HELHEDSPLAN FOR LØGET BY - BolivVejle

bolivvejle.dk

HELHEDSPLAN FOR LØGET BY - BolivVejle

HELHEDSPLAN

FOR LØGET BY

2013 – 2016


Indhold

Forord ................................................................................................................................................... 2

Resume ........................................................................................................................................................................... 2

Baggrund og problemkompleks .............................................................................................................. 3

Hvilke generelle problemer ønskes løst/afhjulpet? ....................................................................................................... 4

Opnåede resultater i helhedsplanen 2008-2012 ............................................................................................................ 4

Opfølgning på succeskriterier fra helhedsplanen 2008-2012 ........................................................................................ 5

Mål & Visioner ....................................................................................................................................... 7

Overordnede succeskriterier i forhold til visionen ......................................................................................................... 8

Indsatser ................................................................................................................................................ 9

Indsatsområde 1 – Børn, unge og familie ...................................................................................................................... 9

Aktivitet 1: Lektiecafé og aktiviteter for børn og unge ............................................................................................ 10

Aktivitet 2: Væresteder, opkvalificering af de unge - cool-spots ............................................................................. 12

Aktivitet 3: Sommerhøjskole .................................................................................................................................... 13

Indsatsområde 2 – Sundhed ......................................................................................................................................... 15

Aktivitet 1: Lokal sundhedscafé - Hjerterum............................................................................................................ 16

Aktivitet 2: Kløversti-projekt .................................................................................................................................... 17

Aktivitet 3: Sundhedsagentuddannelse ................................................................................................................... 18

Indsatsområde 3 – Beboernetværk, inddragelse, demokrati ....................................................................................... 20

Aktivitet 1: Brugerstyret Kvarterhus og Kvarterhuset som omdrejningspunkt ....................................................... 21

Aktivitet 2: Opgangsambassadører .......................................................................................................................... 22

Aktivitet 3: Løget traditioner – magnetevents ......................................................................................................... 23

Indsatsområde 4 – Image og kommunikation .............................................................................................................. 24

Aktivitet 1: Beboerbladet – Løget By Nyt. ................................................................................................................ 24

Indsatsområde 5 – Uddannelse og beskæftigelse ........................................................................................................ 25

Aktivitet 1: Lokale undervisningstilbud .................................................................................................................... 26

Aktivitet 2: Udvikle samarbejde med kompetencecentret ...................................................................................... 27

Organisering ........................................................................................................................................ 28

Organisering ................................................................................................................................................................. 28

Lokal evaluering/måling ............................................................................................................................................... 29

Medarbejderressourcer ............................................................................................................................................... 29

Tidsplan/milepælsplan ................................................................................................................................................. 29

Budgetramme ............................................................................................................................................................... 30

Løget By 2013 - 2016

1


Forord

Løget er godt på vej og bestyrelserne og de frivillige har sammen med de ansatte gjort et stort arbejde for

at løfte området, men det er en fortsat udfordring, at omverdenen har et dårligt billede af Løget og dets

styrker. Derfor vil udfordringen være, at få skabt rammer og indhold i det nye Kvartershus, som kan være

med til at gøre huset til et omdrejningspunkt for området og bygge bro mellem Løget og resten af

Søndermarken hvor der i de kommende år vil ske meget.

En fysisk helhedsplan for Løget på 538 mio. kr. er på vej til at blive realiseret og det vil sikre boliger og de

grønne områder til fremtidens standard. Det vil samtidig være en stor udfordring at være beboer under

renoveringen, og den boligsociale helhedsplan skal også kunne rumme denne udfordring i samarbejde med

rådgiverne bag den fysiske helhedsplan. I Vejle Kommune er der også fælles fokus på Løget og

Søndermarken idet der sammen med Real Dania er inviteret 5 teams til at komme med forslag til den

fremtidige udvikling af Søndermarken. Arkitektkonkurrencen indgår i Realdanias kampagne ”Fremtidens

forstæder” om at skabe debat om og visioner for en fremtidig bæredygtig udvikling forstæderne i Danmark.

Tanken er at arkitektkonkurrencen kan give forslag til udvikling der rækker 20-30 år frem.

Denne boligsociale helhedsplan følger op på de foregående års boligsociale indsatser og positive udvikling i

Løget og bidrager samtidig til at knytte de mange initiativer i bydelen sammen mellem beboere,

institutioner, frivillige netværk, kommune, erhvervsliv mv.

Resume

I den kommende helhedsplan for Løget for årene 2013-2016 vil der blive fulgt op på indsatser og erfaringer

fra de foregående perioder. Den omfattende fysiske renovering der kommer til at foregå i det meste af

projektperioden vil få stor betydning, ligesom iværksættelsen af det nybyggede Kvarterhus vil kræve en

særlig indsats fra ansatte og frivillige. Visionen er, at den samlede indsats vil skabe et godt boligområde i

samarbejde mellem de mange forskellige aktiviteter og aktører i og omkring Løget og at områdets

omdømme bliver styrket, således at beboernes egen positive opfattelse af Løget svarer til omverdenens

opfattelse af Løget.

Løget By 2013 - 2016

2


Baggrund og problemkompleks

Løget ligger midt i Søndermarken, som er en typisk

forstad der er opdelt i mindre enklaver med boliger,

virksomheder, butikker, offentlige institutioner og

idrætsanlæg og et nedslidt bydelscenter der ikke

fungerer efter hensigten. Området ligger i den sydlige

udkant af Vejle, cirka 4 km fra centrum. Der bor ca.

3400 i Søndermarken heraf cirka 1800 i Løget hvor der

er 989 boliger fordelt på 262 huse i tæt-lav bebyggelse.

Resten er lejligheder i etageboliger, hvoraf de fleste er

med 2 eller 3 værelser. De øvrige boliger i

Søndermarken er fortrinsvis privatejede parcel og

rækkehuse. Der er flere offentlige og private

institutioner, spredt i området. Blandt en daginstitution

der ligger i Løget.

Området ligger midt i en meget smuk natur på en høj

bakkekam mellem ådale øst og vest for Løget.

Løget har gennem en årrække har haft mange tomme boliger. Pr. 1.11.11 er der 85 ledige boliger hvilket

har været stigende. Fra 1.1.2010 var der 59 tomme boliger. Der er flere årsager til de ledige boliger, men en

væsentlig faktor er at kvadratmeterprisen er højere i Løget end fx en tilsvarende bolig i midtbyen eller i

Finlandsparken.

I perioder har der også været en oplevelse af utryghed i området. Der har været nogle påsatte brande i

udhuse og i kældre, hvilket har givet øget utryghed og dårligere omdømme.

Løget By, afdeling 41

Løget By 2013 - 2016

Løget By, afdeling 42

Løget By

3


Hvilke generelle problemer ønskes løst/afhjulpet?

KÅS tallene for Løget viser, at der i forhold til kommunen er :

mange børn og unge i Løget. Næste 50% af beboerne er under 34 år. I kommunen er det det godt 42%.

Det har været stabilt over de seneste 5 år

faldende antal beboere. Fra 1802 beboere i 2007 til 1729 i 2011

mange enlige og enlige forsørgere (34,1%)– mange af dem er etnisk danske. I kommunen er 15,4%

enlige forsørgere. Stort set ikke ændret de seneste 5 år.

50,4% er indvandrere og efterkommere. Tallet har været stigende. Fra 42/58 til 50/50 siden 2007. I

kommunen er 8,5% med minoritetsbaggrund. Den største stigning har været fra øvrige EU lande. 1/3 af

husstandene i Løget er indvandrere /efterkommere

lav beskæftigelse (36% er i arbejde. Arbejdsstyrken er 40,4% i fht. 63,8% i kommunen).

Generel lav uddannelse Antallet af beboere over 15 år der kun har grunduddannelse eller uoplyst er

stigende (fra 60 til 63% i 2012. Sammenlignet med kommunen er det 37% der afslutter med

grunduddannelse) Uddannelsesniveauet er ikke faktisk faldet lidt i perioden. Der er dog lidt flere der

har en gymnasial uddannelse.

48,9% er førtidspensionister – i kommunen er det 17,3%. Der er færre folkepensionister.

Stigende antal med ledighedsgrad fra 80-100%. I 2007 havde 44,8% en ledighedsgrad på 80-100 %. I

2011 var det 55,8%.

lav indkomst – Løget har den laveste gennemsnitlige indkomst i kommunen. 18,2% har under 100.000

kr. I kommunen er det 13,3%. Mange i mellemindkomstgruppen.

Tallene er drøftet med afdelingsbestyrelserne og de vurderer - med udgangspunkt i den hverdag de kender

i afdelingerne, at der er udfordringer og potentielle problemstillinger, der kræver særlig støtte. I forhold til

børn og unge kan der særlig peges på vigtigheden af, at der er gode tilbud til børn og unge i området og

man er opmærksom på, at den store andel af gruppen også bør afspejle sig i en bedre inddragelse og større

synlighed i afdelingen.

I forhold til den store gruppe af enlige og de mange på lave indkomster er det også en problemstilling

bestyrelserne møder ved arrangementer og aktiviteter.

Mange er udenfor arbejdsmarkedet af forskellige årsager. Dårligt helbred og ringe skolekundskaber i

forhold til arbejdsmarkedets krav ses som de største problemer i denne sammenhæng. Især gruppen af

unge i kanten af skole og arbejdsmarked bekymrer. Ledigheden har været stigende. Uddannelsesniveauet

er heller ikke blevet højere siden 2007.

Den store andel af beboere med anden etnisk baggrund vurderes ikke som et problem, men bestyrelserne

er opmærksomme på udfordringerne med at få flere nydanskere gjort aktive i afdelingen, ligesom man

også oplever sproglige og kulturelle barrierer.

Opnåede resultater i helhedsplanen 2008-2012

Niras lavede i november 2007 en startmåling for Helhedsplanen 2008-2012 med rundspørge i kvarteret

hvor der blev målt på:

Den generelle tilfredshed og boliger (fysik)

Sociale netværk og aktiviteter

Løget By 2013 - 2016

4


Image og områdeidentitet

kommunikation og nærdemokrati

Undersøgelse viste, at 8 ud af 10 er meget tilfredse. Af ting der kunne arbejdes videres i projektperioden

blev nævnt:

der er tilfredshed med beboerdemokratiet - men svært at rekruttere nye

der er interesse (og dermed mulighed) for at få flere beboere gjort aktive og de fleste er klar over, at

alle har et medansvar for at Løget er et godt sted at bo.

der er forskel på de sociale netværk i området. Det konkluderes blandt andet, at der er et stærkere

netværk blandt beboere med andet etnisk baggrund end dansk og at de har en stærkere

områdeidentitet

50% deltager og bruger de fælles faciliteter (herunder vaskeri)

50% af børn er ikke i klub eller forening.

Der er foretaget en ny slutmåling i april 2012 som opfølgning på Trivselsundersøgelsen fra november 2007.

Hovedresultaterne i undersøgelsen er, at der er sket en signifikant positiv udvikling af beboernes tryghed

ved at færdes i boligområdet gennem de seneste 5 år og derudover oplever beboerne, at kriminaliteten er

faldende. Der er stadig en stærk områdeidentitet i Løget og en positiv udvikling på mange punkter.

Der er generel stor tilfredshed med beboerdemokratiet og flere (46%) har deltager i møder i forhold til 33%

i 2007.

Der er markant flere der benytter de udendørs fællesfaciliteter – især de grønne områder og legepladserne.

Samtidig er tilfredsheden med faciliteterne faldende. Det bemærkes at fællesfaciliteterne står foran en

renovering.

Interessen for at deltage i fællesaktiviteter er ifølge undersøgelsen faldende. Til gengæld er der flere, der

faktisk har deltaget i fællesaktiviteter i de senere år end i 2007.

Den samme tendens med sociale netværk er gældende i dag som i 2007. Det er især beboergrupper med

minoritetsbaggrund der har venner og bekendte i området samt venner og bekendte med anden etnisk

oprindelse end dem selv.

Opfølgning på succeskriterier fra helhedsplanen 2008-2012

Den igangværende helhedsplan har 3 overordnede indsatsområder: Sociale netværk og aktiviteter, Image

og områdeidentitet samt Kommunikation og nærdemokrati med hver deres succeskriterier.

Mht. Indsatsområdet: Sociale netværk og aktiviteter var der opstillet følgende succeskriterier:

Ved udgangen af 2011:

• Har Kronprinsesse Mary været på besøg i området. Nej, vi inviterede kronprinsessen til indvielse af ”Hjem

kære hjem”, men det lykkedes ikke.

• Har jobkonsulenten hjulpet mindst 30 personer i job eller uddannelse Der har været gennemført et lokalt

beskæftigelsesprojekt ”På sporet” for i alt 60 kvinder. Heraf af de 19 stadig i gang. Af de resterende 41 er 6

kommet i ordinært ustøttet job, 5 i ordinær uddannelse, 12 har afsluttet forløbet og er klar til ordinær

beskæftigelse. 5 er afsluttet med flexjob, 2 med en revalidering. Projektet er blevet forankret i Jobcentret

og tilpasses i den kommende projektperiode.

Løget By 2013 - 2016

5


• Har Voksenskolen mindst 12 hold under uddannelse Ja – der kører mindst 12 hold fx i EDB, Dansk, Sprog

mm.

• Har Aftenskolen mindst ti forskellige kursustilbud Ja bl.a. kreative fag, malerhold, kurser i kommunikation

og konflikt håndtering. mm

• Er mindst 80 % flere unge etableret i foreninger og klubber end i 2007: Nej, udfra Trivselsundersøgelsen er

det ikke opnået. Det er dyrt at gå i klub og forening. Til gengæld er der lavet væresteder for de unge fra 13

– 17år - et sted der er åbent når den etablerede klub er lukket samt et andet værested for 18+ for unge fra

18 – 30år. I alt er der omkring 50 unge fra 13 – 30 år som bruger faciliteterne. Der er kommet en ny

aktivitet ”Sjove børn” for de mindre børn.

Mht. indsatsområdet vedr. Image og områdeidentitet er der opstillet følgende succeskriterier:

Ved udgangen af 2011:

• Er andelen af beboere, der ikke er tilfredse med at bo i Løget, faldet mindst 50 % i forhold til 2007 Nej –

iflg. Trivselsundersøgelsen er det generelle billede, at beboerne er meget tilfredse med at bo i Løget By, om

end tilfredsheden er marginalt lavere end ved målingen i 2007. Tre ud af fire beboere er således enten

meget tilfredse eller tilfredse med at bo i Løget. Den overordnede tilfredshed er størst blandt beboere med

dansk baggrund, ældre beboer og personer i rækkehuse. Dette kan indikere, at der stadig er et behov for at

løfte initiativer for indvandrere og øvrige beboere i lejligheder.

• Har bydelen været i medierne med mindst otte positive historier siden 2007: Ja, Løget har været positivt

omtalt flere gange. Bl.a. i forbindelse med Forårsoprydning i 2010, 11 og 2012. Løget by day, ”Hjem kære

hjem” udstillingen, brandingprojekt med Kirkebakkeskolen og reklamebureaet ”Opening”, i TV Syd og flere

gange i forbindelse med den fysiske renovering og arkitektkonkurrencen.

• Er antallet af klagesager faldet med mindst 50 %

Med hensyn til indsatsområdet Kommunikation og nærdemokrati var der opstillet følgende succeskriterier:

Ved udgangen af 2011:

• Er andelen af beboere, der ikke kender til deres beboerdemokratiske rettigheder,

40 % mindre end ved projektets start i 2007 Iflg. Trivselsundersøgelsen vurderer 60% af beboerne både i

2007 og i 2012 at deres mulighed for indflydelse er god eller meget god. Dvs. udgangspunktet var højt fra

starten. Til gengæld er der arbejdet med etablering af ungeråd og 18+ og flere har derved fået en støre

forståelse for beboerdemokrati med at tage ansvar og deltage.

• Har mindst 40 % af områdets beboere kendskab til de fælles trivselsregler for

Løget, og mindst 30 % mener, at de praktiserer dem. Ja, dvs. Trivselsundersøgelsen belyser ikke

spørgsmålet direkte, men på spørgsmålet ”I hvor høj grad følger du, at du hører til” i Løget? Svarer 66% i

meget høj grad eller i høj grad i 2012, hvor svarene i 2007 var 56%. Der er også flere der er stolte af at bo i

Løget og flere er enig i udsagnet ”Beboerne i Løget tager ansvar for, at Løget er et godt sted at bo” (59% i

2012 mod 48% i 2007). Der er også flere der er enig i udsagnet ”I Løget tager vi hensyn til hinanden” (56% i

2012 imod 42 i 2007). Der er dog stadig 20% som ikke er enig i udsagnet. I 2007 var det 30%.

• Svarer afdelingsbestyrelsernes gennemsnitsalder til gennemsnitalderen blandt

de voksne beboere i området – med et udsving på fem år til hver side: Nej, gennemsnitsalderen for

bestyrelsesmedlemmerne i afd. 41 er 53 år, i afd. 42 er gennemsnitsalderen 57 år.

Gennemsnitsalderen

i afd. 41 er 33,3 år (alle beboere) 44.3 år hvis man kun medregner dem over 18 år.

i afd. 42 er 39,2 år (alle beboere) 46,9 år hvis man kun medregner dem over 18 år.

Løget By 2013 - 2016

6


Mål & Visioner

Der er således mange positive erfaringer og resultater fra arbejdet i Løget og det er disse positive

erfaringer, der skal være udgangspunktet for de kommende års indsatser. ”Vi har svært ved at leve op til

det negative omdømme” som beboerne selv siger i Løget. De er stolte af deres område og engagementet i

frivillige aktiviteter til at løfte deres bydel er stigende. Overordnet har Trivselsundersøgelsen vist, at trivslen

i Løget er god, selvom der stadig er brug for at styrke Løgets image og skabe mere tillid mellem beboerne.

Visionen for den kommende helhedsplan er, at

I 2020 er Løget en attraktiv og mangfoldig bydel, der udnytter områdets ressourcer til at skabe tryghed, trivsel og plads

til forskellighed. Realiseringen af projekt ”fremtidens forstæder” har i høj grad bidraget til denne ændring, hvor

beboerne er inddraget som aktive medspiller og er ambassadører for området, hvilket har medført, at Løgets

omdømme svarer til beboernes egen positive oplevelse af deres bydel.

Her er gode, funktionelle og varierede boliger og spændende uderum, der indbyder til ophold, leg og fællesskab.

Kvarterhuset er det naturlige samlingspunkt i kvarteret og understøtter det gode naboskab og netværk i området.

Renoveringen har bidraget til større ansvarlighed og respekt for hinanden og for områdets faciliteter, såvel private som

fælles. Det er en grundlæggende værdi, som de fleste af beboerne er enige om og bringer videre til nye beboere og de

få, som endnu ikke kan leve op til disse værdier.

Her er en god balance mellem det der er beboernes ansvar og de ansattes ansvar, således at der gennem et godt

samarbejde mellem parter i og udenfor Løget, eks. beboernetværk, institutioner, skoler og foreninger og

boligforeningen er skabt og fasholdt en række lokale tilbud, der tager udgangspunkt i beboernes behov og ikke driver

rovdrift på de frivillige og ildsjælene.

Der er flere parter involveret i at realisere visionen og løse de skitserede problemstillinger. Beskæftigelse og

erhverv er i høj grad et kommunalt anliggende, som en boligafdeling har begrænsede mulighed for at løse

udover at tilbyde samarbejdet på relevante områder. Uddannelse og kompetenceudvikling er ved første

blik heller ikke et boliganliggende, men erfaringer fra helhedsplanen i indeværende projektperiode viser, at

det giver en positiv effekt på boligområdet at tilbyde undervisning lokalt. Vejle kommune har derudover

forskellige særlige initiativer der retter sig mod udsatte grupper. Herunder projekt ”fremskudt

sagsbehandling”, hvor personer fra myndighedsafdelingen er rykket ud i forskellige boligafdelinger. Projekt

”frivillig gældsrådgiver” der er et fælles projekt ansøgt at BolivVejle mhp. at mindske antallet af udsættelser

og endelig en særlig social faglig medarbejder der hurtigt kan inddrages af de forskellige institutioner og

kommunale aktører i området til at støtte familier. Helhedsplanens bidrag til realisering af visionen

fremgår af de valgte indsatsområder og aktiviteter i afsnit 3.

Løget By 2013 - 2016

7


Overordnede succeskriterier i forhold til visionen

2020 Visioner for Løget:

1. en attraktiv og mangfoldig bydel, der udnytter områdets ressourcer til at skabe tryghed, trivsel og

plads til forskellighed

Succeskriterie i 2016:

- Lavere flyttefrekvens

- Færre ledige lejligheder (ingen)

- Flere på venteliste

2020 Visioner for Løget:

2. beboerne er inddraget som aktive medspiller og er ambassadører for området

Succeskriterier i 2016:

- flere frivillige

- Opgangsambassadører dækker alle opgange

- Flere deltagere i afdelingsmøder

- Flere unge frivillige

2020 Visioner for Løget:

3. Kvarterhuset er det naturlige samlingspunkt i kvarteret og understøtter det gode naboskab og

netværk i området

Succeskriterier i 2016:

- Kvarterhusets aktiviteter drives fortrinsvis af frivillige

- Der afholdes min. 4 større aktiviteter årligt (Løget traditioner) med min. 100 deltagere fra Løget

2020 Visioner for Løget:

4. respekt for hinanden og for områdets faciliteter

Succeskriterier i 2016:

- Udgifterne til hærværk er faldet

2020 visioner for Løget:

5. en række lokale tilbud er fastholdt til tilgodeser beboernes ønsker og behov

Succeskriterie i 2016

- min. 8 undervisningshold gennemføres hvert år

Løget By 2013 - 2016

8


Indsatser

Helhedsplanen har valgt at sætte fokus på 5 af de 7 mulige indsatsområder med en række tilknyttede

aktiviteter

Børn, unge og familie

Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Image og kommunikation

Sundhed

Uddannelse og beskæftigelse

Indsatsområderne har naturligt mange sammenhæng og overlap med hinanden. F.eks. når en

sundhedsagentuddannelse også er med til at give arbejdsrettede kompetencer, samt skabe beboernetværk

mellem deltagerne. Dermed skal såvel indsatsområder og aktiviteter ses som en større sammenhæng,

omend de her er beskrevet hver for sig. De mange overlap kan være svære at beskrive på en overskuelig

måde, men i praksis vil de træde tydeligt frem.

Projekt Tjansen der omfatter et lommepengeprojekt samt en vejledningsdel målrettet unge i Løget og

Nørremarken er ikke beskrevet her, da den organisatorisk er placeret i BolivVejle og drives af Vejle

Kommune. Projektet indgår naturligt i flere sammenhænge – dels i forhold til aktiviteter målrettet børn og

unge, men også som arbejdskraft ved forskellige arrangementer i områderne, til uddeling af materialer mv.

En gennemgående tråd i flere aktiviteter vil være inddragelse af beboerne, og der vil dermed være en klar

sammenhæng med indsatsområdet ”Beboernetværk, inddragelse og demokrati”, til en række aktiviteter.

I det følgende er de enkelte indsatsområder og aktiviteter beskrevet.

Indsatsområde 1 – Børn, unge og familie

Indledning

Løget er en ung bydel. Næsten 50% er beboerne er under 34 år og der er således gode muligheder for

netværk og aktiviteter for børn og unge.

Løget har i den sidste periode oprettet forskellige initiativer som et værested for 12-18årige, en pigezone

og klubben 18+ med god succes – der er dog stadig plads til udviklingen af både disse og nye initiativer.

I indeværende projektperiode er der som nævnt lavet flere tiltag som støtter familierne. Imidlertid er der

også mange enlige og enlige forsørger og sammenholdt med en kombination af generelt lav uddannelse og

lav beskæftigelse og mange på førtidspension, er der mange børn og unge der vokser op i økonomisk

trange kår. Området oplever ind i mellem børn og unge der skaber uro og har svært ved at finde plads i

Løget.

Bestyrelserne har derfor valgt at lægge stor vægt på indsatsområdet og på, at der skal være gode

opvækstvilkår i Løget. Dvs. der skal være gode tilbud til børn og unge i området og der skal være personer

der ”vil” de unge. En tanke har været at ”træne” de unge til at blive ”klar til livet”. Man er indstillet på, at

den store andel af gruppen også bør afspejle sig i en bedre inddragelse og større synlighed i

afdelingsbestyrelserne.

Løget By 2013 - 2016

9


Mål

De unge skal inddrages og ha´ deres plads i boligområdet og i beboerdemokratiet.

Mindre utryghedsskabende og uhensigtsmæssig adfærd i boligområdet

Bedre relationer mellem beboerne (børn, unge og voksne)

Større interesse for boligområdet og dets aktiviteter (dvs. at børn/unge i højere grad oplever sig selv

som en del af det større fællesskab både i boligområdet og i samfundet generelt)

Dette skal ske ved:

at involvere de unge i at skabe nye aktiviteter – fx som smedjen i Vestbyen eller andet

at bygge videre på arbejdet med værested for de 12-18årige, 18+, pigezonen.

at igangsætte initiativer, der fokuserer på uddannelse, beskæftigelse og ansvar for eget liv

at de større børn og unge kommer til at fungere som rollemodeller i hverdagen.

At støtte forældrene i at hjælpe deres børn og unge på vej i samfundet på en positiv og konstruktiv

måde

Aktivitet 1: Lektiecafé og aktiviteter for børn og unge

Problemkompleks

Der er mange børn og unge i Løget. En del af dem hænger ud og skaber uro. De skal inddrages i, hvad der

skal ske – som der blandt andet er gode erfaringer fra i værestederne både lokalt og i andre dele af

kommunen.

Derudover skal de unge tilføres både personlige og faglige kompetencer, der kan styrke deres muligheder

for at klare sig godt senere hen i livet.

Formål med aktiviteten

inddragelse af unge i udvikling af aktiviteter

platform for samarbejde med de unge

platform, der omfatter både faglig hjælp og personlig støtte

forbedre de unges muligheder for at bryde den sociale arv

Indholdet og praksis

Lektiecafeen er lokal og centralt placeret i boligområdet. Den drives af lokale voksne i samarbejde med

projektkoordinatorerne. Lektiecafeen er en platform, der tiltrækker mange unge fra området – og i

særdeleshed mange unge med en anden etnisk baggrund.

Løget By 2013 - 2016

10


Lektiecafeen har i en periode kørt i Løget og har bevidst sin overlevelsesevne og det vurderes at

lektiecafeen med fordel kan bruges til andre formål end blot lektier. CFBU peger på 1 , at en bredspektret

indsats er særlig relevant for børn og unge i udsatte boligområder, hvor mange er tosprogede og/eller

kommer fra ressourcesvage familier.

De peger videre på, at det er vigtigt løbende at forholde sig til, hvilke typer af børn og unge, der kommer i

lektiecaféen, og overveje mulighederne for at tilpasse indsatsen efter deres aktuelle behov. F.eks. i forhold

til uromagere, alder og særligt udsatte elever etc. Aktiviteten har også forbindelse til projekt Tjansen, der er

et lomme- og vejledningsprojekt under BolivVejle/Vejle Kommune.

Lektiecafeen skal altså være fleksibel og have evnen til at tilpasse sig de børn, der aktuelt bruger cafeen.

Dette skal sikres i tæt samarbejde med området øvrige aktører såsom SSP, klubben, skolen m.fl.

For at styrke lektiecafeen yderligere skal suppleres med aktiviteter, der:

skaber positive, sociale relationer med jævnaldrende og med andre voksne

giver de unge en følelse af øget selvværd og anerkendelse

skabe positive rollemodeller (dvs. at de børn og unge, der kommer i cafeen med tiden bliver positive

rollemodeller for områdets øvrige børn og unge)

øger brugernes sociale kompetencer

For at sikre, at lektiecafeen ikke forveksles med et værested og at der faktisk foregår lektielæsning skal de

øvrige aktiviteter ske under faste rammer.

Det vil sige, at de i relationen til de unge, så er det primært de lokale voksne, der er frivillige i lektiecafeen,

der driver denne, mens det primært er projektkoordinatoren, der driver de øvrige aktiviteter.

Tanken er, at aktiviteterne i en vis udstrækning skal udvikles i et samarbejde med de unge samtidig med, at

der laves aktiviteter, der supplerer det fokus, der på et givet tidspunkt er i lektiecafeen.

Til eksempel kan nævnes følgende 2 eksempler, der illustrer typer af aktiviteter og deres formål:

de unge får en ide: en gruppe unge ønsker at foretage sig en bestemt ting – det kan være at tage på en

tur – gruppen af unge inddrages i at planlægge turen således, at den kun bliver gennemført, hvis de

faktisk er med til at planlægge den. Tanken er, at de unge motiveres til at bruge fx matematik til at

planlægge, hvad der skal besøges, lægge budget etc. ved at tage udgangspunkt i noget, som de rigtig

gerne vil.

projektkoordinatoren står for en aktivitet: i lektiecafeen har der været snakket om

uddannelsesmuligheder og brugerne i cafeen præges i særlig grad af en gruppe let urolige drenge og en

gruppe unge etnisk danskere fra ressourcesvage familier. Derfor planlægges et besøg på en efterskole

og til en kaserne, så de unge kan få lov til at se/opleve uddannelses- og karrieremuligheder, som de

ellers ikke ville og/eller har ringe kendskab til. Særligt blandt familier med en anden etnisk baggrund

har forældrene ofte et ringe kendskab til de forskellige muligheder såsom fx efterskole (der ofte

opfattes som værende et tilbud til dårligt fungerende unge, hvorfor søgningen som regel er meget lav),

man kunne derfor også forestille sig, at der blev lavet en tur for forældrene.

Succeskriterier (succeskriterier for 1. år )

1. Hver gang lektiecafeen er åben, møder 10-15 unge frem

2. Der bliver lavet lektier i cafeen

3. I løbet af de første år gennemføres minimum 4 ”øvrige aktiviteter”, hvoraf 2 aktiviteter er på

projektkoordinatorens initiativ OG supplerer lektiecafeens brugergrupper og aktuelle fokus og 2

aktiviteter tager udgangspunkt i brugernes ønsker OG de unge tager aktivt del i, at aktiviteten

gennemføres.

4. De unge oplever et ejerskab for stedet

1 I udgivelsen ”boligsociale lektiecafeer – en udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder”.

Løget By 2013 - 2016

11


Samarbejdsrelationer

Samarbejde med SSP om aktiviteter/fællesture/arrangementer, hvor de unge bidrager aktivt.

Samarbejde med de lokale folkeskoler, som de unge er tilknyttet i forhold til at styrke de unges skolegang.

Samarbejde med Solsikken ungdomsklub om aktiviteter/fællesture/arrangementer og i forhold til at øge

andelen af unge, der får et medlemskab i klubben (særligt andelen af tosprogede unge, der er medlem i

den lokale ungdomsklub er meget lavt, hvilket ud fra et forankringsperspektiv kunne øges).

Forankring

Ved årlige koordineringsmøder vil der blive større fælles ejerskab til indsatsområdet og dermed til en

forankring.

Aktivitet 2: Væresteder, opkvalificering af de unge - cool-spots

Problemkompleks

Overordnet set har Løget som boligområde flere grupper af beboere. På den ene side, er der er en gruppe

af velfungerende storebrødre, der har oplevet på egen krop, at det kan betale sig at tage uddannelse og

arbejde m.m. På samme måde er der en gruppe af unge forældre, der er opvokset i Danmark, selv har gået i

skole, institutioner og klubber m.m.

På den anden side, er der en stor gruppe af familier, der er mindre velfungerende, men som der med en

ekstra indsats, for en stor dels vedkommende, kan skubbes ”i den rigtige retning” og aktiveres i deres børns

velbefindende og udvikling.

Formål for Aktivitet

På baggrund af ovenstående problemkompleks har der i den foregående projektperiode været arbejdet

med forskellige modeller.

Det overordnede formål er at understøtte de naturlige rollemodeller, der allerede er i området med henblik

på at sikre, at de unge får flyttet fokus væk fra kedsomhed, ensomhed og kriminalitet og over på

fremtidsmuligheder.

Der ønskes således en forankring og videreudvikling af nuværende aktiviteter i værestedet for 12-18årige,

18+ og pigezonen.

Indholdet og praksis for aktiviteten

Cool-spots/Arnesteder tager udgangspunkt i de unges interesser og inddragelse af frivillige med de samme

interesser. Det handler altså om, at finde lokalområdets ildsjæle og bruge interesserne som en ressource.

På denne måde kan beboerne i området selv være med til at bygge det op, som de virkeligt brænder for og

være med til at styrke relationerne i området, skabe og synliggøre naturlige rollemodeller og skabe netværk

på tværs.

Til eksempel er der en gruppe unge, der interesserer sig for knallerter/scootere, hvilket på nuværende

tidspunkt (til tider) udgør en gene for områdets beboere.

Dette hænger blandt andet sammen med, at mange af de unge har ikke råd til at købe en scooter og/eller

reservedele, hvorfor de let kan fristes til småkriminelle handlinger for at få ønsket om en scooter opfyldt.

Denne store interesse for knallerter m.m. kan ses som en ressource og udgør dermed en mulighed for at få

de unge i en positiv dialog.

Ved at tage udgangspunkt i dét, som de unge interesserer sig for, kan der relativt let skabes

succesoplevelser for de unge samtidig med, at de tilføres nogle brugbare kompetencer.

Man kunne derfor oprette en form for smedje, hvor unge i alderen 12-17 år kan komme og reparere egne

eller værkstedets scootere, cykler m.m. i samarbejde med kompetente voksne, der også kan tage en snak

med de unge om opførsel, sikkerhed m.v.

Løget By 2013 - 2016

12


Dette kan tillige have den effekt, at det kan støtte de unges nysgerrighed og interesse for deres fremtid

inden for de fagområder, som de finder interessant fx håndværker eller mekaniker osv.

På samme måde er der en gruppe unge, der brænder for musik samtidig med, at der faktisk bor flere

musikere i området fx en klassisk musiker og en rapper.

Helt konkret er tanken altså at oprette nogle cool-spots/Arnesteder, hvor helhedsplanen bakker op med fx

den nødvendige støtte, rammer og ressourcer såsom fx professionelle kunstnere/musikere etc.

Succeskriterier for 1. år

Det forventes i udgangspunktet, at der kan laves en mere målrettet indsats omkring de unge, der har behov

for ekstra opmærksomhed og støtte.

Succeskriterier:

1. I løbet af de første år oprettes 2 cool-spots/Arnesteder herunder findes mindst to voksne lokale

ildsjæle

2. Grupper af unge fastholdes i aktiviteten (dvs. en fast kerne af unge fastholdes)

3. Hærværk og indbrud i lokalområdet mindskes

4. Der bygges bro mellem forskellige grupperinger af både unge og voksne

Samarbejdsrelationer

Vestbyens fritidscenter (placeret i en anden bydel i kommunen) i forhold til udveksling af erfaringer.

Solsikken ungdomsklub og SSP i forhold til inddragelse i cool-spots/Arnestedernes aktiviteter

Forankring

Samarbejdet om de forskellige parter – Solsikken, Hasselvænget, skolerne, SSP og afholde koordinerende

fællesmøde en gang årligt, hvor man sætter nye skibe i søen og ser på, hvordan vi kan bruge hinanden

yderligere – lave ressourcekort.

Aktivitet 3: Sommerhøjskole

Problemkompleks

I Sommerhøjskole skal der bygges op omkring erfaringerne fra 2011 og 2012 i at lave en sommerhøjskole i

Løget. Der er mange aktører i området og mange forskellige tiltag. Den største udfordring i boligområdet er

imidlertid at engagere beboerne og få dem motiveret til at ”gribe” nogle af de muligheder, der er lige

udenfor døren f.eks. at melde sig til undervisning, sportsaktiviteter, forskellige fritidstilbud,

sundhedsfremmende aktiviteter mv.

Der er behov for at beboerne i højere grad tager ejerskab for de aktiviteter, der er mulighed for at

igangsætte i Løget. Der skal skabes synlighed om mulighederne og arbejdes med, hvorledes beboerne kan

motiveres til at engagere sig.

Formålet

Formålet med projektet er at motivere flere frivillige til at engagere sig i at arrangere, gennemføre og

deltage i aktiviteter, der er til gavn for alle borgere i boligområdet. Projektperioden skal bruges til at

etablere gode højskoleoplevelser i området eller på en højskole – afhængig af mulighederne – og lægge

grunden til en tilbagevende tradition, hvor SOMMERHØJSKOLEN hvert år gennemføres med hjælp af

frivillige. I 2013 er der bevilget midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre Sommerhøjskolen på

Engelsholm højskole.

Løget By 2013 - 2016

13


Sommerhøjskolen skal implementere gode fællesskabende traditioner i boligområdet. Unge fra

Lommepengeprojektet Tjansen indgår som hjælpere i aktiviteten.

Indholdet og praksis for aktiviteten

Højskoleforløbene arrangeres med en række aktiviteter/workshops. Der tilstræbes en variation, der gør det

attraktivt for alle aldersgrupper at deltage.

Hver dag begynder med fælles morgensamling. Vi planlægger fælles morgenmad, forskellige motionstiltag -

f.eks. Tai Chi og afsluttende med en kort fortælling, historie eller lign. og i løbet af ugen er der 2 fælles

aftenarrangementer.

Dagene starter kl. 10 med morgensamling og i aktiviteterne fra kl. 11 – 16.30.

Det kunne f.eks. være: (naturligvis er det op til den aktuelle planlægningsgruppe at sætte ide og

sammenhæng på den aktuelle Sommerhøjskole)

1. Friluftsaktiviteter med naturoplevelser, overnatning mv.

2. Kreative aktiviteter, maling, skulptur, tegning

3. Bevægelse: kajak, Cross, fodbold, kapgang mv.

4. Multikulti med dans, teater, yoga, mad og traditioner mv.

5. Skriv dit liv: skrivestue med erindringer, rejsedagbøger mv.

6. Cirkus med afsluttende forestilling den sidste aften.

7. Vejles største kor

8. Pigezone

Succeskriterier for år 1

1. At der afvikles et højskoleforløb med min 40 deltagere

2. At planlægningsgruppen har flertal af frivillige deltagere

Samarbejdsrelationer

Afdelingsbestyrelser, relevante samarbejdspartnere, Sundhedsafdelingen, biblioteket

Forankring

I aktiviteten Sommerhøjskole skal der bygges op omkring erfaringerne fra 2011 og 2012 i at lave en

sommerhøjskole i Løget.

Sommerhøjskole i Løget 2011

Løget By 2013 - 2016

14


Indsatsområde 2 – Sundhed

Løget er et boligområde, hvor uddannelsesniveauet er lavt, og der er en stor del af beboerne, som

modtager overførselsindkomster. Desuden har næsten halvdelen af beboerne en anden etnisk baggrund

end dansk 2 . Disse forhold bidrager til, at sundhedstilstanden generelt er dårligere end hos den øvrige del af

befolkningen – det gælder såvel i forhold til sygelighed og dødelighed som til livsstilsrelaterede faktorer 3,4 .

Formålet med indsatsområdet ”sundhed” er derfor at forbedre sundhedstilstanden i Løget. Dels ønsker vi

at forbedre forholdene for dem, som allerede er syge og/eller har en uhensigtsmæssig livsstil, og dels

ønsker vi at sætte ind med forebyggelse og sundhedsfremme over for den øvrige del af beboerne.

Sundhedsindsatsen er således tiltag for alle i boligområdet.

Når vi bruger ordet ”sundhed”, bruger vi det i en meget bred forstand. En del af begrebet hænger sammen

med livsstil, men det kan også være andre faktorer af fysisk, psykisk, biologisk eller social karakter. Det

handler således om at motivere til sundhed og trivsel i bred forstand gennem information, fleksible og

målrettede tilbud samt motiverende fællesskaber. Vi vil forankre erfaringerne fra projekt Hjerterum, hvor

sundhed ikke kun er for ”de frelste” men også handler om de små skridt i hverdagen og forbedring af

livskvaliteten.

Sundhed skal tænkes på tværs og indgå som en naturlig del af flere indsatser. Eksempler på det er at bryde

den sociale arv fra forælder til barn og hjælpe børn og unge til et sundere liv. Det kan også være at tænke

sundhed ind i forhold til arbejdsmarkedet. Personer, der er arbejdsløse, er klart mere syge og har højere

dødelighed, end personer, der er i arbejde 2 . Det er uvist, hvad der er årsag til hvad, men ved at forbedre

sundhedstilstanden, kan vi potentielt hjælpe beboere på arbejdsmarkedet.

2

KÅS-tal 2009

3

Kjøller M, Juel K, Kamper-Jørgensen F (red.): Folkesundhedsrapporten 2007, kapitel 33. Statens Institut for

Folkesundhed, 2007.

4

Singhammer J: Etniske minoriteters sundhed. Center for folkesundhed, Region Midtjylland, 2008.

Løget By 2013 - 2016

15


Overordnet set vil vi gøre sundhed tilgængelig for alle i boligområdet, og en forbedring af

sundhedstilstanden i Løget skal give beboerne bedre helbred og trivsel. Vi ønsker at lade det nye

Kvartershus danne rammen om et nyt mødested for sundhed, hvorfra det også vil være muligt at komme

på gå- og løbeture ved hjælp af nye afmærkede stier. Sluttelig vil vi fortsætte og videreudvikle vores

sundhedsagentuddannelse med henblik på at involvere beboerne i at skabe sunde aktiviteter, hvilket

kommer både dem selv og de øvrige beboere i boligområdet til gavn.

Aktivitet 1: Lokal sundhedscafé - Hjerterum

Formål

Erfaringer fra boligområdet viser, at der skal en lokal indsats til i kendte og trygge omgivelser, for at

beboerne benytter sig af sundhedsrelaterede tilbud. Med en lokal tilgængelighed af sundhedstilbud i

projekt Hjerterum er det lykkedes at nå en række beboere, som sandsynligvis ikke ville have benyttet sig af

sundhedstilbuddet, hvis det ikke var i boligområdet. Mange har for eksempel ikke dyrket motion før, men

er begyndt på det, fordi zumba er blevet et tilbud i Løget. Ligeledes har sundhedscaféen skabt rammer for

en snak om sundhed med beboere, som ellers normalt ikke kommer hos lægen eller andre

sundhedsprofessionelle. Formålet med den lokale sundhedscafé, Hjerterum, er derfor at sikre

tilgængeligheden af et mødested for sundhed i boligområdet samt at kunne tilbyde sunde aktiviteter

samme sted. Med det nye Kvartershus skabes der rammer for at udbygge sundhedstilbuddene yderligere,

idet de alle vil være at finde under samme tag, og der vil derfor kunne skabes en bedre sammenhæng

mellem dem. Tilbuddene om sundhed vil også være tilgængelige for beboere i den øvrige del af

Søndermarken, og erfaringer fra den tidligere projektperiode viser, at det er med til at rykke ved

opfattelsen af Løget i en positiv retning.

Indhold og praksis

Hjerterum omfatter to områder – dels en sundhedscafé og dels afviklingen af diverse sundhedsrelaterede

aktiviteter. Sundhedscaféen er et mødested for sundhed, hvor beboerne kan komme forbi for en snak om

sundhed. Alle er velkomne, og den brede definition på sundhed er i højsæde, således at man kan komme

og snakke om alt. I Hjerterum vil der være mulighed for at få foretaget en vægtanalyse med blandt andet

BMI og body age, eller man kan få målt sit blodtryk. Der er også mulighed for at få udarbejdet en

sundhedsprofil, der omfatter de to målinger samt en snak om livsstilsfaktorerne kost, alkohol, rygning og

motion. I sundhedscaféen vil der desuden være et udvalg af pjecer, brochurer etc., som beboeren kan få

med.

Den anden del af Hjerterum, omhandler sunde aktiviteter. Her handler det om at facilitere aktiviteter, som

beboerne finder relevante og interessante, og som meget gerne udvikles i samarbejde med beboerne. Det

kan eksempelvis være at sørge for adgang til motionsrummet, at tilbyde motionshold som zumba, yoga og

cykelkurser eller livsstilshold om kost eller rygning. Det kan også være at etablere en åben konsultation hos

sundhedsplejen i Løget, arrangere diverse temaarrangementer eller andre fællesskabsinitiativer. Kort sagt

aktiviteter som i bred forstand kan defineres som sunde aktiviteter.

Løget By 2013 - 2016

16


Ressourcer

Én af medarbejderne under helhedsplanen holder ugentlig åbent i sundhedscaféen. Udstyr hertil eksisterer

fra projekt Hjerterum. Medarbejderen vil også være ansvarlig for at skabe sunde aktiviteter. Dette kan ske i

samarbejde med Vejle Kommune, herunder sundhedsafdelingen og sundhedsplejen. De sunde aktiviteter.

Succeskriterier år 1

At Sundhedscafeen er åben min. 4 timer ugentligt

At der minimum deltager 20 brugere ugentligt i Hjerterums tilbud

At der gennemføres 4 kurser med sundhedsrelateret 4 gange årligt

Aktivitet 2: Kløversti-projekt

Formål

I Løget, og i naturen omkring boligområdet, er der gode gå- og løberuter, men der er ikke et stort kendskab

til dem, og de benyttes derfor ikke meget. Det overordnede formål med Kløverstiprojektet er derfor at øge

synligheden af de eksisterende stier samt tilføje nye ruter og oplevelsesdimissioner. På den måde forventes

det, at antallet af brugere af stierne øges, hvilket potentielt skaber et større niveau af fysisk aktivitet i

Løget. Mange af beboerne i Løget er ikke så motionsvante, og ved at tilbyde faciliteterne til gåture skaber vi

en aktivitet, hvor alle kan være med.

Et sekundært formål omhandler image. Idet alle ruter i Kløverstiprojektet har udgangspunkt samme sted,

nemlig ved Kvartershuset kan Kløverstiprojektet medvirke til at gøre huset til et naturligt samlingssted for

beboerne i boligområdet og fra den øvrige del af Søndermarksområdet. Dette er også i tråd med nogle af

ideer i arkitektkonkurrencen omkring ”Fremtidens forstad”.

Dermed er der mulighed for at skabe opmærksomhed omkring interessante tiltag, der foregår i huset,

hvorved beboerne kan få gavn af disse tiltag. Beboere udefra kan også få gavn af tiltagene, ligesom de kan

få et mere positivt indtryk af Løget, dets beboere og alle de aktiviteter og arrangementer, der foregår her.

Kløverstiprojektet kan potentielt være med til at skaffe nye grupper til Løget med henblik på afbenyttelse af

stierne. Eksempler er idrætsforeninger, skoler og institutioner.

Indhold og praksis

Kløverstierne er et afmærket stikoncept, som forener befolkningens muligheder for kultur-, frilufts- og

naturoplevelser med motion og bevægelse i byer og bynære områder. Stierne er opmålte, og de er som

skiløjper afmærket med hver sin farvekode, så brugerne ikke er i tvivl om, hvilken vej de skal gå. Konceptet

omfatter fire stier på henholdsvis 2,5, 5, 7,5 og 10 km, der har udgangspunkt samme sted. Udgangspunktet

er markeret med en større startpæl eller pylon, mens der er mindre pæle rundt på stierne. Ruterne kan ud

over forskel i længder også tilbyde forskellige ting som viden om naturen, historie og sjove fortællinger,

ligesom de i varierende grad kan få pulsen op. Der er ruter for alle.

I Løget skal de fire stier have udgangspunkt ved det nye Kvartershus. På den måde skabes der større

opmærksomhed omkring huset, og på de ting, der foregår her. Samtidig kan Kvartershuset være et naturligt

Løget By 2013 - 2016

17


mødested, fx for brugere af stierne, som ønsker at benytte forskellige ruter, eller en tur på ruterne kan

efterfølge en aktivitet eller lignende i Kvarters huset.

Mobilapplikationen Endomondo er et værktøj til at skabe opmærksomhed omkring stierne på. Endomondo

er en gratis applikation til mobiltelefonen, som anvendes til at holde styr på den motion man laver samt

eventuelt dele den med andre og udveksle erfaringer. Applikationen fungerer ved at bruge gps’en i

telefonen. Ved hjælp af Endomondos mobilapplikation kan man inden for en radius på fem kilometer få

oplysninger om ruterne og læse om de natur- og kulturseværdigheder, man passerer undervejs. I Løget kan

det konkret være oplysninger om boligområdet, om naturen samt små sjove historier om beboere og

lokationer i boligområdet.

Oplevelsespunkterne kan også markeres ved hjælp af QR-koder, ligesom der vil blive produceret en folder

med en kort tekst om ruterne og oplevelsespunkterne. Folderne kan eventuelt udarbejdes på flere sprog.

Ressourcer

Kløverstiprojektet gennemføres i samarbejde med Vejle Kommune. Kommunens sundhedsafdeling samt

teknisk forvaltning vil stå for at opbygge ruterne samt facilitere oplevelsesdimissionen. Der vil være

omkostninger på kr. 100.000 til hardware ved etablering. Herudover forventes udgifter på cirka kr. 1.000

pr. år til registrering ved Endomondo.

Succeskriterier år 1

Antal brugere på motionsstierne registreret vha. Endomondo.

Aktivitet 3: Sundhedsagentuddannelse

Formål

I Løget ønsker vi at inddrage beboerne i forhold til at udvikle og gennemføre sunde aktiviteter. Vi vil udvikle

og understøtte den frivillige indsats. Erfaringer fra uddannelsens tre hold under projekt Hjerterum viser, at

vi med sundhedsagentuddannelsen får en række nye aktiviteter og initiativer som falder i god jord hos

beboerne, og som sandsynligvis ikke var blevet til noget uden sundhedsagenterne. Vi oplever desuden, at

antallet af frivillige er begrænset, idet cirka 30 ud af 1.308 beboere er involverede i forhold til planlægning

og afholdelse af aktiviteter. Der er således to formål med sundhedsagentuddannelsen. For det første vil vi

uddanne beboerne inden for sundhed og øge deres viden til gavn for dem selv og andre i området, og

resultatet heraf skal være udviklingen af flere sunde aktiviteter. For det andet ønsker vi flere frivillige med

en afspejling af Løgets mangfoldighed både hvad angår køn, alder og etnicitet. Med uddannelsen ønsker vi

også en brobygning til beboere i den øvrige del af Søndermarken, idet uddannelsen også i mindre omfang

vil være åben for dem. Det har gennem de tidligere uddannelsesforløb vist sig meget værdifuldt at have

hold med en kombination af beboere fra Løget og beboere udefra, og det har været med til at påvirke de

udefrakommendes syn på Løget i en positiv retning.

Indhold og praksis

Uddannelsen til sundhedsagent bygger på teori samt praktisk supervisionsbaseret arbejde med sundhed.

Forløbet strækker sig over 40 lektioner fordelt på cirka otte måneder. Den teoretiske undervisning omfatter

temaerne sundhed, sundhedspædagogik og diverse støttefag. Inden for sundhed undervises agenterne i fag

Løget By 2013 - 2016

18


som sundhedsbegrebet, kost, bevægelse, rygning, natur, risikoadfærd og sygdomslære.

Sundhedspædagogik omhandler emner som sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, motivation, etik og

fortrolighed. Under støttefag finder man emner som frivillighed, samarbejde, kommunikation, evaluering

og konflikthåndtering. Ud over de teoretiske fag vil agenterne gennemføre en dag med madlavning i form

af madlab, ligesom de skal gennemføre to projektperioder. Den første består af et samarbejdsprojekt, hvor

agenterne i fællesskab skal gennemføre et arrangement til gavn for Løgets beboere. Tidligere har

sundhedsagenterne blandt andet udarbejdet Lysfest med fællesspisning, aktiviteter for børn samt

fakkeloptog gennem boligområdet. I projekt 2 vælger sundhedsagenterne selv emne, og de inddeler sig i

mindre grupper. Her får agenterne mulighed for at udvikle det, som de brænder for, og som kan være en

helt ny ide, der ikke tidligere er afprøvet i Løget.

Det er vigtigt, at fastholde de frivillige, der har uddannet sig til sundhedsagenter. Derfor etableres et

netværk, hvor agenterne mødes jævnligt for at dele erfaringer og potentielt videreføre eksisterende og

udvikle nye tiltag til gavn for beboerne i Løget. For at fastholde sundhedsagenterne tilbydes de desuden

nye input efter ønsker og behov. Det er således tanken med netværket, at det kan være med til at danne

nye alliancer på tværs af de forskellige hold.

Succeskriterier år 1

At der gennemføres et hold af sundhedsagenter i Løget (40 lektioner over 8 mdr.)

At sundhedsagenterne gennemfører en fælles aktivitet for Løgets beboere

At sundhedsagenterne laver flere sundhedsrelateret aktiviteter i forlængelse af uddannelsen

At der oprettes et netværk for sundhedsagenter (nye og tidligere uddannede) der mødes jævnligt for at

understøtte hinanden i at skabe aktiviteter og sund livsstil.

Ressourcer

Én eller begge medarbejdere under Helhedsplanen forventes at indgå i sundhedsagentuddannelsen.

Herudover bidrager Vejle Kommunes sundhedsafdeling med undervisningen i diverse sundhedstemaer.

Sundhedsagenter

Løget By 2013 - 2016

Lysfest 2011 – arrangeret af Sundhedsagenterne

19


Indsatsområde 3 – Beboernetværk, inddragelse, demokrati

I indeværende projektperiode har der være fokus på beboerdemokratiet og i det hele taget at inddrage

beboerne som aktive medspillere og de vigtigste ressourcer til at skabe tryghed, trivsel og godt naboskab.

Det har givet gode resultater. Trivselsundersøgelse har vist, at der er sket en signifikant positiv udvikling af

beboernes tryghed, ved at færdes i boligområdet gennem de seneste 5 år og beboerne oplever at

kriminaliteten er faldende. Der er stadig en stærk områdeidentitet i Løget og en positiv udvikling på mange

punkter. Undersøgelsen viste også generel stor tilfredshed med beboerdemokratiet og flere (46%) har

deltager i møder i forhold til 33% i 2007. Den fysiske renovering har naturligvis en stor betydning her.

Lidt overraskende viste underraskende, at interessen for at deltage i fællesaktiviteter er faldende – men til

gengæld er der flere der faktisk har deltaget i fællesaktiviteter i de senere år end i 2007.

Et velfungerende beboerdemokratiet og engagerede beboere, er et vigtigt fundament for sammen at

kunne fylde rammerne ud og skabe indholdet i den nye helhedsplan. Ligesom mange andre steder i

samfundet kan det dog være svært at få folk engageret i boligområderne, både som deltagere, frivillige og

ikke mindst i beboerdemokratiet. Mange kender, eller forstår ikke den almene tanke, og tager ikke

ejerskab for deres boligområde.

Målet med dette indsatsområde er at styrke og udvikle beboernes involvering og indflydelse på deres eget

boligområde. Beboerne skal inddrages som aktive medspillere og er vigtige ressourcer til at skabe tryghed,

trivsel og godt naboskab.

Kendskab til hinanden skaber netværk og nye muligheder, og derved også flere ressourcer at trække på.

Der skal skabes beboernetværk på tværs i området, både mellem forskellige beboergrupper og mellem de 2

afdelinger. Løget er et multikulturelt område, det skal vi udnytte, og vi skal få de forskellige kulturer til at

spille sammen. Vi skal nedbryde skellet mellem ”dem og os” og vil gerne bidrage til at skabe en fælles

Søndermarken identitet som er én af målsætningerne i Arkitektkonkurrencen fra Realdania omkring

”Fremtidens forstæder” .

Et velfungerende beboerdemokrati og aktive beboere er omdrejningspunktet for at få et levende

boligområde. Beboerne skal inddrages og tager fælles ansvar for at præge deres boligområde, dermed

sikres fælles normer og værdier, og der skabes ejerskab og ansvar for området.

Den almene tanke skal udbredes. Hvis man forstår konceptet med beboerdemokrati, kan man også bedre

se sig selv som en del af det og bruge det aktivt. Vi skal have flere til at involvere sig, , og flere beslutninger

skal lægges ud til beboerne. Beboerne får indflydelse, medansvar og kendskab til muligheder og nye

netværk.

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er den kommende renovering som vil skabe meget uro for beboerne. Her

vil det nye Kvarterhus får en vigtig rolle som fast base og nyt samlingssted for kvarteret. Huset bliver indviet

d.1. september 2012 og skal i udgangspunktet drives af frivillige, men der skal være en koordinerende

funktion til at understøtte og udvikle det frivillige arbejde og forskellige netværk.

Løget By 2013 - 2016

20


Aktivitet 1: Brugerstyret Kvarterhus og Kvarterhuset som omdrejningspunkt

Problemkompleks

Styrkelse det gode naboskab og det frivillige arbejde har mange indgange. I Løget er det bygget et nyt

Kvarterhus, der skal være samlingspunkt for hele kvarteret og stærkt omdrejningspunkt for det frivillige

arbejde. Samtidig skal det være stedet hvor der under renoveringen vil være ”renoveringsfri zone”, dvs. et

fristed for støj og rod under den fysiske renovering.

Formål

Formålet er at få drevet huset i gang og få inddrage frivillige i drift og indhold i Kvarterhuset, så der skabes

flere netværk, bedre naboskab og ejerskab til Kvarterhuset blandt beboerne og i hele kvarteret. En café

skal sættes i gang og der skal iværksættes en række nye aktiviteter i Kvarterhuset. Nogle aktiviteter findes

allerede i Løget, men ved at samle dem et sted skabes mulighed brobygning og synergi mellem

aktiviteterne – men den rette koordinering og hjælp.

Indholdet og praksis for aktiviteten

Der skal skabes løbende aktiviteter for forskellige målgrupper og frivillige kvalificeres til at stå for aktiviteter

i Kvarterhuset. De fælles traditioner i Løget skal fastholdes og udvikles. Nye netværk understøttes.

Succeskriterier (for 1. år)

At Kvarterhuset kommer i drift og får lavet en fælles organisering med høj grad af beboerinddragelse.

At x antal frivillige er tilknyttet Kvarterhuset

At der oprettes X aktiviteter.

At der afholdes X arrangementer.

Samarbejdsrelationer

Afdelingsbestyrelserne.

Kvarterhuset

Løget By 2013 - 2016

21


Aktivitet 2: Opgangsambassadører

Problemkompleks

Når man som ny beboer flytter til Løget er der en masse ting man fra starten skal forholde sig til – hvad er

det for et område jeg er flyttet til, hvad er en almen boligafdeling, hvem er mine naboer, hvor ligger

vaskerummet osv.

For boligområdet sker der også noget hver gang en beboer flytter ud og en ny flytter ind. Den nye beboer

skal lære områdets fælles normer og værdier at kende, og det kan godt tage et stykke tid.

Formål

Formålet med opgangsambassadør er at få nye beboere introduceret til Løget med det samme, og dermed

sikre at alle beboere kender til de fælles normer og værdier der er i området, og at der er ejerskab og fælles

ansvar for området.

Den nye beboer får information om området, får hilst på en nabo, og bliver introduceret til fællesskabet

med det samme. Dermed får de fra starten en positiv oplevelse af deres nye boligområde.

Målet er at få et godt naboskab, og få skabt beboerengagement således at flere bliver inddraget og

involveret i boligområdets udvikling.

Indholdet og praksis for aktiviteten

Der bygges videre på de erfaringer der er skabt de sidste år i Løget (og ) Finlandsparken: Når der flytter en

ny beboer til, byder en opgangsambassadør velkommen til området, men en velkomstmappe og en

blomst.

Det eksisterende ambassadørkorps i Løget skal udvides. Korpset samles 4 gange årligt, og der afholdes

kurser for nye ambassadører.

Succeskriterier (for 1. år)

Projektlederen sætter projektet i gang i nært samarbejde med afdelingsbestyrelserne. I efteråret 2013 skal

de første beboerambassadører være uddannet. Senest i 2014 deltages i de første events. Projektet

evalueres af projektlederen i 4. kvartal 2014.

Der er opgangsambassadører i begge afdelinger.

Samtlige nye beboere bydes velkommen af en opgangsambassadør.

Samarbejdsrelationer

Afdelingsbestyrelserne.

Forankring

2015 – 2016

Med baggrund i evaluering videre udvikles beboerambassadører / lobbyister Der vil løbende blive

rekrutteret nye opgangsambassadører og de blive inddraget i de øvrige aktiviteter for frivillige.

Løget By 2013 - 2016

22


Opgangsambassadørerne ændres til at være beboerambassadører / lobbyister. Formålet skal være det, at

nye beboere – det først ½ års tid – har en kontakt person, der sørger for at den / de nye beboere bliver

bekendt med alle Løget Traditioner og aktiviteter (”bekendt med” = info møder, en tur i området m.m.)

De beboerambassadørerne der har lyst skal tilbydes kursus i - sammen med AAB medarbejdere - at være

lobbyist for Løget og AAB ved alle store events – Post Danmark Rundt, Vild med Vand, Vejle By Night og

mange andre Vejle arrangementer.

Aktivitet 3: Løget traditioner – magnetevents

Baggrund og problemkompleks

Gennem en årrække er det lykkedes at få etableret et aktivitetsudvalg på tværs af de to afdelingerne i

Løget som har til opgave at sørge for afviklingen af en række Løget Traditioner og udvikle nye. Formålet er,

at skabe et stærkere netværk mellem beboerne og styrke det sociale samvær på tværs. Både mellem

beboere i Løget, men også udadtil for hele Søndermarken for at skabe et bedre image ved at flere ved

selvsyn besøger kvarteret.

Indhold

Afvikling af flere Løget Traditioner sker først og fremmeste i de tværgående aktivitetsudvalg der er nedsat

mellem de to afdelinger, men det er en vigtig opgave at inddrage flere engagerede beboere for derved at

skabe stærkere netværk.

Der udarbejdes en drejebog (tid, hvem gør hvad, evaluering) for hver Løget Tradition således

gennemførelse af en Løget Tradition kan udføres af ”alle”. Projektkoordinatoren understøtter

aktivitetsudvalget i nødvendigt omfang, men har i princippet kun en overvågende funktion.

Der udgives en aktivitetskalender 2 gange årligt, så det er synligt hvad der sker af aktiviteter og der løbende

kan rekrutteres nye frivillige til at deltage.

2015 – 2016

Forankringen betyder, at der nu er tid og kræfter til nye Løget Traditioner, f. eks. Lego World i Løget.

Aktiviteter

Forslag til aktiviteter udarbejdes af projektlederen med input fra interesserede.

Afdelingsbestyrelserne godkender de aktiviteter, der skal iværksættes. Projektlederen er herefter ansvarlig

for afdelingsbestyrelsernes beslutning.

To gange om året husstandsomdeles en aktivitetskalender til alle beboere i Løget. Aktivitetskalenderen

beskriver alle de aktiviteter, der udbydes i Løget det følgende halve år.

2013 – 2016

Der udføres en evaluering af alle aktiviteter efter hver sæson. Evalueringens formål skal være, at udsøge

såvel relevansen som tilfredsheden med aktiviteten.

Løget By 2013 - 2016

23


Indsatsområde 4 – Image og kommunikation

Løget har gennem mange år kæmpet imod et dårligt omdømme, men vi er godt på vej. En omfattende

fysisk helhedsplan vil ændre området og i samarbejde med Vejle Kommune deltager Løget i RealDanias

konkurrence omkring ”Fremtidens forstæder” hvor formålet er at finde forslag til en visionsplan for

Søndermarken der begejstrer og kan give et bedre image til området. I 2013 etableres en ny tilkørsel til

motorvejen i nærheden af Løget (Vejle SydSyd) hvilket anses som meget positivt, da det kan afhjælpe

oplevelsen af ”udkants Vejle”. Beboerne er de vigtigste ambassadører for området og vi vil arbejde for at

Løgets omdømme svarer til beboernes egen positive opfattelse af Løget. Vi vil

sikre en god sammenhæng med arkitektkonkurrencen og udviklingen af Vejle

sikre en god kommunikation intern og eksternt bl.a. vha. hjemmeside, infoskærme,

sætte fokus på de ledige lejligheder via bedre image

udbrede de gode historier og fortsætte Løget By Nyt og uddele til vores nabokvarterer

arbejde for, at alle beboere skal være stolte af at bo her og være bærer af den gode historie

Baggrunden / årsagen til det dårlige image blandt ”ikke AAB’er” er sandsynligvis ringe eller ingen kendskab

til almene boliger .

Negativ medieomtale af hændelser i Løget er med til, for ”ikke AAB’er”, at bekræfte opfattelsen af Løget og

dermed området’s image. Et godt og stærk image vil have en positiv effekt på Løgets mange interessenter –

naboerne i villakvarterne virksomhederne på Søndermarken, Vejle’s borgere, kommunen, nye lejere m.fl.

Derfor skal beboerbladet Løget By nyt husstandsomdeles til Løget og parcelhusområder i nærheden,

ligesom hjemmeside, borgerjournalister mv. i fællesskab skal bidrage til et styrket image.

Aktivitet 1: Beboerbladet – Løget By Nyt.

Løget By Nyt har eksisteret gennem mange år og er fortsat det hustandsomdelte medie, der bringer

oplysninger og den gode historie til Løget beboere ved 4 årlige udgivelser. Bladet bidrager til en styrket

områdeidentitet og brobygning både internt og eksternt omkring Løget.

Formål

Formålet er at beboerne er velinformerede for derved at kunne være trygge i boligområdet og gode

ambassadører for at bo i Løget.

Indhold

Der er nedsat et redaktionsudvalg med projektkoordinator og afdelingsbestyrelsesmedlemmer , der sørger

for den redaktionelle linje og arbejder løbende med at gøre Løget By Nyt læseværdigt.

Det er redaktionens opgave at motivere til at flere indlæggene i bladet kommer fra en bredere kreds. Det

kan være afdelingsbestyrelser, andre beboere eller eksterne ”forfattere” til at skrive indlæg i Løget By Nyt.

Fx fra virksomheder i området, beboere i villakvarterne, på Søndermarken eller andre med tilknytning til

området.

Løget By 2013 - 2016

24


Der skal være sammenhæng med øvrige informationskanaler i Løget – hjemmeside, sociale medier mv. så

der sker en god ekstern kommunikation målrettet pressen og beboere udenfor Løget.

Succeskriterier for 1. år

Bladet udkommer 4 gang årligt med indlæg fra en bredere kreds

2015 – 2016.

Bladet ”kører” med en løbende, naturlig tilpasning. Flere indlæg (min 50% ) af alle artikler i Løget By Nyt er

skrevet af beboere.

Indsatsområde 5 – Uddannelse og beskæftigelse

Problemkompleks

Den generelt stigende arbejdsløshed isamfundet har også ramt Løget hvor arbejdsløsheden dobbelt så stor

som i resten af Vejle Kommune. Samtidig er en stor del af beboerne helt udenfor arbejdsmarkedet, idet lige

knap halvdelen er en del af arbejdsstyrken. Det betyder at mange er på overførselsindkomster, og at

indkomstniveauet er lavt.

Uddannelsesniveauet er generelt lavt. Over halvdelen af beboerne har kun hvad der svarer til en

folkeskoleuddannelse. Netop uddannelse er en vigtig brik hvis man ønsker at bryde mønstret med

overførselsindkomster.

I Danmark er der tradition for ”livslang læring”, f.eks. i form af højskoleophold, aftenskoler, AMU-kurser

osv. Men i Løget, hvor der netop er mange voksne med kort uddannelsesbaggrund og behov for bedre

basale færdigheder, benytter beboerne sig ikke at disse tilbud i samme grad som andre.

For at de unge skal få en god start på livet er det vigtigt at de kommer i gang med, og fuldfører, en

ungdomsuddannelse. Der er behov for fokus på overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse.

Undersøgelser viser at langt færre drenge med etnisk minoritetsbaggrund gennemfører en

ungdomsuddannelse end andre unge. Særligt på de erhvervsfaglige uddannelser, hvor næsten dobbelt så

mange nydanskere som etnisk danske unge falder fra. 5 Med mange familier på Løget som ikke har

baggrund for at være en del af uddannelsessystemet, kan det være svært for den unge at få den fornødne

hjælp og opbakning hjemmefra til at bryde mønstret og få en uddannelse.

Der stilles stadig større krav til IT kundskaber i dagens Danmark. Det gælder både i uddannelsessystemet

hvor IT bliver en mere og mere integreret del af undervisningen, på arbejdsmarkedet hvor IT kundskaber

efterhånden er en forudsætning på langt de fleste arbejdspladser, og i det hele taget som borger i

kontakten med det offentlige. Kravene til at du via nettet kan betjene dig selv ved det offentlige bliver

større og større. Det gælder alt lige fra at tjekke din skat, til ansøgning om boligsikring, og indskrivning i

børnehaven. Mange beboere i Løget har dog ikke de fornødne IT kundskaber, særligt blandt de ældre

beboere er der en udfordring i at følge med i en mere og mere digital verden.

5 http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2012/Maj/120529-Unges-naermiljoe-skal-

motivere-til-uddannelse

Løget By 2013 - 2016

25


Formål

Formålet med dette indsatsområde er at løfte det generelle kompetenceniveau i boligområdet. Et løft på

dette område vil være med til at give en række beboere bedre muligheder for at begå sig, bl.a. i forhold til

sproglige kompetencer, få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og i forhold til at kunne klare sig i et

mere og mere digitaliseret samfund. Et øget kompetenceniveau blandt beboerne vil være med til at

stimulere boligområdets udvikling.

Beboere i Løget skal have samme muligheder for adgang til undervisningstilbud, som resten af kommunen.

Undervisning lokalt i boligområdet skal være med til at sikre dette.

Når den enkelte beboer løfter sit faglige niveau smitter det også af på omgangskredsen, f.eks. når etniske

forældre vælger at deltage i sprogundervisning eller forældre matematik, og derved går foran som et godt

eksempel for deres børn.

De unge skal hjælpes på vej, så deres uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed styrkes. Der er mange unge

i Løget som ikke har anden uddannelse en folkeskolen, og det er en negativ spiral for deres fremtid som

skal vendes.

Der skal sættes fokus på Det Digitale Boligområde, så Løgets beboere, unge som gamle, har den

nødvendige viden, for at kunne være med i det fremtidige IT samfund.

Aktiviteter

For at opnå dette vil der via samarbejde med Netværkslokomotivet blive sat lokale undervisningstilbud i

gang og via samarbejde med kompetencecentret vil vi understøtte lokale beskæftigelsesrettede tilbud.

Aktivitet 1: Lokale undervisningstilbud

Problemkompleks

Beboerne benytter sig ikke i samme grad som andre af de undervisningstilbud der findes rundt omkring i

byen. Dette er problematisk da der netop er en stor andel af beboerne som har ringe eller ingen

uddannelsesbaggrund, og dermed behov for kompetenceudvikling.

For nogen kan det være en barriere at skulle bevæge sig ud af de trygge og velkendte rammer i

boligområdet. For andre kan det være svært at skulle deltage i undervisning efter mange år væk fra

skolebænken.

Formål

Formålet med aktiviteten er at sikre lokale undervisningstilbud i nærmiljøet. Dermed bliver det lettere for

beboerne af deltage i undervisning, da de dels ikke skal bevæge sig ud af deres trygge rammer i

boligområdet, og dels deltager i undervisning sammen ned deres naboer fremfor helt fremmede

mennesker. Med lokal undervisning i Løget er der mulighed for at skræddersy tilbuddene efter beboernes

ønsker og behov. Dermed øges sandsynligheden for at der er interesse for tilbuddene, ligesom det giver

større ejerskab, når man selv har mulighed for at påvirke udvalget.

Løget By 2013 - 2016

26


Dermed understøttes at beboerne i Løget i at få de samme muligheder som resten af kommunens

beboere. Målet er at ”flytte” beboerne, og gøre dem bedre rustet til at begå sig f.eks. sprogligt.

Indholdet og praksis for aktiviteten

Der skal oprettet en række lokale undervisningstilbud i Løget, f.eks. dansk, matematik osv.

Succeskriterier (for 1. år)

Der oprettes 4 hold.

En andel af deltagerne søger videre til andre uddannelsestilbud ude i byen.

Samarbejdsrelationer

Afdelingsbestyrelserne, Netværkslokomotivet, undervisningsudbydere

Lokal evaluering

Der evalueres på forløbet hver gang et hold afsluttes.

Aktivitet 2: Udvikle samarbejde med kompetencecentret

Problemkompleks

Beskæftigelsen i Løget er lavere end i resten af Vejle Kommune hvilket er årsagen til, at der ønskes et

udvidet samarbejde med kompetencecentret omkring den lokale beskæftigelses indsats og samarbejde

med erhvervslivet. I indeværende periode er der gennemført et lokalt beskæftigelsesprojekt ”På sporet” for

i alt 60 kvinder.

Formål

Formålet med aktiviteten er at sikre lokale beskæftigelsesrettede tilbud og projekt ”På sporet” vil blive

tilpasset i den kommende projektperiode.

Indholdet og praksis for aktiviteten

Der skal oprettet en række lokale beskæftigelsestilbud i Løget.

Succeskriterier (for 1. år)

Der oprettes beskæftigelsesrettede tilbud.

En andel af deltagerne kommer i ordinær beskæftigelse.

Samarbejdsrelationer

Afdelingsbestyrelserne, Netværkslokomotivet, undervisningsudbydere

Lokal evaluering

Der evalueres på forløbes hver gang et hold afsluttes.

Løget By 2013 - 2016

27


Organisering

Organisering

Lokal organisering – fælles arbejdsgruppe

De boligsociale medarbejdere ansættes i AAB/ boligforeningen.

I det daglige refererer de boligsociale medarbejdere til en fælles arbejdsgruppe sammensat af de to

afdelingsbestyrelser i Løget. Afdelingsbestyrelserne har stor interesse og engagement i gennemførelsen af

Den sociale helhedsplan og vil via den fælles arbejdsgruppe sikre en tæt dialog mellem bestyrelserne og de

boligsociale medarbejdere. Gruppen består de boligsociale medarbejdere og formand / næstformand fra

afdelingsbestyrelserne. Udover at sikre den løbende tætte dialog er det samtidig også denne gruppe, der

afgøre hvilke projekter eller ændringer af projekter, der har en sådan karakter, at emnet skal godkendes i

styregruppen.

I arbejdet med helhedsplanen for Løget indgår der rigtig mange aktører: Frivillige beboere, beboervalgte i

afdelingsbestyrelser, projektansatte, boligorganisationens administration, hovedbestyrelse, Vejle kommune

og Fællessekretariatet. De har forskellige udgangspunkter, baggrund og motivation for at indgå i arbejdet

med at løfte den fælles vision for Løget. Det betyder, at der er mange gode ressourcer og initiativer i

området, men det betyder også at koordination og tværfagligt samarbejde er meget vigtigt og det er vigtigt

at deltagere er enige om hvilke roller, ansvar og muligheder der er for deltagerne for at sikre et godt

arbejdsmiljø og at samarbejdet kan forløbe positivt med en anerkendende tilgang til hinanden og projektet.

Derfor er det vigtigt at der fra starten og undervejs i projektperioden sikres en positiv koordinering og

samarbejde mellem de mange forskellige aktører i Løget, således at der er fælles værdier , ressourcerne

udnyttes bedst muligt og der er et godt arbejdsklima for frivillige og ansatte.

Der skal afvikles et fælles udviklingsforløb af frivillige og ansatte der styrker den anerkendende tilgang og

afklarer roller i samarbejdet mellem ansatte og frivillige og udvikler kompetencer i fællesskab.

Styregruppen for den sociale helhedsplan

Gruppen har en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra AABs politiske og administrative

ledelse, de to afdelingsbestyrelser, Vejle Kommune, de boligsociale medarbejdere og BolivVejle.

Styregruppen består af: 2 repræsentanter fra hver afdelingsbestyrelse i Løget, 1 repræsentant fra

hovedbestyrelsen i AAB, 1 repræsentant fra AAB’s ledelse, 2 repræsentanter fra Vejle kommune,

projektmedarbejderne og 1 repræsentant fra BolivVejle. BolivVejle er sekretær for Styregruppen.

Styregruppen er ansvarlig for den overordnede ledelse og styring af den sociale helhedsplan. Styregruppen

træffer de overordnede beslutninger for den sociale helhedsplan og har det overordnede økonomiansvar

ligesom den skal sikre en overordnet koordinering af projekterne i den sociale helhedsplan. Alle projekter,

af en vis væsentlighed, skal inden igangsættelse godkendes af styregruppen, hvilket kan betyde flere

møder.

Styregruppen mødes en gang i kvartalet. På hvert styregruppemøde fremlægges regnskab/budget til

gennemgang og en gang årligt fremlægges regnskabet med revisionspåtegninger til godkendelse.

Løget By 2013 - 2016

28


BolivVejle

Sikrer evaluering og effektmåling i forhold til de opstillede mål og milepæle samt sikrer erfaringsudveksling

og koordinering mellem de boligsociale indsatser.

Udover de årlige indberetninger til Landsbyggefonden i selvevalueringsskemaerne vil BolivVejle lave en

fælles evaluering sammen med styregruppen for at samle op på året justere indsatser og aktiviteter og

sætte kursen og succeskriterier for det kommende år.

Organisering af områdesekretariatet (Fællessekretariatet) og BolivVejle beskrives i særskilt fælles

dokument.

Lokal evaluering/måling

I konkretiseringen af de enkelte indsatser i overensstemmelse med forankringsteorien vil der blive opstillet

effektmål for hver enkelt indsats i samarbejde med CFBU.

Der vil blive foretaget start og slutmålinger, evt. midtvejsmålinger efter behov og der vil blive fulgt op på

indsatsen med fokus på at undersøge hvad der virker.

Landsbyggefondens indberetningsskemaer er en del af den løbende måling.

Evalueringer og målinger vil blive foretaget i samarbejde med BolivVejle Fællessekretariat.

Medarbejderressourcer

Der ansættes 2 medarbejdere til at støtte gennemførelse af den boligsociale helhedsplan. Den vigtigste

opgave er at kunne engagere og motivere frivillige.

Tidsplan/milepælsplan

2012 - 2013

Den første medarbejder ansættes pr. 1. oktober 2012.

Den nye helhedsplan træder i kraft 1. januar 2013.

Den anden medarbejder ansættes pr. 1. januar 2013.

Præcisering af tids- og milepæles plan udarbejdes efter ansættelserne.

2013 - 2016

Implementering af boligsocial helhedsplan, med afsæt i de 5 skitserede indsatsområder.

Styregruppen mødes en gang i kvartalet.

Den fælles arbejdsgruppe møde min. én gang månedligt.

Årlig evaluering / målopfyldelses status.

Løget By 2013 - 2016

29


Budgetramme

Budgetrammen 2013 – 2016

Projektorganisation

Børn, unge, familier

Beboernetværk

Uddannelse & job

Sundhed

Image

Evaluering

Løget By 2013 - 2016

LBF Medfinansiering Samlede omkostninger

3.299.300 1.182.600 4.481.900

797.000 150.000 947.000

805.000 80.000 885.000

640.000 120.000 760.000

375.000 612.000 987.000

363.700 80.000 443.700

220.000 0 220.000

I alt 6.500.000 2.224.600 8.724.600

30


Løget By 2013 - 2016

31

More magazines by this user
Similar magazines