Sport2Go Aalborg

sport2go.dk

Sport2Go Aalborg

Sport2Go Aalborg


Hør om

Hvad er Sport2Go?

Hvad kan konceptet?

Hvordan planlægges og organiseres det?

Sport2Go i frem;den?

-­‐

set i forhold ;l Aalborg modellen


Hvad er Sport2Go?


Mo;vet bag Sport2Go

Det velkendte medlemsfald i foreningslivet i teenageårene.

Danskernes sports-­‐ og mo;onsvaner 2007-­‐ IdræFens

Analyseins;tut:

”En 12-­‐årig tænker som en voksen i forhold 7l valg af

idrætsak7viteter”

”fleksibilitet og alsidighed i idræts7lbuddene”

Lysten ;l at udfordre og udvikle en idrætsverden der oLe er

præget af sæsonbegreber og årskon;ngenter,

aldersopdelinger, faste trænings;der og – indhold og

færdighedstænkning.


Formålet med Sport2Go

Få flere unge ;l at bevæge sig mere og varigt.

Skabe et ;lbud der ;lgodeser de unges behov for fleksibilitet.

Flere unge kommer i kontakt med idrætsforeningerne.

Nedbryde barrierer for ikke -­‐ idrætsak;ve unge, så de kommer i gang med idræt.


Indhold

Til unge i alderen 12-­‐25 år

2 x 12 uger om året

250 kroner for 12 uger.

20-­‐30 forskellige ak;viteter om ugen

Ingen ;lmelding – kun SMS billeFer ;l hver ak;vitet

Der kan deltages i ALLE ak;viteter

Centralt i Aalborg og Nørresundby


Ak;viteter

Periode

3

Fitness 15+ og holdtræning (fx Zumba,

Pilates, Yoga, Bike Fit Energy), Boksning,

Power Energy, Aqua FighEng, Fægtning,

Tennis 16+, Tennis 12+, Basket, Klatring,

Qianball, Spring, Svøm Begynder, Ridning,

Kickboxing 12+, Kickboxing 16+, Ballroom

Fitness, Svøm 100, Badminton, Karate,

Bowling, Futsal, Aqua Zumba, Svøm for

piger/kvinder, Skateboarding, Squash,

Selvforsvar


Eksempel på Sport2Go dag

Dag Tidspunkt AkEvitet

Torsdag

Kl. 06.00-21.00

Kl. 15.30-16.30

Kl. 16.00-17.00

Kl. 16.00-17.00

Kl. 16.00-17.00

Kl. 17.00-18.00

Kl. 18.00-18.45

Kl. 18.45-19.30

Kl. 19.30-20.30

Fitness og Holdtræning

Selvforsvar

Badminton

Karate

Bowling

Futsal

Svøm begynder

Aqua Zumba

Svøm for Piger/Kvinder


Hvad kan konceptet?

30 foreningsbaserede ak;viteter og 12 ak;viteter af private

udbydere – om ugen.

Parterne har alle forskellige kvaliteter og styrker og det skaber

mærkbar synergi mellem alle aktørerne.

Tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov og kan rumme

store forskelligheder


Erfaringerne gør os bedre

1. periode:

305 medlemmer

ca. 200 facebook brugere

2. periode:

500 medlemmer

512 facebook brugere

1. måned på website: 4383 besøg og 5674 sidevisninger

3. periode:

714 medlemmer

1603 facebook brugere

1. måned på website: 7758 besøg og 491582 sidevisninger

30 ugentlige foreningsbaserede aktiviteter

12 ugentlige aktiviteter af private aktører


Hvem ;ltrækkes

415 piger 250 drenge

63 drenge i

folkeskolealderen

137 piger i

folkeskolealderen

96 drenge på

ungdomsuddannelserne

166 piger på

ungdomsuddannelserne

49 ins;tu;oner eller

ikke angivet køn

69 drenge på

videregående

uddannelser

67 piger på

videregående

uddannelser

(De resterende har

enten oplyst forkert

fødselsdato eller er

ins;tu;oner)


Hvordan planlægges og organiseres

Sport2Go?


Planlægningens elementer

Målsætning, projektbeskrivelse, budget,

Interessentanalyse, evt. risikoanalyse

Fokusgruppeinterviews og bearbejdning af data

Markedsføringsplan

Opbygning af hjemmeside / facebookside

Planlægning af ak;vitetsudbud


Periodeforløb

Januar

Evaluering

Ak;vitets-­‐

aLaler

Materiale

klargøres

Booking af

skolebesøg

Februar

Ak;vitets-­‐program

Skolebesøg

Annoncering

Kontakt ;l øvrige

samarbejdspartnere

Marts

Periode-­‐opstart:

14 dage m.

Administra;on &

kommunika;on

Ak;vitets-­‐besøg

April

Udvikling &

kommunika;on

Maj

Ak;vitets-­‐

besøg &

samtale med

instruktører

Booking af

skolebesøg

for august


Økonomi / budget

Samlet projektsum 1.862.000 kr.

UdgiYer:

Aalborg Kommune og DGI KUM/Nordea

Ak;viteter 86.500 930.500

Projektledelse 675.000

Diverse 170.000

I alt 931.500 930.500

Finansiering

Aalborg Kommune og DGI KUM/Nordea

År 2010 400.000 337.000

År 2011 531.500 593.500

I alt 931.500 930.500


Økonomi / budget

UdgiLerne for en ak;vitetsperiode fordeler sig typisk således:

Uddannelse 5.000

Foreningshonorar m.v. 115.000

Lokaliteter 70.000

Markedsføring 40.000

Logis;k 20.000

____________________

Indtægter ved 900 medlemmer

250.000

510.000 per år

Styk pris på 275 kr. 247.500


Sport2Go i frem;den?

Aalborg Kommune besluFede ul;mo 2011, at Sport2Go

skal fortsæFe i Aalborg.

Aalborg Kommunes/Sport2Gos samarbejdspartnere i

frem;den er: Nordea-­‐fonden, SIFA, DGI Nordjylland

Aalborg Senior Sport evt. flere

Fra 2012 anvendes konceptet på en model for seniorer og

en model for landdistrikterne.

Forhåbentlig vil Sport2Go på sigt være et koncept brugt

og drevet af foreningerne.


Spørgsmål?

Sanne Fremlev

sf-­‐kultur@aalborg.dk

99314168


Erfaringer med Sport2Go

Hvad har vi så bedrevet med Sport2Go i løbet af

3 ak;vitetsperioder?

➡ Det vil Kirsten Brusgaard nu fortælle alt om

More magazines by this user
Similar magazines