Fiskeindustri / fishing industry 107

webfd.fd.dk

Fiskeindustri / fishing industry 107

Tabel 5.1: Industriens salg af fisk og fiskevarer af egen produktion.

Manufacturers’ sales of fish and fish products.

SITC Varenomenklatur (rev. 3) Tons

1

1999 2000

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Fiskeindustri / fishing industry 107

Standard International Trade Classification

034 Fisk, fersk, kølet eller frosset: 96.351 1.672.444 83.549 1.938.269 Fish, fresh, chilled or frozen:

034.11 Levende fisk - - - - Live fish 034.11

034.12 Laks, fersk eller kølet 4.083 116.070 3.756 127.818 Salmon, fresh or chilled 034.12

034.13 Fladfisk, fersk eller kølet 244 9.310 229 8.014 Flatfishes, fresh or chilled 034.13

034.14 Tun og bonit, fersk eller kølet 0 45 - - Tuna and bonito, fresh or chilled 034.14

034.15 Sild og brisling, fersk eller kølet 25.652 122.251 22.060 97.890 Herring and sprat, fresh or chilled 034.15

034.16 Torsk, fersk eller kølet 125 7.059 114 5.428 Cod, fresh or chilled 034.16

034.17 Makrel, fersk eller kølet 5.413 19.196 7.597 34.601 Mackerel, fresh or chilled 034.17

034.18 Anden fisk, fersk eller kølet 673 12.385 809 13.930 Other fish, fresh or chilled 034.18

034.19 Rogn og lever, fersk eller kølet 346 8.765 654 16.795 Liver and roe, fresh or chilled 034.19

034.21 Laks, frosset 7.318 145.237 3.295 68.806 Salmon, frozen 034.21

034.22 Fladfisk, frosset 444 7.562 184 5.699 Flatfishes, frozen 034.22

034.23 Tun og bonit, frosset - - - - Tuna and bonito, frozen 034.23

034.24 Sild og brisling, frosset 9.090 62.056 8.633 59.093 Herring and sprat, frozen 034.24

034.25 Torsk, frosset 1.823 85.962 1.293 63.481 Cod, frozen 034.25

034.26 Makrel, frosset 2.843 26.312 2.129 19.502 Mackerel, frozen 034.26

034.27 Kulmule, frosset - - - - Hake, frozen 034.27

034.28 Anden fisk, frosset 8 130 13 247 Other fish, frozen 034.28

034.29 Rogn og lever, frosset - - 19 155 Roe and liver, frozen 034.29

034.40 Fiskefilet, frosset 18.662 653.997 6.215 749.758 Fish fillets, frozen 034.40

034.51 Fiskefilet, m.m. fersk eller kølet 18.021 383.895 24.556 649.327 Fish fillets etc. fresh or chilled 034.51

034.55 Andet fiskekød, frosset 1.606 12.212 1.991 17.725 Other fishmeat, frozen 034.55

035 Fisk, tørret, saltet eller røget: 25.394 1.725.610 25.479 1.686.853 Fish, dried, salted or smoked:

035.11 Torsk, tørret også saltet - - - - Cod, dried, salted, cured 035.11

035.12 Fiskefilet, tørret/saltet 491 26.278 307 14.203 Fish fillets, dried/salted 035.12

035.13 Anden fisk, tørret/saltet - - - - Other fish, dried/salted 035.13

035.21 Torsk, saltet, i saltlage 155 5.535 135 5.218 Cod, salted or in brine 035.21

035.22 Ansjos, saltet, i saltlage - - - - Anchovies, salted or in brine 035.22

035.29 Anden fisk, saltet, i saltlage 3.709 47.128 3.778 50.565 Other fish, salted or in brine 035.29

035.30 Fisk, røget, inkl. filet 20.663 1.592.153 21.129 1.599.136 Smoked fish incl. fillets 035.30

035.40 Rogn og lever, tørret/røget/saltet 376 54.516 130 17.731 Roe and liver, dried/smoked/salted 035.40

035.50 Fiskemel, til menneskeføde - - - - Fish meal for human consumption 035.50

036 Krebs-/bløddyr, fersk/frosset/kogt: 3.803 172.589 5.004 183.986 Crustac./molluscs fresh/frozen/cooked:

036.11 Rejer, frosset 331 10.567 466 21.281 Shrimps and prawns, frozen 036.11

036.19 Andre krebsdyr, frosset 1.548 117.497 1.337 104.402 Other crustaceans, frozen 036.19

036.20 Krebsdyr, ikke frosset 186 12.284 249 18.853 Crustaceans, not frozen 036.20

036.31 Østers - - - - Oysters 036.31

036.33 Blæksprutte, fersk eller kølet - - 12 278 Squid, fresh or chilled 036.33

036.35 Andre bløddyr, fersk eller kølet - - 62 974 Other molluscs, fresh or chilled 036.35

036.37 Blæksprutte, frosset/tørret/saltet - - 1 18 Squid, frozen, dried or salted 036.37

036.39 Andre bløddyr, frosset/tørret/saltet 1.738 32.241 2.878 38.180 Other mooluscs, frozen/dried/salted 036.39

037 Fisk, krebs- og bløddyr, tilberedt: 618.277 4.996.863 662.710 5.180.027 Fish/crustaceans/molluscs prepared:

037.11 Laks, hele eller I stykker 295 24.608 930 64.846 Salmon, whole or cut 037.11

037.12 Sild, sardiner og brisling 27.756 411.971 46.212 464.951 Herring, pilchard and sprat 037.12

037.13 Tun og atlantisk bonit - - - - Tuna and Atlantic bonito 037.13

037.14 Makrel, hele eller i stykker 15.510 371.262 15.732 365.719 Mackerel, whole or cut 037.14

037.15 Anden fisk, undtagen hakket 26.385 842.324 26.848 820.204 Other fish except minced 037.15

037.16 Fisk ikke andetsteds nævnt 15.554 345.667 14.763 342.673 Fish, nowhere else indicated 037.16

037.17 Kaviar 571 40.465 568 43.087 Caviar 037.17

037.21 Krebsdyr 15.109 934.395 15.470 958.405 Crustaceans 037.21

037.22 Bløddyr 11.924 180.241 13.247 229.669 Molluscs 037.22

037.42 Mel af fisk og krebsdyr m.v. 375.906 1.513.967 388.685 1.614.235 Fish meal 037.42

411.11 Fiskeleverolie 72 923 286 600 Fish liver oil 411.11

411.12 Fiskeolie undtagen leverolie 129.195 331.040 139.968 275.638 Fish oil except liver oil 411.12

I alt fisk, krebs- og bløddyr 743.825 8.567.506 776.741 8.989.135 Total fish, crustaceans and molluscs

Anm.: Se noterne I tekstafsnittet. Kilde: Danmarks Statistik, Varestatistikken. TRANSLATION – See notes in the text section. Source: Statistics Denmark


108 Fiskeindustri / fishing industry

Tabel 5.2: Antal arbejdssteder, beskæftigelse og lønudgift i fiskeindustrien.

Places of work, employment, aggregate wage and salary costs.

Pr. 30/11 1999 Hovedstaden,

Københavns og

Roskilde amter

1

Frederiksborg,

Vestsjællands

og Storstrøms

amter

2

Bornholms

amt

3

Århus,

Vejle og

Fyns amter

4

Sønderjyllands

og Ribe

amter

5

Ringkøbing

og Viborg

amter

6

Nordjyllands

amt

7

Diskretionerede

amtsgrupper

Røgning og saltning af fisk m.v.

Antal arbejdssteder 3 4 9 10 8 7 13 - 54

Antal beskæftigede 24 82 45 256 427 192 552 - 1.578

Heraf: indehavere 1 2 5 6 5 5 7 - 31

- lønmodtagere 23 80 40 250 422 187 545 - 1.547

Samlet lønudgift

Fiskehermetik- og filetfabrikker

5.311 12.346 4.549 30.169 58.284 20.102 73.406 - 204.167

Antal arbejdssteder 6 6 14 14 15 30 33 - 118

Antal beskæftigede 72 86 752 763 612 1.255 1.422 - 4.962

Heraf: indehavere 3 0 3 1 1 6 0 - 14

- lønmodtagere 69 86 749 762 611 1.249 1.422 - 4.948

Samlet lønudgift

Fiskemelsfabrikker

12.088 12.848 130.148 156.559 78.961 218.892 274.949 - 884.446

Antal arbejdssteder - 1 1 1 1 2 2 - 8

Antal beskæftigede - … … … … … … 472 472

Heraf: indehavere - … … … … … … 2 2

- lønmodtagere - … … … … … … 470 470

Samlet lønudgift

Fiskeindustri i alt

- … … … … … … 138.448 138.448

Antal arbejdssteder 9 11 24 25 24 39 48 - 180

Antal beskæftigede 96 168 797 1.019 1.039 1.447 1.974 472 7.012

Heraf: indehavere 4 2 8 7 6 11 7 2 47

- lønmodtagere 92 166 789 1.012 1.033 1.436 1.967 470 6.965

Samlet lønudgift 17.399 25.194 134.697 186.728 137.245 238.994 348.355 138.448 1.227.061

Anm.: Brancemæssig afgrænsning efter Dansk Branchekode 1993 (DB93), se noterne i tekstafsnittet.

Samlet årlig lønudgift i 1.000 kroner for de ansatte ultimo november 1999. Kilde: Danmarks Statistik.

Tabel 5.3: Erhvervsbeskæftigelsesstatistik.

Employment in fishing and fish processing industry by branch and counties.

1999 Hovedstaden, Frederiksborg,

Københavns Vestsjællands

og Roskilde og Storstrøms

amter amter

1

2

Bornholms

amt

3

8

Hele

landet

TRANSLATION – Note: Industry delimitation according to the Danish DB93 nomenclature, see definitions

in the text section. – Columns. 7-7: Grouping of counties. 8: Unknown or discret information. 9: Total all

counties. – Rows, industry grouping. Antal = number, arbejdssteder = places of work, beskæftigede =

employed, heraf = of which, indehaver = owner, lønmodtagere = wage earners, samlet lønudgigt = annual

wage and salary costs in 1,000 DKK for all personnel employed by 30/11. Source: Statistics Denmark

Århus,

Vejle og

Fyns amter

4

Sønderjyllands

og Ribe

amter

5

Ringkøbing

og Viborg

amter

6

Nordjyllands

amt

7

Diskretio-

nerede

amtsgrupper

DB93 050100-050200: Fiskeri.

Opgjort for hele året: Antal arbejdssteder 92 439 178 483 256 669 505 - 2.623

- Antal fuldtidsbesk. (1) 13 183 154 266 485 893 608 - 2.602

- Samlet lønsum 3.098 55.974 57.732 78.358 178.527 340.433 223.775 - 937.945

Opgjort pr. 30/11: Antal ansatte 110 738 317 814 825 2.128 1.244 - 6.176

- Antal arbejdssteder 90 414 153 430 226 609 459 - 2.381

- 1 - 2 ansatte 85 356 115 347 117 313 278 - 1.611

- 3 - 5 ansatte 5 43 32 69 55 179 133 - 516

- 6 - 9 ansatte - 12 5 11 44 83 41 - 196

- 10 - 19 ansatte - 2 - 2 9 32 7 - 52

- 20 - 49 ansatte - - 1 1 1 2 - - 5

- 50 - 99 ansatte - 1 - - - - - - 1

Anm.: Branchemæssig afgrænsning efter Dansk Branchekode 1993 (DB93), se noterne i tekstafsnittet.

Samlet årlig lønsum i 1.000 kroner.

Noter : (1) Omfatter antal beskæftigede lønmodtagere.

Kilde: Danmarks Statistik.

8

9

Hele

landet

TRANSLATION – Note: Industry delimitation according to the Danish DB93 nomenclature, see definitions

in the text section. – Columns. 7-7: Grouping of counties. 8: Unknown or discret information. 9: Total all

Counties. – Rows, industry grouping. Antal = number, arbejdssteder = places of work, fuldtidsbesk. = full

time employed, ansatte = emplyees, samlet lønsum = total annual wage and salary costs in 1.000 DKK.

Notes: (1) Consist of number of employed wage earners.

Source: Statistics Denmark

9


Tabel 5.3: (fortsat) Erhvervsbeskæftigelsesstatistik.

Employment in fishing and fish processing industry by branch and counties.

1999 Hovedstaden, Frederiksborg,

Københavns Vestsjællands

og Roskilde og Storstrøms

amter amter

1

2

Bornholms

amt

3

Århus,

Vejle og

Fyns amter

4

Sønderjyllands

og Ribe

amter

5

Fiskeindustri / fishing industry 109

Ringkøbing

og Viborg

amter

6

Nordjyllands

amt

7

Diskretio-

nerede

amtsgrupper

DB93 152020: Røgning og saltning af fisk m.v.

Opgjort for hele året: Antal arbejdssteder 3 4 11 10 9 8 14 - 59

- Antal fuldtidsbesk. (1) 22 62 27 160 296 99 405 - 1.071

- Samlet lønsum 5.593 13.208 6.343 32.929 64.584 21.810 79.687 - 224.153

Opgjort pr. 30/11: Antal ansatte 24 82 45 256 427 192 552 - 1.578

- Antal arbejdssteder 3 4 9 10 8 7 13 - 54

- 1 - 2 ansatte 2 - 5 3 2 5 - - 17

- 3 - 5 ansatte - 1 2 4 1 - 2 - 10

- 6 - 9 ansatte - - - - - - 3 - 3

- 10 - 19 ansatte - 1 1 - 1 - 3 - 6

- 20 - 49 ansatte 1 2 1 1 - - 1 - 6

- 50 - 99 ansatte - - - 1 3 1 2 - 7

- 100 og derover - - - 1 1 1 2 - 5

DB93 152010: Fiskerihermetik og filetfabrikker.

Opgjort for hele året: Antal arbejdssteder 7 6 16 14 16 32 34 - 126

- Antal fuldtidsbesk. (1) 57 76 633 686 372 1.022 1.175 - 4.022

- Samlet lønsum 13.574 16.424 142.057 170.389 89.880 242.167 298.619 - 973.351

Opgjort pr. 30/11: Antal ansatte 72 86 752 763 612 1.255 1.422 - 4.962

- Antal arbejdssteder 6 6 14 14 15 30 33 - 118

- 1 - 2 ansatte 2 2 1 2 3 4 2 - 16

- 3 - 5 ansatte - - 3 1 1 6 2 - 13

- 6 - 9 ansatte 1 1 3 1 2 - 2 - 10

- 10 - 19 ansatte 1 2 1 1 1 4 8 - 18

- 20 - 49 ansatte 2 1 2 2 3 8 10 - 28

- 50 - 99 ansatte - - 1 5 3 5 5 - 19

- 100 og derover - - 3 2 2 3 4 - 14

DB93 152030: Fiskemelsfabrikker.

Opgjort for hele året: Antal arbejdssteder - 1 1 1 1 2 2 - 8

- Antal fuldtidsbesk. (1) - .. .. .. .. .. .. 409 409

- Samlet lønsum - .. .. .. .. .. .. 143.471 143.471

Opgjort pr. 30/11: Antal ansatte - .. .. .. .. .. .. 472 472

- Antal arbejdssteder - 1 1 1 1 2 2 - 8

- 1 - 2 ansatte - 1 - 1 - - - - 2

- 3 - 5 ansatte - - 1 - - - - - 1

- 6 - 9 ansatte - - - - - - 1 - 1

- 20 - 49 ansatte - - - - - 1 - - 1

- 100 og derover - - - - 1 1 1 - 3

DSE 511710, 513810: Engrossalg af fisk m.v.,

samt fiskeauktioner.

Opgjort for hele året: Antal arbejdssteder 53 43 4 45 40 68 114 - 367

- Antal fuldtidsbesk. (1) 262 155 14 177 215 706 683 - 2.212

- Samlet lønsum 71.407 45.669 3.712 51.230 58.402 189.384 200.811 - 620.613

Opgjort pr. 30/11: Antal ansatte 318 243 8 268 326 925 1.011 - 3.099

- Antal arbejdssteder 46 40 3 42 38 68 103 - 340

- 1 - 2 ansatte 26 21 2 17 13 19 28 - 126

- 3 - 5 ansatte 6 8 - 8 12 8 25 - 67

- 6 - 9 ansatte 7 6 1 7 4 5 21 - 51

- 10 - 19 ansatte 3 3 - 7 3 20 14 - 50

- 20 - 49 ansatte 3 1 - 3 6 15 13 - 41

- 50 - 99 ansatte 1 1 - - - - 2 - 4

- 100 og derover - - - - - 1 - - 1

DB93 522300: Detailsalg af fisk m.v.

Opgjort for hele året: Antal arbejdssteder 56 72 8 69 36 24 40 - 305

- Antal fuldtidsbesk. (1) 66 55 14 158 13 40 33 - 379

- Samlet lønsum 14.479 11.223 3.630 32.785 2.675 7.590 7.191 - 79.572

Opgjort pr. 30/11: Antal ansatte 154 190 26 353 63 110 102 - 998

- Antal arbejdssteder 53 63 7 64 34 22 39 - 282

- 1 - 2 ansatte 32 42 3 34 27 13 27 - 178

- 3 - 5 ansatte 15 14 2 8 5 5 8 - 57

- 6 - 9 ansatte 4 3 2 12 2 2 2 - 27

- 10 - 19 ansatte 2 3 - 7 - 1 2 - 15

- 20 - 49 ansatte - 1 - 2 - 1 - - 4

- 50 - 99 ansatte - - - 1 - - - - 1

Anm.: Branchemæssig afgrænsning efter Dansk Branchekode 1993 (DB93), se noterne i tekstafsnittet.

Samlet årlig lønsum i 1.000 kroner.

Noter : (1) Omfatter antal beskæftigede lønmodtagere.

Kilde: Danmarks Statistik.

8

Hele

landet

TRANSLATION – Note: Industry delimitation according to the Danish DB93 nomenclature, see definitions

in the text section. – Columns. 7-7: Grouping of counties. 8: Unknown or discret information. 9: Total all

Counties. – Rows, industry grouping. Antal = number, arbejdssteder = places of work, fuldtidsbesk. = full

time employed, ansatte = emplyees, samlet lønsum = total annual wage and salary costs in 1.000 DKK.

Notes: (1) Consist of number of employed wage earners. Source: Statistics Denmark

9


110 Fiskeindustri / fishing industry

Tabel 5.4: Momsregistrerede virksomheder indenfor fiskeindustri og handel med fisk m.m.

Business units and sales registered for VAT settlement.

1999 Hovedstaden,

Københavns og

Roskilde amter

1

Frederiksborg,

Vestsjællands

og Storstrøms

amter

2

Bornholms

amt

3

Århus,

Vejle og

Fyns amter

4

Sønderjyllands

og Ribe amter

5

Ringkøbing

og Viborg

amter

6

Nordjyllands

amt

DB93 050100-050200: Fiskeri.

1. antal registrerede enheder 118 572 205 586 316 830 672 3.299

2. afgiftsangivet omsætning 30 380.968 228.940 550.717 715.409 1.305.300 941.019 4.122.383

3. afgiftsfri eksport 1.228 112.473 5.110 105.932 57.269 83.272 26.938 392.221

4. afgiftsangivet køb 12.585 186.395 44.316 314.507 325.591 449.934 323.967 1.657.296

5. gennemsnitlig omsætning 257 666 1.117 940 2.264 1.573 1.400 8.217

DB93 152020: Røgning og saltning

af fisk m.v.

1. antal registrerede enheder 6 6 7 11 10 9 14 63

2. afgiftsangivet omsætning 18.783 90.403 24.333 224.177 411.540 195.331 426.479 1.391.046

3. afgiftsfri eksport 282 54.090 7.051 182.005 328.027 127.069 334.268 1.032.791

4. afgiftsangivet køb 20.952 69.837 15.989 186.883 272.009 169.752 344.769 1.080.191

5. gennemsnitlig omsætning 3.131 15.067 3.476 20.380 41.154 21.703 30.463 135.374

DB93 152010: Fiskehermetik og

filetfabrikker.

1. antal registrerede enheder 10 5 11 12 14 24 25 101

2. afgiftsangivet omsætning 189.336 109.711 812.851 1.079.701 753.905 1.776.940 1.809.751 6.532.196

3. afgiftsfri eksport 38.747 52.760 616.734 737.774 424.320 904.423 1.245.126 4.019.882

4. afgiftsangivet køb 155.842 105.457 491.408 773.258 627.998 1.588.450 1.463.454 5.205.866

5. gennemsnitlig omsætning 18.934 21.942 73.896 89.975 53.850 74.039 72.390 405.026

DB93 152030: Fiskemelsfabrikker

1. antal registrerede enheder - 1 1 1 1 2 3 9

2. afgiftsangivet omsætning - … … … … … … 2.084.597

3. afgiftsfri eksport - … … … … … … 862.809

4. afgiftsangivet køb - … … … … … … 1.895.324

5. gennemsnitlig omsætning - … … … … … … 231.622

DSE 511610, 513810: Engrossalg

af fisk m.v.

1. antal registrerede enheder 82 60 8 73 78 97 151 549

2. afgiftsangivet omsætning 782.617 882.145 61.974 1.590.954 1.301.281 4.723.674 7.957.498 17.300.142

3. afgiftsfri eksport 337.843 206.009 5.326 948.943 883.204 1.679.795 4.948.533 9.009.652

4. afgiftsangivet køb 695.460 790.789 55.960 1.450.345 1.115.667 4.369.729 7.156.108 15.634.058

5. gennemsnitlig omsætning 9.544 14.702 7.747 21.794 16.683 48.698 52.699 171.867

DB93 522300: Detailsalg af

fisk m.v.

1. antal registrerede enheder 63 76 9 74 39 30 41 332

2. afgiftsangivet omsætning 106.863 97.620 15.567 184.616 42.334 44.611 48.299 539.909

3. afgiftsfri eksport 0 99 25 371 295 8 97 894

4. afgiftsangivet køb 79.383 76.587 10.336 143.767 34.006 32.423 36.548 413.050

5. gennemsnitlig omsætning 1.696 1.284 1.730 2.495 1.085 1.487 1.178 10.956

Anm.: Branchemæssig afgrænsning efter Dansk Branchekode 1993 (DB93), se noterne i tekstafsnittet.

Omsætning, eksport og køb i 1.000 kroner. Kilde: Danmarks Statistik.

7

Hele

landet

TRANSLATION – Columns. 1-7: Grouping of counties. 8: Total all counties. – Rows, industry grouping

according to the Danish DB93 nomenclature, see definitions in the text section. – 1: Total number of units

registered during the year. 2: Sales reported for VAT settlement. 3: Of which VAT-exempt exports. 4:

Purchases reported for VAT settlement. 5: Average sales. Source: Statistics Denmark.

8


Tabel 5.5: Regnskabsstatistik for fiskeindustri og handel med fisk m.m.

Accounts statistics for the fishing industry and fish trade companies.

1999 Røgning og

saltning af

fisk m.v.

1

Fiskehermetik-,

fiskefars- og

fiskefiletfabrikker

2

Fiskemels-

fabrikker

1.000 kr.

3

Engrossalg

af fisk m.v.

4

Detailsalg

af fisk m.v.

5

Fiskeindustri / fishing industry 111

Resultatopgørelse: Operating results:

Omsætning 1.339.220 6.684.011 1.885.568 17.738.877 552.694 Turnover

+ Andre driftsindtægter 10.003 48.418 28.599 71.283 10.323 + Other operating income

- Vareforbrug 885.546 4.771.617 1.505.501 15.793.520 345.630 - Cost of goods sold

- Køb af lønarbejde, underentrepriser 14.291 11.988 773 18.617 0 - Purchase of paid work and subcontracts

- Løn, pension m.v. 244.495 974.891 135.794 637.032 87.487 - Wages, pensions etc.

- Af- og nedskrivninger 26.534 166.420 69.101 175.652 10.095 - Depreciation and write-downs

- Andre ordinære udgifter 139.206 645.987 197.392 832.661 62.243 - Other ordinary expenses

= Ordinært resultat 39.151 161.526 5.606 352.678 57.562 = Profit on ordinary activities

+ Finansielle indtægter 9.227 70.170 8.962 120.793 923 + Financial income

- finansielle udgifter 19.873 117.258 16.861 135.962 9.137 - Financial expenditure

- Ekstraordinære udgifter, netto -208 17.537 123 -7.378 -8 - Extraordinary expenses, net

- Selskabsskat 7.306 25.375 2.350 107.962 1.048 - Corporation tax

= Resultat efter selskabsskat 21.407 71.526 -4.766 236.925 48.308 = Net profit

Balance: Balance sheet:

Immaterielle anlægsaktiver 6.008 8.423 5 48.335 6.685 Intangible assets

+ Grunde og bygninger 88.841 722.026 20.778 243.236 63.906 + Land and buildings

+ Tekniske anlæg og maskiner 79.144 342.102 108.653 58.521 7.934 + Plant and machinery

+ Andre driftsmidler 42.590 135.272 40.989 238.357 16.293 + Other plant and machinery

+ Finansielle anlægsaktiver 18.752 446.402 55.440 506.970 7.001 + Fixed asset investments

= Anlægsaktiver i alt 235.335 1.654.225 225.865 1.095.419 101.819 = Total fixed assets

Varelagre 108.760 843.910 196.739 865.689 24.969 Stocks

+ Tilgodehavender fra salg 228.673 832.464 212.259 1.903.046 17.217 + Trade debtors

+ Øvrige omsætningsaktiver 81.324 415.859 101.074 777.649 30.219 + Other current assets

= Omsætningsaktiver i alt 418.757 2.092.233 510.072 3.546.384 72.405 = Total current assets

Aktiver i alt = Passiver i alt 654.092 3.746.458 735.937 4.641.803 174.224 Total assets = Total liabilities

Egenkapital 122.816 1.172.826 152.526 982.031 10.366 Shareholders’ equity

Hensættelser 13.904 153.209 0 38.142 1.564 Provisions

Langfristet gæld 87.507 687.124 130.113 393.577 55.580 Long-term debt

Kortfristet gæld til leverandører 128.372 492.842 116.380 1.335.879 25.995 Short-term debt to suppliers

Anden kortfristet gæld 301.493 1.240.457 336.918 1.892.174 80.719 Other short-term debt

Investeringer, netto 33.510 180.440 88.324 119.641 13.079 Net investments

Nøgletal, gennemsnit: Ratios, average:

Alle firmaer:

Procent

All businesses:

Bruttoavance 32,8 28,4 20,1 10,9 37,5 Gross margin ratio

Alle firmaer:

1.000 kr.

All businesses:

Omsætning pr. beskæftiget 1.208 1.713 5.011 8.041 860 Turnover per staff member

Løn pr. ansat 218 238 342

Procent

283 201 Wages per employee

A/S, Aps, Amba, m.v.: Public / private limited company, cooperative

society etc.:

Overskudsgrad 2,5 2,4 0,3 1,9 2,8 Operating profit margin

Egenkapitalens forrentning 14,5 6,0 - 2,9 21,2 9,2 Return on equity

Soliditet 18,7 31,7 20,7 21,1 11,9 Solvency

Enkeltmandsfirmaer og I/S: Sole proprietorships and partnerships:

Overskudsgrad 7,9 4,5 … 3,4 12,8 Operating profit margin

Egenkapitalens forrentning 61,2 184,8 … 58,4 … Return on equity

Soliditet 19,8 3,9 … 21,5 2,7 Solvency

Anm.: Branchemæssig afgrænsning efter Dansk Branchekode 1993 (DB93), se noter og definitioner af

begreber i tekstafsnittet.

Kilde: Danmarks Statistik.

TRANSLATION – Industry delimitation according to the Danish DB93 nomenclature, see notes and

definitions of concepts in the text section. – Columns. 1: Smoking, salting, brine or curing. 2: Canning,

preserving and processing of fish etc. and fish fillet factories. 3: Fish meal manufacturing. 4: Wholesale

companies for fish etc. 5: Retail trade companies for fish etc.

Source: Statistics Denmark.


112 Fiskeindustri / fishing industry

More magazines by this user
Similar magazines