Kapitel 2 - Accu-Chek

accuchek.sverige.se

Kapitel 2 - Accu-Chek

ACCU- CU-CHEK

BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI

BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT

Bruksanvisning

Käyttöohje

Brugermanual

Bruksanvisning

HEK ®

Aviva


Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har anvendt en

anden type apparat, er det vigtigt at læse brugermanualen grundigt igennem, inden du går i gang.

For at kunne bruge apparatet korrekt og sikkert skal du have indgående kendskab til, hvordan det

fungerer, hvad de forskellige displaymeddelelser betyder, og hvad de enkelte funktioner skal

bruges til.

Du har måske allerede kendskab til meget af det, der står i denne brugermanual, men den indeholder

også mange informationer, der vil være nye for dig.

Kontakt venligst vores kunde- og servicecenter, hvis du har spørgsmål. Der er en adresseliste

bagest i denne brugermanual.


Accu-Chek ® Aviva

Dit nye Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat er en del af det målesystem, der måler mængden af

sukker i dit blod og gør det nemmere for dig og din diabetesbehandler at regulere din diabetes.

Målesystemet omfatter:

Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat med batteri

Accu-Chek Aviva teststrimler og kodechip

Accu-Chek Aviva kontrolvæsker

Hvorfor er det vigtigt at måle sit blodsukker regelmæssigt?

Regelmæssig blodsukkermåling vil gøre det meget lettere for dig at regulere dit blodsukker i

hverdagen. Vi har gjort blodsukkermåling så enkelt som muligt.

Har du brug for hjælp?

Så ring til Roche a/s, Diagnostics, på 36 39 99 54.

Udfyld og indsend garantikortet, så du kan få glæde af Accu-Cheks kundeservice og modtage

informationer om produktnyheder.

2


Vigtige informationer om Accu-Chek Aviva

Accu-Chek Aviva er udviklet og godkendt til måling af blodsukker på frisk, kapillært fuldblod

(f.eks. blod fra fingerspids eller underarm). Apparatet er udelukkende beregnet til udvendig brug

(in vitro). Det må ikke anvendes til at diagnosticere diabetes.

• Der må udelukkende anvendes Accu-Chek Aviva teststrimler til dette apparat. Andre strimler vil

give ukorrekte måleresultater.

• Blodsukkerapparatet leveres med forudindstillet dato og klokkeslæt. Det kan dog være nødvendigt

at ændre indstillingerne pga. forskellige tidszoner.

• Kontakt din diabetesbehandler, hvis du har symptomer, der ikke svarer til dine måleresultater,–

eller hvis du har spørgsmål til din behandling.

3


Indhold

Kapitel 1: Om Accu-Chek Aviva ...................................................................................6

Accu-Chek Aviva blodsukkerapparatet.....................................................................6

Kodning af apparatet ...............................................................................................8

Indstilling af klokkeslæt og dato - før ibrugtagning................................................10

Sådan anvendes Accu-Chek Aviva .........................................................................12

Kapitel 2: Blodsukkermåling ......................................................................................13

Udførelse af måling ...............................................................................................13

Markering af måleresultater ..................................................................................16

Måling fra alternative områder (AST) .....................................................................17

Fortolkning af måleresultaterne .............................................................................21

Kapitel 3: Hukommelse, Setup og overførsel af data................................................24

Hukommelse .........................................................................................................24

Setup ....................................................................................................................26

Indstilling af klokkeslæt og dato ............................................................................27

Til-/frakobling af lydsignal .....................................................................................30

Indstilling af alarmfunktion ....................................................................................33

Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm .............................................................37

Overførsel af resultater til computer eller PDA .......................................................40

Indhold 4


Kapitel 4: Kvalitetskontrol ..........................................................................................41

Hvorfor er kvalitetskontrol nødvendig ?..................................................................41

Om kontrolvæsker .................................................................................................41

Udførelse af kvalitetskontrol ..................................................................................42

Fortolkning af kontrolresultaterne ..........................................................................46

Kapitel 5: Vedligeholdelse og fejlfinding ...................................................................48

Udskiftning af batteri .............................................................................................48

Rengøring af apparatet..........................................................................................49

Vedligeholdelse og fejlfinding ................................................................................50

Displaymeddelelser og fejlfinding ..........................................................................51

Kapitel 6: Tekniske data .............................................................................................56

Produktbegrænsninger ..........................................................................................56

Specifikationer ......................................................................................................56

Oplysninger om produktsikkerhed .........................................................................58

Garanti ..................................................................................................................59

Tilbehør .................................................................................................................59

Informationer til sundhedspersonale......................................................................60

Litteratur ...............................................................................................................61

Stikordsregister .....................................................................................................62

Indhold 5


Kapitel 1: Om Accu-Chek Aviva

Accu-Chek Aviva blodsukkerapparatet

Display –

Viser måleresultaterne,

meddelelser og resultater

lagret i hukommelsen.

Højre- og venstrepil –

Tryk her for at få

adgang til hukommelsen,

justere indstillinger

og gennemse

resultaterne

Teststrimmelindgang –

Indfør teststrimlen her.

6

Infrarødt øje –

Anvendes til overførsel af

data fra apparatet til

computerprogram eller

PDA. (Se kapitel 3.)

Tænd/sluk/SET-knap –

Tryk på knappen for at

tænde og slukke apparatet

og bekræfte valgte

indstillinger.

Batteridæksel –

Batteridækslet åbnes ved

at skubbe i pilens retning.

Indgang til kodechip –

Sæt kodechippen i denne

indgang.


Guldfarvet

elektrode – Indfør

denne ende af teststrimlen

i apparatet.

Gult vindue – Lad

bloddråben eller

kontrolvæsken

berøre kanten af

dette felt.

Teststrimmel

Tænd/sluk/SETknap

Set ovenfra

Infrarødt øje

Chapter 7

Teststrimmelbeholder Flaske med

kontrolvæske

Kodechip

(eksempel)

Batteri – Isættes med

+ siden opad.


Kodning af apparatet

1. Sørg for, at apparatet er

slukket.

▲!

2. Vend apparatet med

bagsiden opad.

Kapitel 1 8

3. Tag den gamle kodechip ud

(hvis der er en i apparatet),

og kassér den.

Husk at skifte kodechip, hver gang en ny pakning med teststrimler

tages i brug!


4. Hold kodechippen, så koden vender

væk fra dig, og skub den derefter ind i

apparatet, til den stopper.

NB:

Kapitel 1 9

5. Lad kodechippen sidde i apparatet,

indtil du åbner en ny pakning teststrimler.

• Du må ikke tvinge kodechippen ind i indgangen – den er konstrueret, så den kun kan isættes

på én måde.

• Hvis du ser koden “- - -” på displayet, isættes en kodechip.


Indstilling af klokkeslæt og dato - før ibrugtagning

Det er vigtigt, at dato og klokkeslæt er korrekt indstillet, hvis man ønsker at bruge hukommelsen

eller overføre måleresultaterne til et computerprogram.

| |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |

1. Tryk på for at tænde

apparatet. Klokkeslæt og

dato fremkommer i displayet.

Ordet “set” og

timerne blinker.

lavere højere

2. Tryk på for at tælle

ned, og tryk på for at

tælle op.

Kapitel 1 10

3. Tryk på for at bekræfte

den aktuelle timeindstilling.

Herefter blinker minutterne.


NB: Når du har isat et nyt batteri, beder apparatet dig automatisk kontrollere klokkeslæt og

dato, når du tænder.

lavere højere

4. Tryk på eller for at

indstille minutterne. Tryk på

for at bekræfte den

aktuelle minutindstilling.

5. Gentag for at indstille dag,

måned og år.

6. Når året er indstillet, holdes

nede, indtil der

fremkommer en blinkende

Kapitel 1 11

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| |

| | | | | | |

| | | | | | | |

teststrimmel. Klokkeslæt og

dato er nu indstillet.

7. Se kapitel 3, “Setup”

vedrørende andre indstillingsmuligheder.


Sådan anvendes Accu-Chek Aviva

• Der må udelukkende anvendes Accu-Chek

Aviva teststrimler.

• Skift kodechippen, hver gang du åbner en ny

pakning med teststrimler.

• Opbevar teststrimlerne i den originale

beholder.

• Luk beholderen tæt til igen, så snart du har

taget en teststrimmel ud, så strimlerne

holdes tørre.

• Anvend teststrimlen umiddelbart efter, at den

er taget ud af beholderen.

▲!

Kapitel 1 12

• Husk at kontrollere udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen.

Anvend aldrig teststrimlerne

efter denne dato.

• Opbevar teststrimmelbeholderen og blodsukkerapparatet

på et tørt sted, f.eks. i

soveværelset. Teststrimlerne må ikke opbevares

i køleskab.

• Påfør ikke blod eller kontrolvæske, før teststrimlen

er sat i apparatet.

Teststrimlerne må ikke opbevares i meget varme og fugtige rum (badeværelse,

køkken, vaskerum)! Høj varme og fugt kan beskadige teststrimlerne.


Kapitel 2: Blodsukkermåling

Udførelse af måling:

Inden du udfører den første blodsukkermåling med Accu-Chek Aviva, foretages Setup. Du skal

bruge blodsukkerapparatet, en teststrimmel, en fingerprikker og en lancet.

1. Gør fingerprikkeren klar.

2. Vask og tør hænderne.

3. Sæt en teststrimmel i apparatet med pilen

først. Apparatet tændes automatisk.

Chapter 13

4. Kontrollér, at koden på displayet svarer til

koden på teststrimmelbeholderen. Hvis du

ikke når at se koden, kan du tage strimlen

ud af apparatet og sætte den ind igen.


Udførelse af måling (fortsat)

5. Der fremkommer en teststrimmel

og et blinkende

bloddråbesymbol på displayet.

|

|

| | | | | | | |

6. Lav et prik i fingeren med

fingerprikkeren.

Kapitel 2 14

7. Klem forsigtigt på fingeren

for at øge blodtilførslen.

Dette hjælper dig med at få

en bloddråbe frem.


8. Lad bloddråben berøre teststrimlens kant

ved det gule vindue. Der skal ikke lægges

blod oven på teststrimlen. Når blinker, er

der blod nok i teststrimlen. Hvis ikke

blinker, kan der påføres mere blod inden for

fem sekunder.

Kapitel 2 15

| | |

| | | | | | | | |

NB: Apparatet slukker selv fem

sekunder efter, at teststrimlen er

taget ud.

9. Dit måleresultat vises i displayet. Hvis du

ønsker at markere måleresultatet, skal teststrimlen

blive siddende i apparatet. (Se

næste afsnit). I modsat fald kasseres den

brugte teststrimmel og lancetten i

skraldespanden eller i en egnet beholder.


Markering af måleresultater

Denne funktion giver dig mulighed for at markere et måleresultat, som er specielt, med en asterisk

( ). Det kunne f.eks. være en AST-måling (se nedenfor). Når du gennemser resultaterne i hukommelsen,

vil markeringen hjælpe dig med at huske, hvad der var særligt ved dette resultat.

Sådan markerer du et resultat:

1. Udfør en måling.

2. Når måleresultatet fremkommer i displayet, trykkes én gang på eller , mens strimlen

STADIG SIDDER I APPARATET. Der vises nu en

3. Teststrimlen tages ud og kasseres.

lige neden under datoen.

Kapitel 2 16

markering


Måling fra alternative områder (AST)

Det er muligt at måle på blod udtaget fra andre områder på kroppen end fingerspidsen, f.eks. håndflade,

underarm, overarm, lår eller læg. Dette kaldes Alternative Site Testing eller AST. Mens blod fra

fingerspidsen kan anvendes til måling af blodsukker på et hvilket som helst tidspunkt af dagen, er

visse tidspunkter uegnede til måling fra alternative områder, nemlig når blodsukkeret stiger eller

falder hurtigt. Du bør læse nedenstående afsnit, inden du forsøger måling fra alternative områder.

VIGTIGT

• Tal med din diabetesbehandler, før du

anvender AST.

▲!

Du bør aldrig ændre din behandling

på grundlag af et enkelt

måleresultat.

Du må ALDRIG ignorere symptomer på højt

eller lavt blodsukker.

Hvis dine blodsukkerværdier ikke stemmer

overens med, hvordan du har det, udføres

en måling på blod fra fingerspidsen for at

bekræfte resultatet. Hvis dette stadig ikke

stemmer overens med, hvordan du har det,

bør du kontakte din diabetesbehandler.

Kapitel 2 17

Du kan foretage AST-måling:

• umiddelbart før et måltid

• når du er fastende

• omkring sengetid

Foretag aldrig AST-måling:

• inden for to timer efter et måltid

• efter, du har dyrket motion

• hvis du er syg

• hvis du har en mistanke om, at dit

blodsukker er lavt

• hvis du normalt har svært ved at mærke,

at dit blodsukker er lavt

• når basis-insulinen topper

• inden for to timer efter injektion af hurtigtvirkende

insulin


Måling fra alternative områder (AST) (fortsat)

Du skal bruge blodsukkerapparatet, en teststrimmel, en fingerprikker beregnet til AST og

en lancet.

1. Gør fingerprikkeren klar.

2. Sæt en teststrimmel i blodsukkerapparatet

med pilen først. Apparatet tændes automatisk.

Kapitel 2 18

3. Kontrollér, at koden på displayet svarer til

koden på teststrimmelbeholderen. Hvis du

ikke når at se koden, kan du tage strimlen

ud af apparatet og sætte den ind igen.


4. Der fremkommer en teststrimmel

og et blinkende

bloddråbesymbol på displayet.

|

|

| | | | | | | |

5. Tryk og hold fingerprikkeren

imod et kødrigt område på

det alternative målested.

Bevæg fingerprikkeren op

og ned i en langsom,

pumpende bevægelse for at

øge blodtilførslen.

Kapitel 2 19

6. Tryk på udløserknappen, og

fortsæt med at presse mod

området. Tryk en ekstra

gang med fingerprikkeren

for at øge blodtilførslen.


Måling fra alternative områder (AST) (fortsat)

7. Lad bloddråben berøre teststrimlens kant ved

det gule vindue. Når blinker, er der blod

nok i teststrimlen. Hvis ikke blinker, kan

der påføres mere blod inden for fem sekunder.

Kassér den brugte teststrimmel og

lancetten i skraldespanden eller i en egnet

beholder.

Kapitel 2 20

| | |

| | | | | | | | |


Fortolkning af måleresultaterne

Normalt blodsukkerområde

Normalområdet for faste blodsukker for en person, der ikke har diabetes, er mellem 3,9 og 6,1

mmol/l (plasmaværdier). 1 To timer efter et måltid bør det normale blodsukkerniveau være under 7,8

mmol/l. 2

For personer med diabetes: Din diabetesbehandler vil sammen med dig fastlægge et passende

område for dine blodsukkerværdier.

Kapitel 2 21


Unormale måleresultater

Hvis dine måleresultater ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du gøre følgende:

Fejlfinding

1. Kontrollér udløbsdatoen på teststrimlerne.

2. Kontrollér, at låget på teststrimmelbeholderen er

lukket forsvarligt.

3. Kontrollér, om teststrimlen har været ude af

beholderen i længere tid.

4. Kontrollér, om teststrimlerne blev opbevaret på et

køligt og tørt sted.

5. Kontrollér, at fremgangsmåden for kvalitetskontrol

blev fulgt.

6. Kontrollér, at koden på blodsukkerapparatet

svarer til koden på teststrimmelbeholderen.

7. Føler du dig stadig usikker…

Kapitel 2 22

Gør følgende

Hvis udløbsdatoen er overskredet, kasseres

teststrimlerne.

Hvis du tror, teststrimlerne har været uden låg i

længere tid, udskiftes de.

Gentag målingen med en ny teststrimmel.

Gentag målingen med korrekt opbevarede teststrimler.

Læs kapitel 2, “Blodsukkermåling”, og udfør ny

måling. Ring til Roche a/s, Diagnostics, på 36 39 99

54, hvis du stadig har problemer.

Hvis de ikke svarer til hinanden, isættes den korrekte

kodechip i apparatet, og der udføres ny

måling.

Gentag målingen med en ny teststrimmel. Ring til

Roche a/s, Diagnostics, på 36 39 99 54, hvis du

stadig har problemer.


Symptomer på højt eller lavt blodsukker

Hvis du er opmærksom på symptomerne på højt eller lavt blodsukker, vil du lettere kunne forstå

måleresultaterne og beslutte, hvad du vil gøre, hvis de er unormale. Her er de mest almindelige

symptomer:

Højt blodsukker (hyperglykæmi): Træthed, forøget appetit eller tørst, hyppig vandladning, synsforstyrrelser,

hovedpine eller generel ømhed.

Lavt blodsukker (hypoglykæmi): Sveden, rysten, synsforstyrrelser, hjertebanken, prikken eller

følelsesløshed omkring munden eller fingerspidserne.

▲!

Hvis du oplever et af disse symptomer, skal du måle dit blodsukker. Kontakt

straks din diabetesbehandler, hvis dine blodsukkerværdier vises som LO (lave)

eller HI (høje).

Kapitel 2 23


Kapitel 3: Hukommelse, Setup og

overførsel af data

Hukommelse

Lagring af måleresultater

Apparatet lagrer automatisk op til 500 måleresultater med angivelse af klokkeslæt og dato, og du

kan når som helst gennemse disse. Måleresultaterne er lagret i rækkefølge fra det nyeste til det

ældste, og det er således vigtigt, at klokkeslæt og dato er korrekt indstillet.

NB:

• Du bør aldrig ændre behandling på grundlag af et enkelt resultat i hukommelsen.

• De gemte resultater mistes ikke, når der skiftes batteri, men du skal huske at kontrollere, at

klokkeslæt og dato er korrekt, når apparatet tændes igen. Se kapitel 1, “Indstilling af klokkeslæt

og dato.”

• Når hukommelsen indeholder 500 resultater, vil det ældste resultat blive slettet, hver gang der

tilføjes et nyt.

• Hold eller nede for hurtigt at bladre gennem resultaterne.

• Resultaterne af en kvalitetskontrol gemmes ikke i hukommelsen og er ikke indeholdt i gennemsnitsværdierne

for 7, 14 og 30 dage.

Chapter 3 24


Gennemsyn af måleresultater

Tryk på enten eller for at få adgang til hukommelsen. Det seneste resultat vises. Tryk nu på

for at se tidligere resultater i rækkefølge.

ELLER tryk på for at se gennemsnitsværdierne for hhv. 7, 14 eller 30 dage i nævnte rækkefølge.

Kapitel 3 25


Setup

Sådan bruges Setup’en

Ved hjælp af Setup’en kan du indstille apparatet, så det passer lige netop til dig. Her er de funktioner,

du selv kan indstille.

Klokkeslæt og dato – indstil klokkeslæt og dato

Lydsignal – vælg til- eller frakobling

Alarm – indstil 0-4 alamer om dagen for at blive mindet om, at det er tid til at foretage måling.

Hypo-alarm – vælg til- eller frakobling. Hvis du vælger at tilkoble hypo-alarmen, skal du

bagefter vælge alarmniveau.

Det er let at indstille Setup’en. har her tre forskellige funktioner.

• Få adgang til Setup’en ved at trykke på og holde den nede, indtil ordet “set” blinker i

displayet.

• Tryk på for at bekræfte den funktion, du har valgt.

• Du kan når som helst forlade Setup’en ved at trykke på og holde den nede i ca. fire

sekunder, indtil det blinkende teststrimmelsymbol vises.

Kapitel 3 26


Du er her

KLOKKESLÆT/DATO

(timer, min., dag,

måned, år)

LYDSIGNAL

(til/fra)

Kapitel 3 27

ALARM

(A-1, A-2, A-3, A-4)

Indstilling af klokkeslæt og dato

| |

1. Tryk på for at tænde

apparatet. Det blinkende

teststrimmelsymbol vises.

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | | |

| |

| | | | | | |

2. Gå ind i Setup’en (tryk på

, og hold den nede i ca.

4 sekunder). Ordet “set” og

timerne blinker i displayet.

HYPO-ALARM

(til, fra, niveau)

lavere højere

3. Tryk på eller for at

tælle hhv. ned og op.


Indstilling af klokkeslæt og dato (fortsat)

NB: Du kan få tallene til at skifte hurtigere ved at holde eller nede.

4. Tryk på for at bekræfte den aktuelle

timeindstilling. Herefter blinker minutterne.

Kapitel 3 28

lavere højere

5. Tryk på eller for indstilling af

minutterne. Tryk på for at bekræfte

den aktuelle minutindstilling.


| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

Kapitel 3 29

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

6. Gentag for indstilling af dag, måned og år. 7. Hvis du ønsker at foretage flere indstillinger,

trykkes på . Hvis du vil forlade

Setup’en, holdes nede, indtil der

fremkommer en blinkende teststrimmel.

| |

| | | | | | |

| | | | | | | |


KLOKKESLÆT/DATO

(timer, min., dag,

måned, år)

Du er her

LYDSIGNAL

(til/fra)

Kapitel 3 30

ALARM

(A-1, A-2, A-3, A-4)

HYPO-ALARM

(til, fra, niveau)

Til-/frakobling af lydsignal

Accu-Chek Aviva leveres med lydsignalet tilkoblet,men det kan frakobles, hvis du foretrækker det –

det har ingen indflydelse på måleresultaterne.

Lydsignalet kan være en stor hjælp, fordi det minder dig om:

• hvornår du skal påføre teststrimlen blod eller kontrolvæske

• når der er suget nok blod eller kontrolvæske ind i teststrimlen

• når målingen er færdig

• når der trykkes på en knap

• når det er tid til at foretage en blodsukkermåling (hvis alarmen er tilkoblet)

• hvis der er sket en fejl i forbindelse med målingen (apparatet vil bippe i tilfælde af fejl, selv om

lydsignalet er frakoblet).


| |

1. Tryk på for at tænde

apparatet. Der fremkommer

et blinkende teststrimmelsymbol.

2. Gå ind i Setup’en (tryk på

og hold den nede i ca.

fire sekunder). “Set” blinker

i displayet.

Kapitel 3 31

| | |

|

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | | |

| |

| | | | | |

| | |

3. Tryk gentagne gange på ,

indtil displayet viser et blinkende

lydsymbol og “On”.

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | | |


Til-/frakobling af lydsignal (fortsat)

4. Tryk på eller for hhv. at tilkoble

(“On”) eller frakoble (“OFF”) lydsignalet.

Kapitel 3 32

| |

| | | | | | |

| | | | | | | |

5. Hvis du ønsker at foretage flere indstillinger,

trykkes på . Hvis du vil forlade

Setup’en, holdes nede, indtil der

fremkommer en blinkende teststrimmel.


KLOKKESLÆT/DATO

(timer, min., dag,

måned, år)

LYDSIGNAL

(til/fra)

Indstilling af alarmfunktion

Kapitel 3 33

Du er her

ALARM

(A-1, A-2, A-3, A-4)

HYPO-ALARM

(til, fra, niveau)

Alarmfunktionen minder dig om, at det er tid til at måle blodsukker. Der kan indstilles fra 0 til 4

alarmer om dagen. Apparatet bipper hver andet minut – op til tre gange, på det tidspunkt alarmen

er indstillet til. Alarmen afbrydes ved at isætte en teststrimmel eller trykke på en af knapperne.

Alarmen virker kun, hvis lydsignalet er tilkoblet.

Apparatet er forudindstillet med alarmen frakoblet. Den skal tilkobles, inden du kan bruge denne

funktion.

Hvis du aktiverer A-1, A-2, A-3 og A-4, er følgende tidspunkter forudindstillet.Tidspunkterne kan

justeres, så de passer til dine behov.

A-1 8:00 A-2 12:00 A-3 18:00 A-4 22:00

NB:

• Hvis du har udført en måling inden for en halv time før alarmtidspunktet, bipper alarmen ikke.

• Hvis apparatet er tændt på alarmtidspunktet, bipper alarmen ikke.


Indstilling af alarmfunktion (fortsat)

Når du indstiller alarmtidspunkterne, vises lydsymbolet på displayet, og “set” blinker hele tiden.

| |

1. Tryk på for at tænde

apparatet. Det blinkende

teststrimmelsymbol vises.

2. Gå ind i Setup’en (tryk på

og hold den nede i ca.

4 sekunder). Ordet “set”

blinker i displayet.

Kapitel 3 34

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | | |

| |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |

3. Tryk gentagne gange på ,

indtil lydsymbolet og “OFF”

fremkommer i displayet, og

“set” og “A-1” blinker.

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |


4. Tryk på eller for

hhv. at tilkoble (“On”) eller

frakoble (“OFF”) alarmen.

Tryk på for at bekræfte

valget.

5. Hvis du vælger at tilkoble

alarmen, blinker timerne.

“A-1” og lydsymbolet vises

stadig på displayet.

Kapitel 3 35

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

6. Tryk på eller for at

indstille timerne. Tryk på

for at bekræfte den

aktuelle timeindstilling.

| | | | | | | | | | | |


Indstilling af alarmfunktion (fortsat)

7. Herefter blinker minutterne.

Tryk på eller for at

vælge 00, 15, 30, eller 45.

Der er ikke andre valgmuligheder.

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

8. Tryk på for at bekræfte

den aktuelle minutindstilling.

Kapitel 3 36

9. Den næste alarm, “A-2”, og

“set” blinker nu på displayet.

Samtidig vises “OFF” og

lydsymbolet. Du kan enten

indstille alarmnummer to eller

holde nede, indtil det

blinkende teststrimmelsymbol

vises, for at forlade Setup’en.

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |


KLOKKESLÆT/DATO

(timer, min., dag,

måned, år)

LYDSIGNAL

(til/fra)

Kapitel 3 37

ALARM

(A-1, A-2, A-3, A-4)

Du er her

HYPO-ALARM

(til, fra, niveau)

Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm

Apparatet kan indstilles, så det giver dig besked, når dine blodsukkerværdier

er for lave. Du kan selv definere blodsukkerniveauet

for denne alarm (3,3 – 4,4 mmol/l). Inden du indstiller

hypo-alarmen, bør du få din diabetesbehandler til at hjælpe dig

med at fastsætte dit hypoglykæmiske niveau. Apparatet er

forudindstillet med hypo-alarmen frakoblet. Hvis du vil tilkoble

den, skal du gøre følgende:

| |

| | | | | | |

1. Tryk på for at tænde

apparatet. Det blinkende

teststrimmelsymbol

vises.

| | | | | | | |


Indstilling af hypoglykæmisk (hypo) alarm (fortsat)

| |

2. Gå ind i Setup’en (tryk på

, og hold den nede i ca.

4 sekunder). Ordet “set”

blinker i displayet.

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |

3. Tryk gentagne gange på

,indtil displayet viser

“OFF”, og “set” og “hypo?”

blinker.

Kapitel 3 38

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

4. Tryk på eller for at

vælge tilkobling (“On”) eller

frakobling (“OFF”). Tryk på

for at bekræfte valget.


|

|

| | | | |

| | | |

5. Hvis du vælger at tilkoble

hypo-alarmen, blinker “set”

og “hypo?”. Displayet viser

nu 3,9 mmol/l.

| | | | | | | | | | | |

6. Tryk på eller for at

vælge det ønskede niveau.

Tryk på for at bekræfte

den aktuelle indstilling.

Kapitel 3 39

|

|

| | | | |

| | | |

| | | | | | | | | | | |

| |

| | | | | | |

| | | | | | | |

7. Tryk på , og hold den

nede, indtil det blinkende

teststrimmelsymbol vises,

for at forlade Setup’en.


Overførsel af måleresultater

til computer eller PDA

Accu-Chek Aviva giver dig mulighed for at overføre alle de data,

der er lagret i hukommelsen, til en computer, så informationerne

kan udskrives. Overførslen kan ske på to måder:

• Direkte til en computer ved hjælp af Accu-Chek software og

det infrarøde øje.

• Direkte til en PDA ved hjælp af Accu-Chek software og det

infrarøde øje.

Kontakt Roche Diagnostics, hvis du ønsker yderligere

oplysninger herom.

Kapitel 3 40

Infrarødt øje


Kapitel 4: Kvalitetskontrol

Hvorfor er kvalitetskontrol nødvendig?

Ved at udføre kvalitetskontrol sikrer du dig, at apparatet og teststrimlerne fungerer, som de skal,

og giver pålidelige resultater. Der skal udføres en kvalitetskontrol, når

• du åbner en ny pakning med teststrimler

• du har glemt at sætte låget på teststrimmelbeholderen

• du har tabt apparatet

• du ønsker at kontrollere apparatet og

teststrimlerne

Om kontrolvæsker

• Der må udelukkende anvendes Accu-Chek

Aviva kontrolvæsker.

• Apparatet genkender automatisk kontrolvæsken.

• Brug aldrig en kontrolvæske, hvis udløbsdato

er overskredet.

• Væsken kan give pletter på tøjet. Vask tøjet

med vand og sæbe, hvis du spilder.

41

• teststrimlerne har været opbevaret ved for

høje eller for lave temperaturer

• de målte værdier ikke stemmer overens

med, hvordan du har det

• du ønsker at kontrollere, om du udfører

målingerne korrekt

• Opbevar flasken ved stuetemperatur

(under 32 °C). Den må ikke fryses.

• Skru låget stramt til efter brug.

• Skriv datoen for åbning af flasken på etiketten.

Væsken kan holde sig i tre måneder fra

denne dato eller indtil udløbsdatoen på

flaskens etiket, alt efter hvilken dato der kommer

først.


Udførelse af kvalitetskontrol

Du skal bruge apparatet, en teststrimmel og kontrolvæske niveau 1 eller niveau 2.

Niveauet er trykt på flaskens etiket.

1. Sæt en teststrimmel i apparatet

med pilen først.

Apparatet tændes automatisk.

2. Kontrollér, at koden på displayet

svarer til koden på

teststrimmelbeholderen.

Hvis du ikke når at se

koden, kan du tage strimlen

ud af apparatet og sætte

den ind igen.

Kapitel 4 42

eller

3. Vælg den kontrolvæske, du

ønsker at måle. Husk at

vælge niveau 1 eller 2

under punkt 7.


4. Læg apparatet på en lige overflade, f.eks.

et bord.

Kapitel 4 43

5. Tag hætten af flasken med kontrolvæske

og tør flaskens spids af med en serviet.


Udførelse af kvalitetskontrol (fortsat)

6. Klem på flasken, til der dannes en lille

dråbe på spidsen. Lad dråben berøre

teststrimlens kant ved det gule vindue.

Når blinker, er der nok kontrolvæske

på teststrimlen.

Kapitel 4 44

| | | | | | | | | | | | | | | | |

7. Der fremkommer nu et resultat på displayet

sammen med et kontrolflaskesymbol

og et blinkende “L.”. Teststrimlen

må ikke tages ud endnu. Tryk én gang på

for at vælge niveau 1 og to gange

for niveau 2.


8. Tryk på for at bekræfte det valgte

niveau.

Kapitel 4 45

9. I displayet vises på skift “OK” og kontrolresultatet,

hvis dette ligger inden for det

område, der er trykt på teststrimmelbeholderens

etiket. Hvis resultatet ikke ligger

inden for dette område, vises skiftevis

“Err” og kontrolresultatet. Teststrimlen

tages ud og kasseres.


Fortolkning af kontrolresultaterne

Område (mmol/l)

Niveau 1 1,4 – 3,1

Niveau 2 14,2 – 19,1

Eksempel

Etiketten på teststrimmelbeholderen angiver det

acceptable område for både niveau 1- og niveau

2-kontrolvæsker. Det resultat, du får, skal ligge

inden for dette område. Det er vigtigt, at resultatet

sammenlignes med det rigtige kontrolniveau.

Kapitel 4 46

Når kontrolresultatet ligger inden for det

område, der er angivet på teststrimmelbeholderen,

fungerer teststrimlerne og blodsukkerapparatet

korrekt.


Hvis kontrolresultatet ikke ligger inden for det acceptable område, kan du gøre følgende for at løse problemet:

Fejlfinding:

1. Kontrollér udløbsdatoen på teststrimlerne og

kontrolvæsken.

2. Kontrollér, at spidsen på flasken med kontrolvæske

er tørret af inden brug.

3. Kontrollér, at låget på teststrimmelbeholderen og

flasken med kontrolvæske er lukket forsvarligt.

4. Kontrollér, om teststrimlen har været ude af

beholderen i længere tid.

5. Kontrollér, om teststrimlerne og kontrolvæsken blev

opbevaret på et køligt og tørt sted.

6. Kontrollér, at fremgangsmåden for kvalitetskontrol

blev fulgt.

7. Kontrollér, at du valgte det rigtige kontrolvæskeniveau,

enten 1 eller 2, da du udførte

kvalitetskontrollen.

8. Kontrollér, at koden på blodsukkerapparatet svarer til

koden på teststrimmelbeholderen.

9. Føler du dig stadig usikker …

Kapitel 4 47

Gør følgende

Hvis udløbsdatoen på en af delene er overskredet,

kasseres denne. Hvis det er mere end tre måneder

siden, kontrolvæsken blev åbnet, kasseres den.

Tør spidsen af flasken af med en serviet, og gentag

kvalitetskontrollen med en ny teststrimmel og en frisk

dråbe kontrolvæske.

Hvis du tror, en af delene har været uden låg i længere

tid, udskiftes denne.

Gentag kvalitetskontrollen med en korrekt opbevaret

teststrimmel.

Gentag kvalitetskontrollen med korrekt opbevarede

teststrimler eller kontrolvæske.

Læs kapitel 4, “Kvalitetskontrol”, og udfør ny måling.

Ring til Roche a/s, Diagnostics, på 36 39 99 54, hvis du

stadig har problemer.

Hvis du har valgt det forkerte kontrolvæskeniveau, kan

du alligevel godt sammenligne kontrolresultatet med

det område, der er trykt på teststrimmelbeholderen.

Hvis de ikke svarer til hinanden, isættes den korrekte

kodechip i apparatet, og der udføres ny kvalitetskontrol.

Gentag kvalitetskontrollen med en ny teststrimmel.

Ring til Roche a/s, Diagnostics, på 36 39 99 54, hvis

du stadig har problemer.


Kapitel 5: Vedligeholdelse og fejlfinding

Udskiftning af batteri

1. Åbn batteridækslet på apparatets bagside ved at skubbe i

pilens retning og åbne. Det gamle batteri tages ud.

2. Isæt det nye batteri med + siden opad.

3. Sæt batteridækslet på igen, og tryk det i med et klik.

Chapter 48

NB:

• Apparatet anvender et 3 V

lithiumbatteri af typen CR

2032. Denne type batteri

kan købes i mange forretninger.

Det er en god ide

at have et reservebatteri.

• Sørg for at installere batteriet

med + siden opad.

• Efter udskiftning af batteriet

vil apparatet bede

dig bekræfte klokkeslætog

datoindstillingen. Se

kapitel 1, “Indstilling af

klokkeslæt og dato.” Alle

måleresultater er stadig

gemt i hukommelsen.


Rengøring af apparatet

Det er let at vedligeholde et Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat – det skal blot holdes fri for støv.

Hvis der er brug for yderligere rengøring, følges nedenstående retningslinier omhyggeligt, så du

opnår det bedste resultat.

Sådan gør du:

• Kontrollér, at apparatet er slukket.

• Tør forsigtigt apparatets overflade med en

blød klud, der er fugtet let med en af følgende

rengøringsopløsninger:

• 70% alkohol eller et andet egnet

desinfektionsmiddel

• Vand med mildt opvaskemiddel

• Husholdningsblegemiddel og vand i

forholdet 1:9 (1 del blegemiddel og 9

dele vand), blandet samme dag.

Kapitel 5 49

Pas på

• at der ikke kommer fugt ind i indgangen til

kodechippen eller i teststrimmelindgangen

• ikke at sprøjte rengøringsmiddel direkte på

apparatet

• ikke at komme apparatet i vand eller

anden væske

• ikke at hælde væske ind i apparatet


Vedligeholdelse og fejlfinding

Ved normal brug kræver apparatet ingen eller kun ringe vedligeholdelse. Systemet udfører automatisk

en selvtest, hver gang du tænder apparatet, og giver dig besked, hvis der er noget galt. (Se

kapitel 5 om “Displaymeddelelser”, og hvad du skal gøre).

Hvis du taber apparatet eller ikke synes, det giver nøjagtige resultater, skal du ringe til Roche a/s,

Diagnostics, på 36 39 99 54.

For at sikre at displayet fungerer korrekt, skal du slukke apparatet og derefter holde nede for

at se hele displayet. Alle delene skal være tydelige og se ud nøjagtigt som på billedet nedenfor.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du ringe til Roche a/s, Diagnostics, på 36 39 99 54.

Kapitel 5 50


Displaymeddelelser og fejlfinding

▲!

Der bør aldrig træffes beslutning vedrørende behandling på basis af en fejlmeddelelse.

Kontakt Roche a/s, Diagnostics, på 36 39 99 54 i tilfælde af tvivl.

Apparatet kan ikke tændes,

eller displayet er tomt.

• Batteriet er opbrugt –

Sæt nyt batteri i.

• Displayet er beskadiget –

Ring til Roche a/s,

Diagnostics, på 36 39 99 54.

• Apparatet er defekt – Ring til Roche a/s,

Diagnostics, på 36 39 99 54.

• Det er for varmt eller for koldt – Flyt apparatet

til et sted, hvor temperaturen ligger inden for

det anbefalede område.

Kapitel 5 51

| |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | | | | | |

Batteriet er ved at være

opbrugt. Batteriet skal snart

skiftes. Se kapitel 5,

“Udskiftning af batteri”.

Du er inde i Setup’en, og du

skal ændre eller bekræfte en

indstilling. Se kapitel 3

“Setup”.


| |

| | | | | | |

|

| | | | | | | |

|

| | | | | | | |

Apparatet er klar til at modtage

en teststrimmel.

Apparatet er klar til at

modtage bloddråbe eller

kontrolvæske.

Blodsukkeret ligger muligvis

over systemets måleområde.

Se kapitel 2, “Fortolkning af

måleresultaterne”.

Kapitel 5 52

Blodsukkeret ligger muligvis

under systemets måleområde.

Se kapitel 2,

“Fortolkning af måleresultaterne”.

Dette resultat blev markeret

med en asterisk. Se kapitel

2, “Markering af måleresultater”

for yderligere informationer.


| | |

| |

| | |

| | | | | |

| | | | | | | |

| | | |

|

| | | | |

| | | | | | | | |

Blodsukkeret ligger under det

fastsatte hypo-niveau (lavt

blodsukker). Se kapitel 2,

“Fortolkning af måleresultaterne”.

Apparatet er ikke kodet, eller

kodechippen er ikke isat.

Sluk for apparatet, og foretag

ny kodning. Se kapitel 1,

“Kodning af apparatet.”

Der er anvendt en forkert

kodechip. Sluk for apparatet,

og isæt en ny kodechip. Ring

til Roche a/s, Diagnostics, på

36 39 99 54, hvis dette ikke

afhjælper problemet.

Kapitel 5 53

| | |

|

| | | |

| | | | |

| |

|

| |

| |

|

|

Temperaturen ligger over

eller under det anbefalede

temperaturområde for apparatet

(6-44°C). Flyt til et sted,

hvor temperaturen er mellem

6 og 44°C, vent fem minutter,

og gentag målingen.

Apparatet må ikke opvarmes

eller afkøles kunstigt.

Batteriet er ved at være

opbrugt. Skift batteriet nu. Se

kapitel 5, “Udskiftning af batteri”.


| | |

| | |

| | | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | | |

| |

| | | | | | | |

| |

Dit Blodsukker er muligvis

ekstremt lavt, eller teststrimlen

kan være beskadiget eller sat

forkert i. Hvis du ser denne

fejlmeddelelse, efter at du har

påført teststrimlen blod, skal du

læse kapitel 2, "Unormale

måleresultater". Hvis du ser

denne fejlmeddelelse, inden du

har påført teststrimlen blod,

skal du tage teststrimlen ud og

sætte den i igen eller skifte den

ud, hvis den er beskadiget.

Kontakt Roche Diagnostics, hvis

denne meddelelse vises igen.

Teststrimlen blev tilført blod

eller kontrolvæske, inden den

blinkende bloddråbe

fremkom på displayet.

Kassér teststrimlen, og gentag

målingen.

Kapitel 5 54

| | |

| | | | | | |

| | | | | | | |

| |

Teststrimlernes holdbarhed

udløber ved udgangen af

indeværende måned. Inden

denne dato isættes en ny

kodechip fra en ny beholder

med teststrimler. Kontrollér,

at koden på kodechippen

svarer til koden på teststrimmelbeholderen,

samt at

klokkeslæt og dato i apparatet

er korrekt.

Kodechippen er fra et parti

teststrimler, hvis udløbsdato

er overskredet. Kontrollér, at

koden på kodechippen svarer

til koden på teststrimmelbeholderen,

samt at klokkeslæt

og dato i apparatet er korrekt.


| | | | | | |

| | |

Der blev ikke suget nok blod

eller kontrolvæske ind i teststrimlen,

eller blodet blev

påført, efter at målingen var

startet. Kassér teststrimlen,

og gentag målingen.

Der opstod en fejl under

målingen. Kassér teststrimlen,

og gentag målingen

med en ny teststrimmel. Se

kapitel 1, “Om Accu-Chek

Aviva”.

Kapitel 5 55

| | | |

| | | | | | | |

| | | |

| | | | | | | |

Der opstod en elektronisk

fejl. Sluk for apparatet, og

tænd det igen. Tag batteriet

ud i nogle sekunder, og sæt

det i igen. Kontakt Roche a/s,

Diagnostics, på 36 39 99 54,

hvis problemet varer ved.

Klokkeslæt og dato er måske

forkert indstillet. Kontrollér, at

klokkeslæt og dato er korrekt,

og ret det eventuelt. Se

kapitel 3, “Indstilling af

klokkeslæt og dato”.

NB:

• Kontakt Roche a/s, Diagnostics, på 36 39

99 54, hvis du ser andre displaymeddelelser

end de her anførte.


Kapitel 6: Tekniske data

Produktbegrænsninger

Du bør altid læse den vejledning, der er vedlagt teststrimlerne. Den indeholder de seneste informationer

om produktspecifikationer og begrænsninger.

Specifikationer

Display LCD

Automatisk afbrydelse 2 minutter

Strømforsyning Et 3 V lithiumbatteri (type CR 2032)

Beskyttelsesklasse III

Apparattype Accu-Chek Aviva er velegnet til kontinuerlig brug

Blodvolumen Se pakningsindlægget til teststrimlerne

Måleområde Se pakningsindlægget til teststrimlerne

Prøvetype Se pakningsindlægget til teststrimlerne

Måletid Se pakningsindlægget til teststrimlerne

Brugsbetingelser Se pakningsindlægget til teststrimlerne

Opbevaring af apparatet Temperatur: -25 til 70º C

Chapter 56


Opbevaring af teststrimlerne Se pakningsindlægget til teststrimlerne

Relativ luftfugtighed 10 - 90%

Hukommelseskapacitet 500 med klokkeslæt og dato

Størrelse 94 x 53 x 22 mm (L x B x H)

Vægt Ca. 60 g (inkl. batteri)

Design Håndholdt

Måleprincip Enzymet i teststrimlen, glukose dehydrogenase,

konverterer ved tilstedeværelse af coenzymet (PQQ)

glykosen i blodprøven til glykonolakton. Denne reaktion

danner en harmløs elektrisk jævnstrøm, som

apparatet omsætter til en blodsukkerværdi. Prøven

og de omgivende betingelser vurderes også ved

hjælp af et lille vekselstrømssignal.

Kapitel 6 57


Oplysninger om produktsikkerhed

Symbolforklaring

På emballagen, apparatets typeskilt og i brugermanualen til Accu-Chek Aviva anvendes en række

symboler, der har følgende betydning:

Til in vitro diagnostisk brug. Må ikke indtages!

Dette produkt overholder direktivet om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

98/79/EF.

Katalognummer

Se venligst i brugsvejledningerne.

Advarsel (Der henvises til brugsvejledningerne)!

Læs venligst sikkerhedshenvisningerne i den vedlagte brugermanual.

Fabrikant

3 V type 2032

Certificeret af Underwriter's Laboratories, Inc © i henhold til UL 61010A-1 og CAN/CSA

C22.2 nr.1010-1

Kapitel 6 58


Garanti

De lovmæssige garantibestemmelser i købslandet vedrørende salg af forbrugsgoder er gældende.

Tilbehør

Følgende tilbehør kan købes hos forhandlere autoriseret af Roche a/s, Diagnostics, og på apoteket.

Teststrimler

Accu-Chek Aviva teststrimler

Kontrolvæsker

Accu-Chek Aviva kontrolvæsker

Roche a/s, Diagnostics

Industriholmen 59

2650 Hvidovre

TLF:36 39 99 54

www.accu-chek.com

Kapitel 6 59


Informationer til sundhedspersonale

▲!

Sundhedspersonale: Følg de lokale procedurer for infektionskontrol

Beslutninger om, hvorvidt der kan anbefales Alternative Site Testing (AST), dvs. kapillær blodprøvetagning

fra andre områder end fingerspidsen, bør bero på patientens motivation og viden om

emnet samt hans eller hendes evne til at forstå overvejelserne i forhold til diabetes og AST. Hvis du

påtænker at anbefale patienterne AST, skal du vide, at der er risiko for en betydelig forskel i resultaterne

af blodsukkermålinger fra hhv. fingerspids og AST. Forskellen i mængden af kapillærer og

blodperfusionen i kroppen kan medføre forskelle i blodsukkerværdierne, alt efter hvor blodprøven

er udtaget. Disse fysiologiske forhold varierer fra person til person og kan hos den enkelte variere

alt efter hans eller hendes adfærd eller relative fysiske kondition. Vore undersøgelser af Alternative

Site Testing på voksne med diabetes viser, at de fleste erfarer, at deres blodsukkerniveau ændrer

sig hurtigere i blod fra fingerspidsen end i AST-blod. Det har specielt betydning i perioder med hurtigt

faldende eller stigende blodsukkerniveauer. Hvis patienten plejer at basere sin behandling på

fingerspidsmålinger, skal han eller hun tage højde for denne forsinkelse, der kan påvirke resultater

målt på blod fra alternative områder.

Kapitel 6 60


Litteratur

1. Stedman,Thomas Lathrop. Stedman’s Medical Dictionary, 27. udgave, 1999, s. 755.

2. American Diabetes Association, “Clinical Practice Recommendations 2003.” Diabetes Care,

Bind 26, Tillæg 1, s. S22.

This product may be covered by one or more of the following patents: Danish Patent Nos. 170173

and 0505504; Swedish Patent Nos. 0229810 and 0505504; European Patent Nos. 0229810 and

0505504; and U.S. Patent Nos. 5,352,351; 4,999,582; 5,438,271; 5,366,609; 6,645,368;

4,891,319; 5,997,817; and 6,662,439. Danish Patent No. 170173, Swedish Patent No. 0229810,

European Patent No. 0229810, and U.S. Patent No. 4,891,319 are licensed from Quadrant Holdings

Cambridge Limited.

Kapitel 6 61


Stikordsregister

alarmfunktion, indstilling, 33

alternative site testing, 17, 60

appetit, forøget, 23

batteri, isætning, 48

batteri, udskiftning, 48

batteritype, 48

blodsukker, måling, 13

computer, tilslutning af

apparatet til, 40

display tjek, 50

fejlfinding, 51 – 55

fejlmeddelelser, 51 – 55

følelsesløshed, 23

garanti, 59

hjertebanken, 23

hukommelse, 24

hyperglykæmi, 23

hypoglykæmi, 23

hypoglykæmisk alarm,

indstilling, 37

hyppig vandladning, 23

højt blodsukker, 23

indstillinger, apparat, 26

klokkeslæt og dato,

indstilling, 27

knap, tænd/sluk/SET, 6

kodechip, 7, 8

kontrolvæske, 41

kvalitetskontrol,

acceptabelt område, 46

kvalitetskontrol, resultater, 46

kvalitetskontrol, uden for

acceptabelt område, 46

kvalitetskontrol, udførelse, 42

Stikordsregister 62

kontrolresultater,

fortolkning, 46

lavt blodsukker, 23

lydsignal, indstilling, 30

markering af måleresultater, 16

måleresultater, fortolkning, 21

måleresultater, unormale, 22

prikken, 23

produktspecifikationer, 56

rysten, 23

sundhedspersonale, 60

sveden, 23

symboler, 58

synsforstyrrelser, 23

tekniske data, 56

teststrimler,

Accu-Chek Aviva, 7, 12


tilbehør, 59

træthed, 23

tørst, forøget, 23

udløbsdato, 12, 41

vedligeholdelse, apparat, 48

Stikordsregister 63


Roche Diagnostics

Box 147

161 26 Bromma

Hemsida: www.accu-chek.se

e-post: info@www.accu-chek.se

Accu-Chek Kundsupport: 020-410042

Roche Oy Diagnostics

PL 12

02631 Espoo

Puh 09 525331

Asiakaspalvelupuhelin 010 802050 (pvm)

www.accu-chek.com

Roche a/s, Diagnostics

Industriholmen 59

2650 Hvidovre

TLF:36 39 99 54

www.accu-chek.com

Roche Norge AS, Divisjon Diagnostics

Brynsengfaret 6B

PB 6610 Etterstad

N-0607 Oslo

Telefon: 23 37 33 00

Telefon Kundeestøtte: 23 37 33 14

www.accu-chek.no


ACCU-CHEK ® Aviva

©2004 Roche Diagnostics.

All rights reserved.

Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Strasse 116

D-68298 Mannheim, Germany

www.accu-chek.com

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK AVIVA are trademarks

of a Member of the Roche Group. 04422171001(01)-0504

More magazines by this user
Similar magazines