Landskabet ved Kirke Værløse - K?benhavns Amt

kbhamt.dk

Landskabet ved Kirke Værløse - K?benhavns Amt

Kulturhistorie

Foto: John Jedbo

Landskabet ved Kirke Værløse

Guide til landskab og historie

Landskabet omkring Kirke Værløse

er enestående og kan fortælle

mange spændende historier. Få

andre steder i Hovedstadsområdet

kan man opleve så store højdeforskelle.

Samtidig vidner sognenes

bugtede, naturgivne grænser om

et tusindårigt landbrugsland. Skovenes

lige grænser fortæller om

skovens adskillelse fra landbruget

på enevældens tid.

Geologi og landskab

Undergrundens kalk strækker sig ind

under Værløse i omkring 40 meters

dybde. Det er fra vandårer i denne

kalk, at Søndersøs kilder strømmer.

Området er præget af fl ere dybe dale.

Slugten ved Kollekolle ned mod Furesø

er et resultat af de enorme kræfter, der

blev frigjort, da isen smeltede. Efter istiden

var vandstanden i området meget

højere end i dag. Kirke Værløse lå som

en halvø mellem ådalene, der var sejlbare

mellem Roskilde Fjord og Øresund.

Da vandstanden faldt, var landskabet

præget af søer. De fl ade dalstrækninger

og søer blev gradvist til tørvemoser.

Skovene kom til og dækkede

efterhånden store dele af området. Stenalderens

første jægere og samlere fandt

her et rigt territorium med søernes og

skovenes dyre- og planteliv.

Bringe Mose med Knardrup i baggrunden.

I dag afvandes den sydlige del af Kirke

Værløseområdet til Roskilde Fjord,

mens den nordlige del afvandes gennem

Mølleåsystemet til Øresund.

Kulturhistorie

Området har været beboet i omkring

10.000 år. Det viser stenanlæg i skovene,

gamle hulveje, enkelte tilbageblevne

høje i landskabet og en mængde arkæologiske

fund. Især på højsletten mellem

Kirke Værløse og Værløse er der fundet

spor efter bebyggelser fra fl ere perioder.

Både i og uden for skovene fi ndes mange

jordvolde, for eksempel langs nordsiden

af Søndersø og sydsiden af Farum

Sø. I volden mellem Ll. Hareskov og

Jonstrupvang er der fundet kraftige

egestolper. Sammenholdt med viden

om, at der har eksisteret middelalder-

Der drives stadig landbrug i området,

mens store grønne arealer ligger

indenfor Flyvestation Værløse.

De store vidder og mange kulturhistoriske

fund fra jægerstenalder,

til vore dages fl yvestation, understreger

kun egnens enestående

indhold af natur- og kulturværdier.

De store skove i området er et yndet

udfl ugtsmål.

borge, kan man forestille sig et befæstet

område.

Værløse opstod som skovbygd, og navnet

betyder da også lysning i skoven.

Fra sidste halvdel af 1500-tallet var

skovbygden udbygget til et landbrugssamfund

opdelt i mindre landsbyer:

Værløsemagle (Kirke Værløse) var kirkebyen,

Værløselille, Bringe og Kollekolle.

Sognets grænser var bestemt af

landskabets åer, søer og bræmmer af

skov. Grænserne er de samme i dag,

mens de nuværende skovgrænser først

blev fastsat i slutningen af 1700-tallet.

Før i tiden var skovens grænser fl ydende

og skoven var en slags alminding, som

kun med godsejerens tilladelse, kunne

bruges af befolkningen i de landsbyer,

som lå omkring den.

Lille Værløse

Forandringen fra landsby til by skete

trinvis i løbet af det 20. århundrede.

Anlæg af Slangerupbanen i 1906 som

godsbane, den efterfølgende udfl ugtsbane

fra ”Lygten” på Nørrebro til skovområderne

og Hareskovspavillonen,

satte gang i udviklingen.

Denne guide viser kun et lille udsnit

af Kirke Værløses seværdigheder.

Forhåbentlig vil de valgte

eksempler give lyst og inspiration

til selv at gå på opdagelse. For

den historisk interesserede er der

mulighed for at uddybe det man

har oplevet ude i landskabet med

et besøg på Værløse Museum.

Nordlejrens hovedbygning.

Foto: John Jedbo

Det er hovedsagelig påvirkninger udefra,

der er skyld i de sidste 100 års udvikling

fra landsbysamfund til københavnsk

forstad. Det havde i nogen udstrækning

med det militære beredskab i

Danmark at gøre og situationen efter to

verdenskrige.

Krigenes påvirkning af konjunkturerne

fi k på forskellig vis indfl ydelse på den

måde man byggede på. Efter 1. verdenskrig

opstod Hareskov Villaby (nu

Hareskovby) med velhaver villaer i en

gammel skovlysning midt i Hareskoven.

Op til 1950’erne var denne bydel

kommunens største. Efter 2. verdenskrig,

hvor Marchallhjælpen gav gode

lånemuligheder, blev udbygningen af

Lille Værløse med tæt, lav bebyggelse

planlagt og ført ud i livet. I 1963 opnåede

Værløse købstadsstatus.

Udsigt fra Ryget over golfbanen

og Værløse Gydevej hen imod

Oremosen og Ganløse Ore.

Foto: John Jedbo

Foto: John Jedbo


Historie

1 Kirke Værløse

Kirke Værløse hører til de ældste stednavne

og omtales første gang i Roskildebispens

jordebog ca. 1370. Landsbyens

beliggenhed ved å og moser har et

middelalderligt præg med tæt bebyggelse

i åbent landskab. Byen svarer stadig

til sit navn – lysning i skoven.

Kirke Værløse er områdets bedst bevarede

landsby og som navnet fortæller

kirkeby. Landsbyen er en ”forteby”,

hvor gårdene oprindelig lå omkring en

åben plads (forten). Der er stadig mange

af de gamle huse langs byens oprindelige

gader og stræder (Bygaden, Smedegade

og Bybrøndstræde), dog er forten

midt i byen i dag fuldt udbygget.

Den velbevarede kirke er det mest synlige

og tydelige minde fra middelalderen.

Den nuværende kirke er fra 1100tallets

første halvdel og rummer rester

af kalkmalerier. Undersøgelser har vist,

at der på stedet har ligget en ældre træbygget

kirke i 1000-tallet.

2 Bringe Mose

Fra Bringe Mose øst for Knardrup

landsby kommer nogle af de ældste oldtidsfund,

der kendes i Københavns

Amt. Det drejer sig om en stor mængde

redskaber i ben og hjortetak fra Maglemosekulturen,

nogle med ornamentik.

Desuden er der fund fra Jernalder og

Vikingetid. Disse fund viser Bringe

Moses betydning gennem hele oldtiden,

som rituelt landskab og som spisekammer.

3 Bringe

Landsbyen eksisterer ikke længere, da

den i forbindelse med anlæg af Værløselejren

fra 1910, og senere med oprettelse

af Flyvestation Værløse i 1934, gradvist

blevet opkøbt og nedlagt. I dag ligger

den oprindelige landsby helt under fl yvestationens

start- og landingsanlæg.

4 Jonstrup

Der er fl ere historiske institutioner, der

hører sammen med navnet Jonstrup.

Den første er Jonstrup Mølle, som nævnes

i 1300-tallets anden halvdel. Den

anden er, da vandmøllen i 1760 overgik

1 km

2

1

6

7

3

til klædefabrikation, Jonstrup Kgl. Uldenmanufaktur,

hvor der blev bygget

en række industribygninger. Den nuværende

hovedbygning er opført i 1781.

Produktionen blev imidlertid indstillet

omkring 1805, hvorefter bygningerne i

1809 blev overtaget af Blaagaard Seminarium,

der fl yttede ud fra Nørrebro i

København og skiftede navn til Jonstrup

Seminarium. Herefter kom en

række nye bygninger til, senest i 1904.

Disse bygninger står stadig. I 1955 fl yttede

seminariet til ”Trongårdsskolen”

ved Fortunen i Kgs. Lyngby og bygningerne

blev samme år overtaget af Flyvevåbenet,

som rømmede stedet i 1995. I

dag er området overtaget af Værløse

Kommune.

5 Jonstrup Voldsted

Tæt ved Søndersøs gamle udløb i Værebro

Å ligger et voldsted på en forhøjning,

Bedstemoders Holm. Ridder Jon

Jonsen Litle fra Jonstrup sættes i forbindelse

med voldstedet.

6 Værløse Flyveplads

Ingen anden virksomhed har i samme

grad som Værløselejren fra 1910 og senere

Flyvestation Værløse fra 1934 præget

kommunen såvel fysisk som socialt.

Den militære tilstedeværelse fra 1910

var betinget af Hærloven fra 1909, der

bestemte, at Københavns garnisonerede

fodfolksrekrutbatailloner skulle fl yttes

til øvelseslejre uden for byen. Lejren i

Værløse blev opført i årene 1910-13

med lokal arbejdskraft og i 1930 blev

der anlagt en fl yveplads, som blev udvidet

i fl ere omgange. Den oprindelige

kaserne 7 Nordlejren har til i dag bevaret

sit arkitektoniske udtryk.

Den gamle vej fra Kirke Værløse til

Bringe gik over højdedraget et stykke

forbi Hjortøgård og via Fuglebækgård

øst om den dengang alt dominerende

Bringe Mose. Vejen blev spærret pga.

tyskernes nyanlagte græsstartbane under

2. Verdenskrig. Amtet anlagde senere

en erstatningsvej til Jonstrup Seminarium.

Denne vej og Bringe landsby

blev nedlagt, da jetstartbanen blev

anlagt i 1953. Den såkaldte Perimeter-

Udarbejdet af Københavns Amt, 2004 — Yderligere eksemplarer rekvireres på Tlf: 4322 2222 eller e-mail: tekniskforvaltning@kbhamt.dk

Websted: www.kbhamt.dk — Grafi sk produktion: Hafnia Grafi sk/528524

8

4

9

5

A

vej blev herefter anlagt til intern brug

på fl yvepladsen og er således relativ ny.

I forsvarsforliget fra 1999 blev det besluttet

at nedlægge Flyvestation Værløse

og ved et senere forlig at rømme området

i slutningen af 2007.

8 Præstesø

Det ferske vand var ikke kun en livsnødvendighed,

det gav også mulighed

for fi skeri. De store søer tilhørte kronen.

En fi skefoged sørgede for fangsten

til Københavns Slot. Præsten havde dog

fi skeret i sin egen sø, Præstesøen, som

er blevet genoprettet efter at have ligget

udtørret i mange år.

9 Søndersø

Den lavvandede Søndersø indgik i

1860’erne i et landvindingsprojekt, som

måtte opgives. I løbet af 1870’erne blev

det mislykkede projekt i stedet til vandindvinding,

idet det voksende København

havde brug for et ekstra vandreservoir

i sommertiden.

10 Kollekolle

Kollekolle hører til de små landsbyer,

men er særligt i 1800-tallet berømmet i

skrift og tale. Beliggenheden på en kuperet

skovslette ud til Furesø ved den

gamle hovedfærdselsåre til Slangerup

og Frederiksborg tiltalte øjensynlig datidens

kulturelite. Den tidligere Kollekolle

avlsgård, var den oprindelige

landsbys største gård. Den antog senere

landstedskarakter, blev dernæst proprietærgård

med forædling af fynsk rød

malkerace som særkende og fungerer

nu som konference- og uddannelsescenter.

11 Landstedet Kulhuset er opført 1769

som byhus på landet af brødrene Colsmann

nær Furesøs vestbred. Hovedbygningen

er opført i klassicistisk stil i to

etager over høj kælder. Til huset hører

endvidere en ældre have, der er rester af

et tidligere parkanlæg.

A Værløse Museum

Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse

Tlf: 4448 0070 – www.vaerloesemuseum.dk

10

11

V

N

S

Ø

n

e

s

l

e

r

y

t

s

l

e

k

i

r

t

a

M

g

o

t

r

o

K

©

More magazines by this user
Similar magazines