3061 Ved Rosenhaven beboelse

3b.dk

3061 Ved Rosenhaven beboelse

SPAR PÅ ENERGIEN

I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport

Afd. 3061 - Ved Rosenhaven

Hammelstrupvej 10

2450 København SV

Bygningens energimærke:

Gyldig fra 3. oktober 2012

Til den 3. oktober 2022.

Energimærkningsnummer 310007230


ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til

forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.

Med venlig hilsen

Palle Spottag Clausen

e-consult ApS

Industrivej 12, 2605 Brøndby

psc@e-consult.dk

tlf. 70226242

Mulighederne for Hammelstrupvej 10, 2450 København SV

Varmt vand

VARMTVANDSPUMPER

På brugsvandsfordelingsanlægget er monteret en trinstyret pumpe med en effekt på

100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60

FORBEDRING

Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på

varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere

effekt der bør samtidig installeres trykstyring således at pumpen ikke kører mere end

højest nødvendigt.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Årlig

besparelse

10.000 kr. 700 kr.

0,23 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310007230 2


ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når

en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.

2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at

gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man

sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af

isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug

under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning

til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som

bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt

af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –

ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygningens energimærke ligger på en skala

fra A1 til G. A1 repræsenterer

lavenergibygninger med et meget lille

forbrug, A2 repræsenterer bygninger der

opfylder bygningsreglementets krav til

nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger

med stadig højere energiforbrug.

På energimærkningsskalaen vises

bygningens nuværende energimærke og

energimærket for en ny bygning.

Beregnet varmeforbrug per år:

289.430 kWh fjernvarme

195.460 kr.

40,81 ton CO₂ udledning

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310007230 3


BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de

bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,

og så selve besparelsesforslaget.

For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som

forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen

kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet

BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller

bygningskomponenter.

Tag og loft

LOFT

Skråvægge og skunke i tagetagen er jf. tegninger isoleret med 200 mm mineraluld.

Hanebåndsloft og loft over kviste er jf. tegninger isoleret med 200 mm mineraluld.

Ydervægge

HULE YDERVÆGGE

Ydervægge er jf. tegninger udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af

en halvstens teglmur og indvendigt af beton. Hulrummet er isoleret med 125 mm

mineraluld.

LETTE YDERVÆGGE

Kvistvægge skønnes udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig.

Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld.

KÆLDER YDERVÆGGE

Kælderydervægge mod jord er jf. tegninger udført som massiv beton. Kældervægge

er isoleret udvendig med 75 mm polystyrenplader.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Investering

Årlig

besparelse

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310007230 4


Vinduer, døre ovenlys mv.

VINDUER

Oplukkelige vinduer med flere fag er monteret med 2 lags termorude.

OVENLYS

Ovenlysvinduer er monteret med 2 lags termorude.

YDERDØRE

Yderdøre og terrassedøre er monteret med 2 lags termorude.

Gulve

ETAGEADSKILLELSE

Etageadskillelse mod det fri, over portåbningen, består af beton. Under betonen

skønnes det at der er isoleret med 200 mm mineraluld.

KÆLDERGULV

Kældergulv er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet skønnes uisoleret.

Ventilation

VENTILATION

Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk

udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal

tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt

tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Investering

Investering

Årlig

besparelse

Årlig

besparelse

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310007230 5


VARMEANLÆG

Varmeanlæg

FJERNVARME

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler

og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumpe i bygningen.

SOLVARME

Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.

Varmefordeling

VARMEFORDELING

Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.

Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

VARMERØR

Da kælderen medregnes i det opvarmede areal ligger alle varmerør indenfor

klimaskærmen.

VARMEFORDELINGSPUMPER

På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med

en effekt på 550 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 65-60

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af

korrekt rumtemperatur.

Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til

varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke

ventiler.

Varmemesteren har oplyst at der er slukket for varmen i perioden fra 1. maj til 1.

oktober.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Investering

Årlig

besparelse

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310007230 6


VARMT VAND

Varmt vand

VARMT VAND

Varmtvandsforbruget skønnes at være gennemsnitlig

VARMTVANDSRØR

Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret

med 50 mm isolering.

VARMTVANDSPUMPER

På brugsvandsfordelingsanlægget er monteret en trinstyret pumpe med en effekt på

100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-60

FORBEDRING

Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på

varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere

effekt der bør samtidig installeres trykstyring således at pumpen ikke kører mere end

højest nødvendigt.

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres i 1600 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm

mineraluld.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Årlig

besparelse

10.000 kr. 700 kr.

0,23 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310007230 7


EL

El

BELYSNING

Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med kompaktlysrør. Manuel

styring.

SOLCELLER

Der er ingen solceller på bygningen.

Investering

Årlig

besparelse

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Konklusion.

Bygningens placering på energimærkeskalaen er erfaringsmæssigt god for bygninger af tilsvarende type

og alder.

Konstruktioner og isoleringsforhold er generelt karakteristiske for bygningens alder, og der er ikke

udført større energibesparende foranstaltninger.

Det er derfor ikke muligt at gennemføre større rentable energibesparende foranstaltninger vedrørende

klimaskærmen eller de tekniske installationer

Det skal i forbindelse med en evt. renovering, om- eller tilbygning påpeges, at når man påbegynder

arbejder, anbefales det at fremtidssikre sin investering. Ved f.eks. efterisolering, betyder dette, at man

bør efterisolere til lavenerginiveau efter gældende bygningsreglement og ikke blot isolere iht.

minimumsanbefalingerne.

Lavenergiløsninger giver den bedste økonomi på længere sigt og fremmer bygningens værdi, hvad enten

det omfatter vinduesudskiftning, efterisolering mv.

I forbindelse med renovering kan vore konsulenter og rådgivere vejlede og hjælpe med at danne et godt

og fornuftigt overblik over energibesparende foranstaltninger, samt udarbejde et defineret projekt for

tiltagene og ligeledes beregne omfanget af eventuelle tilskudsydelser der i flere kommuner tilbydes på

en række energibesparende foranstaltninger.

Dokumentationsmateriale.

Ved besigtigelsen forelå der et omfattende tegningsmateriale. Anmærkningerne i energimærket er

derfor primært baseret på tegningerne suppleret med opmålinger og registreringer foretaget under

besigtigelsen, kombineret med faglige skøn.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Forbrug i energimærket.

I energimærket indgår det beregnede varmeforbrug til rumopvarmning og til opvarmning af varmt

Energimærkningsnummer 310007230 8


ugsvand samt det beregnede elforbrug til pumper og motorer, idet der korrigeres for varmetilskuddet

fra personer, solindfald og elektriske apparater.

Nærværende energimærke og energiplan er udført i henhold til Energistyrelsens vejledninger.

De skønnede omkostninger i forbindelse med besparelsesforslagene er indhentet ved hjælp af V & S

prisbøger, skøn og erfaringstal. Det bemærkes, at besparelserne er beregnet i forhold til det beregnede

forbrug.

Det var ikke muligt at besigtige loftsrummet

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310007230 9


Ejendommens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Type A

Bygning

Ved rosenhaven

Type Cs

Bygning

Ved Rosenhaven

Type D

Bygning

Ved Rosenhaven

Type C

Bygning

Ved Rosenhaven

Type B2

Bygning

Ved Rosenhaven

Type B1

Bygning

Ved Rosenhaven

Adresse

Hammelstrupvej 10-18, 2430 KBH SV

Adresse

Hammelstrupvej 10-18, 2430 KBH SV

Adresse

Hammelstrupvej 10-18, 2430 KBH SV

Adresse

Hammelstrupvej 10-18, 2430 KBH SV

Adresse

Hammelstrupvej 10-18, 2430 KBH SV

Adresse

Hammelstrupvej 10-18, 2430 KBH SV


72,9


87,1


91,1


87,1


80,2


79,5

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Antal

4

Antal

5

Antal

9

Antal

10

Antal

5

Antal

5

Kr./år

6.127

Kr./år

7.320

Kr./år

7.657

Kr./år

7.320

Kr./år

6.740

Kr./år

6.682

Energimærkningsnummer 310007230 10


RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være

rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i

besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og

besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.

Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,

og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved

nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være

anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,

hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne Forslag Investering

Varmt og koldt vand

Varmtvandspum

per

Montering af ny

cirkulationspumpe på

brugsvandsanlæg

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Årlig besparelse

i energienheder Årlig besparelse

10.000 kr. 350 kWh el 700 kr.

Energimærkningsnummer 310007230 11


BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ................................................................. 265.912 kr. i afregningsperioden

Fast afgift ........................................................................ 0 kr. i afregningsperioden

Varmeudgift i alt..............................................................

265.912 kr. i afregningsperioden

Varmeforbrug..................................................................

365,57 MWh fjernvarme i afregningsperioden

Aflæst periode.................................................................

01-03-2011 til 28-02-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan

sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ................................................................. 270.334 kr. per år

Fast afgift ........................................................................ 0 kr. per år

Varmeudgift i alt..............................................................

270.334 kr. per år

Varmeforbrug..................................................................

371,65 MWh fjernvarme per år

CO2 udledning.................................................................

52,40 ton CO₂ per år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der er stor forskel på det beregnede og det oplyste forbrug.

Det beregnede forbrug er bl.a. fastlagt på grundlag af erfaringstal m.m., hvorfor der må påregnes et vist

udsving, ligesom vaner, brugere m.m. vil påvirke det konkrete varmeforbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Varme .............................................................................. 0,65 kr. per kWh fjernvarme

El ..................................................................................... 2,00 kr. per kWh

Vand.................................................................................

50,00 kr. per m³

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før

energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør

det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Energimærkningsnummer 310007230 12


BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse ........................................................................... Hammelstrupvej 10

BBR nr.............................................................................

101-205606-2

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år...................................................................

1996

År for væsentlig renovering............................................

Ikke relevant

Varmeforsyning...............................................................

Fjernvarme

Supplerende varme.........................................................

Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 3301 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 4087 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 4087 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................

820 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 786 m²

Uopvarmet kælderetage.................................................

0 m²

Energimærke .................................................................. C

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Bygningen er en etageejendom på 4 etage plus en opvarmede kælder. Kælderen er medtaget i det

opvarmede areal da der er flere radiatorer dernede samt at varmemesteren oplyste at kælderen

opvarmes til 16 grader.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte

besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan

man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,

råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være

behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

e-consult ApS

Industrivej 12, 2605 Brøndby

psc@e-consult.dk

tlf. 70226242

Ved energikonsulent

Palle Spottag Clausen

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310007230 13


KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende

energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der

har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter

indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det

certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog

senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er

udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede

energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.

Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.

Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af

sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en

andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,

anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede

bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

E-mail: ens@ens.dk

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310007230 14


Energimærke

for Hammelstrupvej 10

2450 København SV

Energistyrelsens Energimærkning

Gyldig fra den 3. oktober 2012 til den 3. oktober 2022

Energimærkningsnummer 310007230

More magazines by this user
Similar magazines