Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Pro ...

eva.dk

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Pro ...

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Pro-

fessionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Akkreditering af eksisterende udbudssted

Indstilling til Akkrediteringsrådet

April 2013

Sagsnummer: 2012-536

DANMARKS

EVALUERINGSINSTITUT


Uddannelsen til professionsbachelor

som pædagog ved Professionshøjsko-

len University College Syddanmark i

Esbjerg

© 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Citat med kildeangivelse er tilladt

Publikationer er kun udgivet i elektronisk

form på: www.eva.dk


Indhold

1 Indstilling 4

2 Indledning 6

3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 10

4 Vurdering af de enkelte kriterier 14


1 Indstilling

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført

en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Syddanmarks udbud af uddannelsen

til professionsbachelor som pædagog i Esbjerg.

EVA indstiller udbudsstedet til:

Positiv akkreditering

EVA’s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier for relevans og

kvalitet er opfyldt. (Se en kort oversigt over kriteriernes vurdering nedenfor. Den detaljerede vurdering

af de enkelte kriterier findes i kapitel 4). Indstillingen bygger desuden på en vurdering af

antallet af problemer og deres karakter, om problemerne er forbundne, og i hvilken grad institutionen

har iværksat tiltag med henblik på at løse problemerne.

Ekspertpanelet og EVA vurderer, at Professionshøjskolen University College Syddanmarks udbud

af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog i Esbjerg lever op til samtlige kriterier for

relevans og kvalitet og ønsker at fremhæve følgende: Uddannelsens videngrundlag, som er baseret

på en tæt tilknytning til professionen, og som er udviklingsbaseret i relation til profession og

relevant forskning, er dækkende i forhold til uddannelsens opgave og formål. Ekspertpanelet

bemærker, at underviserne har et højt aktivitetsniveau og deltager i mange konferencer, seminarer,

faglige netværk og udviklingsprojekter. Udbudsstedets undervisergruppe er velkvalificeret, og

udbudsstedets ledelse sikrer undervisningens og uddannelsens kvalitet ved at prioritere løbende

kompetenceudvikling og ajourføring af undervisergruppen. Udbudsstedet sikrer på en hensigtsmæssig

måde, at praktikken anvendes til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, og ekspertpanelet

bemærker, at samspillet mellem den praktiske og teoretiske del fremstår meningsfuld

for de studerende. Ekspertpanelet fremhæver det i øvrigt som positivt, at udbuddet gør en

særlig indsats for at øge internationaliseringen, bl.a. ved at udbyde undervisning på engelsk og

tilbyde særlige forløb, der skaber kulturmøder mellem udbuddets egne studerende og udenlandske

studerende på udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets dimittender har tilfredsstillende

beskæftigelsestal, og at de i tilfredsstillende grad når målene for læringsudbytte. Alt

i alt vurderer ekspertpanelet, at udbudsstedet tilrettelægger og gennemfører undervisning af høj

kvalitet på en måde, som sikrer, at udbuddets studerende når læringsmålene.

Ekspertpanelets vurdering af de enkelte kriterier ser i oversigtsform sådan ud:

Opfyldte kriterier

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet opfylder kriterierne om:

• Beskæftigelse (kriterium 1)

• Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2)

• Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3)

• Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4)

• Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5)

• Læringsudbytte (kriterium 6)

• Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

4


• Undervisere (kriterium 8)

• Praktik (kriterium 9)

• Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10)

• Faciliteter og ressourcer (kriterium 11)

• Internationalisering (kriterium 12)

• Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13)

• Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14)

• Gennemførelse (kriterium 15)

• Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16)

• Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17).

Mere information

Ekspertpanelets vurderinger af, om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4.

I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige

vurderingsproces.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

5


2 Indledning

Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA’s) akkrediteringsvurdering

af Professionshøjskolen University College Syddanmarks eksisterende udbud af uddannelsen

til professionsbachelor som pædagog i Esbjerg.

Rapportens formål i akkrediteringsprocessen

Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering,

betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette

afsnit, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette.

Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren

træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en

institutions udbud af en uddannelse uden binding til geografiske steder, men under forudsætning

af, at alle de steder, institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af

Akkrediteringsrådet.

Den faglige vurdering

En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af, om et udbudssted lever op til foruddefinerede

kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier

for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse.

EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet.

Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder

(se afsnittet om organisering nedenfor).

Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale.

Det består dels af professionshøjskolens skriftlige redegørelse og bilag og dels af

de oplysninger, som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet.

I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier

fastsat en vejledende grænseværdi for, hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af pædagoguddannelsen.

De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale, der er opgjort ens

på alle udbudsstederne. Der gælder samme vejledende grænseværdier for alle steder, hvor uddannelsen

udbydes.

Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen

haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold, som institutionen mener har indflydelse

på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er den indgået i

ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen

af det enkelte kriterium i kapitel 4.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

6


Mål for læringsudbytte

Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte, som aktuelt

gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om

uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 616 af 01/06/2012.

Organisering

Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har:

• Fagspecifik viden og erfaring

• Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring

• Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv

• Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder.

Se www.eva.dk for en uddybning af de krav, EVA stiller til eksperternes kompetencer.

Medlemmerne af ekspertpanelet er:

• Bennyé D. Austring, cand.mag. i dansk og teatervidenskab. Projektleder i afdelingen Forskning

og Innovation, University College Sjælland, leder af Forum for Kreativitet, Æstetik og Læring

samme sted og konsulent i Børnekulturens Netværks følgegruppe vedrørende daginstitutionsområdet.

Tidligere underviser i dansk, kommunikation og kultur og udtryk, musik og drama

på flere af pædagoguddannelserne på University College Sjælland. Censor på pædagoguddannelsen

og pædagogisk diplomuddannelse. Erfaring fra adskillige udviklingsprojekter om

æstetiske læringsprocesser og e-learning på pædagoguddannelsen. Forfatter til en række

publikationer inden for disse områder.

• Monica Hansen Orwehag, ph.d. i pædagogik, fil. kand. i engelsk, litteraturhistorie og nordiske

sprog, fritidspædagog. Universitetslektor i pædagogik ved Högskolan Väst. Tidligere uddannelsesleder

på læreruddannelsen på Högskolan Väst; har bl.a. bidraget til implementeringen

af en ny lærer- og pædagoguddannelse i Sverige, og tidligere underviser. Erfaring fra en række

forskningsprojekter med fokus på læring. Medlem af det internationale forskningsnetværk

Pedagogy, Education and Praxis samt det nationale og nordiske netværk for fritidspædagogik.

Forfatter til en lang række publikationer om pædagogik og læring.

• Kathrine Bødker Tegllund, studerende ved Pædagoguddannelsen Frøbel, Professionshøjskoen

UCC, linjefaget sundhed, krop og bevægelse. Aktiv i de studerendes råd på Pædagoguddannelsen

Frøbel, lokalafdelingsmedlem af og faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning.

Tidligere medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Pædagogstuderendes

Landssammenslutning .

• Jette Joan Runchel, cand.phil. i dansk, diplomuddannelse i ulandskundskab, Master of Public

Policy. Kommunaldirektør i Albertslund Kommune. Tidligere børne- og ungedirektør i Albertslund

Kommune med ansvar for skole, dagtilbud og handicap- og socialområdet, tidligere børne-

og ungechef i Køge Kommune og tidligere børne- og kulturdirektør i Frederiksværk

Kommune. Erfaring med koordinering af indsatsen for børn og unge.

Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters

habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt.

Evalueringskonsulent Jon Alix Olsen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen.

Specialkonsulent Christel Sølvhjelm har haft det overordnede projektansvar,

bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA’s øvrige akkrediteringsvurderinger

af eksisterende uddannelsesudbud.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

7


Metode og proces

Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og

på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse.

Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor:

• Selvevaluering (redegørelse og bilag)

• Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel

• Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA

• Offentliggørelse af en rapport.

EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe

et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på

baggrund af.

Processen er forløbet sådan:

• Institutionen har været inviteret til EVA’s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven.

• Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA’s skriftlige

vejledning fra april 2012, som findes på www.eva.dk.

• Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende

oplysninger ved tvivlsspørgsmål.

• Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet.

• EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger.

Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet.

• Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i

øvrigt kommentere akkrediteringen.

• EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort

rapporten på www.eva.dk.

Det siger bekendtgørelsen

I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser

og professionsbacheloruddannelser mv. står der:

§ 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte

udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af

de kriterier, der fremgår af bilag 3.

§ 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets

afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår

et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering.

Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel

vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er

opfyldt.

Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne

ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet

set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder,

jf. § 15, stk. 1.

§ 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og

træffer afgørelse om akkreditering efter § 1.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

8


§ 13. Grundlaget for rådets afgørelse efter § 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter

kapitel 3.

§ 14. Rådet kvalitetssikrer EVA’s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder

særligt med hensyn til:

1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af

uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og

2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans

og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

9


3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet

Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet

Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens

redegørelse.

Adresse

Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse:

Pædagoguddannelsen i Esbjerg

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Studiets struktur

Pædagoguddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse på 210 ECTS-point. Praktikken

er en væsentlig del af uddannelsen med 64 ECTS-point fordelt på 3 praktikker: 1. praktik af

12 ugers varighed på 1. semester, 2. praktik på et ½ år på 3. semester og 3. praktik på et ½ år

på 6. semester. Uddannelsen har 74 ugers teoriundervisning, hvor de studerende i gennemsnit

modtager 18,82 konfrontationstimer pr. uge. 58 uger er med praktik, og 22 uger med eksamen

(inkl. de 10 uger med bachelorprojekt). Uddannelsen udgøres af teoretiske uddannelseselementer

på 136 ECTS-point og praktik på 74 ECTS-point. Uddannelsen er bygget op efter følgende model:

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

10


Uddannelsens opbygning

Placering af fag på årgange.

Fordeling af timer

Praktik (47 dage + 5 studiedage)

1. sem. og 3. og 6. semester

1. år

1. og 2.

semester

14 ECTSpoint

2. år

3. og 4.

semester

30 ECTSpoint

3. år

5. og 6.

semester

30

ECTSpoint

4. år

7.

semester

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

ECTSpoint

74 (15)

Pædagogik

Afsluttes på 7. semester

x x x x 43 (10)

Individ, institution og samfund

Afsluttes på 4. semester

x x 18

Dansk, kultur og kommunikation

Afsluttes på 5. semester

x x x X 28

Sundhed, krop og bevægelse

Afsluttes på 7. semester

x x x x 30 (5)

Udtryk, musik og drama x x x X 30 (5)

Værksted, natur og teknik x x x x 30 (5)

Specialisering x X 5 (35)

Det tværprofessionelle element x x x (8)

Bachelorprojektet x 12

Udviklingsarbejde x

Hygiejnekursus

Udbydes

mindst

en gang

pr. semester

Seksualitetskursus

Udbydes

mindst

en gang

pr. semester

Dimissionsprojekt x

Førstehjælp x

De centrale fagområder

Som uddannelsen er organiseret på udbuddet i Esbjerg, har de studerende tre obligatoriske fag:

pædagogik, dansk, kultur og kommunikation (dkk), individ, institution og samfund (iis) og et linjefag,

hvor de kan vælge imellem udtryk, musik og drama (umd), sundhed, krop og bevægelse

(skb) eller værksted, natur og teknik (vnt). Linjefaget vælger den studerende inden for de første 3

uger på første år efter en kort introduktion af alle tre linjefag. Placering af første praktik allerede

efter 11 uger sker med ønske om, at alle studerende hurtigt får et vist kendskab til den professionspraksis,

de er ved at uddanne sig til. Ud over de ovennævnte elementer skal den studerende

endvidere beskæftige sig med det tværprofessionelle element, udviklingsarbejde, førstehjælp, hygiejnekursus,

seksualitetskursus, dimissionsprojekt og bachelorprojekt.

Alle uddannelsens fag er beskrevet med mål og CKF’er i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

som pædagog (Bek. nr. 122 af 27/9/2010) i udbuddets studieordning, i studiehåndbogen

samt i eksamenshåndbogen.

Progressionen i den pædagogstuderendes tilegnelse af pædagogkompetencer findes i arbejdet

med fagene, praktikken, det pædagogiske element, det tværprofessionelle element og i arbejdet

med professionsbachelorprojektet gennem hele uddannelsesforløbet. Målet er, at den studerende

gennem uddannelsen opbygger kompetencer til stadig mere selvstændigt at arbejde med mål,

11


dokumentation og evaluering af egen læring, så den pædagogfaglige udvikling sikres, og så den

studerende lærer at arbejde med opgaver af stigende omfang og kompleksitet. Målet er at skabe

de bedst mulige rammer for de studerendes læring og tilegnelse af kompetencer, hvilket giver

dem de bedste forudsætninger for at varetage arbejdet som pædagog. De studerende arbejder

med oplæg til bachelorprojektet, portfolier i alle fag og udfærdiger praktikdokumenter i alle

praktikker.

Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet

Antal indskrevne studerende aktuelt: 653

Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år

Dato og årstal Antal optagne studerende

1/2 2010 53

1/9 2010 105

1/2 2011 76

1/9 2011 138

1/2 2012 90

1/9 2012 140

Antal undervisere og årsværk

Antal undervisere 34

Antal årsværk 34

De centrale praktiksteder

Studerende fra udbuddet kommer fortrinsvis i praktik i institutioner i Esbjerg, Varde, Billund og

Vejen Kommune samt i Region Syddanmarks institutioner. De typiske praktikpladser er i følgende

institutionstyper:

• Dagtilbud – herunder vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, sfo’er og klubber

• Skole-, dag- og døgntilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser

• Dagtilbud med basisgrupper og støttetilbud for børn med sociale problemer

• Skole- og behandlingstilbud for børn og unge med sociale problemer

• Døgntilbud for børn og unge med sociale problemer

• Bosteder, arbejdstilbud og dagcentre for voksne med funktionsnedsættelser

• Bocentre og aktivitetstilbud indenfor socialpsykiatrien

• Bosteder, ambulatorier, rådgivningscentre og dagcentre for voksne med misbrug og andre sociale

problemer

• Opsøgende projekter for hjemløse

• Børnehaveklasser

• Asylcentre

• Sikrede afdelinger for unge med dom til anbringelse

• Krisecentre og familieinstitutioner.

Pædagoguddannelsen har i forbindelse med midler fra globaliseringspuljen indgået specielle

praktikaftaler i 2011 og 2012. Disse praktikpladser retter sig mod folkeskolen, sfo’er og specialiserede

kommunale projekter.

Øvrige oplysninger

For at sikre sammenhæng og progression i uddannelsen har underviserne i hovedfaget pædagogik

en pædagoguddannelse suppleret med en master- eller kandidatuddannelse. Det er samtidig

den underviser, den studerende har i pædagogik, som også har ansvaret for den studerendes tre

praktikker under uddannelsen. Samme underviser aflægger som minimum et besøg i alle tre

praktikker. I de øvrige fag er der tilsvarende en hovedunderviser, som har ansvaret for indhold,

kvalitet og kendskab til den studerende igennem hele uddannelsen. Som en helt speciel profil har

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

12


udbuddet i Esbjerg valgt, at underviseren i linjefag også besøger den studerende i den tredje

praktik. Her er formålet med besøget at støtte den studerendes udvikling af kompetencer i brugen

af linjefaget i det pædagogiske arbejde. Dette er beskrevet uddybende under kriterium 10.

Det tværprofessionelle samarbejde prioriteres højt, bl.a. fordi der på campus Esbjerg ligger 9 professionsuddannelser

på samme matrikel. På 4. semester er der indlagt et 5-ugers udviklingsarbejde

i samarbejde med aftagerinstitutioner. Det kan foregå enten her i landet eller i udlandet. Temaerne

for udviklingsarbejderne er bestemt af underviserne og er ofte knyttet til de projekter,

som de i forvejen er tilknyttet. Dette beskrives yderligere under kriterium 4. Esbjerg Børnehaveseminarium

startede i 1962. I 1971 kom uddannelsen til fritidspædagog. Disse to uddannelser

blev lagt sammen i 1986 under navnet Esbjerg Børnehave- og Fritidspædagogseminarium. I 1971

blev det også muligt at tage en socialpædagogisk uddannelse i Esbjerg på Esbjergseminariet. I

forbindelse med loven om uddannelse af pædagoger fra 1992 flyttede de tre uddannelser sammen

på den nuværende adresse Skolebakken 171, 6705 Esbjerg.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

13


4 Vurdering af de enkelte kriterier

Kriterium 1: Beskæftigelse

”Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i

videre uddannelse.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant

beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for

det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet konstaterer, at 2 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens

er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 11 %, som er fastsat i forbindelse med

denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse

gælder for alle udbud af uddannelsen.

Det skal bemærkes, at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans,

hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen.

Dokumentation:

Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra professionsbacheloruddannelsen til

pædagog er baseret på data fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik,

Uddannelsesstatistikkens Elevregister og Danmarks Statistiks Institutionsregister for Uddannelsesinstitutioner,

2010.

Bilag 1.00 Studieordning

Bilag 1.01 Studiehåndbog

Bilag 1.02 Eksamenshåndbog

Bilag 1.03 Oversigt over timernes fordeling på de 7 semestre.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

14


Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt

”Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere

og dimittender, som er dækkende for udbuddet, at denne viden anvendes til at understøtte

udbuddets fortsatte relevans.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har kontakt med en felt af aftagere, som er dækkende

for uddannelsen. Uddannelsen på udbudsstedet henvender sig til hele det pædagogiske felt, særligt

dagtilbud, klub og SFO samt plejehjemssektoren, dagplejesektoren og støttefunktioner på

gymnasier og videregående uddannelser samt i fængslerne.

Udbudsstedet holder primært kontakt til aftagerfeltet gennem uddannelsesudvalget og praktikudvalget.

Begge udvalg rummer en bred repræsentation af aftagerfeltet. Uddannelsesudvalget

består af repræsentanter fra den kommunale administration, de faglige forbund, de socialpsykiatriske

tilbud, den gymnasiale sektor, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V., Syddansk Universitet

samt repræsentanter for uddannelsesområdet, og praktikudvalget har medlemmer fra en

SFO, en institution for sindslidende og daginstitutionsområdet samt repræsentanter for studerende

og uddannelsesstedet. Studiechefen deltager i møderne, der har til formål at rådgive ledelsen

om uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans.

Udbudsstedet har ligeledes kontakt til aftagerfeltet gennem praktiksamarbejdet, bl.a. gennem

Uddannelsesforum/praktikforum Sønderjylland, hvor udbudsstedets ledelse er repræsenteret

sammen med repræsentanter for kommuner, regioner og faglige organisationer. Herudover opretholder

udbudsstedet kontakt til aftagerfeltet gennem kontakt til praktikinstitutionerne, bl.a. på

temadage, og udbudsstedet har indgået samarbejdsaftaler med institutioner i lokalområdet, bl.a.

Statsfængslet ved Sønder Omme. Af interviewet med underviserne under institutionsbesøget

fremgik det, at linjefagsunderviserne tager på institutionsbesøg inden for alle specialiseringerne

for på den måde at få mere viden om, hvordan praksis udvikler sig, og det fremhæver ekspertpanelet

som særligt positivt. Denne viden tilflyder udbudsstedets ledelse gennem videndeling på

fyraftensmøder, møder i uddannelsesudvalget og generel mødeaktivitet i hverdagen.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har kontakt med et felt af dimittender, der er dækkende

for uddannelsen.

Uddannelsesstedet gennemfører hvert halve år en dimittendundersøgelse i form af et elektronisk

spørgeskema. Derudover gennemfører uddannelsesstedet hvert år et dialogmøde med dimittenderne,

et halvt år efter at de er dimitteret. I det elektroniske spørgeskema spørges der til dimittendens

køn og alder, uddannelsesefterspørgslen, arbejdsmarkedet, efter- og videreuddannelse,

studiemiljø, studiefaciliteter og den studerendes generelle tilfredshed med uddannelsen.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

15


Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet gennem ovenstående aktiviteter indhenter viden, som

kan bruges til at sikre den fortsatte relevans af uddannelsen på udbudsstedet, og at ledelsen anvender

denne viden.

Kontakten med aftagerfeltet har bl.a. ført til, at udbudsstedet tilbyder alle studerende et sekstimers

kursus i seksualitet og et sekstimers kursus i hygiejne, der er obligatoriske for studerende

med linjefaget sundhed, krop og bevægelse, som udbydes hvert semester.

Dimittenderne har bl.a. peget på, at udbuddet har manglet fokus på udsatte børn og unge, hvilket

har ført til ændringer i indholdet af det tværprofessionelle element, ligesom der er planlagt en

fælles temadag for hele campus om emnet med foredrag og undervisning i lovstof etc.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag:

Bilag 2.01 Arbejdsområder for færdiguddannede pædagoger

Bilag 2.02 Udviklingsprojekt Sønder Omme fængsel

Bilag 2.03 Esbjerg dimittendundersøgelse 2012

Bilag 2.04 Pædagoguddannelsens dimittendundersøgelse 2012

Bilag 2.05 Vedtægt for professionshøjskolen University College Syddanmark

Bilag 2.06 Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen 2012

Bilag 2.07 Referat, uddannelsesudvalg

Bilag 2.08 Referat, uddannelsesudvalg

Bilag 2.09 Referat, uddannelsesudvalg 2011

Bilag 2.10 Medlemmer, praktikudvalget

Bilag 2.11 Referat, praktikudvalg

Bilag 2.12 Referat, praktikudvalg

Bilag 2.13 Referat, praktikudvalg

Bilag 2.14 3 Temadage

Bilag 2.15 Fyraftensmøde

Bilag 2.16 Vedrørende uddannelsesforum

Bilag 2.17 Notat vedrørende dimensionering

Bilag 2.18 Evalueringsmøde for dimittender

Bilag 2.19 Mødeindkaldelse til lokalt praktikkoordinator-forumsmøde

Bilag 2.20 Indbydelse til landskonference for praktikkoordinatorer

Bilag 2.21 Ny invitation, dimittendmøde

Bilag 2.22 Invitation, tidligere dimittender

Bilag 2.23 Dagsorden, uddannelsesudvalgsmøde september 2012

Bilag 2.24 Interviewguide

Bilag 2.25 Paneldiskussion - optagelse

Bilag 2.26 Dimittender, gruppearbejde

Bilag 2.27 Kursus i seksualitet

Bilag 2.28 Hygiejnekursus

Bilag 2.29 Kontakt til dimittender

Bilag 2.30 Fælles temadag

Bilag 2.31 Planlægningsdage

Bilag 2.32 Udviklingsarbejde Vejen kommune

Bilag 2.33 Aftale, Smørhullet

Bilag 4.04: Projektbeskrivelse – Styrkelse af samspillet mellem teori og praktik – for

slag til tema, perspektivering og organisering af praksisforskningspro

gram ved UC Syddanmark, Campus Esbjerg med overslag over ressource

forbrug.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

16


Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering

”Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder,

udbuddet retter sig mod.

Uddybning:

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de

relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er

tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde

og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med

eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i

netværk mv.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig relevant viden om

centrale tendenser inden for de beskæftigelsesområder, som uddannelsen er rettet mod.

Udbuddets undervisere får eksempelvis praksisviden fra professionen ved at deltage i forberedelse,

efterbehandling og evaluering af praktikken i samarbejde med praktiklærere og studerende

og ved at undervise personer fra praksisfeltet i forbindelse med efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Dette kan eksempelvis være på fx praktikvejlederuddannelsen. Underviserne

benytter også jævnligt gæsteforelæsere i undervisningen, ofte pædagoger med praksiserfaringer,

men også andre faggrupper, som har gennemført forsknings- og udviklingsarbejde inden

for praksisfeltet, og som giver undervisere og studerende ny viden om tendenser i professionen.

Udbudsstedet deltager i en række samarbejdsprojekter, der er med til at føre praksisviden fra

samtlige specialiseringsfelter ind i uddannelsen. Som eksempler kan nævnes et femugers udviklingsarbejde

i samarbejde med det sønderjyske museum Gram Lergrav, hvor de studerende udvikler

materiale til museet henvendt til forskellige målgrupper, projektet At være delagtig i sit eget

liv, der beskæftiger sig med udviklingshæmmedes delagtiggørelse i deres eget liv, og Giv drenge

fra Kvaglund en stemme, et udviklings- og praksisforskningsprojekt med henblik på udvikling af

den pædagogiske professionsuddannelse, samt Vejen-projektet, der undersøger, hvordan to børnehaver

arbejder med børns leg og bidrager med pædagogisk viden og pædagogiske metoder,

der kan fremme alle børns deltagelse i legefællesskaber. Erfaringerne fra disse projekter ledes til

udbudsstedet dels gennem undervisernes kontakt til projekterne, dels gennem de studerendes

inddragelse af projekterfaringerne i deres opgaver og efterfølgende diskussioner og videndeling i

undervisningen.

Udbuddets undervisere og studerende deltager desuden i en række andre temadage og konferencer,

som giver udbudsstedet relevant viden fra praksisfeltet. Som eksempler kan nævnes Udsatte

børn og familier – en tværprofessionel temadag med oplæg og debat og konferencen

Tværprofessionel i uddannelse og praksis, som handlede om, hvordan tværprofessionel uddannelse

og undervisning og tværprofessionelt samarbejde i praksis gøres attraktivt og virkningsfuldt.

Ekspertpanelet vurderer det positivt, at udbudsstedet inddrager de studerende direkte i kontakten

med aftagerfeltet sammen med underviserne, da uddannelsen derved bringes tættere på den

praktiske udøvelse af professionen.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

17


Endelig deltager udbuddets undervisere i en række interne, formelle møder, bl.a. planlægningsdage,

medarbejderforumsmøder og praktikkens studiedage, hvor underviserne deler viden fra

praksis på tværs af organisationen.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag:

Bilag 3.00 Vejledningen Praktikuddannelsen til professionsbachelor som pædagog

2012

Bilag 3.01 Praktikdokument januar 2012

Bilag 3.02 Praktikvejlederuddannelsen

Bilag 3.03 Udviklingsarbejde - Gram lergrav

Bilag 3.04 Udviklingsarbejde om udviklingshæmmedes delagtighed i eget liv

Bilag 3.05 Udviklingsprojekt Børnenes Kontor

Bilag 3.06 Videndeling, idræts- og sundhedsinstitutioner

Bilag 3.07 Udviklingsprojekt Kvaglund - at give drenge fra Kvaglund stemme

Bilag 3.08 Udviklingsprojekt Vold

Bilag 3.09 Kompetencehjulet, udviklingsprojekt

Bilag 3.10 Aftale med Lars Mortensen vedr. kompetencehjul

Bilag 3.11 Tværprofessionel i uddannelse og praksis

Bilag 3.12 Projektbeskrivelse Myrthuegård

Bilag 3.13 LUDU. Udviklingsprojekt

Bilag 3.14 Program for fakultetsdagene 11. - 12. marts 2010 UC Vest

Bilag 3.165 Udviklingsprojektbeskrivelse, pædagogik 2

Bilag 3.16 Medarbejderforumsmøde

Bilag 3.17 Studiedage - brev til studerende på 6. semester

Bilag 3.18 Folder Vold mod studerende i praktik

Bilag 3.19 Bidrag til udviklingen af den studerendes professionelle handlingskom-

petence

Bilag 3.20 Forskønnelse af stygge steder

Bilag 3.21 Land Art.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

18


Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession

”Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant

for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater

fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som

kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og

udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for

og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere løbende tilegner sig relevant viden fra forsøgs-

og udviklingsarbejde, som er dækkende for de beskæftigelsesområder, som udbudsstedet

retter sig mod.

Dette sker bl.a. gennem undervisernes deltagelse i forsøgs- og udviklingsprojekter. Institutionen

redegør for, at mange af udbuddets undervisere deltager i sådanne aktiviteter. Som eksempler på

forsøgs- og udviklingsarbejde, som udbudsstedets undervisere deltager i, nævnes projektet Duracell-drengene,

der omhandler pædagogers muligheder for at kunne imødekomme og rumme såkaldte

Duracell-drenge i institutionerne, projektet Kunsten at bruge kunsten om, hvordan daginstitutionen

kan arbejde med kunstmuseer, samt projektet At være delagtig i eget liv, der handler

om udviklingshæmmede og professionelle i den pædagogiske praksis.

Ekspertpanelet vurderer desuden, at underviserne indhenter viden om forsøgs- og udviklingsprojekter

gennem konferencer, kurser, seminarer etc. Institutionen redegør for, at mange af udbuddets

undervisere deltager i denne type aktiviteter. Som eksempler på dette kan nævnes Aktionsforskningskonference

2011, konference om læring, innovation og udvikling, konferencen Status

for Læsning, seminar om rollespil, seminar om mad, Spis igennem, ved Claus Meyer etc.

Den viden, underviserne indsamler gennem deltagelse i forsøgs- og udviklingsprojekter og kurser,

seminarer og konferencer, anvendes i undervisningen, og underviserne samles årligt til en fælles

konference, hvor den indsamlede viden deles, og videndeling kan ligeledes foregå i fagteams eller

andre grupperinger, hvor emnet har relevans. Ekspertpanelet bemærker, at der gives flere gode

eksempler på, at den indsamlede viden har ført til ændret praksis på uddannelsesstedet. Som eksempel

kan nævnes samarbejdsaftaler mellem institutionen og lokale museer, oprettelse af nye

undervisningsforløb og ny praksis i forbindelse med de studerendes første praktikperiode. Ekspertpanelet

fremhæver dette som positivt.

Under institutionsbesøget gav underviserne udtryk for, at deres muligheder for at deltage i interessante

forsøgs- og udviklingsarbejder er meget gode. Undervisergruppen oplever stor opbakning

til deres deltagelse i denne type aktiviteter. I forbindelse med interviewet med de studerende

blev det ligeledes understreget, at de studerende oplever, at undervisergruppen er godt orienteret

om nye forsøgs- og udviklingsprojekter.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

19


Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 4, interview med underviserne og de studerende under

institutionsbesøget, supplerende oplysninger og følgende bilag:

Bilag 4.00 Strategi og handleplan for udviklingsarbejde

Bilag 4.01 MED-dagsorden

Bilag 4.02 Kommissorium - det tværprofessionelle element

Bilag 4.03 Programinfo, videndeling 5

Bilag 4.04 Styrkelse af samspillet mellem praktik og teori

Bilag 4.05 Udviklingsarbejde, 4. semester

Bilag 4.06 Udviklingarbejde - Duracell-drengene

Bilag 4.07 Kunsten at bruge kunsten, brochure

Bilag 4.08 Udviklingshæmmedes delagtighed

Bilag 4.09 Strategi, praksisforskningsprojekter og udviklingsarbejder

Bilag 4.10 Ansøgning om udviklingsarbejde

Bilag 4.11 Udviklingsarbejde Udvikling af de studerendes professionelle handle-

kompetencer

Bilag 4.12 Lederkontakt, telefonisk

Bilag 4.13 Infobrev, vejleder og leder

Bilag 4.14 Brev til studerende: Kære hold 295

Bilag 4.15 Program for temadag

Bilag 4.16 Udviklingsprojektet om idræts- og sundhedsinstitutioner

Bilag 4.17 Invitation

Bilag 4.18 Opgave 3-6 årige

Bilag 4.19 Dias til fremlæggelse udviklingsarbejde 2012

Bilag 4.20 VS Information from University College South Denmark

Bilag 4.21 3xx M multi-media

Bilag 4.22 Enighedspapir vedr. kompetenceudviklingstimer

Bilag 4.23 Kopi af Kursusmappe for undervisere og administrative-pædagogudd. –

2012

Bilag 4.24 Kopi af Kursusmappe for undervisere og administrative – 2011

Bilag 4.25 Personalekompetenceudviklingsskemaer 2010

Bilag 4.26 Referat til medarbejderforum den 22. 2. 2012

Bilag 4.27 Aftalepapir om undervisning

Bilag 4.28 Internationalt udviklingsarbejde.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

20


Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden

”Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets

fagområder.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden,

som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette

kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg

for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med

forskningsinstitutioner tilgår udbuddet.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets undervisere på tilfredsstillende vis tilegner sig ny viden

fra forskningsfelter, der er relevante for pædagoguddannelsens fagområder.

Udbudsstedets undervisere har deltaget i forskningsprojekter, eksempelvis forskningsprogrammet

Styrkelse af samspillet mellem den teoretiske undervisning og praktikken, som er et forskningsprojekt,

der samler erfaringer fra syv udviklingsprojekter i Region Syddanmark, og som er ledet af

en underviser på udbudsstedet, og projektet Passagen – den æstetiske dimension i det pædagogiske

arbejde, der har fokus på æstetiske læreprocesser. Herudover har en underviser været medforfatter

til en antologi om implementering af accountability i den pædagogiske profession.

Udbuddets undervisere tilegner sig ny viden fra relevant forskning gennem deltagelse i forskningsbaseret

videreuddannelse. Fx har en underviser skrevet speciale om implementering af accountabilitypolitik

på daginstitutionsområdet, en underviser har skrevet et masterspeciale om

pædagogers læring i specialpraktikker, og en har skrevet speciale om klubbernes betingelser og

fortsatte berettigelse i dagens Danmark.

Herudover deltager udbudsstedets undervisere i en lang række konferencer, hvor der præsenteres

forskningsviden, som er relevant for pædagoguddannelsen. Eksempelvis har en underviser

deltaget i en børnesprogskonference på Syddansk Universitet, en underviser har deltaget i konferencen

Inklusion – hvordan udvikles inkluderende praksis på børne- og ungeområdet?, og to undervisere

har deltaget i 2nd EU Conference for Social Work Research i Schweiz. Ekspertpanelet

fremhæver denne aktivitet som positiv.

Institutionen gør rede for, at udbuddet jævnligt benytter sig af gæsteforelæsere. Fx afholdt udbudsstedet

i forårssemestret 2011 fire foredrag ved dr.pæd. Alexander Von Oettingen om fire

pædagogiske grundproblemer: pædagogikkens handlingsproblem, pædagogikkens normproblem,

pædagogikkens institutionsproblem og pædagogikkens erkendelsesproblem. I 2011/12

blev der afholdt en foredragsrække om værdier og medborgerskab.

Endelig redegør institutionen for, at udbuddets undervisere deltager i en lang række råd, nævn

og netværk, eksempelvis Udsatterådet i Esbjerg Kommune, Esbjerg Kunstmuseums lærernetværk,

Ugebrevet Mandag Morgens velfærdspanel, Dansk Forening for Socialpædagogik og Dansk

Idrætslærerforening. Gennem disse netværk præsenteres udbuddets undervisere endvidere for ny

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

21


litteratur om forskning inden for relevante fagområder, ligesom udbuddets undervisere har adgang

til denne litteratur via udbudsstedets bibliotek.

Ekspertpanelet bemærker, at de studerende på udbudsstedet i forbindelse med institutionsbesøget

gav udtryk for, at den indsamlede forskningsviden inddrages i undervisningen på en måde,

som er med til at gøre uddannelsen relevant. Ekspertpanelet bemærker endvidere, at det af de

vedlagte studieplaner fremgår, at udbudsstedet i høj grad anvender aktuel forskningsbaseret litteratur

i undervisningen. Dette vurderer ekspertpanelet positivt.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 5, interview med de studerende under institutionsbesøget,

supplerende oplysninger til kriterium 4 og følgende bilag:

Bilag 5.00 Netværk og relation til forskning

Bilag 5.01 Programinfo 1, styrkelsen af samspil

Bilag 5.02 Programinfo 7, styrkelsen af samspil

Bilag 5.03 Foredragsrække medborgerskab UC Syddanmark Campus Esbjerg

Bilag 5.04 Ny viden anvendt

Bilag 5.05 Temadag om social inklusion

Bilag 5.06 Referat, medarbejderforumsmøde den 22. 1. 2012

Bilag 5.07 Undervisningsplan, Passagen

Bilag 5.08 Formalisering af undervisningsevaluering

Bilag 5.09 Referat, medarbejderforumsmøde den 18. 1. 2012

Bilag 5.10 Refleksion over, hvordan ny forskning er inddraget i undervisningen.

Bilag 7.00 Pædagogik, alle semestre

Bilag 7.01 Dansk, Kultur og Pædagogik, alle semestre.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

22


Kriterium 6: Læringsudbytte

”Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med

den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse,

og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte

og læringsmålene for udbuddets elementer.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet,

2 at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer

og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes

læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen

skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som

den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at de overordnede mål for læringsudbytte, der gælder for uddannelsen

på udbudsstedet, er på professionsbachelorniveau. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af

de overordnede mål for læringsudbytte for pædagoguddannelsen, som pr. 1. juni 2012 er fastlagt

i bilag 10 til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, sammenholdt

med gradstypebeskrivelsen for professionsbachelor i den danske kvalifikationsramme

for videregående uddannelse.

Ekspertpanelet vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål

for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens fag og faglige elementer. I pædagoguddannelsens

bekendtgørelse og i den lokale studieordning er der for alle fag og faglige elementer

beskrevet faglige kompetencemål, som beskriver målet for det, den færdiguddannede kan. De

faglige kompetencemål er ikke opdelt i viden, færdigheder og kompetencer, som mål for læringsudbytte

er. Ekspertpanelet vurderer dog, at sammenhængen er tilfredsstillende. Ud over faglige

kompetencemål er der en beskrivelse af hvert enkelt fags og faglige elements signalement og

centrale kundskabs- og færdighedsområder, ligesom vægtningen er beskrevet gennem ECTSfordelingen.

Ifølge pædagoguddannelsens bekendtgørelse består de tre obligatoriske fag af pædagogik

med et omfang af 43 ECTS-point, dansk, kultur og kommunikation (DKK) med et omfang

af 28 ECTS-point og individ, institution og samfund (IIS) med et omfang af 18 ECTS-point.

Derudover indeholder uddannelsen linjefag med et omfang af 30 ECTS-point, praktikuddannelse

med et omfang af 74 ECTS-point, bachelorprojekt med et omfang af 12 ECTS-point og specialisering

med et omfang af 35 ECTS-point, hvoraf 30 ECTS-point er fra hhv. pædagogik (10 ECTSpoint),

linjefaget (5 ECTS-point) og praktikuddannelsen (15 ECTS-point). Der indgår også et tværprofessionelt

element i uddannelsen med et omfang af 8 ECTS-point, som indgår i ECTS-pointene

for uddannelsens fag og faglige elementer.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag:

Bilag 1.00 Studieordning

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

23


Bilag 1.01 Studiehåndbog

Bilag 1.02 Eksamenshåndbog

Bilag 6.00 Bilag 10 mål for læringsudbytte

Bilag 6.01 Planlægningsdage i august

Bilag 6.02 Tpe alle semestre

Bilag 6.03 Studieaktivitetsmodel, den blå model.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

24


Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse

”Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings-

og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i

forhold til læringsmålene,

2 at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan

realiseres,

3 at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at det faglige indhold i uddannelsens fag har en passende bredde, dybde

og relevans i forhold til de læringsmål, der er beskrevet for de enkelte fag. Institutionen redegør

tilfredsstillende vis for det faglige indhold i fire udvalgte fag på udbudsstedet og viser herunder,

hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer.

Institutionen har redegjort for fire følgende fag: pædagogik, dansk kultur og kommunikation

(DKK), sundhed, krop og bevægelse (SKB) samt tværprofessionelt element.

Ekspertpanelet vurderer, at underviserne anvender hensigtsmæssige undervisnings- og arbejdsformer,

som understøtter, at de studerende når de tilsigtede læringsmål. Ud over klasseundervisning

og forelæsninger arbejder udbuddet bl.a. med gruppearbejde, underviserinitierede workshops,

institutionsbesøg, praktiske øvelser, portfolio, cases og interviews i praksisfeltet.

Under interviewet med de studerende under institutionsbesøget blev der givet udtryk for, at underviserne

anvender afvekslende undervisningsformer, og at de er gode til at tilpasse undervisningsmetoderne

til de enkelte hold. Ekspertpanelet vurderer dette positivt.

Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen på udbudsstedet er tilrettelagt på en måde, som understøtter

de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Af uddannelsesbekendtgørelsen for

pædagoguddannelsen fremgår det, hvilke fag der skal indgå i uddannelsen, og på hvilke semestre

fagene skal udprøves, ligesom krav til sammenhæng mellem forskellige dele af uddannelsen

fremgår. Uddannelsen er tilrettelagt, så de tre obligatoriske fag har indbyrdes sammenhæng og

sammenhæng med uddannelsens øvrige fag og faglige elementer. Det valgte linjefag har sammenhæng

med uddannelsens obligatoriske fag, med specialiseringen og med praktikuddannelsen,

og specialiseringen indgår som en del af faget pædagogik, linjefaget og praktikuddannelsen.

Uddannelsen er desuden tilrettelagt med et tværprofessionelt element, som sammensættes af

elementer fra de grundlæggende fag og faglige elementer, hvor den studerende skal opnå kompetencer

til at deltage i samarbejde med personer fra andre professioner i forbindelse med løsning

af konkrete opgaver. Under institutionsbesøget var der dog studerende, der gav udtryk for,

at det tværfaglige element ikke fungerer optimalt, da det ikke alle faggrupper går ind i samarbejdet

med samme entusiasme og forberedelse. Ekspertpanelet vurderer, at denne kritik ikke bør

have indflydelse på vurderingen af kriteriet, da den primært retter sig mod studerende fra andre

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

25


uddannelser end pædagoguddannelsen.

Uddannelsen er tilrettelagt, så den teoretiske og praktiske uddannelse kombineres i en vekselvirkning

med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem uddannelsesforløbet. Uddannelsens

tre praktikperioder er tilrettelagt med en progression, så der løbende inddrages flere perspektiver

på det pædagogiske arbejdes kompleksitet, og så den studerende gradvist går fra at

deltage og reflektere over institutionens praksis til at være udøvende, igangsættende og reflekterende

med hensyn til egen pædagogisk praksis. I den første praktikperiode er der fokus på den

konkrete pædagogiske relation, den anden praktikperiode omfatter institutionelle perspektiver,

og den tredje praktikperiode skal sætte den pædagogiske opgave i relation til samfundsmæssige

forandringsprocesser.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med de studerende under institutionsbesøget

og følgende bilag:

Bilag 1.00 Studieordning

Bilag 7.00 Pædagogik, alle semestre

Bilag 7.01 Dansk, kultur og kommunikation, alle semestre

Bilag 7.02 Opgave, sprogtema, dkk, hold 403

Bilag 7.03 Studieplan for 1. og 2. semester i skb 3

Bilag 7.04 Semesterplan for 2. semester – 40s/SKB2

Bilag 7.05 Studiegruppeopgave/motorik – 40s/SKB2.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

26


Kriterium 8: Undervisere

”Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets

niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med

den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs-

eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for

uddannelsen,

2 at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført

med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen opfylder de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske

og professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, som følger af reglerne for uddannelsen,

og at undervisernes faglige og teoretiske baggrund samlet set dækker de fagområder, der

indgår i uddannelsen.

Undervisergruppen består af 37 undervisere, hvoraf 32 er ansat på fuldtid, 2 er deltidsansatte, 2

er ansat som timelærere og 1 er ansat i en kombinationsstilling. 2 undervisere har en ph.d.-grad,

og i alt er 29 uddannet på masterniveau eller højere, eksempelvis cand.pæd., cand.pæd.soc., Master

of Arts og cand.psych. 8 er uddannet på professionsbachelorniveau, typisk som lærer eller

pædagog. 30 af udbuddets undervisere har en pædagogisk uddannelse, 18 har direkte professionserfaring,

og 33 undervisere underviser i fag, der modsvarer deres professionsmæssige baggrund.

Således vurderer ekspertpanelet, at der er en hensigtsmæssig fordeling af undervisere

med erhvervs- og professionskompetence på de centrale fag.

I forbindelse med institutionsbesøget redegjorde ledelsen og undervisergruppen for, at der på

udbudsstedet er en aktiv rekrutteringsstrategi i forhold til profiler med særlige faglige kompetencer

og særlige erfaringsprofiler, hvilket sigter mod at sammensætte et lærerkollegium, der er

dækkende for uddannelsens fagområder.

Ekspertpanelet vurderer, at undervisergruppen gennem kompetenceudvikling og andre aktiviteter

løbende holder sig ajour med den nyeste viden om centrale tendenser i professionen samt om

relevant forskning.

Institutionen redegør for en lang række kurser, konferencer, temadage og lignende, som udbudsstedets

undervisere har deltaget i i løbet af 2011. Det drejer sig eksempelvis om efterårskonferencen

FusionsBoxen, 360-graders eftersyn af idrætsfaget, Pædagogisk Neurovidenskab, SKBunderviserkonference

og konference om kultur og læring. Ekspertpanelet vurderer det høje aktivitetsniveau

blandt udbudsstedets undervisere positivt.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

27


Udbudsstedet afsætter årligt 111 kompetenceudviklingstimer pr. underviser til aktiviteter som

kurser, faglig ajourføring, kollegial videndeling, udviklingsopgaver etc. Den enkelte underviser

indgår aftale med ledelsen ved de årlige MUS-samtaler om ønsker og målsætninger for anvendelsen

af disse timer i det kommende år. Hvert år fastlægger ledelsen et afgrænset fokusområde,

hvortil 37 af de 111 kompetenceudviklingstimer øremærkes. I studieåret 2011/12 var overskriften

Brugen af it i undervisningen og implementering af Blackboard. Ud over kompetenceudviklingstimerne

afholder udbuddet fem planlægningsdage og seks medarbejderforumsmøder, hvor udbuddets

undervisere drøfter uddannelsen, inspirerer hinanden og udvikler uddannelsen.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 8, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøget

og følgende bilag:

Bilag 1.00 Studieordning

Bilag 3.11 Tværprofessionel i uddannelse og praksis

Bilag 3.12 Projektbeskrivelse Myrthuegård

Bilag 4.22 Enighedspapir vedr. kompetenceudviklingstimer.

Bilag 8.00 Kompetenceudviklingstimeskema 2011

Bilag 8.01 Kan vi komme til at snakke samme sprog

Bilag 8.02 Oplæg om evaluering af pædagoguddannelsen

Bilag 8.03 Opsamling af diskussion om evaluering af pædagoguddannelsen

Bilag 8.04 Ansøgning om praktikseminar

Bilag 8.05 Viden, færdigheder og kompetencer – pædagogikfaggruppen

Bilag 8.06 Plan for lektorkvalificering

Bilag 8.07 Temadag i lektorkvalificeringsforløbet

Bilag 8.08 Adjunktplan

Bilag 8.09 Kommissorium for tpe

Bilag 8.10 EKD-dag

Bilag 8.11 Strategi for videndeling.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

28


Kriterium 9: Praktik

”Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil

mellem teori og praksis.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt,

2 at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse,

erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at praktikkens længde og placering i studieforløbet understøtter, at de

studerende kan nå de læringsmål, der er fastsat for praktikken. Uddannelsens praktikdel har et

omfang på 74 ECTS-point. Der er tre praktikperioder. Den første praktikperiode ligger på uddannelsens

første semester og udgør 14 ECTS-point. De to andre praktikperioder ligger på hhv. tredje

og sjette semester. Anden og tredje praktikperiode udgør hver 30 ECTS-point. Den første praktikperiode

er ulønnet, og den anden og den tredje praktikperiode er lønnede.

Ekspertpanelet vurderer desuden, at udbudsstedet følger de krav, der stilles til praktikken i bekendtgørelsen,

og dermed er med til at understøtte, at de studerende realiserer læringsmålene.

Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav til praktikperiodernes indhold og længde, de studerendes forberedelse,

vejledningen af de studerende og samspillet mellem uddannelsens teoretiske dele og

praktikken. Bekendtgørelsen indeholder fx en beskrivelse af læringsmål for hver af de tre praktikperioder.

Derudover formulerer de studerende selv læringsmål for hver praktikperiode. Bekendtgørelsen

beskriver fokus for de tre praktikperioder, hvori der indgår en progression. Den første

praktikperiode har fokus på den pædagogiske relation, i den anden praktikperiode udvides fokus

til også at omfatte den pædagogiske institution, og i den tredje praktikperiode er der fokus på

hele den pædagogiske profession.

Ekspertpanelet vurderer, at praktikken gennemføres hensigtsmæssigt, og at praktikken er integreret

i den samlede uddannelse, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og

praksis. Dette blev bekræftet af de studerende under institutionsbesøget. De studerende forbereder

sig bl.a. til praktikken ved at udarbejde læringsmål for den. Til det bruger de bl.a. praktikstedsbeskrivelserne,

hvor praktikstederne beskriver deres formål, brugergruppe og arbejdsmetoder.

Derudover besøger den studerende praktikstedet med det formål at lære mere om stedet. I

perioden op til praktikken har udbuddet tilrettelagt et undervisningsforløb, der særligt retter sig

mod den kommende praktikperiode. I den praktikforberedende undervisning forbereder den studerende

sig til praktikken ved at diskutere og udarbejde læringsmål for praktikperioderne sammen

med andre studerende i institutionstypegrupper, der består af studerende, der skal i praktik

på institutioner af samme type. Den studerende inddrager sin viden fra faget pædagogik i forberedelsen

af praktikperioderne, idet den studerende i sine læringsmål inddrager relevant teori fra

faget i arbejdet med læringsmålene. I løbet af praktikken udarbejder de studerende et praktikdokument,

hvor de kan beskrive deres forventninger til praktikken og dokumentere erfaringer fra

praktikken. Derudover fungerer de studerendes praktikdokument som et redskab til, at den stu-

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

29


derende efter praktikken kan koble eksempler fra praktikken med teori. Den studerende bruger

ligeledes sine praktikerfaringer og praktikdokumentet i den efterfølgende del af undervisningen i

de enkelte fag.

I hver af de tre praktikperioder er der desuden studiedage, hvor de studerende er på udbudsstedet.

I den første praktikperiode er der fem studiedage, og i den anden og den tredje praktikperiode

er der ti studiedage. På studiedagene arbejdes med at koble teori og praksis og med at koble

erfaringer fra praktikken med læringsmålene for praktikken. Praktikstederne indbydes forud for

hver praktikperiode til temadage og fyraftensmøder om de konkrete praktikperioder. Her er oplægsholderne

både studerende, praktikvejledere og/eller udbudsstedet.

De studerende vejledes forud for og under praktikken af en praktiklærer på udbudsstedet og en

praktikvejleder på praktikstedet. En af praktiklærerens opgaver er at vejlede den studerende i forbindelse

med udarbejdelse af læringsmål. I løbet af praktikken vejledes den studerende af praktikvejlederen

på praktikstedet.

Studerende på en række udbudssteder har udtrykt kritik af, at praktikken er lønnet. Det betyder,

at den studerende indgår i normeringen på praktikstedet, hvilket kan risikere at føre til, at de studerende

ikke får tilstrækkelig tid og plads til refleksion og læring. Ekspertpanelet anerkender de

studerendes oplevelser af denne problematik, men vurderer, at praktikken generelt fungerer som

en integreret del af det samlede uddannelsesforløb, og at der ikke er konstateret graverende

problemer med at opnå et tilstrækkeligt udbytte af praktikken. Da udfordringen med den lønnede

praktik endvidere relaterer sig til pædagoguddannelsen som helhed, har den ikke haft betydning

for vurderingen af kriteriet på det enkelte udbudssted.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med de studerende under institutionsbesøget

og følgende bilag:

Bilag 9.01 Vejledning til praktikuddannelsen

Bilag 9.02 Praktikdokument januar 2012

Bilag 9.03 Skema til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplaner til institutionerne

Bilag 9.04 Udviklingsarbejde ”delagtighed”

Bilag 9.05 Program for praktikorienteringsdagen

Bilag 9.06 Køreplan for 3. praktik

Bilag 9.07 Arbejdspapir 3. praktikperiode

Bilag 9.08 Eksempel på undervisningsforløb i skb i relation til relationer i 1. praktik

Bilag 9.09 Program for kontaktlærertimer

Bilag 9.10 Information til vejlederne

Bilag 9.11 Program for studiedag

Bilag 9.12 Studiedage 6. semester

Bilag 9.13 Eksempel på undervisningsforløb i dansk, kultur, kommunikation, som

sikrer sammenhæng mellem praktikken og faget

Bilag 4.01 MED-dagsorden.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

30


Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik

”Praktikken kvalitetssikres løbende.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende,

fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side

og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at kravene til praktikstederne er tilstrækkelige og hensigtsmæssige. Udbudsstedet

stiller de krav til praktiksteder, som er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen

stiller krav om, at praktikstedet skal udarbejde en praktikstedsbeskrivelse, at praktikstedet

har ansvar for, at den studerende får vejledning i overensstemmelse med læringsmålene

for praktikperioden, og at praktikstedet skal udarbejde en udtalelse om, hvordan den studerende

kan opfylde læringsmålene. Udtalelsen udarbejdes, senest når to tredjedele af hver af de tre praktikperioder

er forløbet. I den første praktikperiode drøftes udtalelsen med udbudsstedet og den

studerende, mens der i den anden og den tredje praktikperiode afholdes et møde.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet løbende sikrer, at kravene til praktikforløbet opfyldes.

Udbudsstedet sikrer, at kravene overholdes ved at holde løbende kontakt med praktikstederne,

gennem møder med kontaktpersoner fra kommunerne i regionen to gange årligt samt gennem

samarbejder med de faglige organisationer.

Herudover har udbudsstedet nedsat et praktikudvalg, der består af repræsentanter for de studerende,

underviserne, praktikstederne og af praktikkoordinatoren eller studielederen, hvor kvalitetsudvikling

af praktikken drøftes. Dette udvalg mødes fire-seks gange årligt, og der drøftes temaer

som praktikdokument, vejlederrolle, praktikgodkendelse etc.

Desuden redegør institutionen for, at totredjedelssamtalerne også bruges til at drøfte, hvordan

praktikstedet lever op til bestemmelserne. Hvis der er problemstillinger, som ikke kan afklares i

dialogen mellem kontaktlæreren, den studerende og vejlederen fra praktikstedet, inddrages praktikkoordinatoren

fra uddannelsesstedet, der følger op, eksempelvis ved at kontakte praktikstedets

ledelse og/eller kommunernes kontaktpersoner.

Endelig redegør institutionen for, at alle udbuddets undervisere i faget pædagogik er tilknyttet

det samme stamhold under hele uddannelsesforløbet og varetager kontaktlærerfunktionen i

praktikperioderne, hvilket giver gode muligheder for at skabe kontinuitet i den enkelte studerendes

praktikperioder. Dette vurderer ekspertpanelet som positivt, ligesom det vurderes positivt, at

udbuddets studerende i deres tredje praktikperiode får et ekstra besøg af deres linjefagsunderviser

for at sikre, at undervisningen i linjefaget og praktikken tænkes optimalt sammen. I forbindelse

med institutionsbesøget fremhævede de studerende dette som positivt.

Ekspertpanelet vurderer, at kontakten mellem udbudsstedet og praktikinstitutionen er af en sådan

karakter, at det sikres, at der er klarhed om varetagelsen af opgaver, og at udbudsstedet og

praktikstedet er opdateret med relevant viden om hinanden.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

31


Institutionen gør rede for, at den kommunikation, der eksempelvis foregår på de ovenfor nævnte

praktikudvalgsmøder, sikrer afklaring med hensyn til rollefordeling. På disse møder drøftes eksempelvis

praktikdokumentet og revisionen deraf, vejlederrollen, praktikgodkendelserne og proceduren

i forbindelse med dette, temadagene, erfaringsudvekslingen etc. Kontakten og kommunikationen

sker også gennem udbuddets hjemmeside, hvor alle relevante praktikpapirer, vejledninger,

bekendtgørelser og studieordninger er til rådighed. Her kan praktikstederne ligeledes finde

inspiration ved at læse andre praktiksteders praktikstedsbeskrivelser.

Derudover afholdes der seks gange årligt i tilknytning til hver praktikperiode tre temadage for vejlederne

fra praktikstederne. Temadagene ligger hhv. før praktikstart, midt i praktikperioden og

sidst i praktikperioden. Disse temadage sætter fokus på de gældende bestemmelser og de procedurer,

der skal følges i det pågældende uddannelsesforløb, pædagogiske praksisfortællinger og

praktikgodkendelse. Derudover er der naturligvis mulighed for at stille spørgsmål og drøfte aktuelle

problemstillinger. Deltagerne får på den første temadag bl.a. udleveret et eksemplar af Undervisningsministeriets

publikation Praktik i pædagoguddannelsen. På temadagene holder praktikkoordinatoren,

undervisere fra pædagoguddannelsen, praktikvejledere og studerende oplæg.

Ekspertpanelet vurderer, at evaluering af praktikken sker løbende og med inddragelse af relevante

parter. Således redegør institutionen for, at den studerende gennem arbejdet med praktikdokumentet

foretager en evaluering af det uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden. Herudover

deltager studerende, der lige har været i praktik, en gang årligt i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Formålet er bl.a. at få en viden om de studerendes oplevelser af praktikstedet,

forbesøget, indholdet i studiedagene og praktikforberedelsen. Ligeledes handler undersøgelsen

om, hvordan de studerende oplever praktikstedets krav, om de studerende er klædt på til disse

krav, og hvordan samarbejdet mellem praktiksted og udbudssted opleves.

Praktikstedet bidrager til evalueringen gennem praktikvurderingen og praktikudtalelsen, gennem

deltagelse i temadage for vejledere, gennem praktikmøde mellem kontaktlærer, praktikvejleder

og den studerende, hvor praktikvejlederen foretager en evaluering af den konkrete studerendes

praktik, gennem praktikudvalgsmøder samt gennem fyraftensmøder for praktikvejledere. Herudover

har udbudsstedet, på baggrund af de studerendes evalueringer, gennemført en evaluering

af praktikstederne via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse for at få belyst, hvordan praktikvejledningen

og dens indhold og kvalitet vurderes af vejlederne.

Evalueringerne af praktikkerne drøftes i kontaktlærerfaggruppen og medarbejderforummet, på

praktikudvalgsmøderne og i uddannelsesudvalget og ledelsesgruppen. Det løbende evalueringsarbejde

fører både til mindre justeringer og til grundlæggende forandringer. Eksempelvis har evalueringer

på temadagene, tilbagemeldinger fra studerende og efterfølgende diskussioner i praktikudvalget

og kontaktlærergruppen ført til, at praktikdokumentet er blevet revideret. Ligeledes

er der blevet foretaget en revision af udbuddets praktikvejledningshæfte specielt med hensyn til

tydelighed og retsgrundlaget for praktikken, og strukturen i studiedagene er ændret på baggrund

af tilbagemeldinger. Ekspertpanelet fremhæver dette som positivt.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 9 og 10 og følgende bilag:

Bilag 9.01 Vejledning til praktikuddannelsen

Bilag 9.05 Program for praktikorienteringsdagen

Bilag 9.06 Køreplan for 3. praktik

Bilag 10.01 Invitation og tilmelding til 3 temadage

Bilag 10.02 Program for temadage

Bilag 10.03 Antal deltagere på temadagene

Bilag 10.04 Opsamling fra fyraftensmøde for praktikvejledere

Bilag 10.05 Praktikbesøg 3. praktik, linjefag

Bilag 10.06 Blanket til praktikvurdering

Bilag 10.07 Rapport om evaluering af praktik efterår 2011, studerende

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

32


Bilag 10.08 Rapport om evaluering fra praktikvejledere om forventninger til vejledning.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

33


Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer

”De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der

er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at

det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer

er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for

uddannelsens studerende og underviserne på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at de studerende

kan opnå det forventede læringsudbytte, og at forholdet mellem antallet af studerende og de fysiske

faciliteter og materielle ressourcer er passende. Udbudsstedet råder over det nødvendige

antal lokaler til almindelig undervisning og til forelæsninger, faglokaler med særligt udstyr, bibliotek

etc.

Det positive billede af udbudsstedets faciliteter og ressourcer blev bekræftet under institutionsbesøget,

hvor ekspertpanelet særligt fremhæver udbuddets faglokaler til værksted, natur og teknik

(VNT) og SKB som positive. Udbudsstedet har samlet VNT-lokalerne i et hus for sig selv i ti minutters

gåafstand fra hovedparten af udbudsstedets lokaler. I VNT-lokalerne har de studerende adgang

til særdeles gode faciliteter på alle tider af døgnet, hvor der er plads, materialer og faciliteter

til at fordybe og udfolde sig i kreative processer. Med hensyn til SKB har udbudsstedet indgået

en aftale med en nærliggende folkeskole om at dele lokaler, hvilket betyder, at udbudsstedet har

direkte adgang til idrætshal og svømmehal på udbudsadressen. Alt i alt vurderer ekspertpanelet,

at udbudsstedet råder over gode, tidssvarende lokaler.

Under interviewet med de studerende og underviserne under institutionsbesøget fremgik det, at

der generelt er tilfredshed med udbudsstedets materielle ressourcer og faciliteter.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 11, interview med underviserne og de studerende under

institutionsbesøget, rundvisning under institutionsbesøget og følgende bilag:

Bilag 11.00 Styr på studiet

Bilag 11.01 Bibliotekets tiltag for pædagogstuderende 2012

Bilag 11.02 Bibliotekets strategi og vision sep. 2011 (uddrag)

Bilag 11.03 Ikt-handleplan

Bilag 11.04 Dimittendundersøgelse 2012.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

34


Kriterium 12: Internationalisering

”Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele

af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre

en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at det er muligt for de studerende at gennemføre studieophold i udlandet

indenfor den normerede studietid. Institutionen redegør således for, at alle dele af de teoretiske

elementer i uddannelsen principielt kan gennemføres i udlandet, og at praktikophold i udlandet

ifølge bekendtgørelsens § 17 kan gennemføres på tredje eller sjette semester.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet på hensigtsmæssig vis understøtter og fremmer internationaliseringen.

UC Syddanmarks internationale kontor har indgået en lang række aftaler med

udenlandske institutioner, hvoraf en mindre del, der udbyder pædagoguddannelsen, er interessante

for dette udbud. Som eksempel herpå kan nævnes Robert Gordon University Aberdeen,

som udbudsstedet årligt udveksler fem studerende med. Herudover deltager udbudsstedet i internationale

netværk, fx i organisationen ETEN (European Teacher Education Network) og organisationen

FESET (European Social Educator Training), ligesom udbudsstedet lige nu arbejder på at

indgå udvekslingsaftaler med to canadiske universiteter.

Udbuddets internationaliseringsindsats styres centralt i UC Syddanmark gennem det internationale

kontor, International Relations Office, der er beliggende på campus Esbjerg og campus Haderslev,

og som støtter den internationale koordinator på udbudsstedet. Den internationale koordinator

på udbudsstedet fremmer og understøtter de studerendes muligheder for at gennemføre

studieophold i udlandet gennem personlig vejledning og ved at afholde orienteringsmøder med

anden- og femtesemestersstuderende om praktik- og studieophold i udlandet. Herudover informeres

de studerende løbende via intranetplatformen Blackboard, og studerende, der har været

på udlandsophold, opfordres til at holde oplæg eller arrangere fotoudstillinger og lignende om

deres udlandsophold. Endelig står koordinatoren for holdforberedelse af de studerende, som skal

til udlandet, samt fokusgruppeinterviews med studerende om udlandsopholdet.

Ekspertpanelet hæfter sig særligt ved, at udbuddet arbejder på at øge interessen for udlandsophold

blandt de studerende ved at skærpe udbuddets internationale profil. Dette gøres bl.a., ved

at udbuddet har etableret to internationale kurser under projekterne To Dare is to Win og A

Swan is Born, hvor udbuddets studerende møder internationale studerende. Under mødet med

udbuddets praktik- og internationaliseringsansvarlige i forbindelse med institutionsbesøget blev

der redegjort for, at nogle studerende beslutter sig for at tage på udlandsophold efter at have

studeret sammen med udenlandske studerende i Danmark. Ekspertpanelet finder dette positivt. I

perioden efteråret 2009 til foråret 2012 har udbuddet haft 2 studerende på studieophold i udlandet

og 32 studerende i udlandspraktik. Ekspertpanelet bemærker, at antallet af studerende,

der tager på udlandsophold, er steget kraftigt siden efteråret 2011.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

35


Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 12 og følgende bilag:

Bilag 12.01 UC Syddanmarks mission, vision og strategi for det internationale område

Bilag 12.02 Den internationale koordinators stillingsbeskrivelse

Bilag 12.03 Praktikhåndbog, international praktik

Bilag 12.04 Internationale udvekslingspædagogstuderende

Bilag 12.05 Spørgeskema om muligheden for at være international aktiv

Bilag 12.06 Fokusgruppeinterviews med studerende i udlandspraktik

Bilag 12.07 Program for udlandspraktikforberedelse

Bilag 12.08 Foreløbig ansøgningsskema udlandspraktik

Bilag 12.09 International host

Bilag 12.10 Praktikstedsbeskrivelse Siam Computer Language School

Bilag 12.11 Training Agreement

Bilag 12.12 Besøg på forår 1212-praktiksteder.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

36


Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen

”Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager

til opnåelsen af det samlede læringsudbytte.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende

kan vælge at gennemføre i udlandet,

2 at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution

forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende

kan tage,

3 at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt

udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen

på den udenlandske uddannelsesinstitution.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at der stilles relevante og tilstrækkelige krav, som sikrer kvaliteten af

praktik- og studieophold i udlandet, så de studerendes muligheder for at nå læringsmålene ikke

forringes sammenlignet med en situation, hvor hele uddannelsen gennemføres i Danmark.

Institutionen redegør for, at hvis en studerende ønsker at gennemføre et studieophold i udlandet,

gennemføres dette på en Erasmus-partnerskabsinstitutioner, som er forhåndsgodkendt til at

modtage udvekslingsstuderende. De internationale koordinatorer mødes ca. to gange årligt for at

drøfte udvekslingsopholdene. Den studerende og udbuddets internationale koordinator udarbejder

en såkaldt learning agreement, som indeholder oplysninger om indholdet af studieopholdet i

udlandet samt hvor meget merit den studerende opnår, opgjort i ECTS-point.

Ønsker en studerende at gennemføre et praktikophold i udlandet, organiseres dette gennem eksisterende

kontakter med udenlandske universiteter eller andre internationale samarbejdspartnere,

som formidler praktiksteder til udbudsstedets studerende. Udbudsstedet tilstræber, at der er

en uddannet vejleder på den udenlandske partnerinstitution, som kan følge den studerende, og

som varetager den første kontakt med praktikstedet. Den studerende, udbudsstedet og den

udenlandske praktikinstitution udarbejder en såkaldt training agreement med beskrivelse af de

mål for praktikperioden, der er fastlagt i bekendtgørelsen.

Udbuddet anvender de samme kriterier for godkendelse af udenlandsk praktikophold som for en

dansk praktikinstitution. Den internationale praktikkoordinator er i kontakt med den studerende

og praktikstedet pr. telefon og e-mail som minimum i starten, i midten og i slutningen af praktikperioden.

Efter praktikophold vurderer den internationale praktikkoordinator og kontaktlæreren ud fra de

udfyldte praktikvurderinger, om læringsmålene er nået.

Ekspertpanelet vurderer, at praktik- og studieophold i udlandet evalueres løbende og hensigtsmæssigt.

Efter at den studerende er vendt hjem, foretager den internationale koordinator en op-

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

37


følgningssamtale med den studerende, som bl.a. inddrager resultatet af et spørgeskema, som

den studerende udfylder efter endt udlandsophold. Derudover foretager den internationale koordinator

eller den internationale praktikkoordinator en vurdering af den studerendes afrapportering

af udlandsopholdet. Ligeledes besøger repræsentanter fra pædagoguddannelsen løbende

praktikstederne i udlandet, og i den forbindelse evalueres praktikopholdene også. Via inddragelse

af praktikdokumentet i den efterfølgende undervisning sker der ligeledes en evaluering af praktikken.

Evalueringen af praktikken har ført til en række ændringer, og der gives eksempler på, at

der er foretaget ændringer i praktikhåndbogen og i training agreement, og der er eksempler på,

at samarbejdet med nogle praktiksteder er ophørt på baggrund af evalueringen.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 13 og følgende bilag:

Bilag 12.03 Praktikhåndbog, international praktik

Bilag 12.05 Spørgeskema om muligheden for at være international aktiv

Bilag 12.11 Training Agreement

Bilag 13.01 Ministrerial Order on study programme for Bachelor in Social Education

Bilag 13.02 Assignment – praktikdokument

Bilag 13.03 Practice placement document

Bilag 13.04 Learning Agreement.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

38


Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde

”Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter

og resultater.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet,

2 at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk

sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet,

3 at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og -

udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets kvalitetsarbejde foregår systematisk og dækker de forhold,

som er centrale for kvaliteten af uddannelsen på udbudsstedet, herunder læring, undervisning,

praktik, studie- og undervisningsmiljø etc. Udbudsstedet anvender et kvalitetssikringssystem,

der er udviklet af UC Syddanmark, som bl.a. omfatter evalueringen af undervisning og læring,

samspillet mellem grunduddannelsen og praktikken, samspillet mellem efter- og videreuddannelse

og professionsudøvelsen og de studerendes læringsudbytte. Kvalitetssikringssystemet

opererer med en systematik, hvori det angives, at der halvårligt skal gennemføres frafaldsregistrering

og dimittendundersøgelser, at der årligt skal gennemføres beskæftigelsesundersøgelse, undervisningsevaluering,

aftagerevaluering, afrapportering i forbindelse med udviklingskontrakt og

vedligeholdelse af kvalitetssikringsprogrammet. Endelig skal der hvert andet år gennemføres en

studentertilfredshedsundersøgelse.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet på tilfredsstillende vis inddrager interne interessenter i

kvalitetsarbejdet. Dette sker eksempelvis gennem inddragelse af de studerende i undervisningsevaluering

og studentertilfredshedsmåling, der foretages af institutionspolitisk sekretariat. På

tidspunktet for besøget var uddannelsesstedet i gang med at indføre en ny praksis for undervisningsevalueringen,

hvilket betød, at der blev anvendt forskellige former for evaluering på de forskellige

hold. Underviserne og de studerende gav under interviewene udtryk for, at der derfor ikke

i øjeblikket er en fast praksis for hvordan undervisningen evalueres. Dette skulle dog bringes

ind i en fast systematik i løbet af vinteren 2012/13.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet på tilfredsstillende vis inddrager eksterne interessenter.

Dette gøres eksempelvis gennem uddannelsesudvalget, dimittendkontakten og praktikudvalget,

som beskrevet under kriterium 2 og 10.

Ekspertpanelet vurderer, at resultaterne af kvalitetsarbejdet tilgår relevante personer, og at der

følges op, så den indsamlede viden anvendes til kvalitetsforbedringer. Resultatet af kvalitetssikringsarbejdet

samles hos udbudsstedets leder, der følger op i form af nye initiativer, ligesom lederne

også forventes i samarbejde med institutionspolitisk sekretariat at bidrage med input i forbindelse

med vedligeholdelsen af kvalitetssikringsprogrammet. Som eksempel på et forhold, der

er blevet ændret på baggrund af evalueringsresultater, kan nævnes, at udbudsstedet har igangsat

en undersøgelse af praktikstedernes vejledere og deres syn på vejlederrollen. På baggrund af eva-

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

39


lueringerne har udbudsstedet ligeledes revideret praktikdokumentet og foretaget ændringer i

praksis for fordeling af praktiksteder.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 14, interview med underviserne og de studerende under

institutionsbesøget og følgende bilag:

Bilag 9.02 Praktikdokument januar 2012

Bilag 10.07 Rapport om evaluering af praktik efterår 2011, studerende

Bilag 10.08 Rapport om evaluering fra praktikvejledere om forventninger til vejledning

Bilag 14.00 Kvalitetssikringssystem for 2012

Bilag 14.01 Vejledning til udarbejdelse af Kvalitetssikringsprogram 2012

Bilag 14.02 Kvalitetsoversigten

Bilag 14.03 Undervisningsevaluering, Pædagoguddannelsen 2012

Bilag 14.04 Pæd. medudvalgsdagsorden

Bilag 14.05 Referat af MED-udvalg 18. 4. 2012

Bilag 14.06 Evaluering af introforløb første semester

Bilag 14.07 Dagsorden til medarbejderforum den 22. 2.2012

Bilag 14.08 Referat medarbejderforumsmøde den 22. 2. 2012

Bilag 14.09 Pædagogik Evalueringsrapport

Bilag 14.10 Uddrag af referat af 8. juni

Bilag 14.11 Uddrag af referat af pædagogikfaggruppemøde den23. juni

Bilag 14.12 Uddrag af referat den 29. 8.

Bilag 14.13 Udenlandspraktik Tisito

Bilag 14.14 Evaluering det tværprofessionelle element

Bilag 14.15 Metodeevaluering tpe

Bilag 14.16 National Konference 3.10

Bilag 14.17 Referat faggruppemøder skb

Bilag 14.18 Dialogmøde 28F sept. 2011.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

40


Kriterium 15: Gennemførelse

”Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering

af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald,

2 at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens

set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet konstaterer, at 30 % af udbudsstedets studerende på pædagoguddannelsen, som

er startet i 2008, har afbrudt uddannelsen. Frafaldstallet for uddannelsen på udbudsstedet er

dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 30 %, som er fastsat i forbindelse med

denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse

gælder for alle eksisterende udbud af pædagoguddannelsen. Udbudsstedets nøgletal er beregnet

ud fra opgørelser af de nyoptagne studerende, der enten gennemførte uddannelsen på normeret

tid eller fortsat var indskrevet på udbudsstedet efter normeret varighed.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedet har et tilstrækkeligt kendskab til årsagerne til frafald.

Institutionen redegør for, at UC Syddanmark siden 2006 har gennemført registreringer af frafald

på de forskellige uddannelser, også pædagoguddannelsen. På udbudsstedet registreres frafaldet

semestervis i et skema, som udfyldes for hver studerende, der falder fra. Skemaet indeholder oplysninger

om alder, adgangsgivende eksamen, uddannelsesbaggrund ved optagelse, prioritering

af uddannelse og uddannelsessted, studiestart, tidspunkt for frafald samt årsag til frafald. Institutionen

redegør for, at frafaldsstatistikken har skabt øget fokus på årsager og sammenhænge og

hermed på indsatsen mod frafaldet. De hyppigste årsager til frafald angives at være helbredsmæssige

årsager, som kan indbefatte både fysisk helbred, som forhindrer den studerende i at

gennemføre studiet eller at arbejde som pædagog, og psykisk helbred, fx stress, depression eller

lignende. Herudover har der været en stigning af studerende, der falder fra pga. for store krav.

Dette gælder primært yngre studerende, der i stedet vælger at læse videre på uddannelsen til

pædagogisk assistent. Desuden nævnes eksempelvis studieskifte og andet, som kan dække over

studerende, der er meldt ud eller bortvist pga. langvarigt, ubegrundet fravær eller snyd.

Ekspertpanelet vurderer, at udbudsstedets indsatser for at øge antallet af studerende, der gennemfører

uddannelsen, er relevante og tilstrækkelige. Alle studerende kommer til en individuel

samtale hos deres kontaktlærer i løbet af det første studieår. Samtalens udgangspunkt er et essay

skrevet af de studerende, som fokuserer på, hvad de ønsker at opnå med deres studie. Hvis der

registreres for stort fravær for en studerende, indkaldes denne til en samtale hos studievejlederen.

Flere af de unge studerende, som er ved at falde fra studiet, giver udtryk for, at det skyldes

faglige vanskeligheder. Hvis den studerende har sådanne vanskeligheder, tilbydes ekstra vejledning

hos kontaktlæreren, studieteknikkursus eller studiecafé. Udbuddet har i øvrigt en kontaktlærer

med særligt ansvar for studerende fra etniske mindretal. Herudover nævnes det, at udbudsstedet

har ansat en tankefeltterapeut, der kan hjælpe studerende med eksamensangst.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

41


Udbudsstedet anvender i øvrigt studievejledningen aktivt i indsatsen mod frafald. Således gives

der individuel vejledning, gruppevejledning og årgangsvejledning, og studievejlederen forsøger at

lette de studerendes studiesituation og at fremme studieglæden. Dette billede bekræftes delvist

af de studerende i forbindelse med institutionsbesøget. De studerende genkender billedet af, at

der er gode muligheder for at få hjælp i løbet af studiet, hvis der er behov for det. De studerende

er enige om, at fravær først og fremmest skyldes, at det bliver klart for de studerende, hvad faget

indebærer, og de derfor mister interessen, at der stilles fagligt store krav, eller personlige årsager

som graviditet eller sygdom. Dette stemmer overens med de årsager, som udbudsstedets ledelse

og undervisere angiver.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 15, nøgletal for kriterium 15 udarbejdet af EVA på baggrund

af opgørelse fra UNI-C og følgende bilag:

Bilag 15.00 Skema til frafaldsstatistik

Bilag 15.01 Ophørsskema

Bilag 15.02 Frafald og studievejleder

Bilag 15.03 Lokalaftale, kontaktlærere

Bilag 15.04 Arbejdsgruppe, studievejledning

Bilag 15.05 Yderligere tiltag til forebyggelse af frafald

Bilag 15.06 Kommissorium

Bilag 15.07 Studievejlederforum

Bilag 15.08 Referat

Bilag 15.09 Referat

Bilag 15.10 Referat

Bilag 15.11 Møde nye kontaktlærere

Bilag 15.12 Stillingsbeskrivelse Bente Neesen

Bilag 15.13 Studieteknik

Bilag 15.14 Studiecafé

Bilag 15.15 Survey

Bilag 15.16 Interviewguide

Bilag 15.17 Brev til tutorer

Bilag 15.18 Brev vedr. mentor

Bilag 15.19 Invitation netværksmøde, psykiatrien

Bilag 15.20 Brev vedrørende kollegial supervision

Bilag 15.21 Kollegialt kursusforløb

Bilag 15.22 Brev vedrørende ekstra vejledning.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

42


Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte

”Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende

har realiseret mål for læringsudbytte.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere,

1 at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål,

der skal vurderes ved prøven/eksamenen,

2 at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en

studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Rammerne for pædagoguddannelsens prøver og eksaminer er fastlagt i bekendtgørelse om uddannelsen

til professionsbachelor som pædagog (BEK nr. 1122 af 27.9.2010 og BEK nr. 881 af

27.8.2012), og de nærmere regler er beskrevet i udbudsstedets studieordning.

Ekspertpanelet vurderer, at de prøver og eksaminer, der gennemføres på udbudsstedet, er velegnede

til at belyse, om de studerende når fagenes læringsmål. Uddannelsen på udbudsstedet anvender

forskellige eksamens- og prøveformer, herunder mundtlige, skriftlige og praktiske prøver

og forskellige kombinationer heraf.

Udbuddets førsteårsprøve er en intern prøve, der afholdes ved slutningen af andet semester. Prøven

er tilrettelagt som en mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave. Prøven skal dokumentere,

i hvilken grad den studerende har tilegnet sig viden om pædagogers forskellige opgaver

og arbejdsområder samt viden om undervisningsfagenes hovedelementer og deres mulighed for

hver for sig og sammen at bidrage til belysning og løsning af pædagogiske opgaver. Den interne

prøve i dansk, kommunikation og kultur er både skriftlig og mundtlig. Prøven afholdes med baggrund

i en opgave, en mundtlig fremlæggelse og en dialog.

Linjefagsprøven i udtryk, musik og drama (UMD) afholdes som ekstern prøve på syvende semester.

Prøven er tredelt og indeholder en praktisk-æstetisk del, som kan foregå i grupper, men

med individuel bedømmelse, en praktisk del, som er individuel, samt en teoretisk del, der ligeledes

er mundtlig. I denne eksamen inddrages praktiske øvelser i form af sang, brug af instrumenter

eller lignende. Den studerende modtager bedømmelse ud fra en samlet vurdering af de tre

dele.

Ekspertpanelet vurderer, at de beskrevne prøver og eksamensformer samlet set giver et tilstrækkeligt

dækkende billede af, om de studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer,

der svarer til målene for læringsudbytte efter endt studieforløb. Ekspertpanelet bygger sin vurdering

på, at de valgte prøver og eksaminer samlet set dækker uddannelsens mål for læringsudbytte.

Dokumentation:

Institutionens redegørelse for kriterium 16 og følgende bilag:

Bilag 1: Statistik for

Bilag 2: Dimittendundersøgelse.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

43


Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte

”Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad.

Uddybning

Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode

karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller

i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder.”

Vurdering:

Kriteriet er opfyldt.

Begrundelse for vurderingen:

Ekspertpanelet konstaterer, at 3 % af karaktererne, som fremgår af eksamensbeviserne for udbudsstedets

dimittender fra pædagoguddannelsen, er på karakterskalaens niveau 02. Nøgletallet

for uddannelsen på udbudsstedet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 7 %,

som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den

vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Udbudsstedets nøgletal er

beregnet ud fra en opgørelse af karaktererne for de eksaminer, som fremgår af dimittendernes

eksamensbeviser.

Dokumentation:

Nøgletal for kriterium 17 er udarbejdet af EVA på baggrund af opgørelser fra UNI-C. Opgørelsen

omfatter de karakterer, der fremgår af eksamensbeviser fra de dimittender, der havde studiestart

i efteråret 2008.

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College

Syddanmark i Esbjerg

44

More magazines by this user
Similar magazines