Klyngemodellen - Skjern Tekniske Skole

skjernts.dk

Klyngemodellen - Skjern Tekniske Skole

Kontakt

Uddannelsesleder Ove Kviesgaard

Tlf. 9680 1504 / 4041 5070

E-mail: ove.kviesgaard@uc-rksk.dk

Uddannelsesvejleder Ole Iversen

Tlf. 9680 1521 / 2142 5920

E-mail: ole.iversen@uc-rksk.dk

Lærlinge?

Nye muligheder

med klyngemodellen


Klyngemodellen

- en ny mulighed for at have en lærling i virksomheden

Med en stor mangel på praktikpladser er der nu åbnet op for en ny måde at tage en erhvervsfaglig ud-

dannelse på.

Måden skaber nye muligheder for den enkelte lærling og er et vigtigt redskab til at fastholde elever,

der ikke har en traditionel praktikpladsaftale.

Klyngemodellen er en videreudvikling af den traditionelle skolepraktikordning. Men i stedet for at ele-

ven tager hele sin uddannelse på skolen, er han nu ude i forskellige virksomheder. Det er med til at

skabe fleksible muligheder for den enkelte virksomhed, der gennem en kortere periode kan have en

(ekstra) lærling, hvilket er med til at give et dynamisk arbejdsmiljø.

Den enkelte lærling færdiggør således sin uddannelse i flere virksomheder, hvor den enkelte virksom-

hed byder ind der hvor man er specialiseret. Dette er med til at give den enkelte lærling den bedste

uddannelse indenfor det pågældende speciale. Derved kan virksomheder, der er for specialiserede til

at kunne tilbyde en lærling en hel kontrakt, have lærlingen i kortere periode inden han/hun sendes

videre til en anden specialiseret virksomhed.

Ved hjælp af klyngemodellen sikres mere faglært arbejdskraft i det vestjyske område, hvilket på sigt

også vil være til gavn for den enkelte virksomhed.

Skolepraktik-model

Praktikcenter

Skolens praktikcenter har til opgave at sikre flest mulige elever en uddannelse.

Praktikcentret planlægger og koordinerer et uddannelsesforløb for den enkelte elev gennem en veltilrette-

lagt uddannelsesplan, hvor de mange muligheder for praktik tages i anvendelse.

Slå til

- og tag del i ansvaret for at uddanne fremtidens faglærte arbejdskraft. Bliv en del af klynge-

modellen i Vestjylland. Kontakt Skjern Tekniske Skole i dag (se bagsiden).

Læs mere om de økonomiske muligheder på www.uvm.dk


Aftalemuligheder

Der findes mange former for aftaler, læs mere om dem her

Den almindelige aftale

Fo r virksomheden, der er godkendt som prak-

tiksted, og som kan påtage sig at uddanne en

elev i et helt uddannelsesforløb eller i det

mindste i de første dele af en uddannelse.

Trin 1 af en uddannelse betragtes også som

en hel afsluttet erhvervsuddannelse.

Kombinationsaftale

For to eller flere virksomheder, der er helt

eller delvist godkendte som praktiksteder, og

som tilsammen varetager et helt uddannelses-

forløb.

Kort uddannelsesaftale

For virksomheden, der er fuldt ud godkendt

som praktiksted, men som ikke ønsker at på-

tage sig et helt uddannelsesforløb. Eller for

den stærkt specialiserede virksomhed, som

derfor kun kan varetage en del af uddannel-

sen.

Virksomhedsforlagt undervisning

- som en del af skolepraktik

Praktikundervisningen gennemføres i en peri-

ode i en virksomhed på skolens vegne og på

skolens ansvar.

Delaftale

En delaftale er en uddannelsesaftale om del-

vis praktikuddannelse og kan således ikke om-

fatte skoleophold. Aftalen skal indgås mellem

skolepraktikeleven og virksomheden med sko-

len som formidlende led.

Læs mere om de forskellige muligheder i pjecen ”Sådan indgår du en uddannelses-

aftale” fra Ministeriet for Børn og Undervisning (tidligere Undervisningsministeriet).

Find den på: www.industriensuddannelser.dk/virksomheder/ansaettelseaflaerlinge

Hvorfor klyngemodellen

For lærlingen

Når lærlingen kommer ud i virksomhederne lærer de ting, ud over det faglige, som vi ikke kan lære dem

på skolen.

I virksomheden har lærlingen mulighed for at være med lige fra ordreindgang til det færdige produkt le-

veres til kunden.

Igennem denne proces lærer lærlingen at håndtere det arbejdspres og det arbejdstempo, der forventes,

og bliver fortrolig med forskellige arbejdspladsers organisering og struktur bl.a. i forhold til teams og for-

skellige værktøjer til at optimere produktionen, herunder f.eks. LEAN.

Desuden er det vigtigt at lærlingen bliver en del af en arbejdsplads og får kendskab til arbejdsmiljøet i en

virksomhed. Derudover er kundekontakt også en vigtig del af uddannelsen, som det kan være svært at

lære lærlingen på skolen.

For virksomheden

Lærlinge som ansættes efter klyngemodellen udløser også præmie/bonus penge i henhold til gældende

lov, i forhold til kontraktens længde.

Desuden er ordningen fleksibel, således at lærlingen er i virksomheden på nøjagtig det tidspunkt, det er

mest hensigtsmæssigt i forhold til en arbejdsopgave.

I forhold til den administrative del, er der hjælp at hente i det lokale praktikpladscenter (skolen), der er

ansvarlig for en stor del af det administrative arbejde.


Kontrollere arbejde

Arbejde med kompli-

cerede arbejdstegninger

Betjening af maskiner

Arbejde selvstændigt ud fra

simple arbejdstegninger

Programmering af CNC maskiner

Valg og udførelse af div. svejseopg.

Betjening af maskiner

Selvstændigt materialevalg

Arbejde i teams

Arbejde selvstændigt ud

fra simple arbejdstegninger

Uddannelsesplan

Aktivitet Forklaring Sted Praktikmål Tid/Dato

Start skolepraktik UCH – lokale 14. aug. 2012

VFU

1.skole-periode

2. skole-periode

3. skole-periode

4. skole-periode

5. skole-periode

Svendeprøve

UCH

More magazines by this user
Similar magazines