Sjællandsgadekvateret endelig forslag 16 feb 2009

norrebro.nu

Sjællandsgadekvateret endelig forslag 16 feb 2009

Sjællandsgadekvarteret

Projektforslag for strækningen

Skt. Hans Gade - Guldbergsgade

6 nedslagspunkter

Februar 2009

Rambøll Nyvig

Københavns

Kommune


Klient:

sbs

Kurt Christensen

Københavns Kommune,

TMF

Center for Bydesign v/

Henrik Lyng

Center for Trafik v/

Jens Christian Højgaard

Konsulent

Rambøll Nyvig

Bjørn Weitemeyer

Filip Zibrandtsen

Marie Staal

Bjarne Winterberg

Anne Sophie Hermind


Indholdsfortegnelse

Indledning 2

Inspirationskatalog 5

1. Belægninger 6

2. Inventar 7

3. Belysning 8

4. Beplantning 9

5. Kunstnerisk udsmykning 10

6. Aktiveter>Leg>Sport 11

Skt. Hans Gade 12

Skt. Hans Torv 14

Guldbergsgade - Møllegade 16

Guldbergsgade - Møllegade til bussluse 18

Guldbergsgade - Biografpladsen 1 20

Guldbergsgade - Biografpladsen 2 24

Guldbergsgade - Meinungsgade 26

Guldbergsgade - Sjællandsgade 1 28

Guldbergsgade - Sjællandsgade 2 30

1


Indledning

Skt. Hans Gade - Guldbergsgade forløbet

Guldbergsgade skal være bydelens – og skoledistriktets hovedstrøg

for gående og cyklende. Lav hastighed for biltrafikken, og

ingen unødvendig gennemkørsel i området vil forbedre sikkerheden

for de bløde trafikanter, og bedre cykel- og fodgængerforhold

skal etableres.

Gaden skal opfattes som et samlet forløb med mulighed for

ophold, der skaber mere liv i gaden. Dels vil der etableres

opholdsarealer med bænke og belysning, og dels vil der være

plads til mere uprogrammerede aktiviteter. Caféer og kiosker

kan indtage gaderummet til udeservering osv.

Langs Guldbergsgade vil der etableres hævede flader i særlige

krydsningspunkter. De hævede flader vil skabe sammenhæng

på tværs af gaden, og gøre den nemmere at krydse. Desuden

vil et opbrud i den almindelige gadebelægning indbyde til

agtsomhed, og dermed sænke trafik-hastigheden. Den hævede

flade er i betonfliser, og opdeling af bevægelses- og opholdsareal

er markeret med linier/vandrende af chassésten.

På de hævede pladser og på andre særlige punkter vil granitbånd

i forskellige strukturer, farver og højder udsmykke gaden.

Dels vil de fremstå som en markering i belægningen, og dels vil

de fremstå som hævede granitbænke eller halvmure som skaber

læ og mulighed for ophold. Granitbåndene vil løbe som smalle

linier langs gaden, og tilsvarende lange bånd etableres med

andre materialer. Dette er bl.a. baner af græs eller grus med

træer. Granitbåndene er en videreførelse af belægningen på

Skt. Hans Torv, og er med til at skabe bindeled og genkendelse

mellem de to pladser.

Skt. Hans Torv ombygges med én gennemgående midterhelle,

og krydsningsmuligheder for både fodgængere og cyklister

forbedres.

Skt. Hans Gade lukkes af med dynamiske steler ved Ravnsborggade

i tidrum for færdende skolebørn - f.eks. 7.30-9 og 12-14.

Trafik- og byrumsplanen for Sjællandsgadekvarteret

Den vedtagede Trafik- og byrumsplan for Sjællandsgade skal nu

konkretiseres. Rambøll Nyvig har tidligere udarbejdet et idéforslag

med en ”Livsnerve” gennem kvarteret, der strækker sig fra

Skt. Hans Gade ved Sortedams Dosseringen i syd og op gennem

Guldbergsgade til Sjællandsgade mod nord.

2

Det højest prioriterede projekt er at tage fat på krydset ved Skt.

Hans Torv. Herfra foreslås investeringer og forbedringsprojekterne

at bevæge sig både ”op og ned” i bydelen. Disse investeringer

skal ses i sammenhæng med, at det forventes, at der

skabes ny plads foran skolen i Sjællandsgade/Simeons Kirke,

samt nyt idrætsligt byrum bag skolen mod Meinungsgade.

6 nedslagspunkter

I projektforslaget er der udarbejdet forslag til udformning og

indretning af 6 nedslagspunkter - strækninger, kryds og pladser.

De 6 nedslagspunkter fra syd mod nord:

1. Skt. Hans Gade

2. Skt. Hans Torv

3. Guldbergsgade - Møllegade + fortovsudvidelse

4. Guldbergsgade - Biografpladsen

5. Guldbergsgade - Meinungsgade

6. Guldbergsgade - Sjællandsgade

Parkeringsanalyse

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslag for Guldbergsgade,

er der foretaget et parkeringsregnskab for området, hvor

antallet af lovlig p-pladser er optalt. Endvidere er der foretaget

en parkeringsanalyse i forhold til forskellige parkeringsprincipper

for de berørte strækninger. Resultatet af parkeringsanalysen

viste, at det ikke var muligt at opnå den ønskede bredde på

fortovet til realisering af den oprindelige tanke om en gennemgående

”Livsnerve”, når der samtidig ikke måtte nedlægges

parkeringspladser. Herefter blev stategien om de 6 nedslagspunkter

vedtaget.

Projektet er udarbejdet med henblik på at minimere antallet af

reducerede parkeringspladser, idet en nulløsning er nærmest

umulig såfremt man samtidig ønsker at skabe nogle bedre

rum. Forslaget rummer en nedlægning af 8 permanente parkeringspladser

ved pladser, og 6 kortidsparkeringer (1 times)

ved krydsombygningen ved Skt. Hans Torv. Den foreslået fortovsudvidelse

i Guldbergsgade mellem Møllegade og Skt. Hans

Torv, som den eneste rest af den oprindelige plan, vil bevirke en

reduktion på 10-16 parkeringspladser.

Fyensgade

Jagtvej

Stevnsgade

Pr.Charlottes Gade

Guldbergsgade

Sjællandsgade

Udbygade

Frederik

VII’s Gade

Nørrebrogade

Guldbergsgade

Tibirkegade

Fensmarkgade

6

Guldbergsgade

Meinungsgade

Refsnæsgade

Arresøgade

5

Peter Fabers Gade

Møllegade

Nøddebogade

Sjællandsgade

4

Fensmarkgade

3

Birkegade

Elmegade

Møllegade

Poppelgade

Ahornsgade

Guldbergsgade

Egegade

Fælledvej

Nørre Allé

2

Skt. Hans Gade

Ravnsborggade

1

Tagensvej

Blegdamsvej

Læssøesgade

Tværgade

Sortedams Dossering

Ryesgade


Bindeled

Projekterne og hvert nedslagspunkt tager udgangspunkt i en

række elementer som knytter strækningen sammen i et sammenhængende

forløb. Nogle elemnter benyttes generelt som

en orverordnet tråd gennem strækningen, mens andre elemnter

kun udspringer på udvalgte steder.

Belægning

Inventar

Belysning

Beplantning

Granitbånd

Chaussésten

Betonbelægningssten

Bænke/Plinte

Sofaarrangement

Dynamiske granitelementer

Belysningsmast med spots

Lysbånd

Punktbelysning

Træ med cortenstålskant og granitskærver

Beplantning i granitblokke

Grønne elementer, træer m.m.

Skt. Hans Torv

Guldbergsgade - fortov

Møllegade

Biografpladsen

Meinungsgade

Sjællandsgade

3


Belysning og inventar

Forslag til materialer og belægning er valgt på baggrund af

både pris, kvalitet og funktionalitet. Pladserne er udlagt i en forholdsvis

billig betonbelægningssten, som dog samtidig ligger

i et låsbart system, som forhindre vrid og løse sten. Herudover

forædles pladserne gennem bruges granit i udsmykningsbånd

og render, og inventar i dels granit og forarbejdet beton.

Belysningen er en vigtig del af projektet, som skal være med

til at fremme bylivet og tiltrække folk fra bl.a. Skt. Hans Torv.

Strækningen fremstår i dag som meget mørk og lang, men vil i

sin fremtidig fremtoning virke mindre, idet hver plads/strækning

skal give oplevelse af et dynamisk og levende sted af færdes.

Ved større tiltrækning af mennesker vil også opleves en social

sikkerhed.

Den generelle belysning suppleres med fortrinsvist effektbelysning

i belægning og omkring byrumsinventar. Der etableres

enkelte fritstående belysningsmaster med spots. I fladen arbejdes

der primært med LED-armaturer i både punkter og linier.

Enkelte træer belyses med nedbygningsspots, og nogle bænke

fremhæves med lysbånd langs foden.

Den generelle belysning af Guldbergsgade er bestående af ophængte

”københavner-armaturer” langs vejmidte. Belysningen

er utidssvarende, og den burde skiftes med lyskilder i højere

kvalitet og farvegengivelse, såfremt der kan findes økonomi til

dette. Som udgangspunkt burde der udskiftes dele af belysningen

på strækninger ved pladserne, hvor der forekommer end

del krydsende færdsel, og hermed opnås en sikkerhedsmæssig

gevinst.

4

Anlægsøkonomi

På baggrund af projektforslagene er der udarbejdet et groft

anlægsoverslag.

De 6 nedslagspunkter forventes at kunne etableres indenfor en

ramme på ca. 5.998.000 kr. ex. moms.

Overslag

Anlægsudgifter 5.228.000

Projektering inkl. trafik- og tilgængelighedsrevision 640.000

Tilsyn 130.000

Sum 5.998.000

Biografpladsen - LD, Empire (privat andel)

Anlægsudgifter 550.000

Projektering inkl. trafik- og tilgængelighedsrevision 54.000

Sum 604.000

Den samlede pris er inkl. projektering og 30 % til uforudsete

udgifter. Prisen er ekskl. større ledningsomlægninger, men inkl.

regulering af almindelig afvanding.


Inspirationskatalog

Til inspiration

5


1. Belægninger

Udstøbte betonflader,

In situ støbt beton

Granit, sveller, fliser

Granitstenmel/slotsgrus

Skiferplader

Støbejernsrender/-elementer

Aluminium

Taktile ledelinier/navigationspunkter,

smedejern

Til inspiration 6


2. Inventar

Bænk/plinte

Borde

Affaldsbeholder

Pullert

Plantehulsriste/støttestativer

Sidde/opholdsmuligheder/

integrerede

Til inspiration

7


3. Belysning

Primær, sekundær og tertiær/

kunstnerisk beslysning

Parklarmaturer

Pullertlampe

Indbygningsarmatur

Fiberlys LED

Til inspiration

8


4. Beplantning

Træer

Anden beplantning

Rodforankringssystem

Vandingssystemer

Stenhaver

Til inspiration

9


5. Kunstnerisk udsmykning

Prægninger i betonflader, granit mv

Spejlbassiner

Anden vandkunst

Behugninger i granit/betonbelægninger

Skulpturer

Bygværker

Til inspiration 10


6. Aktiveter>Leg>Sport

Skaterbane

Street basket

Street hockey

Pétanque

Stor-skak

Stor-backgammon

Bordtennis

Til inspiration

11


Skt. Hans Gade

Periodevis lukning af gaden med dynamiske steler

Skt. Hans Gade vil primært fungere som hidtil, men vejen lukkes

af for indkørende biler i 2 tidsrum i løbet af dagen for at give

skolebørn en mere sikker og tryg rute.

Projektet i hovedtræk:

• Der etableres dynamiske steler, der spærrer for køretøjer i

forudbestemte tidsrum. Stelerne forsynes med styreskab og

detektorspoler.Tydelig skiltning af afspærringen. Alternativt opsættes dynamiske

tavler med LED.

Passive steler opsættes på linie med de dynamiske for at forhindre

udenomskørsel.

12

Materialer

Dynamiske steler inkl. styreskab og detektorspoler, passive steler,

skilte og afmærkning.

Der er i anlægsoverslaget ikke indregnet evt. flytning af underliggende

ledninger m.m. Placering af steler kan dog varieres en

smule mht. mindst mulig konflikt.

Anlægsøkonomi

Trafikhåndtering 10.000

Skilte 3 stk. 7.000 21.000

Dynamiske steler 150.000

Afmærkning 5.000

Steler 3 stk. 3.000 9.000

Arbejdsplads og uforudset 58.500

Sum 253.500

Projektering 30.420

Parkeringsregnskab

Der nedlægges ikke parkering i forbindelse med lukningen.

Fyensgade

Jagtvej

Stevnsgade

Pr.Charlottes Gade

Guldbergsgade

Sjællandsgade

Udbygade

Frederik

VII’s Gade

Nørrebrogade

Guldbergsgade

Tibirkegade

Fensmarkgade

6

Guldbergsgade

Meinungsgade

Refsnæsgade

Arresøgade

5

Peter Fabers Gade

Møllegade

Nøddebogade

Sjællandsgade

4

Fensmarkgade

3

Birkegade

Elmegade

Møllegade

Poppelgade

Ahornsgade

Guldbergsgade

Egegade

Fælledvej

Nørre Allé

2

Skt. Hans Gade

Ravnsborggade

1

Tagensvej

Blegdamsvej

Læssøesgade

Tværgade

Sortedams Dossering

Ryesgade


Skt. Hans Gade

Ravnsborggade Ryesgade

Skt. Hans Gade

N

13


Skt. Hans Torv

Ombygning af kryds med bred midterhelle

Skt. Hans Gade vil i fremtiden fungere som hidtil med 2 signalanlæg,

men svingmulighed på tværs af Fælledvej ved østlige

kryds fjernes for motorkøretøjer.

Projektet i hovedtræk:

• Der etableres bred midterhelle på Fælledvej fra Guldbergsgade

til Blegdamsvej, som forhindre motorkøretøjer at krydse

i østlige signalkryds ved Nørre Allé og Skt. Hans Gade.

Signalanlægget bibeholdes for sikker krydsning af cyklister

og fodgænger. Signalprogrammet omlægges.Nørre Allé omlægges til højre ind og ud.

Skt. Hans Gade omlægges til højre ud.

• Cykelsti fra fælledvej i østlig retning breddeudvides og kanaliseres

for ligudkørende til Blegdamsvej og venstresvingende

til Guldbergsgade.

Der etableres nyt fodgængerfelt fra Skt. Hans Torv over Fælledvej

i østlig side af krydset ved Fælledvej/Guldbergsgade.

Adgang til port mellem fodgængerfelt og cykelsvingbane

Der etableres venstresvingsbane på Fælledvej for svingende

til Guldbergsgade.

Adgang til parkeringsgade på Blegdamsvej omlægges, og

nuværende indkørsel forbeholdes cyklister og skolebus.

14

Materialer

Midterhelle udføres med kløvet granitkantsten og med chausséstensbelægning.

Signalanlægget bestykkes med lanterner af samme type som

eksisterende. Hvis muligt genbruges evt. nedtaget lanterner.

Anlægsøkonomi

Trafikhåndtering 50.000

Skæring af asfalt 170 lbm 90 15.300

Opbrydning af asfalt 125 t 180 22.500

Afvanding 30.000

Kantsten 210 lbm 800 168.000

Heller 240 m2 800 192.000

Skilte 3 stk. 6.000 18.000

Afmærkning 15.000

Signalanlæg 80.000

Arbejdsplads og uforudset 177.240

Sum 768.040

Projektering 92.165

Parkeringsregnskab

Krydsombygningen vil ikke bevirke nedlæggelse af permanente

parkeringspladser, men vil på strækningen ad Fælledvej betyde

en nedlæggelse af ca. 6 stk. 1-times parkeringspladser.

Fyensgade

Jagtvej

Stevnsgade

Pr.Charlottes Gade

Guldbergsgade

Sjællandsgade

Udbygade

Frederik

VII’s Gade

Nørrebrogade

Guldbergsgade

Tibirkegade

Fensmarkgade

6

Guldbergsgade

Meinungsgade

Refsnæsgade

Arresøgade

5

Peter Fabers Gade

Møllegade

Nøddebogade

Sjællandsgade

4

Fensmarkgade

3

Birkegade

Elmegade

Møllegade

Poppelgade

Ahornsgade

Guldbergsgade

Egegade

Fælledvej

Nørre Allé

2

Skt. Hans Gade

Ravnsborggade

1

Tagensvej

Blegdamsvej

Læssøesgade

Tværgade

Sortedams Dossering

Ryesgade


Guldbergsgade

Flledvej

Nrre All

Blegdamsvej

Skt. Hans Gade

N

15


Guldbergsgade - Møllegade

Hævet flade i niveau - væg til væg

Krydset mellem Guldbergsgade og Møllegade ligger i dag som

en hævet flade, hvilket også er tiltænkt i fremtiden . Guldbergsgade

opprioriteres, således at vejtilslutningerne fra Møllegade

omlægges til overkørsler.

Projektet i hovedtræk:


Sammenhængede hævet flade fra væg til væg i betonbelægningssten

• Langsgående granitbånd i varierende længder til understregning

af hovedfærdselsretningen langs Guldbergsgade. Bånd

placeret i kørebane er med til at skabe opmærksomhed på

krydsende færdsel af fodgængere og cyklister. Granitstensbåndene

udføres evt. i varierende materialer og overfladebehandling.


Oprejste elementer i længderetningen - bænke og mure

Træer i bede med granitskærver og cortenstålskant

Vandrende i chaussésten

Belysning - punktvise nedfælgede lyssten og lysbånd

Bænkeelementer i hjørnet.

I sydlig hjørne langs muren ind til den jødiske kirkegård kan der

med fordel opsættes cykelstativer. Eksisterende cykelstativer i

der nordlige hjørne nedlægges, og der kan evt. genetableres

nye skråtstillet cykelstativer langs muren mod nordøst.

16

Materialer

Flade med IBF Optiloc, låsebar, maskinudlagt, optisk sten 15x15

Granitbånd i kørebane, sten 30x100x12

Granitbånd i fortov, sten 30x100x8

Chaussésten, str. 9-10

Granitbænke, elementer á 60x200x45

Granitmure, 60x200x60-80

Cast Stone, Escofet TWIG elementer

Træer sat i bede med cortenstålskant, gartnermacadam/granitskærver

Lysbånd, LED

Lyssten, LED, 15x15, evt. solcelledrevet

Lysbånd under bænk, 1 stk, LED, Philip Flex

Anlægsøkonomi

Trafikhåndtering 40.000

Opbrydning 640 m2 200 128.000

Flisebelægning 560 m2 450 252.000

Granitbordursten 100 lbm 600 60.000

Chausséstensrende 86 lbm 450 38.700

Afvanding 60.000

Skiltning og afmærkning 30.000

Træ i gartnermacadam 4 stk. 12.000 48.000

Granitbænke 27 lbm 4.000 108.000

Steler 6 stk. 3.000 18.000

Belysning 30.000

Arbejdsplads og uforudset 243.810

Sum 1.056.510

Projektering 126.781

Parkeringsregnskab

Den viste pladsudformning vil bevirke en nedlæggelse af 2 parkeringspladser

ad Guldbergsgade mod nordvest samt 2 pladser

på den sydvestlige del af Møllegade. Altså i alt 4 nedlagte

pladser.

Fyensgade

Jagtvej

Stevnsgade

Pr.Charlottes Gade

Guldbergsgade

Sjællandsgade

Udbygade

Frederik

VII’s Gade

Nørrebrogade

Guldbergsgade

Tibirkegade

Fensmarkgade

6

Guldbergsgade

Meinungsgade

Refsnæsgade

Arresøgade

5

Peter Fabers Gade

Møllegade

Nøddebogade

Sjællandsgade

4

Fensmarkgade

3

Birkegade

Elmegade

Møllegade

Poppelgade

Ahornsgade

Guldbergsgade

Egegade

Fælledvej

Nørre Allé

2

Skt. Hans Gade

Ravnsborggade

1

Tagensvej

Blegdamsvej

Læssøesgade

Tværgade

Sortedams Dossering

Ryesgade


Guldbergsgade

Mllegade Mllegade

Fortovsudviddelse

Guldbergsgade

N

17


Guldbergsgade - Møllegade til bussluse

Fortovsudvidelse

På strækningen mellem Møllegade og Ahornsgade, og evt.

strækningen fra Ahornsgade til bussluse, har der været et ønske

om at prøve at holde fast ved den oprindelig tanke fra Trafik- og

byrumsplanen, hvor der laves fortovsudvidelse. På strækningens

nordlige side udvides fortovet med ca. 2,3 meter, hvilket giver

en samlet fortovsbredde på 4,5 - 5 meter. Herved skabes mulighed

for flere aktiviteter som f.eks. udeservering, udstilling, bænke

m.m. Samtidig er udvidelse med til at skabe en forbindelse

mellem Skt. Hans Torv og øvrige pladsdannelser i Guldbergsgade.

Der et pt. registreret 3 caféer på strækningen, og der er

potentiale for flere. Adgang til eksisterende porte opretholdes

med dykket kantsten.

Projektet i hovedtræk:

Fortovsudviddelse fra Møllegade mod Skt. Hans Torv. Primært

strækningen fra Møllegade til Ahornsgade

Udvidelse med alm. Københavner-fortov, flise med chausséstensrækker.

Evt. et par punktbelysninger i belægning

Træer i bede med granitskærver og cortenstålskant.

Der opsættes kun nogle få træer, da det er vigtigt at fastholde

og forstærke ”kigget” fra Skt. Hans Torv imod pladserne ved

Møllegade og biografpladsen, og hermed lede bylivet op ad

Guldbergsgade. Strækningen fremstår stadig meget grøn, idet

små og store træer fra den Jødiske Kirkegård strækker sig ud

over Guldbergsgade.

Som beskrevet under parkeringsregnskabet vil hele strækningen

bevirke, at der må nedlægges 16 p-pladser. Nedlæggelsen

synes dog at have sin berettigelse, idet strækningen er en

væsenlig i forhold til sammenkædning af strækningen, og for

at skabe muligheder for et øget byliv. Der vil blive skabt gode

muligheder for udeservering, og foran Café Rust vil der blive

skabt bedre forhold for ventende gæster, og herved ikke være

til gene for den øvrige trafik.

Der vil på dele af fortovsudvidelsen være gode mulighede for

etablering af cykelstativer. Cykelstativerne kan efterfølgende

flyttes til et andet sted på strækning, hvis der skulle være behov

for plads til f.eks. udeservering.

18

Materialer

Alm. flisefortov, Kbh flise 62,5x80 cm

Chaussésten, str. 9-10

Granitkantsten

Evt.

Lyssten, LED, 15x15, evt. solcelledrevet

Mulighed for mindre antal caféborde-/stole

Anlægsøkonomi

Fortovsudviddelse fra Møllegade til bussluse

Opbrydning fortov 160 m2 200 32.000

Opbrydning kørebane 500 m2 180 90.000

Fortovsbelægning 400 m2 450 180.000

Kantsten 160 lbm 800 128.000

Opretning kørebane 250 m2 220 55.000

Flytning nedløbsbrønde 8 stk. 9.000 72.000

Arbejdsplads og uforudset 167.000

Sum 724.000

Projektering 87.000

Anlægsøkonomien er for den samlede strækning fra Møllegade

til busslusen. Strækningen fra Møllegade til Ahornsgade og

strækningen fra Ahornsgade til busslusen er omtrent lige lange,

hvorfor en evt. prioritering af første strækning kun vil udgøre

ca. halvdelen af økonomien. Der er ikke udført landopmåling af

strækningen, hvorfor det kan vise sig at en større opretning af

vejarealet er nødvendigt. Såfremt anlægsøkonomien ved detailprojektering

viser sig at være større, kan der være behov for

prioritering af strækningen. 1. prioritet vil derfor være strækningen

mellem Møllegade og Ahornsgade.

Parkeringsregnskab

På strækningen mellem Møllegade og Ahornsgade vil der som

konsekvens af fortovsudviddelsen skulle nedlægges 10 parkeringspladser.

På strækningen mellem Ahornsgade og slusen vil

der skulle nedlægges 6 parkeringspladser.

Fyensgade

Jagtvej

Stevnsgade

Pr.Charlottes Gade

Guldbergsgade

Sjællandsgade

Udbygade

Frederik

VII’s Gade

Nørrebrogade

Guldbergsgade

Tibirkegade

Fensmarkgade

6

Guldbergsgade

Meinungsgade

Refsnæsgade

Arresøgade

5

Peter Fabers Gade

Møllegade

Nøddebogade

Sjællandsgade

4

Fensmarkgade

3

Birkegade

Elmegade

Møllegade

Poppelgade

Ahornsgade

Guldbergsgade

Egegade

Fælledvej

Nørre Allé

2

Skt. Hans Gade

Ravnsborggade

1

Tagensvej

Blegdamsvej

Læssøesgade

Tværgade

Sortedams Dossering

Ryesgade


Birkegade

"Viki's Bagel"

Ahornsgade

Caf "Juicy"

Guldbergsgade

Caf "Rust"

N

19


Guldbergsgade - Biografpladsen 1

Hævet flade i niveau - væg til væg

Arealet mellem Biblioteket og Biografen skal i fremtiden være

en Plads, hvor de forskellige aktiveteter kædes sammen på

tværs af rummet, og der indbydes til ophold og aktiviteter.

Den samlede plads er kun delvist kommunalt ejet, og Lønmodtagernes

Dyrtidsfond ejer den del der ligger ind mod bygningen

hvor bl.a. Empire Bio ligger. Denne del er beskrevet på side 24.

Projektet i hovedtræk:


Sammenhængede hævet flade fra væg til væg i betonbelægningssten

• Langsgående granitbånd i varierende længder til understregning

af hovedfærdselsretningen langs Guldbergsgade.

Bånd placeret i kørebane er med til at skabe opmærksomhed

på krydsende færdsel af fodgængere. Granitstensbåndene

udføres i evt. varierende materialer og overfladebehandling.

Granitbåndene er en videreførelse af belægningen på Skt.

Hans Torv, og er med til at skabe bindeled og genkendelse

mellem de to pladser.


Granitbånd udlægges som bindeled over pladsen mellem

Bibliotek og Biograf

Oprejste elementer i længderetningen -

Hængslede bænke og mure med udsparing til beplantning

Træer i bede med granitskærver og cortenstålskant

Vandrende i chaussésten

Belysning i fladen - punktvise nedfælgede lyssten og lysbånd

Belysning i højden - Høj mast med 3 spots, steler med lys

Eller alternativt solcelle lystræ

Leg&Aktivitet&ophold - forskellige slags siddegrupper

med forskellig siddekomfort

Cafebord og stole - sidde/slænge sofaer

20

Materialer (pladsen som helhed)

Flade med IBF Optiloc, låsebar, maskinudlagt, optisk sten 15x15

Granitbånd i kørebane, sten 30x100x12

Granitbånd i fortov, sten 30x100x8

Chaussésten, str. 9-10

Granitbænke, elementer á 60x200x45

Granitmure, 60x100x60-80

Cast Stone, Escofet SIT CUBO og BANCO elementer

Træer sat i bede med cortenstålskant, granitskærver

Lysbånd, LED

Lyssten, LED, 15x15, evt. solcelledrevet

Lysbånd under bænk, 1 stk, LED, Philip Flex

iGuzzini Multiwoody el. Escofet ’Kanya’, 8 meter mast, 3 lamper

Anlægsøkonomi - Kommunalt område

Trafikhåndtering 30.000

Opbrydning 830 m2 200 166.000

Flisebelægning 700 m2 450 315.000

Granitbordursten 180 lbm 600 108.000

Chausséstensrende 104 lbm 450 46.800

Afvanding 70.000

Flytning af p-automat 1 stk. 3.000 3.000

Træer i gartnermacadam 3 stk. 12.000 36.000

Steler 10 stk. 3.000 30.000

Granitbænke/-elementer 25 lbm 4.000 100.000

Belysning 70.000

Arbejdsplads og uforudset 321.540

Sum 1.296.340

Projektering 167.201

Parkeringsregnskab

Den viste pladsudformning vil bevirke en nedlæggelse af 4

parkeringspladser i pladsens sydvestlige side imod Empire Bio.

Den viste løsning vil stadig give mulighed for af- og påsætning

af børn med bus foran institutionen.

Fyensgade

Jagtvej

Stevnsgade

Pr.Charlottes Gade

Guldbergsgade

Sjællandsgade

Udbygade

Frederik

VII’s Gade

Nørrebrogade

Guldbergsgade

Tibirkegade

Fensmarkgade

6

Guldbergsgade

Meinungsgade

Refsnæsgade

Arresøgade

5

Peter Fabers Gade

Møllegade

Nøddebogade

Sjællandsgade

4

Fensmarkgade

3

Birkegade

Elmegade

Møllegade

Poppelgade

Ahornsgade

Guldbergsgade

Egegade

Fælledvej

Nørre Allé

2

Skt. Hans Gade

Ravnsborggade

1

Tagensvej

Blegdamsvej

Læssøesgade

Tværgade

Sortedams Dossering

Ryesgade


Empire bio

Passage til

Nrrebrogade

Skellinie til

LD's matrikel

Guldbergsgade

Kommunal brneinstitution

"Guldsmeden"

Skellinie til

institution

Guldbergsgade

Peter Fabers

gade

N

21


22

Belægningsbånd, der bliver til siddeplint

Sidde-/sofa gruppe med ryglæn

Murparti mod gade


Plantebede/træhuller

Lysstander/projektør

Lys under plinte/ved murpartier Lys i belægningen

Lystræ Solar energy tree

23


Guldbergsgade - Biografpladsen 2

Hævet flade i niveau - væg til væg

I forbindelse med projektet, har Kommunen og rådgivere taget

kontakt til Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), idet man ville

prøve at inddrage LD i et samarbejde omkring de arealer der

ligger uden for offentligt område.

Dette har ført til en yderst konstruktiv dialog med LD, som

fandt projektet meget spændende. LD har været meget åben

over for en mulig medfinansiering af pladsen på deres ejendom.

Sidenhen har det vist sig, at sidste lejer mellem Empire Bio

og pladsen har opsagt sit lejemål pr. maj 2009. Herved er der

mange muligheder for den fremtidige funktion af bygningen, og

LD ser et stort potentiale i forholdt til den fremtidige pladsdannelse.

LD har endvidere bidraget økonomisk til udarbejdelsen af nogle

visualiseringer til brug for intern beslutningsgrundlag.

Denne plads har potentiale for at løfte gaden og kvarteret videre,

og skabe helt nye forbindelser på tværs af kvarteret. Den

tilstødende passage fra pladsen og forbi Empire Bio har fobindelse

til Nørrebrogade gennem Arbejdernes Hus. Endvidere er

der fra passagen mulighed for en fremtidig fobindelse til Meinungsgade,

som i de seneste år er begyndt at blive tilholdssted

for flere større arkitektfirmaer.

Effektbelysning og lyselementer skal skabe opmærksomhed,

og skal være med til at tiltrække folk fra Skt. Hans Torv. Strækningen

mellem Skt. Hans Torv og Biografpladsen rummer gode

muligheder for en bredere udnyttelse af byrummet og øget

anvendelse gennem hele døgnet.

Eksisterende cykelstativer forslås nedlagt, og nye cykelstativer

kan evt. opsættes i passagen mod Empire Bio langs facade. Der

er i dag opsat flere cykelstativer, som dog ikke ved besigtigelsen

var udnyttet særligt meget. Cykelstativerne på pladsen var

nærmest ubenyttede.

24

Materialer (pladsen som helhed)

Flade med IBF Optiloc, låsebar, maskinudlagt, optisk sten 15x15

Granitbånd i kørebane, sten 30x100x12

Granitbånd i fortov, sten 30x100x8

Chaussésten, str. 9-10

Granitbænke, elementer á 60x200x45

Granitmure, 60x100x60-80

Cast Stone, Escofet SIT CUBO og BANCO elementer

Træer sat i bede med cortenstålskant, granitskærver

Lysbånd, LED

Lyssten, LED, 15x15, evt. solcelledrevet

Lysbånd under bænk, 1 stk, LED, Philip Flex

iGuzzini Multiwoody el. Escofet ’Kanya’, 8 meter mast, 3 lamper

Anlægsøkonomi - LD, Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Privat område:

Opbrydning 360 m2 200 72.000

Flisebelægning 340 m2 450 153.000

Granitbordursten 68 lbm 600 40.800

Afvanding 50.000

Belysning 30.000

Granitbænke/-elementer 25 lbm 4.000 100.000

Arbejdsplads og uforudset 103.740

Sum 549.540

Projektering 53.945

Lys om aftenen skal skabe opmærksomhed, oplevelser og tryghed.


Eksisterende forhold

Visualisering af pladsen uden café-område

Visualisering af biografpladsen med renoveret facade

og Café/Vinbar

25


Guldbergsgade - Meinungsgade

Overkørsel

Krydset mellem Guldbergsgade og Meinungsgade er i dag

almindeligt vigepligtsreguleret T-kryds. Det forslås at etablere

en overkørsel for at reducere hastigheden, hvor Meinungsgade

tilknyttes som sidevej. Bænke placeres på pladsens solside.

Projektet i hovedtræk:

Overkørsel med rampe og evt. betonbelægningssten

2 Bænke

Gitterlåge

Belysning - enkelter punktvise nedfælgede lyssten

Der opsættes evt. cykelstativer langs hegnet nær gitterlågen

ind til ”De Gamles By”.

26

Materialer

Brostensoverkørsel

Fliser 62,5x80cm

Granitkantsten

Granitbænke el. alm bænk, elementer á 60x200x45

Lyssten, LED, 15x15, evt. solcelledrevet

Anlægsøkonomi

Opbrydning 40 m2 200 8.000

Brostensoverkørsel 55 m2 1.200 66.000

Granitkantsten 23 lbm 600 14.000

Granitbænke 5 lbm 4.000 20.000

Afvanding 20.000

Asfaltarbejder 15.000

Gitterlåge 35.000

Arbejdsplads og uforudset 37.000

Sum 215.000

Projektering 25.000

Parkeringsregnskab

Der nedlægges ingen parkeringspladser i forbindelse med etablering

af overkørslen ved Meinungsgade.

Fyensgade

Jagtvej

Stevnsgade

Pr.Charlottes Gade

Guldbergsgade

Sjællandsgade

Udbygade

Frederik

VII’s Gade

Nørrebrogade

Guldbergsgade

Tibirkegade

Fensmarkgade

6

Guldbergsgade

Meinungsgade

Refsnæsgade

Arresøgade

5

Peter Fabers Gade

Møllegade

Nøddebogade

Sjællandsgade

4

Fensmarkgade

3

Birkegade

Elmegade

Møllegade

Poppelgade

Ahornsgade

Guldbergsgade

Egegade

Fælledvej

Nørre Allé

2

Skt. Hans Gade

Ravnsborggade

1

Tagensvej

Blegdamsvej

Læssøesgade

Tværgade

Sortedams Dossering

Ryesgade


Guldbergsgade

Meinungsgade

N

27


Guldbergsgade - Sjællandsgade 1

Hævet flade - pladsdannelse

Krydset mellem Guldbergsgade og Sjællandsgade ligger i

dag som en hævet flade, hvilket også er tiltænkt i fremtiden .

Krydset er i dag spærret for køretøjer fra Guldbergsgade og

Sjællandsgade mod vest. Pladsen skal ifølge Trafik- og Byrumsplanen

afspærres helt for gennemkørende køretøjer, og skabe

mulighed for leg og ophold.

Projektet i hovedtræk:


Sammenhængede hævet flade fra væg til væg i betonbelægningssten

• Langsgående granitbånd i varierende længder til understregning

af hovedfærdselsretningen langs Guldbergsgade. Bånd

placeret i kørebane er med til at skabe opmærksomhed på

krydsende færdsel af fodgængere. Granitstensbåndene udføres

i evt. varierende materialer og overfladebehandling.Bølgende bænke med beplantningsgrupper

Oprejste elementer i længderetningen - bænke og mure

Træer i bede med bunddække og cortenstålskant

Vandrende i chaussésten

Belysning - punktvise nedfælgede lyssten og lysbånd

Leg&Aktivitet - Tingsted, skating m.m.

Der foreligger gode muligheder for opsætning af cykelstativer

på især det vestlige hjørne ind mod legepladsen, men også

langs den grønne kile i det nordlige hjørne.

28

Materialer

Flade med IBF Optiloc, låsebar, maskinudlagt, optisk sten 15x15

Granitbånd i kørebane, sten 30x100x12

Granitbånd i fortov, sten 30x100x8

Chaussésten, str. 9-10

Cast Stone, Escofet TWIG elementer

Granitmure og -bænke, 60x200x60-80

Basaltterninger, 60x60x60

Træer sat i bede med cortenstålskant, bunddække

Lysbånd, LED

Lyssten, LED, 15x15, evt. solcelledrevet

Lysbånd under bænk, 1 stk, LED, Philip Flex

Anlægsøkonomi

Trafikhåndtering 20.000

Opbrydning 450 m2 200 90.000

Flisebelægning 300 m2 450 135.000

Granitbordursten 83 lbm 600 49.800

Chausséstensrende 100 lbm 450 45.000

Afvanding 50.000

Skiltning og afmærkning 20.000

Træer i gartnermacadam 3 stk. 12.000 36.000

Granitbænke 39 lbm 4.000 156.000

Basaltterninger 12 stk. 2.000 24.000

Belysning 80.000

Arbejdsplads og uforudset 211.740

Sum 917.540

Projektering 110.105

Parkeringsregnskab

Den viste pladsudformning vil ikke umiddelbart reducere i antallet

af parkeringspladser. Der er opsat parkeringsforbud de sidste

10 m før afspærringen ad Guldbergsgade. Denne afstand vil

blive reduceret med 1,5 - 2,5 m, og det skønnes stadigt muligt

at vende på den resterende plads. Såfremt skiltene skal rykkes

tilbage vil der mistes 1-2 parkeringspladser.

Fyensgade

Jagtvej

Stevnsgade

Pr.Charlottes Gade

Guldbergsgade

Sjællandsgade

Udbygade

Frederik

VII’s Gade

Nørrebrogade

Guldbergsgade

Tibirkegade

Fensmarkgade

6

Guldbergsgade

Meinungsgade

Refsnæsgade

Arresøgade

5

Peter Fabers Gade

Møllegade

Nøddebogade

Sjællandsgade

4

Fensmarkgade

3

Birkegade

Elmegade

Møllegade

Poppelgade

Ahornsgade

Guldbergsgade

Egegade

Fælledvej

Nørre Allé

2

Skt. Hans Gade

Ravnsborggade

1

Tagensvej

Blegdamsvej

Læssøesgade

Tværgade

Sortedams Dossering

Ryesgade


Sjllandsgade

Guldbergsgade

N

29


Guldbergsgade - Sjællandsgade 2

Hævet flade - pladsdannelse - alternativt forslag

I forbindelse med et møde med Københavns Kommune kom der

dels forslag til afrunding af hjørner på cykelstierne og dels et

forslag til alternativ udformning. Det blev besluttet at afprøve

disse muligheder, som i højere grad tilgodeser cyklister der skal

svinge. I det oprindelige løsningsforslag skal cyklister foretage

lidt skarpe sving.

I det første alternative forslag er hjørnerne afrundet, så svingmulighederne

forbedres. Løsningen tilgodeser endvidere de

eksisterende cykelstier langs Sjællandgade, som kan fortsætte i

samme spor.

I det andet forslag er opregnet en minirundkørsel for cyklister.

Denne løsning har den fordel at cyklisternes indbyrdes vigepligt

er mere overskuelig, og samtidig uden skarpe hjørner. Der

foreligger en risiko for at cyklister der skal dreje til venstre (270

grader) vil foretage en genvej imod køreretningen. Løsningen er

dog let overskuelig og genkendelig, og samler cyklister i til- og

frakørsler. Denne skal evt. tilpasses eksisterende cykelstier.

Anlægsøkonomi

Det første alternative forslag er stort set identisk med det

opringelige, og anlægsøkonomien er den samme. Der er ikke

regnet anlægsøkonomi på det andet alternative forslag, men

det skønnes at økonomien ligger i nogenlunde samme område,

da det samlede omlagt areal ikke afviger væsenligt.

30

Sjllandsgade

Alternativ udformning af oprindeligt forslag, men med afrundet hjørner.

Guldbergsgade

N


Sjllandsgade

Alternativ udformning med minirundkørsel for cyklister.

Guldbergsgade

N

31

More magazines by this user
Similar magazines