Det danske rednings - Beredskabsstyrelsen

brs.dk

Det danske rednings - Beredskabsstyrelsen

Assistance fra

Beredskabsstyrelsen


En vigtig funktion i

samfundet

I Danmark har kommunerne det primære ansvar for, at borgerne kan få

hjælp, når ulykken sker. Når opgaven bliver for stor eller for specialiseret,

træder Beredskabsstyrelsen til med det statslige redningsberedskab, der

fungerer som et assistanceberedskab, der f.eks. kan bistå ved længere-

varende og mandskabskrævende indsatser.


Beredskabsstyrelsen assisterer myndigheder og kommuner,

så borgeren kan få den bedst mulige hjælp – også i den

uventede og usædvanlige situation.

Borgeren i centrum

Når ulykken sker, skal hjælpen være nær. Det er filosofien bag redningsbe-

redskabet i Danmark. De enkelte kommuner kan håndtere langt de fleste

af de situationer, som opstår i deres område – primært inden for brand,

redning og miljø.

Beredskabsstyrelsen træder typisk til og assisterer de kommunale rednings-

beredskaber, politi eller andre myndigheder i situationer, hvor der er brug

for mange folk og meget materiel, eller når indsatsen er langvarig. Det kan

være den komplicerede brand, den omfattende naturkatastrofe eller den

store miljøulykke.

Der bliver også kaldt på Beredskabsstyrelsen, når der er brug for special-

viden og specialudstyr, eksempelvis i forbindelse med forurening med

kemikalier, terrortrusler og terrorangreb, forgiftning samt udbrud af

smitsomme sygdomme.

Redningsberedskabet i Danmark


Beredskabsstyrelsen har døgnbemandet udrykningsvagt

på alle fem operative beredskabscentre. Udrykningsvagten

kan nå ud med assistance til kommuner og myndigheder i

alle dele af landet inden for ca. to timer.

Beredskabsstyrelsen

Det rigtige grej og de

rigtige folk

Beredskabsstyrelsen har fem operative beredskabscentre og et frivilligcen-

ter. Det er herfra, at Beredskabsstyrelsen kan yde assistance til kommuner

og andre myndigheder med ansvar for beredskabet. Beredskabsstyrelsen

hjælper til ved større mandskabskrævende indsatser, eller hvor der er brug

for specialudstyr. I gennemsnit rykker beredskabscentrene ud et par gange

dagligt året rundt.

Beredskabscentrenes udrykningsvagt er bemandet med værnepligtige og

befalingsmænd, og ved større ulykker kan Beredskabsstyrelsen hurtigt stille

med op til 1150 værnepligtige, befalingsmænd og frivillige. Ved særligt store

katastrofer kan Beredskabsstyrelsen indkalde et ekstra beredskab på i alt

500 personer indenfor 48 timer. Det vil sige, at Beredskabstyrelsen kan

indsætte op til 1650 mand ved større katastrofer.


c

a s

e

Fyrværkeribrand

Seest, 200

Fyrværkeriulykken i Seest ved

Kolding var en af de største, mest

langvarige og krævende opgaver

for det danske redningsberedskab i

mands minde. Beredskabsstyrelsen

deltog med materiel og mandskab

under hele forløbet – fra onsdag

den 3. november til fredag den 12.

november. Styrelsens bidrag bestod

af knap 200 mand og omkring 40

køretøjer og udgjorde en meget

væsentlig del af de styrker, som var

indsat i Seest. Beredskabsstyrelsens

mandskab og køretøjer kom

fra alle fem beredskabscentre samt

fra Beredskabsstyrelsens Tekniske

Skole i Tinglev.

Eksempler på assistance

Langvarige slukningsopgaver: Mange folk og meget materiel i lang tid. Store

slukningsopgaver: Forsyning af større mængder vand samt opfyldning af luftflasker

til røg- og kemikaliedykning på stedet. Komplicerede brande: Termisk

kamera kan give et billede af brandes udbredelse. Brande i svært tilgængelige

områder: Terrængående slukningskøretøjer, tankvogne og specialkøretøjer

til slukning af brande i naturen. Belastet lokalt redningsberedskab:

Assistance til og afløsning af stærkt belastet kommunalt redningsberedskab,

med henblik på hurtigst mulig reetablering af beredskabet tæt på borgerne.

De største brande

De almindelige brande klarer de kommunale redningsberedskaber, og de

Brand

lidt større brande hjælper kommunerne hinanden med. Når de største eller

mest komplicerede brande opstår, rykker det statslige redningsberedskab

ud. Beredskabsstyrelsen kan hurtigt stille med meget mandskab og mange

former for materiel. Det statslige redningsberedskab har ressourcerne til

at blive ved, hvis slukningsarbejdet trækker ud. Ved de meget omfattende

brandulykker kan der være brug for specialudstyr, som det kommunale

beredskab ikke ligger inde med. Beredskabsstyrelsen har udstyret og

mandskabet, der kan klare stort set alle situationer.


c

a s

e

Orkan Danmark,

200

Lørdag den 8. januar 2005 blev Danmark

ramt af en orkan, som kostede

fire mennesker livet og forvoldte

store skader over det meste af landet.

Orkanens bane gik fra vest til

øst, og de højeste vindstyrker blev

målt ved Hanstholm. Der var oversvømmelser

i Skive og Løgstør, som

oplevede den højeste vandstand

nogensinde. Beredskabsstyrelsen

bidrog blandt andet ved at tage

sig af redningsopgaver og indgå i

stormflodsberedskabet. I perioden

forud for selve orkanen forberedte

Beredskabsstyrelsen indsatsen ved

at udstationere mandskab og materiel

rundt om i landet.

Eksempler på assistance

Samfundet tilbage til

det normale

10

Oversvømmelser: Hurtig indsættelse af mandskab og pumpeudstyr. Snestorm:

Sneplove for at sikre at Beredskabsstyrelsens og evt. andres køretøjer

kan komme frem. Sneplovene kan også stilles til rådighed for andre

myndigheder. Desuden kan Beredskabsstyrelsens firehjulstrukne køretøjer

komme frem langt de fleste steder, når der er meget sne. Storm: Materiel til

afstivning af bygninger, træfældning og rydning af veje samt belysning og

nødstrømforsyning. Tog – og flyulykker: Frigørelse af fastklemte, oprettelse

af ventepladser samt tunge bjærgningsopgaver.

11

Redning

Vores moderne samfund kan være sårbart. Det mærker vi, når naturen viser

sine kræfter. Storm, skybrud, oversvømmelser og voldsomt snefald kan

sætte mange af samfundets normale funktioner ud af spillet. Der kan være

brug for at rykke massivt ind med mandskab og materiel, når mange

mennesker har brug hjælp, og når mange bygninger og installationer skal

beskyttes. Grundlæggende handler det om hurtigst muligt at komme tilbage

til det normale. Beredskabsstyrelsen har mandskabet og materiellet, som

kan løse store opgaver under vanskelige vilkår.


c

a s

e

Olieforurening

Bornholm, 2003

Den 31. maj 2003 sank det kinesiske

fragtskib Fu Shan Hai ud for

Bornholms nordspids. Søværnets

Operative Kommando modtog

melding om forliset umiddelbart

efter, og blandt andre Beredskabsstyrelsen

Bornholm blev alarmeret.

Cirka 500 tons af skibets brændstof

flød ud i Østersøen, tre kilometer

kyststrækning blev ramt af olieforurening

og 1.000-1.500 fugle døde.

Beredskabsstyrelsen deltog i koordineringen

af indsatsen mellem de

mange involverede myndigheder og

oprensede olie på Christiansø indtil

den 25. juni.

Eksempler på assistance

Olieforurening: Hurtig udrykning og langvarig indsats med mandskab og

materiel til opsamling af olie ved kyster. Ilanddrevne tromler: Prøveudtagning

og forsvarlig håndtering af tromler. Kemikalieuheld: Mulighed for assistance

med mange kemikaliedykkere og opsamling med specialudstyr. Gasrens:

Rensning af fiskerbåde ved forurening med opfisket krigsgas dumpet efter 2.

Verdenskrig.

Når mennesket truer

naturen

Der foregår en omfattende transport og produktion af varer, uden at naturen

tager skade af det. Men når uheldet er ude, kan det hurtigt få store konse-

kvenser for natur, dyreliv og mennesker. Beredskabsstyrelsen er med, når

fugle og kyster bliver smurt ind i olie, når tromler med ukendte og måske

giftige kemikalier driver i land, eller når farlige stoffer slipper ud i omgivel-

serne. Der er brug for specialviden, avanceret udstyr og manuelt arbejde, når

der skal ryddes op i naturen. Beredskabsstyrelsen kan levere alle tre ting.

12 13

Miljø


1

Døgnbemandet

rådgivning

Ulykker eller terror med farlige stoffer kan hurtigt gøre stor skade på

miljø og mennesker. Ved sådanne ulykker er det vigtigt, at der bliver gjort

det rigtige, og at det bliver gjort hurtigt. Beredskabsstyrelsen har derfor

et skriftligt og elektronisk informationsmateriale til kommunernes og

politiets indsatsledere. Den døgnbetjente rådgivningsordning ”Kemikalie-

beredskabsvagten”. hjælper derudover indsatslederne og andre myndig-

heder i situationer, hvor der er behov for akut ekspertrådgivning eller

assistance på skadesteder. Det kemiske beredskab råder også over noget

af det mest avancerede udstyr til håndtering og identifikation af kemiske

stoffer – herunder kemiske kampstoffer og eksplosive stoffer.

Eksempler på assistance

Kemisk

Førsteindsats: Beredskabsstyrelsens informationsmateriale giver den lokale

indsatsleder mulighed for at handle rigtigt og hurtigt. Brug for rådgivning:

Den døgnbetjente rådgivningsordning ”Kemikalieberedskabsvagten” står

til rådighed året rundt med ekspertbistand. Prøvetagning: Specialudstyr og

specialviden til håndtering og undersøgelse af farlige stoffer – herunder

kemiske kampstoffer og eksplosive stoffer.

Hvis uheldet er ude

En alvorlig ulykke på et atomanlæg i et af vores nabolande kan få meget

alvorlige konsekvenser for liv og helbred for den danske befolkning.

Beredskabsstyrelsen har ansvaret for det nukleare beredskab i Danmark,

og som led i dette beredskab bliver strålingsniveauet i Danmark konstant

overvåget af et avanceret målesystem. Beredskabsstyrelsen har desuden

et døgnberedskab, som kan vurdere om – og i hvilket omfang – det nukleare

beredskab skal aktiveres. Hvis Danmark trues af radioaktiv stråling, kan

Beredskabsstyrelsen hurtigt bemande spørge-/svarcentraler, hvor borgerne

kan henvende sig for at få råd og vejledning.

Eksempler på opgaver

Nukleart

Hver dag: Automatiske målinger overvåges konstant. Det er Beredskabsstyrelsens

ansvar, at Danmark altid har et betryggende nukleart beredskab.

Hvis der er mistanke om et nukleart uheld: Beredskabsstyrelsens vagthavende

nukleare beredskabsleder tager stilling til, om – og i hvilket omfang – det

nukleare beredskab skal træde i kraft. Når der er sket et nukleart uheld: Det

nukleare beredskab træder i kraft. Oplysning, råd og vejledning til borgere.

1


c

a s

e

Terroralarm

Christiansborg, 200

Den 10. januar 2005 blev mystiske

breve med hvidt pulver modtaget på

Christiansborg. Såvel Statsministeriet

som andre ministerier modtog

pulverbrevene denne mandag formiddag.

Der blev slået terroralarm,

og området omkring Christiansborg

og Slotsholmen blev afspærret.

Eksperter analyserede det mystiske

pulver, og Beredskabsstyrelsen var

klar til at vaske og rense personer

og effekter, som havde været i forbindelse

med stoffet, som senere

viste sig at være harmløst. Brevets

afsender fik efterfølgende ét års

ubetinget fængsel.

Eksempler på assistance

Terrorangreb: Logistiske opgaver, kommunikations- og ledelsesstøtte − herunder

brug af Beredskabsstyrelsens særlige Ledelses- og Kommunikationsmodul

– samt andre former for operativ indsats. CBRN: Håndtering og identifikation

af kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare stoffer.

Godt rustet til det

uventede

Danmark har et velfungerende beredskab, som også er parat til at håndtere

den komplekse og uforudsigelige situation efter en terrorhandling.

Terror og CBRN

Redningsberedskabets indsats og opbygning er den samme, uanset om

en ulykke er forårsaget af terror eller ej. For Beredskabsstyrelsen handler

det om at assistere de kommunale redningsberedskaber, politiet og andre

myndigheder med mandskab og med avanceret specialudstyr. Beredskabsstyrelsen

kan med kort varsel stille med mobile faciliteter til ledelsesstøtte

og kommunikation eller med specialiserede enheder, som kan sættes ind,

hvor kemiske eller radioaktive stoffer er involveret.

1 1


c

a s

e

Tsunami Asien,

200 -0

Det var Beredskabsstyrelsen, som

den 26. december 2004 tidligt om

morgenen modtog meldingen om

flodbølgen i Asien fra FN. I de følgende

dage og uger ydede Beredskabsstyrelsen

en massiv indsats

i de ramte lande i tæt samarbejde

med øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet

og med Udenrigsministeriet.

Beredskabsstyrelsen

bidrog blandt andet med kommunikationsudstyr,

vandrensningssæt

samt et komplet mobilhospital.

Derudover blev en lang række

eksperter fra Beredskabsstyrelsen

udsendt til de ramte områder i

Asien.

Eksempler på assistance

Det danske redningsberedskab

i verden

FN kalder: Beredskabsstyrelsen modtager meldinger fra internationale

organisationer og kan udsende specialuddannet mandskab og specialudstyr

til operationer i andre dele af verden. Opgaver i nabolande: Assistance til

nordiske lande eller EU-lande til opgaver, der svarer til de opgaver Beredskabsstyrelsen

løser i Danmark. Når danske statsborgere er i knibe: Assistance

til Udenrigsministeriets Borgerservice i forbindelse med evakuering

eller anden bistand til danske statsborgere i udlandet.

1 1

Internationalt

Beredskabsstyrelsen kan assistere i udlandet efter anmodning fra en anden

stat eller fra en international organisation. I akutte situationer kan vi være

klar til at forlade Danmark indenfor 10-12 timer. Der kan blandt andet være

tale om hjælp i forbindelse med naturkatastrofer, ulykker, kriser eller borger-

krig. Beredskabsstyrelsen kan bidrage ved større indsatser med mandskab

og materiel, mens det i andre tilfælde kan komme på tale at udsende en

enkelt person eller et mindre hold med ekspert- eller specialviden. En ny

dimension, som kan forventes at få større betydning i fremtiden, er hjælp til

danske statsborgere i forbindelse med hændelser i andre dele af verden.


20

Grej der gør en forskel

Beredskabsstyrelsen råder over avanceret, fleksibelt og moderne materiel,

som kan være af afgørende betydning, når store og komplicerede opgaver

skal løses af redningsberedskabet.

Køretøjer

• Basisbiler til brand, redning og miljø

• Terrængående vandtankvogne

• Pionervogne til rednings- og miljøopgaver

• CBRN-køretøjer til opgaver, som involverer kemiske, biologiske, radio-

logiske eller nukleare stoffer

• Firehjulstrukne last- og containervogne – bl.a. til transport af containere

med forskellige typer specialmateriel og kørsel med sneplove

• Firehjulstrukne personvogne og busser

Specialudstyr til brand og redning

• Store redningskraner

• Frigørelsesudstyr

• Betonkædesave

• Terrængående køretøjer med store mængder A-slanger og pumper

• Mobile kompressorer til opfyldning af trykflasker til røgdykkerapparater

• Lænsepumper med høj kapacitet

• Containere til nødbehandling og opvarmede telte

• Udstyr til belysning af skadesteder

• Generatorer til nødstrømsforsyning

Materiel og køretøjer

Udstyr til miljø og kemi

• Flydespærringer

• Motorbåde

• Udstyr til håndtering af ilanddrevne tromler

• Udstyr til afgiftning og rensning af mandskab og tilskadekomne

• Transportabelt analyseapparat til identifikation af ukendte stoffer

• Bærbar ”bombesniffer” til identifikation af eksplosivstoffer

• Avanceret feltsporeudstyr

Kommunikation og Ledelsesstøtte

• Ledelses- og KommunikationsModul (LKM)

• Mobile KommunikationsModuler (MKM) og kommunikationsvogne

Udstyr til internationale operationer

• Mobilhospital

• Kommunikationsudstyr

• Moduler med udstyr til følgende opgaver: Eftersøgning og redning,

transport, logistik, lejretablering, miljø, vandrensning og -forsyning.

• Terrængående køretøjer

Materiel og køretøjer

21


22

Beredskabsstyrelsen

Datavej 16

3460 Birkerød

Tlf: 45 90 60 00

Telefax: 45 90 60 60

brs@brs.dk

Beredskabsstyrelsen

Kemikalieberedskabet

Nørre Allé 67, 7. sal

2100 København Ø

Tlf. 45 90 60 00

Telefax: 35 36 56 20

kemi@brs.dk

Beredskabsstyrelsen

Nordjylland

Simons Bakke 25

7700 Thisted

Tlf: 96 17 72 00

Fax: 96 17 72 05

brsnj@brs.dk

Beredskabsstyrelsen

Midtjylland

H.P. Hansensvej 100

7400 Herning

Tlf: 96 26 76 00

Fax: 96 26 76 05

brsmj@brs.dk

Beredskabsstyrelsen

Sydjylland

Vilstrupvej 55

6100 Haderslev

Tlf: 73 52 74 00

Fax: 73 52 74 05

brssj@brs.dk

Beredskabsstyrelsen

Sjælland

Bag Bakkerne 26

4700 Næstved

Tlf: 55 75 37 00

Fax: 55 75 37 05

brss@brs.dk

Når der er brug for

Beredskabsstyrelsen

De kommunale redningsberedskaber, politiet og offentlige myndigheder

eller virksomheder med ansvar for opretholdelse af vigtige samfundsfunk-

tioner kan alarmere Beredskabsstyrelsen via politiet eller direkte til et af

Beredskabsstyrelsens centre. Ved alarmeringen beskrives skadens art og

omfang samt den opgave, som det ønskes, at Beredskabsstyrelsen skal

løse. På den baggrund sammensætter Beredskabsstyrelsen den nødvendige

udrykning.

Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskabsvagt kan benyttes af kommunale

redningsberedskaber, politiet og andre myndigheder i situationer, hvor der

er behov for akut ekspertrådgivning eller assistance på skadesteder.

Beredskabsstyrelsen

Bornholm

Rønnevej 1-3

3770 Allinge

Tlf: 56 44 58 00

Fax: 56 44 58 05

bornholm@brs.dk

Alarmering og kontakt

Beredskabsstyrelsen

Frivilligcenter Hedehusene

Hedelykken 10

2640 Hedehusene

Tlf. 45 90 66 00

Fax: 45 90 66 05

brsfh@brs.dk

23


Beredskabsstyrelsen

Datavej 1

3 0 Birkerød

www.brs.dk

ISBN - 1 0-33-

B 213 -DIS/200

Trinskjær & Co / Grafiraf

More magazines by this user
Similar magazines