SAMMEN - OG HVER FOR SIG - Spvv

spvv.skoleintra.dk

SAMMEN - OG HVER FOR SIG - Spvv

Praktik

Jobpraktik internt og eksternt. Den in-

terne praktik kan foregå i cafeen, eller

rengøringen her på skolen i trygge om-

givelser, og er en god mulighed for at

prøve sig selv af i forhold til en arbejds-

situation. Den eksterne praktik ligger

ofte senere i forløbet, da den gerne skal

komme så tæt på en reel arbejdssitua-

tion som muligt.

Yderligere oplysninger

Har du brug for flere oplysninger er

du velkommen til at kontakte os.

Adresse

Bopraktik

Skolen har en lejlighed, som eleverne

kan benytte til bopraktik. Dette er med

til at afklare elevens fremtidige boform.

Kan man bo alene? Har man brug for en

støtte-kontaktperson? Skal man evt. bo

i bofællesskab, eller måske er et op-

gangsfællesskab den bedste mulighed?

Specialskolen for Voksne, Vendsyssel

Elsagervej 25

9800 Hjørring

MAIL spvv@hjoerring.dk

WEB www.spvv.dk

TLF 72 33 59 00

SAMMEN - OG HVER FOR SIG

-STU uddannelse til unge indenfor autismespektret

Vi har 3 hold for disse unge og andre unge med samme behov. To almene

hold og et mediehold. Her præsenterer vi et af holdene: Hold A3.

I folderen kan du læse om fællesskabet, om strukturen, om indholdet og

om hvilke opgaver vi tager fat på i fremtiden.

SPVV

Center for STU, Vendsyssel


Unge har et retskrav på uddannelsen

Fra 1. august 2007 har unge med sær-

lige behov, herunder unge med autisme

spektrum forstyrrelse, retskrav på en

særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

(STU).

Udgangspunkt i den enkelte

Undervisningen planlægges med ud-

gangspunkt i den enkelte elev, fordi:

STUén er en individuelt tilrettelagt ud-

dannelse, og undervisningen bør i sa-

gens natur have sit udspring i elevens

behov og interesser. Samtidig skal man

være opmærksom på at det er vigtigst

med en afklaring af i forhold til forsør-

gelse, arbejde og det at bo.

Desuden er det vigtigt at arbejde med

elevens personlige og sociale kompe-

tencer, således at disse udvikles mest

muligt med henblik på et voksenliv med

høj livskvalitet.

Vi er opmærksomme på, at for de fleste

elever, er den første og største udfor-

dring at være sammen med andre men-

nesker i et forpligtende fællesskab.

Derfor sker undervisningen i en veksel-

virkning mellem det individuelle behov

hos eleven, og et systematisk arbejde

omkring at udvikle de sociale kompe-

tencer der er nødvendige for at kunne

begå sig bedst muligt i samfundet.

Sammen og hver for sig

Eleven lader op med det man er bedst

til - individuelle aktiviteter. Herunder

læsning, fagfaglige opgaver, pc., m.m..

Det overskud der dannes ved dette, ud-

nyttes til at indgå i aktiviteter, der tager

udgangspunkt i, og styrker evnen til at

deltage i fællesaktiviter. Samlinger, dis-

kussion af aktuelle emner, sociale spil

og ”lege”, samt en fortløbende under-

visning i kommunikationsformer.

Aktiviteter, som tilgodeser og styrker

elevens udvikling individuelt og socialt

At opbygge, udvikle og bevare relatio-

ner, er et kodeord i planlægningen af

den daglige undervisning.

Morgensamling/fællessamling:

Alle får tildelt taletid og der er krav om

at man byder ind med et eller andet!

Alt efter elevens kompetencer kan der

stilles hjælpespørgsmål mm.

Der lægges op til at de øvrige elever

byder ind med kommentarer, egne op-

levelser omkring samme emne, hjælp,

empati i de situationer hvor det er ak-

tuelt. Til morgensamlingen foregår der

også ”sociale eksperimenter (!)”, ”lege”

og der snakkes om hvorledes man kom-

munikerer i forskellige situationer.

Værksteder

Vi arbejder med praksislæring i værkste-

der fx køkken/indkøb, træværksted og

kreativt værksted.

Den fagfaglige undervisning

Nogle af eleverne henter deres successer

bla. i det fagfaglige. Dette skal naturlig-

vis bruges konstruktivt da det er inden-

for disse områder at eleverne føler de er

på hjemmebane og ”lader op”.

Samtidig er det vigtigt at eleverne og til

tider også deres forældre, får en erken-

delse af at det ikke i sig selv er nok at

være faglig dygtig. De personlige og so-

ciale kompetencer er nøglen til at kunne

anvende de faglige færdigheder. Sam-

tidig er det en udfordring som under-

viser, idet man skal finde opgaver med

relevans, uanset det faglige niveau og

interesser.

Valgfag

Eleven bruger sine evner og interesser

samt opdage nye sider af sig selv, ved at

afprøve forskellige muligheder fx Musik,

Idræt, Svømning, Kend din by, gåture

med snak!

Fælles fredag

Man vælger aktiviteter på tværs af hold

f.eks.

Hygge, Brætspil i cafeen, kreativt værk-

sted, bordfodbold, bordtennisturnerin-

ger, kagespisning bagt af eleverne på

skift.

Event

Ca. 4 gange om året afholdes der event-

dage uden for skolens område.

Det kan være en tur til Basar Vest, Aros,

og den gl. By i Århus eller Rollespil i Yx-

enbæk.

Kontakt / trivselssamtaler

En vigtig del af elevernes skolegang er

afklaring af fremtiden. Derfor får hver

elev tildelt en kontaktlærer som er tov-

holder for uddannelsesplanen, tager

kontakt til de relevante ressourceper-

soner

More magazines by this user
Similar magazines