Seniorernes Blad nr. 1 2013 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad nr. 1 2013 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 1

februar

2013

48. årgang

Personlige

medlemmer af

Pensionisternes

Samvirke

indbydes til medlemsmøder

i foråret,

se side 22.

Grønland, Sort sol og andre spændende rejser

Læs om rejseoplevelser og rejsetilbud på siderne 4, 6 og 9

Ældremobiliseringen, hvorfor det?

Hvorfor skal vores nye organisation hedde Ældremobiliseringen, side 3

Svag, vel er jeg ej, siger Monica Krog-Meyer

Læs uddrag af Monica Krog-Meyers pep talk på

Pensionisternes Samvirkes kongres Side 28


Arv og gaver forlænger livet

Hjerteforeningen siger tak til alle,

der gennem arv og gaver har gjort

det muligt at støtte forskningen i

hjertekarsygdomme og derved vist,

at de tror på et længere og bedre liv

for os alle.

igennem de seneste 15 år har Hjerteforeningen

støttet dansk forskning i

hjertekarsygdomme med mere end

400 millioner kroner. det betyder, at

mindst halvdelen af den danske hjerteforskning

er økonomisk afhængig

af støtte fra Hjerteforeningen.

Hjerteforeningen er en privat organi­

Hauser Plads 10 . 1127 KøbenH avn K

sation, der arbejder for indsamlede

midler. derfor er vi taknemmelige

for alle de bidrag, vi modtager gennem

arv og gaver. uden disse bidrag

er det ikke muligt at støtte forskning

i hjertekarsygdomme. og derved

redde liv ­ også i fremtiden.

du kan kontakte

Hjerteforeningen

og få tilsendt en

gratis brochure,

der fortæller mere

om vores arbejde,

eller bestille den på

www.frahjertettak.dk.

P ost@H jerteforeningen.dK . t el 33 93 17 88

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at støtte Hjerteforeningen gennem arv og gaver,

kan du kontakte chefjurist ann Marie Panduro på telefon 33 67 00 56 eller advokatsekretær

Helle Christensen på telefon 33 67 00 24


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.00

Kontor: 10.00 – 15.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 2.4.2013

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest den 13.3.2013

Seniorernes blad påtager sig intet

ansvar for manuskripter eller billeder,

der indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Gl. Jernbanevej 48

2500 Valby

Tlf. 33 21 20 00

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafi sk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Grafi sk Trykcenter A/S

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto

Vi var imponerede over den gæstfrihed,

vi blev mødt med, siger Elvin Clausen,

der var med på Pensionisternes Samvirkes

sommertur til Grønland i 2012, Læs

mere på side 6

Indhold

Fuglene fl yver i fl ok… ............................. 4

Konkurrence .......................................... 4

Isbjerge og varme kilder .......................... 6

Rejsehjørnet ............................................ 9

Folkemødet på Bornholm - Hvorfor? ..... 12

Datastuer, navn og logo sikret .............. 13

Om en 25 øre, som ikke eksisterer ........ 14

Leder

Ældremobiliseringen

– Hvorfor det?

Ældreorganisationernes samarbejdsforum lægger navn til

den nye organisation

Da Hovedbestyrelserne for Pensionisternes Samvirke, Danske Pensionister og

Sammenslutningen af Pensionistforeninger holdt deres første, fælles hovedbestyrelsesmøde

d. 22. november 2012, var en af opgaverne at fi nde et godt navn til

dén nye organisation, de tre organisationer slår sig sammen i om få måneder.

Der havde ganske vist forinden været en navnekonkurrence i de tre medlemsblade.

Det gav mange, gode forslag, og der er sendt præmier for de tre,

bedømmelsesudvalget fandt bedst. Men man havde forbeholdt sig evt. at vælge

et andet navn end et af de præmierede, og det gjorde de tre hovedbestyrelser da

også: efter en énstemmig indstilling fra formændene besluttede man, at den nye

organisation skulle hedde Ældremobiliseringen.

Og hvorfor nu det? Ældremobiliseringen eksisterer jo i forvejen og har med

Ældre hjælper Ældre projekter og datastuer at gøre, vil mange tænke. Vil man

nu til at lægge sig ind under Ældremobiliseringen?

Sagen er, at det nærmest er omvendt. De tre organisationer er rent faktisk i

forvejen ansvarlige for Ældremobiliseringen. De oprettede i sin tid i fællesskab

Ældremobiliseringen. Det skete sammen med LO Faglige Seniorer, som i 2012

desværre valgte at træde ud af samarbejdet. Grunden til at man i sin tid oprettede

Ældremobiliseringen var, at man her kunne hjælpe og støtte ældre, der ikke

nødvendigvis var medlem af en af organisationerne. Samtidig blev Ældremobiliseringen

også på andre områder et naturligt samarbejdsforum for organisationerne.

F.eks. har man i fællesskab udformet de holdninger og visioner, der ligger

til grund for de nuværende organisationers arbejde.

Et godt indarbejdet navn

Mange kender i forvejen navnet Ældremobiliseringen. Det er godt indarbejdet,

og der står respekt om det. Det er derfor navnet ”Ældremobiliseringen” nu bliver

”forfremmet”, så det ikke alene står for gode projekter til gavn for ældre, men også

kommer til at stå for det meget værdifulde foreningsarbejde, den nye organisation

overtager fra de tre gamle. Det er et arbejde, som både skal videreføres og støttes.

Vores nye organisation får altså et ”gammelt” navn, men med nyt og meget

større indhold. I praksis bliver projekterne i den nuværende ældremobilisering

videreført i den nye organisation, og projekterne vil fortsat være åbne for alle.

Rent administrativt arrangerer man sig således, at alle medarbejdere fortsætter.

Ældremobiliseringens nuværende medarbejdere fl ytter ind i den nye organisations

kontor på Griffenfeldsgade i København og fortsætter med projekterne,

mens andre skal bruge deres kræfter på hele organisationens administration og

ledelse. Det betyder f.eks., at datastuerne får den hjælp og støtte, man er vant til,

og at støtten gives af de medarbejdere, man i forvejen kender.

Rejselegater ......................................... 14

Frivillige skal ikke under administration! 16

Nakskov - De Mange Generationers By 19

Formidlingen ........................................20

En ny organisation tager form ............... 21

Møder for personlige medlemmer ........22

Kryds & tværs .......................................24

Bliv medlem ..........................................25

Medlemstilbud

Pensionist eller efterlønsmodtager ........26

Plusalderen - Den nye anden ungdom...28

Medlemskort 2013 ................................29

Brug dog kulturen! ...............................30

Fire store fester! ....................................32


Tekst og foto:

Povl Rasmussen

Fuglene fl yver i fl ok…

Samvirkets

sidste Sort

Sol-tur i år til

den sønderjyske

marsk var den

4.-5. oktober 2012

under rejseleder

Erik Jensens rutinerede

og kyndige

hånd. Allerede da bussen kørte fra

Valby Station blev man grebet af en

vis spænding: Vil det lykkes at se dette

enestående naturfænomen? Naturen

kan jo være lunefuld, så man ved

aldrig.

Men vi blev ikke snydt.

Fænomenet ses om foråret og efteråret,

når stærene fra landene omkring

Sort Sol over marsken

Vi har igen i 2013 to ”Sort Sol”-

busture med en overnatning. Det

bliver 25.-26. sept. eller 2.-3. okt.

På udturen besøges Geografi sk

Have i Kolding, Ribes gamle

bydel og domkirken. Hjemturen

går over Møgeltønder og Schackenborg

med et smut til Flensborg.

Pris med bus, guide i Kolding,

Ribe, Møgeltønder og Marsken,

aftensmad, morgenmad og frokost

og overnatning i delt dobbeltværelse:

1.675 kr. Medlemspris:

1.548 kr.

Tillæg for enkeltværelse 200 kr.

Konkurrence

Det strømmede ind med løsninger

til konkurrencen ”tilbage

til 30’erne” i Seniorernes blads

decemberudgave.

Forbavsende mange havde problemer

med, hvad det kamera hed,

der kunne optage 48 billeder på

en plade, og en del skød forkert på

rygsækkens navn, men adskillige

havde alle fi re rigtige, og det var

følgende.

Kronprins Frederik blev gift med

prinsesse Ingrid i 1935. Årtiets store

barnestjerne, der spillede sammen

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 4

Forventningerne er store.

Østersøen og Norge samles i marsken

i enorme fl okke til træk, i efteråret

sydpå til Middelhavsområdet for at

overvintre, og tilbage igen om foråret.

Lige før stærene går ned på jorden for

natten, fl yver de rundt i store fl okke

på adskillige tusinde i fascinerende

mønstre – det er det, man kalder Sort

Sol.

Overnatningsballetten ses fl ere

steder i landet, men de største fl okke

fi nder man i Tøndermarsken. Stæren

kommer til marsken for at æde

stankelbens- og gåsebillelarver, som

fi ndes i store mængder i de fugtige

græsmarker. Om dagen søger de især

med Ib Schønberg blev kaldt ”Lille

Connie”, og rygsækken med stativ

og hoftebøjlen hed allerede den

gang en mejs. Men hvad kaldte man

den nye smarte metode til at optage

ikke mindre end 48 billeder på?

Det var hverken ”Mikrofoto” eller

”Multifoto” men ”Polyfoto”.

Vi viste en reklame for Polyfoto

i sidste blad, men her var navnet

fjernet. Her er det originale billede.

Blandt de rigtige besvarelser har

vi udtrukket to vindere, der hver

får et eksemplar af historikeren

… og når det er stære kaldes det Sort Sol

føde i de ydre kroge af marsken, og

om natten opsøger de tagrør, hvor de

overnatter.

- Stærene kommer fl yvende med en

hastighed på ca. 50 km/t, og sætter sig

med stor præcision fi re på hvert tagrør.

Den første sætter sig nederst, ca. 30

cm over vandoverfl aden, for at sikre

sig mod, at fx en gedde kan springe op

og snuppe den, fortæller naturvejleder

Erhardt Ehmsen.

Fødekæden

Det hele starter en halv times tid, før

solen går ned. Stærene kommer fl yvende

til marsken i større eller mindre

Ove Dahls nyeste bog ”Tilbage til

30’erne” tilsendt. Vi siger tillykke til

vinderne:

Eva Petersen

Solvænget 24B, Hou og

Bendt B. Jensen

Lombardisvej 19, Snoghøj n


Stærene kommer til overnatningsstedet i

grupper på 30-40.000, der til sidst samler

sig i én stor fl ok.

fl okke, tilsyneladende ud af den blå

luft. De første små fl okke er spejdere,

der skal tjekke overnatningsområdet

for rovfugle eller andre farer.

I løbet af ganske kort tid kommer

der fl ere og fl ere til, og pludselig er der

et sekscifret antal tusinde stære, der i

samlet fl ok danser ballet i fantastiske

formationer, inden de slår sig endeligt

ned.

- Stærene indgår jo i naturens

fødekæde, og når de er så mange

samlet, bliver de lette ofre for rovfuglene.

Men sådanne angreb giver til

gengæld de fl otteste fl yveformationer,

når de forsøger at undvige rovfuglene,

fortæller Erhardt Ehmsen.

Når rovfuglene fl yver ind i stærefl

okken, prøver de at forsvare sig ved

”at skide rovfuglen ned”, det vil sige

Mallorca er et af danskernes mest elskede rejsemål.

Klimaet er misundelsesværdigt året

rundt, strandene er skønne og naturen er smuk.

Vi har sammensat et fantastisk tilbud med ophold

på lækkert 4-stjernet hotel og helpension,

inklusive vin til frokost og aftensmad.

Best Travel

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99

at de gylper og skider på rovfuglens

fjerdragt, der klæber sammen, så den

mister fl yveevnen og må stikke af. Enkelte

gange har man fundet druknede

rovfugle.

Overnatningsstedet fl yttes hele tiden

for at snyde rovfuglene, eller fordi

tagrørerne efter nogle dages benyttelse

brækker. Derfor ved man heller aldrig,

hvor det bedste sted at se Sort Sol er.

Erhardt Ehmsen tog os med et lille

smut ind i Tyskland til Aventoft, der

de sidste par dage havde været et godt

sted.

Og pludselig er det hele forbi. Solen

er gået ned, og fuglene har sat sig til

rette. Man kan høre, at de kommunikerer

i nogle minutter, og så er alt stille.

Vi så stæreballetten om aftenen

med måske 3-400.000 deltagere. En

Det ydre dige ved Siltofte med havet til

venstre og den lavereliggende marsk til højre

mallorca

med fly fra aalborg, billund eller københavn • 8 dage

4-stjernet hotel

med helpension

inkl. vin til frokost

og aftensmad

I rejsens pris indgår også tre udflugter. Vi skal

besøg den idylliske bjergby Valldemossa, som er

den højest beliggende by på Mallorca. Vi skal

desuden på udflugt til de hyggelige byer Soller

og Puerto de Soller, samt naturligvis Palma de

Mallorca, som er øens hovedby.

Oplys annoncekode SENIOR ved bestilling

Ekspeditionsgebyr pr. bestilling ved fremsendelse

af billet pr. e-mail kr. 65,-/post kr. 95,-.

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.

af de gode dage, eller som Erhardt

Ehmsen udtrykte det med sønderjysk

underdrivelse: det var rimeligt godt.

- Der er stille indtil10 minutter

før solen står op, så begynder de at

”snakke” igen, siger Erhardt Ehmsen,

- og samtidig er der enkelte små

grupper der letter og fl yver rundt

for at sondere terrænet. Derefter en

lidt større gruppe, og pludselig letter

hele fl okken på mange tusinde stære

samtidig – og væk er de.

Andre seværdigheder

Hovedformålet med turen er Sort Sol,

men på den todages bustur er der indlagt

nogle sidegevinster, der i sig selv er

en tur værd, blandt andet den Geografi

ske Have i Kolding, de guidede ture

i Ribe med domkirken og den gamle

bydel samt Møgeltønder by med den

gamle kirke og Schackenborg.

Vadehavet og marsken er et helt

kapitel for sig. Tøndermarsken er en

del af Danmarks største nationalpark,

Nationalpark Vadehavet. Med 12½

times mellemrum henholdsvis stiger

og falder vandstanden, og tidevandet

kan svinge med op til to meter.

Digernes og slusernes betydning er

meget konkret.

Alt i alt en anbefalelsesværdig tur. n

Kr. 5.895

Pr. person i dobbeltværelse

Tillæg eneværelse kr. 1.000

Afbestillingsforsikring kr. 350

inkluderet i prisen

Fly fra Aalborg / Billund / København t/r

Transfer fra lufthavnen til hotellet t/r

7 overnatninger på 4-stjernet Hotel Delta

Helpension på hotellet inkl. vin og vand til

frokost og aftensmad

3 udflugter ekskl. evt. entréer

Dansk rejseleder

Dato aFREJSEStED

09.04 2013 København

16.04 2013 København

20.04 2013 Billund

21.04 2013 København

27.04 2013 København

04.05 2013 København

11.05 2013 Aalborg

11.05 2013 København

18.05 2013 Aalborg

25.05 2013 Billund

31.08 2013 København

07.09 2013 Billund

21.09 2013 København

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 5


Isbjerge og varme kilder

Pensionisternes Samvirke har siden 1999 hvert år arrangeret flere rejser til Grønland. I årenes løb

har omkring 650 mennesker været med, og for de allerfleste er turene blevet en oplevelse for

livet. Det gælder også Elvin Clausen og Hanne Mercedes Iversen, der var på Grønland 2012.

-årige Elvin Clausen fra 73Slagelse og 67-årige Hanne

Mercedes Iversen fra Greve, som begge

var med på den første af dette års rejser

til Grønland, ser tilbage på rejsen

med stor begejstring. De erklærer

samstemmende, at grønlandsturen var

en af deres livs bedste rejser, og det

siger de på baggrund af, at de begge to

har set mange lande.

Siden han forlod arbejdsmarkedet

i 2000 har Elvin været i Ægypten, på

Madeira og Grand Canaria, to gange

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 6

i Japan, i Thailand og Malaysia med

rygsæk, og med Hurtigruten langs

Norges kyst. - Da jeg blev efterlønner

som 60-årig, lovede jeg nemlig mig

selv, at jeg skulle have en langt-vækrejse

en gang om året, og det har jeg

holdt, fortæller Elvin.

Hannes rejselyst er heller ikke af

ny dato. – Både min mand og jeg var

glade for at rejse, vi sparede op, så vi

også kunne rejse, når vi blev pensionerede.

Det nåede min mand desværre

ikke. Jeg blev enke for 4 år siden, så

MED EN TESTAMENTARISK GAVE

Foto © Gilles Saussier

KAN VI REDDE LIV

Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden

er størst. Midt i katastrofen arbejder

vores læger og sygeplejersker i døgndrift

for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe,

hvis vi har penge til medicin og udstyr.

Med en testamentarisk gave til Læger

uden Grænser er du med til at sikre et

håb og en fremtid for nødlidende børn og

voksne.

Arv udgør en vigtig del af de samlede

bidrag til Læger uden Grænser.

Når vi modtager en testamentarisk gave,

tager vi det som et udtryk for stor tillid

og moralsk støtte til vores humanitære

arbejde. Pengene går bl.a. til:

■ Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer

og i fl ygtningelejre

■ Bekæmpelse af livstruende sygdomme

som malaria, tuberkulose og hiv/

aids

■ Mad og behandling til stærkt underernærede

børn

Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere

Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente hos

advokatfi rmaet DANDERS & MORE (tlf. 33 12 95 12), der på denne måde støtter Læger uden Grænser.

Bestil vores arvefolder med gode råd om arv og testamente på arv@msf.dk

Læger uden Grænser · Dronningensgade 68, 3 · 1420 København K · Tlf. 39 77 56 00 · www.msf.dk

Foto © Mikkel Dalum /MSF

jeg har været alene om at realisere

vores planer. Jeg var i begyndelsen

bekymret for, om det gik at tage af

sted alene, selv om det er en grupperejse.

Det fandt jeg ud af, der ikke

var problemer med, da jeg var i Verona

for at høre opera alene. Den veninde,

jeg skulle rejse sammen med, meldte

nemlig fra.

Grunden til at jeg tog med til Grønland

var først og fremmest, at jeg ville

se isbjerge! – Og det fik vi set! - Jeg har

været i Brasilien og set de kæmpe store

vandfald der, men Grønlands

isbjerge er lige så imponerende

– helt unikke. Jeg tror, jeg har

taget 300 billeder af isbjergene,

jeg kunne slet ikke holde op.

En storslået natur og

venlige mennesker

Pensionisterne Samvirkes

Grønlandsrejser går til Qaqurtoq

– eller på dansk – Julianehåb,

Grønlands fjerde største by med

omkring 3.400 indbyggere. Her

indlogeres deltagerne på Arbejderhøjskolen,

der også står for de

mange foredrag, ture og besøg,

de rejsende inviteres med til.

Elvin var imponeret over den

gæstfrihed, de blev mødt med. -

Vi var deroppe til nationaldagen

21. juni, hvor hele byen stod på

Grønland 2013

Vi har igen i år to rejser til

Grønland, det er henholdsvis

18.-27. juni og 20.-29.

august. På første tur oplever

vi Grønlands nationaldag,

på anden tur er der gode

muligheder for både at se

nordlys og hvaler.

Turen er en højskoleferie

med både natur og kultur.

Pris pr. person i dobbeltværelse

og enkeltværelse med

bad: 20.495 kr. Prisen omfatter

helpension, alle ture,

udflugter og helikoptertur.

Medlemspris: 18.995 kr.

Medlemspris i enkeltværelse

19.695 kr.


Tre grønlandsfarere mødes nogle måneder efter turen. Fra venstre Elvin Clausen, Hanne

Mercedes Iversen og rejselederen, René Villadsen. Den berejste Elvin Clausen, der sparer

op af pensionen, så han har 1.000 kr. til hver rejsedag, cyklede som 67-årig til Rom. - Det

havde jeg sat otte uger af til. Det tog kun fire, og jeg blev i Rom en uge. Mine tre døtre

foreslog mig at bruge de sidste uger til at cykle hjem i. Det gjorde jeg så, men så var der også

brugt så mange penge til overnatning, at der ikke blev til julegaver dét år.

den anden ende. Vi var til gudstjeneste,

hvor unge, gamle og børn kom i

deres flotte nationaldragter i kirken.

Vi forstod selvfølgelig ikke, hvad der

blev sagt, men det var utroligt fantastisk

at se. Det fortsatte med optræden

og dans i hele byen, og sidst på

dagen var vi til et stort arrangement

i sportshallen med Rasmus Lyberth

og orkester. Dagen sluttede med et

festfyrværkeri, der kunne få Tivolis til

at blegne.

Ja, supplerer Hanne, Nationaldagen

var højdepunktet på vores tur, men

vi oplevede bestemt også meget andet

spændende. Vi var ude at se historiske

steder fra nordboernes tid, vi var på

besøg og spiste hos en fåreavlerfamilie,

vi badede i de varme kilder, og for

de fleste af os var det første gang, vi

prøvede at flyve i helikopter. Det var fra

Narsarsuaq, hvor vores flyver fra Danmark

landede, og til Julianehåb. Vi fløj

så tæt på jorden, at man kunne holde

øje med alt. Det var super behageligt,

og mærkeligt nok larmede det ikke, da

vi først var kommet i luften.

– Og så var der det, vi slet ikke kan

glemme: Sejlturen mellem isbjergene,

den var vildt imponerende!

Hvem kan deltage

En tur til Grønland er ikke billig.

Elvin og Hanne havde de økonomiske

muligheder. For andre er det ikke helt

så nemt. - Der var nogle med på turen,

som havde brugt lang tid på at spare

op, erindrer Hanne. - En fortalte, hun

havde brugt flere år på at spare om til

det, der skulle være hendes livs rejse.

Turen til Grønland var et brændende

ønske – Og forventningerne blev

heldigvis fuldt indfriet!

Og så er der helbredet. Man skal

ikke være frisk som en 20-årig sportsmand

for at deltage, men man skal

være rimelig selvhjulpen.

Men hvad det er, er faktisk meget

individuelt. Elvin fik Parkinsons

sygdom for nogle år siden. Det har i

nogen grad påvirket hans evne til at gå

og motorikken i den ene hånd, så han

har svært ved fx at skære kød ud på en

tallerken. Det sidste blev uden videre

klaret med assistance fra højskolens

Fortsættes på side 8.

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 7


Seniorvenlig mobiltelefon

en enkel,

seniorvenlig

mobiltelefon

• alarmknap til Nødopkald

• HAC kompatibel M3/T4

• send og modtag SMS

• tydeligt farvedisplay

• håndfri betjening

• ekstra kraftig lyd

• ur/alarm

Kanso M100 er en mobiltelefon med enkel

og nem betjening, en let og intuitiv menu,

et stort display og gode, praktiske taster.

• standby/taletid 120/4 timer

• indbygget teleslynge

• praktisk ladestation

• model: Kanso M100

Nærmeste forhandler: www.sokantelecom.dk

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 8

Fortsat fra side 7.

- Jeg har været i Brasilien og set de kæmpe store vandfald der, fortæller

Hanne, men Grønlands isbjerge er lige så imponerende – helt

unikke. Jeg tror, jeg har taget 300 billeder af isbjergene, jeg kunne

slet ikke holde op.

køkken, og det første blev klaret med lidt hjælp, bl.a. fra

Hanne. – Der blev gået så meget på turen, fortæller Elvin,

at jeg faktisk kunne mærke, at jeg var blevet meget bedre til

det, da jeg kom hjem. Nu holder jeg træningen ved lige, for

det holder min sygdom i ave.

Yngste frivillige - men en

erfaren grønlandsfarer

Man kommer langt, når man hjælper hinanden, er de

to enige om. Og den enighed deles af rejsens leder, René

Villadsen, der har været frivillig rejseleder på mange af

Samvirkets grønlandsture.

Hanne giver rejselederen et smukt skudsmål: René er et

utroligt socialt menneske, der ved sin egen hjælpsomhed

lægger normerne for, at vi hjælper hinanden, når der er

brug for det. Da vi f.eks. skulle ud og se på isbjerge, var det

i en lille båd med meget små trin, som vi da fi k klaret, men

kun ved fælles hjælp og støtte.

René siger selv med en let rødmen over rosen, at det

vigtigste for ham er, at deltagerne når de kommer hjem føler,

de har haft en rigtig god tur. - Den følelse får man selvfølgelig

først og fremmest, af de mange nye indtryk og oplevelser,

men det daglige samvær betyder nok mere, end man tror.

Får man lidt hjælp med den kuffert, der er besværlig at få op

på værelset, bliver man taget med ind i den fælles hyggesnak

En sejltur mellem store

isbjerge er en af de

store oplevelser. Men

at komme ned i en

lille båd med meget

små trin kræver, at

man hjælper hinanden.

Hanne: Turen til de

varme kilder var en

stor oplevelse. Jeg var

i baljen godt en halv

time Det er helt unikt,

at man fi nder sådan en

lille varm swimmingpool

ude i naturen med

udsigt til isbjergene i

baggrunden.


efter aftensmaden, hvis man er lidt

tilbageholdende af natur, og føler man i

det hele taget, at man er tryg og har det

godt i gruppen, så er det, som det skal

være. Jeg er den praktiske gris og den,

der skal holde sammen på tropperne.

REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland. Pensionisternes

Samvirke er medlem af Rejsegarantifonden.

Vi formidler

rejser til både personlige

medlemmer og foreninger.

Kom eller ring, vi har gode

tilbud i alle prislag. Alle priser

er pr. person i delt dobbeltværelse.

Rejsehjørnet har

åbent mandag - fredag. kl.

9.30-14.00. Tlf. 35 37 24 22.

Programmer kan rekvireres i

Pensionisternes Samvirke.

Opera Cruise til Oslo

16.4.-19.4. I Oslos smukke nye Operahus,

der er bygget i glas og marmor og

minder om et isbjerg, den ligger smukt

i Oslos havn. Her skal vi opleve den

festlige forestilling Cavallaria Rusticana.

Turene og oplevelserne er der dygtige

lokale folk, der står for.

René Villadsen er som 36-årig en

af de yngste frivillige i Pensionisternes

Samvirke. Han har siden 2007 hvert

år brugt en stor del af sine ferier som

Oslo

Der har fra dag ét været stor interesse

for operaen. Du får 2 nætter ombord på

båden samt en nat i Oslo. Inkl.: cruise

København-Oslo i indvendig 2-køjers

kahyt, 1x2-retters menu inkl. 1 øl/vand

eller 1 glas vin.1xdinnerbuffet inkl. 1

øl/vand eller 1 glas vin, 2 x morgenbuffet,

1x overnatning på hotel i Oslo, 1x

aftensmad på hotellet, 1 x morgenmad

på hotellet, billet til Operaen, bustur

rundt i Oslo. Pris: 3.895 kr. Medlemspris:

3.595 kr.

leder af Samvirkets ture til Grønland,

og han fortsætter gerne de kommende

år. – Jeg har været her med vidt

forskellige hold, men vi har haft gode

ture hver eneste gang, og Grønland

kan jeg slet ikke få nok af, siger han. n

Falster/Nykøbing F. Revyen

26.-27. 6. Første dag: Østfalster. Frokost

på traktørstedet ved Pomle Nakke.

Vi overnatter på Hotel Nørrevang på

Marielyst. Om aftenen buffet, inden vi

kører til revy i Nykøbing Falster.

Anden dag: Bl.a. besøg på Fuglsang og

Polakkasernen, hvor 30 polske roe-piger

levede. Pris med bus, overnatning i delt

dobbeltværelse, morgenmad, aftensmad,

2 x frokost, teaterbillet og entre til

Polakkasernen 2.495 kr. Medlemspris:

2.195 kr.

Nyborg/Voldspil

og Langeland

6.-8.8. Vi bor på det hyggelige hotel

”Villa Gulle” ved havnen i Nyborg, en

af Danmarks ældste købstæder. Nyborg

voldspil der startede i 1939, er det

ældste friluftsteater i Danmark, her skal

Fortsættes på side 10.

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 9


Fortsat fra side 9.

vi opleve ”Mød mig på Cassiopeia” På

2. dagen tager vi en tur til Langeland,

hvor vi bl.a. skal se Skovsgård Tyendemuseum,

senere skal vi opleve de vilde

heste og Langelandsfortet, frokosten

spiser vi på Bagenkop kro. Pris: 3.495

kr. Medlemspris: 3.195 kr.

Mallorca

13.5.-20.5. - 8 dage i maj. Vi har

sammensat et fantastisk tilbud med

ophold på et lækkert 4-stjernet hotel og

helpension, inklusive vin til frokost og

aftensmad, samt tre udfl ugter. Vi bor

i det skønne område Puig de Ros lidt

sydøst for Palma de Mallorca. Vi skal

besøge den idylliske bjergby Valldemossa,

som er den højest beliggende by

på Mallorca. Vi skal desuden på udfl ugt

til de hyggelige byer Soller og Puerto

de Soller, samt naturligvis Palma de

Mallorca

Trænger du til ferie?

Turen sTarTer på

skandinaviens sTørsTe

feriemesse

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 10

Mallorca, som er øens hovedby. Om

aftenen kører der shuttlebus til strandpromenaden

ved Arenal - bestil plads

i receptionen. Der er ca. 750 meter

til klippestranden, nedstigningen er

forholdsvis stejl, så man kan evt. vælge

at køre med hotellets shuttlebus, som

kører mellem hotellet og stranden fl ere

gange om dagen. Ved havet ligger hotellets

Beach Club med poolområde, bar

og restaurant samt en helt spektakulær

udsigt over havet. Guide fra Pensionisternes

Samvirke er med under hele

opholdet. Pris 6.495 kr. Medlemspris:

5.995 kr.

Sønderjylland/Hærvejen

3.6.-5.6. 3 dage med bus fra Valby

St.kl. 8.00. Benyt denne enestående

lejlighed til at køre med bus på en del

af Hærvejen/Oksevejen i Sønderjylland.

Vi ser nærmere på en håndfuld

af bevarede broer, bl.a. den meget

smukke gamle Immervad Bro fra 1786,

Urnehoved Tingsted ”Sønderjyllands

gamle landsting”. Vi tager over grænsen

til Harrislee, hvor vi skal se Europas

hyggeligste grænseovergang, ”Skomagerhuset”.

Vi besøger Christiansfeld,

Brødremenighedes by. Desuden på

en spændende bustur ad den gamle

oldtidsvej fra grænsen og op til syd

Læs mere på ferieforalle.dk

22. - 24. februar 2013 · fredag & lørdag 10-18 · Søndag 10-17

vind

biLLeTTer &

rejse-

gavekorT

på ferieforalle.dk

Hærvejen

for Vojens. Hærvejen er uden sammenligning

Danmarks ældste landevej.

Vi bor på en af Danmarks ældste Kgl.

Privilegeret Kro, Bov Kro. Pris med

helpension fra frokost 1. dag - til og

med frokost 3. dag 2.845 kr. Medlemspris

2.745 kr.

Stockholm

30.6.-3.7. Afgang søndag morgen fra

København. Turen går gennem Skåne

og Småland til det berømte glasværk

Orrefors. Videre til den gamle ”danske”

by Kalmar. Overnatning på det dejlige

First Hotel Witt, midt i den gamle

bydel, hvor også aftensmaden nydes.

1. juli. Efter morgenmaden køres langs

Østersøkysten til Vimmerby, hvor vi

besøger Astrid Lindgrens Verden og

hilser på Pippi, lille Emil m.fl .. Derefter

Götakanalen, og sen eftermiddag ankommer

vi til Stockholm og vort dejlige

185x132mm_FFA_SeniorernesBlad_generel_MBK.indd 1 08/01/13 13.07


hotel Quality Hotel Nacka. Aftensmad

på hotellet – måske kører vi en lille tur

til centrum og spadserer en tur rundt i

Gamla Stan.

2. juli. Morgenmaden nydes, inden vi

kører en sightseeingtur i Stockholm.

Vi slutter ude på Djurgården, hvor vi

spiser frokost. Evt. kan man besøge

Wasaskibet. Derefter følges vi ad ind på

”Skansen”, hvor vi skal opleve ”Allsang

på Skansen”. Efter showet køres tilbage

til hotellet og sen aftensmad.

3. juli. Efter morgenmaden forlader vi

hotellet og vinker farvel til Stockholm.

Vi nyder de mange flotte landskaber, vi

passerer. Frokost undervejs. Ankomst

København tidlig aften.

Turens pris inkluderer kørsel med

moderne turbus, dansktalende rejseleder,

4**** hoteller, 3 x morgenmad og 3

x aftensmad. Entre til Orrefors, Astrid

Lindgrens Verden og Skansen.

Pris 4.095 kr. Medlemspris 3.795

kr. Tillæg enkeltværelse 995 kr.

Detaljeret program kan rekvireres hos

Pensionisternes Samvirke.

Rømø-Manø-Fanø

13.8.-15.8. 3 dage med bus fra Valby St.

kl. 8.00. Benyt denne enestående lejlighed

til at besøge de 3 øer i Vadehavet.

Vi bor på Hotel Kommandørgården

Manø

på Rømø. På vejen til Rømø spiser vi

frokost i Ribe, hvorefter der er tid på

egen hånd, inden vi fortsætter videre til

Rømø. På 2. dagen kører vi med traktoren

til Mandø, hvor vi spiser frokosten

på Mandø centeret. 3. dagen besøger vi

Fanø, hvor vi får en guidet tur og spiser

frokost på Nannas Stue, inden turen

går hjemad. Der vil være rejseledere

med fra Pensionisternes Samvirke under

hele turen. Pris 3.195 kr. Medlemspris

2.975 kr.

Grønland

18.-27.6 eller 20.-29.8. Højskoleferie i

Qaqortoq, Julianehåb. Vi skal opleve

den grønlandske kultur bl.a. kaffemik,

grønlandsk sang, musik, dans og mad.

Der er udflugter til indlandsisen, de

varme kilder, til gamle nordbopladser,

mulighed for at se hvaler og sæler. Vi

oplever det nye Grønland ved besøg på

bl.a. garveriet Great Greenland, Landbo

VED DU HVOR MEGET DIT

GULD & SØLV ER VÆRD?

DANMARKS HØJESTE GULDPRISER

HØJESTE SCORE PÅ TRUSTPILOT.DK

Vi genbruger

guld og sølv

✓ Vi tilbyder højeste pris i landet for guld og sølv

✓ Branchens bedste omdømme

✓ Kendt fra Tv2, Tv2 News og DR1 nyhederne

✓ Professionalisme, diskretion og venlighed

✓ Bevilling udstedt af politiet

MEDBRING ANNONCEN OG FÅ 1% EKSTRA

FOR DIT GULD OG SØLV

Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5 • 8000 Århus • tlf. 31 36 70 01

Søvangsvej 1-5 • 2650 Hvidovre • tlf. 27 36 70 01 • www.vitusguld.dk

forsøgsstation, Fåreavlerskolen, og for

jer som godt kan vandre, vil der være

en tur rundt om Storsøen samt en tur

i byen for at se projekt ”Sten og Menneske”.

Turen er en højskoleferie med

både natur og kultur. Pris pr. person i

dobbeltværelse og enkeltværelse med

bad 20.495 kr. Medlemspris: 18.995

kr.

Azorerne

3./9. –10./9. ”Azorerne er smuk som et

postkort” Vi skal bo på byens fineste

hotel ”Marina Atlantico” tæt ved

centrum, alle værelser er med balkon

og havudsigt. Ponto Delgarde er

hovedbyen på Azorerne med ca. 30.000

indbyggere. Byen har smukke bygningsværker,

charmerende gader og stræder,

en aften på havnen i Ponto Delgarda er

en farverig og munter oplevelse. I prisen

er der inkluderet ½ pension, 3 udflugter,

byrundtur ekskl. frokost, heldagstur

til de eventyrlige tvillingesøer og til de

varme kilder ved Furnas-Säo Miguels

begge dage med frokost og drikkevarer.

Der vil være mad ombord på flyet.

Dansk rejseleder og medarbejder fra

Pensionisternes Samvirke med på hele

turen. Pris: 7.998 kr. Medlemspris:

7.498 kr. tillæg for eneværelse 1.700 kr.

n

HUSK

at booke et møde

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 11


Folkemødet på Bornholm - Hvorfor?

Tisvilde Højskole inviterer til ”udvidet” folkemøde i juni

Det årlige folkemøde er et helt

enestående element i den danske

offentlige debat og har opbakning fra

alle Folketingets partier samt en lang

række virksomheder og organisationer.

Folkemødets mål er at understøtte

demokratiet gennem samtaler om samfundets

udfordringer og muligheder.

I 2012 var der over 750 registrerede

arrangementer og tæt på 35.000

besøgende. Folkemødet var igen en

ubetinget succes, og det er helt unikt,

at Danmark nu har en politikfestival,

hvor alle samfundsgrupper samles og

på tværs udveksler synspunkter.

Undertegnede havde den

store fornøjelse at være inviteret

med for Tisvilde Højskole, af

Det er ikke kun landspolitikerne, der kommer

til orde på folkemøderne på Bornholm.

I 2012 var landsformand Jørgen Fischer

en af dem, der indtog talerstolen i Speakers

Corner.

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 12

Et udpluk af Tisvilde Højskoles årsprogram

4. - 6. marts

Stjerneskudsjazz –

Kom tæt på Hans Knudsens Jumpband

kr. 1.995

11. - 15. marts Linedance kr. 3.295

2. - 4. april

Bellman. Carl Michael Bellmans digtning

og musik.

kr. 2.095

10. - 14. april Syng dig glad med Frans Rasmussen kr. 2.495

17. - 19. april

Visetræf

Medlem af Tisvilde Højskoles Venner

kr. 1.895

kr. 1.695

22. - 25. april Introduktion til brug af computer kr. 1.595

29. april - 3. maj Operafestival kr. 3.995

29. april - 3. maj Golfferie kr. 4.295

6. - 8. maj Forårs Cabaret kr. 1.695

16. - 20. maj Pinse Bridge – Pinsesol over Kattegat kr. 4.295

21. - 24. maj

Franske Fristelser

Medlem af Tisvilde Højskoles Venner

kr. 2.995

kr. 2.795

27. maj - 2. juni Opera Verdi – Wagner kr. 3.995

27. - 31. maj Cykelferie kr. 3.295

14. - 16. juni Folkemøde på Bornholm kr. 2.995

17. - 19. juni

Viser, sang/drama – Kom ud over scenekanten

kr. 1.695

20. - 24. juni

Skt. Hans Bridge – Bål på Tisvildeleje

Strand

kr. 4.295

1. – 5. juli

1. Cirkussommerferie for bedsteforældre og

kr. 3.795

børnebørn fra 5 år . Børn kr. 1.100/1.300

8. - 12. juli Klassisk Musik Festival kr. 3.995

14. - 20. juli Klassisk Sommerkor kr. 4.500

Ældremobiliseringen i 2012. Det

var en fantastisk givtig, hyggelig og

berigende oplevelse. Dels at opleve

Ældremobiliseringens netværk i funktion

og den gode måde at henvende

sig til folk på. Her spillede Bornholms

afdeling for stolegymnastik og hele det

store datanetværk en stor rolle.

Som forberedelse til dette års

folkemøde indbyder Tisvilde Højskole

fra 14.-16. juni gamle og nye venner til

et tre dages ophold på højskolen med

heldagstur til Folkemødet.

Tidligere minister Jens Kampmann

Ultimativ afslapning i

stilfulde omgivelser

– og tid til bare at nyde livet og hinanden. På Tenerife får du masser

af solskinstimer, smukke strande og storslået natur. Vores gæster

har kåret Sunprime Coral Suites på Tenerife som et af verdens

bedste hoteller, og det forstår vi godt. For her har vi kælet

for alle detaljer, så du kan forkæle dig selv og den du

holder af med luksus, wellness og lækker mad.

Sunprime Coral Suites, kat. 4+. Afrejse 2/4, 1 uge 5.699#

Bestil ferien på

spies.dk eller 70 10 42 00


vil første dag lægge op til en spændende

debat om demokratiets vilkår.

Om aftenen festes med lækker middag

og underholdning. Andendagen tidligt

om morgenen kører bussen til Bornholm,

hvor vi guides bl.a. til Hammershus.

Vi spiser frokost på Hotel

Problemer med fødderne

Så er du i trygge hænder hos Danske Fodplejere

Du kan finde din fodplejer på:

www.danskefodplejere.dk

• Her kan du finde klinikker i dit

lokale område.

• Udekørende fodplejere til hjemme

behandling, plejehjem, eller anden

institution.

Alle branche godkendte fodplejere er fuld

ansvarsforsikret og der ydes tilskud efter gældende

regler om almene helbredstillæg.

Danske Fodplejere

Kend os på logoet

Romantik med udsigt over Østersøen.

Herefter folkemøde på egen hånd.

Mød ministre og repræsentanter fra

partierne. Sen eftermiddag returnerer

vi til Tisvilde Højskole, hvor vi

fordøjer dagens indtryk. Vi afrunder

søndag og evaluerer oplevelserne.

Datastuer, navn og logo sikret

Stærke brands som ”Datastue” og

snabel Æ logoet er nu sikret med

eneret for Ældremobiliseringen.

Efter et langt forarbejde er det lykkedes

Ældremobiliseringen at sikre og

få eneret på navnet ”Datastue”.

Navnet Datastue er nu registreret hos

Økonomi- og Erhvervsministeriet, og

det er derfor kun Ældremobiliseringen,

der må benytte navnet.

Retten til snabel Æet, der er

udtænkt i Ældremobiliseringens

sekretariat for mere end 10 år siden,

sikrede Ældremobiliseringen sig

allerede copyright på for mange år

siden. Alle certificerede datastuer i

Datastuenetværket har tilladelse til at

skilte med snabel Æ’et.

Snabel –Æ har således længe været

brugt, og det bruges også som alternativt

logo i Ældremobiliseringen fx på

vores nålemærker.

Det er vigtigt for Ældremobiliseringen

at sikre ophavsrettighederne,

således at andre ikke kan lukrere på

vort gode navn og omdømme. n

Med venlig hilsen

Mogens Johansen, forstander

Tilmelding og nærmere information:

48707636

tisvildehoejskole@gmail.com

www.tisvildehoejskole.dk n

Rabat til det meste

Pensionistkortet giver dig

Navnet ”Datastue” opstod i

Ældremobiliseringens sekretariat,

da den første datastue var under

opsejling. I organisationen florerer

der en historie om, at det var

den daværende formand Ivar

Nørgaard, der mente, at det der

med EDB skulle have et hyggeligt

navn, der indbød til kaffe og

socialt samvær, og deraf kommer

endelsen ”stue” i ordet ”datastue”.

• rabat ved mere end 200 steder i hele landet.

• adgang til konkurrencer og krydsord.

• lodtrækning hver uge.

• et sted at dele sine tanker på debatforum og blogs

Pensionistkortet.dk

Læs mere om Pensionistkortet

eller bestil det med det samme på:

www.pensionistkortet.dk

- eller ring på 22 33 09 09

Pensionistkortet kan bestilles af folk +65. Det koster et engangsbeløb på 100 kr.

og giver rabatter på op til 60%, som trækkes fra direkte i butikken

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 13


Om en 25 øre,

som ikke eksisterer

For et par måneder siden foretog jeg

en oprydning i mine skrivebordsskuffer.

Det er det, man kan karakterisere

som kontorarkæologi.

Den historiske udgravning gav

forskellige interessante fund. Gamle

noter med fuldstændig ligegyldige optegnelser.

Kuglepenne jeg ikke anede

eksistensen af. CD-skiver med backup

af adskillige computere siden. Ikke

mindst fundet af et helt ark frimærker

med monarken afbilledet en face med

en pålydende værdi af kr. 4,75.

Når man betænker med hvilken

hast Post-Danmark opskruer deres

Tove er TRYG for

kun 8,- om dagen

Tove Larsen er 85 år og har boet i den samme

lejlighed i 58 år. Tove har været igennem

14 operationer og har siden 2004 fået ny

hofte tre gange.

Tove Larsen siger:

”Jeg har haft en Trygboks fra CEKURA i et par måneder nu

og den betyder meget i mit liv. Nu er jeg helt rolig og ikke

nervøs ved at være alene. Sker der noget med mig, skal jeg

bare trykke på én knap, så får jeg hjælp.

Jeg ville ønske, at alle ældre købte en Trygboks.

Det koster jo kun 8 kroner om dagen.”

Bestil nu på telefon 32 31 60 50

eller på www.cekura.dk cekura.dk

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 14

priser, så behøver det ikke at fortælle,

at frimærket var tussegammelt.

Tværtimod. Lidt research fortæller

mig at mærkets værdi svarer til et

a-post brev 1. Jan 2007. Altså for fem

år siden. Værdien af samme ydelse er

d.d. kr. 8.00.

Jeg ville selvfølgelig udnytte mine

genfundne frimærker. Jeg havde skrevet

en stak breve, som jeg påklistrede

et frimærke til kr. 4,75.

Posthuse fi ndes ikke længere i

Danmark. I dag har Brugsen-COOP

i et hjørne fået oprettet en Post-butik.

Jeg ville nu tilkøbe et frimærke med

værdien kr. 3,25.

Postbutikekspedienten

oplyste

mig, at der ikke

fandtes frimærker

med den

pålydende værdi,

men at kr. 3,00

var nok! Da 25

øren ikke længere

eksisterede, måtte

jeg være klar over,

at Post-Danmark

også var omfattet

af op-og nedrundingsreglen.

Fhv. højskoleforstander Niels Ole Frederiksen

beretter om, hvordan han kom i

kløerne på ”Team Porto/Merete” og Lindas

”gebyrjægere”.

Således oplyst sendte jeg mine breve

med to frimærker, et på kr. 4,75 og et

på kr. 3,00 i alt kr. 7,75. Så langt så

godt.

Rejselegater

til Pensionisternes Samvirkes

medlemmer

Har du “kun” folkepension og lidt ATP, så læs

videre her …

Rejseselskabet 65-Ferie er en erhvervsdrivende

fond, der ifølge selskabets vedtægter skal tilbyde

rejser, hvor pris og kvalitet passer sammen. Og der

er altid dansk rejseleder med hos 65-Ferie fra start til

slut på rejsen. 65-Ferie stiller hvert år 50.000 kr. fra

”Albert Olsens Rejsefond” til rådighed for Pensionisternes

Samvirke til uddeling som mindre (4 - 5.000

kr.) rejselegater til de af Samvirkets medlemmer, der

“kun” har deres folkepension og lidt ATP at gøre

godt med, og som gerne vil have en rejseoplevelse

med 65-Ferie. Nærmere oplysninger om disse “rejselegater”

kan rettes til Samvirkets konsulent Rikke

Samssund. n


Men nej den gik ikke. En eller

anden sindig portokontrolmaskine

opfangede et af brevene og pålagde

mig en mulkt/bøde. Heldigvis kun

et af mine mange breve. Regningen

lød: Manglende porto kr. 0,25 plus

en bøde – de kalder det et gebyr – på

37,50 – i alt at betale kr. 37,75!!!!!!

Det nægtede jeg selvfølgelig. Jeg

sendte et brev, hvor jeg udbad mig en

forklaring. Jeg fi k en fortrykt skrivelse

retur ”at man fastholdt kravet”. Brevet

var maskinunderskrevet af en kvinde

lydende navnet Team Porto/Merethe.

Efternavne bruger man ikke længere

i Post-Danmark. I alle fald ikke i

Team-Porto.

Jeg sendte endnu et brev. En

klage til Post-Danmark over denne

afgørelse. Svaret kom prompte. Det

var en yderligere pådømmelse af et

ekstragebyr på kr. 100,-. Regningen

lød nu på kr. 137,75 og en trussel om

retslig inkasso.

Nu klager jeg over, at man ikke

”opsatte bøderegnen” medens klagen

pågik. Sådan har det altid været god

administrationsskik her i landet. Men

åbenbart ikke hos Post-Danmark. Det

skyldes måske, at etaten er blevet solgt

og lagt sammen med det svenske postvæsen?

Jeg fi k et svar. Denne gang var

HURTIGRUTEN

spar op til

DKK

9.002,-

v/2 pers.

● FoRåRsREjsE

med Ms Richard With

– oplev 3 årstider på én rejse

12 dages rundrejse rejse Bergen – Kirkenes

– Bergen med afrejse 14. maj

2013.

Skøn kahyt med vindue, inkl. overdådig

helpension samt gratis entré til Hurtigrutemuseet

i Stokmarknes.

Pris pr. pers. fra DKK 18.883,-*

Dette nydelige frimærke kom til at koste

den uskyldige afsender 137,75 kr. ekstra

til PostDanmark. Det svarer til 29 gange

frimærkets værdi!

brevet fra Linda. Hun indrømmede, at

så længe direktionen behandlede min

klage, så ville hun bede sine ”gebyrjægere”

i Team-Porto om at afvente

nærmere besked.

Et par uger senere fi k jeg den endelig

afgørelse fra en mand i direktionsstaben

i København. Han havde trods

Oplev verdens smukkeste sørejse

langs Norges vidunderlige

kyster og fjorde

spar op til

DKK

6.714,-

v/2 pers.

● soMMERREjsE

med Ms Nordnorge

– oplev midnatsolen på Verdens

smukkeste sørejse

6 dage Bergen – Kirkenes med afrejse

13. juni 2013.

Skøn kahyt med vindue inkl. overdådig

helpension samt gratis entré til Hurtigrutemuseet

i Stokmarknes.

Pris pr. pers. fra DKK 14.087,-*

spar op til

DKK

15.468,-

v/2 pers.

● soMMERREjsE

med Ms Trollfjord

– oplev midnatssol på Verdens

smukkeste sørejse

12 dages rundrejse Bergen – Kirkenes –

Bergen med afrejse 21. juli 2013.

Skøn kahyt med vindue inkl. overdådig

helpension samt gratis entré til Hurtigrutemuseet

i Stokmarknes.

Pris pr. pers. fra DKK 19.166,-*

Ring og få tilsendt vor special brochure eller se mere på www.rejsecenternorge.dk

alt et efternavn. Men afgørelsen var, at

han fastholdt kravet. Dernæst redegør

han for, at jeg sagtens kan få ombyttet

alle mine gamle frimærker – men at

jeg for denne ombytning ville skulle

betale et omvekslingsgebyr på 5%.

Men husk at betale din regning.

Jeg har nu opgivet. Jeg har indbetalt

min 25 øre plus Post-Danmarks

strafgebyr.

Jeg har mest lyst til at indbringe

sagen for en domstol. Men det er selvfølgelig

vanvid, at bruge ressourcerne

på den slags bagateller. Tænk hvis jeg

også ville tabe retssagen? Så ville min

kamp om en 25 ører, der ikke længere

er eksisterende, blive himmelråbende

stor.

Jeg skulle aldrig have lyttet til

postbutikspersonalets råd, men i stedet

sendt mine gamle frimærker til Nationalmuseet

som Danefæ. Så havde jeg

måske fået en lille erkendtlighed for

ulejligheden.

Derfor ryd aldrig op. Smid dine

gamle frimærke ud, fold dine hænder

hver aften ovenpå dynen, når du skal

sove, og lad Post-Danmark indgå i

din aftenbøn, hvor du i al ydmyghed

vil bede Vorherre om: ”fri os fra

Post-Danmarks gebyr-grip-team ikke

kommer efter dig.” n

spar op til

DKK

12.646,-

v/2 pers.

● sENsoMMERREjsE

med Ms Midnatsol

– oplev en farvepalet langs

Norges smukke kyst

6 dage Bergen – Kirkenes med afrejse

26. august 2013.

Skøn kahyt med vindue inkl. overdådig

helpension samt gratis entré til Hurtigrutemuseet

i Stokmarknes.

Pris pr. pers. fra DKK 11.121,-*

* prisen gælder v/2 pers. i delt dobbeltkahyt med vindue inkl. helpension og gratis adgang på Hurtigrutemuseet i Stokmarknes. Begrænset antal pladser.

Gothersgade 105 • Postbox 1198

1011 København K • Tlf.: 33 13 43 34

www.rejsecenternorge.dk Hurtigruten­eksperten

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 15


Frivillige skal ikke under

administration!

Staten rækker i stigende grad ud efter frivilligheden i Danmark, fordi den er alt det, som

det offentlige ikke er: Smidig, uafhængig og anarkistisk, men frivillighed på kommando

eksisterer altså ikke.

Det er ingen hemmelighed, at

antallet af frivillige i ældreplejen

landet over er stærkt stigende, og

de frivillige bliver brugt langt mere

systematisk end for få år siden.

Samtidig med at flere og flere

kommuner rekrutterer et stigende

antal frivillige, der kan stå for madlavning

og indkøb til gymnastik og

it-undervisning på plejehjemmene, har

“Væksthus for Ledelse” fået udarbejdet

en ny 23 sider lang forskningsrapport

fra RUC om “Offentlig ledelse af frivilliges

samproduktion af velfærdsservice”.

Rapporten fastslår, at frivillige også

har behov for ledelse og peger på en

anden form for ledelse end den, man

normalt benytter sig af i offentlige

organisationer. Rapporten peger på

fire centrale områder, som lederne bør

være særlig opmærksom på, når de

skal lede frivillige, og det er håndtering

af fire overordnede udfordringer.

Rammesætning,

Rønshoved Højskole

Styring, Hånd-

Højskolen ved Flensborg Fjord

tering og Evaluering.

Korte kurser starten 2013

Rapporten peger

endvidere på,

27.03 - 02.04 Traditionsrig påske - I kongernes fodspor

at hvis offentlige

08.04 - 21.04 14-dages grænselandshøjskole - organisationer

Hallig Hooge og forår i frisernes land skal høste den

fulde gevinst ved

inddragelse af de

05.05 - 18.05 14-dages majhøjskole - Sejltur på Flensborg

Fjord, marskens nordlys og tur til det mytiske

Helgoland

05.05 - 11.05 Kom maj du søde milde - Foredrag, musik

og sejltur på Flensborg Fjord

12.05 -18.05 Forår i grænselandet - Marskens nordlys

og det mytiske Helgoland

26.05 - 08.06 14-dages sommerhøjskole - Slesvig,

Sønderborgrevy og østerssafari

26.05 - 01.06 Sol, Sommer og Sønderborg Revy -

Sønderjyske kulturskatte for aktive ældre

02.06 - 08.06 Sønderjylland på kryds og tværs - Fra

Østerssafari i vest til Kongernes Hedeby i øst

23.06 - 29.06 Sønderjylland for feinschmeckere -

portræt af en landsdel

23.06 - 29.06 Grænselandet på cykel - Skønne ture

mellem Ejderen og Flensborg

07.07-13.07 Ø-vandringer - Helgoland, Store Okseø

og de frisiske øer Hallig Hooge og Rømø

www.ronshoved.dk • info@ronshoved.dk • Tlf. 7460 8318

Højskolevej 4 • 6340 Kruså

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 16

Jo mere vi lægger bånd på frivilligheden

med krav om professionalisering og kvalitet,

jo mere trækker vi energien ud af den, siger

Pensionisternes samvirkes landsformand,

Jørgen Fischer.

frivillige, skal indsatsen have strategisk

forankring og det institutionelle

design skal tænkes nøje igennem.

Topledere skal skabe udvikling på

kanten af den offentlige sektor og

definere målsætninger og strategier og

skabe økonomiske og organisatoriske

rammer for frivilligt arbejde. På

forvaltnings- og decentralt niveau skal

lederne rekruttere, motivere, uddanne

og i det hele taget håndtere de frivillige.

De frivillige er det, fordi

de vil gøre en forskel

Det kan umiddelbart - for udenforstående

- lyde besnærende og fornuftigt,

men denne udvikling har flere dilemmaer:

De frivillige er frivillige, fordi

de vil gøre en forskel. Ikke fordi de

skal udføre bestemte opgaver, der er

bestilt af kommunen. Jo mere vi lægger

bånd på frivilligheden med krav

om professionalisering og kvalitet,

Fortsættes på side 18.

BORNHOLMS

SOMMERHØJSKOLE

2013

Ta' på højskole på Bornholm!

Kom nemt

til Bornholm

– vi henter

og bringer i

bus.

Almindingsvej 35 • 3720 Åkirkeby

www.bhhs.dk • 56 97 40 77


TOURGUIDE

Vingård

Vinbutik

Danske medaljevine

fra egne druer

Vi arrangerer smagning,

rundvisning og foredrag

Butiksåbent:

fredag 15 – 18; lørdag 11 – 14

eller efter aftale tlf.: 4828 5804

Vi bor smukt på Margueritteruten

nær Arresø:

Præstevej 89, Annisse

3200 Helsinge

www.annisse-vingaard.dk

BORNHOLM

• Pakkerejser, inkl. færge og bro

• Pensionistrabat (max. 2 pers.)

• Øens største udvalg: hotel,

pensionat, feriehus, lejlighed

eller campinghytte

BORNHOLMTOURS · tlf. 56 49 32 00

www.bornholmtours.com

MORS

• Kør selv ferie

• Cykelferie

• Sommerhuse

Rekvirer brochurer

Morsø Turistbureau, tlf. 97720488

www.visitmors.dk

Velkommen

på eventyr i

Faaborg

Faaborg Turistbureau

Torvet 19 · 5600 Faaborg

Tlf. 62610707

www.visitf aaborg-midtf yn.dk

FÆNGSELS

MUSEET

HORSENS · WWW.FÆNGSLET.DK · TLF. 7610 0011

Krydstogt tilbud

Sejl med Vision of the

Seas fra Kbh. op langs

den Norske vestkyst.

8 dage inkl. helpension.

Pris pr. person 3.831 kr.

Afrejsedato 4. maj.

Bestil på Tlf. 3312 4565

FRED OG RO

www.norskrejsebureau.dk

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

KULTUR I NATUREN

For yderligere oplysninger kontakt:

VISITFANØ

Tlf 70264200

mail@visitfanoe.dk

www.visitfanoe.dk

FaceBook: www.facebook.com/VisitFanoe

RINGSTED MUSEUM OG ARKIV

Historiens Hus, Ringsted Museum

Køgevej 41, tlf. 57 62 69 00

Egnshistorie og særudstillinger

Ringsted Vindmølle

Museumscafé og butik

Tirsdag, onsdag, torsdag

og søndag 11-16

Januar lukket

Sær åbning for grupper

E-mail: ringstedmuseum@ringsted.dk

annonce_seniorposten.pdf 1 10/05/12 12.17

http://www.historienshus.ringsted.dk

Besøg

dejlige Ærø

– mere info:

tlf. 6252 1300

www.arre.dk

Besøg Danmarks

første nationalpark.

Nationalpark Thy

Små og store grupper:

Bus grupper

Vandrer- og cykelgrupper

Lystfi sker grupper

Se mere på www.visitthy.dk

Thy Turistbureau

Storetorv 6 - 7700 Thisted Kommune

Mail: info @thy.dk - Telefon 97 92 19 00

Kom

og oplev

nyt

sælarium

Åbner 17. maj

Tag til Fur

- tag børnebørnene

med

- en aktiv ferie med

fælles oplevelser

- find fossiler

- lej et sommerhus, priser

fra kr. 1900,-/2400,- pr.uge

i hhv. lav- og højsæson

- cykler udlejes

Fursund Turist

7884 Fur - Tlf. 9759 3053

www.fursund.dk

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 17


Fortsat fra side 16.

jo mere trækker vi energien ud af

den. Det er et paradoks, som staten i

dag står overfor. Man er godt på vej

til at ødelægge frivillighedsbegrebet

ved at ændre definitionen og fratage

den glæde, der i dag er i det frivillige

arbejde, og i stedet overføre den fælles

dårlige samvittighed over, at tingene

ikke bliver gjort godt nok.

Senest har socialministeren Karen

Hækkerup løftet sløret for dele af en

ny stor socialreform, der blandt andet

vil inddrage frivillige i offentlige opgaver.

Området skal professionaliseres,

og de skal ikke længere ses som blot et

supplement til de kommunalt ansatte.

Frivillighedspolitikken har viklet

sig ind i en række alvorlige selvmodsigelser.

En ny og bedre politik skal

være mere realistisk, turde se selvmodsigelserne

i øjnene og gøre op med

nogle af sine mange kæpheste.

Frivilligt arbejde bygger på den

enkelte frivilliges egne interesser

og ønsker om at gøre en indsats. Vi

arbejder gerne for fortsat at yde vores

bidrag til civilsamfundet. Vi har også

i mere end 15 år - qua vores medlemskab

af Ældremobiliseringen - ydet

en stor indsats i Ældre hjælper Ældregrupperne

og Datastuerne, men vi er

NYHED

• 50cc benzin motor

• Lang rækkevidde

• Varmeanlæg kan

eftermonteres

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 18

ikke en arbejdskraftreserve, som det

offentlige bare kan bestille, når man

synes, det passer.

Vi skal hele tiden holde fast i, at

selv om civilsamfundet skal mere på

banen, betyder det ikke, at lovbundne

opgaver kan flyttes fra professionelle

til frivillige. Vi kan f.eks ikke udføre

opgaver, der kræver visitation og

registrering.

Frivilligt socialt arbejde er en god

idé, så længe det er en merværdi til

velfærdssamfundets kerneydelser, men

det må ikke blive en alternativ løsning

på en skrantende offentlig økonomi,

og det skal alene bygge på en gensidig

interesse mellem den frivillige og

modtageren.

Det er yderst betænkeligt og

nedbrydende for frivillighedsbegrebet,

såfremt de frivillige skal ind i et decideret

vagtskema og møde på bestemte

skemalagte tidspunkter. Det kan også

medføre, at fastansatte stillinger ikke

bliver genbesat ved ledighed.

Lige så snart man ved skemalægning

“tvinges” til noget, bliver det frivillige

arbejde såvel sprogligt som indholdsmæssigt

noget vrøvl. For hvordan

kan man være frivillig, når man er

“tvunget“? Det er det frivilliges natur,

at opgaverne, der skal udføres, aldrig

Bestil brochure: TMP 97 74 07 33 . www.tmp.dk

er noget, den frivillige skal, men alene

bygger på, at den frivillige gerne vil.

Vi vil gerne samarbejde med

kommunale institutioner og andre

offentlige organisationer, men på visse

betingelser. Derfor må grænsen for

civilsamfundets ansvar og kompetence

klarlægges, så det sikres, at der ikke

er mennesker, der er afhængig af, om

der tilfældigvis er frivillige kræfter, der

kan hjælpe til.

Vi skal passe på ikke at gøre det

hele op i kroner og ører. Det er

samfundet, der skal sætte rammerne

for det gode liv, og vi skal holde fast i

de menneskelige værdier.

Vi må ikke reducere de menneskelige

værdier til købekraft og

arbejdskraft, men skal huske på, at

mennesket har en værdi i sig selv,

uanset hvad og hvem, det er, og det

er en præmis også for fremtidens

velfærdssamfund.

Frivilligt arbejde må ikke træde i

stedet for offentlige tilbud og lovbestemte

ydelser, som kræver kvalificeret,

fagprofessionel arbejdskraft. Det

er derfor helt afgørende, at der både

lokalt og centralt bliver fastlagt klare

retningslinjer for samspillet mellem

frivillige organisationer og de offentlige

velfærdsinstitutioner. n

TREHJULET KNALLERT

Nu også som

25 km/t

invalideknallert, der

kan køres uden kørekort

TOP

CROSS COUNTRY

VAN

THE LEADING PATHFINDER

®


af journalist Jens

Fonnesbech

Nakskov - De Mange Generationers By

Nakskov blev d. 4. december kåret til De Mange Generationers By af Social og

Integrationsminister Karen Hækkerup. Æren tilfaldt Nakskov for den gennemførte

helhedstænkning, der inddrager alle generationer og for de mange engagerede ildsjæle.

Foruden den store anerkendelse følger der et smukt trofæ lavet af Jens Ingvard Hansen

samt 200.000 kr.

Birthe Funk,

som er en af de

frivillige initiativtagere,

er glad for de

mange tiltag, som

siden 90’erne har

præget den fattige

kommune.

- Vi vil ikke have

det der med, at vi er håbløshedens

kommune hængende på os, siger hun.

Vi har fået rigtig stor støtte til det

frivillige arbejde – og penge. Det

startede for et par år siden, hvor det

tidligere hospital skulle ombygges til

sundhedshus – Nakskovs indbyggere

skulle jo ikke stilles dårligere end

Maribos. I den forbindelse blev der

også givet penge til et frivilligt center

i Nakskov. Der var overhovedet ingen

problemer med at få 300.000 kr. til

inventar til centret, som blev nyistandsat

– kommunen var bare fabelagtig

positiv. Vi har nu 110 frivillige

organisationer, og 50 af dem har bedt

om lokaler. Det har de fået, vi fl ytter

os bare til rette for hinanden. Men vi

er selvfølgelig også meget aktive og

leverer et godt stykke arbejde. Det var

også grunden til, at vi fi k hædersprisen.

Fremsynet by - trods

mange udfordringer

- Vi har fra gamle dage været en foregangskommune

på ældreområdet. Vi

har mange almene boliger, og de ombygges

nu med elevatorer, så de ældre

kan få boliger i blandede bebyggelser

– i stedet for at ende i ældreghettoer.

Der er gode billige huse at få i byen,

så de fl este har muligheder forat blive

boende. Derudover satser kommunen

på tilgængelighed i byrummet, og

torvet og facaderne renoveres. Det var

fl ere af begrundelserne for at udpege

Nakskov til generationernes by, fortæller

Birthe Funk.

Nakskov kommune har rigtig

mange udfordringer, ikke mindst en

høj arbejdsløshed og faldende indtægter,

- også derfor falder de 200.000 kr.

på et tørt sted. Og Birthe Funk kan

Birthe Funk, frivillig initiativtager, modtog

en fl ot buket, da Nakskov d. 4. december

blev kåret til De mange Generationers By.

Hun har boet på øen siden 1971, har sat

fi re børn i vej, været frivillighedskonsulent i

Ældremobiliseringen, siddet i ældrerådet en

årrække og sidst deltaget aktivt i udviklingen

af det frivillige arbejde i kommunen

næsten ikke

stoppe snakken

om byens fortræffeligheder:

Området har

en vidunderlig

natur med en

meget frugtbar

jord omkring.

Det giver gode

muligheder for

dyrkning af

fi ne økologiske

produkter, som

sælges overalt.

- Vi kommer

hinanden ved,

der er en god

gammeldags

hjælpsomhed,

som giver sig

udslag i at

folk holder øje

med hinanden,

kører med

hinanden og

bytter alskens

produkter, tomater,

kartofl er,

krydderurter.

Der er god

mad at hente for få penge. Man yder

nabohjælp til hinanden – det bunder

i, at området altid har været fattigt, så

vi er ydmyge, kommer det fra Birthe

Funk.

Men det har ikke afholdt kommunen

fra at give penge til det frivillige

arbejde. Vi har det mest vidunderlige

aktivitetscenter, fortæller Birthe Funk.

Det kan de ældre benytte uden betaling,

og når folk så har brugt det nogle

år, så fortsætter de som frivillige. Det

med holde sig i form og ældes med

ynde kender de til i Nakskov - længe

før de fandt på det i Fredericia.

Som frivillige bliver vi hørt om

alt. Selvfølgelig er det ikke alt, der

kan gennemføres, men selv om vi er

fattige, så tager vi os af hinanden.

Nakskov er en fremsynet by, lyder

Birthe Funks vurdering. n

Med en Trygboks

fra CekUra er dU

aldrig helT alene

CEKURAs nødkald giver:

· omgående kontakt 24 timer i døgnet

· hurtig hjælp ved fald eller ildebefindende

· tryghed når du skal åbne for fremmede

Fakta om abonnement:

· pris fra 240,- / måneden

· abonnement i 3, 6 eller 12 måneder

· ingen binding derudover

Bestil nu på telefon 32 31 60 50

eller på www.cekura.dk cekura.dk

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 19


FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet

for alle medlemmer

af Pensionisternes Samvirke.

Du kan få en gratis annonce

i ”Formidlingen”, hvis du vil

bytte noget - efterlyse en ny

bekendtskabskreds, eller hvis

du har en interesse, du vil

dele med andre. Formidlingen

optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den

til os. Du er naturligvis sikret

fuld diskretion. Husk at oplyse

navn, adresse og telefonnummer.

Vil du svare på en

billetannonce, så send dit

svar i en lukket kuvert påført

billetmærket, så ekspederer

vi svaret videre. Redaktionen

forbeholder sig ret til at

forkorte i indlæg over 30 ord.

Med venlig hilsen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 København. N

Brønshøj / Husum kalder: Jeg

en Quinde 70/166. Flot og vejdrejet og

alligevel lidt buttet. Savner en sød k/ærlig

mand i mit liv, med sunde livsstile som jeg.

- Jeg savner dig. Bill. mrk. 3232.

København. Jeg er en mand på 62 år

og 170 høj. Bor i København. Søger ærlig

slank kvinde, til rejser, hjemlig hygge, m.

Hotel Britannia

Oplevelser ved

Nationalpark Vadehavet

Firestjernet hotel

ved idylliske Herrups have

i hjertet af Esbjerg

Kontakt os på

75 13 0111

info@britannia.dk

Pris kr.

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 20

m. Har alsidige interesser. Meget seriøst,

så kære du, skriv. Bill. mrk. 3233.

Tåstrup / omegn. Jeg er kvinde 67

/ 169 der søger en sød og rar ikke ryger

mand med gode og sunde interesser. Helst

mellem 63-73 og højere end jeg. Ærlig og

proper og uden alkoholproblemer.

Helst foto svar. Bill. mrk.3234.

København / omegn. Kvinde 68/162

søger kontakt med mand (ikke ryger)

Du skal være ærlig, reel og have alsidige

interesser f. eks. Kultur, rejser, musik,

hygge ude og hjemme.. Matcher du, hører

jeg gerne fra dig. Bill. Mrk. 3235.

Albertslund / omegn. Mand i den

3. alder, søger åbent og varmt venskab

med k/ærlig ikke ryger kvinde. Alsidige

interesser, rejser, kro weekend hygge ude og

hjemme, en god middag, m. m Har dejlig

hus. have og bil, men savner dig at dele det

med. Bill. mrk. 3236.

Lille strikkeklub i København SV.

Søger medlemmer. Vi strikker både til

os selv og til humanitære formål. Flere

oplysninger på Bill. mrk. 3237.

København. Enkemand, ikke ryger,

186 høj, søger hermed en sød dame til at

mødes med. Jeg er 70+, med egen bil. Bill.

mrk. 3238.

Juelsminde/

Horsens.

Nytårsønske.

pr. person

485,-

Tillæg for enkeltværelse

kr. 200,-

Gruppeophold

1 x overnatning i dobbeltværelse,

1 x stor morgenmadsbuffet,

1 x aftenmenu (2-retter) eller buffet

Torvegade 24

6700 Esbjerg

www.britannia.dk

Præsentabel dame, 66 år Elsker sydens sol,

hjemlig hygge og god mad. Søger ven /

kæreste med mod på livet. Bill. mrk. 3239.

Herlev omegn. Dame i 70erne.

Søger en god ven, ikke ryger. til at besøge

hinanden, evt. nogle rejser og almindeligt

samvær. Bill. mrk. 3240.

København / kystbanestrækningen.

Dame 68/165/74 Søger god ven,

ikke ryger. Gerne med bil, til fælles interesser:

Naturen, musik teater, udflugter, rejser,

m.m. Bill. mrk. 3241.

Nordsjælland. Mand søger præsentabel

og proper kvinde. Absolut ikke

bofællesskab. Ikke ryger. Mine interesser er

rejser og musik og alt hvad der giver livet

en god mening. Bill. mrk. 3242.

Rejseledsager. Rødovre. Kvinde søger

kvindelig rejseledsager. (biograf- teatermuseums-

ture,m. m.) 1 uges Nil cruise til

efteråret +evt. 1 uges badeferie. Atlantisrejser

– ca. 5.500 kr. for 14 dage. Lad os

mødes til en kop kaffe. Bill. mrk. 3243.

Valby / omegn. Enke 80 år 170 høj.

Ikke ryger, godt helbred. Søger en høj

mand, venskab, ikke bofællesskab. Jeg kan

lide at lave mad. Lad os få nogle gode år

sammen. Bill. mrk. 3244. n

VÅGN OP TIL GLETCHERUDSIGT

Ta’ bilen med gratis t/r mellem Danmark og Island

Du bliver på Island i 2 eller 3 uger med masser af

tid til opleve gletchere, geysere, vandfald, varme

kilder, øde lavalandskaber og smukke grønne områder.

TEL 96 55 85 00 · BOOKING@SMYRIL-LINE.DK · WWW.SMYRILLINE.DK

Rekonvalescenthjemmet

LYSGLIMT i Gilleleje

Pragtfuld beliggenhed direkte til havet.

Storslået udsigt.

Naturskønne spadsereture.

Et køkken, som tilbyder inspirerende varieret kost.

Godkendt af

Sygeforsikringen Danmark.

Ring efter brochure på

4830 0247

www.lysglimt-gilleleje.dk

Danmarks smukkeste

feriested for ældre.

Spar 2.000 kr.

når du rejser 4. maj


En ny organisation tager form

I løbet af marts og april stiftes 18 nye kredse

stiftende generalforsamlinger

18 i løbet af 2 måneder, og så en

stiftende kongres.

En ny organisation tager form her

i foråret, hvor alle 18 kredse vil blive

dannet i løbet af marts og april, så den

del af hovedbestyrelsen, som består af

kredsformænd, er på plads til den stiftende

kongres tirsdag den 18. juni på

Hotel Nyborg Strand. Her fuldendes

ledelsen med de personlige medlemmers

valg af deres repræsentant og

kongressens valg af to næstformænd

og formanden.

Der er fastsat følgende datoer for de

stiftende kredsmøder, der alle begynder

kl. 13.30:

Kreds 1: tors.14. marts i Bålhøjcentret,

Tykskovvej 4, Tårs

Kreds 2: fre. 19. april på Shell Motel,

Hobrovej 12, Støvring

Kreds 3: tors. 11. april i Videbæk

Hallen, Vestervang 28, Videbæk

Kreds 4: fre. 12. april i Bentas Cafeteria,

Vinkelvej 15, Højslev v/ Skive

Kreds 5: man. 15. april i Voldum

Hallen, Voldum Rudvej 42,

Voldum

Kreds 6: tirs. 23. april på

Pejsegården, Søndergade 112,

Brædstrup

Kreds 7: tirs.16. april i Helle

Hallen, Hellevej 27, Vrenderup

Kreds 8: ons. 17. april på

Fredericia Vandrehjem, Vester

Ringvej 98, Fredericia

Kreds 9: ons. 24. april på

Agerskov Kro, Hovedgaden 3,

Agerskov

Kreds 10: tors. 25. april i

Ryslinge Forsamlingshus,

Gråbjergvej 16, Ryslinge

Kreds 11: man. 18. marts i

”Landsbyen”, Krårup Møllevej

1, Våbensted

Kreds 12: tirs. 19. marts i

Bårse Forsamlingshus, Næstvedvej

52, Bårse

Kreds 13: ons. 20. marts i

Knabstrup Hallen, Ventegårdsvej

42, Knabstrup

Fortsættes på side 22.

Vi er helt elektriske !

EL-CYKLER til alle !

Kom og prøvekør og vi hjælper dig med at finde

den helt rigtige el-cykel til dine behov !

Vallensbækvej 20, 2605 Brøndby, 3069 4955 & 3012 4111

Jordemodervej 7, 8783 Hornsyld, Tlf. 7682 2010

Eller besøg os på FantomBike.dk

Winther 850 Granny

Pris 7.999,-kr +batteri

7AH Batteri (35km) 2.699,-kr

9AH Batteri (50km) 3.599,-kr

12AH Batteri (70km) 4.499,-kr

Winther Limit

Pris 7.599,-kr +batteri

Danmarks største udvalg af EL-Cykler

Vi forhandler EL-Cykler fra 12 cykelmærker og har dermed et meget bredt udvalg

og et stort knowhow. Endvidere har vi masser af cykel tilbehør.

Kortet viser de 18 kredse, som den kommende

organisation er inddelt i. Alle kredsformændene har

en plads i hovedbestyrelsen.

Du kan se kortet i større format på

www.pensionisternessamvirke.dk.

Batteri i kædeskærmen !

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 21


Fortsat fra side 21.

Kreds 14: tors. 21. marts på Osted

Kro, Hovedvejen 151, Osted

Kreds 15: ons. 3. april på Skævinge

Kro, Jernbanevej 1, Skævinge

Kreds 16: tirs. 30. april i Medborgerhuset,

Herlevgårdsvej 18, Herlev

Kreds 17: man. 29. april i Klærkesalen,

Griffenfeldsgade 44, København N

Kreds 18: fre. 5. april i Aakirkeby

Hallerne, Grønningen 3, Aakirkeby

Alle medlemmer er velkomne

til at deltage med taleret i

Møder for personlige medlemmer

Pensionisternes Samvirkes personlige medlemmer fortsætter efter fusionen automatisk som

medlemmer af Ældremobiliseringen, og de inviteres allerede nu med i den demokratiske proces

den nye organisation har de person-

I lige medlemmer naturligvis også

indflydelse. Ifølge vedtægterne mødes

de personlige medlemmer i hver

region i første kvartal af kongres året

for at vælge deres kongresdelegerede.

Antallet af personlige medlem mer i

regionen er bestemmende for antallet

af delegerede:

Op til 500 medlemmer i regionen

giver ret til 1 delegeret

501 - 1.000 medlemmer i regionen

giver ret til 2 delegerede

1.001 - 2.000 medlemmer i regionen

giver ret til 3 delegerede

2.001 - 4.000 medlemmer i regionen

giver ret til 4 delegerede

4.001 - 6.000 medlemmer i regionen

giver ret til 5 delegerede

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 22

Møde for Pensionisternes Samvirkes personlige

medlemmer i Hovedstaden (arkivfoto),

6.001 eller flere medlemmer i regionen

giver ret til 6 delegerede

Udover valghandlingerne vil der

være en orientering om fusionsarbejdet.

Er du personligt medlem, er du

velkommen til at deltage i mødet i den

region, hvor du bor.

Tider og steder:

Region Hovedstaden: 4. Marts. Aktivitetscentret,

Sankt Joseph, Klærkesalen,

Griffenfeldsgade 44, 2200 Kbh N

Region Sjælland: 5. marts. Selskabslokalerne,

Dronningensgade 30, 4100

Ringsted

Region Syd: 6. marts. Nordbo Senior,

Sonnesvej 112, 7000 Fredericia.

Region Midt: 7. marts. Kulturhuset

Skanderborg,Parkvej 10, 8660

Skanderborg,

Region Nord: 8. marts. De Frivilliges

Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg

Møderne starter kl. 13.30.

På medlemsmøderne er Ældremobiliseringen

vært med kaffe og brød.

n

! ! ! !

Vil du deltage i kredsbestyrelsesarbejdet

Organisationen er inddelt i 18 kredse og i de kredse, hvor der er over 500 personlige medlemmer, har de ret til at vælge

en repræsentant til at sidde i kredsens bestyrelse.

I de regioner, hvor der er kredse med mere end 500 personlige medlemmer, vil valget til repræsentanten for de personlige

medlemmer i kredsbestyrelsen foregå i forbindelse med regionsmødet.

Tilmeldingsblanket:

Undertegnede ønsker at deltage i medlemsmødet:

Navn

Adr.

generalforsamlingen i deres kreds, og

hver forening har et antal stemmeberettigede

i forhold til sit medlemstal.

Er der flere end 500 personlige

medlemmer, har disse ret til at få

én repræsentant i kredsbestyrelsen.

Denne repræsentant vælges af de

personlige medlemmer på et særskilt

møde inden generalforsamlingen.

Medlemsforeningerne og øvrige

medlemsinstanser vil modtage en

skriftlig indkaldelse med dagsorden

inden de stiftende generalforsamlinger.

Af hensyn til traktementet er der

Medlemsnr. Region

tilmeldingsfrist 14 dage før møderne.

Tilmelding til møderne i Kreds 1-9

skal ske til kontoret i Sdr. Omme på

tlf. 75 34 12 17, eller e-mailadressen:

info@danskepensionister.dk.

Tilmelding til møderne i Kreds

10-15 samt 18 skal ske til kontoret

i Odense på tlf. 65 91 40 99 eller

e-mailadressen sampens@mail.dk

Tilmelding til møderne i Kreds 16

og 17 skal ske til kontoret i København

på tlf. 35 37 24 22 mellem kl. 10

og15 eller e-mailadressen Samvirket@

PensionisterneSamvirke.dk n

Tilmelding senest 10 dage før enten på denne blanket, som sendes til: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58,

2200 eller du kan sende en e.mail med ovenstående oplysninger til: Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk

Spar frimærket: Du kan også tilmelde dig elektronisk på www.pensionisternessamvirke.dk.


Kender du

Slut med

ømme fødder

ARCOPEDICO skoens unikke design bevirker

en tilpasning til foden, så skoen støtter og ikke strammer om foden.

at kroppens vægt fordeles ligeligt over hele fodsålen, så ingen

områder belastes unødvendigt.

en korrekt gangafvikling og kropsholdning, hvorved fødder, ben,

lænd og ryg aflastes, så ømhed og træthed minimeres.

ARCOPEDICO - skoen der kan anvendes som hjemmesko, i fritiden,

på rejse, i ferien, til sport, på arbejdet - ja overalt!

Nærmeste Arcopedico forhandler anvises på

tlf.: 47 98 15 33 e-mail: info@arcopedico.dk

se mere på www.arcopedico.dk

Safari i Sydafrika

Tilbudspris kr. 12.000

pr. person inkl. fly

Ta’ til Temba Safari i Limpopo – en danskejet safarilodge med

fokus på hygge og god service. Her er plads til 12-14 gæster, der

kan se frem til et luksuriøst ophold midt i den storslåede natur.

Prisen inkluderer bl.a.:

• Flybillet København - Johannesburg tur/retur med et skift

• Transfer Johannesburg - Temba Safari tur/retur

• 7 overnatninger på Temba Safari i delt dobbeltværelse

• Helpension under hele opholdet på Temba Safari, inkl.

drikkevarer (lokal vin, juice og vand)

• Jeep, ATV’er og golfvogn til fri afbenyttelse på lodgen

• Guidede fotosafaris m.v.

• Engelsktalende guide under opholdet i Sydafrika

• Alle skatter og afgifter forbundet med rejsen

www.temba.dk • mk@temba.dk • 2210 8228

?

Dansktop Menstrup Kro præsenterer... show

på hotel

menstrup kro

Schou


Tur

2be1, Kim 2be1, & Kim Drengene, & Drengene, The The Evergreens, Kjeld Hansen Hansen & two & two and a and half, a half,

Anne Katrine Tove Brix, Søren Engebæk, Yvonne Aaen og Chris Hart

Anne Katrine Tove Brix, Søren Engebæk, Yvonne Aaen og Chris Hart6. marts 2013

&

29. maj 2013

6. marts 2013

&

Menu

29. maj 2013

SHOW . REVY


Kl. 18.00


2012 Lakseroulade noritang med

laksesouffle-fars anrettet på på salat.

Premiere

Mild citruscreme med brød og smør.

den 14. september smør. 2012.

Provencestegt Here

svinefilet. er hver fredag

og lørdag l og med

Pommes rissoles den 8. december 2012

rissoles (ingen fores lling

3 slags grøntsager i uge 42).

grøntsager

Rødvinssauce.

• Lakseterrin anre et på plukket salat, caviar creme

og friske krydderurter. Hjemmebagt brød og smør.

• Helstegt kalvefi let, sauteret grøntsager, spinat/

pære salat, råstegte kartofl er der l kra ig skysauce.

• Mandeltoff ee tærte, brombærcoulis og limecremé.

Mandelbund med toff eecreme og karamelglasur.

Julemenu, se mere på vores hjemmeside.

Kl. 19.30 Showet starter. Kl. 19.30 Tv optagelse.

Priser Showet starter. Tv optagelse.

Pris pr. Pr. person Pris pr. person 625,- kr. Susanne Breuning kr. 275,- og Jan Schou 275,-

Billet, menu inkl. kaff e/the, revy og musik og dans

l kl. 01.00.

Pris for enkeltværelse

Kr. 775,00 inkl. morgenmad

MØD OS PÅ FACEBOOK:Pris for enkeltværelse

Kr. 775,00 inkl. morgenmad


Menstrup Bygade 29

4700 Næstved Tlf. 5544 3003

www.menstrupkro.dk

Pris for dobbeltværelse

Kr. 975,00 inkl. morgenmad

Pris for dobbeltværelse

Kr. 975,00 inkl. morgenmad

90x132 mm Calcium Forte:Layout 1 18/06/10 10.03 Side 1

35% bedre optagelighed

Calcium Ultra Forte + Vitamin D har ca.

35% bedre optagelighed end produkter

baseret på Calcium-carbonat.

Vælg derfor

Calcium

Ultra Forte

+ Vitamin D

200 tabletter.

Vejl. udsalgspris 178,- kr.

Ring og forhør om

nærmeste forhandler.

Producent: Camette A/S

Lillebæltsvej 47, 6715 Esbjerg N

www.camette.dk

Calcium Ultra Forte + Vitamin D:

• Giver en bedre optagelighed

• Optages uafhængig af mavesyre og fødeemner

• Giver ikke forstoppelse

• Ingen kendte bivirkninger

• Nedbryder ikke jern fra fødekæden

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 23


KRYDS & TVÆRS

Navn: Tlf.:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning

6/2012

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen,

der sendes til Seniorernes Blad, Griffenfeldsgade

58, 2200 Kbh. N., eller

pr. mail til Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk,

skal være os i hænde

senest den 13. marts 2013. Mærk

konvolutten eller mailen “Krydsord”.

Tillykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 6- 2012

100 kr. Hanne Th. Hansen

Beatesmindevej 87,

Aalborg SØ

75 kr. Aase Sørensen

Paghs Alle 52, Herning

50 kr. Birgit Bang Nielsen

Jernbanegade 4, Fredericia

50 kr. Aina Hviid

Skellet 3, Glostrup

50 kr. Emmy Dyhr

Vestergårdsvej 21A, Viby J.

Ovenstående vindere bedes

henvende sig til Pensionisternes

Samvirke på tlf.nr. 35 37 24 22.

!

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

Indmeldelse af enlige og par:

Navn Født den:

Navn Født den:

Adresse

Postnr. og by

Tlf. Mail:

Indmeldelse af forening/klub: Institution: Anden gruppe:

Skriv navnet her under og benyt adressefelterne ovenfor.

Navn

Mange enkeltpersoner, foreninger

og klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt

af Samvirkets bistand, kurser og de

servicetilbud og rabatter, medlemmerne

får. De gør det også for at støtte

og præge det ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i

sin kreds en bred vifte af klubber,

foreninger, projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 10 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet er

kun 110 kr. om året og 145 kr. for par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.200 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående

kupon, portoen er betalt. Du kan også

melde dig ind via forsiden på vores

hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen

på vores hjemmeside, hvor der

kan betales med det samme.

Abonner gratis på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger,

pjecer, medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


MEDLEMSTILBUD

Så er 2013 udgaven af vores populære håndbog på gaden!

Pensionist eller

efterlønsmodtager

- nogle vigtige oplysninger

slutningen af januar er vi klar med

I 14. udgave af den populære håndbog

”Pensionist eller efterlønsmodtager”.

Bogen kan give pensionister og efterlønsmodtagere

et redskab til at fi nde

rundt i lovgivningsjunglen. Den er et

glimrende alternativ og supplement til

de oplysninger, man kan få ad digital

vej.

Mange har den opfattelse, at indtægt

udover pensionen ikke kan svare sig.

Ved at læse håndbogen kan man danne

sig et overblik og se, at det næsten altid

kan svare sig at have indtægter ved

siden af den sociale pension.

”Pensionist eller efterlønsmodtager” er

skrevet af Preben Dose og Gerda Klemensen,

som også har redigeret håndbogen.

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 26

Ydermere udmærker håndbogen

sig blandt andet ved at give konkrete

eksempler, som fremmer forståelsen.

Derved kan den enkelte læser selv

regne ud, hvad man er berettiget til.

Overskuelig forklaring

på indviklede regler.

Håndbogen gennemgår i hovedtræk

følgende:

Grundbeløb, pensionstillæg og anden

indtægts betydning for disse. Personlige

tillæg. Varmehjælp. Boligydelse.

Helbredstillæg. Supplerende pensionsydelse

(ældrechecken). Opsat pension.

Efterløn

Håndbogen ”Pensionist eller Efterlønsmodtager”

er på 60 sider. Pris: 40 kr.

For medlemmer af Pensionisternes

Samvirke er håndbogen gratis.

Hvordan får man

håndbogen?

Medlemmer af Pensionisternes

Samvirke:

Håndbogen kan afhentes gratis hos

Pensionisternes Samvirke. Eller den

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B

Pensionist

14. udgave

eller

2013

Efterlønsmodtager

Nogle

vigtige

oplysninger

Pensionisternes Samvirke

kan rekvireres mod indsendelse af

frankeret svarkuvert (A5 format).

Frankering: 21 kr.)

Andre:

Håndbogen kan bestilles på tlf. 35 37

24 22 eller via vores e-mail: Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk.

Det

er også muligt at rekvirere den via

vores webshop på hjemmesiden:

www.PensionisternesSamvirke.dk

Den kan desuden købes ved personlig

henvendelse hos Pensionisternes

Samvirke.

Samtlige klubber og foreninger i

Pensionisternes Samvirke får tilsendt

et eksemplar. Yderligere eksemplarer

til klubbens medlemmer kan rekvireres

gratis mod betaling af porto. n


Pak ku erten ud én gang

- men nyd en ny udsigt hver dag

Forlæng sommeren i Middelhavet

Sejl fra/til Malaga, Spanien

Skib: MS Empress ★★★½

Rederi: Pullmantur Cruises

Inkl. dansk rejseleder, y, transfer, 7 n. krydstogt i

indvendig kahyt, alle måltider ombord, drikkevarer,

underholdning, drikkepenge og 1 nat på hotel i Malaga

efter krydstogtet

Ombordstigning: 29. september 2013

Pris pr. person v/2 personer fra kr. 9.395,-

med dansk

rejseleder

Valencia

(Spanien)

Malaga

(Spanien)

Palma de

Mallorca

(Spanien)

Bliv medlem af

Læs mere på

www.klub-plus.dk

Ajaccio

(Korsika, Frankrig)

Civitavecchia/

Rom

(Italien)

Cagliari

(Sardinien, Italien)

Ålesund

Sensommer i Sortehavet

Fra/til Istanbul, Tyrkiet

Skib: Celebrity Constellation ★★★★½

Rederi: Celebrity Cruises

Inkl. dansk rejseleder, y, transfers, 1 nat på hotel i Istanbul, 12 nætters krydstogt i

indvendig kahyt, alle måltider ombord, drikkepenge og underholdning.

Afrejse fra København: 24. septembers 2013, Ombordstigning: 25. september 2013

Pr. person v/2 personer fra kr. 17.295,-

Oplev midnatsol og Nordkap

Sejl fra/til København

Skib: MS Vision of the Seas ★★★★

Rederi: Royal Caribbean Cruise Line

Inkl. 11 nætters krydstogt i indvendig kahyt, alle måltider

ombord, underholdning og drikkepenge.

Ombordstigning: 8. juni 2013

Pris pr. person v/2 personer fra kr. 9.995,-

Tromsø

Norge

Olden

Geiranger

Bergen

Norge

København

Danmark

Honningsvag

Norge

Læs meget mere på www.how2cruise.dk

med dansk

rejseleder

Athen

Grækenland

Salvador

Brasilien

Rio de Janeiro

Brasilien

Buenos Aires

Argentina

Nessebur

Bulgarien

Odessa

Ukraine

Istanbul

Tyrkiet

Kusadasi

Tyrkiet

Mykonos

Grækenland

Tango og sambarytmer i solen

Sejl fra Buenos Aires til København

Skib: MSC Musica ★★★★

Rederi: MSC Cruises

Inkl. dansk rejseleder, y, transfer, 2 nætter på hotel i

Buenos Aires, 22 nætters krydstogt i indvendig kahyt, alle

måltider ombord og underholdning.

Ombordstigning: 5. april 2013 (Afrejse KBH 3. april 2013)

Pris pr. person v/2 personer fra kr. 17.495,-

Særlig H2C ud ugtspakkke tilbydes kr. 3.250,-

Vigo

Spanien

Lissabon

Portugal

Santa Cruz

Tenerife, Spanien

Rosenørns Allé 29 · 1970 Frederiksberg · Telefon 70 200 100 · Reg. nr. i Rejsegarantifonden 2356

Dover

Storbritannien

Der tages forbehold for udsolgte booking kategorier. Priserne er vejl. pr. pers. i delt indvendig kahyt, inkl. som anført i tilbuddene ovenfor samt havneafgifter og adm. gebyr.

Le Havre

Frankrig

Sebastopol

Ukraine

Krydstogt

er altid med

helpension

med dansk

rejseleder

Yalta

Ukraine

Oslo

Norge

København

Kiel

Tyskland


Plusalderen - Den nye anden ungdom

Ældrebyrden, ældrestyrken, det grå guld, sølv-tsunamien… Der er mange bud på, hvad man

kalder den del af befolkningen, hvis fødselsattest er mere end 50 år gammel. Samfundsdebattør

og radiovært, Monica Krogh-Meyer, gav på Pensionisternes Samvirkes Kongres 2012 sit bud på et

rammende navn til den alder, som hun selv og resten af 68-generation har i dag: Plus-alderen.

Plus-alderen er den alder, man har,

når man har været voksen i mange

år, men endnu ikke er blevet gammel.

Det er mellemgruppen mellem

de unge og de gamle, som Monica

Krogh-Meyer beskriver gruppen af

mænd og kvinder i 50+års alderen,

som ikke har tænkt sig at blive

”gamle” lige med det samme.

Plusserne er aktive og har

ikke tid til at sidde stille

Det, der betegner plus-alderen, er

lysten til at være aktiv og tage del i

samfundet omkring sig:

”Vi i Plus-alderen er aktive, nysgerrige,

i god form - lidt som vi var tidligere

i livet. Vi føler, vi gør en forskel, og

når man ser sig omkring, hører det til

sjældenhederne, at efterløn og pension

betyder stilstand i pensioniststolen fra

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 28

morgen til aften. Det er vi alt for aktive

og nysgerrige til, for vi skal jo til bridge,

til gymnastik eller på aftenskole, og så er

der lige det møde, jeg gerne vil til, eller

den klub, jeg gerne vil være medlem af.”

Plusserne er sociale og bruger deres

tid sammen med venner og veninder,

gamle arbejdskammerater, og selvfølgelig

børnebørnene, som hentes og

bringes eller passes, når de er forkølede

eller har influenza.

Samfundets fordomme

lever i bedste velgående

Selvom mænd og kvinder i plusalderen

er stærke og bevidste om deres egen

styrke, er der fortsat en masse fordomme

og kasser, som det omkringliggende

samfund gerne vil sætte folk over 50 i:

”Vi forstår ikke begrebet ”gammel

og grå”! Men det begreb er svært at

udrydde! Der er stadigvæk meget, der

skal ændres og blive bedre, før vi i plusalderen

kan sige: Nu er vi glade! Nu

føler vi os set! Nu har de fattet, hvilken

enorm styrke vi er! Vi skal have udryddet

begrebet ældrebyrde - og i stedet have

indført ældrestyrke! Hvis al vor energi

slås sammen, udgør vi en stærk og vægtig

stemme.”

Fordommene behøver ikke være

nedsættende kommentarer eller

stereotype forestillinger om, hvad

man kan eller vil, når man er over 50.

Fordommene viser sig også i form af

velmente hensyn:

”Vi på 55+ oplever, at vor familieforsikring

bliver 25 % billigere, trods

uændret løn. Mit gymnastikhold er billigere.

Hvorfor dog det? Jeg er røget over

i en anden kategori: Jeg skal hjælpes, er

svag. Vel er jeg ej. Vi oplever forskellige

Super tilbud på

Verdens Smukkeste Sørejse

12 dage

inkl. helpenson

fly t/r Kbh–Bergen

bustransfer og

sightseeing

Afrejse 21. marts

FRA

13.550,-

www.norskrejsebureau.dk

Ring og hør nærmere på tlf.:3312 4565


Monica Krogh-Meyer udgav i 2010 bogen

”Plusalderen –Vi bliver bare ved”, og siden

har hun turneret landet tyndt med foredrag,

der tager udgangspunkt i bogens pointer

omkring alder og fordomme om alder.

ændringer; men hvorfor, når jeg nu ikke

har ændret mig? Der er altså forskel

på, hvordan jeg oplever mig selv - og så

hvordan ”man” opfatter én i min alder.”

Men der er også nye tider på vej.

Folk er begyndt at tale mere fordomsfrit

om alder, og det kan betyde en

stor forskel for, hvordan vi alle opfatter

mennesker, der er kommet over den

første ungdom: ”Men hvorfor skal vi

tale om alder? Fordi man stadig siger:

”Nu skal vi ikke tale om din alder”; men

formuleringen duer ikke mere, for det,

man siger, er jo: ”Du er så gammel, at

det er pinligt at sige det”! Vi må droppe

det alderstabu, så det ikke bremser alle

de friske mennesker, der er 50+.”

De første teenagere er

endelig blevet voksne

Dem, der nu er i plusalderen, kaldes

også for Babyboomers, fordi der i den

vestlige verden blev født utrolig mange

børn efter 2. Verdenskrig. ”Sammen

er vi ikke bare en stor gruppe; men

også en stærk gruppe. Vi i plusalderen

er MEGET heldige. Vi har fået en ny

alder. Vi var de første teenagere, da det

blev opfundet i 50´erne. Fra at være

store børn eller tidlige voksne, fik de

13-20-årige deres egen status: eget tøj,

egen musik, egen økonomi og dermed

deres eget liv. Nu har vi fået en ny alder:

Plus-alderen.”

Selvom Monica Krogh-Meyer plæderer

for en ændret tilgang til alder,

skal man heller ikke afvise, at der sker

noget med kroppen, når man bliver

ældre: ”Nu er jeg ikke så lalleglad, at jeg

ikke selv kan se, at der sker noget med

os, som årene går. Min første advarsel

kom, da jeg var ca. 45-50 år. Jeg læste

en skøn tyk bog i weekenden og havde

knaldende hovedpine om mandagen. En

veninde stillede diagnosen: Du skal have

briller!”

Idealet om evig ungdom

rammer kvinder hårdest

Forestillingen om at aktive og attraktive

mennesker altid er unge rammer

især kvinder over 50:

”Vi kvinder får et fuldt stopskilt,

når overgangsalderen melder sig. Både

psykisk og fysisk sker der noget voldsomt:

Vi kan ikke længere få børn. - Barsk

erkendelse. Og så er der indpakningen,

der ændrer sig: Håret bliver gråt. Huden

er ikke så spændstig som før, og man får

rynker. De KAN ikke forsvinde! Så spar

pengene! Med lidt Botox kan det afhjælpes;

men husk at Botox er en nervegift.

Jeg synes, man skal lære at elske sine

rynker. Mange års brug af kroppen ændrer

på vores udseende: Det er levet liv!”

Men mænd og kvinder i plusalderen

har noget, som de unge ikke

Medlemskort 2013

Her er Pensionisternes Samvirkes medlemskort for 2013.

Det er lidt anderledes end tidligere. Det vil gælde året

ud, også når vi er fusioneret og kommer til at hedde Ældremobiliseringen.

Klip kortet ud, skriv dit navn og medlemsnummer på – og

gem kortet.

Hvis du er personligt medlem, så skriv dit medlemsnummer

på forsiden og dit navn på bagsiden af kortet.

Har I et par-medlemskab, skal I skrive begge navne på

kortets bagside.

Med venlig hilsen

Pensionisternes Samvirke n

har: ”Vi har masser af tid, og er blevet

klogere. Man føler sig mere klar til at

være et aktivt menneske, ingen hjemmeboende

børn - og en ægtefælle, der måske

kan klare sig selv! - og også har gang i

mange ting. Pludselig får man mulighed

for at koncentrere sig om sig selv igen.

På en god dag synes jeg, man kan tale en

”vores anden ungdom. Som Victor Hugo

sagde: ”Fyrre er ungdommens alderdom,

halvtreds er alderdommens ungdom.”

Hold hjernen i gang

Men det er vigtigt ikke bare at læne

sig tilbage og nyde sin nye status

som aktiv og attraktiv 50+’er i plusalderen.

Hjernen skal holdes i gang:

”Aldringsforskeren Henning Kirk, som

jeg har interviewet i min bog, har bl.a.

skrevet bogen ”Sådan holder du hjernen

i gang”, for det er det vigtigste, man

kan gøre for at holde affældigheden fra

døren”.

Henning Kirk har tre punkter, man

skal sørge for at overholde”:

1. Bevar helbredet! Og det er jo let at

sige.

2. Hold dig i god fysisk form og

3. Sørg for at udvikle hjernen, bruge

den og udfordre den.

Det gode er, at hvis man overholder

punkt 2 og 3, så er man godt stillet i

forhold til punkt nr. 1.

”God fysisk form, siger Henning Kirk,

det har vi i plus-alderen forstået:

Fitnesscentrene er fyldt op af folk i

plus-alderen. Vi sikrer økonomien, og

der er fyldt op i dagtimerne, så der tales

om, at det er de nye forsamlingshuse”.

Vi er i virkeligheden den første

generation i verdenshistorien, som er i

topform, som livsstilseksperten Henrik

Byager siger. n

Klip ud og gem!

! !

www.aeldremobiliseringen.dk Tlf.: 35 35 26 99

MEDLEMSKORT

* Mangfoldighed * Folkelighed * Den frie frivillighed * Fællesskaber * De svages forkæmpere * Ligeværdighed

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 29


Brug dog kulturen!

På en konference i Malmø i november

blev jeg præsentereret for

en sand kavalkade af gennemførte

og igangværende projekter inden for

bl.a. ældreomsorg og psykiatrien. Det

gennemgående tema for alle projekter

var ”kultur i vården” eller ”kultur

och hälsa” dvs. forskellige måder at

inddrage og anvende kulturaktiviteter

i en sundheds- og omsorgssammenhæng.

For en ildsjæl på området, som

undertegnede, føltes det derfor som

ren sirenesang at høre om:

- Et teater, der tager ud på plejehjem

og optræder med forestillinger, der

tager udgangspunkt i beboernes

livshistorie samt inddrager dem

aktivt i forestillingerne.

- Et projekt – ”vårdarsång”, hvor en

professionel sangpædagog lærer stort

set hele personalet på et plejehjem at

bruge udvalgte vers og sange i den

daglige pleje og omsorg lige fra det

Skuespilleren Harald Leander i samtale

med en beboer efter sin optræden på et

plejehjem

Pensionisternes Samvirke

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk

Kun for personlige medlemmer (og par):

Navn ___________________________________

Navn ___________________________________

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 30

almindelige samvær til problemsituationer

ved bad og toiletbesøg.

- En kunstpædagog på et museum,

som i samarbejde med den lokale

omsorgs- og kulturforvaltning udarbejder

diverse historiske fotoalbum

med tilhørende vejledningsmateriale

til brug i ældreomsorgen.

- En naturvejleder, der med projektet

”Ta med naturen in” med enkle

rekvisitter kan få fornemmelsen af

natur og årstider frem hos beboere

på plejehjem.

- Et klovneprojekt – ”Clownrond”,

der udover børne- og ungdomsområdet

med stor succes arbejder inden

for ældreomsorgen, samt senest i

forhold til kræftramte voksne.

Større livskvalitet og et

mindre medicinforbrug

Begrebet ”kultur og helse” går nogle

år tilbage i tiden. Den første nordiske

konference om emnet blev afholdt

i Lund i 2007. Herefter har man i

Sverige, Norge og Finland arbejdet

intensivt bl.a. via nationale støtteprogrammer,

et tættere samarbejde

mellem social- og kulturforvaltninger,

inddragelse af professionelle kunstnere

og kulturarbejdere, en øget forskning

på området osv. Resultaterne har bl.a.

været større livskvalitet og et mindre

medicinforbrug. Og mange støtter nu

aktivt op omkring ideerne. I Nordisk

Ministerråd er man f.eks. i øjeblikket

ved at udarbejde rammerne for et nyt,

fremtidigt samarbejdsorgan omkring

”kultur og helse”.

Inden for praksis og forskning

omkring ”kultur og helse” ligger vi

dog i Danmark på en klar sidsteplads

set i en nordisk

sammenhæng.

Dansk Center

for Reminiscens

afholdt i

Når det handler om ”kultur og helse” ligger

vi i Danmark på en klar sidsteplads set i

en nordisk sammenhæng, siger Ove Dahl,

Dansk Center for Reminiscens.

2007 konferencer i København og

Århus om emnet, men en større

udvikling på området har vi dog ikke

siden da været vidne til herhjemme.

På centeret arbejder vi dog videre med

temaet og planlægger p.t. en professionel,

mobil udstilling om 1960’erne

til forevisning inden for ældresektoren

samt det psykiatriske område i 2013.

Og mon ikke flere efterhånden vil få

øjnene op for kulturens nye potentialer?

Kanske vor nye kulturminister,

der selv runder de 70 næste gang,

kan se nogle perspektiver i det videre

arbejde med ”kultur og helse” i en

dansk sammenhæng? n

”Man skulle ikke kun høre om kultur på konferencen, men også selv

deltage. Så der blev både sunget, klappet og danset. Forrest i midten

ses Bibbi Miegel Sandborg fra Kultur och hälsa, Kultur Skåne/Region

Skåne.”


Påskeferie På Hotel skarrildHus,

v. Herning og skjern å

søndag 24.-28. marts.

Palmesøndag til skærtorsdag.

dag 1 ankomst kl. 16, velkomst, kaffe & kage,

middag, foredrag med tidligere politibetjent

Hugo Mortensen.

dag 2 Morgenbuffet, guidet tur ‘Hør skarildhus’ karildhus’

historie’, frokost i restauranten, udflugt

i skarrild og omegn (2½ t.) samt eftermiddagskaffe.

Middag samt film aften:

en kongelig affære.

dag 3 Morgenbuffet, guidet udflugt ‘skjern

enge’ med tidligere borgmester

Christian rahbæk, picnic i det

forårsgrønne, middag, folkedans efter

middagen.

dag 4 Morgenbuffet, historisk fortælling

‘sunkne Paladser i Babylon’ ved penssioneret

skovrider Per tøttrup.

frokost i restauranten, udflugt til Carl

Henning Pedersen og else ahlfeldt Museet

i Herning. drink i hall’en samt fest-

middag med musikalsk indslag.

dag 5 Morgenbuffet og afrejse.

vi glæder os til at forkæle jer.

(der tages forbehold for programændringer).

5 skønne Påskedage

5 dages påskeophold

2.999 kr.

pr. pers. i delt dobbeltværelse.

Påske Hos sinatur

ring og få det fulde program tilsendt på: t/ 9719 6233

se mere her: www.sinatur.dk/påske

Bestil turen ved at ringe direkte til hotellet: t/ 9719 6233

Har du spørgsmål så ring endelig. vi vil meget gerne hjælpe.

tilmeld dig sinaturs nyhedsbrev og få mange dejlig tilbud, nyheder og konkurrencer direkte i din indbakke... tilmeld dig på: sinatur.dk

Snorker du?

Holder du pauser i din vejrtrækning, når du sover?

Er du træt, selv om du har sovet?

Få en gratis snorketest hos Danmarks

førende søvninstitut. Ring 78 79 70 70

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2013 SIDE 31


Fire store fester!

I år tilbyder Pensionisternes Samvirke to forårsfester i Koncertsalen i Tivoli og to

sommerfester i Cirkusteltet på Dyrehavsbakken. Alle fester er med kendte kunstnere.

Billetpriserne i Tivoli er 130 og 140 kr. og Bakken 135 kr. Billetterne til

Cirkusteltet er nu nummererede.

Billetten til Koncertsalen gælder som adgang til Tivoli.

Vi har fået gode frokosttilbud på udvalgte restauranter

i Tivoli og på Bakken. Oplev den fl otte koncertsal og

foyeren med det store 30 meter lange saltvandsakvarium

med bl.a. hajer. Konferencier: Georg Poulsen og

Kurt Rostgaard.

Forårsfest i Tivolis Koncertsal

29. april kl. 10.30 – 12.30

Gentofte Sving Band

Kurt Ravn

Bakkens Syngepiger Tina Grunwald,

Erik Grib

Forårsfest i Tivolis Koncertsal

31. maj kl. 10.30 – 12.30

Sangforeningen Ydun

Peter Vest (fra brødre Vest) og Vera Panitch

Pernille Schrøder

Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen

Sommerfest i

Cirkusteltet på Bakken

17. juni kl. 10.30 – 12.30

Kansas City Stombers og Rikke

Mølgård

Sussi og Leo

Trine Gadeberg

Dario Campeotto

Sommerfest i Cirkusteltet på Bakken

19. juni kl. 10.30 – 12.30

Københavns Postorkester

Jesper Lundgaard

Kirsten Siggaard

Arne Würgler og Sine Bach - Rüttel

Sådan får du billet:

Vi åbner for telefonsalg, tlf. 35 37 24 22, den 14. og 15. marts, begge dage

kl. 13-15. Disse to dage skal der trykkes ”1” (hovedkontor) på telefonen for at

bestille billetter. Du kan afhente de bestilte billetter fra 18. marts, eller du kan

få dem sendt mod indsendelse af en check og frankeret svarkuvert eller ved

betaling via Netbank (gebyr 15 kr.).

Løssalg af billetter fra 18. marts kl. 9.30

hos Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, København.

Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines