Zonen nr34 2005 - Zone-Redningskorpsets

zone.redningskorpset.dk

Zonen nr34 2005 - Zone-Redningskorpsets

ZONE NYT

18. årgang – Februar 2005 – Nr. 34

Indvielse af den færdige udstilling

i Helsingør ændret til fredag 3. juni 2005


Vi fortsætter lidt endnu med at bruge side 2 at vise farvefotos af ex. Zone-biler efter sammenslutningen med Falck i 1963. Dette

foto er indsendt af Johannes Nordskov i Kalundborg og viser Falck-Zonen i midten af 1960’erne. Af ex. Zone-vogne på billedet er

fra venstre vogn 778 Chevrolet-ambulance 1960, vogn 742 Mercedes-kranvogn 1959 og vogn 577 Unimog-bjærgningsvogn 1957.

Genstand 0084R1ZMZR er et billede fra

et RICH’s kort. Teksten bag på kortet

oplyser, at Falck og Zonen nu er sammensluttet.

Mon der er læsere, der ved

hvem redderen er?

Efterlysning: Læsere der har fotos af ZR vogne i Falck-bemaling, meget gerne farve, opfordres til at indsende disse til redaktio

nen, så vi også kan berette om Zone-køretøjernes skæbne i Falck-Zonen. Ikke mindst mangler vi fotos af vores Mercedesambulance

1960, vogn 768, som vi ikke har et eneste billede af i drift.

2 ZONE NYT JANUAR 2005


Kære medlemmer af

Zone-Redningskorpsets Venner

For første gang kommer Zone-Nyt som en del af bladet Brand

& Ambu lance, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i

bestyrelsen er meget spændte på, hvordan I vil mod tage dette nye

tiltag.

I vil fortsat modtage 48 sider Zone-historie årligt, men i stedet

for 2 x 24 sider, vil det fremover være 3 x 16 sider. Og oven i dette

vil I modtage bladet Brand & Ambulance som dækker det nyeste

indenfor hele beredskabsområdet seks gange årligt.

Omvendt opnår vi, at vores Zone-hi storie kommer ud til 3.500

læsere af Brand & Ambulance.

Måske vil nogen af Jer føle, at vi lidt har mistet “vores eget blad”,

og det er jo sådan set også rigtigt. Men vi synes at det samlede

tilbud er så godt, at det i det mindste må prøves af.

2005 er ment som et forsøg og falder det I Jeres smag, vil forsøget

blive gjort permanent.

Derfor vil vi meget gerne høre, hvad I mener.

Mange Zone-hilsner

Frederik Madsen

Formanden

har ordet

Al tekst i Jeg-form er redaktørens ord, medmindre andet er anført. Arbejdet med at producere

ZONE-NYT er som alt andet arbejde i Zone-Redningskorpsets Venner frivilligt og ulønnet. Redaktøren

modtager meget gerne indlæg og fotos fra læserne, men forbeholder sig ret til at ændre/

redigere i modtaget tekst.

Fremsendelse af sådant materiale tages som udtryk for, at det kan benyttes uden vederlag.

Zonen”/“Zone-Redningskorpset” og “ZR” betyder det samme og anvendes vilkårligt.

ZONE-NYT

udgives af Zone-Rednings korpsets

Venner som en del af

Brand & Ambulance

info@zone-redningskorpset.dk

www.zone-redningskorpset.dk

Medlemsskab:

Kr. 150 årligt ved betaling

til giro 3 58 86 29

Medlemskontakt og formidling:

Uffe Mortensen, næstformand

tlf. 49 20 23 01

Redaktion:

Frederik Madsen, formand

tlf. 40 43 02 50

Oplag:

3.500 eksemplarer

Tryk:

TB&Co

Eftertryk:

tilladt med kildeangivelse

______________

Indhold:

Nyt fra foreningen

side 4

Reaktioner fra læserne

side 5

Branden på Olsens Hotel

side 7

ZR Nørre Snede

side 10

Efterlysninger

side 13

______________

Forside:

Zone-biler fra Ringsted

fotograferet af Ole Jensen.

______________

JANUAR 2005 ZONE NYT 3


Nyt fra foreningen

Åbningsdagen bliver

nu 3. juni 2005

Vi har meldt lidt forskelligt ud m.h.t.

åbningsdagen for den samlede udstilling

på Danmarks Tekniske Museum

i Helsingør, og i sidste nummer skrev

vi, at det blev lørdag 4. juni 2005. Det

er imidlertid nu ændret, således at

åbningsdagen i stedet bliver fredag

den 3. juni 2005 kl. 14.00.

Selve indvielsen vil blive foretaget af

kulturminister Brian Mikkelsen og

kon cernchef i Falck Allan Søgaard

Larsen.

Efter indvielsen vil der blive arrangeret

en Zone-fest for alle medlemmer

og frivillige, og i forbindelse hermed

vil vi også afholde årets generalforsamling.

Så vel mødt i Helsingør fredag den 3.

juni kl. 14.00.

Nærmere i næste nummer af ZONE-

NYT.

Kulturminister

Brian Mikkelsen

Koncernchef Allan

Søgaard Larsen

Fællesmøder med

gamle Zone-folk

I sidste nummer skrev vi om fællesmødet

i Nykøbing F. og vi forsøger i

øjeblikket at få stablet et fællesmøde

på benene i København. Men også

på Fyn og i Århus har vi haft fællesmøde.

På Fyn foregik mødet lørdag 1.

maj 2005 hos Anna og Børge Jacobsen.

Denne gang var fruerne med, og på

til svarende vis som de tidligere år

havde Anna arrangeret en gigantisk

middag.

Fra Zone-mødet i Odense 1. maj 2005.

Desværre har jeg ikke fået noteret

fruernes navne, men de mandlige deltagere

er fra venstre bagest Flemming

Nielsen, Henning Kjærsgaard, Jørgen

Frederiksen, Børge Jacobsen, Jens

Chris tensen, Frederik Madsen, Arne

Freddy Olsen, Børge Andersen. I forreste

række Otto Andersen. Anna Jacobsen,

vores værtinde, står som nr. 2

fra højre og vi takker for en god dag

og et fl ot arrangement.

Velkommen til nye

medlemmer

Af forskellige årsager har vi ikke i

nog le år fået budt velkommen til nye

medlemmer. Men indenfor de seneste

år har vi fået følgende nye medlemmer:

ZRV 1175 Ib Jørgensen, Kastrup

ZRV 1177 Jørgen Frederiksen, Broby

ZRV 1178 Kai Egon Hansen, Lejre

ZRV 1179 Poul Rasthøj, Odense

ZRV 1180 Ole Knudsen, Sverige

ZRV 1181 Jan Schmock, Nærum

ZRV 1182 Elinor Larsen, Ølsted

ZRV 1183 Jørgen Marcher,

Frederiksværk

ZRV 1184 Otto Baatz, Esbjerg

ZRV 1185 Bent Bro Sørensen, Hille rød

ZRV 1186 Inga Jeppson, Lyngby

ZRV 1187 Jørn Jacobsen, Nørre Åby

ZRV 1188 Børge Andersen, Ejby

ZRV 1189 Flemming Nielsen, Bogense

ZRV 1190 Hector Fonsmark,

Fredensborg

ZRV 1192 Dirk Jensen, Kastrup

ZRV 1193 Hans Aage Petersen,

Nakskov

ZRV 1194 Willy Hansen, Odense

ZRV 1195 Lena Rosenkilde, Haslev

ZRV 1196 Jim Foged Nielsen, Helsinge

ZRV 1197 Bernt A. Kofod, Rønne

ZRV 1198 Bente Hansen, Nykøbing F.

ZRV 1199 Bent Christensen, Odense

ZRV 1200 Hans Henrik Nielsen,

Åbyhøj

ZRV 1201 Bjarne Kogsbøll,

Hedehu sene

ZRV 1202 Bent Erik Jensen, Køge

ZRV 1203 Mogens Olsen, Risskov

Jeg er klar over, at der vil være nogle

medlemmer, som ikke har fået en

offi ciel velkomst i foreningen. Jeg beklager

dette og kan kun udtrykke, at

I alle er særdeles velkomne. Velkommen

til nye medlemmer vil fremover

blive bragt løbende i bladet.

Dødsfald

Følgende medlemmer er afgået ved

døden:

ZRV 0060 Viggo Hansen, Slangerup

ZRV 0227 Erik Tychsen, Sønderborg

ZRV 0315 Bent Stobbe, Oslo

ZRV 0387 Preben Mortensen,

Kokkedal

ZRV 0433 Esbern Petersen, Kastrup

ZRV 1106 Jørgen Drews, Valby

ZRV 1187 Jørn Jacobsen, Nørre Åby

Æret være deres minde.

Tårnindvielse

Fra Zone-stationen i Andelslandsbyen

Nyvang oplyses,

at Zone-tårnet fra Søllested

og Nakskov indvies lørdag

den 16. april kl. 10.00.

Nærmere information i næste

nummer af ZONE-NYT

4 ZONE NYT JANUAR 2005


Jan Schmock skriver

15. december 2004:

Hej Frederik, I har fl ere Zone-uniformer

samt kasketter end jeg har, men jeg er glad

for at se diverse billeder, som I har lagt ud

på jeres hjemmeside. Det er bare ug en fl ot

side, det skal I have ros for.

Hilsen Jan.

SVAR:

Tak for dette. Vi er faktisk også

selv glade for, at vi nu omsider har

fået gjort noget ved hjemmesiden,

således at noget af alt det materiale

der er samlet, kan komme ud til

offentlig heden.

Marius Vestergaard

Frederiksen skriver

10. december 2004:

Reaktioner fra læserne

Under denne rubrik bringes primært reaktioner på tidligere numre af bladet

Stadigvæk støder man

Zone-navnet

En aften før vi slukkede for fjernsynet

skiftede vi over til TV2 Charlie hvor en

ældre sort hvid fi lm i det samme blev annonceret,

fi lmen hedder, “Som sendt fra

himlen” Dansk Lystspil fra 1951. Sidst

i annonceringen stod der “Flyvning

ZONEN”, så blev det jo nødvendigt at

se fi lmen.

Et godt stykke inde i fi lmen dukkede

Zonens De Havilland dobbeltdækker maski

ne op og kastede en stor genstand ud

med faldskærm. Men i den sort hvide fi lm

var maskinen ikke særlig tydelig, kun som

kending af Zonen kunne man få noget ud

af det. Handlingen bar tydeligt præg af

våbennedkastninger under krigen, men

i fi lmen drejede handlingen sig mere om

importrestriktionerne, som Varedirek to ratet

tog sig af under og efter krigen. Den

nedkastede genstand viste sig at være

indsmugling af dame silketrus ser som der

var forbud mod at importere.

Det var vidtspændende opgaver ZONEN

deltog i.

Hilsen Marius

Brev fra

Kaj Egon Hansen om

ZR Ullerslev

Vi har et medlem – Kaj Egon Hansen

i Lejre – som ofte mailer med oplysninger

han har fundet på nettet m.v.

Dette vil der komme mere om senere.

Imidlertid spurgte jeg så en dag

Kaj, hvorfra hans interesse for ZR

stammede, og jeg fi k da 19. december

2004 følgende svar:

Hej Frederik,

Mine relationer til ZR er meget perifere.

Jeg fulgte i mine drengeår korpset, affødt

af, at jeg så meget op til min morfar, som

bl.a. var sognerådsformand i Ullerslev.

Han var god bekendt med den daværende

“zonemand” i Ullerslev, Kristian Kierstein

Jensen og dennes søn Poul (kaldet

Kristian Cykelsmed og Poul Cykelsmed)

Min morfar bakkede meget op om de 2

herrers initiativ for at få en ambulance

stationeret i Ullerslev.

Og jeg mener også, at han lod Ullerslev

Kommune indgå overenskomst med Zonen

om sygetransport, men det ved jeg

ikke nærmere om. Derimod husker jeg,

at han fortalte mig i forsommeren 1962,

at han var i gang med forhandlinger

med Zonen om, at de skulle stationere en

brandsprøjte i Ullerslev og Kommunen

indgå overenskomst om slukningspligt.

Men – fortalte han mig – pludselig blev

de ved med at udsætte møder, og når der

endelig ind i mellem blev afholdt et møde,

endte det blot i en udsættelse. Det forstod

han så hvorfor, da sammenlægningen blev

offentliggjort.

Efter sammenlægningen – og måske fordi

jeg blev voksen! – døde interessen for ZR

væk. Den vågnede imid lertid brat, da jeg

for snart en halv snes år siden besøgte

“dit” museum i Holbæk. For godt et års

tid siden fandt jeg så ud af, at I var kommet

på nettet, og siden har jeg ad den vej

løbende fulgt med. Jeg besøgte også i sommer

Helsingør.

Nå, det blev en lang historie om ingenting.

Med venlig hilsen Kaj.

SVAR:

Se dette var jo ikke en lang historie

om ingenting, men derimod en

meget interessant historie om, at ZR

åbenbart i 1961/1962 var på banen

med at få brandslukning på Fyn, en

historie, som måske kan forklare, at

det var William Falck i Odense, der

tog de første initiativer til at få Falck

og Zonen lagt sammen, jf. omtalen i

bogen Zone-Redningskorpset i Danmark.

Kaj er nu ved at undersøge

sagen nærmere.

Kommentarer til

ZONE-NYT nr. 31

Marius Vestergaard Frederiksen har

sendt et avisudklip fra Kalundborg

Folkeblad 27. juni 1939.

Han skriver:

Herved en rettelse til mine oplysninger

om Chevrolet 1939 Ambulancen som John

Hansen og jeg var enige om var bygget

hos Asnæs Karosserifabrik.

Denne artikel er fundet hos Lokalhistorisk

arkiv og dokumenterer at Ambulancen

er bygget hos fabrikant Overgaard i

Sandved.

Det er en meget fi n beskrivelse om den

luksus som vognen besad.

Venlig hilsen

Marius

Fortsættes næste side

JANUAR 2005 ZONE NYT 5


Reaktioner fra læserne

Under denne rubrik bringes primært reaktioner på tidligere numre af bladet

SVAR:

Tak for dette. Som det fremgår blev

vognen leveret til Røde Kors i Kalundborg.

1. december 1953 blev den

overtaget af ZR og fi k vognnummer

456. Den var i drift til 1961.

Kommentarer til

ZONE-NYT nr. 33

Motiv 6192 side 18

Ib Jørgensen har oplyst, at redderen

på vej ned ad trappen er Kjeld Sandberg.

>>

Brev fra Verner Larsen, Nykøbing F.

Motiv 9553 side 18

Vi efterlyste i sidste nummer side

18 oplysninger og vognnummer på

abonnementstegner Johnruds vogn.

Verner Larsen skriver 19. december

2004 herom:

Angående abonnementstegner Johnruds

vogn, hvor du efterlyser vognnummer.

Det var Johnruds egen vogn, derfor

intet vognnummer. Jeg kan godt huske

da han fi k den, vistnok en Austin ca. årgang

1950. Af billedet ser det ud som om

vognen står udenfor hans private bopæl.

Motiv 9556 side 18

Verner Larsen har også løst gåden

med billedet af mekaniker Carl

Christensen med de to damer. Via

et foto Verner Larsen har skaffet fra

Martha Pynt, viser det sig, at det er

to kontorpiger, der fl ankerer Carl

Christensen. Til venstre er det Jytte

Dahlmoes Larsen og til højre således

Martha Pynt.

6 ZONE NYT JANUAR 2005


Branden på Olsens Hotel

Fritz Andresen har i efteråret 2003

sendt nogle beretninger, som vil blive

bragt i kommende numre af bladet.

Vi lægger ud med beretningen om

branden på Olsens Hotel:

Det var en ren tilfældighed, at jeg kom

til at arbejde for Zone Redningskorpset.

Jeg var ansat i en større blandet

landhandel i Vesterborg.

En dag i det tidlige forår 1950, var jeg

kørt til Nakskov efter varer. Da der

pludselig skete noget med styretøjet

på lastbilen, blev Zonen rekvireret.

Redderen (Børge Nielsen som jeg

kendte i forvejen) som kom for at

hjælpe, fortalte at han skulle stoppe

Zonen, da han sammen med sin

far, havde overtaget en vognmandsforretning.

Han spurgte så, om det

ikke var noget for mig at overtage

hans plads. Jeg havde nu aldrig tænkt

i de baner, men mente at det kunne

være interessant at prøve. Så medens

lastbilen blev repareret, kørte vi ud

og talte med stationsleder Petersen.

Da jeg havde stort kørekort og havde

taget udvidet samarittereksamen, og

desuden var opvokset på landet, og

havde haft en masse med dyr at gøre,

hvilket var en stor fordel ved dyreredninger,

blev jeg antaget med det

samme, og kunne begynde straks. Det

kunne jo ikke lade sig gøre, af hensyn

til købmanden, som jeg havde et

rigtigt godt forhold til. Men da jeg

kom hjem og fortalte købmanden

om det, var han meget forstående

og sagde, at hvis jeg havde lyst, så

syntes han at jeg skulle prøve, og hvis

det ikke gik, så var jeg velkommen

tilbage. Så enden blev, at jeg startede

Zonen i Nakskov den 1. april 1950.

Jeg kom hurtigt ind i rytmen, og blev

rigtig glad for arbejdet. Men der var,

som i alle paradis, en slange. Fru Petersen

som var den egentlige leder

af stationen, kunne jeg ikke rigtig

komme til rette med. Jeg har altid

haft det med at sige min mening lige

ud, og det var ikke populært på dette

sted. Som tiden gik, blev forholdet

mellem os temmelig anstrengt, og jeg

besluttede at stoppe, og tage tilbage

til købmanden. Men da jeg sagde til

søn nen Ernst, som var overassistent,

og efter min mening en meget dygtig

redder, som havde lært mig meget

om redningsarbejdet, sagde han, at

de mang lede en mand i Maribo, fordi

en redder (Kaj Møller) skulle overtage

stationen i Slagelse. Og at de i Maribo

gerne ville have en mand, som ikke

stod helt på bar bund. Så hvis det

havde min interesse, så ville han

lægge et ord ind for mig. Da jeg nu

havde fået lyst til redningsarbejdet,

sagde jeg ja tak, og begyndte så på

stationen i Maribo den 1. november

Motiv 3990:

Zone-stationen på Østre Landevej 6

fotograferet 1961. Fra venstre redderne

Leo Monk, Fritz Andresen, Kurt Ib

Petersen og Kjeld Børge Rasmussen. Til

højre vogn 307, der deltog i indsatsen ved

Olsens Hotel.

Denne sprøjte er bevaret og skal udstilles

i Andelslandsbyen Nyvang, når den

engang er restaureret.

JANUAR 2005 ZONE NYT 7


1950, og var der ved sammenlægningen

i 1963. Da det efterhånden gik op

for mig, at i Falck drejede det sig ikke

så meget om hvad man kunne, men

mere om at bruge albuerne, så tog

jeg den tunge beslutning og sagde

far vel til redningsarbejdet den første

juli 1967.

Branden

Den 25. marts 1959, tidligt om morgenen,

blev der slået brandalarm

fra Olsens Hotel i Maribo. Dengang

havde Zonen en overenskomst med

Maribo kommune om, at alle alarmer

indgik til Zonen. Vi skulle så omgående

sende en sprøjte med mindst

to mand og alarmere det kommunale

brandvæsen. Det skete ved hjælp af

luftværnsirenen, telefon var jo dengang

ikke hvermands eje.

Mandskabet som boede over hele

byen, bestod fortrinsvis af håndværkere

og kommunalt ansatte, der

havde det som bijob. Mandskabet

skulle så melde sig på brandstationen,

som den gang lå på bagtorvet bag ved

rådhuset. Senere blev det kommunale

brandvæsen fl yttet ud på Zone-stationen.

Stationsleder Hans Lohse

Han sen og jeg kørte og var de første

på brandstedet. Der var ingen ild eller

røg at se fra gaden, så vi tog hver

en håndslukker, og regnede med, at

det hurtigt var overstået, men vi blev

mødt af portiereleven som sagde, at

hele hotellet var fyldt af røg, så det var

umuligt at se noget som helst eller at

trække vejret. Han fortalte, at han var

blevet vækket af noget som knagede,

og han forklarede hvor det var. Vi

lagde nu slanger ud fra den nærmeste

brandstander. Nu begyndte de kommunale

brandfolk at møde op. Og vi

forsøgte at komme ind til arnestedet,

men det var helt umuligt, på grund af

en tyk sort røg. Pludselig er der nogen

som råber, at der hænger nogen ud af

vinduet på anden sal. Sammen med et

par mand, for jeg ud til vores sprøjte,

vogn 307, og fi k stigen ned og rejst op

til vinduet, den kunne lige netop nå til

vindueskarmen. Jeg kravlede op, og

fi k med mandens hjælp først kvinden

hjulpet ud og hjalp hende ned af stigen,

så gik jeg op igen og fi k manden

ud og hjulpet ned. De forklarede, at

de havde forsøgt at komme ud på gangen,

men måtte skynde sig tilbage på

værelset og lukke døren for røgen. De

Motiv 3987:

Vagtstuen på Østre Landevej 6 fotograferet i marts 1961. Forrest Helmuth Leo

Hansen, bagest Fritz Andresen.

fi k så åbnet et vindue og kastet deres

kufferter ud, og råbte om hjælp. De

kom så ind i den overfor liggende:

“Diskontobank,” nu: ”Danske Bank”.

Der var bankbetjenten og rengøringsdamerne

mødt. Der fi k de deres tøj

på, hvad der så videre skete med

dem, det ved jeg ikke. Der var efterhånden

kommet fl ere sprøjter til, bl.a.

fra Falck og fra nabobyerne. Der blev

lagt slanger ned til Søndersø, men der

var så langt, at det var nødvendigt at

pumpe i serie for at få ordentlig tryk

på slangerne. Nu ser vi så, at der sidder

to personer helt oppe på taget. Det

var pigerne, som havde værelser på

kvisten, de havde reddet sig ud gennem

et tagvindue. Nu var den kommunale

brandstige kommet til stede.

Det var en gammel udskyd nings

træstige på to meter høje træhjul, men

den fungerede ganske udmærket,

efter datiden. Vi fi k da denne stige

kørt i stilling, op til taget, og sammen

med en redder fra Falck gik jeg op og

fi k lagt en line om livet på de meget

forskrækkede piger, og fi k dem lempet

hen til stigen, hvor de selv kunne

kravle ned. Desværre var ikke alle

så heldige at redde sig ud eller blive

reddet. Der indebrændte to personer,

en kvinde fra Göteborg og en mand

som lige var kommet til byen. Han

var disponent i en større forretning

i Vestergade. Han skulle bo midlertidig

på hotellet, til han kunne få sin

familie herned fra København. Vi var

helt klar over, at der savnedes tre personer,

men ret hurtigt kom der besked

om at den ene havde søgt tilfl ugt hos

nogle bekendte i Maribo. Man håbede

så, at det samme var tilfældet med

de to andre, men sådan skulle det

ikke være. Under slukningsarbejdet

væltede en mur, og en brandmand fra

Sakskøbing, som stod på en stige, fi k

murbrokker over sig, og faldt ned og

brækkede et ben.

Bygningerne blev så medtaget af

bran den, så intet kunne bruges. Det

hele blev revet ned og der blev senere

bygget et butikscentner. Under udgravningen

fandt man fl ere skeletter.

Der har fra meget gammel tid ligget

en trækirke, som brændte ned for

over hundrede år siden. Det vidste

man godt på forhånd. Derfor var der

folk fra Nationalmuseet med ved udgravningen.

8 ZONE NYT JANUAR 2005


Avisudklip fra branden. Forrest sprøjten Fritz Andresen omtaler, vogn 307.

JANUAR 2005 ZONE NYT 9


Beretning fra Nørre Snede

Som nogle læsere måske vil huske,

lovede jeg i sidste nummer af ZONE-

NYT at følge op på historien fra Nørre

Snede, hvor Erik Tychsen havde sendt

nogle fotos af to nye vogne til Nørre

Snede, da de afgik fra Nykøbing F. i

1951.

Der var den mærkelige tilfældighed

ved modtagelsen af dette materiale

fra Erik Tychsen i april 2004, at vi

i samme uge (!) modtog et brev fra

Kristian Jakobsen på Amager, som

fremsendte materiale fra Nørre Snede,

modtaget fra fhv. Zone-redder Peter

Martin Petersen. Og i dette materiale

fra Peter Martin Petersen var fotos af

de samme to nye biler, som Tychsen

havde sendt fotos af, da de ankom til

Nørre Snede.

Da det i forvejen var lidt sparsomt,

hvad vi havde af oplysninger fra

Nørre Snede, besøgte jeg i oktober

2004 Else og Peter Martin Petersen og

fi k denne beretning:

Martin begyndte hos ZR Haderslev

under stationsleder Vonsild den 18.

juli 1948. Martin boede i vagtstuen på

stationen i Sønderbro, spiste på torvet

på restaurant “Ras”. Lønnen var faktisk

kun kost og logi. Else måtte arbejde

for at skaffe til dagen og vejen.

Offi cielt var han på kineservagt, men

reelt var han på arbejde døgnet rundt,

alle ugens dage. I Haderslev havde

både sygehuset og Falck ambulance.

Deres stationer lå i sidegaderne, og

når der var udrykning måtte de holde

for ZR, som kom ad hovedgaden. Det

skete, at Else kørte med og trak i udryk

ningshornet, bl.a. ved en udrykning

til et hjertetilfæde i Vojens hos

Brdr. Gram. I oktober 1950 stoppede

Martin hos ZR og kom til vognmand

N.C. Kloster, hvor han skulle smøre

biler om natten. Da foråret kom fi k

han chaufførjob med at hente mælk på

mejerierne i Jylland og køre den til de

amerikanske soldater i Tyskland. En

dag så Martin en annonce i Jyllands-

Posten, at Zonen i Nørre Snede søgte

en mand med kendskab til brandslu-

kning og kranvognskørsel, og at hus

forefandtes. Han lånte en bil og kørte

til Nørre Snede hvor han på hotellet

mødte ZR’s stationsleder i Horsens

Arthur Petersen. Han fi k jobbet og

begyndte 15. marts 1951. Stationen

var nyindviet. August Petersen var

udlejer og havde dækfi rma. Når der

ikke var udrykning, skulle Martin arbejde

med dæk. Huslejen var kr. 40,00

pr. måned. Martin fungerede reelt

som stationsleder. Arthur Petersen i

Horsens stod for driften. På dækfi rmaets

kontor var der to telefoner, en

til dækfi rmaet og en til ZR.

Man kunne høre på ringetonen, hvilken

det var der ringede. Hvis der var

brand, kørte Kaj Nielsen “slangetømren”

med. Martin betegner ham som

en sjov fyr, som var særdeles ivrig.

En gang sprang han af vognen før

den var helt standset, så han faldt på

maven. Når Martin havde fri, tog han

telefonen med ind i privaten. Den gik

da ikke direkte til dækværkstedet,

men blev passet fra Horsens. Else deltog

således ikke i telefonpasning. Kaj

kunne man altid få fat på, han kørte

altid med til brand. Der var også kommunale

brandsvende, som blev kaldt

ud af telefoncentralen.

Kranvognskørsel gik mest til brunkulslejerne,

hvor lastbilerne kørte fast

i regnvejr. Det var hårdt arbejde uden

motorspil og alene på kranvognen. En

dag han var derude, var Falck mødt til

en anden vogn, og Martin så, hvordan

Falck mødte med motorspil, det så

godt ud. Ambulance havde de ikke,

den kom fra Brædstrup eller Horsens.

En dag ringede stationsleder Julius

Petersen i Brædstrup, om ikke Martin

ville komme derned og være. Der

var lejlighed ovenpå, godt nok uden

køkken, men det fi k Martin lavet.

Brædstrup havde også ambulance,

og 17. august 1953 kom Martin og

Else til Brædstrup. De økonomiske

forhold var meget dårlige, ofte fi k de

ingen løn og måtte vente til senere.

Mange ting måtte de selv betale, f.eks.

måtte Martin selv betale nye retnings-

visere til et af køretøjerne. Og når

man bakkede en bil ind, kunne man

risikere, at dækket faldt af, så slidt

var det. Mandskabet i Brædstrup bestod

af Julius Petersen, bror til Arthur

Petersen i Horsens, Harry Lauridsen

og Martin. Abonnementstegneren fra

Horsens kom forbi en gang imellem

og hørte hvem der var ydet hjælp til,

og så tog han ud og tegnede. Julius

og Arthur kunne ikke forliges og

mandskabet kunne høre hvordan de

skændtes på kontoret. En dag kom

Arthur og sagde, at der skulle fyres en

mand. Derefter gik han ind til Julius

og de skændtes bravt.

Bagefter kom Julius ud, at en skulle

fyres, og at han foreslog, at de alle

rejste. Det var ikke svært at overtale

dem, for de havde alle løn til gode.

Det var 7. december 1954. Da de forlod

stationen, ringede Julius til telefoncentralen

og omstillede telefonen

til Horsens og bad politiet ringe til

Falck hvis der var hjælpebehov.

Som nævnt havde Martin fotos af de

to nye vogne, vi viste ved afgangen

fra Nykøbing F. i sidste nummer af

ZONE-NYT, da de ankom til Nørre

Snede, men han kan ikke huske, at ZR

havde disse køretøjer i Nørre Snede.

Martin forklarer, at kranvognen var

en Ford V8 og ambulance havde man

ikke. Så der er noget mystisk ved

denne sag, som læserne meget gerne

må hjælpe med at opklare, hvis I kan.

Bliv medlem af

Zone-Redningskorpsets

Venner

150 kr. årligt

Giro 3 58 86 29

10 ZONE NYT JANUAR 2005


Motiv 6766:

Ny ambulance ankommer til Nørre Snede.

Ingen tvivl om, at det er samme ambulance

vist i ZONE-NYT nr. 33A side 19. Det

er ikke muligt at lokalisere vognen i

vognlisterne. Mon ikke det er den unge

Erik Tychsen, man lige kan skimte bag

ambulancens sidespejl??

Motiv 6765:

Ny kranvogn ankommer til Nørre Snede.

Ingen tvivl om, at det er samme kranvogn

vist i ZONE-NYT nr. 33A side 19. Det

er ikke muligt at lokalisere vognen i

vognlisterne.

Motiv 6762:

Derimod forklarer Martin,

at der var to helt andre

vogne i Nørre Snede,

nemlig en kranvogn,

Tønde-Ford V8 1938, og en

sprøjte, Reo 1930. Bemærk

dækkene til venstre.

Læserne vil måske huske, at

vi i et tidligere nummer af

ZONE-NYT (ZONE-NYT

nr. 29) beskrev alle ZR’s

Tønde-Ford-kranvogne.

Men her var altså en vi ikke

kendte.

JANUAR 2005 ZONE NYT 11


Motiv 9737:

Martin fotograferet foran en udbrændt

lastbil, som han havde slæbt hjem

på stationen på Strøget 22. Ved at

sammenligne med gavlen på motiv 9726

kan man godt se, at det er samme ejendom.

Sidefl øjen til højre er væk og erstattet af en

udstillingsbygning med fl adt tag.

Motiv 9726:

Martin og jeg kørte en tur til Nørre

Snede og fotograferede stationen

på Strøget 22, hvor Martin var fra

1951 til 1953. Som det ses er der

stadig dækfi rma på adressen.

Motiv 9731:

Else og Martin Peter Petersen i

deres hjem i Brædstrup oktober

2004.

12 ZONE NYT JANUAR 2005


Efterlysninger fra Nakskov

Læsere der kan hjælpe med oplysninger

til disse fotos fra Nakskov, må

meget gerne melde sig hos redaktøren.

Motiv 6632

Zone-reddere i Nakskov omkring 1950.

Fra venstre Børge Nielsen, Henrik Ploug,

ukendt, Ernst Petersen og ukendt. Hvem

er de to ukendte?

Motiv 6633

Flere Zone-redde

re i Nakskov.

Fra venstre Ernst

Petersen, Knud

Madsen, ukendt og

Marius Knudsen,

gift med Edith, som

var søster til Ernst

Petersen. Billedet er

fra 1954. Hvem er

den høje redder nr.

tre fra venstre?

JANUAR 2005 ZONE NYT 13


Motiv 6634

Ernst Petersen med tre patienter på en budcykel.

Hvem kan hjælpe med op lysning om dette foto?

Motiv 6641

To reddere ved Plymouth-ambulancen.

Til højre Knud Madsen. Hvem er redderen

til venstre?

Motiv 6649

To mekanikere, som ser

ud til at være tilknyttet

KDAK/SOS-ordningen

oprettet i 1957. Hvem er

de?

14 ZONE NYT JANUAR 2005


Fredag 21. januar 2005 blev der holdt forsinket julefrokst for de aktivt frivillige i Helsingør, og i samme forbindelse blev der fra

Teknisk Museums side orienteret om den udstilling, der skal etableres på første sal over Zone-stationen.

Verner Olsen, navnkundig Zone/Falck-mand fra Helsinge/

Gilleleje, har haft Ellehammerpumpen fra Bedford-sprøjten

med hjem at renovere. Verner garanterer, at pumpen nu virker

lige så godt som i de gode gamle Zone-dage. Verner vil nu også

forsøge at få pumpen på Opel Blitz katastrofevognen til at virke,

og det påtænkes senere at demonstrere pumperne i virksomhed

for medlemmerne.

Nej dette er ikke en del af Zone-udstillingen, men derimod

Georg Tegne-Hansens stue, hvor dørene til Mercedesambulancen

har fået plads under renoveringsarbejdet. Vi

glæder os til at kunne præsentere den færdige bil 3. juni 2005.

JANUAR 2005 ZONE NYT 15


Zone-Redningskorpset i Danmark

– den store bog udgivet i 2000 på 275 sider om Zone-Redningskorpsets forunderlige

historie og alle stationerne kan fortsat erhver ves. Pris kr. 375,00 + porto og

ekspedition kr. 50,00.

Bogen kan bestilles på mail info@zone-redningskorpset.dk eller ved indbetaling af

kr. 425,00 til giro 3 58 86 29.

SØREN RISLUND SKREV OM BOGEN:

Zone-Redningskorpset i Danmark” bringer os tilbage til en tid hvor både kræmmere og idealister

havde et levebrød i et privatiseret brand- og redningsberedskab, der endnu var i sin vorden. Det

er en til tider næsten vanvittig historie om en virksomhed, der i mere 30 år eksisterede næsten på

trods, -ikke mindst på grund af sin “ledelse”. Ingen tvivl om, at vi med dette værk har fået den ultimative

Zone-bog.

16 ZONE NYT JANUAR 2005

More magazines by this user
Similar magazines