Skivekonferencen Fra stress og diagnoser til et udfordret ... - Oligo

pcaps.dk

Skivekonferencen Fra stress og diagnoser til et udfordret ... - Oligo

Skivekonferencen

Fra stress og diagnoser til et udfordret menneske

Af informationsmedarbejder Dorte Eifer, Center for Oligofrenipsykiatri

Det handler om vores tanker om, hvad vi oplever. Det handler om anerkendelse og

ressourcetænkning. Og det handler om en bevægelse væk fra fejlfinding til

ressourcefokus. Psykolog Lene Metner, der holdt oplæg på den internationale

autismekonference, Skivekonferencen, skaber motivation for mennesker med en

anderledes kognitiv stil. Hun har sammen med psykolog Peter Storgaard udviklet KRAPmodellen.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Lene Metner har gennem årene som psykolog mødt mange mennesker med gennemgribende

udviklingsforstyrrelser, bl.a. infantil autisme, autismespektrumforstyrrelse, ADHD, Aspergers

syndrom for blot at nævne nogle, men uanset diagnoserne har det været mennesker med

ønsker, tanker og drømme.

“Diagnoser og betegnelser kan ændre sig, men de

menneskelige udfordringer vil altid bestå. Så det er

måden vi samarbejder med udfordrede mennesker på,

der er interessant. Man skal passe på, at diagnoser ikke

bliver begrænsende. For meget systemtænkning kan

være demotiverende, men KRAP vil det modsatte - skabe

motivation for mennesker med en anderledes kognitiv

stil,” fortalte Lene Metner.

Tankerne bag KRAP

KRAP har udgangspunkt i en anerkendende tilgang til

Psykolog Lene Metner

andre mennesker og et fokus på de positive kræfter i

mennesket, at få mennesket drejet i en retning, hvor

livet lykkes bedst muligt. Optikken er ikke på hvorfor, mennesker er udfordrende og har

problemer, men derimod på hvordan, man kan få en frugtbar og tilfredsstillende forståelse af

udfordrede mennesker og deres udviklings- og handlemuligheder. Når fokus flyttes fra hvorfor

til hvordan, er der skabt grobund for udvikling.

KRAP tilbyder udvikling gennem en individuel forståelse af det udfordrede menneske.

Udgangspunktet er menneskets oplevelse og konstruktion af hans/hendes verden. Vores

tanker er omdrejningspunkt for det vi gør. Når tankerne er tænkt, er de vores virkelighed.

Hvilke tanker, følelser, handlinger og mestringsstrategier består lige netop dette menneske af?


Balancen mellem krav og ressourcer

Et KRAP-forløb starter med en afdækning af en række faktorer - hvad har mennesket brug for,

hvor er der en sænket sårbarhed, er der ting i miljøet, der stresser... Der skal være balance

mellem de oplevede krav og de ressourcer som det udfordrede menneske besidder - hvis et

menneske har oplevelsen af ikke at kunne, så kan det heller ikke. Der skal arbejdes kognitivt

med krav og ressourceside. Hvordan reagerer mennesket for at klare overkrav - med angst,

depression, undgåelse, selvskade eller...?! I forløbet kigges der på, hvad der kan fyldes på og

hvordan man kan komme videre i forhold til mestring, så der skabes forudsætninger for at

mennesket kan klare flere ting.

“En lille kursændring kan betyde meget. I et KRAP-forløb starter vi et nummer tidligere end

det, der er fokus i det, jeg kalder “branddaskerpædagogik”, hvor man vil ændre og ordne, inden

man har forstået og skabt sammenhæng i udfordringen. Vi vil undersøge menneskets

virkelighed for at nå ind til en forståelse af hvilke tankemønstre og mestringsstrategier den

enkelte har. Først på den baggrund mener vi, der kan skabes positive ændringer, der passer til

lige netop det menneske. Vi skaber små mål, der giver mening for den enkelte,” forklarede Lene

Metner.

I et KRAP-forløb arbejder man hen imod at skabe:

• mere realistisk tænkning

• forbedrede handlemuligheder - herunder færdighedstræning

• bedre følelsesmæssig forståelse af situationer.

Ressourcetænkning

I stedet for at tale om problemer, så giver det mening at tale om færdigheder som endnu ikke er

lært. En af antagelser i KRAP er, at ethvert menneske har ressourcer, og det giver god mening at

tage udgangspunkt i det, der lykkes. Et udfordret menneske gør det bedste, det kan. Det er

vedkommendes bedste bud på en situation her og nu, på netop dette sted, med netop disse

personer tilstede og med netop disse grundvilkår og strategier til rådighed. Eksempelvis skal

en person der sparker, når han eller hun bliver gal, have lært en ny strategi.

“Vi skal være nysgerrige og undersøgende. Hvis vi eksempelvis tænker om et menneske, at han

eller hun altid er i konflikt, så ser vi konflikterne, men hvad sker der, hvis vi undersøger hvor tit

er det egentlig, der er konflikt eller ligefrem flytter fokus over på de situationer, hvor det går

godt. Det skaber udvikling at gå fra fejlfinding til ressourcefokus. Personalets udspil har stor

betydning for kvaliteten af den fremtidige udvikling,” pointerede Lene Metner og advarede mod

hvad hun kalder synsninger - at egne forklaringer gøres til virkelighed: ”...hun gør det bare fordi

hun... han vil hele tiden have opmærksomhed... faren vil hele tiden styre det hele... nu laver hun

splitting igen...”


Samtidig opfordrede Lene Metner personerne omkring det udfordrede menneske til at finde

hurra-ordene frem. Anerkendelse er en grundlæggende indstilling i KRAP-modellen. Det

omfatter bl.a.:

• At blive set - som man er

• At blive taget alvorligt som menneske og ikke få tillagt intentioner man ikke har

• At blive mødt som værende ligeværdig

• At opleve at være OK - blot som man er

Personalets rolle er ifølge Lene Metner også at tage ansvaret for relationen. Det er derfor

vigtigt, at det udfordrede menneske valideres, så det kan mærkes. De små succeser skal fejres

undervejs. Personalet skal arbejde sammen med personen og gå samme vej. Personalet skal

give håb, tillid og motivere til at turde forandre, og det er vigtigt at vikariere for håbet, hvis

personen mister det undervejs. Så fokus er på at arbejde efter hvordan man kan forstå det

udfordrede menneske og personens udviklingsmuligheder og ikke på hvorfor mennesket er

udfordret.

Interesserede kan læse mere om psykolog Lene Metner og KRAP-modellen på:

www.krap.nu

More magazines by this user
Similar magazines