Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

14

7. ETNIcITET

Af fuldmægtig julie Søndergaard Harder

loveNe og deN delTe BeviSByrde

ligebehandlingsnævnet behandler sager om forskelsbehandling

på grund af etnicitet både inden for

og uden for arbejdsmarkedet. nævnet tager derfor

stilling til mange forskellige typer sager, der spænder

fra chikane på arbejdspladsen over kommuners behandling

af borgere med anden etnisk oprindelse til

adgangsforhold på diskoteker, i natklubber m.m.

reglerne fremgår af lov om etnisk ligebehandling og

forskelsbehandlingsloven. efter lovene skal klager

”påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning

til at formode, at der er blevet udøvet direkte eller

indirekte forskelsbehandling”. det kan klager ved

at fremsende lydfiler, e-mails eller skriftlige vidneforklaringer

som dokumentation. det er klager, som skal

løfte bevisbyrden for, at der foreligger en formodning

for forskelsbehandling. Kan klager det, skifter bevisbyrden

til indklagede, som nu skal bevise, at der

ikke er tale om forskelsbehandling. det kaldes ”delt

bevisbyrde”.

SAgSANTAl

i 2009 traf ligebehandlingsnævnet afgørelse i 22

sager om forskelsbehandling på grund af etnisk

oprindelse, og i 2010 var antallet 26. der er kun sket

en mindre forøgelse af antallet af afgjorte sager på

dette område, i året der gik.

Ligebehandlingsnævnet traf i 2010 afgørelse

i 26 sager om forskelsbehandling på grund

af etnicitet:

- 5 sager var i strid med loven

- 13 sager var ikke i strid med loven

- 3 sager blev afvist på grund af behov for

parts- og vidneforklaringer

- 5 sager lå uden for nævnets kompetence

KlAger fiK medHold

nævnet har i 2010 fundet, at klager var udsat for

forskelsbehandling på grund af etnicitet i fem sager.

i alle sager fik klager tilkendt en godtgørelse på mellem

1.000 kr. og 25.000 kr.

Klager, der var af mellemøstlig oprindelse, fik

afslag på at leje en lejlighed, da indklagede ikke

ønskede at udleje lejligheden til ikke-etniske

danskere. da lejligheden var annonceret på internettet,

var der tale om offentlig annoncering, som

er omfattet af loven. Klager fik en godtgørelse på

5.000 kr. (j.nr. 2500234-09).

i forhold til sagsantallet er der tale om en forholdsvis

lille andel af klagere, som får medhold svarende til

ca. ¼. årsagen til, at så relativt få klagere får medhold

på dette område er primært, at klagerne ofte

er diffuse, og at der i sagen er meget få konkrete

holdepunkter for, at der er sket forskelsbehandling på

More magazines by this user
Similar magazines