Bestyrelsens skriftlige beretning for foreningsåret 2012 kan læses

xn..lsekonsulent.6cb.dk

Bestyrelsens skriftlige beretning for foreningsåret 2012 kan læses

Læsekonsulenternes Landsforening

Ordinær generalforsamling

1. oktober 2012 - Vingstedcentret

Bestyrelsens beretning

Regnskab og budget


Bestyrelsens beretning

Indledning

Foreningsåret 2012 har været et spændende år på mange måder.

På landsplan har den faglige læsning og skrivning stået på dagsordenen i mange kommuner og på

adskillige skoler. Danmarks Lærerforening er her en væsentlig medspiller og inspirator for mange.

Ikke mindst fra politisk side har begrebet ordblindhed og kommunernes forskellige måder at

arbejde med såvel begrebet som elever i/med disse vanskeligheder været i fokus. Et andet

væsentligt udspil fra Børne- og Undervisningsministeriet med stor betydning for både elever,

lærere og læsekonsulenter m.fl. er den nye bekendtgørelse om specialpædagogisk bistand og

kravet om større inklusion.

For Læsekonsulenternes Landsforenings medlemmer kan især den nye bekendtgørelse og det

politiske fokus på inklusion få betydning for læsekonsulenternes funktion og ansættelsesforhold.

Bestyrelsen har været meget optaget af dette, og det vil også være et væsentligt område for vores

arbejde i næste foreningsår.

Endelig har bestyrelsen været meget engageret i udarbejdelse af visioner og værdier, og hvordan

disse værdier kan vise sig i såvel bestyrelsens arbejde som i foreningen. Bestyrelsen har til hensigt,

at værdierne må kunne afspejles i denne beretningen ved de aktiviteter, vi har været involveret i,

og i de beslutninger, der er truffet.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens konstituering

Ved generalforsamlingen blev Inge-Marie Plauborg Larsen valgt til bestyrelsen.

Som suppleanter valgtes:

Jette Nyland

Jane Nielsen

Umiddelbart efter generalforsamlingen 2011 konstituerede bestyrelsen sig:

Formand: Marianne Aaen Thorsen

Næstformand: Lene Norrbom

Sekretær: Lene Norrbom

Kasserer: Inge Lise Holch Jørgensen

Fagpolitisk koordinator og repræsentant i Samrådet: Ella Riisbank

Koordinator for INFO: Inge-Marie Plauborg Larsen

Hele bestyrelsen indgår i et forpligtende samarbejde om planlægning og tilrettelæggelse af

informationsmødet i oktober 2012.

2


Forskellige øvrige arbejdsopgaver i foreningsåret 2011 blev fordelt således:

Marianne Aaen Thorsen: koordinator for skolekomkonferencen, webmaster, repræsentant i

følgegruppen for Danmarks Lærerforenings Læseprojekt og i følgegruppen for Nationalt

Videncenter for Læsning, repræsentant i styregruppe for projektet ”Forstå dit barns ordblindhed”,

repræsentant i arbejdsgruppe med NVL for at designe master for læsekonsulenter, repræsentant i

Undervisningsministeriets Læseprisudvalg (Læseprisen - og derfor også udvalget - er imidlertid

blevet nedlagt)

Lene Norrbom: kontakt til forlagene og udstillerne på Info’12, suppleant for repræsentant i

Samrådet, regional koordinator i Øst

Inge Lise Holch Jørgensen: repræsentant i følgegruppen for ”Skrivedidaktik på mellemtrinnet”,

repræsentant i arbejdsgruppe med NVL for at designe master for læsekonsulenter, regional

koordinator i Nord

Ella Riisbank: håndbogsredaktør, medlem af Samrådet

Inge-Marie Plauborg Larsen: repræsentant i ”Notas overbygningsudvalg”

For foreningsåret 2012 er der blevet indgået aftale med Bent Christiansen om at yde

konsulentbistand i fagpolitiske spørgsmål vedrørende læsekonsulenters løn- og

ansættelsesforhold og andre fagpolitiske spørgsmål, der kan have betydning for bestyrelsens

fagpolitiske arbejde.

Bent Christiansen varetager tillige det administrative arbejde i forbindelse med Info’12. Desuden

er Bent ansvarlig for Kurser og konferencer under Forlaget LÆS.

Møder og visionsseminar

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i dette foreningsår. Bent Christiansen har deltaget i to

bestyrelsesmøder årligt for at orientere om forlaget LÆS og som en del af samarbejdet af

informationsmødet.

De to suppleanter blev inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet i august. Bestyrelsen ønsker

hermed at give suppleanterne et realistisk billede af arbejdet i bestyrelsen.

I slutningen af oktober 2011 afholdt bestyrelsen sit visionsseminar, hvor der blev sat fokus på,

hvilke værdier der både nu og fremover bør være retningsgivende for bestyrelsens beslutninger.

Med en angivelse af visioner og værdier søger bestyrelsen at fremtidssikre Læsekonsulenternes

Landsforening i en meget foranderlig tid for vores arbejdsområde og for vores medlemmer, der

kan have forskellige behov for en forening.

Bestyrelsen oplevede to intensive og givende dage ledet af proceskonsulent Magne Uldall, hvor vi

som udgangspunkt fik til opgave at nå til enighed om 5 væsentlige værdier, der skulle være

retningsangivende for bestyrelsens arbejde.

3


Det blev til: Åbenhed – Innovation – Anerkendelse – Indflydelse - Teamwork

Efterfølgende skulle bestyrelsen arbejde på måder at udmønte disse værdier på i vores arbejde

både indadtil i bestyrelsen og udadtil i forhold til medlemmerne og i forhold til de aktiviteter,

foreningen indgår i. På foreningens hjemmeside er værdierne og bestyrelsens arbejde i henhold

hertil beskrevet.

Det har bragt mange spændende drøftelser på dagsordenen til langt de fleste bestyrelsesmøder.

Vi er sikre på, at visionsseminaret og det efterfølgende arbejde med visionerne har været godt

givet ud.

De regionale møder - kompetenceudviklingsforløbet

I det forløbne år har de regionale møder været anvendt til foreningens

kompetenceudviklingsforløb. Der har været 3 mødegange i hver af regionerne med Marianne

Thrane fra VIA Midt som underviser.

Det er ikke sædvane, at foreninger har mulighed for at tilbyde sine medlemmer gratis

kompetenceudvikling. Vi kan være stolte over at have en forening, hvor dette er muligt. I dette

kompetenceudviklingsforløb har der været sat fokus på den forandringsproces, vores funktion

både er en del af og samtidig gerne skal medvirke til. Det er afgørende, at vi er bevidste om, hvilke

forventninger vi bliver mødt med, og hvilke forventninger vi selv kan have til vores funktion nu og

fremover. På den måde kan vi bedst muligt sætte os selv i spil og selv være med til at påvirke

rammesætningen af vores funktion.

Bestyrelsen har en tydelig fornemmelse af, at kompetenceudviklingsforløbet havde et helt

relevant fokus. Det er dejligt at så mange medlemmer har deltaget med så stort engagement, og vi

tror på, at dette kompetenceudviklingsforløb har kunnet bidrage til, at vore medlemmer er lidt

bedre rustet til at præge fremtidens læsekonsulentfunktion.

Forløbet har dog også sat fokus på et udækket behov for kompetencegivende videreuddannelse

for læsekonsulenter.

Medlemmerne har givet meget rosende feedback, men tydeliggør også behov for yderligere

kompetenceudvikling:

Tusind tak for til de regionale koordinatorer for deres stabile og vigtige arbejdsindsats:

Kirsten Kamstrup, Ella Riisbank, Lene Norrbom og Inge Lise Jørgensen.

Medlemmer

Foreningen har nu 149 medlemmer - heraf er 11 medlemmer på pensionistvilkår.

5 nye medlemmer har meldt sig ind. Dette er lidt flere end sidste år.

6 medlemmer har meldt sig ud, hovedsageligt fordi man har fået andet arbejde eller er blevet

pensionist. Desværre har det i år været nødvendigt at slette/udelukke 5 medlemmer, som ikke

efter gentagne opfordringer har betalt deres kontingent. Alt i alt er 11 medlemmer udtrådt af

foreningen. De økonomisk stramme tider synes også at kunne ses i vores medlemsstatistik.

Bestyrelsen har fået meddelelse fra flere medlemmer, som går på pension, at der ikke umiddelbart

ansættes andre læsekonsulenter i deres stillinger.

4


Nyhedsbreve

I perioden siden generalforsamlingen 2011 og indtil nu har bestyrelsen sendt 7 nyhedsbreve og 1

ekstraordinært nyhedsbrev om OK.

Foreningens hjemmeside

Foreningen har fået moderniseret sin hjemmeside. Hjemmesiden er foreningens ansigt udadtil, og

bestyrelsen er vidende om, at både fagfolk og forældre finder frem til den. Derfor er det vigtigt, at

den signalerer en levende forening med engagerede og kompetente medlemmer.

Der er stadig oplysninger på hjemmesiden, som ikke er opdaterede, bl.a. vores håndbog og link.

Det vil der arbejdes på i næste foreningsår.

Deltagelse i møder, samarbejde, konferencer m.v.

Samrådet

Samrådet er et organ under Danmarks Lærerforening. Formålet med dette organ er at styrke og

fremme et godt samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og de faglige foreninger og mellem

de faglige foreninger indbyrdes. Gennem viden og erfaring på specifikke faglige områder besidder

de faglige foreninger en kompetence, der stilles til rådighed for Danmarks Lærerforening.

Der er desværre igen sket en reduktion af foreninger i Samrådet, idet Foreningen af AKTkonsulenter

er blevet fusioneret med Danmarks Specialpædagogiske Forening og Foreningen af

lærere ved sygehusundervisningen er også ved at overveje en evt. fusionering med Danmarks

Specialpædagogiske Forening. Der er så få lærere ved sygehusundervisningen, at foreningen har

svært ved at sende en repræsentant til Samrådets møder. Så pt. består Samrådet af Foreningen af

Tale- Hørelærere i Folkeskolen, Pædagogisk Psykologisk Forening, Danmarks Specialpædagogiske

Forening, Foreningen af lærere ved sygehusundervisningen og os (Læsekonsulenternes

Landsforening). Det er en skam, at der nu er så få foreninger tilsluttet Samrådet.

I perioden har der været Hovedstyrelsesvalg. Henrik Poulsen stillede – heldigvis – igen op til

Hovedstyrelsen, blev valgt med store stemmetal og deltager også i den næste 4-års periode i

Samrådet som repræsentant for Hovedstyrelsen.

I indeværende periode har vi i Samrådet arbejdet med følgende problemstillinger:

Frikommuneprojekterne omkring to-lærerordningerne med undervisningsassistenter

Følgegruppen for specialundervisning

Resultaterne af den ændrede Folkeskolelov pr. 1/5 2012

Begrebet ”Inklusion”

PPR´s ændrede rolle under den nye lov

De dystre tal fra DLF har ligget som en tung dyne over Samrådsmøderne. DLF har en forventning

om, at 938 lærerstillinger nedlægges i 2012 – heraf er omkring 321 lærere afskediget. Siden 2010

er der på landsplan sket en nedskæring på 4300 lærerstillinger, hvilket svarer til 8 % af det

5


samlede antal lærerstillinger. Kun en lille del af denne nedskæring kan begrundes i faldende

elevtal. Lærerforeningen er af den holdning, at der forekommer flere afskedigelser, end det kan

begrundes i det dalende elevtal.

I Samrådet deltager Ella Riisbank som repræsentant fra Læsekonsulenternes Landsforening.

Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet har vist stor interesse for at samarbejde med vores forening,

og vi er blevet inviteret til møde to gange i dette foreningsår.

Første gang var den 29. februar 2012, hvor Inge-Marie Plauborg Larsen og Marianne Aaen Thorsen

mødtes med kontorchef Pernille Halberg Salamon og de pædagogiske konsulenter Peter Toft, Julie

Kock Clausen og Ditte Frandsen. Mødet havde til hensigt at orientere (både skriftligt og mundtligt)

ministeriet og i særdeleshed Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini om vores forening

og om læsekonsulenternes arbejdsområder.

Næste gang var den 5. juli 2012, hvor Inge Lise Jørgensen og Marianne Aaen Thorsen blev inviteret

for at drøfte læsekonsulentens funktion i forhold til inklusion og den nye bekendtgørelse om

specialpædagogisk bistand. Mødet gjorde det endnu mere klart, at læsekonsulenternes fremtidige

funktion primært ligger på almenområdet, herunder også at være garanter for, at elever i store

læse- og skrivevanskeligheder fortsat tilgodeses som en del af almenundervisningen i en ny

opgaveløsning, som er faglig forsvarlig.

Bestyrelsen er meget glad for den imødekommenhed, som ministeriet viser os, og vi tager også

imod enhver invitation, som kan give os mulighed for indflydelse og samarbejde og indflydelse på

læseområdet, hvor medlemmernes interesser kan være på spil.

Danmarks Lærerforenings ”Læs for livet”

Marianne Aaen Thorsen har deltaget som repræsentant for LL i følgegruppen for ”Læs for livet”.

Herudover består følgegruppen af: KL, BKF, Skolelederne, DPU, Nationalt Videncenter for Læsning,

Professionshøjskolerne m.fl. Følgegruppen mødes to gange årligt.

Der har været stor interesse for projektet, som af Danmarks Lærerforening betegnes som en

succes. Men Marianne Aaen Thorsen har skriftligt over for Danmarks Lærerforening givet udtryk

for undren over, hvorfor læsekonsulenterne ikke har været inviteret med i de konkrete projekter

med ”Læs for livet”.

For at LL’s fortsatte medvirken i følgegruppen vil opleves værdifuldt for bestyrelsen, vil det være

væsentligt, at DLF inddrager læsekonsulenterne i højere grad end i dette års projekter.

Nota

Foreningen har gradvist fået mere samarbejde med Nota. Det er Inge-Marie Plauborg Larsen, der

repræsenterer LL i Nota’s overbygningsudvalg.

Nota arbejder under tilskud fra beskæftigelsesministeriet, samt Børn og undervisning. CEDI har

gennemført en erhvervsbrugerundersøgelse for Nota. Det skønnes, at der aktuelt er omkring

7.000 erhvervsaktive blandt Notas brugere.

6


Resultater fra undersøgelsen viser, at der er et stort potentiale fremover i at tilbyde Notas ydelser

til ordblinde brugere blandt erhvervsaktive voksne. CEDI anbefaler derfor bedre markedsføring og

information om Notas ydelser for erhvervsaktive.

Da der også er kommet flere unge ordblinde læsere, har Nota introduceret en ny mobilafspiller.

Det er bevidst valgt, at afspilleren ikke er en App. Afspilleren kan køre på alle platforme og ser ud

og virker på samme måde på alle platforme. Afspilleren er i øjeblikket ved at blive testet på

forskellige skoler.

I rapporten Lærerundersøgelse, udarbejdet af Epinion for Nota, efterlyses desuden en central

instans for undervisningsmidler til elever med læsevanskeligheder. Modsat området for

ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er der ikke en central aktør på

grundskoleområdet. Nota ønsker at løse opgaven ved at oprette et skolebibliotek med tilgængeligt

indhold.

Nota er gået med i Ordet fanger og sidder i styregruppen. Nota indgår endvidere i et task force

sammen med Nationalt Videnscenter for læsning og Dansklærerforeningen, hvor der er fokus på

dem, der læser på andre måder. Det blev lavet en event i foråret under titlen: Læs på andre

måder. Der har desuden været tillæg i Berlingske og artikler i andre aviser om læsning og

anmeldelser af Notas ydelser.

Da Nota ville udgive en mindre essaysamling om nye medier og svage læsere, blev bestyrelsen

inviteret til at skrive med. Det blev naturligt Inge-Marie, som tilbød at skrive essayet: ”Nye veje til

læsning”. Essayet kan downloades fra LL’s hjemmeside.

Derudover er bestyrelsens formand blevet inviteret til at være medarrangør af en temadag med

titlen ”Fremtidens inklusion af læsesvage”. Dagen fandt sted den 23. august 2011 i Fredensborg og

var målrettet skoleledere, specialundervisere og læse/skolekonsulenter.

Bestyrelsen tænker, at Nota vil blive en væsentlig aktør i fremtidens inklusion af elever i

læsevanskeligheder, og derfor er bestyrelsen glad for alle invitationer til LL om at samarbejde med

NOTA. Det kan give læsekonsulenterne synlighed, indflydelse og gode muligheder for at arbejde

med inklusion.

Nationalt Videncenter for Læsning – professionsmaster for læsekonsulenter

Foreningen deltager med formanden som repræsentant i Følgegruppen for Nationalt Videncenter

for Læsning. Der har i dette foreningsår været 2 orienterende møder.

Fremtidens læsekonsulent har behov for at være uddannet på masterniveau. Bestyrelsen har

derfor indledt et samarbejde med Klara Korsgaard fra NVL i bestræbelserne på at beskrive

læsekonsulenternes funktion nu og fremover. Inge Lise Jørgensen og Marianne Aaen Thorsen

repræsenterer LL i dette samarbejde om at designe en professionsmaster for læsekonsulenter.

Netop med en professionsmaster kan der sættes fokus på at udvikle professionel praksis, og vi kan

som arbejdende læsekonsulenter forene studiet med autentiske opgaver i vores kommuner.

Hermed opgraderes vores arbejde på det kommunale niveau samtidigt med studiet. Desuden vil

det med en professionsmaster vil være muligt at rekruttere nye læsekonsulenter blandt

7


nuværende læsevejledere. Dette kan have stor betydning for vores forenings fremtid, da mange

læsekonsulenter vil gå på pension inden for en overskuelig årrække.

Indtil videre har Rektorkollegiets formand været positiv over for en mulig oprettelse af en

professionsmaster for læsekonsulenter. I dette efterår (2012) bliver behovet afdækket, og såfremt

det er tilstrækkeligt stort, kan vi gå i gang med at beskrive det konkrete og detaljerede indhold i en

professionsmaster for læsekonsulenter. Indholdet skal modsvare vores behov for såvel læsefaglig

opkvalificering som tilegnelse af viden om den mere strategiske del af vores funktion.

Som det allersidste skal uddannelsen akkrediteres, og så skal vi tilmelde os!

Bestyrelsen værdsætter på denne måde at kunne arbejde på udvikling og fremtidssikring af vores

fag og forening, og en professionsmaster for læsekonsulenter kan imødekomme mange

medlemmers behov for kompetenceudvikling.

ViHS

LL’s bestyrelse – repræsenteret ved Marianne Aaen Thorsen - tog i sidste foreningsår mod en

invitation fra Servicestyrelsen om at deltage i styregruppen for projektet ”Forstå dit barns

ordblindhed”. Projektet er et samarbejde mellem mellem ViHS (Ordblindeområdet i

Servicestyrelsen), Ordblinde/Dysleksiforeningen og Læsekonsulenternes Landsforening.

Formålet med projektet er at udtænke, mobilisere og igangsætte netværksgrupper, så forældrene

kan formidle erfaringer med omfattende læsevanskeligheder til hinanden.

Projektet blev påbegyndt i marts 2011 og forventes afsluttet i august 2012. Projektet er i dette

foreningsår afprøvet i 4 kommuner: Morsø, Vejen, Herlev og Fredensborg. Det skal evalueres i

efteråret 2012, hvor styregruppen også skal lave en form for manual til, hvordan man kan lave

netværksgrupper for forældre til børn i omfattende læsevanskeligheder. Manualen vil blive lagt ud

på LL’s hjemmeside.

På konferencen ORD12 i marts 2012 var der arrangeret en workshop om projektet ved formand

for styregruppen Birgit Dilling Jandorf fra ViHS og LL’s Marianne Aaen Thorsen.

Det har været et spændende og udfordrende projekt. LL anser vores deltagelse i projektet for at

være i tråd med vores værdier, idet projektet i høj grad er innovativt. Det er nytænkende både i

forhold til forældrearbejde og i forhold til samarbejdet mellem den frivillige og den offentlige

sektor.

Forlag m.v.

Foreningen har et godt samarbejde med forlag og andre firmaer – både i forbindelse med

Informationsmødet og året igennem.

8


Henvendelser

Der har naturligt nok været en del forskellige henvendelser til Bestyrelsen. Vi modtager mails og

opringninger fra fagpersoner, fra forældre til børn med forskellige læsevanskeligheder og fra

journalister, der ønsker kommentarer til forskellige aktuelle debatter i medierne.

Medier

Der har været lidt mindre medieopmærksomhed i dette foreningsår end sidste år, hvor Bent

Christiansen udsendte resultaterne fra undersøgelsen af læsefærdighederne hos elever fra 1. – 4.

klasse i slutningen af 2010.

I foråret 2012 var der fokus på ordblindhed – på anvendelsen af begrebet og på kommunernes

procedurer for at identificere elever med ordblindevanskeligheder, og hvilken undervisning de

pågældende elever tilbydes.

I den anledning blev flere læsekonsulenter opsøgt af journalister. Også LL’s formand blev bedt om

at udtale sig i Folkeskolen – og gjorde det mest på egne vegne, netop fordi vi tænker forskelligt om

ordblindhed. Artiklen kan ses på LL’s hjemmeside.

Forlaget LÆS

Forlaget Læs er Læsekonsulenternes Landsforenings forlag. Det er en almindelig momsregistreret

virksomhed, der arbejder efter almindelige regler for virksomheder. Bestyrelsen for Forlaget Læs

er sammenfaldende med bestyrelsen for foreningen + forlagets leder. Regnskabsåret går fra 1.

januar til 31. december, hvorfor det regnskab, der præsenteres for generalforsamlingen til

orientering faktisk er ¾ år gammelt.

Forlaget Læs har 2 virksomhedsgrene:

• Bogforlagsvirksomhed

• Kurser og konferencer

Bogforlagsvirksomheden

I 2011 udgav forlaget ”Hvordan lærer mine elever at stave?” Det er en bog, der sælger ganske

godt, og den har været med til at puste liv i salgsvirksomheden i årets løb. Forlagets bestseller er

dog stadig ”Læsespil for børn og deres forældre”. Det er blevet en tradition i flere kommuner, at

man udleverer et læsespil til børn og deres forældre ved indskrivningen i skolen.

2011 blev også det år, hvor forlaget for første gang videresolgte en produktion. Det er

”Forældremødet”, der giver lærerne gode anvisninger om, hvorledes de kan give nogle fornuftige

oplysninger om læseundervisningen på alle klassetrin. Produktionen er IT-baseret og blev solgt til

DLFs læseprojekt ”Vi læser for livet”. Det var som at sælge sit eget barn, og gruppen, der står bag

produktionen, er bestemt ikke tilfredse med det lay-out og tekniske opsætning, som DLF har

anvendt. Som den er lige nu, er den desværre nærmest ubrugelig.

9


Forlaget har i 2011 foretaget 377 ekspeditioner.

I øjeblikket arbejdes der med 2 nye produktioner. Der er ikke fastsat tidspunkt for udgivelse

endnu.

Bogforlaget arbejder på almindelige forlagsprincipper. Det betyder, at hvis du har en god idé til en

udgivelse, så er Forlaget Læs en god mulighed for at få budskabet ud.

Kurser og konferencer

Denne del af forlagets virksomhed dækker først og fremmest den administrative del af

Informationsmøde for Læsekonsulenter. Det er forlaget, der administrerer den økonomiske side af

informationsmødet. Vi sørger for at opkræve deltagergebyret, udbetale honorar til

foredragsholdere m.v., fremstille bordkort og navneskilte, ansøge om tilskud fra ministeriet o.s.v.

Det arbejde strækker sig stort set over hele året, men har sit klimaks over sommeren, hvor der

bruges ret mange arbejdstimer for at holde styr på tilmeldinger m.v.

I mange år har forlaget administreret deltagerbetalingen (fortæringsudgifterne) for de regionale

møder i Region Øst, men i år har dette været udvidet til at gælde det efteruddannelsesforløb, som

foreningen har gennemført.

Efteruddannelsen

Forlaget Læs er ganske vist et lille forlag, men gennem årene oparbejdes der trods alt et overskud.

Det overskud skal dels anvendes som en økonomisk buffer i forbindelse med f.eks.

informationsmøderne, men kan også anvendes til andre aktiviteter. Bestyrelsen besluttede at

gennemføre efteruddannelsesforløbet for læsekonsulenter i skoleåret 2011/12, og dette

efteruddannelsesforløb er betalt af forlagets overskud. Således har forlaget haft udgifter til

honorar m.v. til underviseren og indtægter til fortæring. Forlagets netto udgifter til

efteruddannelsesforløbet beløber sig til 178.500 kr.

Udannelse af superbruger i tale- og skrivestøtte

I vinter og foråret 2011-12 har forlaget i samarbejde med Frederiksberg Kommunes IT-konsulent,

Mikroværkstedet og Hjørring Kommune gennemført et pilotprojekt for at uddanne superbrugere

på alle skoler, der kan understøtte anvendelsen af tale- og skrivestøtte i såvel den almene

inkluderende skole og i specialundervisningen. Godt og vel 40 lærere fra alle skoler i Hjørring

Kommune deltog i dette pilotprojekt, der dels bestod af 2½ kursusdage med indlagte opgaver

mellem hver kursusdag og en elektronisk konference på Skolekom. Vi har fået mange gode

erfaringer under dette forløb, som nu bliver bearbejdet og gerne i løbet af meget kort tid skal

udmønte sig i et færdigt kursuskoncept, som vi kan udbyde til andre kommuner.

Når vi har valgt at samarbejde med Mikroværkstedet om pilotprojektet, så skyldes det dels, at

foreningen tidligere har haft et godt samarbejde med Mikroværkstedet, og dels at de er den

største udbyder af software til tale- og skrivestøtte med kommunelicenser i 75% af landets

kommuner. Det er dog meningen, at det koncept, som vi sammen udvikler, kan bruges sammen

10


med andre udbydere af tale- og skrive-software i kommuner, der har licenser med disse udbydere,

og hvis de har lyst til at indgå i et samarbejde om projektet.

Forlag med minimal markedsføring

Når forlaget har en relativ god økonomi, så skyldes det i høj grad, at vi kun bruger meget få penge

på markedsføring. Vores kundekreds er hovedsageligt landets 60.000 lærer. De kan finde vores

produktioner på forlagets nye hjemmeside og foreningens hjemmeside. Det kan de imidlertid kun,

hvis de ved, at vi eksisterer. Det er jeres forlag, og det er jer, der nyder godt af forlagets overskud.

Derfor er det vigtigt, at I er med i markedsføringen af forlagets produkter. Det kan I gøre ved at

præsentere vore produkter for jeres læsevejledere, og når I afholder lokale kurser for lærere om

læsning. Det har gennem årene vist sig at være en rigtig god måde at markedsføre vores produkter

på, og det håber vi, at I fortsat vil være med til. Kontakt forlaget forlagetlaes@gmail.com hvis du

har brug for præsentationsmaterialer til kurser og seminarer.

OK 13

I forbindelse med optakten til OK 2013 har DLF med Anders Bondo Christensen i front i foråret

afholdt regionale møder rundt i landet. Her var den klare udmelding fra Hovedstyrelsen, at

rammen er lille.

Kravene fra DLF var/er

1. Generelle lønstigninger

2. Rest til organisationsforhandling – en ligelig fordeling

3. Ved ingen enighed – særlige grupper (konsulenter, skolepsykologer, tale/hørelærere og

børnehaveklasseledere mm.).

DLF har selv efter den sidste OK i 2011 nedsat en arbejdsgruppe, som afleverer det færdige

resultat i maj 2011. I dette analysearbejde har DLF selv dokumenteret, at lærerne på grundløn

siden 2000 har haft en lønudvikling, der er 13 – 15 % bedre end skolekonsulenternes. Rapporten,

der er godkendt i Hovedstyrelsen, fastslår, at der skal arbejdes på at indføre et lønforløb for

konsulenter og skolepsykologer, således at deres lønudvikling kan følge med lærergrupperne.

Det hænger slet ikke sammen – med mindre vi som læsekonsulenter er nødt til at erkende at

skolekonsulenterne + de øvrige små grupper i DLF ”vist” ikke er de grupper flertallet i

Hovedstyrelsen og de lokale kredsstyrelser brænder for!

Nu ønsker Hovedstyrelsen, at en sikring af reallønnen er vigtigere end alt andet – også selv om de

godt ved dét med skolekonsulenterne.

Det er en klar holdning i Bestyrelsen i Læsekonsulenternes Landsforening, at man ikke

overenskomst efter overenskomst kan skubbe løsningen for de mindre grupper ud i en fjern

fremtid.

11


Denne holdning deler Henrik Poulsen, idet han i foråret har indsendt et læserbrev til Folkeskolen,

som har fået tilslutning af hans tre ”medsammensvorne” i Hovedstyrelsen. Det er Kenneth

Nielsen, Jens Skovmand og Ulla Koch Sørensen.

Vi mener, at DLF har et klart skisma.

Bestyrelsen har afsendt krav – fra Læsekonsulenterne - til DLF under den klare viden, at rammen

er lille, og vi må passe på ikke at fremsætte overbudskrav. Det er utroligt, at vi skal tænke således i

den indledende fase i forholdet til vores egen forening.

Vore krav til OK 2013 er:

Centralt aftalt grundlønsforløb for skolekonsulenter

Forhandlingsret/pligt om skolekonsulenternes funktionsbeskrivelse

Funktion og ikke titel bestemmer løn- og ansættelsesvilkår

Opstramning af aftalen om efteruddannelsesplaner

Kravet om et centralt aftalt grundlønsforløb for skolekonsulenter har den absolutte 1. prioritet for

Læsekonsulenternes Landsforening, og bør aftales som en principbeslutning, der kan effektueres i

takt med den økonomi, der er til rådighed ved denne og kommende overenskomstforhandlinger.

Afsluttende bemærkninger

LL. har altid været en særdeles aktiv forening, der har forstået at være på forkant. Det skal vi

stadig være, og det er om muligt endnu vigtigere i dag. Udfordringerne er store på vores felt.

Samfundsudviklingen stiller store krav til alles læse-skrivekompetencer. Der er stor politisk

bevågenhed på at opnå bedre læseresultater, og samtidig udfordres vi med kravet om større

inklusion.

Vores forening har en stor opgave i at vise, at vi har noget at byde på, når disse udfordringer skal

løses. Vi skal sørge for at vores funktion kan matche de fremtidige opgaver. Der vil være et stort

krav om fokus på almenundervisningen. Vi skal sørge for, at vi har viden på dette felt. Vi skal være

med til at vise, at inklusion kan skabes via læsning. Vi skal tydeliggøre, at det ikke kun er læsning,

men læring vi er eksperter i. Vi skal tydeliggøre, at vi kan være frontløbere, og at vi kan være med

til at facilitere de processer, der er nødvendige.

I det kommende bestyrelsesår vil bestyrelse være aktiv i forhold til at signalere ovenstående så

ofte og så bredt som muligt. I fællesskab vil vi kunne støtte hinanden, således at de enkelte

medlemmer er bedst muligt rustet til at møde udfordringerne ude i kommunerne.

Vi skal sørge for at fremtidssikre vores funktion – ikke kun for os selv, men også for vores

efterfølgere. Vi skal over for kommunerne og politikerne tydeliggøre, at læsekonsulenter ikke kan

spares væk, hvis processen med at skabe både bedre læseresultater og større inklusion skal

fortsætte i den rigtige retning.

Bestyrelsen

12


Forslag til budget for foreningsår 13

Forventet indtægt 120.000

Bestyrelsesmøder 45.000

Generalforsamling 2.000

Faglige møder 1.000

Porto 500

Gebyrer 500

Telefon 12.000

Internet 1.500

Kontorhold 500

Regnskab 7.000

Fagpolitisk bistand 3.000

Foreningens kontingent 500

Gaver 500

Festudvalg 5.000

Regionale møder 6.000

Rejseomkostninger 35.000

I alt 120.000

Udgifter i forbindelse med forberedelse af fejring af foreningens 40

års jubilæum tages af kassebeholdningen.

14


Regnskab for Forlaget Læs 2011

Regnskabsperiode: 1. januar til 31. december 2011

Regnskab i hovedgrupper

Bogforlaget

Indtægter ved salg

Omkostninger

Resultat

Kurser & Konferencer

Informationsmøde 2011

Info omkostninger

Resultat

Efteruddannelseskursus

Deltegerbetaling

Udgifter til honorar og fortæring

Resultat

Regionale møder ØST

Deltagerbetaling fortæring

Udgifter til fortæring

Resultat

Renter i alt

Årets resultat

Primo Debet Kredit Ultimo

131.428,90

321.799,04

116.338,40

5.904,00

62.334,77

145.329,74

357.657,76

520,00

9.380,00

248,07

- 145.329,74

131.428,90

- 13.900,84

- 357.657,76

321.799,04

- 35.858,72

- 520,00

116.338,40

115.818,40

- 9.380,00

5.904,00

- 3.476,00

- 248,07

62.334,77

15


Virksomheden Forlaget Læs

Virksomhedsnummer: 19 89 64 39

STATUS FOR REGNSKABSÅRET 2011

STATUS: Aktiver

Primo Debet Kredit Ultimo

Udestående fordringer 0

Andre tilgodehavender 0

Kassebeholdning

-3,65

- 3,65

BG kto. 9570 16620831 444.606,30 88.970,26 355.636,04

Handelsbk. kto. 7617 2720088 52.795,64 248,07 53.043,71

Aktiver i alt 497.398,29 88.722,19 408.676,10

STATUS: Passiver

Skyldige omkostninger 0

Skyldig A-Skat, AM, SP 0

Moms

Udgående moms (salgsmoms) 60.803,14 - 60.803,14

Indgående moms (købsmoms) 114.697,63 114.697,63

Momsafregning 27.509,32 27.507,07 2,25

Moms i alt 27.509,32 26.387,42 53.896,74

Egenkapital:

Egenkapital primo - 524.907,61 - 524.907,61

Årets resultat 62.334,77 62.334,77

Egenkapital i alt - 524.907,61 62.334,77 - 462.572,84

Bent Christiansen

Forlagsdirektør

Tom Volhøj

Regnskabsfører

Resultat for virksomhedens egenkapital:

Revisorer:

Kirsten Kamstrup

Henrik Krohn

2006: 25.173,15 kr.

2007: 70.951,39 kr.

2008: 98.980,51 kr.

2009: 41.765,36 kr.

2010: - 444,33 kr.

2011: - 62.334,77 kr.

(uden udgifter til efteruddannelsesforløbet: + 53.483,63 kr.)

16

More magazines by this user
Similar magazines