Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

Banedanmark og Vejdirektoratet

Den nye bane København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

På steder i nærheden af bebyggelse, hvor støjen forventes at overskride projektets

indsatsgrænser, vil anlægsarbejdet dog blive tilrettelagt, så støjgenerne minimeres

mest muligt.

Anlægsaktiviteterne forventes ikke at give anledning til bygningsskader eller vibrationer

over Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier. Forinden anlægsarbejderne

igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende

bygninger med henblik på at etablere et grundlag for vurdering af eventuelle vibrationsskader/bygningsskader.

Under anlægsperioden vil der blive foretaget en løbende registrering af vibrationsniveauet

ved særligt udsatte bygninger.

3.10.2 Støj i driftsfasen

Den nye bane København-Ringsted er omfattet af Miljøstyrelsens vejledende

grænseværdier for støj fra jernbaner.

Lden, som er udtryk for det gennemsnitlige støjniveau fra banen under et

gennemsnitligt årsmiddeldøgn, må ikke overskride 64 dB(A)

LAmax, som er udtryk for den mest støjende forbikørsel, må ikke overskride

85 dB(A)

I henhold til Banedanmarks praksis, som er aftalt med Miljøstyrelsen, foretages

der ikke støjbeskyttelse af eller ved bygninger, som anvendes til erhverv, kontor

mv.

Omfanget af støjskærme i projektet vurderes på baggrund af den samlede støjbelastning,

som udtrykkes med støjbelastningstallet (SBT). SBT er beregnet på baggrund

af Miljøstyrelsens anvisninger og kombiner antallet af støjbelastede boliger

og graden af den støjbelastning, hver bolig bliver udsat for.

Kriteriet for opsætning af skærme er SBT/km ≥ 8.

Ved sammenhængende strækninger, hvor kriteriet for etablering af støjskærm ikke

er opfyldt, vil enkeltstående boliger, som berøres af støj over grænseværdierne, få

tilbudt støjisolering af støjbelastede facader - typisk i form af støjisolerede vinduer.

Udpegningen af boliger, der skal facadeisoleres, og strækninger, der opfylder det

objektive kriterium for opsætning af støjskærme, gennemføres på baggrund af en

ny støjberegning, når banens endelige placering ligger fast.

3.10.3 Vibrationer i driftsfasen

De vejledende grænseværdier for mærkbare vibrationer fremgår af Nyt fra Miljøstyrelsen

nr. 2/1983 ”Retningslinier for måling og vurdering af vibrationer i det

eksterne miljø”.

34

More magazines by this user
Similar magazines