Grønt regnskab 2012 Forbrændingsanlægget - Aarhus.dk

aarhus.dk

Grønt regnskab 2012 Forbrændingsanlægget - Aarhus.dk

GRØNT REGNSKAB 2012

AffaldVarme Aarhus

AffaldsCenter

Forbrændingsanlægget


BASISOPLYSNINGER

Navn og adresse:

AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget

Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N

Virksomheden ejes af:

Aarhus Kommune, Rådhuset, 8100 Aarhus C

Virksomheden drives af:

AffaldVarme Aarhus, Bautavej 1,

8210 Aarhus V

CVR-nummer:

55133018

P-nummer:

1003367016

Branchebetegnelse og Listepunkt:

K106, anlæg til forbrænding af dagrenovation eller dagrenovationslignende

affald med en kapacitet på mere end 3

tons pr. time.

Hovedaktivitet:

Forbrænding af husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Ved forbrændingen produceres fjernvarme og elektricitet.

Tilsynsmyndigheder:

For miljøforhold – herunder afledning af overfladevand:

Miljøstyrelsen Aarhus.

For afledning af spildevand:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Natur og Miljø.

For arbejdsmiljø:

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4.

Miljødataperiode:

1. januar 2012 – 31. december 2012.

Certificering:

Miljø, energi og arbejdsmiljøcertificeret (MEA) jf.:

Miljø: DS/EN ISO 14001

Energi: DS/EN ISO 50001

Arbejdsmiljø: DS/OHSAS 18001

Certificeret af DS Certificering A/S 1. juli 2010.

Kontaktpersoner:

Forbrændingschef Erik Bech Nielsen (ebn@aarhus.dk).

Miljøkoordinator Hanne Tokkesdal (hatj@aarhus.dk).

2


MILJØBERETNING

AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget blev i 2010 miljø­,

energi­ og arbejdsmiljøcertificeret sammen med resten af

AffaldVarme Aarhus. I daglig tale kaldes ledelsessystemet

for miljø­, energi­ og arbejdsmiljø for MEA.

Politikker på miljø-, energi- og arbejdsmiljøområdet

i AffaldVarme Aarhus:

• Vi vil arbejde for et bedre miljø gennem energibesparelser

og reduktion af drivhusgasser gennem

bæredygtig produktion og effektiv drift.

• Vores valg afvejer driftsikkerhed med miljøhensyn

og økonomi.

• Vi overholder relevant lovgivning og myndighedskrav

på miljø­, energi­ og arbejdsmiljøområdet.

• Vi sikrer et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor vi

fore bygger arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslid ­

ning samt arbejdsbetingede sygdomme og lidelser.

• Vi tager ansvar for eget og kollegers arbejdsmiljø.

Ovenstående politikker er AffaldVarme Aarhus supplerende

politikker jf. principper for MEA­ledelse i Teknik og Miljø,

Aarhus Kommune.

Miljø- og energikortlægning (ME-kortlægning):

Der er primo 2012 udarbejdet en ME­kortlægning for

AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget for 2011. Formålet

3

med ME­kortlægningen er at registrere miljø­ og energipåvirkninger

(ME­påvirkninger) og på den baggrund vurdere

og prioritere væsentlige ME­påvirkninger til ledelsens

beslutning om miljø­ og energi mål (ME­mål).

Følgende miljøforhold blev for AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget

vurderet som væsentlige ME­påvirkninger:

• El­forbrug

• Vandforbrug (vandværksvand)

• Spildevand

Vandforbrug af vandværksvand ønskes erstattet af genbrugsvand

i form af bl.a. kondensat og spildevand.

Endvidere er der manglende opfyldelse af myndighedskrav

jf. gentagende overskridelser af maks. døgnmængde på

udledt spildevand i 2011. På den baggrund blev der i 2012

ansøgt og givet tilladelse til udledning af 550 m 3 pr. døgn

mod tidligere 350 m 3 (tidsbegrænset indtil 1. juli 2014). I

2012 er ikke registreret overskridelser af max. døgnmængde

på 550 m 3 .

Miljø- og energi mål (ME-mål) for AffaldVarme Aarhus,

AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget 2012:

• Elforbruget skal nedbringes med 3 % i 2012 1)

• Ingen vilkårsoverskridelser på miljøgodkendelser i 2012

1) Målt i forhold til forbrug pr. produceret enhed i 2011. Dvs. målt i forhold til forbrug pr.

f.eks. tons brændt affald, antal ansatte el.lign.


STATUS ME MÅL 2012 FOR AFFALDSCENTER,

FORBRÆNDINGSANLÆGGET:

Målbare ME mål

Vilkårsoverskridelser

ift. ME­mål

Mål for 2012: 0 stk.

Resultat 2012: 7 stk.

Afvigelse

fra mål?

Tabel 1. Status målbare ME-mål 2012 – AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget

Status ME-mål 2012

Afvigelse fra

nøgletal? 1) Status Handlingsplan? Kommentar

+5 % + 1 % Følgende tiltag er jf. handlingsplanen

implementeret i 2012:

4

• Reduktion af væskeflow på

HCl­skrubber.

• Udskiftning af cirkulationspumper

for kølevand turbine 1.

• Udskiftning af cirkulationspumper

for kølevand turbine 1.

• Udskiftning af primærblæsere

på ovn 1 og 2.

• Omlægning af skaktkøling på

ovn 1 og 2.

+7 stk. Følgende tiltag er jf. handlings ­

planen implementeret i 2012:

• Gennemgang af gældende

miljøgodkendelser med henblik

på at sikre opmærksomhed ift.

vilkårene.

1) For AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget er nøgletal beregnet på baggrund af produceret el og varme (for el­målet).

De 7 vilkårsoverskridelser

skyldes

maskinnedbrud på

forbrændingsanlægget.

Alle vilkårsoverskridelser

er behandlet

som afvigelser og

tilsynsmyn digheden er

inddraget.


MILJØDATA

Nøgletal for forbrændingsanlægget

Input Metode 1) Enhed 2012 2011 2010 2009 2008

Affaldsmængder

Dagrenovation M ton 92.938 106.416 115.377 81.213 84.723

Erhvervsaffald mv. M ton 150.809 134.087 120.145 139.164 144.711

Total tilført M ton 243.747 240.503 235.522 220.377 229.433

Silostand pr. 31/12 S ton 2.800 2.800 695 1848 2.700

Total brændt affald B ton 243.747 238.398 236.675 221.229 229.033

Vand og energi

El­tekniske anlæg M MWh 19.044 18.725 19.316 18.392 16.923

Elforbrug pr. ton affald B KWh/ton 78,1 78,6 81,6 83,1 73,9

Varme (opvarmning) M MWh 1.944 1.789 2.022 2.085 1.992

Vandværksvand M m 3 41.131 31.476 38.293 49.874 62.096

Genbrugsvand 2) M m 3 44.176 41.757 38.167 29.635 28.373

Vandforbrug totalt M m 3 85.307 73.233 76.460 79.509 90.469

Vandforbrug pr. ton B l/ton 350 307 323 359 395

Biobrændsel M ton 661 1.200 1.719 1.871 1.797

Fyringsolie

Nød diesel M liter 1.470 1.606 3.552 15.681 6.349

Støttebrænder M liter 177.111 104.658 48.126 106.745 111.101

Driftstimer

Ovnlinje 1 M timer 7.822 8.246 7.826 7.020 6.835

Ovnlinje 2 M timer 8.049 8.116 7.292 6.236 7.449

Ovnlinje 4 M timer 8.241 8.146 8.117 7.507 7.777

Total B Timer 24.112 24.507 23.235 20.763 22.061

Hjælpestoffer, Røggasrensning

Kalk M ton 1934 1.884 1.909 1.716 1.961

Natriumhydroxid M ton 305 255 284 238 261

Jernklorid M ton 12,0 11,7 12,8 13,8 13,8

Polymer M ton 1,4 0,90 0,85 0,700 0,605

Trimercaptotriazin M ton 5,5 5,8 5,9 5,8 4,7

Aktivt kul (HOK) M ton 142 142 147 120 144

NH3 (24%) til NOx­rensning M ton 365 210 275 439 345

Kedelvand

Ammoniak M kg 912 456 456 0 264

Tabel 2. Opgørelse over væsentlige input på Forbrændingsanlægget

1) M, B og S står for hhv. målt, beregnet og skønnet og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data

2) Øget vandværksvandforbrug grundet perioder uden tilstrækkeligt genbrugsvand

5


Nøgletal for forbrændingsanlægget

Output Metode 1) Enhed 2012 2011 2010 2009 2008

Produktion

Produceret fjernvarme M MWh 558.574 535.689 526.683 521.105 479.236

Produceret elektricitet M MWh 129.484 126.525 122.695 89.403 124.759

Total Energiproduktion M MWh 688.058 662.214 649.378 610.508 603.995

Restprodukter 6

Slagge 2) M ton 45.038 43.625 40.786 39.046 38.666

Flyveaske M ton 7.606 7.726 7.310 6.739 7.165

Skrot og jern M ton 2.919 2.994 3.169 3.343 3.399

Slam og gips M ton 629 464 543 554 620

Farligt Affald

Spildolie M/S kg/liter 0 5) 0 0 0 555

Spildevand

Afledt spildevand 4) M m 3 57.938 47.786 65.770 54.060 36.209

Fra våd røgrens M m 3 8.791 8.473 8.955 5.666 8.371

Kondensat B m 3 11.506 13.000 19.176 18.799 ­­

Emissioner til luft -Total

Røggas B 10 6 Nm 3 1.741 1.881 1.852 1.603 1.698

Støv B kg 147 284 594 595 696

TOC B kg 354 80 106 72 188

HCl B kg 4.884 5.936 4.179 2.946 5.015

SO 2 7) B kg 10.593 7.270 1.863 788 1.090

NOx B kg 234.954 294.286 281.868 218.225 243.534

HF B kg 239 188 230 183 195

Hg B kg 1,54 1,51 4,27 7,47 4,47

Sum (Pb,Cr,Cu,Mn, Ni, As, Sb, Co, V) B kg 17,8 26,0 12,6 5,5 48

Sum (Cd, Tl) B kg 0,75 0,6 3,23 3,34 4,14

Dioxiner/ Furaner B mg 13,2 15,2 20,4 28,4 24,79

Tabel 3. Opgørelse over væsentlige output for forbrændingsanlægget.

1) M, B og S står for hhv. målt, beregnet og skønnet og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data

2) Slaggen er vejet som våd, frisk slagge – forbrændingsjern er frasorteret

3) Frasorteret slaggen på slaggebehandlingspladsen efter udvejning fra forbrændingsanlægget

4) Total afledt fra både Forbrændingsanlægget samt Øvrige Anlæg

5) Afleveres på genbrugsstationen Ølstedvej som farligt affald. Mængden er ikke opgjort. Mængden opgøres fra 2013

6) I 2012 blev flyveaske samt slam og gips deponeret via NOAH AS i Norge (Langøya), Langgaten 19, Postboks H, N­3081 Holmestrand, Norway

Slagge samt skrot og jern nyttiggøres

7) Mængden er forøget grundet energioptimering på SO2 skrubber samt forbrænding af svovlholdigt affald

Nøgletal for forbrændingsanlægget pr. ton forbrændt affald

6

2012 2011 2010 2009 2008

El­forbrug pr. ton forbrændt affald (kWh/t) 78,1 78,6 81,6 83,1 73,9

Restprodukt pr. ton forbrændt affald (ton/ton) 0,23 0,23 0,22 0,22 0,23

Slagge pr. ton forbrændt affald (ton/ton) 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17

Vandforbrug pr. ton forbrændt affald (m 3 /ton) 0,350 0,307 0,323 0,359 0,395

Kalkforbrug pr. ton forbrændt affald (kg/ton) 7,9 7,9 8,1 7,8 8,6

Produceret energi pr. ton forbrændt affald (MWH/ton) 2,82 2,78 2,74 2,76 2,64

Tabel 4. Nøgletal pr. ton forbrændt affald for forbrændingsanlægget


RESUME AF EGENKONTROL

Støv:

I forbindelse med AMS kontrol på AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget måles støv kontinuerligt i afkastluften, og data afrapporteres

i månedsrapporter og indgår i statistikken i tabel 6 under antal timer, hvor ½­times middelværdien er overskredet.

Støj/lugt:

Støjkortlægningen for AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget er ikke opdateret i 2012.

I 2012 er udført lugtmålinger på AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget i forbindelse med VVM for biomassefyret kraftvarmeværk.

Røggasemissioner:

I 2012 er der udført 2 præstationsmålinger af røggassen på alle 3 ovnlinjer. Resultater (gennemsnit) af disse målinger er vist

i tabel 5. Grænseværdier er overholdt.

Resultat ­ 2012

Parameter Ovnlinje 1 Ovnlinje 2 Ovnlinje 4 Krav

HF 0,1 0,15 0,15 1

Hg 0,0008 0,0008 0,0010 0,05

Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+ As+Sb+Co+V 0,015 0,010 0,008 0,5

Cd+Tl 0,0007 0,0005 0,0003 0,05

Dioxin (I­TEQ) 0,003 0,010 0,009 0,1

Tabel 5. Resultater af præstationsmålinger (gennemsnit) for ovnlinje 1, 2 og 4. Enhed er mg pr. Nm3 (tør røggas, 11 % ilt), dioxin dog ng pr. Nm3. Detektions-

grænse er anvendt, hvor målt koncentration er under denne.

Udledningen af NOx, HCl, CO, TOC og støv måles kontinuerligt. Resultatet af disse AMS­målinger afrapporteres i månedsrapporter,

hvor årsager til overskridelser af grænseværdier beskrives.

I tabel 6 er vist årsresultatet af overholdelse af A­krav samt krav til validitet af AMS­målere (antal døgn, måler er ude).

Resultat ­ 2012

Parameter Ovnlinje 1 Ovnlinje 2 Ovnlinje 4

Antal timer, hvor ½­times middelværdi er overskredet (A­krav) 16,0 32,5 5,5

Udetid for AMS­målere (antal døgn) 0 3 2

Tabel 6. Årsresultat af overholdelse af A-krav samt udetid for AMS-målere.

I tabel 7 er fraktilen (B­grænseværdi) vist for de 3 ovnlinjer.

Resultat ­ 2012

Parameter Ovnlinje 1 Ovnlinje 2 Ovnlinje 4

CO 99,4 99,0 99,8

SO2 99,7 99,4 99,7

HCl 99,6 99,2 100

NOx 99,9 100 99,9

Støv 100 100 100

TOC 100 99,9 99,8

Tabel 7. Fraktil (B-værdi) for de forskellige parametre for år 2012.

B­kravet på 97 % fraktil af døgnværdien er overholdt for alle parametre.

7


Spildevand:

Tilladelse til udledning af spildevand fra AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget er omfattet af afledningstilladelsen for hele

AffaldsCenter inkl. Øvrige Anlæg.

Resultaterne for egenkontrollen af det både fælles spildevand fra AffaldsCenter inkl. Øvrige Anlæg og røggasrensningsanlæg

til rensning af spildevand fra ovnlinje 4 afrapporteres halvårligt til tilsynsmyndigheden Natur og Miljø, Aarhus Kommune.

I tabel 8 ses samlet udledt mængde af forskellige stoffer i fælles spildevand for AffaldsCenter ekskl. Øvrige Anlæg.

Trige veksleren:

I tabel 9 ses rapportering for Trige veksleren.

Resultat ­ 2012

Output Metode 1) Enhed Mængde

Total kvælstof B kg 2.288

Total fosfor B kg 146

Arsen B kg 0,4

Cadmium B kg 0,0

Kobber B kg 1,7

Nikkel B kg 1,4

Bly B kg 1,3

Zink B kg 13

Chlorider B ton 366

Tabel 8. Udledt via fælles spildevand for AffaldsCenter år 2012.

1) M, B og S står for hhv. målt, beregnet og skønnet og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data.

Trige veksleren

Input Metode 1) Enhed 2012 2011 2010 2009 2008

Gasolie M l 33.848 57.658 20.484 170.460 72.534

Hjælpestoffer M kg 0 0 0 0 0

Driftstimer M t 57 74 24 243 112

Tabel 9. Udledt via fælles spildevand for AffaldsCenter år 2012.

1) M, B og S står for hhv. målt, beregnet og skønnet og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data.

8


Miljøledelse

Energiledelse

Arbejdsmiljøledelse

AffaldVarme Aarhus

Bautavej 1

8210 Aarhus V

Telefon 8940 1500

affaldvarme@aarhus.dk

www.affaldvarme.dk

More magazines by this user
Similar magazines