Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

14. NÅR SaGEN aFSLuTTES udEN mødE I LIGEBEhaNdLINGSNævNET

Af fuldmægtig lene mathiesen

Det er langt fra alle de sager, som Ligebehandlingsnævnet

modtager, der bliver behandlet på møde med

en formand/næstformand og to nævnsmedlemmer.

I 2010 blev godt halvdelen af de sager, som nævnet

modtog, afsluttet i sekretariatet, uden at sagerne

blev behandlet på et møde i nævnet.

der er mange grunde til, at omtrent halvdelen af

sagerne ikke nåede frem et nævnsmøde.

I 2010 afsluttede sekretariatet 124 sager, der

ikke blev behandlet på møde i nævnet:

17 sager bortfaldt, fordi parterne havde indgået

forlig, fordi klageren havde trukket sin klage

tilbage, eller fordi klagers krav blev opfyldt af

indklagede

46 sager blev henlagt, fordi klageren ikke svarede

på sekretariatets henvendelser om at uddybe klagen

eller om at komme med yderligere oplysninger

61 sager blev afvist, fordi det var åbenbart, at

klager ikke kunne få medhold i klagen, fordi de

administrative klagemuligheder ikke var udtømte,

fordi klagen lå uden for nævnets kompetence, eller

fordi klagen var alt for diffus

Når SeKreTAriATeT AfviSer SAgeN

en del sager afvises, fordi de falder uden for ligebehandlingsnævnets

kompetence. Det kan fx være

klager over diskrimination på grund af alder eller

handicap uden for arbejdsmarkedet.

mange henvendelser er så diffuse, at det ikke er

muligt at konstatere, om der er tale om en sag, som

er omfattet af nævnets kompetence. Det kan fx

være en henvendelse om, at politiet eller de sociale

myndigheder diskriminerer, men uden at det nærmere

er beskrevet, hvordan klageren er blevet diskrimineret.

det kan også være en henvendelse om generel

diskrimination i nattelivet, uden at dette er uddybet

nærmere.

hvis klageren ikke svarer på vores anmodning om at

præcisere klagen og/eller om at komme med yderligere

oplysninger, er der ikke andre muligheder end

at henlægge eller afvise sagen.

hvis en sag er under behandling eller er afgjort ved

domstolene, kan ligebehandlingsnævnet ikke behandle

sagen. nævnet kan heller ikke behandle

klager, der kan indbringes for anden administrativ

forvaltningsmyndighed, før denne har truffet afgørelse

i sagen. hertil kommer, at nævnet ikke kan

tage stilling til klager, hvis sagen behandles i det

fagretlige system. disse sager bliver også afvist af

sekretariatet.

29

More magazines by this user
Similar magazines