Referat af kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 10. april 2012 på Hotel ...

fsl.dk

Referat af kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 10. april 2012 på Hotel ...

Kreds 11

Journalnummer 05-11

Referat af kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 10. april 2012 Hotel Hvide Hus,

Aalborg.

Tilstede ved mødet: Torben C. Skov (TCS), Christophe Thouin (CT), Lars Holm (LH) og Sanne

Stentoft (SS).

1. Godkendelse af dagsorden

- Dagsordenen blev godkendt.

- Bilag til punkt 7.

2. Kredsen siden sidst

- KKK er pt. barsel, afklaring af forhold vedr. barslen ifht. Kredsbestyrelsesarbejde.

- Nordjyllands Kristne Friskole hedder nu Lindholm Friskole.

3. Evaluering TR- og AMR-træf 14. marts

- 50 tilmeldte, men 45 deltog. Manglende afbud fra 4, som der stadig skal betales for ifht.

Forplejning mv. Det er vigtigt med afbud, så unødvendige udgifter kan undgås.

- Arrangementet forløb planmæssigt, det er godt med både den praktiske inspiration og med

sparringen med de andre tillidsvalgte.

- Det kan være svært at give inspiration til de skoler, der er langt fremme med aftaler.

Forhåbentligt har nogle af de gamle TR og AMR lyst til at dele deres erfaringer ud til

tilsvarende gruppe som træffets senere.

- Generelt ville det være rart med en større erfaringsdeling fx i konferencen for TR.

- Aftaler skal altid laves i fredstid.

- Konkluderende kan skrives, at det er godt, ligeværdige parter kan sparre sammen.

4. Generalforsamling

- Den endelige dagsorden er udsendt. Kan findes kredsens hjemmeside.

- Det er beklageligt, hovedforeningen har placeret efteruddannelse samme dato som

kredsgeneralforsamlingen efterfølgende.

- Der er ønske om, at tidspunktet for generalforsamlingen fremover rykkes til kl. 17 eller

senere, så alle fra kredsen har mulighed for at nå frem.

- Gennemgang af dagsordenens punkter.

5. Pensionsmødet 25. april

- Arrangementet afholdes i samarbejde med kreds 4. Det er et åbent møde uden fx kørselsgodtgørelse.

Det er fortrinsvis for medlemmer af P25/Efterlønskassen.

1


Kreds 11

6. Tanker og ideer for kommende år

- KB-kursus mandag – tirsdag i uge 35.

- Fælles træf i efteråret 2012 sammen med kreds 4 med decentral løn som emne. Formål at

give basis for at få løftet den decentrale løn i Nordjylland. Arrangementet skal vare fra 10 –

16 onsdag eller torsdag i uge 38.

Kredsbestyrelsen foreslår, at mødet afholdes Hotel Hvide Hus, da der er gode

transportmuligheder og det er placeret centralt. Konsulatet forventes at stille en lønkonsulent

til rådighed til mødet.

- TR2 afholdes i 39 eller 40.

- 40 -41 afholdes 3 individuelle temadage vedr. det psykiske arbejdsmiljø inspireret af den

forsøgsordning, der er nogle efterskoler, der har været involverede i en forsøgsordning med.

Temadagene afholdes i henholdsvis Randers, Vejle og Roskilde.

- Uge 43 forventes afholdelse af formøde til repræsentantskabsmøde Klostermarksskolen.

- Repræsentantskabsmøde 2. – 3. november i Odense.

- Uge 2 – 3 2013 afholdes TR4

- Ultimo januar skal der afholdes revision.

Der planlægges ikke yderligere møder, da det afventes en afstemning fra

repræsentantskabsmødet vedr. evt. strukturændringer i foreningen, således vil der evt. blive

fællesmøder desangående i kommende år. Desuden forventes der mødes vedr. de kommende

overenskomstforhandlinger.

7. Frikøb kommende år

- Forslag om, at funktionen næstformand og kasserer adskilles, således at hver funktion

tillægges 5% frikøb.

8. Referater

- Spørgsmål til diverse referater blev afklaret.

9. Økonomi

- Kort gennemgang af kredsens økonomi. Der forventes budgetmæssig overskridelse af

budgettet pga. barsel i kredsbestyrelsen. Samtidig er der over 600 fuldtidsbetalende

medlemmer i kreds 11, så det kan afhjælpe situationen.

10. Eventuelt

- TCS vil have seniorerne dagsordenen til de kommende overenskomstforhandlinger.

Dette begrundes ikke mindst med den store nedskæring i antallet af lærerstillinger i

kommunerne samt den større risiko for seniorer for afskedigelse. Desuden snak om deltid og

undervisningsassistenter samt pensionsforhold. Diskussionerne fortsættes løbende.

2


Mødet startede kl. 16.00 og blev afsluttet kl. 19.00.

Kreds 11

SS

3

More magazines by this user
Similar magazines