nr. 4/2012 - Brødremenighedens Danske Mission

bdm.dk.dk

nr. 4/2012 - Brødremenighedens Danske Mission

GIV HÅB TIL MENNESKER

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

04-2012 169. ÅRGANG

Landslotteri 2012

De kirkelige missionsselskaber går hånd i hånd med

kirker ude i verden og gør en forskel, som giver håb til

mennesker.

Kirkerne i de fattige lande gør et stort arbejde i lokalsamfundene.

De giver mennesker mulighed for at møde

det kristne evangelium og forandre deres liv gennem bedre

ernæring, sundhed og uddannelse.

De har brug for din hjælp!

Gevinster for 140.290,- kr.

inkl. afgifter

Skrab og se straks

om du har vundet

Pris Pris

20,-


| 04-2012

LEDER ANDAGT

STILHED

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

Den 2. marts: Der er stille i Søstrehuset i Christiansfeld.

De seneste dage har det summet af aktivitet.

Det tredje af de oprindelige fi re missionsselskaber i

YMH pakkede for at fl ytte til Århus. Flyttebilerne er kørt.

Alle fi re selskaber har i forbindelse med opbruddet

fra YMH været igennem en sorteringsfase. BDM er også

i gang med det, idet vi skal ud af Søstrehuset, mens den

store renovering af huset står på.

Meget er blevet smidt ud under oprydning og sortering.

Der gik ind imellem nostalgi i situationen, og man

tøvede et øjeblik, inden tingene blev smidt ud, men de

kan ikke bruges i 2012.

Vi må følge tidens forskellige strømninger, når vi vil

være med. Vi når næsten ikke at fi nde ud af, om vort

budskab når frem, inden vi må forholde os til nye måder

at formidle på. Det er en spændende og svær udfordring.

Vi har meget at fortælle om kirke og mission, men

det skal være kort og godt.

BDM favner bredt, når vi arbejder med hjemmesider,

nyhedsmails, takkebreve på mail osv. samtidig med, at

vi udgiver BDMnyt og Sennepskornet og sender almindelige

breve. Vi prøver kort og godt på alle måder at fortælle

om kirke og mission. ■

udgives af Brødremenighedens Danske Mission

Oplag: 3800. 10 nr. årligt; ISSN 0901 - 330X

Ansv. redaktør Erik Baun tlf.: 7586 1395

Formand Jørgen Bøytler tlf.: 7456 1420

Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing

Layout: Martin Kristensen • Teknit.dk

Forsidebillede:

BDM´s lodseddel 2012

Af Bent Tage Nielsen Tidl. missionær

GÅ UD I ALVERDEN

Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.

Markusevangeliet 16,15

Dette korte budskab signalerer tre ting. For det første

at Guds frelsesværk er færdigt. Det er fuldbragt

- regningen er betalt. For det andet, at dette budskab

er bestemt for hele skabningen uden udtagelse. For det

tredie, at det er en befaling til os.

Det er ord og sammenhænge der ikke er til at tage

fejl af. Eller gør vi? Forstår vi dette ind i den sammenhæng,

hvor det også lyder: Den der tror og bliver døbt,

skal frelses, men den der ikke tror skal dømmes! Det har

Jesus også sagt!

Hvis vi forstår dette, må mission være en hjertesag for os.

Vi skal gå ud og sørge for, at der bliver prædiket om, at

Kristus har overvundet synden, da han fuldbragte vor

frelse på korset - at han overvandt døden, da han stod

op af graven påskemorgen - at han overvandt Djævelen

- for Kristus har al magt i himlen og på jorden.

Det er derfor vi skal gå ud i alverden til de små steder i

denne verdens udkanter og til de enormt store byer som

præger vor tid. Alle vegne har hele skabningen brug for

at høre evangeliet om Jesus, for ellers bliver intet menneske

frelst. Men hvor troen på Kristus lever, der bryder

det nye liv frem, som efterfølgelse af det Guds Lam, der

bærer verdens synd! Det er missionsliv. ■

Brødremenighedens Danske Mission

Nørregade 14 • 6070 Christiansfeld

Tlf.: 3529 4820

www.bdm-dk.dk • bdm@dmr.org

Giro: 400-6666 • Bank: 9743 4672 131928

Generalsekretær Erik Baun Tlf.: 7586 1395

Projekt- og infosekretær

Betina Fredensborg Hoff mann Tlf.: 3529 4820

Økonomi-ansvarlig Inge Marie Eckhardt Tlf.: 3529 4820

Af Betina Fredensborg Hoff mann Projekt- og infosekretær

FÆLLESSKABET

Der er en ting, der slår mig igen og igen i mange forskellige

sammenhænge - trangen til at være fælles

med andre om og i den kristne tro. Vi kender det sikkert

fra os selv, det er noget helt specielt at være sammen

med andre kristne, og hvordan det kristne fællesskab er

et fællesskab, man har lyst til at opsøge. Når man møder

en person i et tog, så har man automatisk et fællesskab.

Når man møder en anden med samme tro, er det et fællesskab,

der har en naturlig dybde i forhold til et fællesskab,

der bunder i en anden fælles interesse.

Da jeg var på besøg i Tanzania, oplevede jeg det samme.

Interessen og lysten til at bruge tid på trosfælder er

overvældende.

En lørdag, da jeg var i Kipili, skal en KFS-gruppe (Ukwata)

indsættes i en landsby i nærheden af Kipili. Det skal

fejres! Tidlig morgen samles unge fra Ukwata-gruppen

i Kipili ved båden, præsten ankommer fra Kirando, volontørerne

gør sig klar, alle har gjort sig fi ne til dagens

begivenhed. Omkring båden dirrer luften af godt humør

og vi-skal-på-tur-spænding, alt imens der bliver båret

store gryder og sække med ris ombord.

Sejlturen foregik akkompagneret af smuk afrikansk

sang. Der var helt stille på søen, så det eneste, man fi k

af input på turen, var en sagte brummen af motoren og

de unges sang, alt imens båden stille bevægede sig hen

over søen. Der var en god forventningsfuld stemning.

Ved Secondary School, hvor der skulle festes - gik de

unge fra Kipili straks i gang med at lave mad. Det er helt

fantastisk at opleve, hvordan de kerer sig om, at det hele

3

Ukwata-gruppen fra Kipili og præsten fra Kirando

skal være godt, de havde endda medbragt tørret fi sk for

at gøre menúen ekstra god og festlig. Selvom det for

os måske ikke lyder festligt med tørret fi sk, så er det et

måltid i Tanzania, der for alvor betyder fest.

Selve indvielsen skete ved en gudstjeneste-lignende

ceremoni. Alt sammen præget af den unikke afrikanske

sang. Som nordbo er det ganske overvældende at opleve,

hvor meget, der bliver kommunikeret gennem sang

og musik, og hvor naturligt det falder ind i en ceremoni,

at der er så meget sang og musik. Det var medrivende at

opleve det ægte engagement de unge fra Kipili overleverede

i kærlighed til deres medkristne.

Det er fantastisk at opleve, hvordan den trang til at være

med til at fejre et kristent fællesskab, som jeg føler hos

mig selv, også ses i kristne, der bor så langt væk fra

den hverdag jeg kender. Hvordan den kærlighed, der er

kristne imellem også kommer til udtryk gennem engagement

i ting, hvor man ikke er forpligtet af andet end

sin trang til fællesskabet. At fællesskabsfølelsen blandt

kristne er uafhængig af andre kulturelle forskelle.

På min rejse rundt for at opleve BDMs arbejde i Tanzania,

var det en stor læring for mig, at samarbejdet med

Brødrekirken i Tanzania har samme fundament, som det

fundament der er for mit engagement i min kirke. Vi

samarbejder, fordi vi har trang til at være sammen med

andre om evangeliet, og fordi vi gerne vil dele evangeliet

med andre. ■

Foto: Betina F. Hoff mann


| 04-2012

NY AFTALE MELLEM PARTNERE

2010 gennemførte Brødrekirken i Rukwa-provinsen

I (Sumbawanga) og BDM en partnerskabsproces, der begyndte

i marts i Sumbawanga, hvor tre fra BDM mødtes

med bestyrelsen for Rukwa. Det var en god oplevelse

for begge parter. Processen fi k sin foreløbige afslutning

efter to dages møde, hvor fi re repræsentanter fra Rukwa

mødtes med BDMs bestyrelse i Christiansfeld i september.

Mødet sluttede med underskrivelse af en partnerskabsaftale,

der indeholder en række pejlemærker for

det fremtidige samarbejde / partnerskab.

Foreløbig afslutning

Processens første mål var at få sat ord på, hvad partnerskabet

skulle indeholde og omfatte. Og det mål blev

nået med partnerskabsaftalen, men processen skal fortsætte,

og samarbejdet skal udvikles til gavn for kirken

og missionen, sådan at der bliver endnu mere mission

og udvikling.

Og der er allerede sket en række væsentlige ting.

Brødrekirken i Rukwa gennemførte i foråret 2011 et

kapacitetsopbyggende kursus for kirkens distriktsformænd

og enkelte andre. Kurset blev betalt af DMR-U

(Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling).

Første fase af det store sundhedsforebyggende projekt

i 34 landsbyer ved Tanganyika-søen (Mobilklinikken)

er nået frem til, at kirken virkelig har taget ejerskab

af projektet, og det er siden årsskiftet 2010/2011

blevet ledet af et velfungerende team af tanzanianske

sundhedsarbejdere. Projektet er støttet af Danida med

5.7 mil. kr. Godt 100.000 mennesker i landsbyerne har

oplevet, at den generelle sundhedstilstand er blevet afgørende

forbedret.

Anden fase kan komme i gang august 2012, hvis Danida

imødekommer vores ansøgning om støtte i fem år.

Projektet udvides til også at omfatte en række landsbyer

langs søen i Congo. Hvis Danida bevilger støtten til

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

Partnerskabsaftalen underskrives af formændene Jørgen

Bøytler og Erord Simae

projektet, vil yderligere ca. 120.000 indbyggere i landsbyerne

få mulighed for at få forbedret deres sundhedstilstand

væsentligt. - Ansøgningen er sendt til Danida,

og her kan vi ikke gøre mere, men vi beder dagligt om,

at den bliver imødekommet og vil give godt 8.3 mil. kr.

Brødrekirkens menigheder vokser og udvikler sig bl.a.

i landsbyerne ved søen, men også inde i landet. Nye menigheder

kommer til og ønsker at bygge kirker, og ældre

menigheder har vokseværk og udvider deres kirker.

Nye hører evangeliet gennem evangelisation med

fi lmaftener, forkyndelse, husbesøg osv., hvor præster

og evangelister arbejder sammen med missionær Knud

Elmo Knudsen, Kipili.

Opmuntret af succes

BDMs bestyrelse er stærkt opmuntret af partnerskabsprocessen

med Rukwa, og da ledelsen i Brødrekirken i Vest

Foto: Erik Baun

Fra partnerskabsmødet sept. 2010 i Christiansfeld

Tanzania (Tabora) hørte om udviklingen i Rukwa, bad de

om at få en partnerskabsproces med BDM. En ansøgning

om støtte fra DMR-U blev skrevet i fællesskab, og DMR-Us

bestyrelse har netop bevilget penge til en partnerskabsproces

med Brødrekirken i Vest Tanzania og BDM.

Processen begynder her i marts, hvor de to bestyrelser

hver for sig vil refl ektere over den stadig aktuelle,

men gamle samarbejdsaftale fra 1984(!), og den fælles

historie, som vi har haft siden. Hvad lærte vi? Hvad

gjorde den ene og / eller anden forkert? Hvad lærte vi

af hinanden? Hvilke mål ønsker vi at sætte for det fremtidige

arbejde i kirke og mission? Hvordan kan vi i et tæt

samarbejde lave mere mission og udvikling?

Processen er i gang

Når dette læses er processen godt i gang, og forberedelserne

til det første møde mellem fi re repræsentanter

fra Brødrekirken i Vest Tanzania og BDMs bestyrelse d.

11. - 12. maj i Christiansfeld er i fuld gang. Forventningerne

fra BDM til en ny partnerskabsproces er store, og

vi håber, at processen med Brødrekirken i Vest Tanzania

må blive mindst lige så god og frugtbar, som den vi

havde med Rukwa for to år siden.

Missionsfesten d. 13. maj

Det første partnerskabsmøde slutter med Missionsfesten

d. 13. maj, hvor deltagerne fra Vest Tanzania

naturligvis deltager og bidrager med nyt fra arbejdet i

Brødrekirken i Vest Tanzania.

Formand, pastor John Italazyo, bestyrelsesmedlemmerne

Dick Mlimuka og sr. Bahati Andrew samt hospitalssekretær,

pastor David Mgombele repræsenterer

4 5

Formand for Brødrekirken i Vest Tanzania, pastor John

Italazyo

Brødrekirken i Vest Tanzania såvel ved partnerskabsmødet

som ved Missionsfesten.

Processen afsluttes - og fortsætter

Partnerskabsprocessen afsluttes ved et møde i Tabora,

hvor BDMs formand, pastor Jørgen Bøytler (PhD), bestyrelsesmedlem

Kirsten Troelsen og endnu et bestyrelsesmedlem

samt generalsekretær Erik Baun deltager

fra BDM i et møde med bestyrelsen og enkelte andre

ledere i Brødrekirken i Vest Tanzania.

Målet for og forventningen til mødet i Tabora er, at der

bliver skrevet en partnerskabsaftale, hvor samarbejdet

mellem Brødrekirken i Vest Tanzania og BDM ikke blot

opdateres i forhold til aftalen fra 1984, men defi neres

på ny og i den sammenhæng, som er kirkens og missionens

her i 2012. Begge parter vil og ønsker meget mere

end blot at konstatere, at vi er her. Vi skal i fællesskab

formulere, hvad vil vi så som kirke og mission, og hvad

kan vi, og hvad kan vi i fællesskab / partnerskab gøre

for, at fl ere i det vestlige Tanzania må høre evangeliet

om frelse ved tro på Herren Jesus Kristus.

Der er måske ikke et stort Danida-projekt på vej i Vest

Tanzania, men der er en række mindre projekter, hvor

det er oplagt at søge DMR-U om støtte. Først i køen er en

ansøgning om støtte til gennemførelse af et kursus med

kapacitetsopbygning bredt for bestyrelsesmedlemmer

og afdelingsledere i kirken.

På sigt kan kurser i administration og ledelse for kirkens

daglige ledelse komme på tale. Der er nogle meget

gode tilbud om det i Nairobi, Kenya. Også her kan DMR-

U søges om støtte. ■

Fotos: Erik Baun


EN PLIGT?

Det er ikke altid, når vi gør noget af pligt, at vi gør

det glad og helhjertet. Det er måske noget, der bare

skal overstås. Men det kan være, at vi bliver opmærksomme

på noget, som får os til tænke, at det bør jeg

gøre noget ved. Det er simpelthen min pligt, fordi jeg

her har tilgang til noget, hvor jeg f.eks. kan hjælpe andre.

Og hvis jeg ikke gør det, bliver det ikke gjort. Derfor

er det min pligt!

Venners gaver

BDMs økonomiske grundlag er gaver fra missionens

venner! Gaverne bruges til arbejdet i Brødrekirkerne i

Tanzania, Congo, Burundi og Albanien - og i Danmark.

Overskrifterne er: Tilskud til kirkerne, bibelskolen,

spedalskhedsarbejdet, løn og pension til missionens

ansatte ude og hjemme, arbejdsudgifter som f.eks.

transport, udstyr og materialer til undervisning, kirkebyggeri

osv. Altså kort og godt alle de udgifter, der er

forbundet med at forkynde evangeliet, undervise og

hjælpe de syge, de fattige og børnene.

Alt dette er muligt, fordi missionens venner giver gaver

til missionsarbejdet. Det er en udfordring og opgave

at få samlet de mange penge ind til missionens arbejde.

Og det er med taknemmelighed, at vi dagligt modtager

små og store gaver til arbejdet.

Projekter og udvikling

BDM og andre missionsselskaber har forskellige muligheder

for at få midler fra DMR-U og Danida. I vort samarbejde

med partnerne i syd er vi hele tiden opmærksomme

på, om der er områder af deres arbejde, som kunne

udvikles og vokse, hvis der bare var midler til det. Det

kan være indenfor sundhed, undervisning og kapacitetsopbygning.

| 04-2012

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

For BDMs bestyrelse er det vigtigt at prioritere, hvad

de penge, som BDMs venner betror os, skal bruges til.

BDMs formål er at hjælpe det hele menneske, og det gør

vi gennem forkyndelse, undervisning og diakoni, men

der kan være opgaver, som ligger udenfor vores almindelige

økonomiske formåen. Det er her, at pligten til at

opsøge alternative muligheder er aktuel.

Hos vore afrikanske partnere er der brug for udvikling.

Det være sig indenfor sundhed eller undervisning.

Vi ser sammen med partneren nøden, behovet og udfordringen,

og vi arbejder så i fællesskab på at fi nde løsninger.

Det forebyggende sundhedsprojekt i landsbyerne

ved Tanganyika-søens bred i Tanzania og Congo er et

klasseeksempel på det. I et nært samarbejde med partnerne

i syd kommer vi frem til en henvendelse om hjælp

fra DMR-U til at få skrevet en ansøgning til Danida.

Har vi frihed?

Der er selvfølgelig nogle regler, som vi skal overholde,

når vi modtager støtte fra DMR-U og Danida til projekter,

men det er både gode og rimelige regler. Vi skal ikke

gå på akkord med vores formål, og det er afgørende for

os. Friheden bliver ikke knægtet.

Støtte fra private fonde

BDM har i en årrække haft kontakt til en fond med en ret

smal målgruppe. Til gengæld er denne målgruppe rigt

repræsenteret i landsbyerne ved Tanganyika-søen.

Næsten alle bygninger i landsbyerne blev ødelagt under

borgerkrigen, og missionær Knud Elmo Knudsen så

behovet for skoler, når han var på evangeliseringsture

til Congo. Det blev besluttet, at BDM skulle søge om

støtte til at opføre skoler i Congo, og vi har fået midler

til foreløbig i alt seks skoler. Når den sidste er bygget

Knud Elmo Knudsens gamle båd

færdig senere på året, er der i alt ca. 2.400 børn, der

bruger de nye skoler. Der er over fi re år bygget skoler

for i alt godt 420.000 kr.

Støtte fra virksomheder

Et voksende antal virksomheder ønsker i disse år at profi

lere sig som socialt bevidste. Og dette kan godt komme

til udtryk f.eks. i et engagement i Tanzania. Brødrekirken

i Rukwa havde henvendt sig til BDM med ønsket

om at få et børnehjem i Sumbawanga. Kort tid efter blev

vi kontaktet af en virksomhed, som gerne ville hjælpe

børn og unge. Den henvendelse gjorde det muligt for

os at efterkomme ønsket fra Sumbawanga. Og i oktober

2011 blev børnehjemmet, Peters House indviet. Og vi

ser frem til indvielse senere på året af den håndværkerskole,

som virksomheden også har betalt. Håndværkerskolen

ligger lige ved siden af Peters House og skal

give undervisning til unge, hovedsagelig gadebørn i

have- og landbrug, tømrerfaget og i syning. Det bliver

spændende at følge håndværkerskolen i kommende år.

6 7

En ny båd til transport og evangeliseringsture

Bådmissionen i Kipili med Knud Elmo Knudsen trænger

hårdt til en ny båd. Den gamle er næsten slidt op. En ny

båd er ved at blive bygget og ventes klar til at komme

på søen sidst på foråret. Båden samt en god, kraftig påhængsmotor

og nye redningsveste er også betalt af en

virksomhed.

Det er en dejlig og spændende opgave og udfordring

med kontakter til virksomheder. Deres støtte har gjort,

at en række store og udgiftskrævende opgaver er blevet

løst til gavn for kirkens og missionens humanitære arbejde.

Vi tror, at fl ere virksomheder ønsker at være med

i fremtiden, når de erfarer om vores projekter og gode

arbejde.

Vi oplever det som vores pligt hele tiden at være på

udkig efter støtte til store éngangs investeringer. Så-

Fotos: Erik Baun


Det sidste er ved at være på plads

danne projekter passer godt ind i mange virksomheders

profi l. BDM sørger for at melde tilbage til virksomhederne

i byggeperioden med små rapporter og billeder

fra byggeriet, og på den måde får vi ikke kun informeret

om selve projektet, men også om vores arbejde i bredere

forstand.

Virksomheder og private fonde har samlet i 2011

støttet projekter i Tanzania og Congo med 481.700 kr.

Ny håndværkerskole i Sumbawanga og en Cheke Chea

(børnehaveklasse)

Også i år arbejder BDM på at få virksomheder til at støtte

byggeprojekter. Der er ønske om endnu en håndværkerskole

i Sumbawanga. Skolen ligger langt fra håndværkerskolen

ved Peters House, og den skal tjene som

skole for eleverne på Brødrekirkens bibelskole. De får

ved siden af bibelskoleuddannelsen også en praktisk

uddannelse. Desuden skal skolen bruges til uddannelse

af mindrebemidlede unge.

Enkelte velfungerende menigheder vil gerne have

hjælp til at bygge en Cheke Chea med et undervisningslokale,

kontor og toilet. Menighedens medlemmer laver

selv det praktiske arbejde med at grave ud til sokkel,

| 04-2012

8

Børnehjemmet til venstre. Håndværkerskolen til højre er

godt på vej.

toilet, samle sten, gå til hånde ved byggeriet. De får

økonomisk hjælp til indkøb af materialer.

Vi tror, at det vil lykkes også i år at få støtte fra virksomheder

og private fonde, sådan at håndværkerskolen

i Sumbawanga kan blive bygget og landsbyen få sin

Cheke Chea. ■

Fotos: Erik Baun

ØKONOMISØJLEN

PR. 29.02.2012

INDTÆGTER

627.552 kr.

5.6

BUDGET 2012

5.600.000 kr.

UDGIFTER

887.187 kr.

mio. kr.

5.0 5.0

4.0 4.0

3.0 3.0

2.0 2.0

1.0 1.0


| 04-2012

TUNGETRILLER OG

GENSYNSGLÆDE

Tungetriller, swahilisang, fortælling fra en vaskeægte

missionær, minder, knus, kram og gensynsglæde er

få af de glimt, der fyldte aftenen lørdag d. 3. marts til

reunionfesten for tidligere volontører i BDM. 36 var

mødt op, heriblandt mekanikere, medicinstuderende,

lærerstuderende og meget andet, men alle med mindst

en ting til fælles - nemlig det at Tanzania og vores volontørophold

har en helt særlig plads i vores hjerte.

Som en af de nyligt hjemvendte volontører beskrev det

for mig: »der er en helt særlig stemning herinde, vi kender

jo ikke alle hinanden, men vi har bare så meget at

snakke om - det er virkelig fantastisk«.

Knud - missionær

Aftenens hovednavn Knud fortalte om sit liv som missionær

- om det at være sendt med et budskab, men

samtidig at have øje for mennesker i nød og mennesker,

der har brug for hjælp. Han brugte Jesus som eksempel:

Dengang han gik på jorden og kom ind i en ny by, gik han

ikke straks ud og prædikede budskabet, men derimod

så han den blinde, den lamme og den døve og hjalp dem

først. Knud fortalte også om et par af de projekter han

har gang i Kipili, Sumbawanga og Congo - og da publikummet

denne gang alle har været i Tanzania fortalte

han helt konkret om nogen af dem, som vi alle kender i

større eller mindre grad, og har tilbragt tid sammen med

dernede - børnene på børnehjemmet, køkkenhjælpen,

lærerne i Cheke Chea osv. Dejligt at høre, hvordan de

har det.

Af Agnete Aagaard ungdomsmedarbejder

10

Heidi, Sissel, Kathrine og Rakel udveksler minder

Hilsen fra Kigoma

Aftenen var også krydret med andre små indslag, konkurrence

i ugalispisning, hovedbeklædningsbinding og

swahilikundskaber, fortælling om Cheke Chea fra nyligt

hjemvendte volontører, leg og meget andet. Derudover

havde de to volontører, som lige nu befi nder sig i Kigoma

sendt en video og billedhilsen, hvor de fortalte om

deres arbejde med bl.a. bogbutikker og missionærbørn.

Det var dejligt at få et indblik i deres liv. Som en lille

surprice havde to volontører skrevet en gensynssang til

lejligheden - et festligt lille indslag. Mellem alle indslagene

gik snakken livligt mellem volontørerne; nye som

gamle, rundt om ved bordene.

Det gør vi igen!

VUB (Volontør Ung BDM) arangerer VUB-aftener 4-5

gang om året, hvor vi mødes om forskellige emner og

temaer, men det er første gang, der er blevet holdt et direkte

reunion arrangement, så vi vidste ikke helt, hvad

vi kunne forvente. Aftenen levede mere end op til forventningerne

og fortjener helt klart en gentagelse. ■

Foto: Agnete Aagaard

VOLONTØRER I EFTERÅRET

I Sumbawanga er opgaverne enten undervisning i engelsk

på Brødrekirkens Secondary School og undervisning

i computer på Brødrekirkens bibelskole eller

arbejde på børnehjemmet Peters House.

I Kipili drejer det sig om arbejde i Cheke Chea (børnehaveklasserne)

eller i Mobilklinikken, hvor der er plads

til én volontør med særlig interesse for sundhedsarbejde

(kommende sygeplejerske eller læge). Vi kan også

bruge en med en praktisk uddannelse som tømrer eller

mekaniker.

En volontør udsendt af BDM er på en »all incl.« rejse.

Volontøren betaler selv for det hele! – Flybilletten,

ungdomsrejseforsikringen og opholdstilladelsen fylder

meget i det samlede beløb. Udgiften til kost og logi er

f.eks. kun ca. 900 kr. pr. måned. - Prisen for et volontørophold

beregnes under hensyn til fl ybillettens pris og

længden af opholdet som påvirker udgiften til kost og

logi og forsikringen.

Volontøropholdet i efteråret 2012 begynder med et

volontørkursus på Diakonhøjskolen i Århus fra d. 5. til

12. aug. Afgang til Tanzania d. 15. aug.

Volontøropholdet kan slutte, sådan at volontøren

rejser hjem lige inden jul, MEN det giver en helt enestående

oplevelse, hvis volontøren vælger at fejre jul i

Kipili og så rejser til Danmark i løbet af januar.

Henvendelse til generalsekretær Erik Baun på tlf. 35

29 48 20 eller mail eb@dmr.org ■

STØT BDM

Giv gaver via BDMs hjemmeside www.bdm-dk.dk

NYHEDSBREV

Modtag BDM´s nyhedsbrev på email,

tilmelding på www.bdm-dk.dk

STUDIEREJSE TIL TANZANIA

8. - 20. OKTOBER

Målet med rejsen er, at vi skal besøge det arbejde,

som BDM er engageret i. Vi kommer langt omkring

og oplever på turen det smukke og afvekslende landskab,

besøger en nationalpark, sejler på Tanganyikasøen,

møder en lokal menighed, sightseeing i Dar es

Salaam osv.

Rejsen koster ca. 14.000 kr. og prisen dækker bustransport

fra Kolding til Hamborg lufthavn, fl y Hamborg

- Dar es Salaam, transport, entréer, overnatning og alle

måltider i Tanzania.

Rejseledere er: Jørgen Bøytler og Finn Johannsen,

Christiansfeld.

Forhåndstilmelding til Jørgen Bøytler på tlf. 74 56 14

20 eller mail boeytler@post7.tele.dk. Der er et begrænset

antal pladser, så her gælder »først til mølle princippet«.

Udførligt program i BDMnyt 5-2012 (maj). ■

Aftal et møde med:

Generalsekretær Erik Baun

eb@dmr.org el. 3529 4820

Projekt- og infosekretær Betina Fredensborg

Hoff mann bfh@dmr.org el. 3529 4820

Tidl. missionær Ingrid Markussen,

Christiansfeld, 6171 9825


Afsender: Franzen Portoservice

Hjulmagervej 13, 9490 Pandrup

FORÅRSOPRYDNING

Noget skal simpelthen smides ud, men der er sikkert

brugt tøj, bøger, køkkenting, en reol osv., som

er for godt til lossepladsen, men der er ikke brug for

det mere. Giv det til BDMs genbrugsbutikker, hvor det

bliver solgt og giver penge til BDMs arbejde. ■

BDM Genbrug

Prætoriustorv 1 C

6070 Christiansfeld

Tlf. 74561522

BDM Butikken

Prætoriustorv 1 A

6070 Christiansfeld

Tlf. 74560162

Lusangi Genbrug

Nederby

7884 Fur

Tlf. 97593238

Snejbjerg Genbrug

Sydgade 16

7400 Herning

Tlf. 97168383

Udgiveradresseret

Maskinel magasinpost

ID-nr. 42388

BDM

BRØDREMENIGHEDENS

DANSKE MISSION

More magazines by this user
Similar magazines