19.09.2013 Views

HENT HER

HENT HER

HENT HER

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fiskeri- og Søfartsmuseet | Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V. | www.fimus.dk

Tlf. (+45) 76 12 20 00 | fimus@fimus.dk


Kom

indenfor

6

Velkommen til Fiskeri– og Søfarts

museet. Vi byder på en uforglem-

melig tur gennem vores store udstillingshaller,

hvor vi fortæller og viser

alt om vestjysk havfiskeri og andre mari-

time temaer.

Vi har skiftende særudstillinger

I vores frilandsudstilling viser vi hvordan

kystlejer, småhavne og værfter så ud i

midten af 1900 tallet.

Turen tager dig også gennem vores

sælarium og gigantiske saltvandsakvarium.

Her er der virkelig noget for de mindste

med følebassin og til de fotolystne med

rigtig gode fotomuligheder. Udendørs kan

vi også præsentere dig for en original tysk

bunker, som kan udforskes på egen hånd.


Billeder: Ronni N. Høirup. Design: innorvation

August 2010. Innorvation fraskriver sig udtrykkeligt og i videste mulig omfang

ethvert ansvar for eventuelle fejl i og mangler ved dette materiale, men Innorvation

bekendt er oplysningerne indeholdt i materialer korrekte på tidspunktet for trykning

af materialet. Synspunkter og holdninger inderholdt i teksterne er forfatternes

egne. Udgivelsen er produceret i samarbejde med HANSENBERG, Kolding. Billeder:

Alle rettigheder forbeholdes.

KOM INDENFOR ...

OPLEV ...

OPDAG ...

KIG FREMAD ...

INFORMATION ...

EsbjErg

i en naturoplevelse hvor farver, følelser og forkælelse

er alfa og omega, med andre ord hjertelig

velkommen

i det imponerende, autentiske og livsbekræftende

akvarium, der stimulere alle dine sanser

med flotte farver og imponerende camouflage

til en lærerig rundtur i erhvervsfiskeri før og nu.

Vi dig viser velbevarede originale redskaber,

fartøjer og arbejdsmiljøer

den magiske verden i vores Sælarium. En fantastisk

oplevelse hvor dyrepassere fortæller om

dyrenes biologi og liv i Vadehavet

unikke maritime miljøer. Vi viser flotte rekonstruktioner

af huse, som en gang lå på havnen

eller langs kysten

hvordan hverdagen så ud medens vi var besat af

tyskerne under Anden verdenskrig.

»Esbjerg besat og befæstet«

vores interessante særudstillinger som skifter i

løbet af året. I år »Vadehavet på tværs« og »

VIKING - Life Saving Equipment«

mod fantastiske aktiviteter i sommerperioden.

Fagfolk kommer og viser deres gamle håndværk

i foskellige værksteder

om vores åbningstider, lukkedage og entré. Bemærk

at vi har gratis adgang for børn og unge

under 18 år

06

08

09

10

14

15

16

17

23


Kom

indenfor

8

Bliv fascineret over de mange forskellige

fisk vi har fra de danske far-

vande. Evolutionen blandt fisk er

mageløs, og her får du virkelig øjnene op

for dyrenes sublime tilpasning til et liv i

vand. Vi fortæller om fiskeriet og du kan

møde vores akvariepersonale og få stillet

din nysgerrighed med vores store viden.

AkvArium

Vi har et særligt »føleakvarium«, hvor alle

har en enestående mulighed for at røre

ved forskellige fisk og sågar en haj, – hvis

du tør! Tag turen gennem de forskellige

havmiljøer helt inde fra stranden ud til

havets dyb, og gennem en 8 x 3 meters

rude kan du se mange af Nordsøens aller

største fisk.


Vi kan præsentere en

enestående og unik

indsigt i fiskeriets historie

i og omkring vores

dejlige Danmark.

Erhvervsfiskeri har fra

tidernes morgen ændret

sig drastisk fra kystfiskeri

og ture i små joller til kutterfiskeri

på det åbne hav.

Udstillingen forsøger at

skildrer havfiskeri tilbage

fra middelalderens kæmpe

sildefangster i Øresund,

til nutidens kamp for blot

at gøre det rentabel for

fiskeriet, samt opretholde

en sund bestand af fisk i

havene i Nordsøen.

En del af vores fiskeri-

udstilling viser forskellene

indenfor erhvervsfiskeri.

FiskEri

De fire forskellige grupper

er langlinefiskeri efter

torsk, drivgarnsfiskeri efter

sild, snurrevodsfiskeri

efter rødspætter samt de

mange metoder der bliver

brugt ved ålefiskeri. Ved

hver af de fire forskellige

metoder vises der autentiske

redskaber, fartøjer og

arbejdsmiljøer.

9

Kom indenfor


oplev

Vi præsentere her de to

sælarter, du kan stø-

de på i vores hjemlige

farvande. Mest alminde-

lig er Spættet sæl, men vi

har også den meget mere

sjældne Gråsæl.

Sælariumet er bygget

som et stort bassin, hvor

du kan komme helt hen til

kanten hele vejen rundt.

Du kan dog også iagttage

sælerne i deres 500.000

liters hjem fra under vandet

gennem en 15 m bred

undervandsrude.

Gå ikke glip at sælfodring

og træning hver dag

kl. 11.00 og 14.30. Under

fodring og træning fortæller

vores dyrepassere om

hvordan de lever, spiser

og sover, samt om bestanden

i Vadehavet. Sælerne

deltager også i det intense

forskningsprogram, der er

vores kendetegn.

10

sælArium


11

oplev


oplev

14

FrilAnd

Vores kæmpe udendørs areal rummer

unikke rekonstruktioner af for-

skellige maritime miljøer. Her findes

strand, klitter, bunker, havn og værft,

samt utallige bygninger og fartøjer.

Vi viser, hvordan kystfiskeri, småhavne

og træskibsværfter så ud i midten at 1900

tallet. Alt har vi bygget op ved hjælp af

originale bygninger, som er flyttet fra Esbjerg

havn og rekonstruktioner af huse,

som dengang lå på havnen eller langs

den danske kyst.

Midt i vores store område finder du

også vores originale tyske bunker fra anden

verdenskrig. Se mere om den meget

spændende bunker på næste side.


I

anledningen af 65-året for Danmarks

befrielse den 5. maj åbner vi dørene

for den nye og permanente udstilling

»Esbjerg besat og befæstet«. Vi sætter

fokus på Esbjerg samt området omkring

og fortæller historier om Atlantvolden

og de mange andre bunkere, der giver et

indblik i hverdagen under besættelsen.

bunkEr

15


oplev

særudstilling

16

Vadehavet har altid været en enorm vigtig del

af vores arbejde, og for at markere museets

40 års jubilæum, åbner vi denne udstilling,

hvor du kan komme med gennem vadehavet.

I denne udstilling præsenterer

vi også en gammel kending nemlig

»Gråsse«. »Gråssse« var vores

første Gråsæl, som vi fik

efter den blev fundet ved

Thorsminde få måneder

gammel. Hun nåede at

være hos os i sælariumet

28 år.

vAdEhAvEt på tværs

viking

I anledning af VIKING Life Saving Equipment’s

50 års jubilæum viser vi en udstilling

om en virksomhed, der startede

helt i det små med redningsflåder til fiskerne

i Nordsøen til i dag, hvor de er de

førende på verdensmarkedet.


I

sommerperioden laver vi mange

interessante aktiviteter, og rigtig

mange kommer og viser deres gamle

håndværk frem i forskellige værksteder.

Vi har fagfolk der laver åbne

laboratoriumer, så du kan se og røre

ved fisk og havdyr og se hvordan de

ser ud indvendig.

I 1978 købte vi en original Esbjerg–

kutter (E.39 – »Godthaab«) og døbte

den E.1 – »Claus Sørensen« efter

Esbjerg – fiskeriets forgangsmand. I perioden

1. maj til 30. september kan skole

børn og øvrige gæster komme med på

togter i Vadehavet. Vi fisker efter dyr

til saltvandsakvariet, og passagererne

kan opleve sæler på nært hold.

AktivitEtEr

17

Kig fremad


EsbjErg


nAturEn


Åbningstider / opening hours / Öffnungszeiten:

02/01 - 30/06: kl. 10.00 - 17.00

01/07 - 31/08: kl. 10.00 - 18.00

01/09 - 30/12: kl. 10.00 - 17.00

Lukket / Closed / Geschlossen:

24. - 25. dec + 31. dec & 1. jan

Entre / Entrance / Eintritt: 110,-

Børn og unge under 18 år: Gratis

Kids og young persons below 18 years: Free

Kinder og Jugendliche unter 18 Jahren: Frei

23

Kom indenfor


Ronni Noer Høirup | HANSENBERG | Efterår 2010

Fiskeri- og Søfartsmuseet | Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V.

| www.fimus.dk

Tlf. (+45) 76 12 20 00 | fimus@fimus.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!