Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

Banedanmark og Vejdirektoratet

Den nye bane København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

Pjecen er blevet distribueret til de berørte lodsejere og naboer til de to anlægsprojekter.

1.8.1 Den nye bane København-Ringsted

Efter vedtagelse af anlægsloven i maj 2010 udsendte Banedanmark et informationsbrev

til alle grundejere indenfor et bælte på 200 m på hver side af linjeføringen.

Informationsbrevet havde generel karakter om lovens ikrafttræden, og der blev

henvist til efterfølgende lodsejerinformation om særskilte forhold.

Herefter er der udsendt lodsejerbreve til de grundejere, som berøres af henholdsvis

opmålingsarbejde, jordbundsprøver, pejle- og pumpeboringer, arkæologiske forundersøgelser

samt midlertidige og permanente ekspropriationer.

I januar og februar 2011 blev der afholdt 6 åbent hus arrangementer. Vejdirektoratet

deltog i de to arrangementer, som blev afholdt i Solrød og Køge.

I januar 2011 blev der udgivet en pjece om projektets aktuelle status samt en pjece

om ekspropriationsforhold mv. ”Jernbanen og arealforhold”. I maj og september

2011 blev der udgivet opdaterede udgaver af statuspjecen. Pjecerne er blevet distribueret

dels til de kontaktede lodsejere dels til biblioteker og kommunernes borgerinformationskontorer.

I løbet af første halvår 2011 har Banedanmark afholdt møder med de lodsejere,

som berøres af projektet.

I efteråret 2011 udgav Banedanmark en generel pjece om baneprojektet, og i slutningen

af 2011 udgav Banedanmark en pjece om arkæologiske forundersøgelser i

forbindelse med baneprojektet. Begge pjecer er blevet distribueret til de berørte

grundejere og naboer til linjeføringen.

1.8.2 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

Udover de indledende borgermøder i forbindelse med VVM-proceduren har der

løbende været afholdt både offentlige borgermøder og individuelle lodsejermøder

samt møder med de øvrige offentlige myndigheder for orientering og afklaring af

problemstillinger på så tidligt et stadium som muligt. På borgermødet i august

2011 blev der informeret om projektets omfang, herunder det forventede arealbehov

som følge af projektet.

Der er derudover ultimo 2011 afholdt opfølgende borgermøde vedr. støjforhold for

særligt berørte lodsejere.

Inden besigtigelsesforretningen vil der blive afholdt et informationsmøde for lodsejerne

om projektet og ekspropriationsprocessen.

18

More magazines by this user
Similar magazines