Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

8

3. aFSkEdIGELSE uNdER GRavIdITET, BaRSEL- oG FoRæLdREoRLov mv.

Af fuldmægtig lene mathiesen

Når krisen kradser, må virksomhederne sige farvel

til flere af deres ansatte. Det afspejler sig også i

Ligebehandlingsnævnets arbejde, og der har i 2010

været en stor stigning i antallet af sager om afskedigelse

af gravide medarbejdere og medarbejdere på

barsel- og forældreorlov mv.

en stor del af ligebehandlingsnævnets sager udspringer

af ligebehandlingslovens forbud mod at afskedige

medarbejdere, fordi de er gravide eller har valgt at

holde barsel- og forældreorlov mv.

i 2009 afgjorde ligebehandlingsnævnet syv sager om

afskedigelse i forbindelse med graviditet og barsel-

og forældreorlov mv. heraf blev der tilkendt godtgørelse

for uberettiget afskedigelse i seks tilfælde.

i 2010 har nævnet behandlet væsentligt flere sager

om afskedigelse under graviditet og orlov. der blev

afgjort i alt 32 sager om afskedigelse, hvoraf der blev

givet godtgørelse i 19 sager.

forBud mod AfSKedigelSe

ligebehandlingsloven indeholder et direkte forbud

mod at afskedige en medarbejder på grund af graviditet,

barsel og adoption.

Ligebehandlingslovens forbud mod

afskedigelse

§ 9. en arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager,

fordi denne har fremsat krav om udnyttelse

af retten til fravær eller har været fraværende

efter barselloven §§ 6-14 eller i øvrigt på grund

af graviditet, barsel eller adoption.

det skal understreges, at en virksomhed godt kan

opsige en gravid medarbejder eller en medarbejder

på barsel-, fædre- eller forældreorlov. virksomheden

skal imidlertid kunne bevise, at opsigelsen ikke skyldes,

at medarbejderen er gravid eller holder orlov.

der stilles således strenge krav til arbejdsgiverens

bevis i disse sager, idet der gælder den såkaldte omvendte

bevisbyrde.

Ligebehandlingslovens omvendte bevisbyrde

§ 16, stk. 4. såfremt en afskedigelse finder sted

under graviditet, fravær efter barsellovens §§ 6-11,

13 og 14, og i varslingsperioder efter barsellovens

§ 16, stk. 2, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre,

at afskedigelsen ikke er begrundet i disse

forhold.

godTgørelSe

i 18 af de 19 sager, hvor klageren fik medhold, tilkendte

nævnet godtgørelse svarende til omkring ni

måneders løn.