DEN LILLE GRØNNE 2013 - Odsherred Kommune

odsherred.dk

DEN LILLE GRØNNE 2013 - Odsherred Kommune

DEN LILLE GRØNNE 2013


2

fagcentrene Ejendom og byggeri,

Natur, Miljø og Trafik:

Rådhusvej 75

4540 Fårevejle

kommune@odsherred.dk

www.odsherred.dk

TELEfoNNumRE

Ejendom og Byggeri: 59 66 60 60

Natur og Miljø: 59 66 60 50

Trafik: 59 66 60 40

Affaldskontoret: 59 66 60 80

ÅbNINGsTIDER

Mandag-onsdag: 10.00-14.00

Torsdag: 15.00-17.30

Fredag: 10.00-12.00

TELEfoNTIDER

Mandag-torsdag: 10.00-14.00

Fredag: 10.00-12.00

PERsoNLIGT fREmmØDE

Personligt fremmøde skal ske til

Odsherred Kommune, Rådhusvej 75,

4540 Fårevejle.

PosT

Post skal sendes til kommunens

hovedadresse:

odsherred kommune

Nyvej 22

4573 Højby

kommune@odsherred.dk

Da vi sender post tilbage som B-post

og i øvrigt gerne vil sende så få breve

som muligt, er det en god idé at skrive

sin e-mailadresse på brevet, så vi kan

svare på e-mail.

oDshERRED foRsyNING

Odsherred forsyning er ikke længere

en del af kommunen, men et selvstændigt

aktieselskab. Odsherred Forsyning

tager sig af:

• Opkrævning af forbrugsafgifter

• Den offentlige spildevandsforsyning

• Kommunal vandforsyning i Nykøbing

og Egebjerg

• Tømningsordning af hustanke (septiktanke

og samletanke for spildevand)

slam@odsherredforsyning.dk

ÅbNINGs- oG TELEfoNTIDER

Mandag-torsdag: 8.30-14.00

Fredag: 8.30-12.00

odsherred forsyning

Hovedgaden 39

4571 Grevinge

70 12 00 49

info@odsherredforsyning.dk

www.odsherredforsyning.dk

Forside: Efterårslandskab. Foto: Ole Mortensen


Indhold

Affald

Den lille grønne 2013 samler mange af de

grønne oplysninger, du har brug for som borger

eller sommerhusejer i Odsherred Kommune.

Læs mere på odsherred.dk.

Dagrenovation:

helårsrenovation. ............................................... 5

• Bio- og restaffald ........................................... 5

• Avis/reklamer og jern og metalemballage samt batterier ......... 5

sommerhusrenovation ........................................... 7

fællesregler for afhentning af dagrenovation ...................... 7

Adgangsvejen til renovationsbeholderne – de tre hovedregler ....... 7

Beskæring ................................................... 9

Ekstra sæk. .................................................. 8

Manglende tømning ........................................... 6

Placering af renovationsbeholdere – de tre hovedregler ............ 7

Pladsmangel/deffekt beholder. ................................. 8

Rengøring af beholderne ....................................... 8

Tømningsdage. ............................................... 7

Aviser, ugeblade og reklamer ..................................... 10

Glas og flasker. ................................................... 10

Genbrugsstationer og grenplads .................................. 11

storskrald/haveaffald og grene ................................... 14

Renovationsgebyrer .............................................. 15

Afbrænding af haveaffald: ........................................ 15

• Afbrænding af haveaffald i landzone. ............................. 15

• Afbrænding på bålpladser ....................................... 16

• Afbrænding af Sankthansbål ..................................... 16

Sorteringsvejledninger: .......................................... 17

• Aviser/reklamer/papir .......................................... 18

• Batterier ..................................................... 19

• Dagrenovation. ................................................ 17

• Genbrugsstationer ............................................. 21

• Glas og flasker ................................................ 19

• Jern- og metalemballage ....................................... 18

• Storskrald/haveaffald og grene .................................. 20

3


4

Indhold

Natur, Miljø, Trafik, Ejendom og Byggeri

bbR .............................................................. 42

beskæring. ....................................................... 22

byggeri. .......................................................... 41

byggesagsgebyr. .................................................. 41

fortidsminder .................................................... 37

Gadebelysning. ................................................... 40

Giv os et praj. .................................................... 40

Gravetilladelse ................................................... 40

Jordforurening ................................................... 29

Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter ........................ 36

Naturen .......................................................... 33

olietanke ........................................................ 28

Påkørte dyr ...................................................... 40

skadedyr ......................................................... 27

skel/hegn ........................................................ 25

skorstensfejere .................................................. 43

snerydning ....................................................... 40

spildevand ....................................................... 30

Vandforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Vandløb .......................................................... 31


Dagrenovation

hELÅRsRENoVATIoN

Ejendomme med helårsrenovation får

afhentet bio- og restaffald, aviser/

reklamer, jern og metalemballage samt

batterier.

bIo- oG REsTAffALD

Affaldet afhentes hver 14. dag. Se

tømningsdagen på www.odsherred.dk/

affald.

Sortering: Det er vigtigt, at affaldet

sorteres korrekt, da bioaffaldet bliver

kørt til et kombineret biogas- og komposteringsanlæg.

Biogassen bliver brugt

til el-produktion, mens komposten

bliver spredt på landbrugsmarker.

se sorteringsvejledning – se side 17

Dagrenovation – helårsbolig

Affaldet skal være emballeret i lukkede

poser inden det kommes i renovationsbeholderen

– dette gælder også hvis der

kommes kold aske og grillkul i beholderne.

AVIsER/REKLAmER, JERN oG mETAL EmbALLAGE sAmT bATTERIER

Afhentes 9 gange om året. Se tømningsdagen

på www.odsherred.dk/affald.

Batterierne skal lægges i en klar pose

oven på låget af avis/metal spanden

(beholder med blåt låg).

5


Dagrenovation – helårsbolig

6

Sortering: Det er vigtigt, at affaldet

sorteres korrekt, da aviser/reklamer

genbruges til f.eks. fremstilling af nyt

papir, jern og metalemballage bruges

til f.eks. nye dåser, stegepander og

bildele.

RENoVATIoNsbILER

Renovationsbilerne, både til dagrenovation

og aviser/metal, er specielt

indrettet med to rum således, at affaldet

ikke blandes sammen, det er derfor

vigtigt, at du ikke fjerner eller flytter

skillerummet i beholderen.

se sorteringsvejledning – se

side 18-19

Jern og metalemballage skal ikke i en

pose, men det er vigtigt at emballageaffaldet

er fri for madrester.

manglende tømning af dagrenovation samt aviser/jern og metalemballage

– Benyt kommunens hjemmeside på www.odsherred.dk/affald

– Ring til renovationsfirmaet Axel Hansen A/S på tlf. 59 43 30 99

hverdage mellem kl. 8-16

– Tjek for evt driftforstyrrelser på hjemmesiden

http://www.axelhansen.dk/Odsherred-Kommune


sommERhusRENoVATIoN

Dagrenovation fra ejendomme med

sommerhusrenovation skal ikke sorteres

i bioaffald (det grønne affald) og

rest affald.

Affald skal være emballeret i lukkede

poser inden det kommes i renovationsbeholderen.

NB kravet gælder også hvis

der kommes aske og grillkul i beholderen

(skal være kold).

Husk: Renovationsbeholderen er kun

til dagrenovation og ikke glas/flasker,

aviser/ugeblade samt storskrald og

haveaffald.

Dagrenovation – sommerhus / fællesregler

Tømning

Beholderen til dagrenovation bliver

tømt hver 14. dag. I ugerne 23-35 tømmes

beholderen hver uge.

Tømningsdage

Du kan se tømningsdagene på kommunens

hjemmeside www.odsherred.dk/

affald

manglende tømning

– Benyt kommunens hjemmeside på

www.odsherred.dk/affald

– Ring til renovationsfirmaet

Axel Hansen A/S på tlf. 59 43 30 99

hverdage mellem kl. 8-16

– Tjek for evt driftforstyrrelser på

hjemmesiden http://www.axelhansen.dk/Odsherred-Kommune.

fæLLEsREGLER foR AfhENTNING Af DAGRENoVATIoN

Ved afhentning af beholdere til dagrenovation

samt avis/metalemballage

skal følgende være opfyldt:

PLAcERING Af bEhoLDER

Under forudsætning af at nedenstående

regler er opfyldt må:

• ejendomme med helårsrenovation

stille beholderen maks. 10 m fra

adgangsvejen

• ejendomme med sommerhusrenovation

stille beholderen maks. 5 m fra

adgangsvejen

De tre hovedregler:

1. Beholderen skal stå på et fast underlag:

fliser, asfalt eller lignende fast

underlag (granitskærver, perlesten,

ærtesten og lignende er ikke fast

underlag)

2. Der skal være fri adgang til beholderen

og plads omkring den

3. På tømningsdagen skal beholderen

stå med håndtagene vendt ud af

mod vej, så skraldemanden nemt

kan tage den.

ADGANGsVEJEN TIL

bEhoLDEREN

De tre hovedregler:

1. Adgangsvejen skal være mindst 1 m

bred og bestå af et fast underlag:

fliser, asfalt eller lignende

2. Der må ikke være trapper på adgangsvejen.

Adgangsvejen må max

stige 1 m pr 10 m adgangsvej og skal

7


Dagrenovation – fællesregler

8

sikres fri passage, fx ved beskæring

af træer og buske

3. sommerhuse i landzone/sommerhusområde

med mere end 5 meter,

samt landejendomme med mere

end 10 m til adgangsvej kan opstille

beholderne ved ejendommen under

forudsætning af, at flg. er overholdt:

Kørevejen til ejendommen skal være

• Bred nok til og tilstrækkelig funderet

til at renovationsbilen kan

køre på den

• Fri for forhindringer

Hvis det er en blind vej skal der

være vendemulighed for renovations

bilen ved ejendommen.

Reglerne fremgår af kommunens regulativ

for bortskaffelse af husholdningsaffald.

RENGØRING Af bEhoLDERE

Affaldet skal være emballeret og poserne

lukket, når det kommes i beholderen,

både af hensyn til tømningen og

fordi du selv skal gøre beholderen ren.

PLADsmANGEL/DEfEKT bEhoLDER

Se afsnittet om ”ekstra” sække.

Har du jævnligt pladsmangel kan du

bestille 240 l ekstra beholdere til

restaffald.

Renovationsafgiften for en ekstra 240 l

beholder til restaffald = 710 kr./år

inkl. moms.

Har du jævnligt pladsmangel, eller er

din beholder gået i stykker:

– Benyt kommunens hjemmeside på

www.odsherred.dk/affald

– Ring til Affaldskontoret på

59 66 60 80.

EKsTRA sæK –

Har du lejlighedsvis mere affald, end

der kan være i beholderen, kan du

købe en ekstra sæk påtrykt ”Ekstra”.

Pris pr. sæk er 40 kr.

I prisen er inkluderet selve sækken,

tømning og affaldsafgiften.

Sækkene kan købes i disse dagligvarebutikker:

– Super Brugsen Højby, Højby Stationsvej

8

– Super Brugsen Vig, Vig Hovedgade 32

– Super Brugsen Odden, Oddenvej 217,

Havnebyen

– Spar købmanden Rørvig, Rørvigvej

192

– Super Best Rørvig, Smedestræde 9

– DagligBrugsen, Fårevejle, Adelers Alle

144

– Super Brugsen Asnæs, Asnæs centret


Dagrenovation – fællesregler

VIGTIGT! – bEsKæRING

Da renovationsvognene mange steder har svært ved at komme rundt på

sommerhusvejene, er det vigtigt at sørge for at al bevoksning ud mod vej

er beskåret ind til skel. Manglende beskæring kan også være årsag til, at

naboen ikke kan få tømt sin beholder. Se i øvrigt afsnittet om beskæring.

Husk at der minimum bør være 4,20 meters fri højde over vejarealet og

klippet helt ind til skel.

9


Aviser, ugeblade og reklamer / Glas og flasker

10

Aviser, ugeblade og reklamer

Aviser/ugeblade, reklamer og stort set

alt rent og tørt papir kan genbruges til

bl.a. aviser og toiletpapir.

Husk, at plastik ikke må afleveres sammen

med aviser, ugeblade, reklamer

og kontorpapir. Befri derfor reklame/

magasiner for deres eventuelle indpakning,

inden du afleverer dem.

Glas og flasker

Glas og flasker skal ikke i dagrenovationsbeholderen

eller i avis/metalbeholderen,

men afleveres til genbrug.

Du kan aflevere alle typer flasker og

konservesglas til genbrug. Hele flasker

genbruges, mens skår smeltes om.

Husk at skylle fx dressingsflasker, syltetøjsglas

og rødbedeglas.

Ejendomme med sommerhusrenovation

kan benytte de 660 l containere, der er

opsat i sommerhusområderne eller de

bobler der er placeret ved dagligvarebutikkerne.

Derudover kan du aflevere

dem på genbrugsstationerne.

sorteringsvejledning for aviser,

ugeblade og reklamer – se side 18

Du kan aflevere glas og flasker i de

bobler, der typisk er placeret ved

dagligvarebutikker og boligforeninger.

Derudover kan du aflevere dem på

genbrugsstationerne.

sorteringsvejledning for glas og

flasker – se side 19


Genbrugsstationer og grenplads

Odsherred Kommunes 4 genbrugsstationer

kan du aflevere mange typer

affald. Her vil vores medarbejdere

servicere og give dig kyndig vejledning.

• Genbrugsstationen i Nykøbing Sj.

Vangen 3, 4500

Tlf. nr. 21 19 94 06

• Genbrugsstationen i Hønsinge

Nykøbing-Slagelsevej 10 A, 4560

Tlf. nr. 21 16 01 08

• Genbrugsstationen på Odden

Oddenvej 241 B *, 4583

Tlf. 21 19 89 46

• Genbrugsstationen i Fårevejle

Storøvej 2, 4540

Tlf. 21 16 01 51

Grenplads:

• Grenpladsen i Rørvig

Søndervangsvej 13

Genbrugsstationernes/grenpladsens åbningstider:

• Mandag-tirsdag kl. 7-16

• Onsdag kl. 7–18

• Torsdag-fredag kl. 7-16

• Lørdage kl. 10-16

• Søndags åbent kl. 10-16 fra

og med 1. påskedag til og

med uge 42 (efterårsferien).

Genbrugsstationer og grenpladser

AffAlDET oG SorTEriNGEN:

Vores mål er at forbedre sorteringen

og genanvende mest muligt affald, og

derfor stiller det store krav til brugernes

sortering og håndtering af affaldet

på genbrugsstationerne.

På alle genbrugsstationerne er der på

affaldscontainerne opsat skilte, der

angiver hvilken type affald, der må

henlægges i den enkelte container. Det

er med til at gøre det let for dig at se,

hvilken affaldscontainer du skal komme

dit affald i. Det er vigtigt, at du følger

denne vejledning.

Husk Køleskabe og frysere skal være

tømt for madrester og lign. inden de

afleveres.

KLARE sæKKE

Hvis læsset indeholder sorte og ikke

gennemsigtige sække med affald/

haveaffald – bliver hele læsset afvist.

sorteringsvejledning – se side 21

Alle øvrige helligdage

lukket.

• 1. maj og 5. juni

lukkes kl. 12.

• 24. december og

31. december

lukket.

Nb! Nye åbningstider

*NB - Genbrugsstationen

på Odden, Oddenvej 241

har i perioden 1. november

– 31. marts kun åbent:

• Onsdag kl. 9-18

• Fredag kl. 8–16

• Lørdag kl. 10-16

11


Genbrugsstationer og grenpladser

12

oLIETANKE

En tom overjordisk jerntank af stål

kan afleveres til godkendt jernhandler

eller på genbrugsstationerne. Hvis den

afleveres på genbrugsstationen skal der

være skåret et hul på 60 X 60 cm for

inspektion af at tanken er tømt for olie

og slam.

GENbRuGscoNTAINERE

På følgende genbrugsstationer kan du

stille de ting, som du ønsker at kassere,

men som andre kan få glæde af:

Nykøbing Sj. og Fårevejle.

Det er f.eks. Lions club og idrætsforeninger

der henter tingene til deres

loppemarkeder. Det er derfor ikke tilladt

at fjerne ting fra containerne.

MiljøSTATioNErNE:

På genbrugsstationerne er der opstillet

en miljøstation hvor man kan man

aflevere alt det farlige affald som fx

maling, kemikalier, olie, akkumulatorer.

Håndteringen af farligt affald er

nærmere beskrevet nedenunder.

fArliGT AffAlD:

De fleste husholdninger bruger i det

daglige produkter, der indeholder

miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Rester af disse produkter kaldes farligt

affald, som fx:

- maling og træbeskyttelse

- terpentin, acetone, og andre

kemikalier

- olierester og spildolie

- oliefiltre

- batterier

- termometre

- plante- og insektgift

- spraydåser

Farligt affald skal afhændes og bortskaffes

på speciel vis. Korrekt håndte-

ring af det farlige affald forudsætter,

at du videregiver din viden om indholdet

af de beholdere, som du afleverer

på genbrugsstationen.

Det er vigtigt, at du afleverer dit farlige

affald i den originale emballage.

På den måde kan det farlige affald

håndteres korrekt og sorteres, inden

det sendes til destruktion.

Hvis du er i tvivl, om dit affald hører til

kategorien farligt affald, så spørg personalet.

De er uddannet til at håndtere

og sortere farligt affald på forsvarlig

vis.

Farligt affald må ikke hældes ud i

kloakken, blandes i dagrenovationen

eller blandes med det øvrige affald på

genbrugsstationerne.

mEDIcINREsTER oG

BruGTE kANylEr:

Kan afleveres på Apoteket. Brugte

kanyler kan også afleveres på genbrugsstationen.

Kanylerne skal altid afleveres

i en godkendt kanyleboks.

Private husstande kan gratis afhente

en kanyleboks på genbrugsstationerne.

ElEkTroNikAffAlD:

Forbruget af elektronikprodukter stiger

i vores husholdninger og dermed også

mængderne af elektronikaffald. Når vi

kasserer disse produkter, bliver det til

elektronikaffald, som skal håndteres og

bortskaffes på speciel vis.

hvad er el-skrot?

Den nemme regel er, at alt hvad der

har en ledning eller et batteri er elskrot.


Der er 5 fraktioner på genbrugsstationerne:

• Store husholdningsapparater

• Små husholdningsapparater

• IT og teleudstyr

• Radio, TV og video

• Belysning

PlAST- oG METAlEMBAllAGE:

Plast- og metalemballage skal sorteres,

så det kan genbruges og kan afleveres

på genbrugsstationerne eller til

storskrald.

Brug klare poser eller sække, der

gør det nemt at se, hvad der er i den

enkelte sæk. Plast- og metalemballage

afleveres i de 4 nedenstående beholdere.

1. Plastflasker og –dunke (skal være

tømt/rengjort og afleveres uden låg)

2. Klar plast

3. Farvet plast

4. Dåser og metal (metalemballagen

skal afleveres i containeren med

jern og metal)

Det er vigtigt, at emballagen er tom

og ren. for eksempel skal foliebakker

rengøres, før du afleverer dem.

Genbrugsstationer og grenpladser

GRENE

Grene, kvas, rødder og komposterbart

haveaffald kan afleveres på grenpladsen

i Rørvig og genbrugsstationerne i

Fårevejle, Hønsinge og Sj. Odde. På

genbrugsstationen i Nykøbing Sj. kan

der ikke afleveres grene.

Grene bliver lavet til flis. Flisen kan du

gratis afhente til brug i haven.

For at komme ind på genbrugsstationerne

skal din bil være indregistreret

og må maks. veje op til 3.500 kg.

Vægtkravet gælder også for traktorer.

Større mængder, fx på lastbiler over

3.500 kg, henvises til affaldsselskabet

Kara/Noverens anlæg. Tlf. 46 34 75 00.

Der afregnes efter vægt.

KomPosTbEhoLDERE oG

KomPosToRmE

Kompostbeholdere og kompostorm udleveres

ikke længere af kommune.

På genbrugsstationerne samt gren pladsen er der kun adgang for

indregistreret køretøjer med en total vægt på 3.500 kg evt med trailer.

Vægtkravet gælder også for traktorer.

13


storskrald/haveaffald og grene

14

storskrald/haveaffald og grene

Der indsamles storskrald/haveaffald og

grene fra sommerhuse og helårsboliger

tre gange i løbet af 2013.

Se datoerne for din ejendom på vedlagte

kalender eller på vores hjemmeside

www.odsherred.dk/affald.

husK AT soRTERE DIT AffALD

Det er vigtigt, at du sorterer det affald,

som sættes ud til storskrald.

Du kan maks. aflevere 10 enheder

storskrald pr. indsamling. En enhed = 1

klar sæk eller 1 bundt eller fx 1 møbel.

Derudover må du aflevere:

• 10 papirsække haveaffald. Affald,

der er i anden emballage, medtages

ikke. Haveaffald skal være i papirsække

da affaldet går direkte til

kompostering. Papirsække kan indgå

i komposteringen i modsætning til

plasticsækkene

og:

• 10 bundter grene, som skal være

bundet med snor. Bundterne må højst

have en længde på 1 meter og højst

veje 20 kg. Grentykkelsen må højst

være 10 cm.

Haveaffald skal være i papirsæk da det går

direkte til kompostering

Hver storskraldsenhed må maks. veje

25 kg og maks. fylde 1 x 1 meter (undtaget

er møbler og hårde hvidevarer).

• De enkelte affaldstyper skal stå klart

adskilt fra hinanden

• Alt mindre storskrald skal i klare

plastsække og sorteres efter affaldstype

• Sæt evt. et mærkat på storskraldet,

så skraldemanden ikke er i tvivl om,

at han skal tage det med

• Haveaffald i plastsække medtages

ikke.

sorteringsvejledning for storskrald –

se side 20

AfhENTNiNG Af DiT STorSkrAlD:

Du skal stille dit storskrald ud senest

kl. 7.00 på afhentningsdagen.

huSk AT PlAcErE DET riGTiGT:

I parcelhus- og sommerhusområder skal

affaldet være placeret helt ud til skel –

synligt, lettilgængeligt og umiddelbart

ved ejendommens adgang til farbar

vej.

I landdistrikterne uden for bymæssig

bebyggelse skal affaldet placeres ved

nærmeste offentlige vej.

Vognmanden må ikke hente affald, der

står inde på grunden.

Husk også på, at du stadig kan aflevere

dit storskrald på kommunens genbrugsstationer

i Fårevejle, Hønsinge, Odden

og Nykøbing Sj.

OBS !! Da indsamling af affald til

storskrald fra beboelser på Algade i


Nykøbing kan give problemer, idet der

flere steder er svært for vognmanden

at komme til, skal beboere på Algade

i Nykøbing derfor enten selv aflevere

deres affald til storskrald på genbrugsstationen

eller også rette henvendelse

til Affaldskontoret på 59 66 60 80.

Renovationsgebyrer 2013

Helårsrenovation = 2.130 kr./år.

Sommerhusrenovation 1.844 kr./år.

Renovationsafgiften for en ekstra 240 l

beholder til restaffald = 710 kr./år.

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er kun tilladt

i følgende 3 tilfælde:

1. Haveaffald i perioden 1. december

til 1. marts i landzone, dog højst

0,2 m 3 .

2. Rent, tørt træ til hygge- og lejrbål

på særligt indrettede bålpladser, dog

højst 0,2 m 3 .

3. Haveaffald Sankthansaften.

Afbrænding i sommerhusområder

og i byzone er ikke tilladt.

VILKÅR foR AfbRæNDING

Af hAVEAffALD I LANDzoNE

Afbrændingen må ikke medføre væsentlige

ulemper for omgivelserne.

Der må ikke afbrændes stød og andre

større stykker træ, der ikke kan afbrændes

på en gang.

Afbrændingen skal være under konstant

opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Renovationsgebyrer / Afbrænding af haveaffald

MANGlENDE AfhENTNiNG:

Ved eventuelle uregelmæssigheder ved

afhentning af storskrald – haveaffald og

grene:

- Benyt kommunes hjemmeside

www.odsherred.dk/affald

- Ring til renovationsfirmaet RenoNorden

tlf. 56 25 05 70 mellem kl. 8 -16

Renovationsafgiften dækker dagrenovationsordningen,

storskrald, aviser/

glasindsamling, genbrugsstationer samt

administrationsudgifter.

Afbrændingen må først påbegyndes ved

solopgang og skal være afsluttet senest

en time efter solnedgang.

Ved afbrænding af højst 0,2 m³ skal

følgende mindste afstande overholdes:

• 10 meter fra alle bygninger med

hårdt tag,

• 30 meter fra bygninger med tag af

strå eller andet let antændeligt materiale,

• 30 meter fra stakke og andre oplag

i det fri af let antændelige stoffer,

større oplag af bearbejdet træ,

plast, brændbar emballage og lign.,

samt oplag af brandfarlige væsker,

F-gas, trykbeholdere med brandfarlige

gasser og overjordiske naturgasinstallationer,

og

• 30 meter fra nåletræsbevoksninger,

lyngklædte arealer og anden brændbar

vegetation, herunder brandbare

markafgrøder.

Afstandene fordobles i vindens retning.

15


Genbrugsstationer og grenpladser

16

VILKÅR foR AfbRæNDING

PÅ bÅLPLADsER

Der må kun afbrændes rent og tørt træ

på særligt indrettede bålpladser til

hygge- og lejrbål.

Afbrændingen må ikke medføre væsentlige

ulemper for omgivelserne.

Afbrændingen skal være under konstant

opsyn af en person, der er fyldt

18 år.

Afbrændingen må først påbegyndes ved

solopgang og skal være afsluttet senest

en time efter solnedgang.

Ved afbrænding skal følgende mindste

afstand overholdes:

• 10 meter fra alle bygninger med

hårdt tag,

• 30 meter fra bygninger med tag af

strå eller andet let antændeligt materiale,

• 30 meter fra stakke og andre oplag

i det fri af let antændelige stoffer,

større oplag af bearbejdet træ,

plast, brændbar emballage og lign.,

samt oplag af brandfarlige væsker, Fgas,

trykbeholdere med brandfarlige

gasser og overjordiske naturgasinstallationer,

og

• 30 meter fra nåletræsbevoksninger,

lyngklædte arealer og anden brændbar

vegetation, herunder brandbare

markafgrøder.

I vindretningen fordobles afstandene.

Bestemmelsen gælder for hele kommunen.

VILKÅR foR AfbRæNDING

Af sANKThANsbÅL

Afbrænding af Sankthansbål er tilladt

overalt i kommunen. Sankthansbålene

må tidligst lægges op 1 uge før afbrænding.

Er der en periode med tørke, vil der

eventuelt være udstedt et generelt

afbrændingsforbud, som vil være annonceret

i dagspressen.

Er det for vådt til at afbrænde Sankthansbål

Sankthans aften, vil man kunne

aftale en senere afbrændingsdag med

brandvæsnet. (Der gives kun tilladelse

til at afbrænde én uge efter Sankthans,

og bålet skal være slukket inden

solnedgang)

Afbrænding må ikke medføre væsentlige

ulemper for omgivelserne.

Afbrændingen skal ske under konstant

tilsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Ved afbrænding af Sankthansbål skal

følgende mindste afstande overholdes:

• 30 meter fra alle bygninger med

hårdt tag,

• 60 meter fra brandbare markafgrøder,

• 200 meter fra bygninger med tag

af strå eller andet let antændeligt

materiale,

• 200 meter fra stakke og andre oplag

i det fri af let antændelige stoffer,

større oplag af bearbejdet træ,

plast, brændbar emballage og lign.,

samt oplag af brandfarlige væsker, Fgas,

trykbeholdere med brandfarlige

gasser og overjordiske naturgasinstallationer,

og

• 200 meter fra nåletræsbevoksninger,

lyngklædte arealer og anden brændbar

vegetation.

Afbrænding af øvrigt affald er ikke tilladt.


sorteringsvejledninger

samlet oversigt over sorteringsvejledninger

DAGrENovATioN:

sorteringsvejledning - centralkompostering

GRØNT AffALD (bIoAffALD)

• Afskårne blomster

• Al tilberedt mad

• Blomsteraffald

• Brød- og kagerester

• Fedt

• Fiskeaffald

• Frugt

• Grønsager

• Kaffegrums (evt. med filterpose)

• Køkkenrullepapir

• Kasserede madvarer (uden emballage)

• Kattegrus

• Kød

REsTAffALD

Restaffald er alt det øvrige, fx:

• Aske (kold) – skal være i lukket

plastpose

• Bleer/hygiejnebind

• Engangstallerkner og –bestik

• Flamingobakker

• Glasskår

• Gummi

• Juicekartoner

• Kamme og børster

• Korkpropper

• Mayonnaisetuber

• Kødben

• Nøddeskaller

• Osterester

• Pasta

• Plantemuld

• Potteplanter (uden urtepotte)

• Pålægsrester

• Ris

• Skræller fra frugt og grønsager

• Teblade (evt. med filterpose)

• Urter

• Vådt køkkenpapir

• Æggeskaller

• Æggebakker, pap

• Mælkekartoner

• Skumbakker

• Stanniol

• Stearinlys

• Støvsugerposer

• Tandpastatuber

• Tobaksrester/-skod

• Tyggegummi

• Tøj-, garn- og stofrester

• Urtepotter

• Vatpinde

Affald skal være emballeret i lukkede poser inden det henlægges i renovationsbeholderen.

NB kravet gælder også hvis der henlægges kold aske og grillkul i beholderen.

NB: Sommerhusejere skal ikke sortere i bio- og restaffald.

17


sorteringsvejledninger

18

Sorteringsvejledninger:

jErN- oG METAlEMBAllAGE:

JA TAK

• Alubakker, alufolie og alulåg

• Småt jern og metal

• Konservesdåser uden rester

• Kagedåser, gryder og pander

• Metalkapsler og metallåg

• Øl- og sodavandsdåser uden pant

AviSEr/rEklAMEr/PAPir:

JA TAK

• Aviser og blade

• Breve og skrivepapir

• Brochurer – pjecer

• Edb-papir og fotokopier

• Magasiner og pjeser

• Reklamer og tidsskrifter

• Tegneserier og telefonbøger

• Vejvisere og andre tryksager

NEJ TAK

• Større jern/metal genstande

• Hønsenet

• Olieforurenet jern og metal

• Emballageaffald forurenet med

madrester

• Spraydåser

Vigtigt – metalemballage der har indeholdt madvarer skal være skyllet

inden det kommes i beholderen.

NEJ TAK

• Pap herunder f.eks. æggebakker,

pizzabakker

• Karton

• Snavset papir

• Køkkenrulle og servietter

• Mælkekartoner

• Tidsskrifter/aviser indpakket

i plastic

• Bøger

• Dagrenovation

Aviser/reklamer/papir kan afleveres i de opstillede avisbobler (f.eks.

ved dagligvarebutikker) og i de opstillede 660 l containere der er

placeret i sommerhusområderne.

Ejendomme med helårsrenovation kan aflevere aviser/reklamer i de

beholdere (med blåt låg) der står ved den enkelte husstand.


Sorteringsvejledninger:

BATTEriEr:

JA TAK

• Brunstensbatterier

• Bilbatterier

(fra fx lommelygter og radioer) • Akkumulatorer

• Alcalinebatterier

• Større ting med batterier

(fra fx kameraer og cd-afspillere)

• Knapcellebatterier

(fra fx spil, legetøj og ure)

• Genopladelige batterier

• Småting med indbyggede batterier

(fra fx slips og postkort med lys og lyd)

GlAS oG flASkEr:

JA TAK

• Emballageglas skyllet

• Flasker/glas

• Husholdningsglas skyllet

• Ketchupflasker skyllet

• Vinflasker

• Sodavands- og ølflasker u. pant

NEJ TAK

sorteringsvejledninger

Ejendomme med helårsrenovation kan lægge batterierne i en klar pose

oven på avis/metal beholderen. (den med blåt låg). boligforeninger kan

benytte de opstillede batteribokse.

Batterier kan også afleveres på genbrugsstationerne.

NEJ TAK

• Plastflasker

• Planglas

• Bilruder

• Elpærer

• Energipærer

• Spejlglas

• Hærdet glas

• Halogenpærer

• Glasskår

• Keramik og porcelæn

kan afleveres i de opstillede bobler (ved dagligvarebutikker) eller på

genbrugsstationerne.

19


sorteringsvejledninger

20

Sorteringsvejledninger:

STorSkrAlD:

JA TAK

• Pap

• Jern og metal

• Rengjort emballageaffald skal

sorteres i flg. fraktioner*:

- Plastflasker og dunke (uden låg)

- Klar plast

- Farvet plast

• Forbrændingsegnet affald fx

tæpper, træ, flamingo, møbler

• Ikke forbrændingsegnet affald

fx springmadrasser, persienner,

presenninger

• Elektronikaffald fx radio/tv,

computere

• Hårde hvidevarer fx kølesskab,

fryser, mikrobølgeovn, komfur

• Haveaffald – husk: skal afleveres i

papirsække

• Grene: skal være bundet

* sortering: se under genbrugspladser

NEJ TAK

• Dagrenovation

• Glas, herunder fx vinduer,

spejle og glasskår

• Farligt affald, herunder malerbøtter

m.m.

• Dæk og bildele

• Asbest

• Byggeaffald (herunder bl.a.

døre, imprægneret træ, isolering,

mursten, fliser, jord og

beton- rester samt toiletter og

håndvaske)

• PVC-affald, fx gummistøvler og

regntøj, tagplader, tagrender

og kabler/ledninger

• Træstubbe og rødder

Græsslåmaskiner(benzin) skal være tømt for benzin og olie.


soRTERINGsVEJLEDNING foR GENbRuGssTATIoNEN

GENbRuG foRbRæNDINGsEGNET

Aviser og ugeblade

Aviser, reklamer, telefonbøger, ugeblade.

beton og tegl

Rene beton- og teglbrokker.

Genbrugscontainer

Ting der er for gode til at smide ud, fx møbler,

porcelæn, nips m.m.

Dæk og fælge

Bildæk med og uden fælge.

Emballage affald (rent)

• Plastflasker og dunke (uden låg)

• Klar plast

• Farvet plast

• Dåser og metal

Gips

Gipsplader og andet gipsaffald.

Glasmiks og knust glas

Grene

Biler med mindre trailere kan gratis aflevere på

genbrugspladserne. (Ej Nykøbing)

flasker og glas (tomme)

Vinflasker, spiritusflasker, dressingflasker, konservesglas

og marmeladeglas.

haveaffald

Ukrudt, græs og blade.

hård plastik

Rør, drænrør, kloakrør, elektrikerrør, tagrender,

nedløbsrør.

Jern og metal

Fx cykler, græsslåmaskiner, motorer uden olie.

Pap

Ren pap, papkasser og bølgepap.

Ren jord

Ren jord fra havearbejde (ej Odden Genbrugsstation).

Rent træ

Træ der ikke er behandlet.

Rødder

Træstubbe, grene og rødder.

Tøj

Rent tøj og sko (ej Odden Genbrugsstation).

Vinduer

Bilruder, løse vinduesglas, vinduer og glasdøre.

sorteringsvejledninger

forbrændingsegnet affald

Møbler, skumgummi, flamingo, gulvtæpper, bøger,

tekstiler.

IKKE foRbRæNDINGsEGNET AffALD

Ikke forbrændingsegnet affald

Springmadrasser, presenninger, rygsække, persienner,

regntøj, bruseforhæng, haveslanger og andre

bløde PVC-produkter.

Isolering

Mineraluld, herunder rockwool og glasuld.

Asbest

Asbestholdigt affald, som kan støve, skal være

emballeret i 2-lags plast før afleveringen (fx beskadigede

væg- og loftplader).Ikke støvende asbest

(fx hele plader) kan afleveres uden emballage.

Hele plader skal lægges forsigtig i stakke inden

i containerne. Stumper og afskårne stykker skal

indpakkes forsvarligt i 2 lag plastik, forinden de

afleveres.

Årsagen er, at der afgives asbestfibre til luften og

dermed til indånding, når pladerne ødelægges ved

brud, når de henkastes. Asbest kan være kræftfremkaldende,

så læg derfor venligst eternitplader

med asbest forsigtigt i de opstillede containere.

sPEcIALbEhANDLING

batterier

Husk de genopladelige batterier, som fx findes i

ledningsfrie apparater som mobiltelefoner, boremaskiner,

håndstøvsugere, elektriske tandbørster

og lign.

bilakkumulatorer

Elektronikaffald

• Store husholdningsapparater

• Små husholdningsapparater

• IT og teleudstyr

• Radio, tv og video

• Belysning

farligt affald

Olie, kemikalier, spraydåser og medicinaffald

herunder kanyler. Kanyler skal være i godkendt

emballage som fx fås på genbrugspladserne.

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald, og det gælder også kanyler, skal

være i godkendt emballage som fx fås på genbrugspladserne.

fyrværkeri

21


eskæring

22

beskæring

bEPLANTNING moD PRIVATE

fæLLEsVEJE

Det er den enkelte grundejer, der skal

sørge for, at beplantningen langs egen

ejendom ikke er til gene/fare for

trafikken.

Du skal her være opmærksom på, at

store køretøjer såsom lastbiler, slamsugere,

brandbiler og renovationsvogne

kræver mere plads end personbiler.

Disse køretøjer skal kunne komme uhindret

frem på vejene uden at få ødelagt

sidespejle mv.

Er du medlem af en grundejerforening,

kan du også rette henvendelse til

bestyrelsen og forelægge problemet.

Flere grundejerforeninger gør selv et

stort arbejde for at få deres medlemmer

til at foretage den nødvendige

beskæring.

Gør det til en regel mindst

1 gang årligt at beskære

beplantningen i skellinjen

mod vejen. Vær opmærksom

på, at der minimum bør være

4,20 meters fri højde over

vejarealet.

beskæring foretages som på

principskitsen nedenfor.

Kan tingene ikke løses i mindelighed,

kan du skriftligt anmode kommunen om

at foretage en besigtigelse af forholdene.

Kommunen skal i så fald have

konkrete oplysninger om, hvilken ejendom

der klages over - f.eks. vejnavn og

husnummer - og gerne en begrundelse


for klagen. Det er ikke tilstrækkeligt at

klage over hele vejstrækninger.

Såfremt beplantningen er til gene for

færdslen, kan kommunen i henhold til

lov om private fællesveje, § 61, kræve,

at der foretages beskæring.

Vi skal gøre opmærksom på, at i henhold

til lov om offentlighed i forvaltningen

har kommunen pligt til at oplyse

“klagerens” navn.

bEPLANTNING moD

offENTLIGE VEJE

Har du skel mod en offentlig vej, skal

du som grundejer sørge for beskæring

af egen beplantning. Dette gøres ved

at foretage beskæring i skellinjen mod

vejen, således at der ikke hænger beplantning

ud over vejarealet, herunder

rabatten, i 4,20 meters fri højde.

Vær opmærksom på om store køretøjer

såsom lastbiler, busser og renovations-

vogne kan passere ejendommen uden

gener og uden at få ødelagt sidespejle

mv.

Har du skel mod en sti eller et fortov,

kan det være tilstrækkeligt at beskære

i en højde af 2,75 meter over arealet.

Det må vurderes i de enkelte tilfælde

og er derfor kun vejledende.

REGLER foR PRIVATE fæLLEsVEJE

Definitioner

En offentlig vej er en vej, der er tilgængelig

for almindelig færdsel og som

administreres af staten eller kommunen.

En privat fællesvej er en vej, der er

færdselsareal for en anden ejendom,

end den ejendom, som vejen er beliggende

på (når ejendommene ikke har

samme ejer).

beskæring

De fleste sommerhusveje og en del

veje i parcelhusområder, er private

fællesveje. Forhold vedrørende disse

veje reguleres efter lov om private

fællesveje. Der kan være andre former

for private veje, som ikke er omfattet

af loven.

Veje i sommerhusområder behandles

efter samme regler som veje i byområder.

En privat vej kan evt. samtidig fungere

som offentlig sti.

Det er Byrådet, som beslutter, om en

privat vej skal optages som kommunevej

eller om en kommunevej skal

ændres til privat vej.

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med private

fællesveje, behandler indkomne sager,

afholder vejsyn og udsteder påbud om

vedligeholdelse.

hvem skal vedligeholde en privat

fællesvej i byområde?

Det skal ejerne af de tilgrænsende

ejendomme. Normalt vedligeholder

grundejerne vejen ud for egen ejendom.

I andre tilfælde kan der foreligge

en kendelse, der nærmere beskriver

hvordan og hvornår vejen vedligeholdes.

Endelig kan vejen vedligeholdes efter

frivillig overenskomst, fx af en grundejerforening.

Kommunen bestemmer i hvilket omfang

og på hvilken måde vejen skal vedligeholdes.

Efter loven skal vejen holdes i god og

forsvarlig stand under hensyn til færdselens

art og størrelse.

hvem skal vedligeholde en privat

fællesvej på landet?

Det skal de grundejere, der har ret til

23


eskæring

24

at benytte vejen, og det skal de gøre i

forhold til deres brug af denne.

Er der ikke enighed om hvordan og

hvorledes vejen skal vedligeholdes, kan

kommunen afholde vejsyn og afsige

kendelse om vedligeholdelsen.

hvem skal rydde sne på en privat

fællesvej?

De samme, som er forpligtet til at vedligeholde

vejen, skal også rydde sne og

træffe foranstaltninger mod glat føre.

Pligten gælder både fortov og kørebane.

Undtaget for pligt til snerydning

er veje i sommerhusområder.

hvem skal renholde en privat

fællesvej?

De samme, som er forpligtet til at vedligeholde

vejen skal også fjerne ukrudt

og affald m.v. samt renholde grøfter,

nedløbsriste og rørgennemløb.

må man etablere en ny udkørsel til

sin ejendom?

I byområder skal ændring af udkørselsforholdene

godkendes af kommunen.

Der tillades normalt kun 1 udkørsel pr.

ejendom.

hvor sættes hegn eller plantes hæk

ved skel til vej?

Hegn skal sættes helt på egen grund,

og hæk skal plantes i en afstand, så

den til enhver tid kan holdes inden for

skellinien, jf. hegnslovens § 11.

På hjørnegrunde kan der være tinglyst

servitut om oversigtsareal, hvor evt.

beplantning skal holdes nedklippet -

normalt i en højde af 0,8-1,0 meter).

hvem (ud over beboerne) må færdes

på en privat fællesvej?

På veje i det åbne land må man færdes

til fods eller på cykel, jf. naturbeskyt-

telseslovens § 26. Ejeren kan dog i visse

tilfælde ved skiltning helt eller delvis

forbyde færdsel, jf. mark- og vejfredslovens

§ 17.

På veje i byområder må man almindeligvis

færdes, når færdselen er af

samme karakter som beboernes egen

færdsel. Uenighed om færdselsret ad

en vej afgøres af domstolene.

må man spærre en vej?

Private fællesveje og stier må ikke

afspærres uden kommunens og politiets

godkendelse. Bl.a. af hensyn til brandvæsen

og renovationskøretøjer gives

tilladelse kun i særlige tilfælde.

må man opsætte færdselsskilte på

private fællesveje?

I et byområde skal opsætning af

færdselstavler på private fællesveje

godkendes af kommunen og evt. af

politiet. På landet skal færdselstavler

godkendes af politiet.

RÅDIGhED oVER offENTLIG VEJ

Skal du/I have et stillads, en container

eller andet stående på offentligvejareal

skal der fremsendes en skriftlig

ansøgning til:

trafik@odsherred.dk

Ansøgningen skal indeholde:

– Tegning med angivelse af placering

– Dimension på det ansøgte

– Skilteplan

– Periode

Er der tale om rådighed over vejareal

som er trafik regulerende, skal politiet

godkende det ansøgte. Kommunen sender

efter modtagelsen sagen til politiet

som har 14 dages behandlingstid.


skel og hegn

Naboer må som regel selv bestemme,

hvordan hegnet mellem deres ejendomme

skal se ud, men hvis man ikke

kan blive enig med sin nabo, skal man

bruge reglerne i hegnsloven.

Andre bestemmelser kan eventuelt

findes i lokalplaner, tinglyste servitutter

m.v.

LAV EN AfTALE

I første omgang bør naboer prøve at

lave en aftale om det hegn, de er

uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan

man anmode det lokale hegnsyn om at

foretage en hegnsynsforretning, hvortil

begge parter indkaldes.

Det er aldrig en god idé at gribe til

selvtægt, herunder at gå ind på naboens

grund uden at være inviteret.

Efter offentlighedslovens, forvaltningslovens

og retsplejelovens bestemmelser

har den, der klages over, altid krav på

at se både klagen og andre dokumenter

i sagen. Du kan derfor med fordel selv

sende en kopi af begæringen direkte til

den, der klages over.

TRæER

Træer bliver normalt ikke regnet for et

hegn, men i nogle tilfælde vil træerne

tilsammen danne et hegn.

Hegnssynet vurderer, om træerne har

karakter af et hegn. Den vurdering

bygger bl.a. på, hvor mange træer

der er, og om de er ensartede og af

samme størrelse. Træerne skal stå på

række og med kort indbyrdes afstand

og ikke længere end 1,75 meter fra

skellet. Endelig skal træerne udgøre en

væsent lig del af skellets længde.

skel og hegn

Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse

ind i et fælleshegn og beskadige det,

og træets grene må ikke være til fare

for andre. Træer må heller ikke forhindre

naboen i at færdes på sin grund

med haveredskaber eller lignende.

Hvis man ønsker at klage over, at naboens

træer skygger, eller at grenene

vokser ind over ens grund eller lignende,

skal man lægge sag an ved den

lokale underret.

Hvis træerne udgør et hegn, kan man

i stedet henvende sig til hegnsynet i

kommunen.

hEGNsyNET

Hegnsynet er et uafhængigt nævn, der

består af 3 personer udpeget af kommunen.

Hegnsynet vil søge at få naboerne

til at indgå et forlig. Kan det ikke

lade sig gøre, afgør Hegnsynet sagen.

En forudsætning for at Hegnsynet kan

træffe en afgørelse, vil normalt være,

at parterne er enige om hegnets placering

i forhold til skellet. Er parterne

25


skel og hegn

26

uenige om skellets beliggenhed, må

dette fastlægges af en landinspektør.

Kun landinspektører er autoriseret til

at afsætte gyldige skel.

En hegnsynsforretning koster 1.125 kr.

Det er Hegnsynet, der fastsætter fordelingen

af beløbet. Som udgangspunkt

er det den person, der taber sagen,

som skal betale hegnsynet.

hvor henvender man sig?

Du skal henvende dig til:

Odsherred Kommune

Hegnsynet

Nyvej 22

4573 Højby

Sekretær for Hegnsynet er Torkil Skov i

Natur, Miljø og Trafik. Han kan vejlede

om principielle spørgsmål om hegn

og hegnsloven, men ikke udtale sig i

konkrete sager.

Anmodning om hegnsynsforretning

skal ske skriftligt. Skema til dette kan

hentes på kommunens hjemmeside

(Bolig, byggeri…/Nabospørgsmål/Skel

og hegn).

Du kan få yderligere information på

Foreningen af Hegnsyns hjemmeside

på www.hegnsyn.dk, hvor du bl.a. kan

finde folderen Hegn og godt naboskab

og hegnslovens bestemmelser.


skadedyr

RoTTEbEKæmPELsE

Har du rotter på din ejendom, skal du

anmelde det på kommunens hjemmeside

www.odsherred.dk/rotter.

Du kan også ringe til Borgerservice på

tlf. 59 66 66 66.

Kommunens rottebekæmper, vil

herefter komme på besøg. Da rottebekæmpelsen

betales over ejendomsskattebilletten,

koster det ikke ekstra at få

besøg af rottebekæmperen.

Uanset hvor du bor, har du pligt til at

anmelde rotteangreb.

hERRELØsE KATTE

Kommunen foretager ikke længere

bekæmpelse af herreløse katte.

Du kan evt. kontakte Kattens Værn

på tlf. 38 88 12 00 eller på

www.kattens-vaern.dk. Her kan du

bla. få oplyst hvad det koster at få

indfanget en herreløs kat.

ØVRIGE sKADEDyR

Kommunen foretager kun bekæmpelse

af rotter. Er du plaget af andre skadedyr,

fx mosegrise, muldvarper, husmår,

hvepse, myrer eller lignende, kan du

evt. henvende dig til et skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Du kan se adresserne

på disse i vejviseren eller på de gule

sider.

Du kan læse mere om fx ræve og mår

på Naturstyrelsens hjemmeside

www.naturstyrelsen.dk

RæVEsKAb

I starten af året 2012 er der konstateret

ræveskab i et område mellem

Lumsås og Rørvig.

Skab er ikke farligt for mennesker, men

kan smitte til hunde og katte. Skab

forårsages af skabmiden og kan hurtigt

fjernes med et middel fra dyrlægen.

En ræv med skab har ofte pletter uden

pels og kan tit have en usædvanlig

adfærd. Det er dog ikke ualmindeligt,

at rævetæverne i april til juni har bare

pletter i pelsen, uden at det skyldes

skab.

Hvis en ræv med skab ikke flygter,

når du nærmer dig, kan du ringe til

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på

tlf. 1812 og aftale nærmere.

skadedyr

Finder du en død ræv med skab i din

have, kan du lade den ligge, men der

er risiko for smitte til hunde og katte.

Vælger du at grave ræven ned, skal

hullet være mindst 80 cm dybt for at

undgå, at den bliver gravet op igen af

f.eks. hunde. Små, magre ræve kan

smides forsvarligt ud med dagrenovation,

dvs. at der skal mindst to sække

med forsvarlige knuder omkring ræven.

undgå at røre en ræv med skab!

27


olietanke

28

Villaolietanke

Alle olietanke er omfattet af de miljøregler,

der er anført i olietanksbekendtgørelsen

fra 2010:

• Når olietanken udskiftes, skal rørforbindelsen

fra tank til fyr udskiftes til

godkendte rør

• Der er aldersgrænser for olietanke

på 30-50 år, afhængig af hvilken type

tank du har

• Alle overjordiske tanke skal være

forsynet med overfyldningsalarm

• Alle tanke, som er tilknyttet et oliefyr,

skal have enstrenget rørføring til

oliefyret

• Overjordiske tanke skal stå på fast

underlag

Det er vigtigt, at ovennævnte krav er

opfyldt af hensyn til forsikringen ved

en eventuel olieforurening.

oLIEfoRuRENING

Hvad kan jeg gøre for at forebygge

olieforurening?

• Hold øje med dit olieforbrug.

• Få oliefyrsteknikeren til at foretage

et miljøtjek af dine tankinstallationer,

både rørforbindelser og tank

Hvis du konstaterer en lækage eller har

mistanke om utæthed på din olietank,

skal du straks anmelde det til Natur,

Miljø og Trafik.

JEG bRuGER IKKE mIN oLIETANK

En nedgravet eller overjordisk olietank,

som ikke er anvendt i længere tid, kan

ikke regnes for tæt. Det anbefales, at

tanken tjekkes for utætheder inden

fornyet påfyldning. En tom olietank har

større risiko for at blive utæt.

ANmELDELsE Af oLIETANK

Opstilles eller udskiftes olietanken

på din ejendom, skal det anmeldes

til Natur, Miljø og Trafik. Anmeldelsen

skal ske 14 dage før opstilling. Rekvirer

anmeldelsesskemaer ved opstilling eller

fjernelse af olietank hos Natur, Miljø og

Trafik.

”opstilles eller udskiftes olietanken

på din ejendom, skal

det anmeldes til NATuR, mILJØ

oG TRAfIK.

Anmeldelse skal ske 14 dage

før opstilling.”

Anmeldelsen skal sendes, og der skal

vedlægges kopi af tankattest og skitse

over tankens placering på ejendommen.

sLØJfNING Af oLIETANK

Tanken tømmes helt for restindhold.

Nedgravet tank skal enten graves op,

eller påfyldningsstudsen og udluftningsrør

skal fjernes (afblændes), så

påfyldning ikke kan finde sted.

En tom overjordisk jerntank skal afleveres

til godkendt jernhandler.

Anmeldelse om sløjfning af tanke skal

meddeles til Natur, Miljø og Trafik på

kommunens anmeldelsesskemaer.

En tom overjordisk jerntank kan afleveres

på genbrugsstationen, såfremt der

i toppen er skåret et hul på 60 x 60 cm

for inspektion af at tanken er tømt

for olie og slam.


Jordforureningsområdet

Alle områder i byzone er siden 1. januar

2008 blevet betragtet som lettere forurenet

og kaldes områdeklassificeret.

LETTERE foRuRENET JoRD

Forureningen skyldes, at f.eks. skorstensrør

fra tidligere industri, røg

fra kakkelovne og bilos har forurenet

overfladejorden. Jorden vil typisk være

forurenet med tjærestoffer og tungmetaller.

JoRDfLyTNING

Det får betydning, hvis du vil flytte

jord fra en grund som ligger i byzone.

Al jord fra et områdeklassificeret areal

skal anmeldes til kommunen inden det

køres væk. Anmeldelsesskema rekvireres

hos Odsherred Kommune.

REGuLATIV foR

oMråDEklASSificEriNG:

Udgangspunktet er som nævnt, at al

jord i byzone er lettere forurenet. Men

kommunen kan via et regulativ udtage

større områder, hvis der er grund til at

tro, at der ikke er sket en forurening.

Det kan fx være nyere parcelhusområder

på arealer, hvor der før var

landbrugsjord. Odsherred Kommune

har vedtaget et regulativ, hvoraf det

fremgår, hvilke områder i byzone, der

vurderes ikke at være forurenede, og

hvilke der stadig betragtes som lettere

forurenede. Regulativet kan ses på

vores hjemmeside.

Jordforurening

KRAV VEDRØRENDE ØVERsTE

JoRDLAG PÅ AREALER mED boLIG,

bØRNEINsTITuTIoN, offENTLIG

LEGEPLADs, KoLoNIhAVE ELLER

sommERhus

Ved ændring af arealanvendelse eller

ved bygge- og anlægsarbejde til bolig,

børneinstitution, offentlig legeplads,

kolonihave eller sommerhus skal ejeren

eller brugeren sikre, at det øverste

50 centimeters jordlag af arealet ikke

er forurenet. Dette gælder også, hvis

der skal bygges nye boliger på hidtil

ubebyggede grunde.

yDERLIGERE oPLysNINGER

Der henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside:

www.mst.dk eller Odsherred

Kommune www.odsherred.dk.

29


spildevand

30

spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land omhandler

husspildevand fra ejendomme, der ikke

er tilsluttet det offentlige kloaksystem,

men i stedet udleder næsten urenset

spildevand fra ældre hustanke (septiktanke,

trixtanke eller flerkammertanke)

til f.eks. markdræn, vandløb, søer

eller fjorden.

hVEm sKAL foRbEDRE DEREs

sPILDEVANDsfoRhoLD oG hVILKE

muLIGhEDER ER DER?

Odsherred Kommune er inddelt i oplande

til de forskellige vandløb, søer og

kystvande, og der er forskellige krav til

rensning af spildevandet i oplandene.

Overordnet er der tre måder at reducere

belastningen fra spildevand til

vandløb, søer og havet på:

• Afledning af spildevand til jorden

(nedsivning)

• Udledning af renset spildevand til

dræn, vandløb, søer eller havet

• Opsamling af spildevand (herunder

pileanlæg)

Når en spildevandsrensning skal forbedres,

kan du vælge imellem følgende tre

muligheder:

• Etablering af dit eget private renseanlæg

• Etablering af et fælles renseanlæg

med f.eks. naboer

• Medlemskab af kloakforsyningen

Alle tre muligheder forudsætter, at du

allerede har eller installerer en to- eller

trekammer bundfældningstank, som

renseanlægget skal tilsluttes. Du kan

læse mere om den obligatoriske bundfældningstank

og kravene til denne på

www.odsherred.dk.

LoVGIVNING

Private spildevandsanlæg skal inden

etablering godkendes efter bestemmelserne

i miljøbeskyttelsesloven og

spildevandsbekendtgørelsen. Ved en

større ændring af et eksisterende anlæg

skal der ligeledes søges tilladelse

fra kommunen.

Det er ejeren af det private spildevandsanlæg

som er ansvarlig for at

anlægget altid er velfungerende –

herunder at etablere et nyt anlæg, hvis

det eksisterende spildevandsanlæg ikke

længere er funktionsdygtigt.

Etablering af spildevandsanlæg må

kun udføres af en autoriseret kloakmester.

Disse kan søges frem på denne

hjemmeside: www.sik.dk. Alle nye

private spildevandsanlæg skal leve op

til renseklasser som beskrevet i Statens

vandplaner.

sPØRGsmÅL oG sVAR

Ønsker du mere information om

spildevandsløsninger i det åbne land,

kan du kontakte Natur, Miljø og Trafik,

Odsherred Kommune. Denne afdeling

afholder desuden løbende åbent husarrangement

om spildevand i det åbne

land. Disse vil blive annonceret på

www.odsherred.dk.


Vandløb, grøfter, dræn

Størstedelen af vandløb, grøfter og

dræn i Odsherred Kommune er klassificerede

som private vandløb. Hvis

vandløbets vedligeholdelse har interesse

for mere end én lodsejer, er

vandløbet omfattet af vandløbslovens

bestemmelser.

Ingen må uden vandløbsmyndighedens

(Odsherred Kommune) tilladelse ændre

vands naturlige afløb til anden ejendom

eller hindre det naturlige afløb af vand

fra højere liggende ejendomme.

Ændringer af f.eks. vandløbets dybde,

bredde eller beliggenhed skal godkendes

af vandløbsmyndigheden.

LoVGIVNING

Vandløbsloven gælder for alle vandløb,

herunder grøfter, kanaler, rørledninger

og dræn samt søer, damme og andre

lignende indvande.

Generelt skal vandløb vedligeholdes,

så vandløbet både kan aflede vand og

have en god miljømæssig kvalitet med

et varieret plante- og dyreliv.

Vedligeholdelsen skal både opfylde

vandløbslovens og naturbeskyttelseslovens

bestemmelser.

Hvis vandløbet er omfattet af naturbeskyttelsesloven

kan der f.eks. kun

foretages en oprensning i vandløbet,

såfremt der er givet en dispensation

fra naturbeskyttelsesloven til det af

Odsherred Kommune/Staten.

Hvis der ikke har været foretaget regelmæssig

vedligeholdelse af vandløbet

igennem flere år, vil det at påbegynde

vandløbsvedligeholdelse også kræve

en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Vandløb, grøfter, dræn

VANDLØbsVEDLIGEhoLDELsE

Det er bredejerene til private vandløb,

uanset om vandløbet er åbent

eller rørlagt, som er forpligtiget til at

foretage vedligeholdelse. Det betyder,

at hver enkelt bredejer er ansvarlig for

at vedligeholde alle private vandløb

på egen ejendom - det vil sige både at

udføre og at betale for vedligeholdelsesarbejdet.

Ved vandløb beliggende i skel, er det

almindelig praksis (ikke vedtaget ved

lov), at to modstående grundejere til

et vandløb hver renser den halvdel, der

ligger til højre, når grundejeren står

midt på sin ejendom.

ÅbNE VANDLØb/GRØfTER

Vandløb skal vedligeholdes således, at

det enkelte vandløbs skikkelse eller

vandføringsevne ikke ændres. Vandløb

må derfor ikke graves dybere eller bredere.

Vandløbets bund mærkes oftest

som et kompakt lag. Hvis der er en

vejoverkørsel i nærheden, kan rørets

bund i denne også bruges som udgangspunkt

for vandløbets bund.

31


Vandløb, grøfter, dræn

32

Plantevæksten i vandløbene kan begrænses

ved beskæring af planterne

på vandløbsbunden. Det er ofte ikke

nødvendigt at skære alle planter ned.

Man kan efterlade planteøer og skære

planterne skiftevis i højre og venstre

side, så der opstår en slynget strømrende.

Man må ikke fjerne sten, ler, grus eller

tørv fra vandløbet, kun aflejringer og

nedfaldne blade, som hindrer vandets

frie løb.

Afskårede planter skal optages fra

vandløbet, medmindre det ikke er til

skade for vandløbet eller det vandområde,

vandløbet udmunder i.

For at begrænse plantevæksten kan der

plantes skyggegivende træer på vandløbets

bredder. Undgå så vidt muligt

slåning af brinken.

RØRLAGTE VANDLØb/DRæN

Vedligeholdelsen kan for rørledninger

omfatte spulinger, rodskæringer og

udskiftning af rør.

Som hovedregel ligger de større rørlagte

vandløb i det oprindelige vandløbs

leje, d.v.s. lavest liggende strækning i

terrænet.

Brønddæksler viser, hvor rørledningerne

ligger.

Bredejerne bør have det oprindelige

projektmateriale, som viser rørledningernes

beliggenhed.

Desuden kan der eventuelt findes

oplysninger hos vandløbsmyndigheden,

landinspektøren og landsarkivet.

Ingen må foretage beplantning så nær

rørlagte strækninger af vandløb, at

der kan være fare for, at rørledningen

beskadiges eller tilstoppes.

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning

af længere strækninger med nye

rør i samme beliggenhed og koter og

med samme diameter, betragtes som

reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

Udskiftning af rørledninger til anden

beliggenhed og/eller anden diameter

er at betragte som reguleringer, som

skal godkendes af vandløbsmyndigheden

(Odsherred Kommune).

Tilslutning til rørlagte vandløb kræver

normalt en medbenyttelsestilladelse

fra vandløbsmyndigheden.

boRTLEDNING Af VAND

Ingen må uden vandløbsmyndighedens

tilladelse bortlede vandet fra vandløb,

forandre vandstanden eller hindre

vandets frie løb.

Den frie dræningsret gælder kun, når

følgende betingelser er opfyldt:

• Kun til åbne vandløb på egen ejendom

(ikke til dræn).

• Kun hvis der ikke skal ske en uddybning

eller andre ændringer af det

åbne vandløb.

• Kun hvis beskyttede naturarealer ikke

påvirkes.

• Ikke ud over dyrkningsdybden 1,25 m

• Ikke over anden mands grund.

• Uden brug af pumpe.

I øvrige tilfælde skal der søges

tilladelse hos vandløbsmyndigheden

(Odsherred Kommune).


Naturen i odsherred

Her i Odsherred har vi megen natur.

Det er en flot natur, men den er desværre

ikke så god, som den har været.

Flere dyre- og plantearter er forsvundet

herfra. Derfor er det nødvendigt,

at vi passer endnu bedre på den. Og du

kan være med!

bEsKyTTET NATuR

Vores nationalt beskyttede natur er

inddelt i 8 forskellige naturtyper:

• Søer

• Vandløb

• Moser

• Strandsumpe

• Strandenge

• Ferske enge

• Overdrev

• Heder

Alle naturtyperne er beskyttet af

natur beskyttelseslovens § 3, og kaldes

i daglig tale for § 3-arealer. Loven, og

meget andet om beskyttet natur, kan

findes på Naturstyrelsens hjemmeside

www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/

I beskyttet natur må du ikke ændre på

tilstanden uden først at have fået en

dispensation fra kommunen.

mulige dispensationer

• Rydning af hybenrose krat

• Oprensning af sø

ulovligheder

• Dræning af mose

• Gødskning af § 3-arealer

• Udsætning af fisk

Finder kommunen ulovlige ændringer

skal de gøres lovlige, enten med en

dispensation eller ved at lave arbejdet

Naturen i odsherred

om, så det kan godkendes. Desuden

kan kommunen anmelde til politiet, og

der kan falde bøder.

§ 3-natur kan vokse ind og ud af beskyttelse.

Vil du vide, om der er § 3-natur

på eller omkring din ejendom, f.eks. i

forbindelse med planer om bygge- eller

anlægsprojekter, så kan du altid kontakte

kommunen og få svar. Kommunen

skal inden 4 uger give svar på om et

område er § 3-natur.

Når kommunen registrerer nye arealer

som beskyttede naturtyper, eller

ændrer væsentligt på afgrænsningen,

vil kommunen normalt orientere de

involverede lodsejere og medsende

en klagevejledning. Du kan også se de

vejledende registreringer på Danmarks

Miljøportal, se afsnittet Oversigter.

Kommunen administrerer efter et administrationsgrundlag,

som er politisk

godkendt af Teknik- og Miljøudvalget

den 15. februar 2007.

NATuRA 2000

EU har vedtaget direktiver om, at vi

(alle EU-lande) skal beskytte natur, som

er truet på internationalt plan. Det er

dels i områder, som er udpeget af hensyn

til bestemte naturtyper og arter, og

dels visse arter generelt. Beskyttelsen

er streng, den kan kun tilsidesættes

af væsentlige samfundsinteresser. I

Odsherred er der NATURA 2000 arealer

ved kysten langs Sejerø Bugt, områder i

Bjergene, områder fra Dybesø til Skansehage

samt Hovvig.

Artsbeskyttelsen gælder både indenfor

og udenfor Natura 2000-områderne. De

beskyttede arter er i Odsherred navnlig

33


Naturen i odsherred

34

spidssnudet frø, stor vandsalamander,

markfirben og alle arter af flagermus.

Det er de såkaldte bilag IV arter.

Inden for Natura 2000-områderne gives

der penge fra EU til delvis medfinansiering

af naturpleje m.v. gennem EU Life

Fond, strukturfonden m.fl.

NATuRPLEJE

Kommunen er myndighed for naturpleje

på kommunale og private arealer.

Kommunen skal pleje alle kommunalt

ejede beskyttede naturtyper eller

fredede naturområder, dog ikke søer

og moser. Kommunen skal lave handleplaner

for Natura 2000-arealer (både

private og kommunale arealer) og gennemføre

planerne.

Private fredede arealer kan plejes

efter en plejeplan, som er godkendt af

Fredningsnævnet. Desuden kan kommunen

aftale naturpleje med private

lodsejere.

Der er altså både ”skal”- og ”kan”opgaver

i naturplejen.

Græsning

Afgræsning med kvæg er en meget

central del af naturpleje. Næsten alle

vores lysåbne naturtyper vil forsvinde

med tiden, hvis de ikke bliver plejet

med græsning. De vil springe i skov

eller blive domineret af få arter af høje

græsser og urter, så de mange lave

plantearter bliver skygget og til sidst

forsvinder helt.

Kvæg kan, hvis de får lov at afgræsse

et areal hele året, holde krat og træer

nogenlunde i skak. Det er nemlig kun

om vinteren, at knopper og bark er

at foretrække for køerne. Sommer og

forår er det naturligvis det grønne græs

der trækker.

Ofte vil det være nødvendigt at supplere

afgræsning med rydning af buske

og træer for at holde et areal åbent.

Målet er at efterligne de naturlige og

oprindelige vilkår, som også medfører

den største mangfoldighed af oprindelige

dyr og planter.


sTRANDbEsKyTTELsEsLINJER

I Danmark beskytter vi vores strande

og kyster mod bebyggelse og andre

ændringer i tilstanden.

Typisk ligger strandbeskyttelseslinjen

300 m fra kysten i det åbne land og

100 m fra kysten i bebyggede områder.

Du kan søge dispensation til at foretage

ændringer, men loven er særdeles restriktiv

og der gives kun yderst sjældent

dispensation, som skal søges hos

Naturstyrelsen.

På Naturstyrelsens hjemmeside er der

flere informationer om div. beskyttelseslinjer

www.naturstyrelsen.dk/

Planlaegning/Planlaegning_i_det_

aabne_land/byggebeskyttelseslinjer/

byGGE- oG bEsKyTTELsEsLINJER

Byggelinjer er administrative linjer, der

angiver hvor du ikke må bygge.

De findes langs offentlige veje, skovbryn

og rundt om kirker og fortidsminder.

Byggelinjerne sikrer at f.eks.

skovbryn bliver holdt fri for bebyggelse

og kirker kun har bebyggelse under

8,5 m omkring dem. Endelig bevirker

fortidsmindebeskyttelsen, at der ikke

laves terrænændringer, plantes eller

placeres bebyggelse tættere end 100

meter fra fortidsmindet.

Naturen i odsherred

Der er beskyttelseslinjer i en afstand af

150 m fra søer over en vis størrelse og

visse vandløb.

Inden for linjen må du ikke ændre på

terrænet, plante eller bygge, bortset

fra almindelig landbrugsdrift.

De forskellige linjer kan ses på Danmarks

Miljøportal, se afsnittet Oversigter.

DIGER

Sten- og jorddiger er beskyttede af

museumslovens § 29a.

En stor del af digerne er forsvundet

indenfor de sidste 100 år. De er vigtige

historisk set, da de vidner om tidligere

tiders arealudnyttelse og ejerforhold.

Biologisk set er de også vigtige, da de

i dag fungerer som spredningsveje og

levesteder for mange dyr og planter.

Digerne må ikke

• Be- eller genplantes

• Fjernes eller beskadiges

Der kan gives dispensation, dog ikke

begrundet med mere rentabel markdrift.

Alle stendiger er beskyttede uanset om

de er udpeget.

Ikke-omfattede diger er

• Højvandsdiger

• Diger i byzone og sommerhusområder

oVERsIGTER

På Danmarks Miljøportal kan du se

hvilke områder der er hhv. § 3 eller

NATURA 2000 beskyttet, hvilke der er

fredet og mange andre slags udpegninger.

På siden krydser du blot de felter

af i panelet til venstre, som du vil se

på kortet. http://kort.arealinfo.dk/

35


Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter

36

Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter

Begrebet ”invasive arter” dækker over

plante- og dyrearter, der af mennesket

er blevet flyttet fra en del af verden

til en anden og her påvirker hjemmehørende

arter negativt. I Danmark er

kæmpe-bjørneklo et godt eksempel på

dette. Her i landet har planten bredt

sig voldsomt og kan fuldstændig dække

f.eks. en mose så alle de planter, der

naturligt ville vokse i mosen bliver

skygget ihjel.

Det er lovpligtigt at bekæmpe kæmpebjørneklo

i Odsherred Kommune ifølge

en vedtaget indsatsplan.

Er du lodsejer med kæmpe-bjørneklo

på dine arealer, har du pligt til at bekæmpe

planten effektivt. Hvis den ikke

bekæmpes, kan kommunen påbyde dig

at foretage bekæmpelse. Overholdes

det ikke, kan du straffes med bøde.

Det er vigtig at komme i gang med

bekæmpelsen i rette tid, og den skal

foregå over flere år, for at komme den

frøpulje, der allerede ligger i jorden,

til livs. Samtidig må planterne ikke

sætte nye frø.

Kæmpe-bjørneklo er underlagt reglerne

om krydsoverensstemmelse. Dvs.

at lodsejere, der modtager landbrugsstøtte,

kan blive trukket i den direkte

støtte og/eller landdistriksstøtten, hvis

ikke planten bekæmpes på egne arealer.

Vær dog opmærksom på at visse

bekæmpelsesmetoder vil være ulovlige

hvis planten er i beskyttet natur.

Har du spørgsmål vedrørende bekæmpelse

af kæmpe-bjørneklo eller andre

invasive planter og dyr, så skal du være

velkommen til at kontakte Natur, Miljø

og Trafik her i kommunen.

Links til bekæmpelsesmetoder for

Kæmpe-bjørneklo:

www.odsherred.dk/page1656.

aspx?searchstring=bjørneklo

www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/

www.hededanmark.dk/page3872.

aspx?action=search&


fortidsminder

I Odsherred Kommune har vi over 400

fortidsminder. Langt de fleste er de

mange gravhøje fra sten- og bronzealderen,

som står så markant mange

steder i vores smukke natur og vidner

om, at Odsherred altid har været et

sted, hvor mennesker gerne ville bo.

Fortidsminder skal plejes og passes, for

gør vi ikke det, forsvinder de. Et fortidsminde

der er væk, kommer aldrig

igen, og vi har derved mistet en del af

vores fortid og muligheden for at lære

af den.

Der er navnlig 3 ting, som har interesse,

når vi taler om at værne om

fortidsminderne:

• Tilsyn med, at fortidsminderne ikke

beskadiges ved pløjning eller på

anden måde

• Tilsyn med, at beskyttelseslinjer

omkring fortidsminderne overholdes

• Pleje af fortidsminder

Tilsyn med fortidsminderne har

Kulturstyrelsen ansvar for. Man har

uddelegeret ansvaret til en række af

landets kulturhistoriske museer, og her

i Odsherred er det Odsherreds Kulturhistoriske

Museum, info@odsmus.dk,

der har opgaven. Ved regelmæssige

tilsyn overvåger museet, at museumslovens

bestemmelser overholdes, bl.a.

at der ikke pløjes for nær gravhøjene

(2meter-bræmme). Hvis man som

privatperson konstaterer dette, er man

velkommen til at rette henvendelse til

museet eller til kommunen, der så vil

se på sagen og om nødvendigt foretage

indberetning af forholdet. Det kan i

øvrigt koste dyrt ikke at overholde

reglerne, da landmanden kan risikere,

at der trækkes i landbrugsstøtten.

fortidsminder

PLEJE Af foRTIDsmINDER

Pleje af fortidsminder har flere formål.

For det første indeholder fortidsminderne

en bank af viden om vores fortid,

navnlig den del, hvor der ikke findes

skriftlige kilder. Arkæologer og videnskabsfolk

bliver stadig dygtigere, og

kan få mere og mere viden frem fra

fortidsminderne, når de undersøges

videnskabeligt.

Fredningen af fortidsminderne betyder

imidlertid også, at der kun sjældent

gives tilladelse til arkæologiske undersøgelser.

Dette skyldes, at der kun er et

begrænset antal fortidsminder tilbage,

for nogen typers vedkommende endog

meget få.

For det andet indgår fortidsminderne i

landskabet og giver det karakter. Dette

var et væsentligt argument ved den

oprindelige fredning (i 1937), og det

gælder stadig.

Et tredje væsentligt argument for

plejen er offentlighedens adgang

til fortidsminderne. Oplevelsen af

fortidsmindet - på det rigtige sted og

med en god formidling af viden om

monumentets funktion i dets samtid -

er for mange besøgende en langt større

oplevelse end at læse om det i en bog

eller se det i TV.

Odsherred Kommune har pligt til at

pleje de fortidsminder, der ligger på

kommunens egen ejendom og vi kan

pleje fortidsminder på privat grund. I

praksis plejer kommunen i dag godt 60

fortidsminder, heraf langt de fleste i

samarbejde med private lodsejere. De

fortidsminder, der plejes, er udvalgt ud

37


fortidsminder

38

fra forskellige kriterier om arkæologisk

interesse og placering i landskabet. Da

midlerne til pleje ikke er ubegrænsede,

må der nødvendigvis ske en prioritering

af plejeindsatsen, men vi prøver hvert

år at inddrage nogle få nye fortidsminder

under pleje.

Kommunen arbejder samtidig aktivt

med at forbedre adgangen til, og

skiltningen ved fortidsminderne. Vi

håber gennem denne indsats at kunne

præsentere publikum for opdateret

skiltning og vejvisning til de fleste af

de fortidsminder, der er under kommunal

pleje. Endelig arbejdes der i

samarbejde med bl.a. Odsherred Turistbureau

på at forbedre formidlingen

af fortidsminderne til vore borgere,

såvel de fastboende som fritidshusejere

og turister. Kommunen har desuden

iværksat projekt ”adopter en gravhøj”

i 2012.


Vandforsyning

I Odsherred Kommune varetages

forsyningen med drikkevand af ca. 30

fællesvandværker. Omkring 400 ejendomme

har dog egen drikkevandsforsyning.

Kommunen fører tilsyn med, at

vandkvaliteten opfylder de lovbundne

krav.

I tilfælde af forsyningssvigt eller andre

problemer rettes der i første række

henvendelse til det vandværk, som

ejendommen er tilsluttet. Oplysninger

om vandkvalitet, tilslutning, takster og

vedtægter mv. kan du ligeledes få hos

dit eget vandværk.

Du kan fi nde dit vandværk ved at gå

ind på kommunens kortside http://

netkort.odsherred.dk/ og klikke af i

”forsyning” => ”vandforsyning”, som

også indeholder kontaktnumre til vandværket.

mARKVANDING oG

ANDET ERhVERV

Kommunen er også myndighed både

med hensyn til tilladelser og tilsyn med

markvandingsanlæg og andet erhverv.

Ansøgning om tilladelser sendes til

kommunens Natur, Miljø og Trafi k

afdeling.

sLØJfNING Af bRØNDE

oG boRINGER

Brønde og boringer virker som åbne

sår ned til grundvandsmagasinerne og

skal derfor være forsvarligt indrettede,

så forurening undgås. Kommunen

kan forlange at ubenyttede brønde og

boringer sløjfes. Brønde og boringer

skal sløjfes når ejendommen tilsluttes

vandværk.

Vandforsyning

Omkostningerne til sløjfning af brønde

og boringer afholdes af lodsejeren,

og må kun foretages af en autoriseret

brøndborer efter forudgående anmeldelse

til kommunen. En liste med

autoriserede brøndborere fi ndes på

hjemmesiden: http://www.geus.dk/

departments/geol-info-data-centre/

borefi rm_a_bevis-dk.htm. Husk at underrette

kommunens BBR-register, når

din brønd eller boring er blevet sløjfet.

39


Gadebelysning / snerydning og glatførebekæmpelse / Påkørte dyr /

Giv os et praj i Natur, Miljø og Trafik / Gravetilladelse

40

Gadebelysning Påkørte dyr

DRIfT oG VEDLIGEhoLDELsE

Al drift og vedligeholdelse af gadebelysningen

i Odsherred Kommune

forestås af SEAS-NVE.

Service A/S SEAS-NVE

Hovedgaden 36

4520 Svinninge

70 29 29 00

seas-nve@seas-nve.dk

www.seas-nve.dk

fEJLmELDING

Fejlmelding af vejbelysning skal ske

online på: http://www.seas-nve.dk/

offentlige/Energi/udelys/fejlmelding.aspx.

Du kan også fejlmelde i

dag timerne på SEAS-NVE's normale

kundeservicenummer på 70 29 29 29

eller hele døgnet på e-postadressen

seas-nve@seas-nve.dk.

snerydning og

glatførebekæmpelse

Regulativet for vintervedligeholdelse

i Odsherred Kommune indeholder de

nærmere regler for kommunens vintertjeneste

vedrørende snerydning og

glatførebekæmpelse, samt regler for

hvad du som grundejer er ansvarlig for.

Derudover findes der en vinterberedskabsplan

for perioden 1. november til

31. marts. Regulativet og beredskabsplanen

findes på www.odsherred.dk/

vinter.

riNG: 70108090

Finder du et dyr på de kommunale veje

i Odsherred Kommune, der efter at

være blevet påkørt er såret eller afgået

ved døden, skal du kontakte Dansk

Autohjælp. Ordningen dækker ikke på

private fællesveje og private grunde.

Giv os et praj i

Natur, Miljø og Trafik

Vi er glade for konkrete henvendelser

fra borgere, som gør os opmærksom

på noget, der bør udbedres på de

kommunale veje. Benyt derfor

www.odsherred.dk/praj.

Gravetilladelse

Ved enhver opgravning på offentlige

veje, stier, torve m.m. og på private

fællesveje skal der indhentes en

gravetilladelse. Gravetilladelsen skal

altid søges af ledningsejeren og man

skal benytte selvbetjeningsmulighed på

www.odsherred.dk.


yggeri

Du skal kontakte Ejendom og Byggeri,

når du f.eks. vil søge om tilladelse til

et nyt sommerhus eller en tilbygning til

dit enfamiliehus.

Vi vil anbefale, at du kontakter os via

en mail til byggesag@odsherred.dk.

Så vil du fra vores byggesagsteam få

svar på alle spørgsmål om Bygnings- og

Boligregistret (BBR), byggeri eller din

egen byggesag.

hVoRNÅR sKAL Du sØGE

om byGGETILLADELsE?

Ved opførelse af enfamiliehuse og

sommerhuse eller tilbygninger hertil,

gæstehuse eller udestuer skal du altid

søge om byggetilladelse. Du skal måske

også søge om tilladelse til at opføre

garager, carporte, overdækninger og

udhuse. Du kan finde reglerne for,

hvornår der skal søges om tilladelse til

at bygge på http://www.bygningsreglementet.dk/.

hVoRfoR sKAL DER sØGEs

om byGGETILLADELsE?

Der skal søges om byggetilladelse,

fordi kommunen skal undersøge, om

bestemmelserne i Bygningsreglement

2010 (BR10) for denne type byggeri er

overholdt. Desuden skal kommunen

bl.a. tjekke om eventuelle lokalplaner,

deklarationer og naturbeskyttelsesloven

overholdes.

hVoRDAN sKAL DER sØGEs

om byGGETILLADELsE?

• Ansøgningen skal være skriftlig. Den

byggesagsgebyrer

byggeri / byggesagsgebyrer

skal enten sendes på mail til kommune@odsherred.dk,

byggesag@

odsherred.dk, med post til Odsherred

Kommune, Ejendom og Byggeri,

Nyvej 22, 4573 Højby eller afleveres

til Ejendom og Byggeri, Rådhusvej

75, Fårevejle eller

• Ansøgningen skal indeholde oplysninger

om adresse, matrikelnummer

samt dateres og underskrives af ejer.

Husk også at oplyse din mailadresse.

Ansøgningsskema kan hentes på kommunens

hjemmeside www.odsherred.

dk under menupunktet ”ONLINE SELV-

BETJENING”.

hVILKET mATERIALE sKAL

sENDEs ELLER VEDLæGGEs?

• Ansøgningen med tydelig angivelse af

hvem der søger og hvor der søges

• Situationsplan

• Plantegning

• Materialebeskrivelse, udvendige

materialer og evt. udvendige farver

• Facadetegninger

• Kloakplan

• Kopi af deklarationer som er tinglyst

på ejendommen (rekvireres hos

Tinglysningsretten i Hobro, tlf. 99 68

58 00 eller www.tinglysning.dk).

Alle tegninger skal være målsatte og

udføres i målestoksforhold samt påføres

adresse og matrikelnummer.

Reglerne om afstanden til skel, højder,

energiforhold, konstruktioner mm. kan

du finde i BR10, http://www.bygningsreglementet.dk/.

De gældende byggesagsgebyrer kan ses

på kommunens hjemmeside

www.odsherred.dk

41


R (bygnings- og boligregistret)

42

bbR (bygnings- og boligregistret)

Alle kommuner skal føre et Bygnings-

og Boligregister (BBR), som viser faktiske,

fysiske bygnings- og boligforhold i

kommunen, jf. Lovbekendtgørelse nr.

160 af 08/02/2010.

oPLysNINGsPLIGT

Der er din pligt som ejer at afgive oplysninger

til BBR, jf. Bekendtgørelse nr.

1010 af 24/10/2012. Hvis du undlader

at meddele oplysninger til registret

eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed

afgiver urigtige oplysninger, kan

dette straffes med bøde jf. samme

bekendtgørelse § 25.

Ejere af ejendomme, bygninger og

tekniske anlæg m.v. skal meddele kommunen

de oplysninger, som er af betydning

for drift og ajourføring af BBR.

Se hvilke BBR-data du skal indberette

til kommunen (Ejendom og Byggeri) på

www.bbr.dk.

Oplysningspligten kan også omfatte

oplysninger, der ikke skal indgå i den

kommunale byggesagsbehandling.

Som eksempel herpå er:

• ny tagbeklædning

• ændring i varmeinstallationer

• supplerende varme i form af brændeovn,

pejs eller andet

• udhuse/carporte/garager, der ikke

kræver anmeldelse

• solceller/solfangere, der ikke

kræver tilladelse. Se oplysninger

på kommunens hjemmeside

www.odsherred.dk.

Endvidere pålægges ejer at dokumentere

rigtigheden af de oplysninger,

der meddeles kommunen til brug for

registreringen i BBR, jf. Bekendtgørelse

nr. 1010 af 24/10/2012, kapitel 3.

Ændringer, som ikke kræver anmeldelse

eller byggetilladelse, skal derfor

meddeles til kommunen (Ejendom og

Byggeri) på ejers initiativ.

bbR-mEDDELELsE

Samtlige ejere får ved afslutning af en

byggesag og ved ejerskifte en BBRmeddelelse

med oplysning om registrets

indhold.

Registreringen i bbR skal

beskrive de faktiske forhold

om ejendommen. Dette er dog

ikke et bevis for, at gældende

love og bestemmelser er overholdt,

jf. bekendtgørelse nr.

1010 af 24/10/2012 § 23.

fEJL I bbR-mEDDELELsEN

Hvis der er fejl i BBR-meddelelsen,

skal du meddele dette til BBR-myndigheden.

Rettelsen skal fremsendes

skriftligt, eventuelt på en kopi af

BBR-meddelelsen, som du sender pr.

mail til byggesag@odsherred.dk. eller

til Odsherred Kommune, Ejendom og

Byggeri, Nyvej 22, 4573 Højby. Mindre

rettelser kan foretages telefonisk. Når

registerføreren har kontrolleret oplysningerne

evt. ved gennemgang af arkivmateriale,

vil rettelsen blive foretaget

i BBR-registeret, og du vil modtage en

ny BBR-meddelelse.

Du kan i øvrigt se alle BBR-meddelelser

på www.ois.dk (Den offentlige informationsserver).


skorstensfejere

Al henvendelse vedrørende skorstensfejning

skal ske direkte til skorstensfejeren.

I tidligere Dragsholm Kommune og Vig

Sogn i tidligere Trundholm kommune:

Jørgen Gustavsen

Industrivænget 7

4540 Fårevejle

Tlf. 59 62 00 42

I tidligere Nykøbing-Rørvig Kommune

og tidligere Trundholm Kommune

(minus vig Sogn):

Svend Åge Madsen

Fasanalle 27

4500 Nykøbing Sj.

Tlf. 5991 0877

Mobiltelefon 24 47 81 77

e-mail: fejermadsen@nyka.dk

skorstensfejere

Du vil fra foråret kunne finde priser og

en oversigt over hvornår skorstene i

sommerhusområderne kan forventes

at blive fejet på vores hjemmeside

www.odsherred.dk.

43


ODSHERRED KOMMUNE

Post: Nyvej 22 I 4573 Højby

Fremmøde: Rådhusvej 75 I 4540 Fårevejle

Telefon 59 66 66 66

åbningstider: Telefontider:

Mandag-onsdag 10.00-14.00 Mandag-torsdag 10.00-14.00

Torsdag 15.00-17.30 Fredag 10.00-12.00

Fredag 10.00-12.00

www.odsherred.dk I kommune@odsherred.dk

Januar 2013 I Oplag: 40.000 I Kailow Tryk, Rødovre

co2-neutral produktion

C O 2-udledningen ved produktionen af

denne opgave er neutraliseret ved at

støtte klimaprojekter, der resulterer i

en tilsvarende CO2-reduktion.

PDF: www.odsherred.dk/denlillegroenne

Vi har svanemærkelicens hvilket

fortæller at vi viser ansvar for

miljøet og ikke går på kompromis

med kvaliteten.

More magazines by this user
Similar magazines