Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

Banedanmark og Vejdirektoratet

Den nye bane København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

Overføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelsesperioden

Mosede

Landevej

st. 19.350

Karlslunde

Centervej

st. 20.690

Engstrupstien

st. 23.160

For at optimere trafikafviklingen i det

fremtidige rampekryds udvider Vejdirektoratet

tværprofilet for Mosede Landevej.

Udvidelsen foretages mod syd i forhold

til nuværende vejprofil, og den nye bro

over banen udføres med en vejbredde på

26,0 m mellem broautoværn.

Der foretages ingen ændringer i Karlslunde

Centervejs nuværende længde–

eller tværprofil.

Engstrupstien føres over banen i forlængelse

af den nye stibro over motorvejen.

Broen udføres med en bredde på 5,0 m,

og dimensioneres for landbrugskøretøjer

og slamsuger.

Stien etableres med 3,0 m grusbelægning

og 1,0 m rabatter i den ene side. I den

anden side etableres 1,0 m skillerabat,

2,0 m ridesti og 1,0 m yderrabat.

Vejadgangen til restarealet mod syd mellem

bane og motorvej sikres ved at etablere

en ny skovvej med 3,0 m grusbelægning

og 2,0 m brede yderrabatter.

Skovvejen afsluttes med vendesløjfe. På

strækningen mellem vendesløjfe og eksisterende

sti langs Tåstrupvej anlægges en

gangsti med 3,0 m grusbelægning og 1,0

m brede yderrabatter. Gangstien føres

med Cementvej under banen som fortov i

en bredde på 1,5 m.

Fra Engstrupstien etableres der adgang

for gående til arealet beliggende mellem

banen og motorvejen nord for

Engstrupstien. Der vil ligeledes blive

adgang for gående via sti langs Karlstrup

Møllebæk.

Øvrige eksisterende skovveje og ridestier,

som baneprojektet berører, retableres

med deres nuværende tværsnit.

Mosede Landevej

forventes lukket i ca. 3

måneder.

Broarbejdet udføres i 2

etaper. Trafikken opretholdes

med 1 spor til

begge retninger styret af

lysregulering.

Engstrupstien vil være

lukket i ca. 10 måneder.

26

More magazines by this user
Similar magazines