Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

maritime.museum.dk

Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

112

og eder, var man takket være „de lavere Classers Forædling" og

„den høiere sædelige Dannelse hos Matrosen", som skvldtes den

tvungne skoleundervisning, nu kommet langt væk fra dette 83 .

En hel civil ånd hersker i Christian VS Danske Lov (1683),

hvis 4. bog handler „Om Søeretten" og erstatter Frederik II's

søret af 1561. Den er skrevet for koffardifladen og behandler

dens problemer og kår. Kun ét sted nævnes en af vore strenge

straffe, nemlig i 4-1-4, hvor det siges, at en sømand, der viser

sig uduelig, skal betale bøde, og kan han ikke det, skal han „tre

gange gaa under kølen" - altså en meget hård straf, der slet

ikke synes at stemme overens med den fremherskende humane

tone i loven. Den er da også tydeligt overtaget fra den nævnte

§ 5 i Frederik II's søret. I sin fortolkning af dette sted i Danske

Lov siger Chr. Brorsen 1797 84 , at denne straf på en måde kan

henregnes blandt livsstraffene, idet den lettelig kan forårsage

den skyldiges død. Han mener noget spidsfindigt, at straffen må

være ophævet ved Christian VI's forordning af 6/12 1743 om

pengebøders inddrivelse. Her siges, at skyldnere, der ikke kan

betale, skal arbejde deres gæld af i fæstningsarrest eller for kvindernes

vedkommende i spindehuset, men uden at de skal forspilde

„deres velfærd og lempe" (§ 14-15). Når den uduelige

sømand ikke kan betale sin bøde, kan han altså højst komme til

at arbejde den af.

Men kølhalingen i sig selv var i hvert fald ikke afskaffet;

mens råspringet ikke nævnes i nogen søret for koffardiflåden,

holdt kølhalingsstraffen sig faktisk meget længe.

I Frederik V's „Skibs-Articler . . . for alle og enhver . . ., der

fare paa de Coffardie-Skibe, som seyle til Vest-Indien, Guinea,

samt Middel-Havet, eller paa lange Rey ser om de West" af 22/9

1758, træffer vi nok en mildere tone end i søartikelsbrevet af

1752. At miste sin hyre er den hyppigste straf, at kastes i fængsel

eller straffes til masten kommer også ofte for; men bortset fra

de tidligere omtalte gengangerstraffe med hånden naglet til

masten med en kniv og bindes til liget af den man har myrdet

og kastes i havet forekommer livsstraf kun 4 gange. Desuden

nævnes kølhaling som straf for den der forsømmer sin vagt og

den der sårer nogen ombord. Dette sidste regnes for en så stor

More magazines by this user
Similar magazines