Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

12

Forud for oprettelsen af ligebehandlingsnævnet i

2009 blev sager om ligeløn behandlet af ligestillingsnævnet.

i perioden fra 2001 – 2010 har der årligt kun

været behandlet ganske få sager om ligeløn – sådan

ca. et par stykker om året. det begrænsede sagsantal

stemmer ikke umiddelbart overens med det generelle

fokus, der er på området. om årsagen hertil kan vi

kun gisne, men et bud herfra er, at ligelønsdebatten

i højere grad omhandler de generelle lønforskelle på

det kønsopdelte arbejdsmarked, og i mindre grad lønforskellen

mellem mænd og kvinder ansat på samme

arbejdsplads.

5. pRocESRENTER

hertil kommer, at det altid vil være en udfordring

for en klager at bevise, at der foreligger en lønforskel.

Klager skal ikke kun kende sin egen løn, men

skal også have kendskab til kollegaens lønforhold,

og i danmark er der ikke tradition for, at man taler

åbent om sine lønvilkår. det kan derfor være ganske

vanskeligt for det første at gennemskue, om man

er udsat for forskelsbehandling og for det andet at

fremlægge dokumentation for, at arbejdet er sammenligneligt,

og at kollegaen får mere i løn, alene på

grund af sit køn.

i begyndelsen af 2010 behandlede ligebehandlingsnævnet fem sager om procesrenter. i alle sagerne var

der tilkendt godtgørelse for uberettiget afskedigelse i forbindelse med barsel eller på grund af alder, men

der var ikke tilkendt procesrenter.

sagerne blev genoptaget på forvaltningsretligt grundlag, og på nævnsmødet blev det besluttet at tilkende

procesrenter fra den dag, hvor sagen blev indbragt for ligebehandlingsnævnet.

nævnet lagde i afgørelserne vægt på:

• at der var fast praksis i det tidligere Ligestillingsnævn for at give procesrenter

• at den praksis ikke er blevet anfægtet af domstolene

• at der i de retssager, som Kammeradvokaten havde ført for Ligestillingsnævnet, også var blevet

tilkendt procesrenter, hvis der var tilkendt godtgørelse

• at det med oprettelsen af Ligebehandlingsnævnet var lovgivers hensigt, at der ikke skulle ske

ændring af praksis

• at en ændring af praksis ville medføre, at afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet, hvor der var tilkendt

godtgørelse, skulle prøves ved domstolene for så vidt angår spørgsmålet om procesrenter

• at renteloven ikke tager entydigt stilling til, om der kan beregnes renter fra det tidspunkt, hvor en

eventuel sag indbringes for nævnet

More magazines by this user
Similar magazines