Referat - Økonomiudvalget - Ringsted Kommune

ringsted.dk

Referat - Økonomiudvalget - Ringsted Kommune

Referat - Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Indholdsfortegnelse

Punkt/Tekst Side Bilag

228. Budgetmæssige konsekvenser 443

Sager fra Byplan- og Boligudvalget

229. Fysisk- og økonomisk genopretning af afdeling

21 Kristoffersvej under Ringsted By’s

Boligselskab 446

230. Lokalplan 174 (forslag) – boliger i den nordlige

del af Sneslev – og kommuneplantillæg 25 448

Sager fra Miljø- og Teknikudvalget:

231. Udbud af kommunale miljøopgaver 450

232. Vej- og tunneladgang til Klosterparkområdet 452

Sager fra Børne- og Undervisningsudvalget:

233. Finansiering af ud- og ombygning af

Nordbakkeskolen 455

234. Frigivelse af anlægsmidler til dagtilbud for

børn 456

235. Rammeaftale om samarbejdet mellem Vest-

sjællands Amt og kommunerne i amtet om den

vidtgående specialundervisning 457

236. Ombygning af pavillon v/Kastaniehaven 459

237. Tidsplan for valg til skolebestyrelser i 2006 460

238. Ansøgning om afholdelse af forskudte valg til

skolebestyrelserne ved Kildeskolen og

Vetterslev-Høm skole 461

Sag fra Kultur- og Serviceudvalget:

239. Kulturarvskommuner 463

Sager fra Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

240. Vedtægtsændring – Formidlingscenter

Midtsjælland 464

241. Frit valg på ældreområdet – takster 2006 466

242. Hjemmeplejens udvikling 468

Sag fra alle fagudvalg

243. Budgetrapportering 469

64/2005*

292/2005*

296/2005*

297/2005*

298/2005*

34/2005*

305/2005*

305/2004*

306/2005*

307/2005*

299/2005*


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Øvrige sager

244. Linieføring af jernbane København - Ringsted 470

245. Budgetrapportering – Økonomiudvalgets

budgetområde 475

246. Overtagelse af amtsopgaver 475

247. Genåbning af budgetterne for 2006 477

248. Status på gardinsag 479

Lukket dagsorden

Øvrige sager

249. Konsulentundersøgelse i arbejdsmarkeds-

afdelingen som led i forberedelse til

kommunalreformen. 480

250. Status på erstatningssag 480

251. Eventuelt 480

Side 441

Form.init.:

300/2005*

301/2005*

302/2005*

303/2005*

309/2005*

310/2005*

308/2005*

110/2005

282/2005

Bilag Punkt Mappe

310/2005* Byrådets høringssvar den 13. november

1998, omkring linieføringen.

309/2005* Strategianalysens sammenfatning og

hovedkonklusioner – linieføring af jernbane

København - Ringsted

308/2005* Budgetrapport pr. 30. september 2005 -

Økonomiudvalget

307/2005* Udviklingen i hjemmeplejen oktober

2005

306/2005* Frit valg på ældreområdet – takster

2006

244

244

245

242 10/2005

241 10/2005

305/2005* Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2006 237 10/2005

303/2003* Budgetrapport pr. 30. september 2005

– Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

243 10/2005

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

302/2005* Budgetrapport pr. 30. september 2005 –

Børne- og Undervisningsudvalget

301/2005* Budgetrapport pr. 30. september 2005 –

Kultur- og Serviceudvalget

300/2005* Budgetrapport pr. 30. september 2005 -

Miljø- og Teknikudvalget

299/2005* Budgetrapport pr. 30. september 2005

– Byplan- og Boligudvalget

298/2005* Skitseforslag Tunnel ved Nørretorv –

alternativ 2

297/2005* Skitseforslag Tunnel ved Nørretorv –

alternativ 1

296/2005* Tegning over tilslutning Factory Outlet –

Nordre Ringvej

292/2005* Forslag til lokalplan 174 for boliger i

Sneslev

282/2005 Analyse af Arbejdsmarkedsafdelingen –

statusnotat 26. september 2005.

110/2005 Konsulentundersøgelse Arbejdsmarkedsafdelingen.

64/2005* Principper for udstykning til parcelhusgrunde

Sneslev

34/2005* Følgeskrivelse af rammeaftale om samarbejdet

mellem Vestsjællands Amt og

kommunerne i amtet om den vidtgående

specialundervisning

305/2004* Vedtægt for I/S Formidlingscenter Midtsjælland

*) Bilaget er offentliggjort

Side 442

Form.init.:

243 10/2005

243 10/2005

243 10/2005

243 10/2005

232 10/2005

232 10/2005

232 10/2005

230 10/2005

249 9/2005

249 4/2005

230 3/2005

235 2/2005

240 10/2004

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Fraværende: Ingen

228. Budgetmæssige konsekvenser

Side 443

Form.init.:

Kommunens samlede kassebeholdning er pr. 29. november 2005 opgjort

til 152,2 mio. kr.

Grafen viser henholdsvis samlet og gennemsnitlig kassebeholdning

gennem det seneste år.

Gennemsnitsbeholdning er beregnet over 1 år efter Indenrigsministeriets

regler. Opgørelsen omfatter perioden 30/11 2004 - 29/11 2005.

Mio. kr.

300

250

200

150

100

50

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Gennemsnit

Samlet

beholdning

I opgørelsen er ikke fratrukket 29,3 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerer

i perioden 1/10 2005 - 1/1 2007 jf. lov om midlertidig binding af

kommunernes overskudslikviditet.

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

De budgetmæssige konsekvenser og ultimobeholdninger er opgjort til:

Beløb i mio. kr. 2005 2006 2007 2008 2009

Budgetmæssige konsekvenser af dette møde:

Skattefinansieret:

Overførsler fra 2005 og revurdering

af kasernebudget

26,3 -38,3 4,7 2,8 -5,7

Af de afsatte 30 mio. kr., der i

budgettet er forudsat overført

anvendes

Brugerfinansieret:

-26,3 26,3

Spildevandsanlæg 7,0 -3,1 2,1 2,1 2,2

Varmeforsyning 2,9 -3,0 -0,7 -0,3

Vandforsyning -1,2 0,2 1,5 2,8 0,1

Beløb i mio. kr. 2005 2006 2007 2008 2009

Samlet beholdning ultimo året 64 19 24 27 32

Forsyningsvirksomhedernes del heraf:

Kloak 40 28 10 4

Renovation 3 7 12

Varmeforsyning 12 9

Vandforsyning

Skattefinansieret

13 14 14 14 8

beholdning ultimo året

Skattefinansieret beholdnings

sammensætning:

Forsyningsvirksomhedernes gæld:

-1 -32 -3 2 12

Kloak -8

Renovation -6 -1

Varmeforsyning

Øvrig skattefinansieret

-11 -14 -15

beholdning

I alt skattefinansieret

4 -31 8 16 35

beholdning

-1 -32 -3 2 12

Side 444

Form.init.:

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 445

Form.init.:

Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort

til:

Restgæld i mio kr. ult. året 2005 2006 2007 2008 2009

Kommunelån 287,0 322,5 322,3 337,7 341,3

Lån til ældre- og handicapboliger 68,2 65,4 62,2 58,8 55,2

I alt restgæld ult. året 355,2 387,9 384,5 396,5 396,5

Sagsident: 2004-262

Ej til stede:

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Sager fra Byplan- og Boligudvalget

Side 446

Form.init.:

229. Fysisk- og økonomisk genopretning af afdeling 21 Kristoffersvej

under Ringsted By’s Boligselskab

KAB fremsender på vegne af Ringsted By’s Boligselskab revideret skema

A-ansøgning vedrørende byggeskaderenovering af afdeling 21

Kristoffersvej. Projektet omfatter såvel fysisk- som økonomisk genopretning

af afdelingen. Materialet indeholder samtidig korrektion af

driftsbudgettet, så ansøgningen er tilpasset driftsbudget for 2006.

Beskrivelse af sagen

Projektet omfatter fysisk genopretning af 87 lejligheder beliggende

Kristoffersvej 2-178. Den fysiske genopretning består af byggeskadearbejder,

hvor de største poster er:

- udbedring af konstruktive svigt og følgearbejder,

- udskiftning af vinduer og døre,

- delvis renovering af murede facader,

- kuldebro ved ”knast”,

- etablering af bedre ventilation og afhjælpning af

fugt/skimmelsvamp,

Det samlede projekt for den fysiske genopretning er prissat til 24,612

mio. kr. incl. moms. Heri indgår en udgift på 1,3 mio. kr. for totalrenovering

af 2 boliger (Kristoffersvej 2 og 14) i 2003. Den samlede udgift til

renovering af disse boliger løb op i 2,4 mio. kr. Her har Landsbyggefonden

accepteret, at 1,3 mio. af denne udgift kan indregnes og medtages

i det samlede projekt for den fysiske genopretning, og således

finansieres med støttede lån. De resterende udgifter på 1,1 mio. kr.

udredes gennem den økonomiske genopretning.

Den økonomiske genopretning omfatter et kapitalskud på 2,6 mio. kr.

Der er forudsat tilvejebragt af Landsbyggefonden med 2/5, Boligselskabet

1/5, Realkreditinstituttet 1/5 og Kommunen med 1/5. Beløbet

udgør 0,523 mio. kr. pr. 1/5. Kapitaltilskuddet skal anvendes til dækning

af afdelingens opsamlede driftsunderskud. Der især stammer fra

manglende husleje på grund af ledige boliger samt udgifterne til totalrenoveringen

af boligerne Kristoffersvej 2 og 14. Derudover skal der

foretages en låneomlægning af eksisterende pantsætning til evt. rentetilpasningslån.

Der forventes i den anledning en omprioriteringsgevinst

på 1,0 mio. kr., der sammen med forventede driftsbesparelser og en

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 447

Form.init.:

årlig egenbetaling af boligselskabet på 0,3 mio. kr., vil kunne give en

huslejenedsættelse på 115 kr. pr. m² boligareal årligt. Det vil sige at

huslejen vil kunne nedsættes til 741 kr. pr. m² boligareal årligt.

Finansiering af den fysiske genopretning på 24,6 mio. kr. tilvejebringes

ved omprioritering af afdelingens eksisterende højtforrentede lån til et

nyt lavtforrentet lån. Det er således den årlige rentebesparelse der

finansierer genopretningen.

Da omprioriteringen forudsættes foretaget straks, vil der typisk opstå et

provenu ved omlægningen. Dette provenu skal jfr. reglerne placeres i

afdelingen på en reguleringskonto. Forbrug af reguleringskontoen kan

kun ske efter forudgående godkendelse af Byrådet, Landsbyggefonden

og Boligorganisationen. Det er fastsat i Landsbyggefondens regulativ

vedrørende sådanne lån, hvad eventuelt provenu kan/må anvendes til.

Den samlede anskaffelsessum på 24,6 mio. kr. finansieres med støttede

lån. Lånet kræver kommunegaranti på 80% af den del af belåningen,

der får pantsikkerhed ud over ejendommens værdi. Landsbyggefonden

godtgør kommunen 50% af eventuelle tab i forbindelse med

garantien. Den foreløbige garanti er beregnet til 24,6 mio. kr.

Kommunen har i sagen udbedt sig redegørelser for bygningernes stabilitet.

Boligselskabet oplyser, at udbedringen af stabilitetsforholdene

indgår i byggeskadesagen.

Kommunen har endvidere udbedt sig redegørelse om årsagen til indeklimaproblemerne

i Kristoffersvej 2, efter at boligen er blevet totalrenoveret.

Arkitektfirmaet Mangor & Nagel har for boligselskabet udarbejdet

en rapport, hvis konklusion er, at fugtproblemerne sandsynligvis skyldes

beboeradfærd. Ved besigtigelse af boligen har forvaltningen konstateret

vandindtrængning ved rørindføring i gulvet.

Ansøgningen vedrører kun afdeling 21, idet det økonomiske grundlag

for afdeling 24 endnu ikke er afklaret i Landsbyggefonden.

Høring

Ingen

Vurdering

Omhandlet løsning af afdelingens problemer synes umiddelbart at være

bæredygtige. Ved nedsættelse af lejeniveauet vil afdelingen tillige

være konkurrencedygtige med andre almene afdelinger i området. Til

sammenligning kan det oplyses, at Andelsboligforeningens bebyggelse

på Abelsvej i samme område, har et lejeniveau på 695 kr. pr. m² årligt

Økonomi

Sagen kræver et kapitalskud fra kommunen på 0,523 mio. kr. Tillige

skal der gives garanti for den del af belåningen der får pantsikkerhed

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 448

Form.init.:

ud over 80 % af ejendommens værdi, for så vidt angår finansieringen

af byggeskadeudgifterne m.m. Konvertering af eksisterende lån kræver

ikke yderligere garantier, idet allerede afgivne garantier automatisk

overføres til nye lån, idet der er tale om genopretning efter reglerne om

særlig støtte til visse almene boliger.

Pengene foreslås afholdt af rammen afsat i 2006, til indskud i Landsbyggefonden.

Byplan- og Boligudvalget indstiller den 21. november 2005, at:

− skema A-ansøgningen med bilag godkendes og videresendes

til Landsbyggefonden, med en anskaffelsessum på

24,6 mio. kr.,

− der ydes kapitalskud på 0,5 mio. kr. finansieret som foreslået,

− der ydes kommunegaranti for byggeskadelånet inden for

en ramme på 24,6 mio. kr.

− der godkendes et lejeniveau på 741 kr. pr. m² årligt,

− administrationen bemyndiges til at meddele endeligt tilsagn

på Landsbyggefondens vegne såfremt skema B overholder

rammen godkendt i skema A,

− administrationen bemyndiges til at godkende forbrug af reguleringskontoen

under forudsætning af, at reglerne herom

er overholdt.

Sagsident: 1997/01568, 2004/00914, 2005/1981

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede: Michel Steen-Hansen

230. Lokalplan 174 (forslag) – boliger i den nordlige del af Sneslev

– og kommuneplantillæg 25

Ejer har anmodet om tilladelse til at udstykke 10 parcelhusgrunde på

Sneslev idrætsplads. Det første udstykningsforslag er tidligere udsendt

som bilag 64/2005. Idrætsforeningen er nedlagt, og pladsen har ligget

ubenyttet hen. Forslaget om at ændre anvendelsen til boligformål har

været i forudgående høring i 2004.

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 64/2005


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 449

Form.init.:

Byplan- og Boligudvalget besluttede den 14. marts 2005, at der udarbejdes

lokalplan og kommuneplantillæg efter følgende principper:

− udstykningsplanen bearbejdes med henblik på at sikre bevaringsværdig

beplantning samt eksisterende vandledning og renvandstank

− der åbnes mulighed for opførelse af åben-lav bebyggelse

− det maksimale antal boliger fastsættes til 10

− der fastsættes bestemmelser for beplantning mod det åbne

land

− der etableres vejadgang nord for området

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 174, der tidligere er

udsendt som bilag 292/2005. Lokalplanen åbner mulighed for opførelse

af 10 parcelhuse på grunde mellem 800 og 1.300 m 2 . Desuden reserveres

et ubebygget areal omkring den eksisterende vandtank i områdets

sydøstlige hjørne. Vandledningen flyttes mod øst og kommer til

at ligge langs skel mod de eksisterende ejendomme ved Haslevvej.

Ledningen bliver sikret dels af lokalplanens bestemmelser, dels af en

tinglyst deklaration. Boligområdet vejbetjenes af en ny vej fra Haslevvej,

mens adgang til vandtanken fortsat sker ad en privat fællesvej

sydøst for udstykningen. Den eksisterende vej til idrætspladsen nedlægges.

Lokalplanen sikrer, at nogle af de mest markante træer i områdets afgrænsning

mod sydvest og nordøst bevares. Med hensyn til bebyggelsens

omfang, placering og udseende tager lokalplanen udgangspunkt i

den gældende lokalplan 7-2, som blandt andet bestemmer, at

bebyggelsen skal opføres som muret byggeri, og tage skal dækkes

med røde teglsten. Med vedtagelse af lokalplan 174 aflyses en del af

lokalplan 7-2.

Høring

Ifølge planloven skal et lokalplanforslag i offentlig høring i mindst 8

uger.

Vurdering

Ingen.

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 292/2005


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 450

Form.init.:

Økonomi

Afledte økonomiske konsekvenser vedrører de brugerfinansierede områder.

Byplan- og Boligudvalget indstiller den 21. november 2005, at forslag

til lokalplan 174 og kommuneplantillæg nr. 25 sendes i offentlig

høring i 8 uger.

Sagsident:2005-4722

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede: Michel Steen-Hansen

Sager fra Miljø- og Teknikudvalget:

231. Udbud af kommunale miljøopgaver

Byrådet besluttede på mødet den 8. december 2003, at man inden

udgangen af 2004 ville drøfte spørgsmålet om udbud af kommunale

miljøopgaver igen. På Byrådets møde den 6. december 2004, hvor

spørgsmålet igen blev drøftet, blev det besluttet, at sagen skulle udsættes

til november 2005.

Beskrivelse af sagen

Byrådet gennemførte den 28. oktober 2003 en temadebat om udbud af

kommunale opgaver mv. Materiale fra temadebatten er i sagen.

Der blev bl.a. redegjort for, at det vil være muligt at udbyde den sagsforberedende

del af miljøopgaverne til private firmaer og fælleskommunale

selskaber, mens myndighedsbehandlingen kun kan udbydes til

fælleskommunale selskaber. Den politiske stillingtagen i miljøsager kan

ikke udbydes.

Ved en efterfølgende byrådsbehandling den 8. december 2003 blev

det besluttet, at vurdere sagen igen vedr. miljøopgaverne.

På samme byrådsmøde blev det besluttet, at Ringsted Kommune skulle

udtræde af det fælleskommunale selskab ROVESTA Miljø I/S. Til

grund for denne beslutning lå bl.a. et ønske om at styrke sammen-

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 451

Form.init.:

hængen i opgaveløsningerne og servicen overfor borgere og erhvervsliv

ved at samle miljøydelserne på et sted, nemlig i kommunen. Udtrædelsen

af ROVESTA Miljø I/S er sket den 31.12.2004.

Som en del af kommunalreformen er det besluttet, at en række miljøopgaver

skal flyttes fra amterne til kommunerne. Denne politik er bl.a.

valgt med henblik på at løse opgaverne så tæt på borgerne som muligt.

I 2003-04 har administration af miljøopgaverne indgået i et benchmarking-projekt

med 3 sammenlignelige kommuner på Sjælland, hvor et af

resultaterne blev, at kommunen ville arbejde videre med denne form

for vidensdeling. Efterfølgende er der derfor truffet aftale med 3 andre

kommuner (Holbæk, Slagelse og Kalundborg) om at deltage i et

benchmarkingprojekt, hvor der lægges op til et samarbejde om implementering

af de mange nye regler for miljøtilsyn på virksomheder, der

træder i kraft fra nytår 2005. Men på grund af det store arbejde med

kommunesammenlægningen, har de 3 kommuner måttet trække sig ud

af aftalen.

Høring

Ingen

Vurdering

I forbindelse med det igangværende strukturomlægning vil kommunen

overtage arbejdet med - og ansvaret for en lang række opgaver, der i

dag varetages af amtet. En del af opgaverne vil umiddelbart kunne

løses i sammenhæng med de opgaver, der løses i kommunen i dag,

mens en del vil være helt nye for kommunen. Opgaverne er komplekse.

Det vil derfor være helt nødvendigt at inddrage de fagspecialer,

som de medarbejdere, der overflyttes fra amtet til kommunen besidder,

i løsning af opgaverne. Af hensyn til helheden i opgaveløsningerne vil

det ikke være hensigtsmæssigt at dele af opgaverne, er udliciteret.

På det administrative plan er der etableret forskellige udvalg og samarbejdsgrupper,

der arbejder mod en hensigtsmæssig opgaveoverførsel,

så der dels kan skabes tryghed så hurtigt som muligt for amtets

medarbejdere – dels sikres en fælles opkvalificering af samtlige medarbejdere

og dels, af hensyn til borgerne, sikres fortsat drift i såvel region

som nye kommuner. Teknisk Forvaltning er i gang med et organisationsudviklingsprojekt,

der bl.a. har til formål at kvalificere forvaltningen

til at håndtere de nye opgaver.

I den situation finder forvaltningen det uhensigtsmæssigt – både ud fra

et helhedsperspektiv, ressourcemæssigt og arbejdsmæssigt overfor

borgerne at lave flere ændringer i de eksisterende systemer end højest

nødvendigt.

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 452

Form.init.:

Udover den konkrete situation, hvor strukturomlægningerne vil påvirke

arbejdet i forvaltningen betydeligt i de kommende par år, er det forvaltningens

opfattelse at udbud af dette område ikke er hensigtsmæssigt

fordi:

- det skønnes at ville forringe servicen, fagligheden, fleksibiliteten

og ansvarsplaceringen i sagsbehandlingen, når man skal

håndtere sager, hvor dele af sagen er udbudt

- koordineringen til andre fagområder i forvaltningen vil blive besværliggjort

- der ikke kan sandsynliggøres en økonomisk fordel ved at udbyde

opgaverne

Økonomi

I forbindelse med byrådsdebatten blev der udført beregninger af resurseforbruget

på de enkelte delopgaver på miljøområdet samt estimeret

nogle scenarier med omkostningerne for hel eller delvis udbud af opgaverne.

Beregningerne viste en meromkostning ved udbud af opgaverne.

En opdateret beregning vil ikke ændre dette billede.

Miljø- og Teknikudvalget indstiller den 22. november 2005, at der

ikke gennemføres udbud af miljøopgaver.

Sagsident: 2004-3001, 05/17791

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede: Michel Steen-Hansen

232. Vej- og tunneladgang til Klosterparkområdet

Udvalget besluttede i mødet den 25. oktober 2005 at udsætte sagen,

foretage besigtigelse den 16. november 2005 kl. 14.00 samt at der

skulle udsendes tegninger inkl. alternativ løsning med lang rampe

langs Kvickly. Tegning over tilslutning Factory Outlet – Nordre Ringvej

er tidligere udsendt som bilag 296/2005. Skitseforslag Tunnel ved Nørretorv

– alternativ 1 er tidligere udsendt som bilag 297/2005. Skitseforslag

Tunnel ved Nørretorv – alternativ 2 er tidligere udsendt som

bilag 298/2005.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 171 ”butikker og erhverv i

Klosterparken”, lokalplan 137 ”Factory Outlet og institution” samt ka-

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 296/2005

Bilag 298/2005

Bilag 297/2005


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 453

Form.init.:

serneområdets tilslutning til Nordre Ringvej er der foretaget en nyvurdering

af bl.a. Klosterparkens infrastruktur på det trafikale område,

herunder områdets tilslutning til Nordre Ringvej.

Ombygning af krydset Nordre Ringvej – Nørregade – Klosterparks Alle’

til en fem benet rundkørsel, anlæg af rundkørsel på Klosterparks Alle’

samt tunnel under Nordre ringvej er igangværende projekter.

For at færdiggøre Klosterparkens tilslutning til Nordre Ringvej samt

områdets sammenhæng med Nørretorv og bymidten resterer der etablering

af en tunnel mellem Nørretorv og Klosterparken, etablering af en

ny vejtilslutning (vejkryds) fra Klosterparken til Nordre Ringvej samt

etablering af en vejforbindelse mellem Nordre Ringvej og Klosterparks

Alle.

Skitseforslag for projekterne herunder alternativ løsningsforslag for en

”rampeløsning” er udarbejdet og forelægges herved til godkendelse og

meddelelse af bevilling.

Beskrivelse af sagen

Allerede i forbindelse planlægningen af Klosterparkområdet i slutningen

af 1980erne blev det besluttet, at der mellem Nørretorv og et

kommende center på Klosterparken skulle etableres en niveaufri forbindelse

over Nordre Ringvej. Udover at binde centrene og byen sammen

skulle forbindelsen også sikre Nørretorv parkeringsmulighed på

Klosterparksiden.

En niveaufri forbindelse vil bedst kunne gennemføres som en tunnelløsning.

Forbindelsesstedet mellem Nørretorv og det kommende Factory

Outlet er på grund af plads- og andre stedlige forhold kompliceret.

På Factory Outlet siden er tunnelen søgt indpasset i det kommende

byggeri samt en krydsende hovedsti langs ringvejen. Adgangen til tunnelen

vil ske via ramper, som kan udformes handicapvenlig.

På Nørretorv siden skal et terrænspring på ca. 4-4,5 meter overvindes.

I relation til udvalgets ønske er der udarbejdet alternative løsninger.

I den ene løsning foreslås der etableret såvel trapper som ramper og

elevator. Da hverken trappe eller rampe kan udføres handicapvenlig er

en elevator påkrævet. Udover selve adgangsforholdene til tunnelen er

adgangsforholdene til Scandic søgt indpasset bedst mulig.

I den anden løsning er der indarbejdet en handicapvenlig rampe op

igennem gågaden langs Kvickly. Udover at rampen skal strække sig

helt frem til pladsen foran kongrescentret vil rampen forringe adgangsforholdene

ved Scandic og i det hele taget medføre et ret væsentligt

indgreb i gågaden.

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 454

Form.init.:

Tunnelen vil i øvrigt blive udført med 6 meter brede og 3 meter høje

tunnelelementer i lighed med den tunnel, der er under etablering.

Etablering af en ny vejtilslutning til Klosterparkområdet vil ske ca. ud

for en linie, der flugter med Amtsstue Alle’s midte. På grund af den

centrale beliggenhed, set i forhold til såvel Klosterparken som bymidten,

vil krydset få stor betydning for bløde trafikanters passage af ringvejen.

Krydset foreslås derfor af sikkerhedsmæssige hensyn etableret

som et signalreguleret kryds.

Mellem krydset og Klosterparks Alle’ anlægges en ny vej med en meget

central placering set i forhold til især den kommende boligbebyggelse

bestående af 300 boliger. Vejen anlægges med fortove og cykelstier.

Høring

Projekterne skal i høring hos såvel Amt som politi. Amtet har tidligere

givet en principiel godkendelse af den ny vejtilslutnings placering.

Vurdering

Ingen yderligere vurdering.

Økonomi

Overslagsmæssig forventes følgende anlægsudgifter:

Tunnel (ekskl. 0,8 mio. kr. til overdækning) 5,0 mio. kr.

Etablering af signalreguleret kryds 3,0 mio. kr.

Ny vejforbindelse 2,2 mio. kr.

I alt 10,2 mio. kr.

Til ovenstående projekter samt til etablering af igangsatte rundkørsler

bidrager Factory Outlet med ca. 5,8 mio. kr.

Nettoudgiften vil således blive 4,4 mio. kr., som kan afholdes af det på

budgettet for 2006 afsatte rådighedsbeløb på 4,4 mio.kr.

Den alternative løsning med rampe langs Kvickly påregnes uden overdækning

at kunne udføres for ca. 6,5 mio. kr.

Miljø- og Teknikudvalget indstiller den 22. november 2005, at:

− skitseprojekt for ny vejtilslutning til Nordre Ringvej anbefales,

− skitseprojekt for tunnelløsning med kort rampe anbefales,

− der søges en anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. i udgift og en

bevilling på 5,8 mio. kr. i indtægt

med den tilføjelse at midterstykkerne ved ramperne minimeres, så udgravningen

bliver visuelt åben.

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

1 stemte hverken for eller imod (Aksel Hansen).

Sagsident: 05/16309

Afgørelse:

Udvalget anbefaler pind 1 og 3 (med tilpasset økonomi).

Side 455

Form.init.:

For stemte 6, 1 imod (Hanne Hyldgaard), 2 hverken for eller imod (Tulle

Olsen og Rasmus Kristensen).

Tunnelløsning tilbagesendes til fornyet behandling i fagudvalget.

Ej til stede:

Sager fra Børne- og Undervisningsudvalget:

233. Finansiering af ud- og ombygning af Nordbakkeskolen

Udbygningen af Nordbakkeskolen nærmer sig sin afslutning, og 2. etape

med ombygning af de eksisterende bygninger skal igangsættes.

Derfor søges den resterende del af anlægsbudgettet frigivet.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af Børne- og Undervisningsudvalgets godkendelse på

junimødet af det endelige projektforslag til ud- og ombygning af Nordbakkeskolen

vedtog Byrådet den 9. august 2004 den samlede finansiering

på 18.1 mio. kr. Heraf er tidligere bevilliget 8 mio. kr..

Første etape af projektet med udbygning af skolen nærmer sig sin afslutning,

idet skolen forventer at kunne tage den nye tilbygning i brug i

løbet af december 2005. Næste del af projektet med ombygningen af

den eksisterende skole er derfor sendt i licitation, og resultatet forventes

at foreligge på udvalgsmødet. Ombygningen planlægges igangsat

straks efter nytår og vil fortsætte frem til december 2006.

Høring

Ingen

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 456

Form.init.:

Vurdering

Ingen

Økonomi

Der søges om bevilling af restbeløbet, 10.1 mio. kr. fra den samlede

ramme på 18.1 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller den 23. november

2005, at der gives en anlægsbevilling på de resterende 10.1 mio. kr. til

ud- og ombygning af Nordbakkeskolen.

Sagsident: KMD 04-1875

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede:

234. Frigivelse af anlægsmidler til dagtilbud for børn

I investeringsoversigten 2005 for ”Dagtilbud til børn” er afsat 6.5 mio.

kr. til nye institutioner. En nødvendig udvidelse af daginstitutionskapacitet

i bymidten kan etableres ved en udbygning af Klostermarkens

Børnehus.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 137 er der sikret et større

sammenhængende arealet i tilknytning til ”Klostermarkens Børnehus”.

Det er hensigten at udvide den eksisterende institution gerne til dobbelt

størrelse, 120 pladser. Arbejdet med udvidelsen finder sted i et samarbejde

mellem institution, KE Rådgivning og Børne- og Kulturforvaltningen

og er sat i gang i forlængelse af Byplan- og Boligudvalgets behandling

af lokalplan 137 den 24. oktober 2005.

Høring

Ingen

Vurdering

Ingen

Økonomi

De 6.5 mio. kr. er del af budget 2005

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 457

Form.init.:

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller den 23. november

2005, at der frigives en mio. kr. til projektering m.m. af udbygningen af

Klostermarkens Børnehus.

Sagsident: ESDH 05-16935

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede:

235. Rammeaftale om samarbejdet mellem Vestsjællands Amt

og kommunerne i amtet om den vidtgående

specialundervisning

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 23. februar 2005 at

sende rammeaftalen til høring i Handicaprådet.

Handicaprådet behandlede rammeaftalen den 26. oktober 2005, hvor

indstillingen om at anbefale Byrådet at tiltræde aftalen, blev taget til

efterretning, dog under forudsætning af, at kvaliteten i de respektive

tilbud opretholdes og søges forbedret for den enkelte. Rådet bemærker

samtidig, at det er med en vis undren, at sagen først modtages til

høring på nuværende tidspunkt.

Baggrunden for rammeaftalen

På baggrund af stigningen i antallet af henviste elever til den vidtgående

specialundervisning samt de øgede udgifter forbundet hermed, har

der i Amt – Kommune – Samarbejdet (AKS) været enighed om, at der

skal søges indgået egentlige skriftlige aftaler med hver af de deltagende

kommuner om samarbejdet mellem amt og kommune om den vidtgående

specialundervisning.

Beskrivelse af sagen

Ændringen af folkeskoleloven i 2000 vedrørende den vidtgående specialundervisning

betød en ændring af opgavefordelingen mellem amter

og kommuner, herunder en præciseret forpligtelse til gennem samarbejde

og dialog, at sikre inddragelse af elever og forældre i beslutningerne

vedrørende den vidtgående specialundervisning.

Udgangspunktet er, at børn og unge med behov for vidtgående specialundervisning

skal have mulighed for at få et kvalificeret tilbud så tæt

ved hjem og distriktsskole som muligt.

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 458

Form.init.:

I AKS peges der på, at der bør skabes større rummelighed i den almindelige

undervisning samtidig med at samarbejdet mellem amt og

kommuner om varetagelsen af den vidtgående specialundervisning

styrkes.

Vestsjællands Amt har på denne baggrund udarbejdet den i tidligere

udsendte bilag 34/2005 nævnte rammeaftale om samarbejde mellem

amt og kommune om den vidtgående specialundervisning.

Rammeaftalen fastlægger, at:

− den vidtgående specialundervisning, der ikke udføres på

amtslige specialskoler eller i specialklasserækker, oprettet

efter aftale mellem amt og kommune, fortrinsvis søges varetaget

som gruppeundervisning i de kommunale folkeskoler,

og at sådanne grupper kan optage elever på tværs af

kommunegrænser.

− kommunen er indstillet på, at søge at medvirke til gennemførelsen

af undervisningen ved at stille lokaler og øvrige

undervisningsfaciliteter til rådighed.

− kommunen er indstillet på, efter nærmere aftale, at udføre

den omhandlende undervisning med kommunalt ansatte

lærerkræfter.

Såfremt ansvaret for varetagelsen af den vidtgående specialundervisning

flyttes fra amterne bortfalder rammeaftalen uden opsigelse fra

overflytningsdatoen.

Høring

Resultat af høring i Handicaprådet ses ovenfor

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at indgå

rammeaftalen.

Økonomi

Amtet afholder alle udgifter vedrørende den vidtgående specialundervisning

med undtagelse af det kommunale takstbeløb (pr. 1.1.2005 er

taksten for 1.-10. klassetrin 185.055 kr. pr. år).

Amtets betaling for ovennævnte opgavevaretagelse aftales samtidig

med visitationen af den enkelte elev og inden undervisningen påbegyndes.

Betaling for enkeltintegreret undervisning, der udføres af kommunen

på amtets vegne jf. denne rammeaftale, fastsættes i form af en pris pr.

time. Af bilaget fremgår disse takster.

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 34/2005


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 459

Form.init.:

Såfremt der mellem Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen

indgås aftale om vejledende regler for betaling amt og kommuner,

lægges disse til grund for de fremtidige betalingsforhold og

optages som bilag til rammeaftalen.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller den 23. november

2005, at Ringsted kommune tiltræder rammeaftalen om samarbejde

mellem Vestsjællands Amt og kommunerne i amtet om den vidtgående

specialundervisning.

Sagsident: 05-11

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede: Michel Steen-Hansen

236. Ombygning af pavillon v/Kastaniehaven

På Børne- og undervisningsudvalgets møde den 24.august 2005 blev

der behandlet flere initiativer til opretholdelse af pasningsgarantien, her

i blandt ombygning af pavillonen ved Kastaniehaven.

Beskrivelse af sagen

Allerede i sommer kunne det forudses, at efterspørgslen til børnehavepladser

i Dagmarskolens distrikt ville stige så meget omkring årsskiftet,

at det ville medføre kapacitetsproblemer. Det blev derfor foreslået, at

ombygge og indrette pavillonen ved Kastaniehaven, som derefter kan

rumme ca. 20 børnehavebørn.

Den 24.august 2005 anbefalede udvalget principielt, at give en tillægsbevilling

på 550.000 kr. til ombygning og ændring af pavillonen, og at

forvaltningen skulle anvise forslag til finansiering inden for udvalgets

samlede investeringsramme.

Da pavillonen er placeret på grunden ved siden af Kastaniehaven, vil

det være naturligt og praktisk, at pavillonen i alle henseender hører til

Kastaniehaven.

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 460

Form.init.:

Høring

Sikkerhedsgruppen i Kastaniehaven skal høres, bl.a. med hensyn til

personalefaciliteter.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at pavillonen kan stå klar tidligst omkring 1.

februar 2006. Årsagen er, at ombygningen forudsætter en byggeansøgning

og derefter skal de fornødne ændringer ske.

Økonomi

Forvaltningen har i samarbejde med KE-rådgivning revurderet projektet.

Ombygningen forventes at kunne gennemføres for ca. 600.000 kr.

Beløbet kan anvises inden for udvalgets samlede investeringsoversigt

for skoler i budget 2006 på 7 mio.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller den 23. november

2005, at der gives en bevilling på 600.000 kr. fra de 7 mio. investeringsoversigt

for skoler 2006.

Sagsident: 05-18410

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede: Michel Steen-Hansen

237. Tidsplan for valg til skolebestyrelser i 2006

I medfør af § 43, stk. 1, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr.

903 af 26. september 2005, skal skolerne i starten af 2006 vælge nye

bestyrelser med tiltrædelse den 1. april 2006.

Beskrivelse af sagen

I starten af 2006 skal der på kommunens 12 folkeskoler vælges nye

skolebestyrelser.

Valget finder sted torsdag den 9. marts 2006.

Den nye bestyrelse tiltræder den 1. april 2006 og fungerer i en fireårig

periode. På de skoler, der afholder forskudte valg, vælges kun 4 medlemmer

til den nye skolebestyrelse.

Alle forældre bliver indbudt til et valgmøde på deres barns skole. Efter

en orientering om de regler, der gælder for valget, kan forældrene opstille

en eller flere kandidatlister. Det kan ske samme aften eller senere.

Kandidatlisten skal afleveres senest den 20. februar 2006 på sko-

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 461

Form.init.:

lens kontor. Enhver forældregruppe kan selvstændigt beslutte at opstille

en kandidatliste ud fra egne ønsker og ideer.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for valget, der tidligere er udsendt

som bilag 305/2005.

Høring

Ingen

Vurdering

Ingen

Økonomi

Ingen

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller den 23. november

2005, at tidsplanen godkendes.

Sagsident: 05 -18636

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede: Michel Steen-Hansen

238. Ansøgning om afholdelse af forskudte valg til skolebestyrelserne

ved Kildeskolen og Vetterslev-Høm skole

Kildeskolen og Vetterslev-Høm skole ansøger om afholdelse af forskudte

valg til skolebestyrelserne med ikrafttræden fra skolebestyrelsesvalget

i 2006.

Beskrivelse af sagen

Formålet med at gennemføre forskudte valg er at give forældre bedre

mulighed for at engagere sig i bestyrelsesarbejdet. Ved et give mulighed

for valg hvert andet år sikrer man, at nytilkomne med interesse for

arbejdet hurtigere kan komme til.

Herudover er det ønsket, at skabe større synlighed om bestyrelsesarbejdet

ved at sætte fokus på det, ved valg hvert andet år.

Følgende skoler holder forskudte valg: Allindelille skole, Asgårdsskolen,

Benløse skole, Dagmarskolen, Kværkeby skole, Nordbakkeskolen

og Sdr. Park skolen.

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 305/2005


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 462

Form.init.:

Kildeskolen har ønsket, at alle har en valgperiode på 4 år og Vetterslev-Høm

har ansøgt om at man vælges for to år ved de forskudte valg.

Høring

Ingen

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at baggrunden for ansøgningen er

sammenlignelig med de tidligere ansøgninger fra grundskolerne (0-7

klasses skoler), og dermed anbefales det at imødekomme ansøgningerne.

Det er forvaltningens vurdering, at valgperioden fastsættes ved godkendelse

af styrelsesvedtægter, der p.t. er i høring.

Økonomi

Ingen

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller den 23. november

2005, at ansøgningerne godkendes, og valgperioden ved de forskudte

valg besluttes i forbindelse med vedtagelse af styrelsesvedtægterne.

Sagsident: 05 -18777

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede:

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Sag fra Kultur- og Serviceudvalget:

239. Kulturarvskommuner

Side 463

Form.init.:

Kulturarvsstyrelsen har i samarbejde med Fonden Realdania sat sig

for, at undersøge kommunernes mulighed for at indarbejde den faste

kulturarv som et strategisk element i kommuneplanen. Økonomiudvalget

er fagudvalg for kommuneplanlægningen.

På den måde kan kommunerne bruge kulturarven som løftestang for

udviklingen i det byggede miljø, og til at tiltrække flere borgere, mere

erhverv og flere turister.

Kulturarvsstyrelsen og Realdania indbyder landets fremtidige kommuner

til, at melde sig, hvis man er interesseret i, at deltage i et projekt

om, at udvikle kulturarvskommuner i de kommende to år.

Beskrivelse af sagen

Projektets formål er, at inddrage kulturarven mere aktivt i den kommunale

udvikling, og herunder skal Kulturarvskommunerne blandt andet

give bud på, hvordan kulturarven kan indarbejdes, som et strategisk

element i kommuneplanen, og udvikle ideer samt metoder til, hvordan

man udnytter den lokale kulturarv til kommunal udvikling. Med kulturarv

menes den ”faste” kulturarv, det vil sige: Fredede og bevaringsværdige

bygninger, kulturmiljøer og fortidsminder.

Kulturarvskommunerne vil blive bedt om, at vurdere de bevaringsværdier,

der er i kommunen, og derefter udarbejde bidrag til kommuneplanen,

så kulturarven indgår som et strategisk element. En kommune

kan f.eks. ønske, at profilere sig med fokus på udvikling og beskyttelse

af dens kulturarv. En kommune kan ønske, at satse på turismeudvikling

baseret på kulturarv. Eller en kommune kan have et særligt område

med kulturarv, f.eks. en havn eller en industrikultur, som man ønsker,

at udvikle med bolig og erhverv med respekt for kulturarven.

Etableringen af tre kulturarvskommuner er en opfølgning på den undersøgelse

af danskernes holdninger til kulturarv, som Kulturarvsstyrelsen

og Realdania præsenterede tidligere i år. Undersøgelsen viste

bl.a., at ca. 70 % af borgerne og virksomhederne mener, at kulturarven

kan støtte den lokale udvikling.

Interesserede kommuner skal indsende en tilkendegivelse senest den

9. december 2005. På baggrund af tilkendegivelsen vil Kulturarvsstyrelsen

og Realdania vælge 10 kommuner, der inviteres til at indsende

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 464

Form.init.:

en egentlig ansøgning. De 3 nye kulturarvskommuner bliver udpeget til

marts 2006.

Høring

Ingen

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at deltagelse i forsøget kunne bidrage

til at kulturen bliver mere fremherskende i kommuneplanarbejdet.

Desuden kan fokus på kulturarv yderligere skabe udvikling af tankerne

omkring Historiens Hus.

Økonomi

Projektet støttes med 1,5 mio. kr. for alle implicerede kommuner.

Kultur- og Serviceudvalget indstiller den 24. november 2005, at der

udarbejdes en ansøgning til Kulturarvsstyrelsen, om deltagelse i kulturarvskommuneforsøget

med henblik på området bliver et særligt fokuspunkt

i kommuneplanlægningen.

Sagsident: 05-18991

Afgørelse:

Tiltrådt

Ej til stede:

Sager fra Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

240. Vedtægtsændring – Formidlingscenter Midtsjælland

Sagen forlægges på grund af ændrede forudsætninger for etablering af

kommunale jobcentre, jf. sag nr. 126 ”Politisk organisering – Jobcenter

m.v.” behandlet i Sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 31. oktober

2005.

Beskrivelse af sagen

Ved etableringen af Formidlingscenter Midtsjælland, blev tidligere udsendt

bilag 305/2004 godkendt af Byrådet den 6. december 2004, var

forventningerne til lovgivningen om kommunale jobcentre, at disse ville

blive etableret som henholdsvis A, B og C centre, hvor indholdet i A og

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 305/2004


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 465

Form.init.:

B centre var forskellige, hvorfor der kunne være behov for et samarbejde

mellem de nye kommuner i et fælles jobcenter.

Lovgivningen har imidlertid fastslået, at de skal etableres et B-center i

alle kommuner indeholdende alle funktioner (heraf skal ca. 10 være

pilotcentre – C-centre). Loven giver mulighed for, at jobcentrene kan

etableres allerede den 1. august 2006.

Af vedtægterne til Formidlingscenter Midtsjælland fremgår det bl.a. af §

23, at ”Udtræden af interessentskabet kan ske med et års varsel til

udløbet af et regnskabsår, dog tidligst til udtræden den 31. december

2006.”

På baggrund af den ændrede lovgivning for etablering af de kommunale

jobcentre skal det derfor foreslås, at vedtægterne ændres således,

at Formidlingscentret ophører uden varsel den 31. december 2006.

Dog kan bestyrelsen, hvis parterne er enige, beslutte ophør fra et tidligere

tidspunkt, dog ikke før 31.juli 2006.

Det forudsættes, at de deltagende kommuner – Stenlille, Haslev, Sorø

og Ringsted – fordeler eventuelle udgifter som følge af tidligere ophør

end tidligere antaget efter den fordelingsnøgle, der vedgår af vedtægterne

(Haslev Kommune 23 %, Sorø Kommune 23%, Stenlille Kommune

8% og Ringsted Kommune 46%), samt at alle øvrige bestemmelser

i vedtægterne om ophør fortsat er gældende.

Høring

Forslaget er udarbejdet efter ønske fra bestyrelsen, der består af de

fire deltagende kommuners borgmestre. Forslaget har efterfølgende

været til udtalelse hos bestyrelsesmedlemmerne, der anbefaler vedtægtsændringerne.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede vedtægtsændring

giver den fornødne handlefrihed for kommunerne bag Formidlingscentret

til at kunne foretage etableringen af de kommunale jobcentre.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke fuld ud på nuværende tidspunkt,

men skønnes at være minimale for de enkelte kommuner.

Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler den 28. november

2005, at vedtægterne for Formidlingscenter Midtsjælland ændres

således, at Formidlingscentret ophører uden varsel den 31. december

2006. Dog kan bestyrelsen, hvis parterne er enige, beslutte ophør fra

et tidligere tidspunkt, dog ikke før 31. juli 2006

Sagsident: 05-18771

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede:

241. Frit valg på ældreområdet – takster 2006

Side 466

Form.init.:

På baggrund af Byrådets beslutning den 9. december 2002 om indførelse

af godkendelsesmodellen på fritvalgsområdet for hjemmehjælp,

skal Byrådet - ifølge bestemmelserne i Lov om Social Service, efter

indstilling fra Økonomiudvalget og Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget,

fastsætte taksterne for frit valg, mindst én gang årligt.

På baggrund af forbruget i 2005 er der foretaget takstberegninger af

taksterne for 2006, gældende for hjemmeplejeydelser og madservice.

Taksterne fremgår af det tidligere udsendte bilag 306/2005.

Beskrivelse af sagen

De reviderede takster lægges i 2006 til grund for betalingen af den

private leverandør, pt. Lone Hovmand Vikar- og personaleservice A/S.

De offentlige leverandører er rammebudgetterede, men betalingen pr.

leveret time er den samme, da rammebudgettet reduceres i de tilfælde,

hvor brugere fravælger de offentlige leverandører.

Taksterne er fortsat opdelt i følgende takstområder:

− praktisk hjælp,

− praktisk hjælp og lettere personlig pleje,

− personlig pleje hverdage om dagen,

− personlig pleje hverdage aften og nat,

− personlig pleje weekender om dagen,

− personlig pleje weekender aften og nat,

− madservice med hoved- og biret hver dag - uden udbringning,

(anvendes ikke på nuværende tidspunkt)

− madservice med hovedret hver dag og biret én gang ugentligt -

uden udbringning, (anvendes ikke på nuværende tidspunkt)

− madservice med hoved- og biret hver dag - med udbringning,

− madservice med hovedret hver dag og biret én gang ugentligt -

med udbringning,

Taksterne for 2006 er i forhold til den praktiske hjælp og lettere personlige

pleje beregnet på baggrund af forbruget i Service & Rengørings-

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 306/2005


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 467

Form.init.:

korpset i 2005, tillagt de almindelige prisfremskrivninger. Forbruget i

Service & Rengøringskorpset anvendes som udgangspunkt, da Service

& Rengøringskorpset leverer de samme ydelsestyper som den

private leverandør, dvs. praktisk hjælp og lettere personlig pleje. Taksterne

vedrørende personlig pleje er beregnet ud fra forbruget i Det

Udekørende distrikt og taksterne vedrørende madservice er beregnet

ud fra forbruget i Centralkøkkenet.

Som en følge af de nye regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og

Socialministeriet af 1. maj 2004 vedrørende moms, kan kommunerne

ikke længere fratrække moms ved udgifter i forbindelse med varekøb

som eksempelvis leasing af hjemmeplejebiler, benzin og andre varer,

der bruges til at producere hjemmehjælpsydelser. Der er på baggrund

af de ændrede regler, sket en mindre forhøjelse af taksterne.

Andre kommuners frit valgs takster

Frit valgs taksterne for de landets øvrige kommuner kan ses på

www.fritvalgsdatabasen.dk.

Høring

Udtalelse fra Ældrerådet:

Taksterne foreligger ikke til Ældrerådets møde. Ældrerådets høringssvar

kan foreligge til Byrådets behandling den 12. december 2005.

Vurdering

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler den 28. november

2005, at taksterne for 2006 godkendes og at madpriserne bør

vurderes inden budgetlægningen for 2007.

Sagsident: 05/18179

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede:

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

242. Hjemmeplejens udvikling

Side 468

Form.init.:

Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget følger løbende udviklingen i

hjemmeplejen i relation til økonomi, nedbringelse af vikarforbruget og

sygefraværet, samt personalefastholdelse.

Beskrivelse af sagen

Der blev til Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde udarbejdet

et bilag. Bilaget er tidligere udsendt som bilag 307/2005, med opdaterede

oplysninger for oktober 2005 om økonomi, personaleomsætning

m.v.

Udtalelse fra Ældrerådet:

Ældrerådet har drøftet sagen, og undrer sig over det næsten konstante

merforbrug, der er, trods de iværksatte tiltag.

Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tog den 28. november 2005

orienteringen til efterretning.

Sagsident: 05-13255

Afgørelse:

Til efterretning

Ej til stede:

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 307/2005


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Sag fra alle fagudvalg

243. Budgetrapportering

Side 469

Form.init.:

Der er til fagudvalgsmøderne tidligere udsendt som bilag 299/2005,

300/2005, 301/2005, 302/2005 og 303/2005 budgetrapport pr. 30. september

2005.

Byplan- og Boligudvalget indstiller 21. november 2005, at budgetrapporten

tages til efterretning og at rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. overføres til

2006.

Sagsident: 05/19164

Miljø- og Teknikudvalget indstiller 22. november 2005, at budgetrapporten

tages til efterretning og at følgende rådighedsbeløb overføres til

2006

Vej og park

Mio. kr.

- 11,7

Spildevandsanlæg - 6,9

Varmeforsyning - 4,6

Vandforsyning

Sagsident: 05/19164

-1,5

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller 23. november 2005 at budgetrapporten

tages til efterretning og, at følgende rådighedsbeløb overføres

til 2006:

Mio. kr.

Skoler -19,3

Dagtilbud for børn -19,1

Sagsident: 05/19164

Kultur- og Serviceudvalget indstiller 24. november 2005 at budgetrapporten

tages til efterretning og at rådighedsbeløb på -2,6 mio. kr. overføres til

2006.

Sagsident: 05/19164

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 299/2005

Bilag 300/2005

Bilag 301/2005

Bilag 302/2005

Bilag 303/2005


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 470

Form.init.:

Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller 28. november 2005 at

budgetrapporten tages til efterretning. Rådighedsbeløb på 14,3 mio. kr.

overføres til 2006.

Sagsident: 05/19164

Afgørelse:

Anbefaler fagudvalgenes indstilling.

Ej til stede:

Øvrige sager

244. Linieføring af jernbane København - Ringsted

Med baggrund i at folketinget i 2006 skal tage stilling til spørgsmålet

om kapacitetsudvidelse af jernbanen mellem København og Ringsted,

har der i den sidste tid været en række forskellige politiske tilkendegivelser.

Med henblik på at få afklaret om byrådets holdning stadig er den samme

som besluttet i 1998 forelægges sagen til en fornyet drøftelse, jf.

beslutning i økonomiudvalget den 7. november 2005.

Beskrivelse af sagen

Status:

I 1997 vedtog Folketinget lov nr. 343 af 20. maj 1997 om projektering

af jernbaneanlæg Mellem København og Ringsted.

I perioden 1997 – 1999 blev der gennemført omfattende undersøgelser

for anlæg af en ny bane. Der blev arbejdet med tre hovedforslag, herunder

et antal alternative linieføringer.

De tre hovedforslag omfattede:

− Udbygningsløsningen, som bestod i en udvidelse af banekapaciteten

langs vestbanen over Roskilde med to nye hovedspor

mellem Høje Tåstrup og mellem Roskilde og Ringsted

− Nybygningsløsningen, som indebar anlæg af helt ny jernbanestrækning

mellem København og Ringsted med en linieføring

fra Københavns Hovedbanegård langs godsbane-

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 471

Form.init.:

ringen/Øresundsbanen, Holbækmotorvejen, Køge Bugt

Motorvejen, samt nye stationsanlæg i Ishøj og ved Køge

Nord

− Kombinationsløsningen, som ved en kombination af de to

andre løsningsmodeller bestod i anlæg af to nye hovedspor

mellem Hvidovre og Høje Tåstrup, og herfra over Hedelandet

og langs Køge Bugt Motorvejen og Vestmotorvejen til

Ringsted, samt et nyt stationsanlæg ved Køge Nord.

I 1999 blev det besluttet kun at arbejde videre med udbygningsløsningen,

men med indgåelse af en femårig politisk aftale samme år om

fremtidige trafikinvesteringer, blev arbejdet med udbygningsløsningen

også stoppet, da der ikke blev afsat penge hertil.

I januar 2001 blev der indgået aftale om, at opretholde mulighederne

for at anlægge et femte spor mellem Hvidovre og Høje Tåstrup og for

et eventuelt nyt baneanlæg mellem København og Ringsted over Køge,

svarende til hovedforslaget for nybygningsløsningen. Folketinget

konfirmerede den politiske aftale ved vedtagelse af lov nr. 497 af 7.

juni 2001 om ændring af lov om projektering af jernbaneanlæg mellem

København og Ringsted.

Ved politisk trafikforlig den 5. november 2003 mellem Regeringen, Det

Radikale Venstre, Kristdemokraterne og Dansk Folkeparti blev det

bl.a. aftalt, at afsætte 800 mio. kr. til kapacitetsforbedringer vest for

København samt at gennemføre en strategianalyse af fremtidige kapacitetsforbedringer

på Jernbanestrækningen København – Ringsted,

for at klarlægge mulige løsninger (nybygning København – Ringsted

over Køge eller udbygning i eksisterende trace).

Analysen skulle udarbejdes i 2004 – 2005.

De 800 mio. kr. er siden udmøntet i forslag til mindre kapacitetsudvidelser

i ”KØR- projektet”, hvorom der i sommerens løb har været offentlighed

omkring en miljøredegørelse.

Ved indgåelse af et nyt trafikforlig den 4. november 2004 mellem Regeringen,

Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er der enighed

om at strategianalysen skal indgå i forhandlingerne for jernbaneområdet

i 2006, og at der senest 1. juli 2006 skal træffes beslutning om

iværksættelse af VVM-undersøgelse vedr. København – Ringsted.

Målet er, at undersøgelsen skal være tilendebragt inden for 2 år.

I aftalen indgår endvidere at iværksættelsen af ”KØR- projektet” udskydes,

indtil der træffes beslutning om VVM-undersøgelsen i 2006.

De afsatte midler til ”KØR- projektet” er opretholdt på finansloven.

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 472

Form.init.:

Med baggrund i trafikforliget 5. november 2003 er der nu udarbejdet

en strategianalyse ”Strategianalyse København - Ringsted oktober

2005”.

Formålet med strategianalysen er at tilvejebringe et grundlag, hvorpå

det politisk er muligt, at træffe et kvalificeret valg af løsning.

Strategianalysen København – Ringsted sammenligner fire forskellige

løsninger

− Nybygningsløsningen: Der etableres to ny spor Fra København

til Ringsted langs motorvejen over Køge

− Udbygningsløsningen: Den eksisterende jernbane udbygges

med to ekstra fjernspor, således der bliver fire fjernspor

fra København til Ringsted Kommune.

− 5 sporløsningen: Der udbygges med et ekstra fjerntogsspor

mellem Hvidovre og Høje Tåstrup.

− S-togsløsningen: S-togstrafikken udvides til at køre videre

fra Høje Tåstrup til Roskilde.

Strategianalysen er bl.a. baseret på at KØR projektet realiseres som

planlagt.

Trafikstyrelsen har oplyst at strategianalysen alene er tilsendt trafikministeriet

og at spørgsmålet om analysens videre brug vil blive afgjort

her.

Høring

Der er ikke foretaget nogen høring

Vurdering

Strategianalysens sammenfatning og hovedkonklusioner frem går af

vedlagte bilag 309/2005

5-sporsløsningen og S-togløsningen giver alene kapacitetsforbedringer

på strækningen København – Roskilde. Løsningerne er derfor mindre

interessant set med Ringsted øjne.

Af interesse er alene nybygnings- og udbygningsløsningen.

Såvel nybygnings - som udbygningsløsningen betyder at der indenfor

Ringsteds kommunegrænse skal etableres to nye fjernspor langs den

eksisterende jernbane. De fysiske og miljømæssige konsekvenser vil

for løsningerne stort set være den samme. Øst for Kværkeby skal der

etableres et udfletningsanlæg. Udfletningsanlægget vil sandsynligvis

blive lidt mere omfattende i nybygningsløsningen.

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 309/2005


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 473

Form.init.:

I forhold til basis i 2015 vil udbygningsløsningen medføre en kapacitetsforøgelse

på ca. 50 %. Nybygningsløsningen vil medføre en kapacitetsforøgelse

på 100 %.

For Ringsteds borgere giver nybygningsløsningen den fordel, at der

kan køres med flere tog mellem København og Ringsted, hvilket

umiddelbar betragtet vil give den bedste fremtidssikring.

Overfor dette står imidlertid det forhold at pendlingen fra og til Ringsted

stort set er lige stor til Københavns vestegn og Roskilde som til

Københavns hovedbanegård. Nybygningsløsningen giver ikke mulighed

for at øge antallet af tog på denne strækning, men mulighederne

for at flere tog end i dag kan standse på strækningen er muligvis til

stede, men nok i meget begrænset omfang, da flaskehalsene på

stækningen er stop ved stationerne.

Med nybygningsløsningen åbnes der også op for at Ringsted pendlere

kan benytte toget til Køge, og de videre forbindelser der er her primært

i form af S – tog forbindelsen mellem København og Køge.

Rejsetiderne vil stort set være de samme for såvel nybygnings- som

udbygningsløsningen. Selvom rejsetiden er væsentlig, skal dette dog

holdes op imod muligheden for afvikling af flere tog.

Overordnet viser strategianalysen, at uanset om udbygningen sker

over Roskilde eller over Køge, så vil udbygningen af banekapaciteten

ikke i sig selv være strukturerende for den regionale udvikling. Analysen

viser, at regionale effekter primært kan henføres til ændringer i

bosætningsmønstret. Af tidsmæssige grunde har det ikke har været

muligt at gennemføre analyser af, hvordan baneløsninger spiller

sammen med de langsigtede planer for arealanvendelsen på Sjælland.

For Ringsted Kommunes vedkommende er interessen at skabe grundlag

for såvel bosætning som tiltrækning af nye virksomheder. Et væsentligt

element er derfor at overveje, hvordan de forskellige udbygninger

af banekapaciteten kan spille sammen med en ønskelig regional

udvikling.

Set i dette perspektiv er det ikke entydig muligt, set med Ringsted øjne,

at fremhæve den ene løsning frem for den anden. Set i forhold til

antallet af beskæftigede som dækker både over tilflyttere som ledige

vil Ringsted ved henholdsvis nybygnings- og udbygningsløsningen få

henholdsvis 200 og 100 beskæftigede.

Byrådet afgav den 13. november 1998 høringssvar omkring linieføringen

(vedlagt bilag 310/2005). Et flertal i Byrådet anbefalede udbygningsløsningen

medens et mindretal anbefalede nybygningsløsningen.

Efterfølgende har kommunen ved flere lejligheder støttet initiativer, der

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 310/2005


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 474

Form.init.:

kan fremme udbygningsløsningen. Dette er hidtil primært sket sammen

med kommunerne langs sydbanen, Skovbo og Roskilde.

Konklusion

Det beslutningsgrundlag der var til stede for valg af løsninger (udbygning/nybygning)

i 1998 er stort set det samme som i dag.

Set isoleret med Ringsted øjne, er det ikke muligt entydig at fremhæve

den ene løsning frem for den anden. Med begge løsninger vil det blive

skabt mulighed for at udvide trafikken mellem København og Ringsted

med et antal tog, som i overskuelig fremtid anses for tilstrækkelig. Den

fysiske og miljømæssige påvirkninger indenfor Ringsted Kommune

samt hensynet til rejsetider er stort set ligeværdige for de to løsninger.

Tilbage er så spørgsmålet om, hvilken løsning, der giver den bedste

fleksibilitet og bedste fremtidssikring. Her kan der anlægges mange

synspunkter, med den mest bekymrende for at Ringsted og regionen

med nybygningsløsningen er at området afskæres fra den landsdækkende

og internationale togtrafik.

Det forekommer mest sandsynligt, at Ringsted uanset løsningsvalg

også i fremtiden vil bevare sin trafikale betydning som knudepunkt

hvad angår persontransporten. For godstransporten vedkommende er

situationen vanskelig at vurdere. Spørgsmålet er bl.a. hvor meget gods

der i fremtiden vil blive lagt over på jernbanen og hvor stor betydning,

der i forbindelse hermed vil blive tillagt Ringsteds centrale beliggenhed

i forhold til såvel geografien som vejnettet.

Økonomi

Er kun vurderet meget overordnet. Bortset fra at der kan blive tale om

flytning/omlægning af krydsende fjernvarme-, vand- og kloakledninger

ses udvidelsen ikke at have økonomiske konsekvenser.

Borgmesteren indstiller, at Ringsted kommune for fremtiden støtter

initiativer både vedrørende udbygningsløsningen og nybygningsløsningen,

idet begge løsninger gavner Ringsted kommunes borgere og erhvervsliv.

Sagsident: 05/18154 og 2000-1624

Afgørelse:

Sagen udsættes

Ej til stede:

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 475

Form.init.:

245. Budgetrapportering – Økonomiudvalgets budgetområde

Der vedlægges som bilag 308/2005 budgetrapport pr. 30. september

2005.

Kommunaldirektøren indstiller, at budgetrapporten tages til efterretning

og at følgende rådighedsbeløb overføres til 2006: Administration: -1,2 mio.

kr. og Køb og salg af jord: 9,5 mio. kr.

Sagsident: 05/19164

Afgørelse:

Anbefales

Ej til stede:

246. Overtagelse af amtsopgaver

Resultatet af DUT-drøftelser mellem regeringen, Amtsrådsforeningen

og KL om kommunalreformens økonomiske konsekvenser er, at kommunerne

kompenseres med 29.246,7 mio. kr.:

Flytning af opgaveområder fra amter til kommuner

Hovedkonto 0 - 5:

Mio. kr.

Forslag til sundhedsloven 14.750,6

Forslag til lov om social service 6.855,8

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om

specialundervisning for voksne, lov om forberedende

voksenundervisning samt forkellige andre love

1.936,1

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje, lov

om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og

renholdelse af veje samt forkellige andre love

998,0

Forslag til Lov om trafikselskaber 803,2

Øvrige vedrørende hovedkonto 0 - 5 878,2

Administrativ organisation - direkte henførbare 1.322,9

Administrativ organisation - ikke direkte henførbare 447,6

Diverse -2,3

Korrektion af regnskab 2003 til aftale 2006 1.256,6

I alt 29.246,7

De største kompensationer vedrører sundheds- og socialområdet. På

sundhedsområdet skal kommunen deltage i finansiering af sygehusdriften

og på det sociale område bortfalder grundtakstordningen for

udgifter til handicappede, så kommunen overtager den fulde finansiering.

Der kompenseres med i alt 1.770,5 mio. kr. til finansiering af det

personale på amtsgårdene, der overgår til kommunerne.

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 308/2005


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 476

Form.init.:

Hvis den nuværende tilskuds- og udligningsordning fortsatte, ville Ringsted

kommunes andel udgøre 1/185 af kompensationen eller 158,1

mio. kr. Der er p.t. ikke foretaget beregninger af, i hvilket omfang en

sådan kompensation ville dække kommunens merudgifter med

gældende serviceniveau. Regeringen fremlægger desuden forslag til

ændret tilskuds- og udligningsordning ved udgangen af januar måned

2006.

Deling af amtets nettoformue

I forbindelse med strukturreformen skal amtskommunens aktiver og

passiver deles mellem staten, den nye region og kommunerne således

at nettoformuen fordeles med 11 % til staten, 74% til regionen og 15%

til kommunerne.

Vestsjællands Amts nettoformue er opgjort til 1,5 mia. kr., hvoraf Ringsted

kommunes andel udgør 22,9 mio. kr. Da kommunen overtager

bygninger, tekniske anlæg og inventar for 67,9 mio. kr. og diverse passiver,

herunder lån, for i alt 11,2 mio. kr. skal kommunen afregne

33,8 mio. kr. i forbindelse med delingen. Denne afregning kan finde

sted over 10 år.

I opgørelsen er ikke medtaget værdien af de såkaldte ”kan”-institutioner

(de institutioner, som kommunen kan vælge at overtage). Kommunen

skal overtage passiver (lån og pensionsforpligtelser), der svarer til

værdien af de institutioner, som kommunen vælger at overtage.

Amtets personale

Personale, aflønnet på konto 0-5 fordeles til det forvaltningsniveau, der

i henhold til lovgivningen får driftsansvaret.

Personale, aflønnet på konto 6, der direkte kan henføres til et fagområde,

fordeles tilsvarende til det forvaltningsniveau, der i henhold til

lovgivningen får driftsansvaret for den pågældende opgave.

Øvrigt personale, aflønnet på konto 6, der ikke direkte kan henføres til

et fagområde, fordeles således, at staten får overført medarbejdere

svarende til 20 % af lønsummen, regionen får overført medarbejdere

svarende til 50 % af lønsummen og kommunerne får overført medarbejdere

svarende til 30 % af lønsummen, idet der dog forinden denne

beregning foretages er fratrukket en andel, som følger med de såkaldte

”kan-institutioner.

Personale, der er fordelt til kommunerne, kan dels være fordelt til en

bestemt kommune ud fra institutionens beliggenhed, eller være fordelt

på kommunerne ud fra befolkningstal pr. 1. januar 2005.

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 477

Form.init.:

Ovenstående oplysninger bygger på de foreløbige udkast til delingsaftale

mellem kommunerne og amtet. De endelige aftaler forventes i slutningen

af december 2005, idet amtsrådet behandler disse inden jul.

Supplerende orientering på mødet

Der vil på mødet blive givet en nærmere teknisk gennemgang af vilkårene

i forbindelse med overtagelse af amtsopgaver.

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsident: 05-12223

Afgørelse:

Til efterretning

Ej til stede:

247. Genåbning af budgetterne for 2006

Kommunen har modtaget følgende meddelelse fra KL:

”KL’s formand og næstformand var den 22. november 2005 indkaldt til

møde med finansminister Thor Pedersen m.fl. om kommunernes budgetter

for 2006. På mødet blev det konstateret, at de kommunale serviceudgifter

ligger godt 2 mia. kr. over niveauet i økonomiaftalen for

2006.

KL understregede på mødet, at en væsentlig del af aftaleoverskridelsen

kan henføres til de merudgifter, der følger direkte af reformen.

Samlet set drejer sig om driftsudgifter på ca. 1 mia. kr.

Regeringen tilkendegav på mødet, at budgetresultatet ikke er i overensstemmelse

med økonomiaftalen, og at kommunernes budgetter

”skal tilbage på sporet”. Regeringen udtrykte også bekymring over, at

en række sammenlægningskommuner kan risikere at blive ”født” med

økonomiske problemer, hvis de foreliggende budgetter for 2006 realiseres.

Analysen af budget 2006 viser, at der blandt sammenlægningskommunerne

er en højere realvækst i serviceudgifterne end for kommunerne

som helhed. Regeringen har i den forbindelse tilkendegivet,

at den agter at revidere reguleringsbekendtgørelsen med henblik på at

give sammenlægningsudvalgene øgede muligheder for at styre økonomien

i sammenlægningskommunerne i 2006.

Derfor har KL på mødet som udgangspunkt accepteret, at kommunerne

opfordres til at genåbne budgetterne og dermed give sammenlæg-

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Side 478

Form.init.:

ningsudvalgene og de nye kommunalbestyrelser mulighed for at korrigere

kommunernes budgetter, så de i højere grad er i overensstemmelse

med økonomiaftalen for 2006, og så sammenlægningsudvalgene

får mulighed for at sikre et hensigtsmæssigt udgangspunkt for arbejdet

med budget 2007. KL har imidlertid på mødet med regeringen

modsat sig enhver form for sanktion fx i form af en reduktion i bloktilskuddet.

Det blev på mødet mellem regeringen og KL aftalt, at parterne nu yderligere

analyserer budgetterne, og samtidig er Indenrigs- og Sundhedsministeriet

i færd med at revidere reguleringsbekendtgørelsen.

KL’s bestyrelse har på et møde fredag den 25. november 2005 drøftet

situationen og mødet med regeringen.

KL har fået en del henvendelser om, hvilke krav der kan forventes vedrørende

en genåbning af budgetterne, og hvornår kommunerne får en

udmelding herom. På baggrund af ovenstående må det forventes, at

der først vil komme en konkret udmelding medio/ultimo uge 49.”

Der vil på mødet blive givet en orientering om, hvordan kommunens

budget 2006 for serviceudgifter ligger i forhold til den forudsatte realvækst.

Økonomichefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsident. 05/20642

Afgørelse:

Til efterretning

Ej til stede:

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

248. Status på gardinsag

Side 479

Form.init.:

Rasmus Kristensen har i mail af 23. november 2005 anmodet Økonomiudvalget

om en orientering vedrørende status på gardinsag.

Kommunaldirektøren vil på mødet orientere om status på sagen.

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Afgørelse:

Til efterretning

Ej til stede:

Referat

Ringsted Kommune


Økonomiudvalget

Møde nr. 18

5. december 2005 Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Lukket dagsorden

Øvrige sager

Side 480

Form.init.:

249. Konsulentundersøgelse i arbejdsmarkedsafdelingen som

led i forberedelse til kommunalreformen.

250. Status på erstatningssag

251. Eventuelt

Mødet hævet kl.: 22.15

Benny Christensen

Thorkil Mølgaard

Michel Steen-Hansen

Rasmus Kristensen

Poul Erik Madsen

Hanne Hyldgaard

Svend–Erik Jakobsen

Aksel Hansen

Tulle Olsen

Referat

Ringsted Kommune

More magazines by this user
Similar magazines