvikles én turnering, nemlig lørdag 15.

juni kl. 14.00 under Kræmmermarkedet. Se i

øvrigt den komplette spilleplan i aprilnummeret

af ”HIF Informerer” eller på

www.3100.dk/HIF-petanque.

Stor tilslutning til torsdagsspil

Det har i de seneste år knebet gevaldigt med

at samle medlemmerne til ”træning” om torsdagen

kl. 19. I bedste fald mødte kun en håndfuld

frem.

Men efter vi er begyndt at kalde det ”socialt

spil”, går det bedre. På første torsdag i maj

mødte ikke færre end 15 op, selvom vejret

var dårligt og spillet efter godt en time måtte

afbrydes på grund af regn.

Formand

Henrik „Hønse“ Paulsen

4970 0825

Hornbækgårdsvej 37

3100 Hornbæk

hansol@mail.tele.dk

Kasserer

Per Thordal

4926 2260

Sudergade 12D-2.tv

3000 Helsingør

HORNBÆK BÅDEKLUB

Sekretær / PR

Jonna Fritzen

4970 2361

Willmoesvej 11

Kølbåde

Kristian Dalsgaard

Willemoesvej 17B

Motorbåde

Hans-Erik Nørgaard

4970 1742

Sauntevænget 13 B

39

Torsdagsspillet er uforpligtende og varer kun

så længe, som man selv orker. Men det skulle

gerne gå hen og blive et fast samlingspunkt

om klubbens aktiviteter – nøjagtig som

rødvinsturneringerne. Og når sommeraftnerne

bliver lunere, er der basis for nogle

hyggelige torsdags-stunder på petanque-anlægget.

Aftenen før Store Bededag mødte

omkring 40 op for at opleve to af

Danmarks bedste petanquespillere,

Emil Gary og Claus Bentzen fra

Hedebo.

Det var ikke kun Hornbæk Petanques

egne medlemmer, der havde fundet

vej til arrangementet, idet adskillige

spillere fra andre nordsjællandske

klubber også fandt det værd at lytte

til de to topspillere. Der var masser

af gode fiduser at hente under de kyndige

Hedebo-spilleres instruktion.

Ved arrangementet blev der – som

traditionen byder denne aften – serveret

varme hveder til de fremmødte.

(Foto: Henning Jørgensen)

Optimister

Jens Pedersen

Stolemagervej 12

4970 0969

Joller

Michael Kørner

4970 1082

Løvvænget 18 B

Klubhus / materiel

Freddie Petersen

4970 2268

Hornbæk Bådeklub

4970 2398

Havnevej 30

Kantine - klubhus udlejning,

nøgleudlevering. &

afregning

Nis Kragelund

4970 1276

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk


Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

3100 Hornbæk

49 70 21 04 (klubhus)

e-mail:

hot@infosport.get2net.dk

hhtp://hjem.get2net.dk/hot

Formand:

Christian Fritzen

Ole Piis Vej 2

3100 Hornbæk

49 70 05 04

hot@infosport.get2net.dk

Ungdomsformand og

Kasserer:

Dorrit Danker

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

49 70 33 74

dorrit.danker@mobilixnet.dk

Bestyrelse:

Ud over de 2 ovennævnte består

bestyrelsen af:

Claes Thielke

Ole Piis Vej 6

3100 Hornbæk

49 70 35 03

Birgitte Møs

Holmegårdsvej 25

3100 Hornbæk

49 70 15 85

Kell K. Nielsen

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

49 70 33 74

Børn

Dorrit Danker, 4970 3374

Juniorer

Itay Edelheit

4925 1934 – 5194 3443

1’holdet

Jan Sirich, 4970 4502

2’holdet

Chr. Vejrup/Marianne Blom

4970 1149

Motionister

Gert Rørbæk, 4970 3377

Old girls/boys

Rita Hagen, 4970 1309

Klubbladets repræsentant

Kell Nielsen, 4970 3374

kell.klim@mobilixnet.dk

TENNIS

Sæsonstart:

Arbejdsdagen lørdag den 20/4

Der var mødt i alt 17 personer op. Mange af ”Tordenskjolds soldater”

manglede, men det var jo også en lørdag i stedet for søndag,

som vi plejer. Det var dog positivt at se så mange nye ansigter.

Det lover godt for fremtiden.

Banerne blev klargjort med læsejl og net. Koste og kuglerammer

kom på plads lige som bænke og papirkurve.

Gert fik sat stik op på banerne, så vi i fremtiden får lettere ved at

benytte boldkanonen. Han har også taget boldkanonen med til

service, så den er klar til sæsonstart. Så fik vi lagt sten på gangarealerne

og fik kantet stien ned til banerne. Parkeringspladsen

stå nu for tur. Jeanne og Jørgen havde sponseret et helt læs grus

– igen i år. Bestyrelsen takker for denne gestus, som vi alle har

glæde af, når vi er på anlægget.

Flere af vore damer og mange børn hjalp med at samle affald

rundt om anlægget, og de fik ”skuret” minitennisbanen ren for

mos. Andre gjorde klubhuset flot i stand, så det er klar til at

modtage medlemmerne. Claes havde sørget for, at klubben kunne

købe borde og stole til en særdeles favorabel pris. Det har pyntet

på klubhuset.

Bestyrelsen har flere projekter og mål, som skal nås i løbet af

sæsonen. Blandt andet har klubben fået et pænt tilskud fra Helsingør

Sports Union til ny overdækning af terrassen og rep. af

klubhusets sydvæg. Endvidere vil vi opsætte nye dysser på

vandingsanlægget på bane 3 i håb om, at også denne bane kan få

glæde af den automatiske vanding.

Bestyrelsen takker hermed alle de fremmødte.

Åbningen/standerhejsningen

søndag den 28/4 kl.

Den nye formand bød velkommen til den nye sæson til såvel nye

som gl. medlemmer. Fortalte om tiltag og målsætning for klubben.

Der var mødt ca. 80 medlemmer op. Nogle for at hente nøgler,

andre for at komme i gang på de røde baner. Vejret var desværre

ikke godt – regn og rusk var fremherskende - men flere fik dog

spillet.

Ved dagens afslutning skulle Dannebrog ned og klubflaget op.

Formanden behøvede kun 3 forsøg til at få klubflaget til at hænge

læseret. (til stor moro for de der var tilbage).

Ventelisten:

Der er stoppet for tilgang til sæson 2002. Der er nu 300 fuldgyldige

medlemmer og 15 børn på sorte brikker.

De der stadig står på ventelisten er blevet opfordret til at spille

som gæster – enten med et medlem eller gennem Favør.

Bestyrelsen har ikke fundet det formålstjenligt at øge antallet af

medlemmer.

40


Vits:

Tennisspilleren der lige havde fået et æg,

spurgte sin modspiller, om han vidste, hvorfor

det spil de lige havde spillet hed tennis.

Næ, det vidste han ikke. Det er fordi navnet

”møjspil” er optaget, replicerede taberen.

Banepleje:

Hvis I observerer, at der er problemer eller

fejl og mangler på baner eller de omgivende

arealer, bedes I venligst notere dette på den

ophængte seddel i klubhuset. Banemanden

vil så sørge for at løse problemet eller fejlen

– evt. med hjælp af bestyrelsen.

Meddelelser til bestyrelsen:

Meddelelser til bestyrelsen kan ske enten ved

personlig henvendelse eller ved at lægge en

besked i den ophængte postkasse i klubhuset.

Månedens Aktiviteter:

(vigtige datoer)

”Kom frit frem” turnering søndag d. 26/5

kl. 10.00. Se opslag i klubhuset (mest for nybegyndere).

Grill-tennis starter fredag den 10/5. Mød blot

frem. Tilmelding ikke nødvendig.

Good old Tennis starter torsdag den 16/5.

Alle medlemmer over 60 af begge køn er

velkomne.

Kommende aktiviteter:

1. Damefrokostturnering søndag d. 23/6 –

Dorrit arrangerer.

2. Familieturnering lørdag d. 29/6 – Jørgen

Sten står for arrangementet.

3. Herrefrokostturnering søndag d. 7/7 –

Claes arrangerer.

4. Klubturnering: Semifinaler og finaler afholdes

i weekenden 24-25/8. (Reserve 31/

8+1/9)

5. Afslutningsfest lørdag d. 26/10.

6. Grilltennis fredage fra 18.00 til 20.00. Rita

har ansvar. Start fredag d.10/5. Alle medlemmer

er velkomne. Tilmelding er ikke

nødvendig.

7. Good old Tennis torsdage fra kl. 9.00 –

11.00. Henning Olsen har ansvar. Starter

16/5. Alle medlemmer over 60 år af begge

køn er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.

Se opslag og tilmeldingslister i klubhuset –

ca. 14 dage før arrangementet.

41

Træning:

Nybegyndere: Holdansvarlig Claes Thielke

(tlf. 4970 3503) – søndage fra 9.00 – 11.00 på

bane 4. Ekstra bane bookes på medlemsbrikker.

Der trænes følgende datoer: 5/5-12/

5-26/5-2/6-9/6 og 16/6.

Let øvede: Holdansvarlig Gert Rørbæk (tlf.

4970 3377) – mandage 18.00 – 20.00 på bane

3. Der trænes følgende datoer: 6/5-13/5-27/

5-3/6-10/6-17/6 og 24/6.

Børn: Holdansvarlige Dorrit Danker (tlf. 4970

3374) og Kate Rørbæk (tlf. 4970 3377) – mandage

fra 16.00 – 17.00 på bane 1 og 2. Der

trænes følgende datoer: 6/5-13/5-27/5-3/6-

10/6-17/6 og 24/6.

Juniorer: Holdansvarlig Itay Edelheit (tlf.

4925 1934 – 5194 3443) – tirsdage fra 18.00 –

19.00 på bane 1 og 2. Der trænes på følgende

datoer: 7/5-14/5-21/5-28/5-4/6-11/6-18/6

og 25/6.

Der tages forbehold for ændringer.

Turneringshold: (træningssamlinger)

1’+2’ holdet: Torsdage fra 19.00 – 21.00 på

bane 1 og 2.

Jan Sirich (tlf. 4970 4502) tager sig af 1’holdet.

og Christian Vejrup (tlf. 4970 1149) og

Marianne Blom tager sig af 2’holdet.

Old girls/boys: Veteransamling fredage

18.00 – 20.00. Start 10/5. Turneringsplan kommer

fra Rita Hagen (tlf. 4970 1309), som er

holdansvarlig.

Klubtilbud:

Boldkanonen udlejes til voksne medlemmer

for kr. 50,00 pr. time på specielle vilkår. (Se

opslag i klubhuset)

Bolde kan købes til favorable priser i klubben.

(Se opslag i klubhuset).

Privattræning er muligt: Se opslag i klubhuset.

Hjemmesiden:

Prøv at klik ind på vores hjemmeside hhtp:/

/hjem.get2net.dk/hot, hvor resultater, arrangementer,

turneringer, bookingregler,

gæstespilsregler, love m.m. vil være at finde.


Konstitueret formand:

Morten Kaae

Ansvarlig for aktiviteter,

PR og markedsføring

Hornebyvænget 2,

3100 Hornbæk

Tlf: 49 70 35 20

Fax: 49 70 20 94

e-mail:

mkaae-dk@vip.cybercity.dk

Kasserer:

Per Thordal

Ansvarlig for dialog

med øvrige foreninger

Sudergade 12 D,

3000 Helsingør

Tlf.: 49 26 22 60

Tlf.arb.: 49 21 32 04

Fax: 49 21 37 98

Sekretær:

Charlotte Pii Stuhr

Ansvarlig for miljø og by

Rørsangervej 17,

3080 Tikøb

Tlf.: 49 75 99 29

Bestyrelsesmedlem:

Karin Plummer

Varetager kontakten

til restauranter og

overnatningssteder

Granvænget 7 A,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 02 94

Konstitueret

Bestyrelsesmedlem:

Åse Kjær Rald

Nordre Strandvej 355 D 2,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 16 35

Suppleant:

Barbara Mogensen

Tycho Jessensvej 1,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 13 07

Daglig leder af

Turistinformationen:

Dorthe Lykkegaard

Hornbæk Turistinformation

Vestre Stejlebakke 2A,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 47 47 / 49 70 32 07.

Fax 49 70 41 42

Tlf. privat: 49 70 35 80

e-mail: dlm68@helsbib.dk

Suppleant fra

Turistinformationen:

Lisbeth Jensen

Tlf. privat: 48 79 86 75

e-mail: lje68@helsbib.dk

TURIST-foreningen

Indkaldelse til Hornbæk Turistforenings

ordinære generalforsamlingtorsdag d.16. maj

2002 kl.19.30 i Havneforeningens lokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret årsregnskab og forelæggelse af budget

4. Behandling af forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Morten Kaae, valgt år 1999, på valg år 2002

Karin Plummer, valgt år 1999 på valg år 2002

Per Thordal, valgt år 2000, på valg år 2003

Aase Kjær, indtrådt i 2001, valgperioden bekræftes,

på valg år 2003

Charlotte Pii Stuhr, valgt i 2001, på valg i 2004

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af en revisor og en suppleant

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen uddeles årets turistpris.

Herefter er foreningen vært ved et let traktement.

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

42


Aktivitetskalender 2002

0DM -XQL -XOL

43


Hornbæk - Bødkervej

Stor villa i børnevenligt kvarter.

Velh. rummelig 1½ plans villa bel. i børnevenligt

kvarter tæt ved byen,idrætshallen og ved

betryggende stisystemer. Huset indeh: Entré

m/ garderobeskabe, lys oph.stue m/ trappe til

første sal og udg. til stor sydvendt terrasse,

spisekøkken, to store vær., heraf det ene m/

mulighed for opdeling, lækkert nyistandsat

badevær. samt bryggers m/ udg. til haven. 1.

sal: Hyggelig stue m/ skrå vægge og brændeovn

samt stort sovevær. m/ god skabsplads

og adg. til store skunkrum. Endv. 35 m2

garage og udhus.

Sag A4788. Tlf. 49 70 23 04.

Brt./nt. 13.967 / 11.642

Udb./knt. 100.000 / 1.925.000

Bolig m2 Grund m2 Stuer/vær. Opført

176 729 2/2 1969

Peter Leander . Havnevej 23 . 3100 Hornbæk . 4970 2304

44

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

More magazines by this user
Similar magazines