Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Udkast fælles besigtigelsesbog v00 22 - Vejdirektoratet

Banedanmark og Vejdirektoratet

Den nye bane København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

Ankerhusstien

st. 131.730

4.5.3 Æstetik, bygværker

Firkanttunnel forlænges ved in

situ støbt tunnel. Fuge i midterrabat

sammenstøbes. Eksisterende

tunnel er 6,0 m bred.

Frihøjden ved opmåling er: øst

2,61 m, vest 2,53 m. Ny frihøjde

minimum 2,53 m.

Stien lukkes i ca. 4 måneder.

Alternativt etableres gennemgangsåbning

med reduceret

profil til fodgængere.

Udformningen af bygværker tager udgangspunkt i det overordnede design på den

nordlige del af Køge Bugt Motorvejen, Hundige – Greve Syd. Herved understreges,

at strækningen er en del af det store motorvejsnet, og overgangene mellem de

forskellige anlægsfaser nedtones. I praksis betyder det, at nogle designelementer

gentages – eksempelvis vinkler på støttevægge og søjler. Samtidig er de erfaringer,

som er gjort i udførelsen af Hundige – Greve Syd, taget i betragtning.

Ved at opstille faste dimensioner og vinkler for bygværkernes delementer sikres en

genkendelighed mellem henholdsvis nye broer og udvidelser af eksisterende broer.

Søjler udformes tilsvarende i slægtskab med hinanden, så vej- og stibroer opleves

som en del af et sammenhængende system.

4.6 Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget.

Der etableres kantopsamling af vejvand i vejsiderne på motorvejen, og vejvandet

ledes i et lukket opsamlingssystem til regnvandsbassiner. I bassinerne kan urenheder

bundfældes, og afstrømningen reguleres, inden vandet ledes til de nærliggende

vandløb. Der etableres afløbsbygværk med olieudskillerfunktion.

Regnvandsbassinerne er med til at sikre vandløb og søer mod forurening i forbindelse

med uheld på motorvejen, idet bassinerne er forsynet med lukkemekanisme.

Der kan som følge af den fortsatte detaljering af projektet forekomme mindre justeringer

af placeringer og udformninger.

Som udgangspunkt bevares eksisterende udledningspunkter, men der kan være

forhold der gør, at disse skal flyttes, som f.eks. hensyn til Den nye bane København-Ringsted,

fredning, mv. Eksisterende bassiner udvides, og hvor der ikke er

bassiner i dag, etableres disse i nødvendigt omfang. Af hensyn til den fremtidige

drift og vedligeholdelse af regnvandsbassinerne optimeres placeringen af bassinerne,

så det så vidt muligt ikke er nødvendigt at pumpe vandet.

Regnvandsbassinerne i bynære områder er udformet som ellipser som på den nordlige

strækning, mens regnvandsbassiner i landskabelige områder udformes naturpræget

med flade skråningsanlæg, hvor det er muligt. Enkelte steder udformes

skråningerne med så flad en hældning, at de kan leveres tilbage til lodsejerne som

42

More magazines by this user
Similar magazines