21.09.2013 Views

I dag skal 20 dø af druk - Hus Forbi

I dag skal 20 dø af druk - Hus Forbi

I dag skal 20 dø af druk - Hus Forbi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>af</strong>hængighedens danmark<br />

SKÅL DANMARK<br />

I <strong>dag</strong> <strong>skal</strong> <strong>20</strong> <strong>dø</strong> <strong>af</strong> <strong>druk</strong><br />

Stofmisbrug lægger årligt knapt 300 danskere i kisten, de fleste socialt udsatte uden for<br />

arbejdsmarkedet. En <strong>af</strong> de helt store livsrøvere er imidlertid Danmarks yndlingsdrik<br />

– alkoholen, der koster 6300 menneskeliv på et år. Næsten én i timen. De 10 procent er<br />

socialt udsatte, mens mere end 5.500 er på arbejdsmarkedet.<br />

<strong>af</strong> Thomas Hye-Knudsen<br />

’Skåål – og godt nytår’. ’Skal vi ikke<br />

ha’ en lille en’. ’Der er nu ikke noget<br />

som en bajer’. Danskerne har verdensrekord<br />

i <strong>druk</strong> og har en ganske<br />

særlig evne til ikke at problematisere<br />

det. For vi har det fandeme hyggeligt<br />

med det. Sådan synes selvforståelsen<br />

i hvert fald at være, når danskernes<br />

<strong>druk</strong>vaner er til debat. Lige nu handler<br />

alt stort set om rygning – både<br />

passiv og aktiv, mens stort set ingen<br />

diskuterer vores ret til at drikke<br />

os ihjel – eller forpeste tilværelsen<br />

for dem, som bliver udsat for vores<br />

mærkværdige adfærd, når vi bliver<br />

En tredjedel <strong>dø</strong>r inden<br />

for det første år og<br />

endnu en tredjedel<br />

i løbet <strong>af</strong> ti år.<br />

Ove Sch<strong>af</strong>falitzky de Muckadell,<br />

professor på Odense Universitetshospital<br />

fulde. Herunder også hver fjerde tr<strong>af</strong>ikdrab,<br />

hvor alkohol er involveret.<br />

Samme år som det første nummer<br />

<strong>af</strong> <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> var på gaden i 1996 <strong>dø</strong>de<br />

<strong>20</strong>26 danskere <strong>af</strong> skrumpelever. Og<br />

det var ikke hovedsageligt manden<br />

på bænken med den synlige lyst til en<br />

morgenbajer. 10 år senere i <strong>20</strong>06 var<br />

tallet steget med 30,7 procent. Det år<br />

var skrumpelever årsag til 2648 <strong>dø</strong>dsfald.<br />

Ni ud <strong>af</strong> ti havde job og kunne<br />

have h<strong>af</strong>t et langt arbejdsliv foran sig.<br />

Skrumpelever er en <strong>af</strong> de hyppigste<br />

<strong>dø</strong>dsårsager i aldersgruppen 25-65 år.<br />

- Der er ingen tvivl om, at der<br />

4 | HUS FORBI | nr. 2 februar <strong>20</strong>12 | 16. årgang<br />

er kommet flere. Vi kan se, at de er<br />

alkoholrelaterede, og det skyldes det<br />

stigende alkoholforbrug de sidste <strong>20</strong>-<br />

30 år. Og sygdommen er alvorlig: En<br />

tredjedel <strong>dø</strong>r inden for det første år<br />

og endnu en tredjedel i løbet <strong>af</strong> ti år,<br />

fortæller professor på medicinsk <strong>af</strong>deling<br />

for lever-, mave- og tarmsygdomme<br />

på Odense Universitetshospital<br />

Ove Sch<strong>af</strong>falitzky de Muckadell.<br />

Svimlende omkostninger<br />

Sundhedsstyrelsen vurderer, at godt<br />

en halv million danskere har et problematisk<br />

forhold til alkohol, mens<br />

en kvart million – svarende til indbyggertallet<br />

i Danmarks næststørste<br />

by Aarhus – er decideret <strong>af</strong>hængige.<br />

Alkoholforbruget i Danmark har<br />

igennem de seneste 30 år konstant<br />

været et <strong>af</strong> de højeste i Europa: Vi<br />

nedsvælger omkring 11,1 liter ren<br />

alkohol om året per dansker over 14<br />

år. Under dette gennemsnitlige salgstal,<br />

der ville betyde, at hver dansker<br />

i gennemsnit drak to genstande om<br />

<strong>dag</strong>en, gemmer der sig store skævheder.<br />

Det forholder sig nemlig sådan,<br />

at <strong>20</strong> procent <strong>af</strong> befolkningen tegner<br />

sig for hele 80 procent <strong>af</strong> landets samlede<br />

alkoholforbrug. Og Sundhedsstyrelsen<br />

vurderer, at den samlede<br />

samfundsregning for <strong>druk</strong>kulturen<br />

koster samfundet cirka 10.000 millioner<br />

kroner om året. Udgifterne går<br />

først og fremmest til behandling og til<br />

udgifter til syge<strong>dag</strong>penge og førtidspensioner,<br />

hvor alkoholrelaterede<br />

sygdomme er primær årsag. Hertil<br />

kommer et produktionstab, fordi et<br />

stort forbrug <strong>af</strong> alkohol ikke længere<br />

gør det muligt at arbejde på grund <strong>af</strong><br />

sygdom eller <strong>dø</strong>d. |<br />

flere kedelige fakta om alkohol<br />

| I Sundhedsstyrelsens rapport om genstandsgrænser er anført, at<br />

cirka 24 procent <strong>af</strong> tr<strong>af</strong>ikulykker med <strong>dø</strong>delig udgang er alkoholrelateret,<br />

og at alkohol er medvirkende årsag til cirka 50 procent <strong>af</strong><br />

alle tr<strong>af</strong>ik<strong>dø</strong>dsfald.<br />

| Alkohol resulterer hvert år i 50.000 tabte leveår for mænd og<br />

<strong>20</strong>.000 for kvinder.<br />

| Alkohol er årsag til et tab i danskernes middellevetid på et år og fire<br />

måneder for mænd og 6-7 måneder for kvinder.<br />

| Personer, der drikker over genstandsgrænserne, <strong>dø</strong>r i gennemsnit<br />

4-5 år for tidligt.<br />

| Personer, der <strong>dø</strong>r på grund <strong>af</strong> alkohol, mister 23-24 års levetid.<br />

| Mænd, der overskrider genstandsgrænsen, kan forvente fem færre<br />

leveår uden langvarig belastende sygdom end mænd, der ikke<br />

overskrider genstandsgrænsen.<br />

| For kvinder er det knap et år.<br />

| Alkohol er relateret til 28.000 hospitalsindlæggelser årligt, 10.000<br />

skadestuebesøg og 72.000 ambulante besøg.<br />

| Personer, der drikker over genstandsgrænserne, har hvert år mere<br />

end 150.000 ekstra kontakter til alment praktiserende læge, 80<br />

procent <strong>af</strong> tilfældene blandt mænd.<br />

| For alle målene for helbredskonsekvenser er alkoholproblemet størst<br />

for mænd.<br />

konsekvenser for pårørende<br />

| Ifølge Sundhedsstyrelsen har 1/3 <strong>af</strong> danskerne et menneske med et<br />

alkoholproblem i familien – enten i kernefamilien eller blandt andre<br />

familiemedlemmer.<br />

| Mindst 1<strong>20</strong>.000 børn vokser op i en familie med et alkoholproblem.<br />

| 10 procent vurderes at være behandlingskrævende i børnepsykiatrisk<br />

regi.<br />

| 40 procent har symptomer på forskellige former for psykiske<br />

belastninger.<br />

| 50 procent udviser på undersøgelsestidspunktet ikke symptomer og<br />

adskiller sig ikke fra kontrolgruppen.<br />

(Helene Bygholm <strong>20</strong>00)<br />

Derudover ved man, at:<br />

| 1/3 <strong>af</strong> voksne børn fra familier med alkoholproblemer selv udvikler<br />

et alkoholproblem.<br />

| ca. 1/3 <strong>af</strong> voksne børn oplever psykiske vanskeligheder som angst,<br />

depression og spiseforstyrrelser.<br />

(Helle Lindgård <strong>20</strong>02)


en alkoholikers bekendelser<br />

fortalt til Birgitte Ellemann Höegh<br />

Mit navn er Ib. Jeg er 53 år og bor i Sydhavnen<br />

i en toværelseslejlighed, som jeg har h<strong>af</strong>t<br />

i to år. Når jeg vågner om morgenen, går der<br />

en times tid med at hoste og svede, og så er<br />

det utroligt smart at have købt en ekstra bajer<br />

<strong>dag</strong>en før, så jeg lige kan sidde og vågne helt<br />

op. Det er et <strong>af</strong> de hårde ’rør’ – en halvliters<br />

Årgangsøl. Der er rysteri på hænderne, så hvis<br />

man giver mig en kvart piskefløde, kan jeg<br />

lave den om til et kvart pund smør ret hurtigt.<br />

Jeg drikke øllen for at få ro på kroppen, for jeg<br />

kan jo ikke stå og sælge aviser på gaden, hvis<br />

det hele kører på mig.<br />

I <strong>dag</strong> ryster det også i benene, og det er meget<br />

ubehageligt. Det gælder om at få noget ned<br />

i en fart, så jeg kan slippe <strong>af</strong> med uroen. Nogle<br />

gange kaster jeg også op, når jeg <strong>skal</strong> drikke<br />

den første bajer. Sådan er det i <strong>dag</strong>, og jeg må<br />

bruge noget længere tid på at få den ned sammen<br />

med nogle smøger og få hostet slimen op.<br />

Det er en hård tur for brystet og maven.<br />

Mens jeg drikker den, hører jeg vejrudsig-<br />

I efteråret sagde jeg til dem,<br />

at det kunne være relevant<br />

at få noget ’krisehjælp i sprut<br />

og hash’.<br />

ten i radioen. Jeg er jo udenfor hver <strong>dag</strong>, og<br />

det er vigtigt for mig at vide, hvilken vej vinden<br />

blæser i <strong>dag</strong>, hvor vi <strong>skal</strong> gå hen – Altså<br />

Ib og mig – og hvor vi ikke <strong>skal</strong> gå hen, så vi<br />

<strong>af</strong>hængighedens danmark<br />

Min største glæde er, når jeg sover<br />

får beskyttet os mod vind og vejr. Jeg spiser<br />

ikke noget om morgenen. Appetitten er faldet<br />

kr<strong>af</strong>tigt.<br />

I <strong>dag</strong> <strong>skal</strong> jeg til behandling på Sundholm,<br />

så jeg går ikke i bad. Ellers kan jeg godt finde<br />

på at tage et bad. Men det er efter min første<br />

bajer – alt andet ville være direkte livsfarligt.<br />

Jeg tager bad for at give mig selv et gigantisk<br />

varmechok – så fryser jeg ikke den <strong>dag</strong>.<br />

Og så er det ud <strong>af</strong> røret. Jeg tager toget og<br />

metroen ud til Sundholms sundhedsklinik,<br />

hvor jeg kommer, fordi jeg har fået nogle<br />

kr<strong>af</strong>tige skinnebenssår. De er i bedring. Men<br />

du må spørge 'dyrlægen', hvorfor jeg har fået<br />

de sår. Selv kan jeg da godt forestille mig, at<br />

det har noget med mængden <strong>af</strong> alkohol at gøre.<br />

Det kløede bare ad helvedes til, og så lå jeg om<br />

natten og kradsede benene op. Sårene bliver <br />

HUS FORBI | nr. 2 februar <strong>20</strong>12 | 16. årgang | 5


<strong>af</strong>hængighedens danmark<br />

smurt ind i noget medicinsk creme, og så får<br />

jeg nogle sjove ban<strong>dag</strong>er på.<br />

På klinikken <strong>skal</strong> jeg først i bad. De har<br />

sådan et dejligt badekar, hvor jeg holder stilletime<br />

og er fuldstændig mig selv. Ellers er<br />

jeg aldrig alene, for jeg møder mennesker hele<br />

<strong>dag</strong>en. I karbadet drikker jeg min anden øl.<br />

Jeg <strong>skal</strong> jo have vasket benene, så det er en del<br />

<strong>af</strong> behandlingen, men det er også, fordi, det er<br />

rart. Det gør jeg tirs<strong>dag</strong> og tors<strong>dag</strong>.<br />

Jeg har været i behandling på Sundholm<br />

gennem tre måneder, og så kommer man jo<br />

til at kende hinanden, så sygeplejerskerne og<br />

jeg taler om alt muligt. I efteråret sagde jeg til<br />

dem, at det kunne være relevant at få noget<br />

’krisehjælp i sprut og hash’. De henviste mig<br />

til Sankt Elisabeths Hospital, hvor jeg tilbage<br />

i november var til interview et par gange med<br />

en sygeplejerske i deres alkoholenhed. Nu har<br />

de indstillet mig til et ophold ovre i Jylland.<br />

Hvor ved jeg ikke, men det ville måske være<br />

en god idé at komme over og hilse på en ko.<br />

For der må jo ske noget andet. Jeg kan godt se,<br />

at det her ikke bliver ved med at gå.<br />

Da jeg er færdig på Sundholm, går jeg forbi<br />

en tankstation og køber en bajer, som jeg drikker<br />

på min vej ud til Christiania, og så kommer<br />

jeg forbi en købmand og køber også lige en øl<br />

dér. Jeg går mega-mange kilometer hver <strong>dag</strong>,<br />

for der kommer jo ikke nogen købere hjem til<br />

mig og spørger, om jeg har en avis. Det er også,<br />

fordi jeg tager en gå-øl. Jeg kan jo ikke sætte<br />

mig op i en bus med 80 andre mennesker og<br />

drikke bajere.<br />

Jeg tæller ikke mine bajere, men jeg drikker<br />

nok omkring ti stykker om <strong>dag</strong>en og ryger<br />

cirka fire joints for at gøre det hele lidt mere<br />

underholdende. Jeg kan virkelig bære en stor<br />

brandert, uden at man kan se det på mig, og<br />

det er jo også tankevækkende – jeg ligger<br />

aldrig og vælter rundt. Mit <strong>dag</strong>lige forbrug<br />

<strong>af</strong> alkohol og joints er på omkring 400-500<br />

kroner. Det er jo rystende, når jeg tænker<br />

over det. Jeg er kontanthjælps-modtager, og så<br />

tjener jeg penge på <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> for at få det til at<br />

løbe rundt.<br />

Siden jeg var et par og tyve år, har jeg <strong>druk</strong>ket<br />

periodevist. Det startede meget uskyldigt<br />

nede på diskoteket, og så e<strong>skal</strong>erede det bare.<br />

Jeg mistede min mor, en onkel og min morbror<br />

– det var mere eller mindre kædereaktioner,<br />

og det var jo mærkeligt lige pludselig ikke at<br />

skulle besøge dem mere. Jeg vidste godt, at jeg<br />

ikke kunne <strong>druk</strong>ne sorgen, men jeg kunne få<br />

noget at svømme i.<br />

Dengang var jeg i gang med en HF-eksamen,<br />

men det er lidt svært at tage en eksamen<br />

på <strong>20</strong> guldbajere, og så tog jeg ud at rejse i<br />

6 | HUS FORBI | nr. 2 februar <strong>20</strong>12 | 16. årgang<br />

Østen. Da jeg kom tilbage som 24-årig, gik jeg<br />

sammen med en kompagnon om at skabe et<br />

firma, hvor vi lavede tv-service og havde en<br />

pladeforretning. Men jeg gik ud efter et års<br />

tid, for det var 12-14 timers arbejde hver <strong>dag</strong>.<br />

Så fik jeg et arbejde i en elektronikvirksomhed,<br />

og da drak jeg ikke ret meget, for man<br />

kan jo ikke sidde og arbejde med elektronik,<br />

hvis det hele går på dig. Jeg var igennem to<br />

forhold, men ingen <strong>af</strong> dem holdt. Og så tænkte<br />

jeg, at det var sjovere, da jeg var ude at rejse,<br />

og tog <strong>af</strong> sted igen. For når man gør noget<br />

andet, så sker der også noget andet.<br />

Da var jeg et par og 30 år, og da jeg kom<br />

hjem, fik jeg arbejde som bygningsmaler. Det<br />

arbejdede jeg som i et par år, og dér fik vi mange<br />

bajere hver <strong>dag</strong>. Så rejste jeg til Rusland og<br />

malede dér, og da jeg kom hjem igen, flyttede<br />

jeg ind i Lille Istedgade på Mændenes Hjem. Så<br />

fik jeg en rigtig skodlejlighed på Amager, som<br />

jeg flyttede fra, for så fandt jeg en ny dame,<br />

som jeg flyttede sammen med, indtil dét gik<br />

i vasken. Derefter flyttede jeg på Sundholm,<br />

hvor jeg boede i fire år, og fik så den lejlighed,<br />

som jeg bor i nu. Fra da <strong>af</strong> blev mit alkoholmisbrug<br />

permanent.<br />

Det er de stærke øl, jeg drikker. Når jeg har<br />

<strong>druk</strong>ket to halvliters øl, svarer det til at være<br />

oppe på en flaske rødvin. Jeg kender mange,<br />

som er misbrugere og avissælgere ligesom mig,<br />

og når man møder dem, så opstår <strong>druk</strong>ken<br />

På et tidspunkt fik jeg målt<br />

en promille på 2,95. De gange,<br />

jeg har været indlagt, har de<br />

bare <strong>af</strong>ventet, at jeg fik en<br />

normaliseret tilstand, og så<br />

er jeg blevet udskrevet igen.<br />

automatisk. Det er jo lidt svært at få en kop<br />

k<strong>af</strong>fe ude på gaden! Jeg kommer forbi Christianshavns<br />

Torv hver <strong>dag</strong>, hvor der altid er <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>-træf, og så kan man få en sludder med de<br />

andre.<br />

Men jeg vil altså gerne stoppe det dér sprutshow.<br />

Her i sommer er jeg blevet indlagt på<br />

Hvidovre Hospital fire gange, og det har ikke<br />

været særlig sjovt. Jeg har fået respirationsbesvær,<br />

eller også er jeg bare segnet om – nok på<br />

grund <strong>af</strong> alkoholforgiftning. På et tidspunkt<br />

fik jeg målt en promille på 2,95. De gange, jeg<br />

har været indlagt, har de bare <strong>af</strong>ventet, at jeg<br />

fik en normaliseret tilstand, og så er jeg blevet<br />

udskrevet igen. Jeg har ikke prøvet det før,<br />

men nu har det bevirket, at der altså er en rød<br />

lampe, der blinker, så nu må vi finde på noget<br />

andet.<br />

Nu er jeg fremme ved Christiania, hvor jeg<br />

kender Gud og hver mand. I <strong>dag</strong> spiser jeg<br />

brunch på en c<strong>af</strong>é - får lidt pølser, bacon, æg<br />

og toastbrød. Jeg ved jo, at der <strong>skal</strong> noget ned<br />

i kassen, for ellers går det helt ad helvedes til.<br />

Jeg har stort set diarre hver <strong>dag</strong>. Det er som<br />

regel kun om formid<strong>dag</strong>en. Sådan en to-tre<br />

gange. Men jeg bliver aldrig hjemme, for man<br />

bliver automatisk kanon professionel til at<br />

opholde sig i nærheden <strong>af</strong> et toilet. Det er sket,<br />

at jeg ikke når et toilet, og det er meget lidt<br />

godt. Så er det hjem og få skiftet udstyret, og<br />

så bliver jeg sur på mig selv, for så er den <strong>dag</strong><br />

ødelagt.<br />

Ude på c<strong>af</strong>éen på Christiania er jeg i dialog<br />

med nogle mennesker, som jeg går ud og ryger<br />

nogle joints med – en gammel journalist, en<br />

billedkunstner og nogle andre mennesker, der<br />

kommer der <strong>dag</strong>ligt. Vi sidder og får en god<br />

snak om alle mulige ting. Jeg er ved at skrive<br />

mine memoirer og en bog, hvor jeg har lavet<br />

en masse interview med mennesker om, hvad<br />

der er livets største glæde og sorg. I <strong>dag</strong> taler<br />

vi om mine bøger, og hvis det lykkes for mig at<br />

få dem færdige en gang, vil min journalistven<br />

læse korrektur på dem.<br />

Min største glæde er, når jeg sover. Det er så<br />

fredfyldt, for så sker der ligesom ikke rigtigt<br />

noget. Min største sorg er, at det ikke går<br />

skidegodt for mig. Jeg synes, man <strong>skal</strong> have<br />

det godt med sig selv for at have det godt med<br />

andre. Det ville nok være godt for mig, at jeg<br />

koncentrerer mig om at skrive de dér bøger.<br />

Men for at det kan lade sig gøre, ved jeg godt,<br />

at jeg <strong>skal</strong> drikke mindre.<br />

På c<strong>af</strong>éen taler vi også om planen for min<br />

Jyllandstur. Og så er jeg lige ovre et andet sted<br />

hos en ven og få en joint mere. Man kommer jo<br />

ikke ud på Christiania for at bytte frimærker.<br />

Bagefter køber jeg en øl mere og går ned og<br />

sætter mig ved Christianshavns Kanal. I <strong>dag</strong> er<br />

tonerne lidt for høje oppe på Christianshavns<br />

Torv. De råber og skriger og har deres intriger,<br />

så jeg vil gerne sidde stille og roligt. De er jo<br />

ikke rigtige venner – kun når det gælder om<br />

at låne bajere og cigaretter <strong>af</strong> hinanden. Så<br />

når det er svært, er der ikke nogen, jeg kan<br />

henvende mig til, og det er sgu også blevet en<br />

vane. Det gør nok, at jeg i større udstrækning<br />

sidder og filosoferer lidt over tingene. Mange<br />

<strong>af</strong> de gamle venner er <strong>dø</strong>de, og familien er<br />

også væk. Jeg er vokset op over for Rigshospitalet<br />

med min mor, og det var ikke et hjem,<br />

hvor der blev <strong>druk</strong>ket. Min mor var hjem-


mehjælper og siden sygehjælper, min far har<br />

jeg ikke kendt. Jeg har gudskelov ikke nogen<br />

børn, for hvis jeg havde det, ville jeg være enlig<br />

far. Jeg kender mange, der er det, og de har<br />

fandeme kun problemer ud <strong>af</strong> det. Det er jeg<br />

glad for at være forskånet for, men det er nok<br />

også det, der gør, at jeg lettere falder i vandet,<br />

for jeg har kun mig selv at tage hensyn til.<br />

Jeg sidder og tænker på, hvordan det <strong>skal</strong> gå<br />

mig, når jeg kommer i alkohol<strong>af</strong>vænning – og<br />

jeg ved det jo ikke. Det er et selvvalg, men jeg<br />

synes, at det er en dårlig ting, at jeg <strong>skal</strong> vente<br />

i tre til fire måneder, inden der sker noget.<br />

Ved to-tiden går jeg ud til Amager Centeret<br />

og sælger nogle aviser. Jeg bliver stående til<br />

klokken seks om <strong>af</strong>tenen. Jeg har jo solgt i<br />

tre-fire år, så folk kender mig, og jeg er i dialog<br />

med mange <strong>af</strong> kunderne. Jeg drikker altid en<br />

øl, når jeg lander ved Amager Centeret og efter<br />

et par timer kommer en <strong>af</strong> de andre gutter,<br />

som tager min plads, mens jeg går ud i gården<br />

og tager en bajer til. Det er ikke, fordi min<br />

krop trænger så meget til en øl nu. Det er bare<br />

blevet en vane, og jeg trænger jo også til en<br />

pause i løbet <strong>af</strong> <strong>dag</strong>en.<br />

På hjemvejen køber jeg lige fire mere <strong>af</strong> de<br />

hårde ’batterier’, og da jeg er hjemme,drikker<br />

jeg tre <strong>af</strong> dem, mens jeg sidder og hører noget<br />

radio. På det her tidspunkt, går der ingenting<br />

igennem mit hoved, for nu kommer regningen<br />

Inden jeg kan få fred for<br />

den her <strong>dag</strong>, stiller jeg lige<br />

en øl klar til i morgen tidlig<br />

på bordet – men det er<br />

nærmest en instinktiv refleks!<br />

fra batterierne og joints. Klokken er otte, og<br />

det var så den <strong>dag</strong>. Jeg spiser aldrig noget om<br />

<strong>af</strong>tenen, for når jeg har alt det sprut i maven,<br />

er der ikke plads til mad. Jeg har heller ikke<br />

noget som helst i køleskabet, da jeg spiser ude<br />

på værestederne hver <strong>dag</strong>. I det hele taget er<br />

<strong>af</strong>hængighedens danmark<br />

jeg ikke ret huslig. Det går ikke godt med at<br />

gøre rent, og man kan godt sige, at jeg kun<br />

bruger min lejlighed til at sove i. Jeg ved sgu<br />

ikke hvorfor, men her er ikke rart at være.<br />

Der sker jo ingenting. Jeg får også vasket mit<br />

tøj forskellige steder. I morgen <strong>skal</strong> jeg have<br />

vasket tøj på Sundholm, ellers indleverer<br />

jeg det på Kofoed Skole, som har deres eget<br />

vaskeri. Og det er jo meget dovent-befriende.<br />

For hvorfor <strong>skal</strong> jeg bruge tid på det? Jeg har<br />

sgu travlt hver <strong>dag</strong>. Jeg <strong>skal</strong> nå rundt og tale<br />

med mange mennesker, få solgt nogle aviser,<br />

nå ud på Christiania og ind på et værested og<br />

have noget mad. Men nu er <strong>dag</strong>en omme. Jeg<br />

har ikke nogen <strong>af</strong>tenritualer, og det er langtfra<br />

altid, at jeg får børstet tænder – heller ikke her<br />

til <strong>af</strong>ten. Jeg drikker bare de dér bajere, tager<br />

tøjet <strong>af</strong> og finder automatisk sengen og får<br />

ro. Jo – jeg har et ritual: Inden jeg kan få fred<br />

for den her <strong>dag</strong>, stiller jeg lige en øl klar til i<br />

morgen tidlig på bordet – men det er nærmest<br />

en instinktiv refleks! |<br />

HUS FORBI | nr. 2 februar <strong>20</strong>12 | 16. årgang | 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!