Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

16

Klager, en tysk statsborger, søgte autorisation

som social- og sundhedsassistent. indklagede

stillede krav om autoriseret oversættelse af de

tyske eksamensbeviser. Klager fandt, at kravet var

i strid med eu-rettens regler om fri bevægelighed

for arbejdstagere. disse regler er ikke omfattet af

ligebehandlingsnævnets kompetence, og nævnet

kunne derfor ikke tage stilling til klagen

(j.nr. 2500220-09).

nævnet kan heller ikke behandle en sag, som kan

indbringes for en anden forvaltningsmyndighed.

nævnet kunne ikke tage stilling i en sag vedrørende

en læge af kinesisk afstamning, der ønskede at

blive speciallæge. lægen klagede til nævnet over

forskelsbehandling på grund af sit danske sprog,

da ansættelsesproceduren indeholdt mundtlige

samtaler. afslaget på ansøgningen kunne indbringes

for sundhedsstyrelsen, og da sagen ikke havde

været behandlet dér, kunne ligebehandlingsnævnet

ikke tage stilling til klagen (j.nr. 2500131-09).

prAKSiS om Sprog

SprogScreeNiNg

nævnet har truffet afgørelse i to sager om en kommunes

sprogscreening og skolehenvisning af børn i

forbindelse med skolestart.

et forældrepar, med anden etnisk baggrund end

dansk, klagede over, at deres fem-årige søn blev

henvist til en anden skole end distriktsskolen som

følge af kommunens sprogscreening. de fandt,

at der var tale om forskelsbehandling på grund af

etnicitet, og at de fik frataget deres frie skolevalg.

Kommunen oplyste, at den sprogscreener børn

med dansk som andetsprog, da det efter kommunens

opfattelse fører til et bedre skoletilbud, hvis

der maksimalt er 20 procent børn pr. årgang med

dansk som andetsprog i skolerne.

nævnet fandt, at kommunens sprogscreening af

børn med dansk som andetsprog og deraf følgende

skolehenvisning i højere grad rammer børn med

anden etnisk baggrund end dansk, men at kommunen

forfulgte saglige formål ved at sikre børnene

bedre skolegang og danskfærdigheder. nævnet

fandt endvidere, at kommunens midler måtte

anses for både nødvendige og hensigtsmæssige

(j.nr. 2500147-09).

Klagekomitéen for etnisk ligebehandling har tidligere

afgivet udtalelse om kommunens fremgangsmåde.

ligebehandlingsnævnet og Klagekomitéen kom til

samme resultat.

ANSæTTelSe

nævnet har også truffet afgørelser om sprog i forbindelse

med ansættelse og ansættelsessamtaler.

More magazines by this user
Similar magazines