19.09.2013 Views

SikkerhedslederenSikkerhedslederen

SikkerhedslederenSikkerhedslederen

SikkerhedslederenSikkerhedslederen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sikkerhedslederen<br />

Medlemsblad for Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark · SSID · Kongsvang Allé 25, 8000 Århus C<br />

Sikkerhedslederen og arbejdsmiljøet<br />

er i centrum både i virksomhederne og på<br />

SSID’s Årskonference 2001 den 23.-25. april<br />

på Scanticon Comwell Kolding.<br />

Nr. 1 2001


2<br />

BESTYRELSEN:<br />

FORMAND: Miljøkonsulent Erik Laursen Tlf. 66 66 21 30<br />

TELE DANMARK A/S Fax 66 66 35 10<br />

NÆSTFORMAND: Afdelingsmaskinmester Per Olsen Tlf. 87 38 52 02<br />

FDB’s DISTRIBUTIONSAFD. Fax 87 38 52 08<br />

KASSERER: Centerleder Poul M. Schmidt Tlf. 87 33 11 00<br />

BST ÅRHUS Fax 87 33 11 11<br />

SEKRETÆR: Direktør Jens Jørgensen Tlf. 75 91 01 99<br />

ENTREPRENØRERNES BST Fax 75 91 32 50<br />

BESTYRELSES- Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk Tlf. 43 86 34 40<br />

MEDLEM: FDB PERSONALE, UDVIKLING & ADM. Fax 43 86 31 13<br />

OMRÅDEFORMÆND:<br />

JYLLAND NORD: Sikkerhedsleder Leif Hindby Tlf. 89 40 17 60<br />

ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER Fax 89 40 19 60<br />

JYLLAND SYD: Sikkerhedsleder Kay Vibeke Johnsen Tlf. 76 20 37 77<br />

H. HOFFMANN & SØNNER A/S Fax 76 20 37 76<br />

FYN: Miljøchef Per Bech Tlf. 63 31 31 68<br />

Koppers Denmark A/S Fax 63 31 32 00<br />

SJÆLLAND: Arbejdsmiljøchef Erik Brødbæk Tlf. 43 86 34 40<br />

FDB PERSONALE, UDVIKLING & ADM. Fax 43 86 31 13<br />

KØBENHAVN: Sektionsleder Ole Vendelbo Tlf. 45 25 11 55<br />

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Fax 45 87 61 25<br />

BLADREDAKTION:<br />

SEKRETARIAT:<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

ANSVARSH.: Miljøkonsulent Erik Laursen Tlf. 66 66 21 30<br />

TELE DANMARK A/S Fax 66 66 35 10<br />

REDAKTØR: Mogens Ladegaard Tlf. 75 85 37 47<br />

Konsulent DI Fax 75 85 37 32<br />

JOURNALIST: Arbejdsmiljøinspektør Lars Nielsen Tlf. 99 24 11 11<br />

HÆRENS MATERIELKOMMANDO Fax 99 24 11 19<br />

Sekretær Jette Vinther Tlf. 86 11 04 11<br />

SSID’s sekretariat Fax 86 11 30 97<br />

Kongsvang Allé 25<br />

8000 Århus C<br />

E-mail: sekretariatet@ssid.dk<br />

www.ssid.dk<br />

Næste nummer af SIKKERHEDSLEDEREN juni 2001.<br />

Materiale, der ønskes optaget i bladet, skal være aftalt med Erik Laursen senest den<br />

20. maj 2001 (gerne før). Redaktionen påtager sig ikke ansvaret for materiale, der<br />

uopfordret indsendes og eventuelt optages under indsenderens navn og gør samtidig<br />

opmærksom på, at det optagne ikke nødvendigvis udtrykker SSID’s holdning.<br />

SIKKERHEDSLEDEREN er trykt i et oplag på 800 og fordeles til SSID’s 500 medlemmer<br />

blandt sikkerheds-, miljø- og BST-ledere samt til Arbejdstilsynet og faglige<br />

organisationer i Danmark.<br />

Layout: Idé Illustration, tlf. 75 85 37 47 . E-mail: ladegaard@mail.dk<br />

Tryk: LH grafisk, Tørring, tlf. 75 80 21 77 . E-mail: thorkil@lh-grafisk.dk<br />

INDHOLD<br />

Nyt fra bestyrelsen . . .3<br />

Aktuel debat om afgifter<br />

. . . . . . . . . . . . . . .4<br />

Arbejdsmiljøet og folkesundheden<br />

. . . . . . .6-7<br />

Lars’ klumme . . . . . .8-9<br />

Landet rundt . . . .10-11<br />

Netværk for sikkerhedsledere<br />

. . . . . . . . . . . .13<br />

Virksomhedsportræt:<br />

Århus tekniske<br />

Skole . . . . . . . . . .14-16<br />

Aktiv udstilling . . . . .17<br />

Områdenyt . . . . .18-19<br />

Aktivitetskalender . .19


SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Konference med aktuel debat og generalforsamling<br />

med formandsskifte<br />

SSID’s Årskonference 2001<br />

Igen i år indbyder SSID til Årskonference i Kolding på Scanticon<br />

Comwell. Indbydelser og program er på vej ud til medlemmerne.<br />

Arrangementgruppen har sammensat et varieret program<br />

med vægt på det arbejdsmiljøpolitiske den første dag og<br />

med en række emner på 2. dagen af mere praktisk art.<br />

Som noget nyt vil der blive to parallelsessioner på 2. dagen,<br />

som deltagerne skal tilmelde sig til i forvejen af hensyn til<br />

fordeling af lokalerne. 3. dagen vil omhandle det psykiske<br />

arbejdsmiljø med emner om livsværdier og arbejdsglæde.<br />

Udstilling<br />

Udstillingen i forbindelse med årskonferencen består af et<br />

bredt udvalg af forskellige virksomheder inden for arbejdsmiljøområdet<br />

som vil vise deres nyeste produkter, og det<br />

oven i købet med nye, spændende aktiviteter for gæsterne.<br />

Generalforsamling<br />

Mandag den 23. april kl 20.30 afholdes den årlige generalforsamling<br />

i SSID. Indkaldelse og dagsorden vil blive udsendt<br />

senest én måned før.<br />

Ny Formand for SSID<br />

Da jeg har besluttet at gå på efterløn i nær fremtid, må jeg<br />

desværre sige farvel til SSID. Derfor skal der denne gang vælges<br />

ny formand på generalforsamlingen.<br />

"Sikkerhedslederen"<br />

Nyt fra bestyrelsen<br />

Erik Laursen<br />

Formand, SSID<br />

Mogens og Birthe Ladegaard ønsker at stoppe som redaktør<br />

og udgiver af medlemsbladet "Sikkerhedslederen".<br />

Efter mange år som "eneleverandør" har Mogens Ladegaard<br />

meddelt bestyrelsen, at han i forbindelse med jobskifte<br />

ønsker at holde som redaktør af "Sikkerhedslederen".<br />

Det har vi forståelse for, og vil gerne her sige Mogens og<br />

Birthe tak for deres indsats. Vi må erkende, at uden Mogens`<br />

store indsats havde bladet ikke haft den standard og det lay<br />

out, som det fremtræder med i dag. Tak for jeres store indsats.<br />

Bestyrelsen har kontakt med forskellige mennesker om<br />

videreførelse af bladet, som vi anser for en af de væsentligste<br />

informationskilder mellem medlemmerne og bestyrelsen.<br />

Forhandlingerne er ikke afsluttet endnu, men vi gør vores<br />

bedste, og vil holde medlemmerne underrettet på vores<br />

hjemmeside www.SSID.dk<br />

Vi regner med at kunne holde udgivningsfrekvensen, således<br />

at der stadig kommer et blad hvert kvartal.<br />

Da dette bliver mit sidste indlæg i medlemsbladet, vil jeg gerne<br />

takke medlemmerne for den tillid, der er vist mig som formand<br />

igennem 8 år. Det har altid været en fornøjelse at<br />

arbejde for Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark.<br />

Jeg vil også gerne takke mine bestyrelseskolleger og sekretariatet<br />

for det gode samarbejde vi har haft, og som har<br />

resulteret i, at SSID er en livskraftig forening med en god<br />

økonomi og et godt medlemsgrundlag.<br />

Tak for godt samarbejde<br />

Med venlig hilsen<br />

Erik Laursen<br />

Redaktøren samt producenten af SSID’s medlemsblad<br />

SIKKERHEDSLEDEREN siden 1992 takker af med dette<br />

nummer og siger tak til alle, der har ydet bidrag til bladets<br />

opretholdelse. Det være sig både med hensyn til<br />

ideer, tekst, billeder og annoncer.<br />

De mange positive udsagn fra læserne tager vi som<br />

ydtryk for, at det har været umagen – og fornøjelsen –<br />

værd.<br />

Med venlig hilsen<br />

Birthe og Mogens<br />

3


4<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Arbejdsmiljøafgifter, certificering, intensiveret<br />

tilsyn og udbygning af BST<br />

Som omtalt i sidste nr. af SIKKERHEDSLEDEREN indgik regeringen<br />

i forbindelse med Finanslov 2001 et forlig med SF og<br />

Enhedslisten om en række arbejdsmiljøinitiativer, der skal virke<br />

som “en økonomisk tilskyndelse for virksomhederne til at<br />

øge opmærksomheden på arbejdsmiljøforhold”.<br />

Nogle af afgifterne er vedtaget i Folketinget, certificeringsog<br />

tilskudsordningen diskuteres meget lige p.t. og resten må<br />

forventes vedtaget i løbet af dette år, herunder også en<br />

udbygning af BST til at omfatte hele arbejdsmarkedet.<br />

Under alle omstændigheder skal de vedtagne lovforslag<br />

efterfølgende udmøntes i bekendtgørelser og vejledninger,<br />

og her skal organisationerne via Arbejdsmiljørådet tages<br />

med på råd. Det vil derfor blive meget interessant at høre,<br />

hvad DA’s repræsentant: Thomas Philbert Nielsen og LO’s<br />

repræsentant: Lone Jacobsen har at sige på SSID’s Årskonference<br />

2001 den 23. april på Scanticon Comwell Kolding.<br />

Det vil også blive meget interessant at høre om, hvordan<br />

Arbejdstilsynet vil klare det nye såkaldte “intensiveret til<br />

syn” i de 9 brancher, som har fået prædikatet: “Særligt belastet”,<br />

oveni i alle de andre indsatser med “Tilpasset tilsyn”,<br />

som At kører for øjeblikket.<br />

Til syvende og sidst bliver det virksomhederne, virksomhedernes<br />

sikkerhedsorganisation og ikke mindst “den daglige<br />

sikkerhedsleder”, der skal få tingene til at fungere i<br />

praksis.<br />

Derfor opfordringen til sikkerhedslederene: Tag din virksomhedsleder/formand<br />

for SIU med til Kolding den 23. april og<br />

tag del i debatten.<br />

Afgifter indført fra og med 2001<br />

Fra 1. januar 2001 er der indført arbejdsmiljøafgifter i Danmark,<br />

selv om opkrævningsformerne endnu ikke er endelig<br />

fastlagte. Arbejdsmiljøafgifterne forventes samlet at indbringe<br />

staten 420 millioner kr. om året.<br />

En generel, fast arbejdsmiljøafgift på kr. 65 pr. medarbejder<br />

er indført og vil blive opkrævet sammen med ATP til september.<br />

En variabel afgift på omkring 130 kr./medarbejder/år planlægges<br />

opkrævet over Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring,<br />

AES, men nok først i 2002, hvor der altså vil blive<br />

opkrævet afgifter for både 2001 og 2001.<br />

Det variable fremkommer ved, at afgiften skal stå i forhold<br />

til hvor meget der udbetales i skadeserstatning inden for<br />

vedkommende branche.<br />

Certificerings- og tilskudsordning<br />

Det har fra starten været lagt op til, at virksomhederne ved<br />

en certificeringsordning skulle have mulighed for at få pengene<br />

retur. Debatten i Folketinget afslørede dog, at staten<br />

påregner et provenu på omkring 300 millioner kr. på ordningen,<br />

idet man kun har kalkuleret med, at omkring 20% af<br />

virksomhederne vil lade sig certificere!<br />

Tilbagebetalingen skal af hensyn til EU’s konkurrenceregler<br />

ske i form af et tilskud.<br />

Under debatten lovede arbejdsministeren, at de virksomheder,<br />

der bliver arbejdsmiljøcertificerede i 2001, også skal<br />

have afgifterne for 2001 retur.<br />

Blandt andet på den baggrund var der en stor forhånds-<br />

Aktuel debat<br />

interesse for det lovforslag til en certificeringsordning, som<br />

arbejdsministeren fremlagde i uge 9.<br />

DA: Boykot certificeringen<br />

Efter at have nærlæst lovforslaget er meldingen fra Dansk<br />

Arbejdsgiverforening, DA, meget klar:<br />

- Vi opfordrer vore medlemmer til at lade være med at bruge<br />

tid og penge på den foreslåede certificeringsordning.<br />

Ordning er alt for uoverskueligt og alt for bureaukratisk,<br />

hvilket eksperter på certificeringsområdet bekræfter, siger<br />

underdirektør Thomas Philbert Nielsen til SIKKERHEDS-<br />

LEDEREN.<br />

- Det gik desværre som vi har frygtet. Der er kommet en ny<br />

skat på virksomhedernes arbejdskraft, og det arbejdsmiljøfremmende<br />

drunkner i en gang bureukrati, som det har<br />

været tilfældet for det meste, regeringen har indført med<br />

hjælp fra SF og Enhedslisten.<br />

- Samtidigt har regeringen igen indført væsentlige ting på<br />

arbejdsmiljøområdet udenom arbejdsmarkedets parter. Vi<br />

bliver hørt via Arbejdsmiljørådet omkring udmøntningen,<br />

men vi har ikke haft indflydelse på selve lovforslagene, som<br />

blev aftalt i forbindelse med det politiske spil om finansloven.<br />

- Jeg beklager meget, at regeringen har gjort Arbejdsmiljøet<br />

til en politisk kastebold. Vi er alle interesseret i et godt<br />

arbejdsmiljø, men det forudsætter samarbejde, slutter Thomas<br />

Philbert Nielsen.<br />

LO: Gevinst for arbejdsmiljøet<br />

Landsorganisationen i Danmark, LO, hilser regeringens<br />

arbejdsmiljøinitiativer velkomne:<br />

- Vi ser ordningen som en gevinst for enhver virksomhed, der<br />

med certificeringen i hånden kan gå ud og fortælle omverdenen,<br />

at den har styr på arbejdsmiljøet, siger miljøkonsulent<br />

Lone Jacobsen til SIKKERHEDSLEDEREN.<br />

- Ikke mindst for at kunne fastholde og tiltrække de gode<br />

medarbejdere, vil det være nødvendigt for en virksomhed at<br />

kunne “prale” af et godt arbejdsmiljø, og vi er overbevidste<br />

om, at den foreslåede certificeringsordning vil betyde et forbedret<br />

arbejdsmiljø.<br />

- Vi hilser det også velkommen, at en certificering skal omfatte<br />

“det rummelige arbejdsmarked” – den måde virksomheden<br />

tager sig af de arbejdssvage på, ligesom vi ser frem til<br />

at “sundhedsfremme” skal gå hånd i hånd med arbejdsmiljøet.<br />

- Med de ret simple krav til små virksomheder om først fremmest<br />

dokumentation af APV, og det forhold, at større virksomheder<br />

ved certificering slipper for intensiveret tilsyn og<br />

afgifter, er vi ikke bange for, at der går bureaukrati i ordningen<br />

slutter Lone Jacobsen.<br />

Mogens Ladegaard


Åndedrætsværn K O M P R E S S O R<br />

Luftforsyning fra<br />

kompressor<br />

Luft fra kompressor er den nemmeste,<br />

sikreste og mest lønsomme<br />

form for åndedrætsværn, fordi<br />

brugeren fungerer uafhængigt af<br />

alle typer luftforurening.<br />

Med kompressoren placeret i<br />

et område uden for det forurenede<br />

er den velegnet til sikring ved arbejde<br />

i tanke, beholdere, siloer, brønde,<br />

kloakker, samt hvor luftforureningen<br />

er høj eller ubekendt og oxygenmangel<br />

en risiko.<br />

Rekvirer vor nye brochure<br />

- eller kontakt en af vore<br />

veluddannede konsulenter.<br />

★ ArSiMa<br />

ARBEJDS SIKKERHEDS MATERIEL<br />

Opfylder<br />

Arbejdstilsynets<br />

Vejledning D.5.1,<br />

Juli 2000:<br />

Trykluft til åndedrætsværn<br />

CALBA 500 Kompressor.<br />

Til 1 person ved<br />

220V med 40 l lufttank.<br />

44 84 14 11<br />

FAX: 44 53 28 11<br />

e-mail: mail@arsima.dk<br />

CALBA 840 Kompressor.<br />

Til 2 personer ved<br />

380V med 250 l lufttank.<br />

Sjælland:<br />

Lyskær 13 · 2730 Herlev<br />

Jylland:<br />

Klamsagervej 27 · 8230 Åbyhøj<br />

Tlf.: 86 25 44 88


Et dårligt arbejdsmiljø er en af de vigtigste årsager til<br />

sociale uligheder, hvad sundheden angår, siger en<br />

arbejdsmiljøforsker.<br />

af journalist Kim Jørstad, arki•tekst<br />

- Sundhedstilstanden i befolkningen<br />

er i høj grad præget af sociale<br />

uligheder, siger arbejdsmiljøforsker<br />

Vilhelm Borg fra Arbejdsmiljøinstituttet.<br />

- Årsagerne er ikke<br />

mindst at finde i et dårligt arbejdsmiljø.<br />

Vilhelm Borg bygger sin påstand på<br />

et forskningsarbejde, der tager udgangspunkt<br />

i de såkaldte lønmodtagerundersøgelser,<br />

som Arbejdsmiljøinstituttet<br />

foretager hvert 5.<br />

år.<br />

- Undersøgelserne omfatter et<br />

repræsentativt udsnit af befolkningen, forklarer Vilhelm<br />

Borg. - Og ved at sammenholde sundhed, arbejdsmiljø og<br />

social status viser der sig en tydelig sammenhæng. Der er stor<br />

forskel på, i hvilken grad folk får reduceret deres arbejdsevne.<br />

Det vil med andre ord sige, at den sociale ulighed viser sig<br />

i sundheden, og ulighed har en tydelig sammenhæng med<br />

arbejdsmiljøet.<br />

Fire arbejdsmiljø-vitaminer<br />

Et godt arbejdsmiljø er fyldt med vitaminer for helbredet.<br />

Hvis man ikke får disse vitaminer, holder man ikke sit helbred<br />

vedlige. Vilhelm Borg definerer fire vigtige arbejdsmiljø-vitaminer:<br />

A. Udviklingsmuligheder<br />

Hvis du har et arbejde, hvor du lærer noget nyt, hvor du<br />

har ansvar, og hvor der er variation i opgaverne, får du<br />

vigtige vitaminer.<br />

B. Sociale relationer<br />

Hvis du har et arbejde, hvor du indgår i et velfungerende<br />

socialt fællesskab får du et vigtigt vitamintilskud.<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Arbejdsmiljø og Folkesundhed<br />

6<br />

Vitaminer i arbejdsmiljøet<br />

C. Anerkendelse<br />

Hvis du har et arbejde, hvor du bliver påskønnet, og hvor<br />

andre synes, at det du gør er vigtigt og rigtigt, rummer det<br />

også gode vitaminer.<br />

D. Indflydelse<br />

Har du indflydelse på dit eget arbejde, får du vitaminer til<br />

dit helbred.<br />

- Det fysiske arbejdsmiljø spiller naturligvis også en vigtig rolle<br />

og dårligt indeklima, tunge løft, støj og andre fysiske faktorer<br />

påvirker helbredet i negativ retning, siger Vilhelm<br />

Borg.<br />

- Disse faktorer er der imidlertid rimelig opmærksomhed på<br />

blandt andet i kraft af det traditionelle sikkerhedsarbejde.<br />

Det er derimod mit indtryk, at i hvert fald nogle sider af det<br />

psykiske arbejdsmiljø takles forkert.<br />

I bestræbelserne på at forbedre arbejdsmiljøet er det meget<br />

almindeligt at søge at fjerne noget, som man mener belaster<br />

arbejdsmiljøet. Det kan være støj, tunge løft eller den slags<br />

ting. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø kan det være<br />

arbejdspresset, der får skylden. Derfor er det en almindelig<br />

strategi at forsøge at fjerne arbejdspresset for at få et bedre<br />

arbejdsmiljø.<br />

For få krav<br />

- Paradoksalt nok viser vores undersøgelser, at de vigtigste<br />

vitaminer i det psykiske arbejdsmiljø har med tilstrækkeligt<br />

høje krav til medarbejderne at gøre, siger Vilhelm Borg. -<br />

Risikoen for, at det psykiske arbejdsmiljø belaster helbredet,<br />

er størst, hvis man bliver mødt med for få krav.<br />

"Generelt er der en tydelig tendens til at for få krav i arbejdet<br />

rummer størst risiko for helbredet."<br />

- Hvis ingen forventer noget af dig. Hvis du ikke har indflydelse<br />

på dit arbejde, og hvis ingen tillægger din indsats<br />

særlig betydning, så går du i stå. I den sidste ende kan en<br />

sådan situation betyde, at du bliver udstødt fra arbejdsmarkedet.<br />

Det er da heller ikke tilfældigt, at det er de lavest<br />

rangerende rent arbejdsmæssigt, der er i størst risiko for at<br />

blive udstødt.


SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Arbejdsmiljø og Folkesundhed<br />

- Selvfølgelig ligger der også en risiko i at blive mødt med for<br />

mange krav, understreger Vilhelm Borg. - Men generelt er<br />

der en tydelig tendens til at for få krav i arbejdet rummer<br />

størst risiko for helbredet.<br />

Helst lidt i overkanten<br />

Det sundeste er at blive mødt med krav, der er lidt i overkanten<br />

af, hvad man kan håndtere, mener Vilhelm Borg. - For<br />

meget eller for lidt er derimod af det onde.<br />

Det afgørende er at være meget bevidst om, at vi mennesker<br />

er forskellige - også i forhold til de ressourcer, vi har og de<br />

krav, vi kan håndtere.<br />

Medicinen ligger ført og fremmest i hænderne på den ledelse,<br />

der er i stand til at give sine medarbejdere de rigtige vilkår<br />

og udfordringer.<br />

- Sikkerhedslederen og sikkerhedsorganisationen spiller<br />

imidlertid også en stor rolle i den forbindelse, fastslår Vilhelm<br />

Borg. - Heldigvis oplever jeg da også, at flere og flere<br />

sikkerhedsledere beskæftiger sig med det psykiske arbejdsmiljø.<br />

Der er i det hele taget en stigende erkendelse af, at de<br />

psykosociale forhold spiller en stor rolle for arbejdsmiljøet.<br />

- Jeg kan kun håbe, at den erkendelse vil brede sig yderligere,<br />

og at endnu flere sikkerhedsledere vil søge viden om,<br />

hvad det psykiske arbejdsmiljø betyder for folks sundhed.<br />

Et BST-center i Århus<br />

- med kunder i hele landet!<br />

BST Århus har som et af landets<br />

største BST-centre en alsidig og<br />

velkvalificeret stab af medarbejdere,<br />

der yder rådgivning inden for<br />

arbejdsmiljø, ydre miljø,<br />

organisationsudvikling,<br />

sundhed og trivsel.<br />

Pjece om<br />

arbejdsmiljø og<br />

sundhed<br />

Social Ulighed i Sundhed er navnet på en pjece for<br />

Arbejdsmiljøinstituttet om sammenhængen mellem<br />

arbejdsmiljø og sundhed. Pjecen kan rekvireres hos<br />

AMI på telefon 39 16 52 00 eller via Arbejdsmiljøinstituttets<br />

hjemmeside på www.ami.dk<br />

Tredækker-spørgeskema<br />

AMI har udviklet et spørgeskema til kortlægning af<br />

det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder. Det vil<br />

være en god begyndelse på virksomhederne at starte<br />

med en sådan kortlægning, som kan anvendes til<br />

diskussion af hvilke temaer, man skal arbejde med.<br />

Metoden er beskrevet på AMI’s hjemmeside:<br />

www.ami.dk/nyheder/35.html<br />

Kongsvang Allé 25 . Postboks 419 . 8100 Århus C<br />

Telefon 87 33 11 00 . Fax 87 33 11 11 . E-mail:.bst@bstaarhus.dk . www.bstaarhus.dk<br />

7


8<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Lars’ klumme<br />

Skal vi slå sikkerheds- og<br />

samarbejdsudvalget sammen?<br />

Lars Nielsen<br />

Arbejdsmiljøinspektør,<br />

Hærens Materielkommando<br />

I de senere år er der åbnet mulighed for at slå sikkerheds- og<br />

samarbejdsudvalgene sammen til et medindflydelsesudvalg.<br />

Skribenten er ansat i en stor offentlig virksomhed og refererer<br />

herfra de overvejelser, han har gjort sig i den anledning.<br />

Som alle ved, er der i de senere år åbnet mulighed for at slå<br />

sikkerheds- og samarbejdsudvalgene sammen. Ønsket er at<br />

styrke medarbejdernes indflydelse, men vil det også blive<br />

tilfældet, hvis vi alene ser på det med arbejdsmiljøbriller?<br />

Hvad med sikkerhedsgrupperne?<br />

Det første spørgsmål, vi må stille os, er, hvad så med sikkerhedsgrupperne?<br />

Skal de nedlægges, eller skal de omdannes<br />

til medindflydelsesgrupper?<br />

Det første spørgsmål må besvares med et klart nej. Sikkerhedsgrupperne<br />

er det vigtigste og bedst fungerende led i sikkkerhedsorganisationen.<br />

Det kan godt være, de ikke fungerer<br />

godt, men det er nede på gulvet i den praktiske hverdag,<br />

at der er mest behov for medarbejderindflydelse, og derfor<br />

kan vi slet ikke undvære sikkkerhedsgrupperne.<br />

Men hvad så med at udvide dem til medindflydelsesgrupper.<br />

Det har jeg ingen indvendinger imod, men det kræver, at der<br />

bliver afstukket nogle rammer og givet noget supplerende<br />

uddannelse, så vi ved, hvad det er for nye opgaver, vi skal<br />

forholde os til. Det kræver også, at vi får afklaret det fremtidige<br />

forhold mellem sikkerhedsrepræsentantens og tillidsrepræsentantens<br />

opgaver, så de ikke kommer i indbyrdes konflikt.<br />

Hvordan skal medindflydelsesudvalget<br />

sammensættes?<br />

Her er der flere muligheder. Vi kan nedlægge sikkerhedsudvalget<br />

og nøjes med det nuværende samarbejdsudvalg. Så<br />

får vi et medindflydelsesudvalg, der skal lede arbejdsmiljøvirksomheden<br />

uden anden viden om sikkerheds- og sundhedsspørgsmål,<br />

end hvad medlemmerne selv skaffer sig. Det<br />

bliver et udvalg, der er fagligt mindre velfunderet end det<br />

nuværende sikkerhedsudvalg, og derfor bliver det reelt et<br />

mindre kvalificeret udvalg, end det vi har i dag. Det bliver<br />

også et udvalg med ringere kontakt til sikkerhedsgrupperne<br />

end i dag. Endelig bliver det sværere at rekruttere kvalificerede<br />

sikkerhedsrepræsentanter, når de ikke længere har<br />

mulighed for at komme i sikkerhedsudvalget og få medind-<br />

flydelse på hele virksomhedens arbejdsmiljø.<br />

Så er der den mulighed at hele medindflydelsesudvalget<br />

kommer til at bestå af medlemmer, der også er sikkerhedsrepræsentanter,<br />

men det går fagforeningerne aldrig med til.<br />

Så det mest sandsynlige er, at vi får et medindflydelsesudvalg,<br />

der består af de nuværende medlemmer af sikkerheds-<br />

og samarbejdsudvalgene måske eksklusive formanden<br />

for sikkerhedsudvalget.<br />

Det får så den fordel, at sikkerhedsudvalgets medlemmer nu<br />

endelig får mulighed for at møde ledelsen ansigt til ansigt,<br />

hvor de i dag ofte spises af med formænd fra niveauer under<br />

ledelsen. Men til gengæld skal de råbe ledelsen op over et<br />

hav af andre spørgsmål, som interesserer de andre udvalgsmedlemmer<br />

langt mere. Og når de endelig kommer til at tale<br />

arbejdsmiljø, skal de diskutere med et flertal af medlemmer,<br />

der ikke har et hak forstand på det, de taler om.<br />

Derfor er det eneste holdbare, at det tidligere sikkerhedsudvalg<br />

danner et underudvalg, der forbereder sagerne ud<br />

fra en arbejdsmiljømæssig synsvinkel, inden de behandles i<br />

medindflydelsesudvalget. Men så er vi jo næsten tilbage,<br />

hvor vi startede med 2 udvalg med hver sit arbejdsområde.<br />

Den eneste ændring er så, at samarbejdsudvalget reelt er<br />

blevet overordnet sikkerhedsudvalget, men det kan næppe<br />

gavne arbejdsmiljøvirksomheden.<br />

Hvad med sikkerhedslederen?<br />

Uanset, om virksomheden har et sikkerheds- eller medindflydelsesudvalg,<br />

skal der nogen til at repræsentere udvalget<br />

mellem møderne og lede arbejdet i sikkerhedsgrupperne.<br />

Der vil derfor altid være behov for en sikkerhedsleder.<br />

Om det så skal være den nuværende sikkerhedsleder<br />

eller samarbejdsudvalgets hidtidige sekretær afgør<br />

ledelsen. Men eftersom sikkerhedslederen har den største<br />

uddannelse, bliver det sandsynligvis ham.<br />

Det kan betyde, at sikkerhedslederen også må påtage sig de<br />

opgaver, som den hidtidige sekretær for samarbejdsudvalget<br />

har løst. Det kan så medføre, at han får mindre til til sikkerhedsgrupperne.<br />

Men det kan også betyde, at han får mere<br />

pondus og større gennemslagskraft.<br />

Er der slet ingen fordele ved<br />

medindflydelsesudvalg?<br />

Vi har allerede nævnt, at opgaven som sekretær i medindflydelsesudvalget<br />

kan styrke sikkerhedslederens position. Men<br />

det må også nævnes, at det bliver muligt at tilpasse sikkerhedsorganisationens<br />

bedre til virksomhedens struktur.<br />

Den offentlige virksomhed, jeg arbejder i, består af 4 myndigheder.<br />

Vi har derfor et hovedsikkerhedsudvalg på koncernniveau<br />

og et sikkerhedsudvalg og et antal sikkerhedsgrupper<br />

ved hever myndighed.<br />

Tilsvarende har vi et hovedsamarbejdsudvalg på koncernniveau<br />

og et samarbejdsudvalg ved hver af de 4 myndigheder.<br />

Men derudover er der ved 2 af de 4 myndigheder samarbejdsudvalg<br />

på afdelingsniveau, fordi deres afdelinger ligger<br />

geografisk spredt ud over hele landet. Samtidig findes<br />

der nogle områdeudvalg, som tager sig af samarbejdsspørgs-


mål på de geografiske lokaliteter, hvor vi har flere myndigheder.<br />

Det kan måske virke lidt søgt, men det er faktisk vældig<br />

godt, fordi der altid er en af myndighederne, der står for<br />

ejendomsforvaltningen. Og så er det jo rart, at der er et<br />

forum, hvor man kan drøfte fælles forhold omkring vedligeholdelse,<br />

åbningstider i cafeteria, snerydning, rengøring<br />

o.s.v.<br />

Jeg tror, det ville være en fordel, hvis vi havde nogle tilsvarende<br />

udvalg i sikkerhedsorganisationen, så vi dels havde flere<br />

niveauer i sikkerhedsorganisationen, end vi har i dag, dels<br />

havde flere muligheder for at oprette tværgående udvalg,<br />

ligesom de områdeudvalg, jeg har omtalt ovenfor.<br />

Desuden kan jeg se fordelen ved at slå sikkerheds- og samarbejdsudvalget<br />

sammen i mindre virksomheder, hvor det alligevel<br />

er de samme mennesker, der går igen i de 2 udvalg.<br />

Hvilken vej går udviklingen?<br />

Jeg tror, at udviklingen går imod, at vi får færre udvalg med<br />

større kompetenceområder, end dem vi har i dag. Men jeg<br />

tror også, at de vil knopskyde med et hav af underudvalg,<br />

der tager sig af specifikke områder som miljø, arbejdsmiljø,<br />

Pas på din hud<br />

Din hud er et sanseapparat uden lige. Vil du<br />

passe ordentligt på den, skal du beskytte<br />

huden inden arbejdet. Efter arbejdet må du<br />

ikke bruge skrappere rensemidler end højst<br />

nødvendigt. Og så skal du sørge for en god<br />

efterbehandling.<br />

Det gør du med Plum Hudsikkerhed. Vi hjælper<br />

med at beskytte, rense og pleje. Mildt,<br />

men effektivt. For dig og for miljøet omkring<br />

os. Et resultat vi bl.a. har sikret gennem<br />

mange års samarbejde med hudlæger,<br />

sikkerhedsorganisationer og BST-centre.<br />

Så tal med os, hvis du vil lytte til dine hænder.<br />

Ring 64 71 21 12 eller klik dig ind på<br />

www.plum.dk<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Lars’ klumme<br />

brand, transport af farligt gods o.s.v.<br />

Det får så mig til at spørge, om vi skal blive ved med at have<br />

en så skarp opdeling mellem udvalg, hvor der er medarbejderindflydelse,<br />

udvalg, der nedsættes af ledelsen uden<br />

medarbejderindflydelse og den egentlige virksomhedsstruktur<br />

med afdelinger, sektioner o.s.v.<br />

Eller om vi skal betragte det hele som en organisation, hvor<br />

der på en eller anden måde skal være medarbejderindflydelse<br />

i alle organisationens led, og så et eller andet<br />

centralt organ, hvor man drøfter hvorledes medarbejderindflydelsen<br />

skal forvaltes i organisationens forskellige led.<br />

Det kan måske betragtes som et angreb på ledelsesretten.<br />

Men det er ikke min hensigt. Jeg tror bare, at efterhånden<br />

som medarbejderne bliver bedre og bedre uddannede, rykker<br />

magten fra direktionskontorerne ud til de enheder, hvor<br />

arbejdet foregår, og så er det også der, at spørgsmålet om<br />

medindflydelse skal forvaltes. Tilbage for ledelsen bliver så at<br />

tilsikre den fornødne koordination og organisationstilpasning,<br />

efterhånden som organisationen møder nye<br />

udfordringer, påtager sig nye opgaver og udfaser opgaver,<br />

der ikke længere har interesse.<br />

Multi-Plum ® systemet gør<br />

det let for dig at beskytte,<br />

rense og pleje din hud.<br />

Vand, olie,<br />

kemikalier og snavs<br />

påvirker, udtørrer, skader<br />

dine hænder og din hud<br />

hver dag<br />

Det kan give dig<br />

tør, ru, revnet,<br />

ja, sågar syg hud<br />

Vi kan hjælpe<br />

Hvis hænder kunne tale...<br />

9


10<br />

Kommunikation,<br />

dialog og<br />

gennemslagskraft<br />

Det er overskriften på det kursus for sikkerhedsledere og<br />

andre med formidlingsopgaver indenfor arbejdsmiljøområdet,<br />

som DA arbejdsmiljøuddannelse udbyder i samarbejde<br />

med SSID.<br />

Næste kursus afholdes fra tirsdag den 9. oktober kl. 10.00 til<br />

onsdag den 10. oktober kl. 16.00 på DA’s kursusejendom Egelund<br />

ved Fredensborg.<br />

Tidligere kursister samt kursister på DA’s Sikkerhedslederen<br />

kender tidligere skuespiller og teaterskoleleder Erik Kühnau<br />

som den eminente instruktør og formidler af personlig gennemslagskraft.<br />

Andre skulle give sig selv den oplevelse, det<br />

er at være sammen med ham i et kreativt miljø.<br />

Tilmelding til internatkurset, som koster 5.200 kr. og som<br />

maksimalt kan optage 12 personer, bedes ske til DA arbejdsmiljøuddannelse,<br />

Vester Voldgade 113, 1790 København V,<br />

telefon 33 38 94 38 eller arbmil@da.dk<br />

Arbejdsmiljømærkning<br />

Som en ekstra tilskyndelse til at forbedre arbejdsmiljøet undersøger<br />

Arbejdstilsynet nu muligheden for at indføre en såkaldt<br />

arbejdsmiljømærkning.<br />

Inden Arbejdsmiljømærket kan blive en realitet, forestår der<br />

dog et arbejde med at definere, hvad et ”særligt godt arbejdsmiljø”<br />

er.<br />

Når dette arbejde er overstået, vil der blive taget en politisk<br />

beslutning om, hvorvidt Arbejdsmiljømærket skal indføres. I<br />

givet fald som en frivillig ordning for de virksomheder, der<br />

ønsker at søge om det.<br />

I dag udvikler COWI og to andre firmaer hver deres model<br />

for et Arbejdsmiljømærke.<br />

Ifølge Marchen Vinding Petersen rummer COWI’s model<br />

spørgsmål til virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, arbejdsmiljøniveau,<br />

sociale ansvar, sundhedsfremme, medarbejderudvikling<br />

og organisering af arbejdet. Modellen afprøves i en<br />

række virksomheder, der alle har stillet sig til rådighed for<br />

vurdering og diskussion af modellen.<br />

Nærmere oplysninger kan fås hos projektleder Marchen Vinding<br />

Petersen på tlf. 45 97 24 80.<br />

Arbejdsmiljøkampagne<br />

i Plastindustrien<br />

Som opfølgning på Arbejdstilsynets indsats med Tilpasset tilsyn<br />

i Den kemiske industri, herunder Medicinalindustrien og<br />

Plastindustrien har Industriens Branchearbejdsmiljøråd afsat<br />

midler til en kampagne, der har til formål at forebygge<br />

arbejdsulykker og forbedre arbejdsmiljøet i plastbranchen.<br />

Virksomhederne og deres sikkerhedsorganisationer indbydes<br />

til ”opstarts-møder” henholdsvis den 26. marts hos LEGO i<br />

Billund og den 5. april hos Coloplast på Sjælland.<br />

På begge møder vil det lokale Arbejdstilsyn orientere om<br />

deres erfaringer med Tilpasset tilsyn i branchen samtidigt<br />

med, at de typiske arbejdsulykker og -skader vil blive gen-<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Landet rundt<br />

nemgået og sat i relation til den rådgivning, som BST kan<br />

yde.<br />

Der lægges i høj grad op til, at kampagnen skal tage sit afsæt<br />

i de erfaringer og tilkendegivelser, der kommer frem på<br />

møderne.<br />

Nærmere oplysninger kan fås hos konsulent Mogens Ladegaard,<br />

Dansk Industri, tlf. 23 74 97 47.<br />

– alles ansvar<br />

Fra august 2000 og frem til sommeren 2002 gennemfører<br />

Arbejdstilsynet en tilsynsindsats for følgende persongrupper<br />

i følgende brancher.<br />

• Plejende og behandlende personale på sygehuse.<br />

• Lærere indenfor undervisning og forskning.<br />

• Chauffører indenfor transport af passagerer.<br />

Indsatsen på sygehusene er afsluttet og evalueres for øjeblikket.<br />

Fra nytår og frem til sommerferien vil Arbejdstilsynet<br />

koncentrere sig om folke- og privatskoler.<br />

Ifølge projektleder Mette Vestergaard og psykolog Tine Forsberg,<br />

Arbejdstilsynet vil dialog med ledelse og medarbejdere<br />

være i højsædet, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.<br />

- Formålet er at kontrollere og understøtte skolernes egen<br />

indsats for at forebygge og løse problemerne. Alenearbejde,<br />

modstridende krav og konflikter er blot nogle af de risikofaktorer,<br />

som det er nødvendigt at forholde sig til, når det<br />

gælder lærernes psykiske arbejdsmiljø.<br />

- Lærerne har en iboende konflikt i sig, som viser sig ved, at<br />

mange fokuserer på det, der ikke går så godt i deres arbejde<br />

og måler deres egen værdi ud fra de situationer, der kunne<br />

lykkes bedre, er projektleder Mette Vestergaards erfaring.<br />

Skolerne og deres sikkerhedsorganisationer er med både<br />

brev og folder blevet opfordret til selv at gå igang med at<br />

arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Nogle af skolerne vil<br />

endvidere få besøg af Arbejdstilsynet, som vil se, hvordan<br />

skolerne kortlægger, forbygger og løser problemer i det psykiske<br />

arbejdsmiljø.


Der henvises til:<br />

• At-vejledning D.4.1. om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø<br />

• Håndbog om psykisk arbejdsmiljø<br />

• Mødepakke med bl.a. videofilmen ”Tryk STOP i god tid”<br />

som kan købes hos At-salg på tlf. 39 15 25 26.<br />

www.bar-web.dk<br />

Hvem tænker ikke med gru på dem situation, som Harry Felbert<br />

så malende beskrev i sangen: ”Når jeg står ved en bar,<br />

og min lomme er tom”.<br />

Sådan er situationen ikke, når man står ved de 11 Branchearbejdsmiljøråd<br />

– i daglig tale kaldet: BARene.<br />

De er kommet på Finansloven og har fået midler til at fremme<br />

det forebyggende arbejdsmiljøarbejde ude i virksomhederne.<br />

BAR’ene har også fået en fælles portal og søgemaskine:<br />

www.bar-web.dk. Den fælles portal rummer nyheder og<br />

fælles stof om særlige emner på tværs af BARene og hjælp<br />

til at finde lige netop den af de 11 BAR, der er interessant<br />

for ens egen virksomhed.<br />

Som det er omtalt under Arbejdsulykker på side 12 køres en<br />

kampagne ofte med det sigte, at brugeren (sikkerhedslederen)<br />

skal kunne gå direkte ind på en hjemmeside og hente<br />

alle oplysninger og alt materiale til brug i egen virksomhed.<br />

Senest har Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning &<br />

Forskning lanceret en ny vejledning på Internettet med titlen:<br />

”Arbejde i forskningslaboratorier” med mange links til<br />

yderligere oplysninger. Vejledningen er tilgængelig på:<br />

www.forsklab.bar-u-f.dk<br />

I øvrigt har HK/Dansk Laborant Forening i et par år kørt en<br />

hjemmeside om arbejdsmiljø på laboratorier under navnet<br />

LAB-LINK. Den er værd at besøge på: www.lab-link.dk<br />

Ny viden om EGA fra<br />

AMI<br />

Arbejdsmiljøinstituttet, AMI, lægger alle sine forskningseller<br />

undersøgelsesresultater på arbejdsmiljøområdet ind på<br />

deres hjemmeside: www.ami.dk<br />

Seneste bidrag til at udvide vor viden om ensidigt gentaget<br />

arbejde, EGA, er en pjece om EGA og bevægeapparatbesvær.<br />

Den er baseret på en undersøgelse fra 2000 blandt 168 kvinder<br />

med enten rengørings- eller computerarbejde.<br />

Hensigten var at finde ud af, hvorfor nogle udvikler de typiske<br />

EGA-symptomer efter kort tid, mens andre tilsyneladende<br />

kan leve et helt liv uden at få de samme symtomer.<br />

Man fandt ikke svaret, men fik afdækket mange ting i forbindelse<br />

med undersøgelsen af kvindernes muskelstyrke.<br />

Det viste sig, at de kvinder, der kun havde lidt besvær, generelt<br />

er fysisk stækere i skulder- armregioner end kvinder med<br />

meget besvær.<br />

Undersøgelsen viste også, at oplevelsen af at have indflydelse<br />

på sit arbejde har stor betydning for, om kvinder udvikler<br />

besvær i muskler og led, mens mentale og kvantitative krav<br />

samt mulighed for udvikling i jobbet ikke har så stor indflydelse.<br />

Undersøgelsen viser altså, at EGA i mange år ikke medfører<br />

samme nedslidning for alle kvinder, og at en del af forklaringen<br />

kan være forskellig muskelstyrke og oplevelsen af<br />

indflydelse på eget arbejde.<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Landet rundt<br />

Den rigtige handske til jobbet ...<br />

Professionelle handskebrugere ved hvor vigtigt<br />

det er at bruge den rigtige handske til jobbet.<br />

Prøv f.eks.<br />

Marigold Fireblade<br />

til beskyttelse mod skarpe genstande<br />

◗ Skærebeskyttelse op til kat. 4 (EN388)<br />

◗ Beskyttelse mod varme op til kat. 4 (EN407)<br />

◗ Produceret af 100% Kevlar ® fibre Du Pont<br />

◗ Stort udvalg af handsketyper og størrelser<br />

◗ Leveres også med ærmer til beskyttelse af<br />

håndled og underarm. 3 længder.<br />

Køb Marigold Fireblade hvor du normalt<br />

køber personlige værnemidler, eller kontakt<br />

Marigold Industrial og få oplyst nærmeste<br />

forhandler.<br />

Marigold Industrial, Kaalundsvej 11, 3400 Hillerød<br />

Telefon 48 24 60 23 - Telefax 48 24 53 23<br />

11


12<br />

NUL arbejdsulykker<br />

Kampagnen, der startede med www.arbejdslykker.dk, kører<br />

videre med fornyet styrke under www.Nul.Arbejdsulykker.<br />

På et pressemøde den 9. marts 2001 hos Ruko A/S i Herlev<br />

blev sløret løftet for de virkemidler og metoder Kampagnesekretariatet<br />

på vegne af Arbejdstilsynet og Industriens<br />

Branchearbejdsmiljø vil tage i brug for at få arbejdsgivere,<br />

medarbejdere og myndigheder til at arbejde sammen om at<br />

nå målet: NUL ARBEJDSULYKKER.<br />

Kampagnen er resultatet af et nyt banebrydende samarbejde<br />

mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd<br />

repræsenteret ved Dansk Industri og CO-industri.<br />

Forebyggelsespakke til 15.000<br />

virksomheder<br />

En forbyggelsespakke indeholdende provokerende plakater,<br />

klistermærker samt en oversigt over 30 metoder, som virksomhederne<br />

frit kan tage i anvendelse i deres forebyggende<br />

sikkerhedsarbejde, er sendt ud til 15.000 danske virksomheder<br />

med adresse til sikkerhedsorganisationen.<br />

- Vi vil gøre op med den myte, at ulykker er noget der sker<br />

for andre i andre virksomheder. Ulykker kan ske for alle, siger<br />

formanden for Industriens Branchearbejdsmiljøråd, produktionsdirektør<br />

Jørgen Kloster.<br />

- Vi har taget medarbejderne med på råd, da vi udviklede<br />

kampagnen. Makaber humor er et godt middel til få målgruppen<br />

i tale. Det er vores erfaring, at det er angsten for at<br />

miste førlighed og forsørgerevne, der kan få den enkelte til<br />

at overholde sikkerhedsreglerne, slutter Jørgen Kloster.<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Arbejdsulykker<br />

– Når sikkerhed hænger<br />

sammen –<br />

ResQ tilbyder Dem totalløsninger<br />

indenfor<br />

ResO Håndværkerbyen<br />

• Faldsikringsudstyr<br />

• Stationære indretninger<br />

• Redningsudstyr<br />

• Uddannelse og rådgivning<br />

• Årligt eftersyn<br />

Tænk på hvordan du får tilskadekomne personer ned fra<br />

højdekonstruktioner, siloer, rør- og tankanlæg.<br />

ResQ’s redningsudstyr kan nemt få personer op og ned fra disse<br />

steder.<br />

Ring for yderligere information på telefon 43 90 90 00.<br />

19 · 2670 Greve<br />

Tlf. 43 90 90 00 · Fax 43 69 08 19<br />

E-mail: mail@resq.dk<br />

Fra www.Nul.Arbejdslykker.dk kan du downloade den viste<br />

plakat samt andre plakater og andet propagandemateriale<br />

til en kampagne i den egen virksomhed.<br />

Forebyggelse bedre end kontrol<br />

- Den enkelte virksomhed skal have mulighed for at finde sin<br />

egen linie omkring forebyggelsen af arbejdsulykker og<br />

arbejdsbetingede lidelser. Men hvorfor ikke tage ved lære af<br />

andres erfaringer, spørger direktør Jens Jensen fra Arbejdstilsynet<br />

i forbindelsen med kampagnen.<br />

- Der er en række virksomheder, der har fundet vejen til<br />

færre ulykker. Det er bl.a. deres erfaringer og metoder vi skal<br />

have på banen. Og jeg er i denne forbindelse overbevidst<br />

om, at forebyggelse er bedre end kontrol, slutter Jens<br />

Jensen.<br />

Alle kan følge med og gå igang<br />

Som nævnt i sidste nr. af SIKKERHEDSLEDEREN kan alle gå<br />

ind på www.arbejdsulykker.dk og gratis downloade 30 forebyggelsesmetoder<br />

samt følge med i, hvad der ellers sker<br />

omkring kampagnen.<br />

Mogens Ladegaard


Overvældende<br />

tilslutning til<br />

erfa-møde<br />

hos Grundfos<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Netværk for sikkerhedsledere<br />

Kjeld Bo Andersen, arbejdsmiljøleder og Helle Nystrup, BSTleder<br />

gav de 50 deltagere på mødet den 22. februar 2001 hos<br />

Grundfos i Bjerringbro et godt indblik i, hvordan Grundfos<br />

har organiseret arbejdsmiljøarbejdet gennem en OHSAS<br />

18001 certificering i år 2000.<br />

Grundfos måler deres arbejdsmiljøindsats på: APV, Ulykker,<br />

Støj, Kemi, Gravides arbejde, Sundhedsfremme, Sociale forhold<br />

og EGA. Der kunne også måles eller ses nogle klare<br />

besparelser, f.eks. 2,3 mio kr. ved sparede kemikalier og 1<br />

mio kr. ved i højere grad at kunne fastholde de gravide i<br />

arbejdet.<br />

Hele indsatsen bygger på en offensiv arbejdsmiljø- og miljøpolitik,<br />

der i høj grad inddrager medarbejderne, f.eks. ved<br />

at den enkelte selv kan iværksætte forbedringsprojekter<br />

inden for en beløbsramme på op til 1000 kr.<br />

Nøgletal med konsekvens hos LEGO<br />

Arbejdsmiljøleder Ingrid Z. Løkkegaard kunne berette om et<br />

system med konsekvenser for de områder eller de ledere, der<br />

ikke lever op til deres egne, indlagte nøgletal på arbejdsmiljøområdet.<br />

LEGO følger arbejdsmiljøet med nøgletal på: Sygefravær,<br />

Ulykkesfrekvens, Ulykkesfravær og Antal løste APV-problemer.<br />

Det hele bliver ved hjælp af et “score-system” lagt sammen<br />

og vægtet mod de indlagte forventninger. Lederbonussen<br />

bliver udregnet derefter, og på de kvartalsvise møder i<br />

hovedsikkerhedsudvalget følges konsekvent op på afvigelser.<br />

Ingrid Z. Løkkegaard fortalte også om LEGO’s WEB-information<br />

om arbejdsmiljø med links til www.arbejdstilsynet.dk<br />

Et system der i stigende grad bruges af medarbejderne, f.eks.<br />

i de selvstyrende grupper, som hver især opfordres til at finde<br />

en arbejdsmiljøkoordinator.<br />

Næste møde den 6. september 2001 hos<br />

Nilfisk i Brøndby<br />

Mogens Ladegaard kunne resumere et godt møde, hvor arbejdsmiljøchef<br />

Jesper Kielsgaard orienterede om de nye arbejdsmiljøtiltag,<br />

der er omtalt på side 4. En mindre gruppe vil<br />

arbejde videre med ”Nøgletal inden for arbejdsmiljøområdet”<br />

til næste møde.<br />

På næste møde vil desuden en ny ”Overvågningsrapport” om<br />

arbejdsmiljøets udvikling blive gennemgået sammen med ”Sikkerhedskulturer”,<br />

der forebygger arbejdsskader. Nærmere<br />

oplysninger om arrangementet, der er åben for sikkerhedsledere<br />

med tilknytning til Industrien og SSID, kan fås hos konsulent<br />

Mogens Ladegaard, Dansk Industri på tlf. 23 74 97 47.<br />

Integrerede<br />

sikkerhedsløsninger<br />

SECURITY SYSTEMS<br />

Dansikring A/S Æ Sydvestvej 98 Æ 2600 Glostrup<br />

Tlf. 4343 4388 Æ www.dansikring.dk<br />

Dansikring A/S er den danske del af verdens st¿rste sikkerhedskoncern<br />

med en oms tning p 42 milliarder og 210.000 ansatte.<br />

13


14<br />

Århus tekniske Skole har til huse på 11 forskellige adresser i<br />

og omkring Århus. Hovedbygningen ligger ud mod Halmstadgade,<br />

Århus N. Det er absolut en af landets førende tekniske<br />

skoler med over 600 medarbejdere, heraf 375 lærere,<br />

der gennem et år underviser omkring 30.000 personer i kortere<br />

eller længere tid.<br />

Århus tekniske Skole dækker hele spektret inden for den tekniske<br />

side af de faglige uddannelser for lærlinge, EFG-elever<br />

og erhversakademiuddannelser for bl.a. laboranter, multimediefolk<br />

og bygningskonstrutører samt voksenefteruddannelser<br />

under AMU.<br />

Hvor det førhen typisk var unge op til først i tyverne, der gik<br />

på de tekniske skoler, så en meget stor del af eleverne nu 25<br />

år eller mere.<br />

Århus tekniske Skole udfører også uddannelser for Danida,<br />

EU og større virksomheder, der opererer i udlandet. For øjeblikket<br />

køres uddannelsesprojekter på Balkan, i Afrika og i<br />

Øst-europa.<br />

Undervisning i et godt arbejdsmiljø<br />

Haakon Håkansson<br />

Direktør, Århus tekniske Skole<br />

- Hvis vi ikke selv kan skabe et godt arbejdsmiljø, vil det være<br />

svært at undervise andre i det, udtaler direktør Haakon<br />

Håkansson til SIKKERHEDSLEDEREN.<br />

- Vi har selvfølgelig fuld opbakning fra skolens bestyrelse til<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Virksomhedsportræt<br />

Aarhus<br />

tekniske Skole<br />

Tekniske Skoler Østjylland<br />

at skabe et godt arbejdsmiljø for både vore elever og for<br />

vore undervisere. Det har foreløbigt kostet et tocifret millionbeløb<br />

til udsugnings- og ventilationssytemer på værkstederne,<br />

ligesom vi har ofret mange penge på vores skærmarbejdspladser,<br />

hvoraf vi nok har over 200 konkluderer Haakon.<br />

- Århus tekniske Skole vil simpelthen være kendt for at have<br />

et sikkert og sundt arbejdsmiljø til glæde for både vore egne<br />

medarbejdere og eleverne, der forhåbentligt tager nogle<br />

gode normer og vaner med ud på arbejdspladserne. Vores<br />

sikkerhedsorganisation med Poul Christian Jespersen som<br />

daglig sikkerhedsleder er krumtappen i arbejdsmiljøarbejdet<br />

og er i høj grad med til at holde det hele på skinner, slutter<br />

Haakon Håkansson.<br />

Kørekort i sikkerhed<br />

- Det er ikke formålstjenligt at lave en egentlig sikkerhedsorganisation<br />

for eleverne, som typisk kun er her i få måneder<br />

eller uger ad gangen. Men de skal inddrages i sikkerhedsarbejdet<br />

og fra starten kende de elementære regler omkring<br />

maskinsikkerhed, arbejde med stoffer og materialer samt<br />

kende skolens sikkerhedsregler, siger sikkerhedsleder Poul<br />

Christian Jespersen til SIKKERHEDSLEDEREN.<br />

- Kendskab og holdning til sikkerheds- og sundhedsforholdene<br />

på en arbejdsplads lægges simpelthen ind i undervisningen,<br />

og på nogle undervisningsområder er der egentlig<br />

fag om arbejdsmiljø.<br />

- Jeg har inspireret en stor del af adelingerne til at indføre et<br />

“kørekort i sikkerhed” som en del af de skriftlige retningslinier<br />

for arbejde med farlige maskiner og/eller farlige stoffer<br />

og materialer. Men kørekortet er ikke nok i sig selv. Det er<br />

vigtigt, at lærerne følger op med tilsyn og fortsat vejledning,<br />

siger Poul Christian Jespersen. Der samtidigt understreger<br />

vigtigheden af, at en instruktion også foreligger skriftligt –<br />

gerne i en tilgængelig form.


SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Virksomhedsportræt<br />

Plakaterne fra Arbejdsmiljøforum i Århus’ kampagnehæfte. ”Super-<br />

Start” hænger på passende steder på Århus tekniske Skole. Den tilhørende<br />

manual er udarbejdet i samarbejde med Frontløberne i<br />

Århus.<br />

APV med beregningsmodel<br />

- Århus tekniske Skole gennemførte i 1996 en omfattende<br />

kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø i alle skolens afdelinger.<br />

Der blev registreret 400-500 væsentlige problemer,<br />

som ikke kunne klares alene af sikkerhedsgruppen for det<br />

pågældende område, oplyser Poul Christian Jespersen.<br />

- I denne forbindelse har Sikkerhedstjenesten i samarbejde<br />

med Bygningstjenesten udviklet en beregningsmodel, som<br />

gør det muligt rimeligt nøjagtig at beregne omkostningerne<br />

ved gennemførelsen af om- og tilbygninger samt ventilationsanlæg.<br />

Ialt blev de samlede omkostninger til løsning af de<br />

væsentlige problemer beregnet til 4 millioner kr. Dertil skal<br />

lægges de 12 millioner kr. der var blvet brugt til forbedringer<br />

på bl.a. træværkstedet og i smede- og vvs-afdelingerne.<br />

- Der blev lagt en 5 årsplan, og vi har nu løst omkring 75% af<br />

problemerne.<br />

- Min personlige erfaring i forbindelse med kortlægningen<br />

og prioriteringen af de væsentlige problemer er, at man virkelig<br />

skal lytte til de meldinger, der kommer fra medarbejderne.<br />

Når en gruppe fx beskriver solindfald i lokalet som et<br />

problem, så er det fordi det har væsentlig betydning arbejdsmiljøet<br />

i deres hverdag. Og så skal vi “arbejdsmiljøprofessionelle”<br />

ikke komme og pådutte dem en anden mening.<br />

Det kommer der ikke et godt psykisk arbejdsmiljø ud af, er<br />

Poul Christian Jespersens erfaring.<br />

Hver enkelt sikkerhedsgruppe kan på via Århus tekniske Skoles<br />

intranet følger med hvordan det går med lige netop deres<br />

APV-projekt, som er lagt ind på det for mange sikkerhedsledere<br />

kendte IPL-system.<br />

ArbejdsPladsBrugsanvisninger<br />

Sikkerhedstjenesten på Århus tekniske Skole har siden 1997<br />

benyttet PRISMA-systemet, der nu forhandles af trotters a/s,<br />

til registrering af- og udskrivning af arbejdspladsbrugsanvisninger<br />

(APB’er) på de stoffer og materialer, der anvendes i<br />

skolens afdelinger.<br />

- Vi har rgistreret omkring 900 stoffer og materialer, hvoraf<br />

de 600 anvendes i forbindelse med laborantuddannelsen,<br />

siger Poul Christian Jespersen.<br />

- Sammen med før MEMSYS og nu trotters a/s har vi været<br />

med til at videreudvikle systemet, der virkelig har hjulpet os<br />

til at få styr på kemien. Det har taget mere end to år for en<br />

dertil ansat medarbejder at gennemgå de 900 kemikalier,<br />

men så er resultatet også lettilgængelige og letforståelige<br />

APB’er, ophængt i plasticrammer i alle afdelinger.<br />

Poul Christian Jespersen demonstrerer,<br />

hvordan et plasticomslag<br />

med en APB nemt kan tages ud af<br />

rammen og med hen til arbejdspladsen.Leverandørbrugsanvisningen,<br />

som laboranterne ofte har<br />

brug for, kan lægges ind i mellem<br />

den to siders APB. Sjældent, at<br />

man ser et så lettilgængelig og<br />

forståeligt system – som oven i<br />

købet bliver brugt!<br />

Niveau 1 virksomhed<br />

Styr på APV, styr på kemikalierne, ophængte instruktioner<br />

ved alle maskiner, effektiv afsugning fra arbejdsstederne og<br />

en effektiv, synlig sikkerhedsorganisation. Det er ting, som<br />

tæller i forbindelse med et tilpasset tilsyn. Og der var da heller<br />

ikke tvivl hos Arbejdstilsynet, da de placerede Århus tekniske<br />

Skoles afdelinger ved Halmstadgade som en sikker 1’er.<br />

Egenindsatsen var helt i top og arbejdsmiljøet blev vurderet<br />

til at være meget tæt på toppen. Alt i alt rigeligt til at komme<br />

i det grønne område som en klar niveau 1 virksomhed.<br />

Århus tekniske Skoles sikkerhedsorganisation er bygget op<br />

omkring 22 sikkerhedsgrupper, et for hvert uddannelseseller<br />

arbejdsområde. Direktør Haakon Håkansson er formand<br />

for sikkerhedsudvalget, der med Poul Christian Jespersen<br />

som daglig sikkerhedsleder hele tiden har initiativer igang til<br />

forbedring af arbejdsmiljøet for både elever, lærere og medarbejdere<br />

på Århus tekniske Skole.<br />

Forsøgsundervisning i støj<br />

Med støtte fra Arbejdstilsynet afsluttede Sikkerhedstjenesten<br />

ved Århus tekniske Skole oktober 1999 et forsøg med et<br />

antal undervisningsforløb om støj og støbekæmpelse.<br />

På et støjkursus for eksempelvis smedelærlinge er man inde<br />

på:<br />

• Støjskader i industrien, demonstreret med bl.a. lydbånd og<br />

videooptagelser<br />

• Hvordan hører vi samt årsager til hørenedsættelse og tinnitus<br />

• Måleteknik, støjmålinger og optagelse af audiogram<br />

• Støjtyper, støjens frekvensområde og valg af høreværn<br />

• Beregninger af støjniveau og indførelse af tiltag, som kan<br />

reducere støjen<br />

• Lovgivning og regler om støj og virksomhedens sikkerhedsorganisation.<br />

15


16<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Virksomhedsportræt<br />

- Det har været et meget spændende at være med til at udvikle<br />

et undervisningsprogram for et af de vitale områder i<br />

arbejdsmiljøet. Evalueringerne fra både elever og lærere har<br />

været meget positive og jeg er overbevidst om, at eleverne<br />

kommer ud i virksomhederen med en hel anden indstilling til<br />

at begrænse støjen og bruge høreværn, hvor men ikke kan<br />

komme under det skadelige niveau, siger Poul Christian<br />

Jespersen.<br />

Den 7. marts blev forsøgsundervisningen i støj og støjbekæmpelse<br />

pæsenteret for 60 lærere og sikkerhedsfolk fra<br />

tekniske skoler over hele landet. Formanden for Tinnitus-foreningen<br />

samt ørelæger deltog også i mødet på Århus tekniske<br />

Skole.<br />

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen<br />

En medarbejderundersøgelse afslørede stor tilfredshed med<br />

indflydelsen på eget arbejde, men mindre tilfredshed om forandringer.<br />

Fremover er det ikke kun et spørgsmål om at have indflydelse<br />

på eget arbejde. Efter den såkaldte reform 2000 skal<br />

lærerne nemlig selv tilrettelægge deres egen undervisning<br />

og deres egen hverdag på skolen via lærerteams. Den skemalagte<br />

undervisning er yt, og klassebegrebet er også ved at<br />

forsvinde.<br />

Det stiller store krav til den enkelte lærer, som nu skal lave<br />

sin egen undervisning ud fra elevnes behov. Nogle opfatter<br />

det som en udfordring andre som et pres.<br />

Med to psykologer fra BST Århus har Århus tekniske Skole<br />

siden maj 1999 kørt tre 36 timers kurser i “Håndtering af det<br />

psykosociale arbejdsmiljø”<br />

Der er planlagt yderligere 12 kurser for ledere samt tilsvarende<br />

kurser for tillids- og sikkerhedrepræsentanter.<br />

Der arbejdes med løsninger i praksis i form af konkrete<br />

hjemmeopgaver, så kursisterne lærer at bruge “værktøjerne”.<br />

Målet er, at den enkelte leder i langt højere grad selv skal<br />

kunne løse de psykiske opgaver uden at inddrage BST hver<br />

gang.<br />

Et synligt eksempel er, at man nu tager den personlige samtale<br />

frem for at skrive sig ud af “noget med sprængstof i”.<br />

Sikkerhedsleder med gennemslagskraft<br />

Poul Christian Jespersen<br />

Sikkerhedsleder<br />

Århus tekniske Skole<br />

Poul Christian Jespersen blev efter 7 år i folkeskolen ansat i<br />

Levnedsmiddelafdelingen på Århus tekniske Skole i 1987.<br />

Han har stort set prøvet det hele. Kørt projektorienteret undervisning,<br />

været pædagogisk inspektør, udviklet arbejdsmiljøkurser<br />

m.m.<br />

Fra 1992 til 1996 var Poul afdelingsleder for levnedsmiddelområdet<br />

samt uddannelsekonsulent for alle afdelinger på<br />

Århus tekniske Skole.<br />

I 1996 blev Poul Christian Jespersen opfordret til at efter-<br />

følge den legendariske Anton Sørensen som sikkerhedsleder<br />

for Århus tekniske Skole. Ved siden af jobbet som sikkerhedsleder<br />

skal han også tage sig af forsikringsområdet, voldog<br />

alkoholpolitikken samt krisehjælp.<br />

I august 2000 blev Poul uddannet som Master i Public Management<br />

fra Odense Universitet.<br />

SIKKERHEDSLEDEREN spurgte Poul, hvordan han blev klædt<br />

på til jobbet som sikkerhedsleder, og om, hvordan han får<br />

ført sine ideer og visioner ført ud i livet:<br />

• Punkt 1 var DA arbejdsmiljøuddannelses 4 ugers Sikkerhedsleder-uddannelse<br />

på Egelund. Det gav mig den nødvendige<br />

faglige ballast samtidigt med, at jeg fik mit første<br />

netværk af kollegaer, som jeg kan drøfte alle ar-bejdsmiljøforhold<br />

med. Vi er fortsat 14 fra holdet, der mødes<br />

hvert år og i øvrigt snakker sammen jævnligt.<br />

• Dernæst er det vigtigt for en sikkerhedsleder, at han eller<br />

hun ikke rejser et problem, som han/hun ikke har et forslag<br />

til løsning på. Timingen skal også være i orden, og mange<br />

gange skal jordbunden gødes, inden du foreslår en større<br />

satsning.<br />

• For at få gennemslagskraft skal en sikkerhedsleder være<br />

med i ledergruppen. Og det kommer du kun, når du kan<br />

præstere gennemarbejdede løsninger på de problemstillinger<br />

du rejser.<br />

• Her et et godt personligt netværk af uvurderlig betydning.<br />

Ud over min gruppe fra Egelund, mødes jeg jævnligt med<br />

de andre sikkerhedsledere fra tekniske skoler, og jeg deltager<br />

aktivt i SSID’s møder og konferencer, som i høj grad<br />

er med til at holde mig ”opdateret”.<br />

• Desuden vil jeg gerne opfordre mine sikkerhedsleder-kollegaer<br />

til at gå ind i arbejdsmiljøprojekter. Fx har jeg fået<br />

meget ud af at være med i det omtalte ”støjprojekt”. Og<br />

her til 1. april skal jeg være med til at aflevere et EU-projekt<br />

gående ud på, at den enkelte (lille) virksomhed fra en<br />

CD-rom kan tage lige de dele, der passer til virksomhedens<br />

behov for APV.<br />

• Arbejdssproget har været engelsk, men CD’en bliver desuden<br />

udgivet på tysk, italiensk og dansk, så vi også kan<br />

bruge den i undervisningen her på skolen, slutter Poul<br />

Christian Jespersen.<br />

Vi takker Poul for rundvisningen og inspirationen, som hermed<br />

er videregivet til endnu flere sikkerhedsleder-kollegaer.<br />

Mogens Ladegaard


SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Aktiv udstilling<br />

Udstillerne vil give deltagerne på SSID’s<br />

Årskonference 2001 en oplevelse<br />

Der venter deltagerne og gæsterne på SSID’s Årskonference<br />

2001 nogle spændende oplevelser og udfordringer i forbindelse<br />

med udstillingen den 23. og 24. april på Scanticon Comwell<br />

Kolding.<br />

14 leverandører af produkter og tjenesteydelser på arbejdsmiljø-,<br />

miljø- og sikkerhedsområdet vil fra deres stande i Lobby<br />

og Intermezzo, ved indlagte aktiviter og demonstrationer<br />

samt ved en ny udgave af “tipskuponen” i langt højere grad<br />

inddrage publikum i problematikken omkring valg- og brug<br />

af sikkerhedsudstyr og ydelser på sikkerheds- og miljøområdet.<br />

Susanne Wichtrup, Synoptik og Kurt Bach Jensen, Dansk Brandteknik<br />

har sammen med Arne Nielsen, Aalborg Universitet og Jens Jørgensen<br />

fra SSID’s bestyrelse trukket det store læs i udstillerudvalget.<br />

Se og prøv tingene i praksis<br />

Kurt Bach Jensen fra Dansk Brandteknik, tidligere Dujardin,<br />

har været “fast inventar” på udstillingen de sidste 7 år:<br />

- Det har altid været en oplevelse og en spændende udfordringen<br />

at stå på udstillingen i forbindelse med SSID’s<br />

Årskonference. For det er jo erfarne brugere af vores produkter,<br />

der møder op, så “snakken” går altså på et rimeligt<br />

højt niveau, siger Kurt Bach Jensen til SIKKERHEDSLEDEREN.<br />

- Der er også lejlighed til at udveksle erfaringer med de<br />

andre udstillere, og det er bl.a. her, at ideerne til en mere<br />

aktiv og spændende udstilling er blevet fostret. Gæsterne –<br />

både de interne fra konferencen og de eksterne, inviteret fra<br />

virsomheder i lokalområdet – skal have lejlighed til at se og<br />

prøve produkterne i situationer så tæt på hverdagen som<br />

muligt, slutter Kurt Bach Jensen.<br />

Tipskupon med udfordringer<br />

Susanne Wichtrup fra Synoptik Erhverv har været med på<br />

udstilling i 5 år:<br />

- Jeg ser hvert år frem til udstillingen på Scanticon i forbindelse<br />

med SSID’s Årskonference, for her møder jeg brugere<br />

af vores produkter, med hvem der kan udveksles erfaringer<br />

på et højt teknisk niveau. Det giver os udstillere muligheden<br />

for at udvikle vore produkter i en positiv dialog med de “rigtige”<br />

kunder. At det så også rent socialt er et dejligt sted at<br />

komme, gør selvfølgelig sit til at forbedre oplevelsen, siger<br />

Susanne Wichtrup til SIKKERHEDSLEDEREN.<br />

- Jeg har i udstillerudvalget arbejdet på at forbedre den gam-<br />

le gode tipskupon, så det ikke bare er noget med at gå en<br />

hurtig tur forbi standene og få alle svarene serveret på et<br />

sølvfad. Nej, denne gang skal gæsterne arbejde med tingene<br />

for at finde svarene. Det tror vi på, at alle vil finde mere<br />

spændende og udfordrende, slutter Susanne Wichtrup.<br />

TrackBar Pro<br />

– Afløseren for den traditionelle mus<br />

– Kan bruges<br />

til både venstre<br />

og højre hånd.<br />

– 3 programmerbar knapper.<br />

– Let og effektiv scroll funktion.<br />

Ultra præcis positionering<br />

En opløsning på 625 DPI<br />

giver en sikker kontrol af<br />

cursoren. Selv simple<br />

museopgaver bliver fysisk<br />

mindre krævende i sammenligning<br />

med den traditionelle<br />

mus. Præcisionen er<br />

større end ved den traditionelle<br />

mus.<br />

København:<br />

Baldersbuen 15 F · 2640 Hedehusene<br />

Tlf.: 46 59 70 84 · Fax: 46 59 70 83<br />

www.ergoteam.dk<br />

– Skån skuldre, albue- og håndled.<br />

– Styres let med fingrene.<br />

– Bruger venligt<br />

software.<br />

Bestil TrackBar Pro nu<br />

TrackBar Pro kan bestilles<br />

hos Ergo Team og en<br />

række forhandlere til en<br />

introduktionspris på<br />

995,- ex. moms.<br />

Århus:<br />

Klamsagervej 23-25 · 8230 Åbyhøj<br />

Tlf.: 70 20 70 84 · Fax: 86 25 70 83<br />

www.ergoteam.dk<br />

17


18<br />

JYLLAND NORD<br />

Områdeudvalg Jylland Nord har konstitueret sig med Leif<br />

Hindby, Århus Kommunale Værker som formand og med<br />

Lone Justesen som områdeudvalgsrepræsentant.<br />

Den hidtidige formand/kvinde Lone Justesen ønskede på<br />

grund af forventet større arbejdspres på jobbet som BSTleder<br />

i Århus Kommune ikke længere at være formand.<br />

I områdeudvalget er i øvrigt Arne Jensen, Ålborg Universitet<br />

og Jan Leslie Sørensen BASF Health & Nutrition A/S.<br />

På årsmødet i november 2000 hos SCA Packaging Djursland i<br />

Grenå blev der fremsat en række forslag til emner på kommende<br />

arrangementer.<br />

Udvalget har ud fra forslagene valgt at satse på en temadag,<br />

formentlig tirsdag den 22. maj 2001 på Ålborg Universitet<br />

med temaet: Hvordan bruges de indberettede tal og ord fra<br />

indberetningsskemaer for arbejdsulykker? Datoen for temadagen<br />

er ikke endelig fastlagt.<br />

Endvidere har vi forestillet os, at lægge en temadag på Flyvestation<br />

Karup i september måned med temaet: Risikostyring,<br />

generelt og i forbindelse med graviditet og amning.<br />

Næste områdeårsmøde afholdes hos Flextronic i Pandrup formentlig<br />

den 14. November 2001. Datoen skal godkendes af<br />

Flextronic.<br />

I forbindelse med årsmødet vil vi prøve at få en indlægsholder<br />

om et eller flere af punkterne BST-udvidelsen, de nye<br />

arbejdsmiljøafgifter, certificering og tilpasset tilsyn.<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Område Nyt<br />

Med venlig hilsen<br />

Leif Hindby<br />

Der udgår en stigende strøm af love og regulativer.<br />

Det kan være svært at holde sig ajour.<br />

Vi tilbyder med Toxido ® at gøre dig delagtig i vores viden. Et<br />

specialuddannet team af eksperter indsamler og vurderer alle<br />

informationer. De registrerer, vurderer og klassificerer stoffer og<br />

materialer og fremlægger det på en enkel og overskuelig måde.<br />

Vores opsparede viden kan dermed blive din, og du kan få fri<br />

adgang til den via din egen pc.<br />

FYN<br />

På områdets årsmøde den 14. december<br />

2000 blev der lejlighed til at gøre<br />

status over bestyrelsesarbejdet i det<br />

forgangne år. FYN er med sine ca. 50<br />

medlemmer det mindste i Danmark.<br />

Sikkerhedslederne har samtidig en<br />

række andre kasketter, som gør at det<br />

kan knibe med tid til at deltage i de forskellige arrangementer.<br />

Trods dette har der været en række spændende arrangementer,<br />

hvilket forhåbentlig også kommer til at fortsætte i<br />

fremtiden. Der var samtidig tilslutning til at fortsætte det<br />

gode samarbejde vi har med SYD. Bortset fra årsmøderne<br />

inviterer vi hinandens medlemmer, hvorved der kan tilbydes<br />

flere arrangementer og opnås en bredere tilslutning. Det er<br />

en god ide, som med fordel kan udbredes til andre områder.<br />

Besøget hos DAMPA i Tommerup blev en interessant oplevelse.<br />

Ikke kun fordi virksomheden er en af verdens største<br />

producenter af metallofter til såvel byggeindustrien som<br />

marinesektoren, men også fordi virksomheden har haft spændende<br />

erfaringer med AT's tilpassede tilsyn. Dette resulterede<br />

i en række påbud, men da chokket havde lagt sig, forstod<br />

virksomheden at vende situationen til noget positivt. Det<br />

betyder, at det daglige sikkerhedsarbejde i virksomheden har<br />

fået en helt anden status. Det er med til at præge holdningen<br />

hos såvel ledelse som medarbejdere. Vi kunne ved selvsyn se,<br />

Det komplette pc-værktøj til klassificering og<br />

håndtering af produkter og kemiske stoffer<br />

Toxido®<br />

MILJØDATABASEN<br />

Per Bech<br />

Koppers Denmark A/S<br />

Pakhustorvet 4. 6000 Kolding. Tlf.: 75 50 88 11. Fax: 75 50 88 10.<br />

E-mail: chemtox@chemtox.dk. Internet: www.chemtox.dk


at alle gik op i de sikkerhedsmæssige forhold. Dette bliver<br />

uden tvivl til gavn for både virksomheden og medarbejderne.<br />

I forbindelse med valg af medlemmer til områdeudvalget var<br />

der genvalg til Mads Chr. Madsen, Tarco Vej A/S og undertegnede.<br />

I forbindelse med besættelse af suppleantposten<br />

fik vi valgt et af de mange nye SSID-medlemmer fra Post Danmark,<br />

nemlig Jens Ravn fra Fyns Postcenter i Odense. I forbindelse<br />

hermed fik vi oplysninger om, at de mange strukturændringer<br />

(læs: sammenlægninger) inden for denne sektor<br />

nok betyder, at der forsvinder såvel postcentre som medlemmer,<br />

men dette er en anden historie.<br />

Bestyrelsen har endnu ikke fået fastlagt de kommende arrangementer,<br />

men dette vil ske i den nærmeste fremtid. Nærmere<br />

herom følger.<br />

Afslutningsvis vil jeg gerne byde velkommen til sikkerhedsleder<br />

Hans Chr. Jørgensen, Middelfart Kommune.<br />

KØBENHAVN<br />

23.-25. SSID’s årskonference 2001 med udstilling på Scantiapril<br />

con Comwell, Kolding.<br />

29. maj JYLLAND SYD indbyder til medlemsmøde hos West<br />

Pharmaceutical Services i Horsens.<br />

31. maj KØBENHAVN indbyder til medlemsmøde om SIO og<br />

linieorganisationen hos Novo Nordisk.<br />

8.-.9. Kursus i kommunikation, dialog og gennemslagsoktober<br />

kraft på Egelund. Tilmelding på tlf. 33 38 94 38 eller<br />

på arbmil@da.dk.<br />

SIKKERHEDSLEDEREN<br />

Område Nyt<br />

Ole Vendelbo<br />

Danmarks Tekniske Univervitet<br />

Vi har ikke afholdt medlemsmøder<br />

siden årsmødet i november på Carlsberg.<br />

Bestyrelsen har brugt tid på at<br />

konstitutere sig og komme igang.<br />

Men vi har en del planer for året:<br />

Forsøg med SIO – og aftalemodellen<br />

Den 31. maj mødes vi om eftermiddagen på Novo, hvor vi<br />

skal høre om Novo’s erfaringer med at sammenlægge SIO og<br />

linieorganisationen. Forsøget udspringer af utilfredshed med<br />

SIO som ”sidevogn”, hvorfra der ikke kunne træffes tilstrækkeligt<br />

bindende beslutninger. Novo og andre virksomheder<br />

har efter dispensation fra Arbejdstilsynet eksperimenteret<br />

på linie med en række andre virksomheder.<br />

Vi skal desuden høre om, hvordan de nye regler giver mulighed<br />

for en mere varig omstrukturering efter den såkaldte<br />

”aftalemodel” – og hvad perspektiver og krav er for dette.<br />

Rygepolitik<br />

Flere og flere virksomheder lægger rammer for tobaksrygning<br />

– enten af hensyn til indeklima eller til sit image som<br />

sund virksomhed. Rygepolitik kan skabe konflikter ved fastlæggelsen<br />

og i dagligdagen herefter. De faglige organisationer<br />

får ofte en rolle i spillet.<br />

Mødet skulle egentlig være afholdt i foråret, men er grundet<br />

sygdom og arbejdspres hos arrangøren rykket til sensommeren.<br />

Arbejdsskades sagsbehandling<br />

Alle sikkerhedsledere har erfaringer med dette, og da området<br />

har været præget af en del ny lovgivning (bl.a. AES) finder<br />

vi anledning til at drøfte erfaringer og udviklingstendenser.<br />

Mødet planlægges afholdt til efteråret.<br />

Bestyrelsens arbejde i øvrigt<br />

Vi har mere løse ideer om fremtidige medlemsmøder – herunder<br />

sikkerhedsrådgiver for farligt gods, finanslovens planer<br />

om arbejdsmiljøcertificering og arbejdsmiljøafgift samt<br />

akustik i arbejdslokaler. Vi modtager løbende meldinger fra<br />

SSID’s sekretariat om nye medlemmer, og vi tager kontakt<br />

med disse. I den forløbne periode har vi sagt velkommen til<br />

Peter J. Cortsen fra Forsvarsministieriet, Ove Ritter fra Flyvestation<br />

Thorshavn og Karsten Høiby fra TV-byen.<br />

Vi har drøftet SSID’s økonomi, hvor vi finder at formuen nu<br />

har nået et passende beløb og ikke bør blive større. Vi haft en<br />

dialog med kasserer Poul M. Schmidt om dette og forventer<br />

at næste års budget og kontingent vil afspejle dette.<br />

JYLLAND SYD<br />

Kay Vibeke Johnsen<br />

H. Hoffmann & Sønner A/S<br />

Så er det nye år godt i gang, og det<br />

første områdeudvalgsmøde er aholdt.<br />

På dette møde blev planen for resten<br />

af året lagt og ser således ud:<br />

Holdningsændringer<br />

Alle arrangementer i dette år, undtaget<br />

årsmødet, vil have det overordnede tema: holdningsændringer.<br />

• Første arrangement vil blive tirsdag den 29. maj hos West<br />

Pharmaceutical Services i Horsens.<br />

• Andet arrangement vil blive tirsdag den 11. september hos<br />

Danfoss i Kolding.<br />

• Sidste arrangement i år vil blive Områdeårsmødet tirsdag<br />

den 11. december hos ABB i Fredericia.<br />

Nærmere om de forskellige arrangementer vil komme senere.<br />

Ud over disse arrangementer ser vi selvfølgelig gerne, at<br />

så mange som muligt deltager i Årskonferencen på Scanticon<br />

i Kolding den 23.-25. april og på Temadagen på Byggecentrum<br />

i Middelfart den 7. november.<br />

Områdeudvalg Jylland Syd siger: På gensyn!<br />

2001<br />

Aktivitetskalender<br />

11. sept. JYLLAND SYD indbyder til medlemsmøde hos Danfoss<br />

i Kolding.<br />

7. nov. FYN og JYLLAND SYD afholder temadag om aktuelle<br />

arbejdsmiljøspørgsmål på Byggecentrum,<br />

Middelfart.<br />

11. dec. JYLLAND SYD afholder områdeårsmøde hos ABB i<br />

Fredericia.<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!