Høringsudkast - Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

frinet.dk

Høringsudkast - Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Notat

Revision af anerkendelsesordning for statikere

Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse

samt krav til den anerkendte statikers virke.

Forord........................................................................................................... 2

1. Baggrund .................................................................................................. 4

2. Opnåelse og håndtering af statikeranerkendelse ...................................... 7

3. Den anerkendte statiker som projekterende ........................................... 13

4. Den anerkendte statiker som kontrollant................................................. 15

5. Statikererklæring..................................................................................... 15

Referencer.................................................................................................. 15

Anneks A: Eksempel på statikererklæring fra en projekterende.................. 15

Anneks B: Eksempel på statikererklæring fra en kontrollant ....................... 15

Udarbejdet af:

Statikeranerkendelsesudvalget

Kontrolleret af:

Statikeranerkendelsesudvalget

Godkendt af:

Bjarne Chr. Jensen (fmd)

20. juni 2008


Forord

Indhold

Dette notat er resultatet af Statikeranerkendelsesudvalgets drøftelser i perioden

april 2006 til foråret 2008 om det fremtidige virke af anerkendelsesordningen

for statikere.

Notatet gennemgår aspekter af ovenstående, men indeholder ikke færdige

formuleringer til brug i vedtægter. Indholdet er tænkt som grundlag for en

sådan kommende revision af ordningens vedtægter. Notatet omfatter imidlertid

ikke alle nødvendige forhold for et sæt dækkende vedtægter, og dele

af de eksisterende vedtægter må derfor indgå i udformningen af nye vedtægter.

Proces

Notatets delelementer er udarbejdet i 4 arbejdsgrupper. Foruden udvalgsmedlemmer

har følgende personer fra byggebranchen venligt deltaget i arbejdsgruppernes

arbejde.

– Lars German Hagsten, Ingeniørhøjskolen i Aarhus

– Carsten Schrøder, ConSize

– Henrik Storm Nielsen, Jørgen Wessberg A/S

– Lene Rohde Kristensen, Sloth Møller, Rådgivende ingeniører A/S

– Finn Oluf Sørensen, EKJ Rådgivende ingeniører AS

– Henrik Klinge, Alectia (udtrådt af udvalget og arbejdsgruppen i perioden)

– Henrik Jørgensen, Rambøll (tidl. Odense kommune, udtrådt af arbejdsgruppen

i perioden)

Udvalget har bearbejdet arbejdsgruppernes bidrag samt haft notatet i høring

hos

– Dansk Byggeri

– Erhvervs- og Byggestyrelsen

Foreningen af Anerkendte Statikere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

– Kommunernes Landsforening

Efterfølgende er notatet færdiggjort, som det her foreligger.

I regi af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, (SBi) udarbejdes

en anvisning om statisk dokumentation med henblik på udgivelse ultimo

2008, SBi-anvisning [XXX], (Aagaard og Feddersen, 2008). Anvisningen

omhandler udarbejdelse, struktur og kontrol af statisk dokumentation for bærende

konstruktioner i bygge-/anlægsprojekter. Nærværende notat er koordineret

med denne kommende anvisning og bygger i vid ustrækning herpå.

Videre arbejde

Vedtægter for anerkendelsesordningen for statikere foreslås ændret i henhold

til notatets principper. Bygningsreglementets henvisninger til ordningen

justeres tilsvarende, herunder bilag 3 til BR08, (Erhvervs- og Byggestyrelsen,

2008). Disse ændringer koordineres med udgivelse af den kommende

SBi-anvisning [XXX].

Udvalget påtænker efter en revision af ordningens vedtægter at tydeliggøre

praksis gennem en systematisk beskrivelse af sine procedurer i en 'Håndbog

Side 2 af 23


for Anerkendelsesordningen for statikere i Danmark'. Håndbogen udarbejdes

i overensstemmelse med ISO/CEN 9001:2000 om Kvalitetsstyringssystemer

(Dansk Standard, 2000), og udmønter ordningens vedtægter i praktisk virke.

Håndbogens indhold vil i vid udstrækning være baseret på principper og indhold

i nærværende notat. Procedurerne vil som minimum omfatte

– Ansøgning om tildeling af anerkendelse

– Behandling af projekt ved ansøgning om tildeling af anerkendelse

– Bedømmelse af ansøgning om tildeling af anerkendelse

– Ansøgning om fornyelse, berostillelse og genoptagelse af anerkendelse

– Bedømmelse af ansøgning om fornyelse, berostillelse og genoptagelse af

anerkendelse

– Håndtering af viden om problemer med en anerkendt statikers virke

– Fratagelse af anerkendelse

– Behandling af klage over anerkendelsesudvalgets afgørelser

Ordningens vedtægter bør ved en revision holdes på et overordnet og principielt

niveau, og overlade beskrivelse af ordningens praktisk virke til håndbogens

procedurebeskrivelser.

Endvidere påtænkes udarbejdet 2 vejledninger for anerkendte statikere:

– Vejledning for anerkendte statikeres virke som projekterende

– Vejledning for anerkendte statikeres virke som kontrollant

Erklæring

Vedtaget på Statikeranerkendelsesudvalgets møde den 17. juni 2008 af

– Bent Feddersen, Rambøll

– Bjarne Christian Jensen, Syddansk Universitet (fmd)

– Henrik Mørup, NIRAS A/S

– John Dalsgaard Sørensen, Aalborg Universitet

– Joszef Fodor, Gentofte Kommune

– Kjeld Thomsen, ISC Rådgivende Ingeniører A/S

– Niels-Jørgen Aagaard, SBi, Aalborg Universitet

– Per Enggaard Haahr, Mærsk Construction (tidl. Københavns kommune)

– Torben Erik Nielsen, NCC Teknik

Side 3 af 23


1. Baggrund

Formål med anerkendelsesordningen

Bygningsreglementet BR08 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) konstituerer

i pkt. 1.4, stk 5, og tilhørende bilag 3, anerkendelsesordningen for statikere.

Ordningen administreres efter regler vedtaget i Ingeniørforeningen i

Danmarks hovedbestyrelse.

Formålet med anerkendelsesordningen for statikere er at højne kvaliteten

ved projektering af bærende konstruktioner i bygge-/anlægssektoren.

Det er i ordningens grundlag specificeret, at formålet er at lette bygningsmyndighedernes

arbejde, så behandlingen af byggesager går hurtigere,

uden at byggeprojekters statiske dokumentation forringes.

Det er endvidere hensigten med ordningen, at denne ved sin tilstedeværelse

kan medvirke til at sikre kvaliteten af de bærende konstruktioner i dansk byggeri.

Ved brug af ordningen behøver bygningsmyndighederne ikke eller kun i begrænset

omfang at kontrollere den statiske dokumentation for et projekt, såfremt

denne er udarbejdet af eller kontrolleret af en anerkendt statiker, og

såfremt denne har udarbejdet og underskrevet en statikererklæring.

Den anerkendte statiker deltager ikke i byggesagsbehandlingen, idet denne

alene varetages af bygningsmyndighederne.

For bygværker, hvor der i henhold til Bygningsreglementet kræves tredjepartskontrol,

stilles der krav om, at tredjepartskontrollen skal udføres af en

anerkendt statiker. Ordningen er i øvrigt frivillig for bygningsmyndighederne

Formål med revision af Anerkendelsesordningen for statikere

I de senere år har flere parter i byggeriet talt for en opstramning af kvaliteten

af de bærende konstruktioner i dansk byggeri; en kvalitet der har været rejst

tvivl om i forbindelse med konkrete alvorlige svigt af bærende konstruktioner.

Anerkendelsesordningen for statikere bidrager afgørende til denne kvalitet

gennem de anerkendte statikeres virke som projekterende og kontrollerende.

Når der derfor – ikke mindst fra anerkendte statikere selv - er rejst tvivl

om hvorvidt ordningen virker efter hensigten, er der derfor god grund til at

tage ordningens virke op til overvejelse.

I forlængelse af denne kvalitetsdiskussion er der påpeget tvivl om hvorledes

anerkendte statikere kan forventes at virke i deres bidrag til kvalitetsstyringen.

Spørgsmålet om hvad en anerkendt statikers underskrift på en statisk

dokumentation indebærer, trænger til besvarelse, og en revision af ordningen

må derfor vedrøre i det mindste følgende forhold:

– Hvad skal de anerkendte statikeres virke som projekterende af bærende

konstruktioner som minimum omfatte?

– Hvad skal de anerkendte statikeres virke som kontrollerant af projekter for

bærende konstruktioner som minimum omfatte?

Side 4 af 23


– Hvilke krav skal stilles til ansøgere for at opnå anerkendelse, og hvilke

dele af ansøgningsprojektet skal ansøgeren som minimum selv have bidraget

med?

– Hvilke krav skal stilles til anerkendte statikeres virke for at opnå fornyelse

af anerkendelsen?

– Hvorledes kan bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer sikres?

– Hvornår kan en anerkendt statiker fratages anerkendelsen?

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation har til formål at dokumentere at ydeevnen af projekterede

konstruktioner opfylder normkrav, krav til god byggeskik samt eventuelle

supplerende funktionskrav til bygværket.

Statisk dokumentation har såvel med hensyn til antallet af involverede parter,

økonomiske betingelser og metodik undergået store forandringer over

de seneste årtier; en forandring der fortsat pågår:

– Tidligere var der en klar adskillelse mellem projektering og udførelse, og

rollerne mellem de implicerede parter var klare. Projekteringen gennemførtes

i reglen før udførelsen. I dag kan den udførende og leverandører

også gennemføre dele af projekteringen, ligesom der kan være flere projekterende.

– I de senere år er det blevet mere almindeligt at udbyde projektering i fast

pris, og at billigste tilbudsgiver tildeles opgaven. I visse tilfælde har denne

priskonkurrence givet anledning til spørgsmålstegn ved såvel kvalifikationen

af de involverede statikere som kvaliteten af den udarbejdede statiske

dokumentation.

– Stadig flere statiske beregninger bliver i dag udført ved hjælp af IT. Hidtil

har IT-baserede beregninger primært bestået af en række enkeltstående

beregningsforløb til snitkraftbestemmelser, tværsnitsanalyser osv. Dette

ændrer sig i disse år i retning af stadigt mere integrerede datamodeller,

hvor beregninger af konstruktioner bliver automatiseret og ingeniørens

håndberegninger er begrænsede. Arbejdsprocedurerne ændrer sig tilsvarende

med større krav til overblik hos de projekterende og gennemskuelighed

af den statiske dokumentation.

For også i fremtiden at kunne opfylde sit formål, må en revision af ordningen

tage højde for ovennævnte udviklinger.

Grundlag for revision af anerkendelsesordningen for statikere

Som grundlag for en revision af Anerkendelsesordningen for statikere lægges

følgende principper:

1. Statikeranerkendelsen gives til navngivne personer. Dermed kan ordningen

bidrage til at værne mod at firmaøkonomiske interesser vil kunne reducere

kvaliteten af de bærende konstruktioner; fx ved fastprisaftaler.

2. Anerkendte statikere skal være uddannede ingeniører, og kunne dokumentere

en bred viden inden for konstruktionsområdet.

3. Krav for at opnå betegnelsen 'Anerkendt statiker' skal afspejle de opgaver

den anerkendte statiker senere kommer til at varetage, og kandidaten

skal derfor have virket efter danske byggeregler og normer.

4. Anerkendte statikere skal holde kompetencen ved lige gennem stadig beskæftigelse

med projektering af bærende konstruktioner, og anerkendelsen

skal derfor fornyes med jævne mellemrum

Side 5 af 23


5. Brugen af anerkendte statikere skal være knyttet til bygværksprojekteringen,

jf. Bygningsreglementet, bilag 4 og SBi-anvisning [XXX]. Derved sikres

helheden af den statiske dokumentation, og at der ikke i myndighedsbehandling

kræves anerkendte statikere i små opgaver.

6. Anerkendte statikere kan varetage to forskellige roller, dels at være projekterende,

dels at være kontrollant. I sagens natur kan den anerkendte

statiker ikke varetage begge roller på samme byggesag.

6.1. Når den anerkendte statiker virker som projekterende skal dennes

ydelser som minimum omfatte de i kap. 3 beskrevne forhold.

6.2. Når den anerkendte statiker virker som kontrollant skal dennes ydelser

som minimum omfatte de i kap. 4 beskrevne forhold.

7. Misbrug af titlen 'Anerkendt statiker' eller grov forsømmelse af almindelige

pligter som statiker kan føre til fratagelse af anerkendelsen.

8. Anerkendelsesordningens praksis dokumenteres i procedurebeskrivelser,

som er offentligt tilgængelige.

9. Forventninger til anerkendte statikeres virke beskrives i vejledninger, som

er offentlig tilgængelige, og så vidt muligt bygget på SBi-anvisning [XXX].

Overgang fra gammel til ny ordning

Gammel ordning fungerer og virker indtil ny ordning er fuldt beskrevet i vedtægter

og disse er vedtaget. Håndbog og vejledninger bør være tilgængelige

ved nyordningens ikrafttræden.

Regler for tildeling, berostillelse og fratagelse af anerkendelse kan træde i

kraft umiddelbart ved nyordningens ikrafttræde.

I en periode på 2 år efter indførelsen af de nye regler for Anerkendelsesordningen

for statikere sker fornyelse efter de eksisterende regler, herefter sker

fornyelse efter de her beskrevne regler, idet lister over projekter, hvor ansøgeren

har virket som projekterende og som kontrollant kun kan strække sig

tilbage til den nye ordnings ikrafttræden; se kap. 2.

Side 6 af 23


2. Opnåelse og håndtering af statikeranerkendelse

2.1 Tildeling af betegnelsen 'Anerkendt statiker'

Krav og procedure ved tildeling

For at komme i betragtning som ansøger til betegnelsen 'Anerkendt statiker',

skal ansøgeren kunne dokumentere relevant kompetencegivende uddannelse

samt praktisk erfaring med projektering af bærende konstruktioner svarende

til minimum 5 års fuldtidsbeskæftigelse. De 5 år må højst være spredt

over en periode på 10 år.

Ansøgere, der ønsker at blive anerkendte statikere, skal til statikeranerkendelsesudvalget

dokumentere deres statiske kompetencer ved at indsende et

virkeliggjort projekt til bedømmelse i statikeranerkendelsesudvalget. Ansøgeren

skal selv have udarbejdet projektet. Med 'projekt' forstås det materiale,

der beskriver og dokumenterer de bærende konstruktioners statiske virkemåde

og ydeevne i h.t. BR08 bilag 4 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008)

samt SBi-anvisning [XXX], og materialet skal omfatte såvel del A. Konstruktionsdokumentation

som del B. Projektdokumentation jf ovenstående.

Ansøgeren skal efterfølgende præsentere projektet, og kunne besvare

spørgsmål af statisk art knyttet til projektet.

Såvel projekt som præsentation lægges til grund for efterfølgende bedømmes

i statikeranerkendelsesudvalget. Tildeling af anerkendelse kræver at et

kvalificeret flertal af udvalgets medlemmer bedømmer såvel projekt som

præsentation 'tilfredsstillende'.

Godkendelse af ansøger og projekt

Inden egentlig sagsbehandling af ansøgningen påbegyndes, skal ansøgeren

og det projekt ansøgeren vil gøre brug af godkendes.

Godkendelse sker ved, at ansøgeren fremsender en udfyldt blanket med ansøgerens

data. Paradigme herfor downloades fra anerkendelsesordningens

hjemmeside. Sammen med ansøgningen fremsendes en beskrivelse af det

projekt der ønskes benyttet ved bedømmelsen, herunder en beskrivelse af

ansøgerens egne arbejder knyttet til projektet. Endvidere bilægges ansøgerens

CV.

Beskrivelsen af projektet skal omfatte dels en beskrivelse af bygværket og

konstruktionen, dels en beskrivelse af konstruktionens statiske virkemåde,

svarende til de krav der gælder for Projektgrundlag-bygværk, jf. SBianvisning

nr. [XXX].

For projektet skal følgende krav være opfyldt:

– Projektets konstruktioner skal have en sådan form og kompleksitet, at

projektet egner sig til at give et indtryk af ansøgerens alsidige statiske

kvalifikationer.

– Projektet kan med fordel være opbygget som angivet i Statisk Dokumentation,

SBi-anvisning nr. [XXX]. Projektet skal omfatte den fulde statiske

dokumentation, dvs. såvel konstruktionsdokumentation som projektdokumentation

og alle hertil knyttede bilag, herunder tegninger, bygningsmodeller

etc.

Side 7 af 23


– Projektet skal have en status svarende til det niveau der fordres for indsendelse

til bygningsmyndighederne for opnåelse af byggetilladelse.

– Projektet skal vedrøre et bolig-, institutions-, sports-, erhvervs- eller industribyggeri

som ved ansøgningstidspunktet ikke er ældre end 5 år regnet

fra dato for bygningsmyndighedens udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

– Projektet skal vedrøre en selvstændig konstruktion med egen stabilitet.

– Konstruktionerne skal være henført til middel eller høj konsekvensklasse,

jf Eurocode 0 (Dansk Standard, 2007).

– Konstruktionen skal indeholde forskellige konstruktionsdele som f.eks.

søjler, bjælker, skiver, plader og fundamenter, ligesom konstruktionsdelene

skal omfatte mere end et konstruktionsmateriale.

For ansøgeren skal følgende krav være opfyldt:

– Ansøgeren skal have en relevant kompetencegivende statsgodkendt ingeniøruddannelse

mindst svarende til BSc.-niveau

– Ansøgeren skal have virket som projekterende som anført i kap. 3, og

som minimum selv have

– udarbejdet Projektgrundlag-bygværk

– forestået lastnedføringer og stabilitetsberegninger.

– udarbejdet statiske beregninger for en væsentlig del af de indgående

konstruktionsdele, herunder forskellige konstruktionstyper og materialetyper.

– For beregninger udført af andre end ansøgeren, herunder konstruktionsafsnitsprojekterende,

skal ansøgeren være bekendt med indholdet af beregningerne,

herunder de grænseflader der er mellem de forskellige projekterende.

Når der foreligger en godkendelse af såvel ansøger som projekt, påbegyndes

bedømmelsen.

Bedømmelse af projektet og ansøger

Det indsendte projekt vurderes af et bedømmelsesudvalg nedsat af Statikeranerkendelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget nedsættes med den foreliggende

ansøgning for øje og skal bestå af 1 eller flere eksterne eksperter

samt minimum 2 udvalgsmedlemmer.

Der afholdes en evaluering, hvor bedømmelsesudvalget og ansøgeren er til

stede. Evalueringen indledes med at ansøgeren indenfor max. ½ time fremlægger

projektet. Fremlæggelsen skal som minimum indeholde følgende

elementer:

– Beskrivelse af bygværket.

– Beskrivelse af bygværkets statiske virkemåde.

– Beskrivelse af forhold knyttet til brand, robusthed, funktionskrav etc.

– Beskrivelse af de konstruktive materialer der indgår.

– Lastfastsættelser, dvs. permanente laster, nyttelaster, naturlaster, ulykkeslaster

etc.

– Overordnet gennemgang af stabilitetsberegningen.

– Gennemgang af statiske beregninger af udvalgte bygningsdelstyper.

– Beskrivelse af grænseflader til konstruktionsafsnitsprojekterende.

Herefter vil der være lejlighed til opklarende spørgsmål fra bedømmelsesudvalgets

side. Fremlæggelsen og den efterfølgende spørgerunde knytter sig

alene til projektet.

Side 8 af 23


Efter evalueringen udarbejder bedømmelsesudvalget en indstilling, der stiles

til Statikeranerkendelsesudvalget. Til grund for bedømmelsen lægges en

samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer og konstruktive forståelse;

d.v.s. evnen til at vurdere

– statiske systemer og en statisk models refleksion af et bygværks virkemåde

– om fornøden stabilitet, robusthed etc. er til stede

– om snitkræfter, deformationer etc. har den rigtige størrelsesorden

– relevante lastkombinationer og kritiske lasttilfælde for bygværket

– flere faglige emner som fx statisk ligevægt, svingninger, fundering, beton,

stål, træ, murværk etc.

– om noget virker fornuftigt og rimeligt uden at gå i detaljer, fx i forhold til

input og output data fra beregningsprogrammer, eller om noget virker

sært og bør undersøges nærmere

– egne begrænsninger og kunne trække på fornødne faglige ekspertiser,

når egne kompetencer ikke rækker.

Statikeranerkendelsesudvalget tager endelig stilling til hvorvidt ansøgeren

kan tildeles betegnelsen 'Anerkendt statiker' baseret på en helhedsvurdering

af godkendelse, bedømmelse og indstilling. Besked tilgår herefter skriftligt

ansøgeren. Beslutningen vil almindeligvis ikke blive begrundet.

Anerkendelsen gives for 5 år, hvorefter anerkendelsen automatisk udløber.

Ved evt. afslag anvises ansøgeren klagemulighed.

2.2 Virke som anerkendt statiker

Det påhviler den anerkendte statiker at virke efter følgende kodeks:

– At virke i overensstemmelse med byggeregler og god byggeskik

– At virke for bygningsbrugernes sikkerhed

– At udvise den til opgaven til enhver tid passende omhu

– At søge usikkerhed reduceret til et rimeligt og almindeligt niveau

– At søge kritiske forhold belyst af den bedste kompetence; om nødvendigt

ved at spørge specialister

– At virke efter regler og vejledninger fra ordningen for anerkendte statikere

2.3 Fornyelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker'

Krav ved fornyelse

En anerkendelse skal fornys hvert 5. år.

For at få en statikeranerkendelse fornyet, skal den anerkendte statiker have

virket som projekterende og/eller som kontrollant på et væsentligt antal byggeprojekter

i perioden siden tildeling af anerkendelse eller seneste fornyelse.

Hvor den anerkendte statiker har virket som projekterende, skal vedkommende

have forestået projektering af byggerier i h.t efterfølgende kap.3.

Hvor den anerkendte statiker har virket som kontrollant, skal vedkommende

have forestået kontrol af byggerier i h.t. efterfølgende kap.4.

Side 9 af 23


Procedure ved fornyelse

Ved anmodning om fornyelse af anerkendelse, skal ansøgeren indsende:

– Et udfyldt ansøgningsskema med personoplysninger samt oplysninger om

uddannelse, nuværende ansættelse mm.

– En fuldstændig og separat liste over projekter, hvor ansøgeren siden sidste

ansøgning om fornyelse af anerkendelse (eller ved førstegangs fornyelse,

siden optagelse som anerkendt statiker) har virket som projekterende

og udarbejdet de dermed forbundne statikererklæringer. Listen skal

indeholde oplysninger om byggeriets navn, placering, størrelse, funktion,

projekteringsperiode samt ansøgerens engagement i projektet.

– En fuldstændig og separat liste over projekter, hvor ansøgeren siden sidste

ansøgning om fornyelse af anerkendelse (eller ved førstegangs fornyelse,

siden optagelse som anerkendt statiker) har virket som kontrollant

og udarbejdet de dermed forbundne statikererklæringer. Listen skal indeholde

oplysninger om byggeriets navn, placering, størrelse, funktion, projekteringsperiode

samt ansøgerens engagement i projektet.

– En orientering om ansøgerens nuværende virke, herunder den skønsmæssige

del af arbejdstiden, der er anvendt på projektering og den

skønsmæssige del af arbejdstiden, der er anvendt på kontrol af projekter.

På baggrund af det fremsendte materiale kontrollerer Statikeranerkendelsesudvalget

om de formelle krav nævnt ovenfor er opfyldte. Til støtte for

kontrollen kan udvælges og rekvireres et antal statikererklæringer og kontroldokumentationer

afhængig af mængde og størrelse af projekterne (ca.

10-20%). Ultimativt kan udvalget udvælge og rekvirere et eller flere af de anførte

projekters statiske dokumentation.

Fornyelse tildeles, hvis kontrollerne nævnt ovenfor viser et tilfredsstillende

virke som projekterende og/eller kontrollant. Tilfredsstillende vurderes i forhold

til kravene i kap. 3 henholdsvis kap.4.

2.4 Berostillelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker'

En statikeranerkendelse kan efter anmodning af den anerkendte statiker stilles

i bero i maksimalt 3 år. Ved ansøgning om genoptagelse af anerkendelsen

skal ansøgeren indsende:

– En orientering om ansøgerens virke i perioden, hvor anerkendelsen har

været sat i bero, og en orientering om ansøgerens planlagte virke,

når/hvis anerkendelsen genoptages.

– Lister over projekter gennemført de seneste 3 års før anerkendelsen blev

sat i bero, jf. beskrivelse af listerne ved ansøgning om fornyelse

Anerkendelsesudvalget foretager herefter en bedømmelse efter retningslinierne

for fornyelse af anerkendelsen.

Genoptagelse efter berostillelse kan ske på basis af nugældende regler.

2.5 Fratagelse af betegnelsen 'Anerkendt statiker'

Årsager til fratagelse

Betegnelsen 'Anerkendt statiker' kan fratages en person af en af følgende

grunde:

1. Misbrug af betegnelsen 'Anerkendt statiker'; fx at underskrive statikererklæring

uden at have virket som beskrevet i denne eller ved at markeds-

Side 10 af 23


føre tjenesteydelser knyttet til betegnelsen på en sådan måde, at anerkendelsesordningen

bringes i miskredit.

2. Grov tilsidesættelse af almindeligt professionelt fagligt ansvar som statiker

eller anden uprofessionel aktivitet som måtte lede til usikre konstruktioner,

fx ved at tilsidesætte en eller flere af de aktiviteter der er knyttet til

virket som anerkendt statiker jvf kap 3&4 eller ved at tilsidesætte almindelig

god byggeskik jf BR08 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) og SBianvisning

216 om bygningsreglementet (Stang et al., 2008).

3. Udløb af gyldighedsperiode uden ansøgning om fornyelse eller ved ikke

at have opnået fornyelse efter ansøgning om sådan jf. afsnit 2.2.

4. Ikke opnå genoptagelse efter berostillelse efter ansøgning om sådan jf.

afsnit 2.3.

Ovenstående fratagelsesgrunde 1 og 2 vedrørende misbrug af anerkendelsen

og tilsidesættelse af fagligt ansvar lægges kun til grund for en fratagelse

såfremt forholdet kommer til udvalgets kendskab via en anmeldelse om forhold

i en konkret byggesag.

Anmeldelsen skal være skriftlig, dateret og underskrevet af anmelderen.

Anmeldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om

– forholdet hvori misbruget har fundet sted, eller byggesagen hvori tilsidesættelsen

har fundet sted

– det eller de forhold der lægges til grund for anmeldelsen

– påvist eller formodede konsekvenser af misbruget eller tilsidesættelsen

– den anmeldte anerkendte statiker og dennes rolle i det anmeldte forhold

– anmelderens person; herunder persondata samt anmelderens relation til

såvel det anmeldte forhold som den anmeldte anerkendte statiker.

Procedure ved fratagelse

Anmeldelsen vurderes af et bedømmelsesudvalg nedsat af Statikeranerkendelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget nedsættes med den foreliggende

anmeldelse for øje og skal bestå af minimum 2 udvalgsmedlemmer samt

eventuelt 1 eller flere eksterne eksperter.

Den anmeldte anerkendte statiker forelægges anmeldelsen, udbedes en

skriftlig udtalelse og anmodes om at fremsende relevant materiale.

Til grund for bedømmelsen indhentes øvrige oplysninger og materiale om

misbrugsforholdet og/eller den konkrete byggesag. Hvis der er tale om en tilsidesættelse

i en konkret byggesag indhentes nødvendigt projektmateriale

og dertilhørende erklæringer.

Derpå udarbejder bedømmelsesudvalget en rapport som forelægges den

anmeldte statiker til udtalelse indenfor en angivet tidsfrist. Den endelige rapport

tilsendes statikeranerkendelsesudvalget som beslutter i sagen udfra en

helhedsvurdering.

Bag beslutningen skal stå en overvejende majoritet af udvalgets medlemmer.

Beslutningen om fratagelse eller ej meddeles den anmeldte anerkendte

statiker samt anmelderen.

Side 11 af 23


3. Den anerkendte statiker som projekterende

3.1 Den anerkendte statikers ydelser som projekterende

Ydelser

Det kan være relevant for en anerkendt statiker at virke som projekterende

af konstruktioner, der henføres til dokumentationsklasserne normal og høj

jf.SBi-anvisning [XXX]. Der er ingen retningslinier for den anerkendte statikers

virke som projekterende af konstruktioner i lav dokumentationsklasse.

Den anerkendte statikers virke som projekterende er knyttet til bygværket

som helhed. Derudover kan den anerkendte statiker også virke som projekterende

af enkelte konstruktionsafsnit på linie med andre konstruktionsafsnitsprojekterende.

Den anerkendte statikers ydelser, når denne virker som projekterende på

bygværket, omfatter som minimum at

– deltage i projekteringen fra start til slut, således at der projekteres hensigtsmæssige

og fornuftige konstruktioner

– koordinere og samle den statiske dokumentation for bygværket og konstruktionsafsnittene,

således at dette udgør et hele

– udarbejde og underskrive en statikererklæring

– udarbejde (U), kontrollere (K) og godkende (G) dele af den statiske dokumentation

jf. SBi-anvisning [XXX] som minimum i h.t. følgende tabel og

nedenstående beskrivelse af aktiviteter:

Tabel 1: Den anerkendte statikers virke som funktion af bygværkets

konsekvensklasse. Aktiviteterne U, K og G dækker den pågældende del

af dokumentationen.

ID 1 Del af statisk dokumentation

A Konstruktionsdokumentation

A1 Projektgrundlag

Dokumentationsklasse 2

Normal Høj

a. Beskrivelse af statisk system og stabilitet K+G U+G

b. Øvrige dele af Projektgrundlag G U+G

A2 Statiske beregninger 3

a. Statiske beregninger bygværk K+G U 4 +G

b. Statiske beregninger konstruktionsafsnit, egen organisation

c. Statiske beregninger konstruktionsafsnit, anden organisation

5

A3 Konstruktionsændringer (evt.)

1 Se SBi-anvisning [XXX] om statisk dokumentation

2 Som defineret i Eurocode 0 (Dansk Standard, 2007)

3 Inklusiv relevante konstruktionstegninger

4

Omfatter: lodret lastnedføring, beregning af hovedstabiliteten, dokumentation af brud- og anvendelsesgrænsetilstande

samt robusthed. Øvrige beregninger: K+G.

5

Kontrollen omfatter alene at supplerende forudsætninger er i orden, at Projektgrundlag er fulgt

samt at anvisninger i Statisk projekteringsrapport om kontrol er fulgt.

K+G

K

Side 12 af 23


ID 1 Del af statisk dokumentation

B Projektdokumentation

Dokumentationsklasse 2

Normal Høj

B1 Statisk projekteringsrapport K+G U+G

B2 Statisk kontrolrapport - K

B3 Statisk tilsynsrapport (evt) - K

Kontrol (K) omfatter alene kontrol i rollen som projekterende

Den anerkendte statikers virke som projekterende ved udarbejdelse, kontrol

og godkendelse af den statiske dokumentation afspejler og dokumenterer, at

den anerkendte statiker faktisk har koordineret og samlet den statiske dokumentation

på tilfredsstillende vis.

3.2 Aktiviteter

Udarbejde

Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes

projekteringsydelse være selv at udarbejde særlige dele af den statiske dokumentation.

Udarbejdelsen består i, at den anerkendte statiker selv har tilrettelagt

og udformet dokumentationen eller har haft en aktiv dominerende

rolle heri. Der kan godt have medvirket faglige kollegaer til støtte for udarbejdelsen.

Kontrollere

Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes

projekteringsydelse være at foretage uafhængig kontrol af andre projekterendes

arbejde. Kontrollens niveau fastlægges i den statiske projekteringsrapport

som minimumskontrol, udvidet kontrol eller maksimumskontrol i h.t.

SBi-anvisning [XXX].

Godkende

Når den anerkendte statiker virker som projekterende kan en del af dennes

projekteringsydelse være at godkende hele eller dele af den statiske dokumentation

før frigivelse. Godkendelsen tilkendegiver, at den anerkendte statiker

er bekendt med dokumentationens indhold, samt at denne er udarbejdet

og kontrolleret i overensstemmelse med projektets grundlag.

Den anerkendte statiker kan kun godkende dokumentation udarbejdet i egen

organisations regi. Den anerkendte statiker kan ikke godkende anden parts

dokumentation. Ønskes en sådan 'godkendelse' sker dette ved at gennemføre

en kontrol og i kontroldokumentationen anføre hvorvidt det kontrollerede

er i overensstemmelse med projektgrundlag mm. Hvis dette er tilfældet oplyses

dette heri. Hvis det ikke er tilfældet oplyses om fundne afvigelser og

konsekvenser heraf.

Side 13 af 23


4. Den anerkendte statiker som kontrollant

4.1 Grundlag for kontrollen

En anerkendt statiker kan indgå som uafhængig kontrollant; jf. Bygningsreglement,

bilag 4, og SBi-anvisning nr. [XXX].

Det forudsættes, at projekteringen er tilendebragt, og at den statiske dokumentation

i sin fulde form foreligger færdig udarbejdet, kontrolleret og godkendt

inden materialet overdrages til den anerkendte statiker for kontrol. Der

kan aftales en successiv kontrol, hvor dokumentationens dele kontrolleres i

den takt de færdiggøres. Der vil da være behov for en afsluttende kontrol,

når hele dokumentationen foreligger i færdig form, for at sikre sammenhæng

i materialet.

Den anerkendte statiker kan med fordel kontrollere den første dækkende

udgave af Statisk Projekteringsrapport samt Projektgrundlag i starten af projekteringen,

så projektets forudsætninger på et tidligt tidspunkt i projektforløbet

er klarlagt.

Hvis den anerkendte statiker ikke selv besidder ekspertise indenfor et givet

fagområde, skal denne søge støtte hos eksperter indenfor det pågældende

område. Den pågældende eksperts kvalifikationer og virke i sagen skal fremgå

af den anerkendtes statikers erklæring.

Resultater fra rettelsesrunder, som optræder efter at hovedprojektet er tilendebragt,

skal også kontrolleres af den anerkendte statiker.

4.2 Formål med kontrollen

Formålet med den uafhængige kontrol fremgår af SBi-anvisning [XXX].

Den anerkendte statikers kontrol skal ideelt set sikre, at udfaldskravene til

den statiske dokumentation er opfyldt, hvorved forstås at denne skal være

dækkende, tilstrækkelig og korrekt. Alt væsentligt skal være medtaget, intet

væsentligt må være overset, og de valgte løsninger blandt de mulige løsninger

skal være forsvarlige. Der må ikke være væsentlige fejl og mangler i den

statiske dokumentation.

Et hovedprincip for en uafhængig kontrol er, at der ses på materialet med

”friske” øjne. Det er imidlertid afgørende for kontrolfunktionen, at den anerkendte

statiker i sit virke som kontrollant ikke foretager en 'alternativ projektering',

og lancerer sine egne foretrukne løsninger, men alene holder sig til at

kontrollere det foreliggende.

Det er de projekterendes ansvar at tage konsekvenser af de forhold, som

den anerkendte statiker ved sin kontrol måtte have fundet uheldige, manglende

eller direkte fejlagtige. Den anerkendte statiker skal som uafhængig

kontrollant således ikke godkende den statiske dokumentation, men alene

kontrollere denne og fremlægge sine kommentarer.

4.3 Kontrollens gennemførelse

Kontrollen beskrives i Statisk Projekteringsrapport, hvoraf kontrollens omfang

og niveau skal fremgå.

Side 14 af 23


Kontrolniveau

Kontrolniveauet bestemmer dybde af kontrollen. Der anvendes de i SBianvisning

[XXX] definerede 3 kontrolniveauer Minimumskontrol (Mi), Udvidet

kontrol (U) og maksimumskontrol (Ma) som angivet i nedenstående tabel:

Tabel 2: Typiske kontrolniveauer som funktion af dokumentationsklasse.

Kontrollerne Min, Udv og Max dækker den pågældende del af dokumentationen.

ID* Del af statisk dokumentation

A Konstruktionsdokumentation

Dokumentationsklasse*

Normal Høj

A1 Projektgrundlag Max Max

A2 Statiske beregninger

- a. Statiske beregninger bygværk

- b. Statiske beregninger konstruktionsafsnit

Konstruktionstegninger

- a. Konstruktionstegninger bygværk

- b. Konstruktionstegninger konstruktionsafsnit

Udv

Udv

Udv

Udv

Max

Max

Max

Max

A3 Konstruktionsændringer Udv Max

B Projektdokumentation

B1 Statisk projekteringsrapport Udv Max

B2 Kontrol af konstruktionsdokumentation Min Udv

B3 Statisk tilsynsrapport Min Udv

* Dokumentationsklasser fremgår af SBi-anvisning [XXX] om statisk dokumentation.

Der er ingen retningslinier for den anerkendte statikers virke som projekterende

af konstruktioner i lav dokumentationsklasse.

Det kan ofte være hensigtsmæssigt at vælge et alment kontrolniveau for

bygværket som helhed, og så specificere afvigelser herfra for udvalgte konstruktionsafsnit

og konstruktionselementer eller alternativt specificeret for

udvalgte dokumenter.

Kontrolomfang

Kontrolomfang beskriver det kontrollen omfatter. Kontrolomfanget beskrives i

statikererklæring; evt. blot ved henvisning til bilagt Statisk Projekteringsrapport.

Det fastlagte kontrolomfang kan omfatte hele bygværket, udpegede konstruktionsafsnit

eller specifikke konstruktionsdele. Det fastlagte kontrolomfang

kan alternativt være beskrevet ved dele af den statiske dokumentation;

der skal kontrolleres; fx at udpegede dele af statiske beregninger skal kontrolleres,

medens øvrige dele af den statiske dokumentation ikke skal kontrolleres.

Man kan naturligvis fastlægge et hvilket som helst kontrolomfang i projektet;

fx 10 % eller 50 % ligesom kontrolomfanget kan varieres alt efter konstruktionsafsnit

og konstruktionselementer.

Side 15 af 23


Kontrolbeskrivelse

Det skal beskrives i statikererklæringen, hvad der er kontrolleret. Beskrivelsen

skal inkludere såvel kontrolniveau som kontrolomfang, og disses kombination.

4.4 Resultat af den anerkendte statikers kontrol

Omfanget af den anerkendte statikers kontrol beskrives i Statisk projekteringsrapport.

Resultatet af den anerkendte statikers kontrol indgår i Kontrol af konstruktionsdokumentation.

Som afslutning på kontrolarbejdet udarbejder og underskriver den anerkendte

statiker en statikererklæring; se kap.5.

Side 16 af 23


5. Statikererklæring

5.1 Statikererklæringens formål

Udover den anerkendte statikers bidrag til projektering og kontrol skal denne

udarbejde en statikererklæring, der beskriver den anerkendte statikers deltagelse

i projekteringen.

Som følge af byggesagens organisering og projekteringsforløbet kan statikererklæringen

være opbygget med en overbygning og en række delerklæringer,

der indsendes til bygningsmyndighederne sammen med hvert delandragende

for projektet.

Formålet med statikererklæringen er at beskrive den anerkendte statikers

virke i projektet, og at den anerkendte statikers ved sin underskrift af erklæringen

bekræfter at have virket som beskrevet; d.v.s. enten som bygværksprojekterende

i henhold til Bygningsreglementet, bilag 4 "Statisk dokumentation"

jf. afsnit 3, eller som kontrollant jf afsnit 4.

5.2 Statikererklæring for den anerkendte statiker som projekterende

Statikererklæringen for den anerkendte statiker som projekterende skal indeholde

en redegørelse for, hvad den anerkendte statiker har været involveret

i som projekterende på projektet, og det skal klart fremgå, hvad denne

selv har udført med reference til skemaet "Den anerkendte statikers virke

som funktion af bygværkets konsekvensklasse”; se afsnit 3.

Det skal endvidere fremgå, hvad der er projekteret af andre. Dette kan dels

være i forhold til et fagligt speciale, der ikke er dækket af den anerkendte

statiker, og dels i forhold til, at projektet har en sådan størrelse, at andre projekterende

er involveret. Der kan ved beskrivelse af opgavefordelingen henvises

til den statiske projekteringsrapport.

Hvis der ved erklæringens underskrivelse udestår projektering af dele af

bygværket, fx enkelte bygningsdele som tagkassetter eller altaner, skal disse

oplistes.

Statikererklæringen indgår i byggesagsbehandlingen sammen med den statiske

dokumentation.

Eksempel på udformning af statikererklæring for den anerkendte statiker

som projekterende findes som anneks A

5.3 Statikererklæring for den anerkendte statiker som kontrollant

Statikererklæringen for den anerkendte statiker som kontrollant skal indeholde

en redegørelse for, hvad den anerkendte statiker har været involveret i

som kontrollant på projektet, og det skal klart fremgå, hvor dybt kontrolleren

er gennemført med reference til skemaet ”Typiske kontrolniveauer for den

anerkendte statikers kontrol”; se afsnit 4 samt det kontrolleredes omfang.

Statikererklæringen bilægges den anerkendte statikers bidrag til Kontrol af

Konstruktionsdokumentation, som fx kan bestå i udfyldte kontrolskemaer.

Hvis der ved erklæringens underskrivelse udestår kontrol af dele af den statiske

dokumentation skal disse oplistes.

Side 17 af 23


Statikererklæringen indgår i byggesagsbehandlingen af konstruktioner

sammen med den statiske dokumentation.

Eksempel på udformning af statikererklæring for den anerkendte statiker

som kontrollant findes som anneks B.

Side 18 af 23


Referencer

Aagaard, N.J. & Feddersen, B. (2008): Statisk dokumentation, SBi-anvisning

[XXX], København.

Dansk Standard (2000): Kvalitetsstyringssystemer – Systemkrav, DS/EN

ISO 9001:2000, København.

Dansk Standard (2007): Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende

konstruktioner. DS/EN 1990:2007, København, inkl. nationalt anneks DS/EN

1990 DK NA:2007.

Erhvervs- og Byggestyrelsen (2008): Bygningsreglement BR08. København.

FRI et al. (2005): Anerkendelsesordningen for statikere – revision af ordningen,

København.

Stang, B.D. (2008): Anvisning til bygningsreglementet, Statens Byggeforskningsinstitut,

SBi-anvisning 216, København.

Side 19 af 23


Anneks A: Eksempel på statikererklæring fra en projekterende

Statikererklæring

Stilet til:

Bygningsmyndigheden Dato:

Teknik- og Miljøforvaltningen Sag:

Postadresse Init.:

Vedr.: Ejendommen matr. nr. 345 Amagerbro Kvarter, Vermlandsgade 150

m.fl., 2300 København S. Konstruktive ændringer i forbindelse med indretning

af laboratorium i bygning 7, og ny tagetage på bygning 8, B-journal nr.

123456.

Undertegnede, der har anerkendelse som statiker i henhold til Bygningsreglement

2008, erklærer herved at have virket som projekterende i forbindelse

med udarbejdelse af projektmaterialet for bærende konstruktioner til ovennævnte

sag.

I korthed har projekteringsarbejdet omfattet følgende:

1. Udvidelse af laboratorium på 1. og 2. sal i bygning 7

2. Ny forbindelsesgang mellem bygning 7 og 8.

3. Ny tagetage på bygning 8.

Opgavefordelingen for udarbejdelse og kontrol af den statiske dokumentation

fremgår af Statisk projekteringsrapport og projektgrundlaget, hvortil der

henvises.

Undertegnede har dels været aktivt involveret i udarbejdelse af og dels selv

udført dele af den statiske dokumentation, i et omfang svarende til konsekvensklasse

CC3 i skemaet ”Specifikation af den anerkendte statikers ydelser,

når denne virker som projekterende” (se kap.3) med følgende afvigelser:

– Projektgrundlag: kap. x om konstruktionsmaterialer og kap. y om laster.

Kontrollant fremgår af materialet

– Statisk projekteringsrapport: afsnit om stabilitet. Udarbejder fremgår af

materialet.

– Statiske beregninger, konstruktionsafsnit 'Dækelementer på bygning 8',

kontrollant fremgår af materialet.

På nuværende tidspunkt er der følgende udeståender i projektet:

– Statisk dokumentation for stålkonstruktioner

– Kontrol af konstruktionsdokumentation for betonelementer (søjler, bjælker,

vægge, dæk, trapper)

– Statisk tilsynsrapport for tagkassetter og altaner.

Materialet vil blive fremsendt så snart projekteringen af disse dele er tilendebragt.

Med venlig hilsen

NN

Anerkendt statiker

Side 20 af 23


Dokumenter knyttet til nærværende statikererklæring:

A. Konstruktionsdokumentation:

1. Udvidelse af laboratorium på 1. og 2. sal i bygning 7.

– Statiske beregninger udfærdiget af (firmaets navn) og dateret (dato).

– Konstruktionstegninger udfærdiget af (firmaets navn) i henhold til tegningsliste

dateret (dato).

2. Ny forbindelsesgang mellem bygning 7 og 8.

– Statiske beregninger af fundamenter, udfærdiget af (firmaets navn) og dateret

(dato).

– Konstruktionstegninger af fundamenter og terrændæk udfærdiget af (firmaets

navn) i henhold

– til tegningsliste dateret (dato).

– Statiske beregninger af stålrammer, udfærdiget af A/S Stålbyg og dateret

(dato).

– Montageplan og detailtegninger af stålrammer, udfærdiget af A/S Stålbyg

og dateret (dato).

3. Ny tagetage på bygning 8.

– Statiske beregninger udfærdiget af (firmaets navn) og dateret (dato).

– Konstruktionstegninger udfærdiget af (firmaets navn) i henhold til tegningsliste

dateret (dato).

– Statisk beregning af tagplader, rev.A, udfærdiget af Ståltag A/S og dateret

(dato).

– Oplægningstegning for tagplader, udfærdiget af Ståltag A/S, dateret (dato).

B. Projektdokumentation

1. Statisk projekteringsrapport, udfærdiget af (firmaets navn) og dateret (dato).

2. Projektgrundlag, udfærdiget af (firmaets navn) og dateret (dato).

3. Kontrol af konstruktionsdokumentation:

– Udvidelse af laboratorium på 1. og 2.sal i bygning 7, udfærdiget af

(navn) og dateret (dato).

– Ny forbindelsesgang mellem bygning 7 og 8, udfærdiget af (navn) og

dateret (dato).

– Ny tagetage på bygning 8, udfærdiget af (navn) og dateret (dato).

Side 21 af 23


Anneks B: Eksempel på statikererklæring fra en kontrollant

Statikererklæring

Stilet til:

Bygningsmyndigheden Dato:

Teknik- og Miljøforvaltningen Sag:

Postadresse Init.:

Vedr.: Ejendommen matr. nr. 345 Amagerbro Kvarter, Vermlandsgade 150

m.fl., 2300 København S. Konstruktive ændringer i forbindelse med indretning

af laboratorium i bygning 7, og ny tagetage på bygning 8, B-journal nr.

123456.

Kontrollen har haft følgende omfang og niveau:

Del Kontrolomfang Kontrolniveau

A.

Hele konstruktionsdokumentationen Minimumskontrol

Konstruktions- Projektgrundlag Maksimumskontrol

dokumentation Statiske beregninger Bygværk Udvidet kontrol, 50 %

Statiske beregninger for

konstruktionsafsnit X

Maksimumskontrol

Statiske beregninger for

konstruktionsafsnit Y

Udvidet kontrol, 25 %

B.

Hele projektdokumentationen Minimumskontrol

Projekt- Kontrol af konstruktionsdokumenta- Udvidet kontrol, 25%

dokumentationtion for konstruktionsafsnit Y og Z

Kontrol af konstruktionsdokumentation

for konstruktionsdel 12

Udvidet kontrol, 50%

Statisk projekteringsrapport Maksimumskontrol

Kontrol af konstruktionsdokumentation

for konstruktionsafsnit X

Maksimumskontrol

Statisk tilsynsrapport for konstruktionsafsnit

X, Y og Z

Maksimumskontrol

Undertegnede, der har anerkendelse som statiker i henhold til Bygningsreglement

2008, erklærer herved at have virket som uafhængig kontrollant [alternativt:

tredjeparts kontrollant] af den statiske dokumentation for de for bærende

konstruktioner til ovennævnte sag i h.t. ”Specifikation af den anerkendte

statikers ydelser, når denne virker som kontrollant” (se kap.4) med

følgende afvigelser:

– Projektgrundlag: kap. x om konstruktionsmaterialer og kap. y om laster.

Kontrollant fremgår af materialet

– Statisk projekteringsrapport: afsnit om stabilitet. Udarbejder fremgår af

materialet.

– Statiske beregninger, konstruktionsafsnit 'Dækelementer på bygning 8',

kontrollant fremgår af materialet.

Ved kontrollen er fundet afvigelser som beskrevet i 'Kontrol af Konstruktionsdokumentation'.

På nuværende tidspunkt er der følgende udeståender i kontrolarbejdet:

– Statisk dokumentation, del B2, for stålkonstruktioner

Side 22 af 23


– Kontrol af konstruktionsdokumentation for betonelementer (søjler, bjælker,

vægge, dæk, trapper)

– Statisk tilsynsrapport for tagkassetter og altaner.

Fornyet statikererklæring og færdiggjort kontroldokumentation vil blive fremsendt,

når kontrolarbejdet er afsluttet

Med venlig hilsen

NN

Anerkendt statiker

Dokumenter knyttet til nærværende statikererklæring:

B. Projektdokumentation

B2. Kontrol af konstruktionsdokumentation:

– Udvidelse af laboratorium på 1. og 2.sal i bygning 7, udfærdiget af (navn)

og dateret (dato).

– Ny forbindelsesgang mellem bygning 7 og 8, udfærdiget af (navn) og dateret

(dato).

– Ny tagetage på bygning 8, udfærdiget af (navn) og dateret (dato).

Side 23 af 23

More magazines by this user
Similar magazines