Vandets Avis - Danva

roskilde.forsyning.dk

Vandets Avis - Danva

ANNONCETILLÆG I ROSKILDE AVIS MAJ 2011

VANDETS AVIS

Bliv en vandduks

Hvad bruger en teenagefamilie

i Hyrdehøj

Vind fl otte vandkarafl er

Vandet i Roskilde

Sådan sparer du penge

på dit vandforbrug

Vores vand er meget

vigtigt for alle...


Kildevand sucks

- postevand rocks

Det fi ndes over alt. I supermarkedet, i kiosken, på S-togsstationen,

på benzintanken osv. Vand på fl aske er blevet en del af vores hverdag.

Det er 300 gange så dyrt som postevand – men er det bedre?

Mange mennesker tænker måske, at vand

på fl aske er sundere end vandet fra vandhanen.

Det er også realiteten i mange lande,

men ikke i Danmark.

300 GANGE SÅ DYRT

Mange danskerne betaler dyrt for f.eks.

naturligt mineral- eller kildevand. En halv liter

kildevand koster omkring 8 kroner. En halv

liter postevand koster kun 2,7 øre. Kildevand

er altså 300 gange så dyrt som postevand.

Kildevandet stammer ligesom vores postevand

fra vandboringer i grundvandsmagasinerne.

Alle steder stilles der krav til vandkvaliteten,

hvad enten det er vand på fl aske

eller det er vandværksvand. Kravene til

kvaliteten af drikkevand i Danmark er høje.

Uanset hvor du bor, kan du åbne for vandhanen

og forvente rent og frisk vand. Faktisk

stilles der skrappere krav til vand fra vandhanen

end til vand på fl aske.

KVALITETSFORSKEL

Undersøgelser, foretaget for Københavns

Energi i 2005 og 2006, viste, at postevandet

var af mindst lige så god kvalitet som

fl askevand. Flaskevandet, der var indkøbt i

forskellige supermarkeder, var faktisk af en

mere svingede kvalitet end drikkevandet, og

desuden var indholdet af bakterier i nogle

af vandfl askerne højere end i postevandet.

KOLOFON:

vandede vittigheder:

Samtidig var det såkaldte kimtal højere i

fl askevandet, og i fl ere tilfælde højere end

de krav, som stilles af myndighederne til

drikkevand. Hvis kimtallet er højt, kan det

tyde på, at vandet er opbevaret enten for

varmt eller for længe. Ved begge undersøgelser

var konklusionen, at kvaliteten af

drikkevand leveret til borgere i København

var højere end det dyre fl askevand.

FARLIG PLASTIK

Ved opbevaring af vand på nogle typer af

plast kan der være risiko for, at hormonforstyrrende

stoffer fra plastikken afgives til

vandet. En artikelserie i Politiken medførte i

2009, at de populære kildevandskølere blev

forbudt på alle Københavns Kommunes arbejdspladser,

på grund af frygt for afgivelse

af det hormonforstyrrende og kræftfremkaldende

stof bisphenol-A til vandet. Videnskaben

er uenig om, hvorvidt bisphenol-A har

sundhedsskadelige effekter ved de forholdsvis

lave doser, man fi nder i mennesker, men

indtil der er kommet mere viden på området

har fødevarestyrelsen i Danmark indført et

midlertidigt forbud mod bisphenol-A i produkter

beregnet til fødevarer til børn under 3 år.

FLASKER BELASTER MILJØET

Der er også en øget miljøbelastning ved

at købe vand på fl aske. Der bruges store

VANDETS AVIS: Annoncetillæg i Roskilde Avis uge 19 / UDGIVER: Roskilde Forsyning

JOURNALIST: Jeanette Grøn Nielsen / FOTO: Morten Bak, Per Rudkjøbing, Erling J. og colourbox.dk

LAYOUT OG PRODUKTION: Roskilde Mediecenter K/S / TRYK: Erritsø Tryk A/S

AVISEN ER PRODUCERET I SAMARBEJDE MED: Michael Røscher, Skt. Jørgens Skole

Eva Hansson, Steen Hansen og Helle Lyngbye, Roskilde Forsyning

Trine Keinicke Sørensen og Sia Boesen, Roskilde Kommune

Maria Ammentorp Sørensen, Roskilde Kommune

- “Peter, kan du forklare, hvad vand er?”, spurgte læreren.

- “Vand er en farveløs væske, som bliver sort, når man kommer hænderne i det”, forklarede Peter.

mængder emballage til fl askevand. Flaskevandet

bliver ofte transporteret langvejs

fra i lastbil og dette belaster miljøet i form

af udstødningsgasser. En rapport fra det

norske Stiftelsen Østfoldforskning, der forsker

i bæredygtighed, har tidligere vist,

at produktion af købevand på fl aske bruger

1.500 gange så meget energi, som

Forord ved Torben Jørgensen

www.roskilde-forsyning.dk

en tilsvarende mængde fra vandhanen.

Samtidig slippes der 80 gange så mange

CO 2 -enheder ud i atmosfæren, som hvis

vandet kom fra hanen.

Så drop vand på fl aske og tænd for hanen i

stedet. Så gør du din pengepung og miljøet

en kæmpe tjeneste.

Vand er en unik ressource, som vi skal passe på. Som formand for Roskilde

Forsynings bestyrelse og formand for Teknik- og Miljøudvalget er jeg derfor glad

for at være med til at sætte vand på dagsordenen her i Roskilde.

Hvert år har FN fokus på vand, og de har udnævnt den 22. marts til Vandets

dag. Begivenheden har inspireret Roskilde Forsyning til at fortælle om vand, og

hvor vigtigt det er for os alle. For vand er en stor del af vores hverdag – og en

ressource mange af os bare tager for givet. Og sådan skal det også gerne være

i fremtiden, men det kræver, at vi tænker os om – børn som voksne – og det vil

vi i Roskilde Forsyning gerne hjælpe til med!

Derfor har vi udarbejdet denne avis – Vandets Avis.

Den er blevet til i et tæt samarbejde mellem

Roskilde Kommune, Roskilde Mediecenter

og Roskilde Forsyning. Avisen er i den grad

med til at understøtte Roskilde Kommunes

vision med at arbejde for en bæredygtig

udvikling, hvor vi på en og samme tid passer

på vores ressourcer, og samtidigt udnytter

dem på den bedst mulige måde.

Jeg håber, at avisen kan inspirere familier og

skoler til at interessere sig for vand – så vi

sammen kan være med til at sikre, at vi også

i fremtiden kan få dejligt rent drikkevand

direkte ud ad vandhanen.

Rigtig god læselyst...

Foto: colourbox.dk


vandede vittigheder:

Sådan bruger

vi vand

Familien Hansens hverdag i Hyrdehøj med tre teenagere og

Mikkel på 7 år ville ikke fungere uden vand. Der bliver brugt godt

med vand på bade og tøjvask. Til gengæld bliver der samlet regnvand

i haven og kartofl erne i gryden er ikke helt dækket med vand

Familien Hansen er med sit årlige vandforbrug på cirka 150 kubikmeter et godt eksempel

på, hvad en børnefamilie bruger af vand – og hvor de prøver at spare.

Sanne er på efterskole og derfor bliver der ikke brugt så meget vand af den teenager.

I den 6 personer store familie Hansen i Hyrdehøj

i Roskilde er vand en stor og naturlig

del af hverdagen. Vaskemaskinen kører

to gange dagligt og i weekenderne nogle

gange mere. Badet efter idrætten foretages

gerne hjemme. Og selvom Steen Hansen,

48 år, klarer brusebadet på fem minutter, så

er det ikke helt tilfældet med husets unge

mennesker.

”Jeg tager nok 10-15 minutters bade –

sådan i moderat tempo”, som Lasse, 19 år,

med et smil forklarer. Lillebror Mads på 17

år supplerer:

”Det gør jeg nok også. Men jeg slukker

vandhanen, når jeg børster tænder. Andet

er da for dumt”.

Til gengæld er Mikkel på 7 år ikke til at drive

ind under bruseren. Men et par gange om

ugen ender han alligevel derinde. Og så

bliver det gerne så sjovt, at det kniber med

at ville ud igen.

”Ligesom den gang, vandet blev helt koldt

til sidst, mor”, husker husets mindste med

et stort grin.

IKKE VANDNAZISTER

Trods det at Steen og Vibeke Liat Hansen

“En dansker og en englænder sejlede i en båd. Så faldt danskeren i vandet og råbte, hjælp!

Så sagde englænderen: WHAT? Danskeren råbte tilbage: Ja, gu er det vådt!”

begge arbejder for Roskilde Forsyning, som

henholdsvis driftsleder og overassistent, så

er familien ikke, med børnenes egne ord,

”vandnazister”.

”Vi kan da godt fi nde på at lege vandkamp

i haven, og om sommeren bliver det store

5.000 liters badebassin også fyldt et par

gange. Vi bruger det gamle vand til at

vande haven med”, forklarer Steen Hansen.

I haven står dog en beholder, der samler

regnvand, som bruges til at vande havens

urtebed og drivhus. Og på Steens initiativ

står der nu fast to kander med koldt vand

i køleskabet, som har fået familien til at

drikke mere vand, og kartofl erne bliver kogt

på en halv gryde vand.

Samlet er storfamiliens forbrug på cirka

150 kubikmeter vand årligt meget gennemsnitligt.

Et forbrug der nok vil falde, når

husets 19-årige og to 17-årige med tiden

fl ytter hjemmefra.

”Jeg går ærlig talt ikke meget op i at spare

på vandet. Men når jeg fl ytter hjemmefra

og fi nder ud af, hvad det koster, så gør jeg

nok”, lyder det fra 19-årige Lasse.

Foto: mortenbak.dk

Det handler om

vores drikkevand

www.roskilde-forsyning.dk

Masser af vand

i Roskilde

Vand og hellige kilder er en vigtig del af Roskildes historie. Har du

øjnene med dig, kan du se mange af kilderne i bybilledet i dag

Roskilde bærer historien om byens mange

kilder i sit navn – og kilder gør Roskilde

unik: Få steder har så mange og kraftige

kilder som Roskilde. Mange af dem er stadig

aktive.

Der er fundet 24 kilder og brønde i byen

– 12 af kilderne har navne og fl ere af dem

kan du fi nde, når du går tur rundt i byen,

f.eks. Helligkors Kilde, Klosterkilde og

Maglekilde.

Flere af de oprindelige kilder var helligkilder,

som folk valfartede til fra nær og

- Hvad kan du gøre for at være med til at beskytte vores drikkevand?

Vi bor oven på vores drikkevand. Derfor

kan det have en betydning, om vi bruger

sprøjtemidler i vores have. Du kan beskytte

grundvandet ved at undgå sprøjtemidler i

haven.

Vi kender det alle sammen. Foråret er gået,

det er blevet sommer, og du fi k ikke lige

fjernet alle tilløb til ukrudt i haven. Det kan

virke næsten umenneskeligt at skulle fjerne

det hele med et hakkejern. Så er det butikkernes

hylder med sprøjtemidler kan virke

forførende og fristende. For hvor farligt kan

det egentlig være?

Svaret er meget enkelt: Hvis du vil være

sikker på ikke at påvirke grundvandet, så

undgå sprøjtemidler.

DET GODE ER: Det er slet ikke nødvendigt

at sprøjte problemerne bort. Der fi ndes andre

metoder – endda gratis - der kan bruges

Foto: Erling J.

fjern for at fi nde helbredelse. Flere steder

var der en livlig aktivitet i form at forlystelser,

drikfældighed mv. Andre var vaskepladser

for byens beboere. Og endelig gav

de mange kilder mulighed for en omfattende

møllevirksomhed.

Du kan læse meget mere i ”Roskilde Vandforsyning

125 år: 1880-2005”. Du kan læse

bogen på Roskilde Forsynings hjemmeside,

klik på Om Roskilde Forsyning, hvor

du fi nder den under Historie. På turistbureauet

kan du gratis få brochuren ”På

kildevandring i Roskilde”.

i stedet for sprøjtemidler. Og så er en af de

andre fordele ved at undgå sprøjtemidler, at

haven bliver sundere at færdes i for børn,

voksne og dyr.

OM AT HAVE…. HAVE

Bekæmp om foråret inden ukrudtet udvikler

sig – du kan få mange fl ere gode råd og informationer

om, hvordan du plejer din have

uden brug af sprøjtegifte på vandigrunden.dk

SPRØJTEGIFTE LUKKER BORINGER

Sprøjtemidler, der blot skulle tage livet af

ukrudt, kan skylles ned gennem jorden via

sprækker og revner. Med tiden risikerer de

at ende i grundvand, som vi anvender til

drikkevand.

Hvert år må vandforsyninger lukke boringer

på grund af rester af sprøjtemidler. Derfor

er det vigtigt, at vi hver især er med til at

minimere forbruget af sprøjtemidler.


vandede vittigheder:

“Hvorfor turde fi sken ikke at gå over vejen?”

- fordi der var HAJTÆNDER!!

VANDETS VEJ I ROSKILDE

- fra grundvand til drikkevand

BOREHUS Røret ender i et borehus. Gennem borehuset

pumpes grundvandet over til vandværket. Rundt om

borehuset er der lavet en beskyttelseszone på 10 meter i

radius, hvor man ikke må bruge sprøjtemidler eller andre

stoffer som kan forurene grundvandet.

Illustration: Tao Wedfall

ALLAN KLOSTER HANSEN TLF. 4637 1209

AUT. VVS OG KLIMASERVICE TLF. 4638 4444

CARL NIELSENS EFTF.A/S

BAD EXPERTEN A/S TLF. 7022 0201

CARLO LORENTZEN VVS A/S TLF. 4632 5000

CHRISTIAN PETER HANSEN TLF. 2048 2479

CHR. SKOVGAARD MØLLER TLF. 4638 3185

FINN JEPSEN VVS A/S TLF. 4675 5622

GUNDSØ VVS APS TLF. 4678 7396

HARBO VVS TLF. 2289 1527

VANDVÆRKET En stor del af Roskildes vand kommer fra Lejre.

Grundvandet pumpes op fra 15 boringer og sendes til en simpel

vandbehandling på Hornsherred Vandværk. Roskilde Vandforsyning

har hvert år mange skoleklasser på besøg på vandværket.

På de fl este vandværker luftes grundvandet på såkaldte iltningstrapper,

som vandet plasker ned over inden det løber gennem

et sandfi lter. Grundvandet skal iltes før det sendes ud i hanerne,

fordi grundvand naturligt indeholder f.eks. en lille smule jern og

svovlbrinte. Det er ikke på nogen måder farligt at drikke

vandet før det bliver iltet, men hvis jernet og svovlbrinten ikke blev

iltet ud af grundvandet, ville det vand vi får ud af vandhanerne

være okkerfarvet (orange) og lugte af rådne æg. Efter vandet er

iltet fi ltreres det gennem sandfi ltre for at okkeren bundfælder.

BORINGERNE Grundvandet pumpes op fra 30-40 meters

dybde. I den dybde fi ndes kalksten som den man ser ved

Stevns og Møns klint. Grundvandet strømmer i sprækkerne

i kalken, hvorfra vi pumper det op til overfl aden.

Ovenpå kalken fi ndes tykke lag af fed moræneler, som

beskytter grundvandet mod forurening.

UNDGÅ VANDSPILD

Det koster mange penge, hvis din vandhane drypper eller dit toilet løber.

SPAR OP TIL 25 %

på vandregningen hvis du skifter dit toilet!

ROSKILDE BLIKKENSLAGER-

GAS- & VANDMESTERFORENING

HIMMELEV VVS APS TLF. 4635 4935

EKSPRES VVS TLF. 4649 9299

JOHN JENSEN VVS A/S TLF. 4656 0086

LENART JØRGENSEN VVS TLF. 4632 3289

LYNGENS RØR & BLIK TLF. 4675 1050

OLSSON VVS TLF. 4638 4646

RAMSØ VVS A/S TLF. 4619 1200

ROSKILDE VVS APS TLF. 7244 4466

TLH VVS TEKNIK APS TLF. 2042 8417

THORSEN & PETERSEN VVS TLF. 4636 2532

RENTVANDSTANKE Vi bruger mest vand, mens vi er

vågne. For at kunne følge med forbruget har vandværkerne

store vandtanke til opbevaring af drikkevandet til

tidspunkter på dagen, hvor der bruges ekstra meget

vand.

ØSTERVANG ApS

Entr. & Maskinstation

• Slamsugning

• Højtryksspuling

• TV-inspektion

• Nedrivning • Ophugning af beton

• Udgavning i bygninger • Belægning

• Asfalt • Græsplæner • Beskæring m.m.

• Markdræn • Omfangsdræn

NY hjemmeside www.ostervang.dk

ENTR. VERNER VINCENTS

Tlf. 21 76 92 47 - 46 40 36 46

DISTRIBUTIONSNET I Roskilde er der gravet cirka

550 kilometer rør ned for at sende drikkevand ud til forbrugerne.

Det koster mange penge og kræver meget

arbejde at overvåge og vedligeholde distributionsnettet,

så der hele tiden er nok og sundt vand i hanerne til forbrugerne.

En anden stor opgave er at registrere placeringen

af alle rørene, da det gør livet meget lettere for

både vandforsyningen og alle andre som skal grave eller

bore i jorden.

SHARE THE FEELING

Afretning af grusveje med vejhøvl • Snerydning • Saltning ROSKILDE-FESTIVAL.DK

www.roskilde-forsyning.dk

PUMPESTATION Drikkevandet pumpes fra vandværket

gennem vandrør under fjorden og frem til pumpestationen.

Roskilde bruger hver dag 10.000.000 liter eller

10.000 kubikmeter drikkevand – dette svarer til alt det

vand, som kan være i cirka 20 svømmebassiner, som det

der er i Roskilde Badet. Det kræver enormt store pumper

at pumpe al det vand helt ud i vandhanerne.


vandede vittigheder:

Den blå planet

Vand - de vigtige 3 promiller

Vores blå planet er fuld af vand. Men det er kun

en mikroskopisk del, vi kan bruge til drikkevand.

Og vi bruger hver især mere end 100 liter af det

om dagen på at leve vores moderne liv med vask,

mad og toiletskyl

Forestil dig, at du står oppe på månen og

ser ned på jorden. Hvad ser du? Du ser

noget hvidt på den næsten kugleformede

jord – det er skyer. Du ser noget brunt og

grønt – det er landjorden. Og så ser du en

hel masse blåt – det er havene. 75 % af

jordens overfl ade er dækket af vand. Det er

et heldigt for os, at der er så meget vand

å jorden, for ellers ville der ikke være noet

liv. Vidste du, at et menneske kan leve

den mad i mere end en måned, men kun

den vand i omkring en uge?

ERSKVAND BUNDET I ISBJERGE

7 % af jordens vand fi ndes i havene. Det

r kun de sidste 3 % der er ferskvand, og

om kan bruges som drikkevand. Mere end

5 % af ferskvandet er bundet i polernes

skapper. Mennesket kan faktisk kun bruge

promille af det vand, der fi ndes på jorden,

om drikkevand. Drikkevandet kommer

ra grundvandsmagasiner, fl oder og ferskandssøer.

T ÆG KRÆVER 450 LITER VAND

et moderne liv kræver et stort vandfor-

En energieffektiv vandcyklus?

Naturligvis.

“Frederik havde fået en guldfi sk i gave, da han fyldte 7 år. Et par dage efter sagde hans mor: - Frederik! Skal du ikke snart

give din guldfi sk noget nyt vand? - Hvorfor? spurgte Frederik. - Den har jo ikke engang drukket det gamle endnu!”

brug. Et menneske skal drikke to liter vand

dagligt for at leve sundt. I gennemsnit bruger

vi hver især over 100 liter vand i døgnet

til bad, vask, toiletskyl og madlavning. I

realiteten bruger vi endnu mere vand, hvis

vi indregner den mad, tøj og andre ting, vi

bruger i hverdagen. For eksempel er det

beregnet, at der bruges 450 liter vand på at

producere et æg - og 148.000 liter vand til

at producere en ny bil.

FORURENING PRESSER

VANDRESSOURCER

Der er pres på vores vandressourcer både

i Danmark og i resten af verden. Hvert år

medfører fund af pesticider, at vi i Danmark

bliver nødt til at lukke boringer og fl ytte

vores vandindvinding. Endnu har Danmark

ikke decideret mangel på rent og godt vand

– men det er virkeligheden i mange andre

lande i Europa og den øvrige verden.

Kilde: ViVa – Viden om vand

fakta om vand Vand er helt unikt, da det er den eneste substans, der

naturligt fi ndes på jorden i tre tilstandsformer: Flydende, fast (is) og gasform (vanddamp).

Vores temperaturskala (Celsius) er defi neret ved, hvornår vand fryser og

koger: Vand koger ved 100 o C, fryser ved 0 o C. Vand består af tre atomer: To brintatomer

og et iltatom, der bindes sammen af en elektrisk ladning – H2O. Vand kan

opløse fl ere stoffer end nogen anden væske. Vand fører derfor kemikalier, mineraler

og næringsstoffer med sig rundt i økosystemerne.

Foto: colourbox.dk

Innovation, fornyelse

og udvikling der bygger

på tradition

Vandmand

i Roskilde

Vi udfører alt indenfor:

FLISEARBEJDE

TOTALENTREPRISE

TILBYGNINGER

REPARATIONER

Henrik Legarth

Bøgevej 13

4000 Roskilde

Tlf. 46 32 47 74

Mobil: 40 44 58 07

henrik@murermester-henrik.dk

www.roskilde-forsyning.dk

Du ser ham måske stå i et hul i vejen midt på Københavnsvej.

For vandsmed Jan Bergstrøm er ofte med, når der graves ned

til Roskildes utætte vandledninger - og her har han kun én ting

i hovedet: Renlighed!

Han tjekker byens springvand, følger vandets

løb gennem Roskildes tre vandværker

på computeren, hjælper private, der pludselig

ser, at det pibler op med vand – og

så er han også en af dem, du ser stå i et

hul i vejen, når der skal repareres eller lægges

nye vandrør. Dem er der i alt cirka 550

kilometer af i Roskilde. Det er én ting, når

vandsmed Jan Bergstrøm står i et mudderhul

og arbejder med plastikrørene, der

skal være fuldstændig og aldeles fri for

det mindste klump jord eller urenhed for at

bevare vandets renhed. Men det kan være

mindst lige så stor en opgave overhovedet

at få lokaliseret, hvor utætheden præcis er,

så man ikke får brudt asfalten op på det

forkerte sted. Ved hjælp af lytteudstyr, der

Mølbak Landinspektører A/S

leverer ydelser inden for de typiske

landinspektøropgaver såsom: Udstykning og afmærkning

af skel, Ejerlejlighedsopdeling, Teknisk opmåling, Afsætning,

Ledningsregistrering og Ekspropriation.

Vi er specialister i og tilbyder faglig kompetent rådgivning

inden for: Ejendomsretlig udvikling og Fysisk planlægning

- herunder Bebyggelsesplaner, Landskabsplaner

og Lokalplaner.

Mølbak Landinspektører A/S Tlf 702 00 883

Greveager 7, 2670 Greve Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde Fax 702 00 884

Carolinevej 2 A, 2900 Hellerup Riddergade 7, 4700 Næstved Email molbak@molbak.dk

”En lille jordklump i en vandledning, kan forurene vandet

fl ere kilometer væk, så renlighed er i højsædet hos os”,

forklarer vandsmed i Roskilde Forsyning, Jan Bergstrøm.

forstærker lyden 40.000 gange, har Jan og

hans kolleger erfaringen, der gør, at de ved

præcis, hvordan en utæthed under jorden

lyder.

”Det er særligt slemt med brud på vandrør

om vinteren; der er vi ude og reparere et

cirka hver tredje dag. Og kun halvdelen af

bruddene er synlige, hvor vand altså løber

ned af vejen eller kommer op på en privat

grund, så vi får opringninger fra opmærksomme

borgere. Resten fi nder vi ved at

iagttage vandforbruget i vores elektroniske

systemer. Steder med stort forbrug om natten,

holder vi eksempelvis øje med, det kan

være tegn på et brud på en vandledning”,

forklarer vandsmed Jan Bergstrøm, Roskilde

Forsyning.

Løber der vand ned af vejen? Eller pibler det op ad jorden? Så kontakt

Roskilde Forsyning på den døgnåbne telefon på nummer 4634 7800.

www.murermester-henrik.dk

Foto: mortenbak.dk


vandede vittigheder:

DØGNVAGT

AUT. KLOAKMESTER/ROTTEBEKÆMPER

TV INSPEKTION, REPARATIONER, NYANLÆG OG DRÆN.

FORSIKRINGSSKADER

“Med vores moderne tv-udstyr kan vi effektivt og med stor

præcision lokalisere fejl og skader på kloaksystemet, så som

sætningsskader, forskudte samlinger, rørbrud, rødder eller

rotteskader. Ved at udføre tv-inspektion minimeres udgifterne

til udnødvendigt gravearbejde ved at præsicere skaden.“

Få et uforpligtende tilbud!

PH Entreprenøren ApS

DANSKE

KLOAKMESTRE

AUT. KLOAKFIRMA OG AUT. ROTTEBEKÆMPELSEFIRMA

Køgevej 204 · 4000 Roskilde · Tlf. 4675 3800 · Mobil 20 848 175

www.phentreprenoren.dk · leon@kloak.info

Hvordan får man en fi sk til at grine?

Propper den i kildevand!

Vand er altid i bevægelse

Læs her om dråbernes vej i kredsløbet – og om, at det grundvand, vi drikker, er dannet for 30 år siden

Vandet er aldrig i ro. Det bevæger sig i et

kredsløb, der hele tiden gentager sig. Nedbøren

indgår – alt afhængigt af hvor den

falder ned - i vandets kredsløb på forskellig

måde. Noget af den fordamper hurtigt igen,

en anden del bliver optaget af planterne og

fordamper herfra. Noget vil, via overfl aden,

øbe ud i vandløb, søer og ud i havet. En

el regn synker ned i jorden. Et stykke nede

jorden fi nder man grundvandet. Det ligger

kke samlet i en stor underjordisk sø, som

an kunne forestille sig. Vandet samler sig

de bitte små hulrum, der normalt opstår

ellem for eksempel sandkorn. På vejen

ennem jordlagene fi ltreres vandet, så det

enses for bakterier og farlige stoffer. Desærre

viser det sig, at nogle typer sprøjtegifte

nder vej gennem jordlagene til vores drikkeands

ressourcer. Læs mere i artiklen “Det

andler om vores drikkevand”.

VOR ENDER REGNVANDET?

lere ting afgør, hvor meget der siver ned, og

vor hurtigt det går. Det betyder også en del,

vordan jordens overfl ade ser ud – om der

.eks. er mange planter, der optager vandet,

ller om der er jord, som vandet let kan sive

gennem. Hvis jordoverfl aden hælder som på

n skråning, løber vandet ned i det nærmeste

andløb i stedet for at sive ned i jorden. Noet

af regnen vil fra jordoverfl aden løbe ned

kloakker, vandløb, søer og ud i havet. Hvis

edbøren lander på fl iser eller asfalt, kan den

kke sive ned i jorden. I stedet bliver vandet

ennem render og riste ført ned i kloakken.

RUNDVANDET ER DANNET

OR 30 ÅR SIDEN

rundvand betyder meget i Danmark, for

modsætning til andre lande er dansk drikevand

helt overvejende baseret på grundand,

der kun kræver en let rensning. De

fl este danskere kender den ubehagelige

smag af klor i postevand fra rejser i udlandet,

og tilsætning af klor er ofte nødvendigt,

når drikkevandet er renset overfl adevand

(vand fra søer og vandløb, red.). Der er derfor

god grund til at passe på vores grundvand.

Grundvandet dannes kun langsomt.

Det grundvand, vi nu drikker, er i gennemsnit

dannet for 30 år siden. Hvis forskningen i

morgen fi nder ud af, at et bestemt pesticid er

særligt farligt, kan vi holde op med at sprøjte

vores æbler for at slippe for det, men det

tager meget længere tid at få stoffet væk fra

vores grundvand.

GRUNDVAND DANNES I EFTERÅRET

Vores grundvand dannes især i efteråret og

om vinteren. Grundvand er dannet af nedbør,

som faldt for mange år tilbage. Alderen

på grundvand fra dybtliggende jordlag kan

Zacho-Lind A/S udfører alle former for ledningsarbejde,

hvor vi virkelig har oparbejdet en stor ekspertise, når det

gælder nyanlæg og renovering.

Vor viden dækker alle områder inden for

• Styrbar underboring

• Rørsprængning/pipebørsting

• Relining

• Traditionel opgravning

• Svejsning af PE-rør

således være hundreder eller tusinder år,

mens grundvand i jordlag tæt på overfl aden

kun er få år gammelt.

vidste du...

Kotrolordning for styret

boring og gennempresning

Illustration: Ebbe S. Andersen

Vi servicerer bl.a. den velrenommerede

og stort set uopslidelige

TRIUM pumpe, og vi står klar til at

rykke ud, hvis uheldet er ude.

Du kan altid forvente hurtig service

og hurtige reservedele.

Har vi ikke de komponenter, du skal

bruge, specialfremstiller vi reservedele

på kort tid. Du går derfor

Roskilde får

pumpet store

dele af deres

drikkevand rundt

i byen af vores

pumper...

www.roskilde-forsyning.dk

HAR VI VAND NOK?

Man taler ofte om en vandkrise. Med en stærkt

stigende befolkning – nu seks milliarder– og

med en i princippet uændret mængde vand

til rådighed på kloden, så stiger presset på

de globale vandressourcer dagligt. En halv

milliard mennesker lever i dag i lande med

begyndende vandmangel, og dette tal forventes

at stige til tre milliarder i 2025, hvis

vi fortsætter som hidtil. Denne udvikling begynder

at vise sig i form af stigende konfl ikter

over vand, både inden for landegrænser og

landene imellem, som vi ser i Mellemøsten.

Verden har vand nok, og vil fortsætte med at

have det. Men hvis vi ikke bliver bedre til at

fordele og forvalte dette vand, vil konfl

ikterne tage til. Der er således mere

tale om en forvaltningskrise end en

vandkrise. Læs mere om dråbernes

vej på: Vandetsvej.dk.

at prisen du betaler for

vand, består af en fast pris

og variabel pris? I Roskilde

Forsyning har vi en lav fast pris

men en høj variabel pris - så kan

det nemlig betale sig, når du

sparer på vandet.

PUMPS & MARINE SERVICES

aldrig forgæves hos os, og du kan

få hjælp, uanset hvor gammel din

TRIUM pumpe er.

Vi tilbyder laseropretning af motor/pumpesæt

i forbindelse med

vedligehold eller renovering.

Ved korrekt opretning sparer du

energi, og slid på kobling, lejer og

pakdåser minimeres med lavere

driftsomkostninger til følge.

TRIUM / B. Christensen Maskinfabrik

Bøgekildevej 8 · DK 8361 Hasselager

Tel. +45 86 28 04 00 · www.trium.dk


Bliv en

vandduks

Små, nemme fi f, når du bruger

opvaskemaskinen og laver mad, gør

en stor forskel. Både for miljøet og din

families pengepung

SPAR VAND I KØKKENET

vandede vittigheder:

Fyld opvaskemaskinen helt op, inden

du sætter den i gang. Du sparer ikke bare

el og vand, men slider også mindre på

maskinen.

Vælg lav temperatur og et kort program.

Opvasken kan godt blive ren, selvom du

vælger det kortest mulige program og

den lavest mulige temperatur. Du sparer

vand og hvis den daglige opvask

klares ved 50/55 °C, bruger du 10-20 %

mindre strøm end opvask ved 65 °C.

Skyl ikke af. Moderne opvaskemaskiner

kan sagtens vaske rent, selvom du kun

skraber maden af tallerknerne.

Stil opvasken i maskinen med det

samme og luk lågen helt, så madresterne

ikke tørrer ind.

SPAR VAND NÅR DU VASKER TØJ

Vask kun tøjet, hvis det er snavset.

Rigtig mange vasker i stedet for at rydde

op. Ofte er bunkerne slet ikke snavsede.

Det slider på tøjet - og koster unødigt

meget vaskepulver, strøm og vand.

Hvis tøjet ikke er snavset, men trænger

til at blive frisket op, så hæng det udenfor

i et par timer i stedet for at vaske det.

SPAR VAND UDENFOR

Saml regnvand i en tønde i haven og

brug det til at vande blomster, vaske bil

og havemøbler med.

Også når du laver mad, er der nemme måder at være energismart på.

Dæk kun kartofl erne halvt med vand. Også pasta, ris, grøntsager og

æg kan du koge i langt mindre vand, end de fl este plejer. Det sparer

samtidig 30 % strøm.

Er der gået hul på

vandledningen ?

Hvis der er gået hul på din vandledning

ude i jorden, kan vi hjælpe dig og dit

forsikringsselskab med at lokalisere

nøjagtig, hvor der skal graves.

Hvis du ikke ved hvor din stophane er eller

hvor din vandledning ligger i jorden, kan vi

også hjælpe med finde disse.

Leif Koch A/S

Rugvænget 31, 2630 Taastrup

Tlf.: 7023 9898 (døgnvagt)

www.leifkoch.dk

Hvorfor er fi sk så grimme ?

Fordi de er nogle vandskabninger !

Foto: colourbox.dk

Drik vand når

du dyrker sport

Hvis du vil klare dig godt, når du spiller fodbold eller dyrker idræt,

så husk vandet. Og drik vand før du bliver rigtig tørstig – så kan du

klare meget mere!

Vand slukker tørsten og kan drikkes i store

mængder. Det giver ikke tomme kalorier i

modsætning til sodavand, saftevand og

sportsdrikke m.v.

DRIK FØR DU BLIVER TØRSTIG

Det er vigtigt, at du drikker vand, når du

er tørstig. Hvis du mangler væske, bliver

du nemlig træt og uoplagt. Hvis du træner

længe og hårdt, er det vigtigt, at du drikker,

før du føler dig tørstig. Du kan

nemlig sagtens mangle væske, selv

om du ikke er tørstig. Følelsen af

tørst ”halter bagefter” dit behov for

væske.

MINDST 1 LITER OM DAGEN

Under idræt er det godt at drikke tit.

Når træningen er slut, skal du drikke

rigeligt med vand i forbindelse med

måltiderne, hvor kroppen har lettere

ved at erstatte den tabte væske.

Kloak, jord, beton, slamsugning,

tv-inspektion af kloak. Vi udfører opgaver

inden for vedligeholdelse, belægning og

som hovedentreprenør på større byggerier

Få et uforpligtende tilbud!

PS: vi udlejer også diverse gravemaskiner med

og uden fører. Vi har døgnvagt til akutte opgaver

Gundsø Entreprenør Forretning A/S

Bygningskonstruktør • Aut. Kloakmester

Duegårdsvej 1 · Gundsølille · 4000 Roskilde · www.gef.dk

Tlf: 4678 7585 • 4043 3085

vidste du...

Børn og unge skal drikke mindst 1 - 1 1/2

liter væske om dagen. Når du er fysisk aktiv

eller har det varmt, skal du drikke mere.

at vand holder dine

tænder smukke. Der er nemlig

ingen sukker eller syre i, som

ødelægger tændernes emalje.

Desuden har drikkevand et

naturligt indhold af fl our,

som er godt for emaljen.

En sikker forsyning

- pas på det rene vand

Vores grundvandsressourcer er truet af forskellige

former for forurening, og det rene vand kan blive

en knap ressource, hvis vi ikke passer på. Vi hjælper

Roskilde Forsyning med at sikre dig en stabil

forsyning af rent drikkevand.

Orbicon rådgiver omkring alt fra indvinding,

behandling og distribution af

drikkevand til afledning og rensning.

46 30 03 10

Ringstedvej 20, Roskilde

www.roskilde-forsyning.dk

www.orbicon.dk

Foto: Per Rudkjøbing


vandede vittigheder:

Vi glæder

os til at

læse netop

DIN KLASSES

forslag...

Hvordan holder

vi øje med vores

vandforbrug?

Hvordan sparer

vi på vandet?

Det I skal gøre er at beskrive

Jeres idé på en planche, video,

digt eller andet - kun fantasien

sætter grænser. Og det er ikke

kun 1. pladsen, der får præmie.

De fem bedste forslag udstilles på

børnebiblioteket og I får vanddunke til

hele klassen.

For at deltage i konkurrencen skal I sende

Jeres forslag senest onsdag 12. okt. 2011,

uge 41 til Helle Lyngbye, Roskilde

Forsyning, Betonvej 12, 4000 Roskilde,

mærk forslaget ’Konkurrence’.

GODE VANDRÅD ER GRATIS

Din lille dreng er faldet i brønden!!

- Nå, det gør ikke så meget, for vi bruger den alligevel ikke mere, efter vi har fået indlagt vand.

Hvordan får vi spredt

budskabet om, at vi skal

passe på vores grundvand?

Har du og din klasse en god

idé til løsningen på nogle af disse

spørgsmål, så kan I deltage i

konkurrencen: Førstepræmien er

en badetur til DGI-byen.

Vil du vide mere om konkurrencen

kan du kontakte Helle Lyngbye,

Roskilde Forsyning på

tlf. 30 78 61 77 eller

mail hellel@rosforsyning.dk.

Hver dansker bruger i gennemsnit 114 liter vand dagligt. Tallet kan

blive mindre ved at følge rådene i denne avis. Tjek også om dit vandregnskab

er påvirket af:

Hver 5. vandinstallation er utæt – hvad med din? Et millimeter

fi nt hul på en skjult installation kan betyde et årligt vandspild,

der svarer til 15.000 kr. Så det kan godt betale sig at tjekke.

Et nyt lavtskyllende toilet. En investering i et nyt to skyls-toilet kan

normalt tjene sig ind på et år. Det bruger 3-6 liter per skyl, modsat

de cirka 12 liter et ældre toilet bruger.

En dryppende vandhane. Drypper den langsomt, bliver det til

cirka 20 liter om dagen.

Et løbende toilet. Løber det så det er svært at se, kan det alligevel

blive helt op til 275 ekstra liter vand i døgnet og kan koste 3-4000

kroner årligt.

Du kan tjekke din families vandforbrug på www.roskilde-forsyning.dk

under selvbetjening.

Foto: colourbox.dk

www.roskilde-forsyning.dk

Børn har de

bedste vaner

Det er tit børn, der minder forældrene om at spare på vandet og

varmen. Hver gang et barn tager de gode vaner hjem til forældrene,

er skolernes miljøarbejde lykkedes

”Sluk lyset, far!” - ”Mor, du skal

slukke vandet, når du børster

tænder” - der er ingen tvivl om, at børnene

tit og ofte er bedre til at huske og lære de

gode vaner:

Sluk for vandet, mens du børster tænder

Brug en balje, når du vasker op eller

vasker grøntsager

Ta’ brusebad i stedet for karbad. Luk for

vandet, når du sæber dig ind.

Det er gode råd, og hvis de bliver en del af

hverdagen - og du tager lidt fl ere med - kan

du spare på el- og vandregningen.

HOLDER FORÆLDRE I ØRERNE

”Vi oplever ofte, at det er børnene, der kender

de gode huskeregler – og holder forældrene

vidste du...

i ørerne for at forbedre vanerne i hjemmet.

Når vi er ude med vores klimabudskaber,

fortæller mange forældre om, hvordan skolernes

projekter betyder, at familierne taler

om vand og energi derhjemme”, fortæller

miljøvejleder i Roskilde Kommune, Trine

Keinicke Sørensen.

Dermed er skolernes arbejde med vand og

energi et vigtigt led i at få debatten ud til de

danske familier. Og det ved man godt i Roskilde

Kommune. De seneste år har Roskilde

Kommunes klimakampagne støttet en række

skolers arbejde med klima, fra indledende

snakke til oplæg og uddeling af klimamateriale

til børnene. Godt 5.000 børn og

voksne har fået materiale om hvilke lette

skridt, man kan tage i hjemmet for at sikre et

bedre miljø.

at skolerne i Roskilde gratis kan

få sparring til planlægning af forløb

indenfor vand, miljø og klima og materiale

til vand- og energibeparelsesprojekter på

skolerne samt oplæg om miljø til eleverne?

Kontakt blot miljøvejleder, Trine Keinicke

Sørensen, trineks@roskilde.dk.

Konkurrence for hele familien

Roskilde Forsyning udlodder smukke vandkarafl er

og praktiske vanddunke til hele familien. Deltag i

konkurrencen på www.roskilde-forsyning.dk senest

den 10. juni 2011

– du kan fi nde svarene

på spørgsmålene her

i avisen eller på

hjemmesiden.

Vinderen får

direkte besked.

Vandkarafl erne er fra Nuance. Den er skabt i en klassisk form, men du kan åbne dem i både i bund og top.

Åbningen i bunden gør det muligt at fylde karafl en med isterninger, frosne frugter og andre spændende

ingredienser. Åbningen i toppen er forsynet med et mønster, som sørger for at isterningerne bliver på plads

og holder karafl en kold. Fjerner du bund og top, kan du let placere karafl en i opvaskemaskinen.

Vanddunkene med Roskilde Forsynings logo er produceret af Juul & Svane, der garanterer et produkt fri

for phtalater og bisphenol-A. Vanddunkene er testet for afgivelse af stoffer til vandet af det anerkendte

laboratorium Eurofi ns og overholder Fødevare- og Miljøstyrelsens krav til drikkedunke.

More magazines by this user
Similar magazines