Hent referat af Hovedbetyrelsesmøde #05 2012(PDF version)

amnesty.dk

Hent referat af Hovedbetyrelsesmøde #05 2012(PDF version)

TIL STEDE

Nina Monrad Boel

Lasse Hvid-Jørgensen

Mads Hyuk Jørgensen

Lars Normann Jørgensen

Fatima Madsen

John Olsen

Kristoffer Nilaus Olsen

Poyâ Pâkzâd

Hanne Bangsgaard Petersen

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

2. Meddelelser

3. Referater

4. Afrapportering fra HB's arbejdsgrupper

5. Arbejdsplan for HB

6. ICM 2013

7. Evalueringshjul (Forberedelse og afvikling af HB-møder)

8. Økonomi og Fundraising

9. Budget og planlægning 2013.

10. Kvartalsrapportering for 2. kvartal

11. Aktuel orientering om MR-situationen

12. International orientering

13. Organisatoriske sager

14. Evaluering af mødet

15. Eventuelt

ORDSTYRER

John Olsen

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

GÆSTER

Anne Sophie Bonefeld (pkt. 8-10)

Trine Christensen, sekretariatet (pkt.5-11)

Dan Hindsgaul (pkt. 5-15)

Allan Laursen (pkt. 8-10)

Torben Olsen, sekretariatet (pkt. 8-10)

Referat af HBM 5/2012

7. - 8. september 2012, Hotel Scandic, Roskilde


Fredag den 7. september

Punkt 1: Endelig fastlæggelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

John meddelte, at hans sidste møde som formand bliver HBM 6, så der sikres tid til en

ordentlig overdragelse inden landsmødet.

Punkt 3: Referater

Referatet fra HBM 4 blev godkendt.

Henstillingen fra FU-referatet om, at man fortsat ikke ønsker at eje dansk afdelings

kontorer, blev godkendt af HB, idet man stadig ønsker fleksibiliteten ved et lejemål.

Punkt 4: Afrapportering fra HB's arbejdsgrupper

Demokrati-arbejdsgruppen: Har haft et godt møde. Det er endnu for tidligt at anbefale

elektronisk afstemning til landsmøderne.

Man ønsker ikke et rekrutteringsnetværk, hvor arbejdsopgaverne er uddelegeret til

netværket, men snarere et, der kan give gode råd og forslag til kandidater.

Opkvalificerings-arbejdsgruppen: Gruppen har holdt to møder. Gruppen ønsker at udvikle

et redskab, en kvalifikationsprofil, der sikrer et overblik over HB's kompetencer i forhold til

dem, der er brug for. Der kommer en endelig indstilling på HBM 6.

Køn og diversitet arbejdsgruppen holder p.t. pause.

Arbejdsgruppen vedr. en ny lokal struktur orienterede om den udsendte rapport vedr. en

ny lokalstruktur.

HB diskuterede oplægget og fremhævede vigtigheden af at skabe en god dialog med

grupperne før og efter landsmødet samt muligheden for at opdyrke de mest oplagte nye

grupperinger og udfordringen med grupperinger, der ikke tager nye ind udefra,

HB var positiv over for planer og rapport og ideen om at lave et "rejsehold" på to til tre

aktive, der har kontakt til alle de lokale grupper i to år efter landsmødet.

Arbejdsgruppen tager kontakt til lokalforeningsrådets styregruppe.

Punkt 5: Arbejdsplan for HB

Udsat til HBM 6.


Punkt 6: ICM 2013

De forventede emner på det kommende ICM blev diskuteret.

Fire personer blev foreløbig udpeget til den kommende ICM-delegation:

Mads og Lasse fra HB samt Trine og Dan fra sekretariatet.

Punkt 7: Evalueringshjul (Forberedelse og afvikling af HB-møder)

De indkomne besvarelser i forbindelse med de forud fremsendte spørgsmål blev

gennemgået.

Lørdag den 8. september

Punkt 8: Økonomi og Fundraising

Allan Laursen og Torben Olsen præsenterede resultaterne inden for henholdsvis

fundraising og økonomi.

Før sommerferien 2012 blev det konstateret, at de grundlæggende forudsætninger for

budgettet 2012 ikke ser ud til at holde, således at det oprindelige budget for 2012 er blevet

for optimistisk, og der er udsigt til et underskud for 2012.

De prognoser, der er blevet udarbejdet for at korrigere for fejlen, har vist sig at holde,

hvorfor den grundlæggende budgetmodel er solid, således at den for optimistiske

vurdering ikke ser ud til at påvirke kommende år.

Som følge det forventede underskud havde Fundraising- og Økonomiudvalget samt

Forretningsudvalget indstillet, at der skulle findes betydelige besparelser. Formanden roste

sekretariatets betydelige bestræbelser for at finde besparelser, men måtte samtidig

konstatere, at der også efter de betydelige reduktioner må forventes et underskud for 2012

på ca. trekvart million.

Punkt 9: Budget og planlægning 2013

Dansk afdelings internationale bidrag (assessment) vil i 2013 stige med omkring to

millioner kroner, hvorfor det vil være nødvendigt at formindske aktivitetsbudgettet i dansk

afdeling. HB anmodede sekretariatet om at fremlægge forslag til mulige besparelser i 2013

på HBM 6.

Punkt 10: Kvartalsrapportering for 2. kvartal

Rapporteringen for andet kvartal 2012 blev gennemgået.

HB besluttede at lade pkt. 9 vedr. repportering til offentligheden udgå, mens KPI'en vedr.

pkt. 2 "Procent indkøb baseret på Code of Conduct" blev revideret.


Punkt 11: Aktuel orientering om MR-situationen

Trine orienterede om den aktuelle menneskerettighedssituation.

Punkt 12: International orientering

Lasse orienterede om det seneste møde i Chairs Assembly og om de forskellige temaer,

bl.a "Diversity and Gender" og "Core Governance Standards".

Desuden orienterede Lasse om planerne om et møde for de nordiske formænd i løbet af

november.

Lars orienterede om det europæiske arbejde og om arbejdet i Global Management Team.

Erik orienterede om arbejdet i Global Group on Activism og i projektet Global Activism

Accounts, hvor han er projektleder. Desuden besøger han schwizisk afdeling for at

undervise og erfaringsudveksle.

Punkt 13: Organisatoriske sager

HB diskuterede en indstilling fra Forretningsudvalget vedrørende arbejdet i dansk

afdelings støtteudvalg, der indstilles at blive stadig mere relief-orienteret. HB valgte at

følge indstillingen.

HB udpegede Claes Kjær fra Lægegruppen til Udvalget for Økonomisk Støtte.

Punkt 14: Evaluering af mødet

Det har været en fordel, at mødet denne gang har været mindre presset på tiden.

Punkt 15: Eventuelt

Opbygningen af HBM 7 blev diskuteret. Det forventes at lægge de tungeste punkter om

lørdagen.

More magazines by this user
Similar magazines