Samarbejdet mellem skole og hjem - også gennem - Nørholm Skole

noerholmskole.dk

Samarbejdet mellem skole og hjem - også gennem - Nørholm Skole

Klasseforældreråd på

Nørholm Skole


Samarbejdet mellem skole og hjem - oggennem

klasseforældrerådet

Klasseforældrerådene har flere forskellige funktioner knyttet til trivsel og udgør derfor

et vigtigt bindeled mellem skolen og forældrene. Klasseforældrerådet tager

almindeligvis initiativ til forskellige aktiviteter, der har til formål at ryste børnegruppen

og forældregruppen bedre sammen internt såvel som på tværs. Herudover er det

hensigten, at klasseforældrerådene også tager del i tilrettelæggelsen og afholdelsen af

forældremøder og andre aktiviteter, der er relateret til klassens trivsel.

På vores skole er der særlig gunstige betingelser for forældreindflydelse og samarbejde

mellem skolen og klasseforældrerådene. Erfaringer og ideer kan hurtigt formidles,

ligesom særlige indsatser og initiativer nemt iværksættes. Lærerne, pædagogerne,

ledelsen og skolebestyrelsen er nemt tilgængelige og tæt på forældregruppen - alt

sammen en stor fordel og noget vi skal værne om.

Alligevel kan det ske, at man som forældre ikke føler sig hørt eller forstået. Så er det

vigtigt at vide, hvem man skal gå til. Proceduren er følgende: altid først en henvendelse

til klasselæreren/faglæreren. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt da til skolens ledelse, så

skolebestyrelsen og i sidste ende skole- og kulturforvaltningen og måske det politiske

udvalg.


Når bare forældrene har det godt sammen…

Jo bedre forældrene kender hinanden, jo nemmere er det at forstå baggrunden for

hinandens erfaringer og problemer og dermed også nemmere at bidrage til løsningen af

de problemer, som af og til følger i kølvandet på børns skolegang.

Når forældre respekterer hinanden, taler pænt til hinanden og om hinanden, så smitter

det positivt af på børnenes samvær. De bliver bedre til at respektere hinanden på trods af

sociale, kulturelle og personlige forskelle, ligesom de bliver bedre til at løse konflikter.

Forældrene får på den anden side også nemmere ved at tage svære snakke med hinanden

om deres børn og diskutere retningslinjer for ”komme-hjem-tider”, mobiltelefoner,

deltagelse i internetbaserede sociale netværk mv.

Klasseforældrerådets opgave er at inspirere til et godt miljø i klassen ved at styrke det

uformelle samarbejde imellem forældrene og imellem forældre og lærere.

Klasseforældrerådet mødes så ofte, de ønsker og drøfter sager af betydning for klassen

som helhed. Det er i den forbindelse vigtigt, at klasseforældrerådet er sig bevidst, at det

ikke er et forum for sagsbehandling hverken i forhold til enkelte børn, personale eller

andre forældre. Klasseforældrerådet har ikke nogen formel kompetence og er dermed

heller ikke omfattet af tavshedspligt.


Sociale arrangementer er gode til at ryste børn og forældre sammen.

Klasseforældrerådene kan f.eks. arrangere:

o En tur i svømmehallen

o En bålaften/eftermiddag (der er et fint bålsted ved shelter, som ligger 100m fra fjorden )

o En overnatning på skolen

o Biograftur for forældrene

o Fælles forældre/barn-tur

o En kælketur

o Fællesspisning

o Fælles fødselsdage

Klasseforældrerådets opgaver

○ Byde nye forældre velkommen i klassen

○ Medvirke ved tilrettelæggelse og mødeledelse i forbindelse med forældremøder

○ Tage initiativ til fællesarrangementer i klassen

○ Praktiske gøremål så som administration af klassekasse og forplejning til

arrangementer

○ Informere klasselæreren om tiltag og/eller problemer i klassen af fælles interesse


Hvordan arbejder klasseforældrerådet

○ Klasseforældrerådet består af 3-5 forældre, der vælges på det første fælles

forældremøde efter sommerferien. Vi anbefaler, at klasseforældrerådet består af en

blanding af ”nyvalgte” og ”gamle” forældre, ligesom vi også anbefaler en

turnusordning, så alle hjem i løbet af de 7 skoleår på Nørholm skole tager en periode i

klasseforældrerådet.

○ Klasselæreren er ikke medlem af klasseforældrerådet, men klasselæreren forventes at

deltage i 1-2 klasseforældrerådsmøder om året. Mødedatoer aftales ved det store

forældremøde i begyndelsen af skoleåret.

○ Klasseforældrerådet vælger indbyrdes en kontaktperson, som indkalder til møder i

klasseforældrerådet og udarbejder dagsordner hertil.

Skolebestyrelsen afholder i forlængelse af det fælles forældremøde et møde med alle

klasseforældreråd.

Nørholm skole, Nørholmsvej 480, 9240 Nibe. Tlf.: 98 34 16 24

Klasseforældrerådspjecen findes også på skolens hjemmeside: www.noerholmskole.dk


Medlemmer af skolebestyrelsen, august 2011

Formand

Anja Jørgensen

Nørholm Bygade 52

9240 Nibe

Tlf. 98 34 26 21

anjaj@socsci.aau.dk

Randi Duus Petersen

Ananasvej 70

9000 Aalborg

tlf. 98 18 78 78

randiduuspetersen@stofanet.dk

Mette Herold Jensen

Hanedamsvej 24 9240 Nibe

tlf. 51 24 90 12

mhj@nano.aau.dk

Charlotte Anholm Nørgaard

Tømrergyden 6 9000 Aalborg

tlf. 96 71 71 10

c-p@mail.dk

Susanne Tjørnelund Meisner

Nørholm Bygade 58 B

9240 Nibe

tlf. 98 16 23 13

stm@adm.aau.dk

Marianne Høgsbro

Hanedamsvej 28

9240 Nibe

Tlf. 98 34 20 50

cemaku@mail.dk

Henrik Lauridsen

Nældevej 35

9000 Aalborg

Tlf. 98 38 48 68

henriklauridsen@hotmail.com

Skoleleder:

Steen Birkedal Nielsen

Viceskoleleder:

Mariann Fjeldgaard

Leder af Fidusen:

Kirsten Arden Pedersen

Medarbejderrepræsentanter

Elisabeth Reinewald, skolen

Anne Lis Ilsøe, DUS

More magazines by this user
Similar magazines