Referat af møde nr. 22 - DEFF

deff.dk

Referat af møde nr. 22 - DEFF

Licensgruppe møde nr. 22 – 20.3 2011

Til stede: Lone Katberg, Aalborg Universitetsbibliotek (LKA), Niels Jørgen Blåbjerg, Aalborg

Universitetsbibliotek (NJB), Birgitta Vikström, Professionshøjskolen Metropol (BV), Inge-Berete Moltke,

KUBIS (IBM), Lotte Jørgensen, DEFF Licenser (LEJ), Anna Mette Morthorst, AU-ASB (AMM), Kirsten Due,

DEFF Licenser (KDU), Lene Stampe, RUB (LEST), Birgit Brejnebøl, CBS (BB), Ilse Schødt, Danske Regioner (IS),

Tanja Maj Jakobsen, DTU Bibliotek (TMJ), Lone Madsen, Syddansk Universitetsbibliotek (LM) og Anette

Schneider, DTU Bibliotek (ANWS).

Afbud: Jette Fugl, Lisbeth Rasmussen, Kirsten Bisgaard, Marianne Vadgaard.

1. Valg af referent

Anette Schneider

2. Godkendelse af dagsorden

Strategiseminaret vil blive behandlet under ”Nyt fra DEFF”.

3. Opfølgning af referat

Det var enighed om at opfølgning af referat, gælder både det interne og det eksterne referat. Iflg. Sidste

referat skal downloadstatistik indskrives i servicedeklaration. LEST gjorde opmærksom på, at der er sket

andre ting der overrouler denne beslutning.

LM spurgte vedr. helpdesken. Vi besluttede på sidste møde, at skrive på engelsk, så det var nemt at

videresende. SDUB får ikke cc af mailen, og kommer der senere en mail, så er der alligevel sket omskrivning

af mailen og ingen skærmprint er sendt med i fejlmeddelelsen.

KDU lovede, at der bliver strammet op på proceduren internt og opfordrede til fortsat at skrive på engelsk.

IBM der skal foretages en evaluering af licensfaktureringen? AMM svarede, at det tages op under

fornyelsesprocessen.

IBM sagde videre, at Licensgruppens mål i handlingsplanen skulle omformuleres. Dette er ikke sket.

Det blev også aftalt på sidste møde, at DEFF skulle undersøge og præcisere VIP-tal, og indhentning af STÅtal.

ANWS foreslog, at det var bedre hvis vi startede med at finde ud af, hvad universiteterne kan levere. AMM

tilføjede, at punktet vil blive sat på som selvstændigt punkt på kommende møde.

AMM tilføjede, at programformand Peter Mathiesen kommer til juni-mødet.

4. Nyt fra DEFF

Jeppe Mossin, ansat i DEFF fra 1.2.2012. Jeppe skal stå for udviklingen af indtægtsdækket virksomhed i

DEFF. Kommer fra bogverdenen. Oprindelig plan var 2 konsulenter, men p.g.a. spareplan blev det kun til 1

konsulent. Jeppe fortalt herefter kort om status på projektet.


LEST opfordrede til at lave en case, så det blev tydeligt hvilke kunder der er tale om?

Jeppe svarede, at det skal være små- og mellemstore virksomheder. Der skal være et samarbejde med

erhvervsorganisationerne. De gode businesscases skal opbygges i 2012. Virksomhederne har ingen penge,

men undersøgelser viser at er viden til stede så giver det indtjening.

Der udspandt sig en diskussion og debat omkring indtægtsdækket virksomhed.

KDU fortalte, at DEFF-strategien blev lanceret den 8.3. LEST sagde, at mødet illustrerede godt, hvad

hensigten var. Kulturministeren havde været god. AMM spurgte, om der var politikere til stede? LEST

svarede, at der var flere ukendte ansigter, men om det var politikere vides ikke. Man går efter dyre

løsninger, og ikke billigere og pragmatiske løsninger. KDU tilføjede, at der ikke er penge i Kulturministeriet,

men erhvervsorganisationerne har penge.

Der var enighed om at det er vigtigt at fokusere på informationssøgningskompetencer og den service der

ligger i at bearbejde informationerne i forhold til den enkelte virksomheds behov. Det er ikke nok bare at

give adgang til informationen.

IS spurgte, om der er nok ressourcer i DEFF til at løfte alle de opgaver? KDU svarede, at der skal etableres

partnerskaber, som skal hjælpe. Det er ikke DEFF der skal udføre alle opgaver.

KDU orienterede om den seneste organisationsændring i Kulturstyrelsen. Center for digitalisering og IT blev

nedlagt, og DEFF er nu overført til Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering. Jens Thorhauge har

afskedsreception den 17.4. DEFF er reduceret, da Mikkel og Rene ikke længere er tilknyttet DEFF.

Strukturen er ændret, og bl.a. er alle funktionslederstillinger bortfaldet. Alle refererer nu til

kontorcheferne, som også skal køre MUS m.v. KDU er derfor ikke længere ansvarlig for DEFF licenserne.

LEJ orienterede om DEFF online, der afholdes den 25.9.2012. DEFF udsender invitationer til forlagene i

næste uge. Carol Tenopir kommer som keynote-speaker om statistik. Det er specificeret overfor forlagene,

hvilke emner der ønskes behandlet. Dvs ikke medicin – men f.eks. sygepleje. De må gerne lave flere

præsentationer, men det skal være præciseret på forhånd hvad de vil tale om. Præsentationerne bliver

derfor også kortere.

AMM orienterede om mødet der har været med referencegruppen samt møde omkring e-bøger og JUSPstatistikken.

Vedr. JUSP så ville etableringsomkostningerne være for dyre, sammenholdt med output.

KDU tilføjede, at DEFF har intentioner om at lave et kort referat fra JUSP-mødet, men det udestår p.t.

AMM fortalte omkring referencegruppemødet den 12.1. AMM mente, at konklusionen var, at

referencegruppen er nedlagt. IBM spurgte vedr. referatets punkt 3 om efterfølgende møde. LEJ svarede, at

da arbejdet er overtaget af LUF-gruppen, træder beslutning om efterfølgende møde ud af kraft.

DEFF-sekretariatet blev opfordret til at dokumentere forhandlingsresultater fremover.

Der blev stillet spørgsmål om hvem der kan være på LUF-listen? Dette førte til en debat omkring brugen af

LUF og LUF+ listen. LUF+ listen skal bruges til indkaldelser m.v. LUF listen bruges kun til intern debat.

Suppleanter til LUF-gruppen kan blive optaget på listen.


Ad. 5 Produkter og fornyelser

LEJ sagde, at et forslag fra Sage til priser i 2013 er udsendt. Den foreløbige konklusion er, at der skal findes

en bedre pris.

IBM ønskede, at der medsendes titellister når der udsendes tilbud om at få adgang til launch titler.

LM spurgte vedr. det udsendte tilbud på PIO. Der mangler svar på nogle spørgsmål, inden der kan svares.

13 sekmenter er der udsendt tilbud til, men hvad er indholdet?

ANWS sagde vedr. ILI, at det ikke er de 1000 kr., men princippet om, at der skal betales ekstra når en

institution træder ud – og fornyelsen har været gennemført.

Har DEFF fået priser på Book Citaton Index? Der er interesse for at få adgang til test og kendskab til priser.

BB udtrykte ønske om at få en liste over indholdet i Taylor & Francis aftalen. Der er så meget rod i listerne,

så vi ikke ved hvad der er adgang til. Ellers vil den blive opsagt. Generelt mangler vi titellister på alle vores

produkter. DEFF blev opfordret til at gøre en indsats med at få titellister, gøre dem synlige på DEFF.dk, og

ellers true forlagene med manglende betaling, indtil vi får troværdige titellister.

KDU sagde, at der er store problemer med at få lagt listerne i databasen, p.g.a. formaterne som de

modtages i. Titellister kan lægges ud som de modtages, men vil så ikke umiddelbart kunne konverteres til

ERM-systemer.

Det blev pointerede, at det er vigtigt at få forlagene til at sende de korrekte lister til de forskellige linkresolverne.

Det er der vi skal kæmpe. Det er forlagene der skal forpligte sig, og det kræver at det kommer

med i licensforhandlingerne. Dette skal prioriteres i forbindelse med licensforhandlingerne.

Ad. 6 Fornyelsesprocessen

En mindre arbejdsgruppe bestående af KDU, LEJ, BB, LEST og IBM har haft møde vedr. kommende

fornyelsesprocesser. Det udsendte excel-ark er et redskab til at formidle informationer som skal bruges i

fornyelsesprocessen.

IBM gennemgik arket. Flerårige aftaler er markeret med farve.

Der udspandt sig en diskussion omkring felter m.v. Prisstigning mangler – men er det muligt på det

tidspunkt hvor arket skal udarbejdes? Et levende ark via licensdatabasen kan ikke effektueres i 2012. Der

kom forslag om at bruge Google Docs som alternativ. Licensbetingelserne er tegn på, at der p.t. mangler

mulighederne, men at det ønskes ind i forhandlingerne. Metadata skal specificeres, og det skal tilføjes at

der ønskes titellister. OA mangler, og bliver tilføjet. Flere felter blev efterfølgende nævnt som manglende.

41 produkter har kun 1 deltagende bibliotek, 25 har kun 2 deltagende biblioteker. Hvis det er

Ebsco/Proquest er det ikke et problem, men dette kunne være et sted som der blev sparet – hvis knappe

ressourcer. Det skal derfor undersøges, om der er universiteter der har et produkt udenom DEFF og kunne

overføre dette til DEFF for derved at bevare konsortiet. Det er ikke kun prisen der bør være afgørende, men

også andre fordele kan være afgørende for en DEFF forhandling – f.eks. multisite diskussionen. Det er

vigtigt, at universiteterne orienteres i god tid hvis ikke DEFF forhandler alle aftaler til 2013.


Prisstrukturen kunne være en god ide at få præciseret, f.eks. FTE, antal site etc. men er det her det skal

være synligt, eller i licensdatabasen. Arket er ikke en fornyelse, men et arbejdsredskab. Selve fornyelsen

gennemføres på sædvanlig vis.

Der udarbejdes en ny version med uddybende tekst. Udsendes til Licensgruppen efterfølgende. Der skal

også udarbejdes en tidsplan, og skal der være noget klar til 12.6. skal vi snart i gang. Det skal også

specificeres hvilke statistikker der skal bruges.

Danske Regioner ønsker på et tidligere tidspunkt at kende prisstigninger, da beslutningsprocessen er lang.

Da Danske Regioner skal overflyttes til Indtægtsdækket virksomhed, vil der ske andre ændringer også.

Hvad gør vi nu for at få fornyelsesprocessen på skinner?

Ad. 8 E-bøger

- Referencegruppen orienteres om det færdige ark

- Tidsplan udarbejdet især for de tunge licenser

- Ark med tekst mv. færdig udarbejdet til den 13.4.

- Herefter sættes arbejdet i værk, og dette skal være afsluttet den 1.6.,

- behandles på licensgruppemødet den 12.6.

Der har været møde omkring danske e-bøger. Der er søsat et projekt i folkebiblioteksregi, hvor aftale er

forhandlet på plads. Der er udsendt et notat fra mødet. Mødet var forberedende inden DEFF kan forhandle

yderligere med e-reolen.

Gennemsnitsprisen for bøger via ebib.dk var hos flere af de deltagende biblioteker omkring 20 kr. pr.

”view”. Det er en høj pris, for et download der skal læses på skærmen. Biblioteker kunne ikke købe bøger

eller dele af bøger, men privatpersoner kunne.

Køb af enkelttitler:

Der er biblioteker der køber e-bøger enkeltvis. De fleste forlag kræver en startpakke med 5-25 bøger,

hvorefter bøger kan købes enkeltvis. Forskellige prismodeller afhængig af, om man er konsortiemedlem

eller ej. Dette styres meget forskelligt fra bibliotek til bibliotek. Det er muligt at forhandle rabatter, men det

kræver, at man kan love køb for et vist beløb årligt. Men konklusionen var, at det er muligt at købe e-bøger

hos mange forlag.

Vi forsøger at lave en liste over forlag der giver mulighed for enkeltkøb.

Ad. 9 Handlingsplan

Der mangler en gennemskrivning i afsnit 2, som aftalt på sidste møde. De bedste og billigste aftaler skal

være det væsentlige, og ikke at lette det administrative arbejde for DEFF Licenser. Den endelige

handlingsplan for ITV er ikke færdig, så dette vil også kræve konsekvensrettelser.

Følgende skal prioriteres i handlingsplanen.


Open Access er et vigtigt punkt. Det blev aftalt, at pr. 1.9. er 1. udkast til kortlægning og beskrivelse af de

store forlag med OA udarbejdet. Input fra Mikael Elbæk bliver taget med.

Fra KE mødet fortalte LEJ at Springer aftalen med Open Choice i NL er opsagt.

Generel diskussion omkring OA og viden om OA på universiteterne.

OA tages op til efteråret igen.

Statistik – JUSP er afsluttet. Punktet tilføjes en note om JUSP-mødet og den beslutningen der blev taget i

forlængelse heraf.

KUBIS ønskede nationale licenser og backfiles (omformuleres til backfiles). Der var en diskussion omkring

dette, er der mulighed for at finde en fond?

Alle melder top prioriteret backfile ønske til IBM – senest den 15.4. Herefter undersøges det, om der kan

skabes enighed og om der kan findes en fond.

Arbejdsgruppe: Inge-Berete Moltke og Anna Mette Morthorst.

Prismodeller. Der var usikkerhed om prisgruppens arbejde var blevet diskuteret i FC. Det er der, at

diskussionen skal tages, og det er der hvor beslutning skal tages omkring nye prisfordelinger.

Vi laver selv et forsøg, og afprøver 2012 priserne for OSA i de udarbejdede modeller fra 2009.

Andre omformuleringer til handlingsplanen sendes til KDU – senest 15.4.

Er der nye projekter, der burde inkluderes?

Dette kunne f.eks. være oversigt over applikationer til vores produkter.

Ad. 10 Nyt fra programgrupper og projekter

Orientering fra programgrupper m.v. overgår til orientering pr. mail. Der er ikke tid på møderne.

Det samme gælder for ”nyt fra DEFF”. Orientering udsendes på forhånd, og så ”kun” opklarende og

opfølgende spørgsmål på mødet. Kirsten og Lotte blev opfordret til at få orientering fra øvrige

licensmedarbejdere på forhånd, så evt. spørgsmål kan besvares, og ikke kun licenser som Lotte og Kirsten

har ansvaret for.

Fornyelsesprojektet indsættes i handlingsplanen.

Ad. 11 Evt. og kommende møder

Møde 23: 12.6.

Møde 24: 26.9.

Møde 25: 20.11.

More magazines by this user
Similar magazines