Nyt om momsfradrag ved overarbejde m.v. - Beierholm

beierholm.dk

Nyt om momsfradrag ved overarbejde m.v. - Beierholm

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere

Værdifuld viden om skat og moms

Momsfradrag for bespisning under møder mv.

Nyt om momsfradrag ved overarbejde m.v.

Bespisning i forbindelse med konkret (uvarslet) beordret overarbejde

SKAT har ændret opfattelse vedrørende muligheden for

momsfradrag for udgifter til bespisning af medarbejdere

ved konkret (uvarslet) beordret overarbejde.

I 2010 udsendte SKAT genoptagelsescirkulære vedrørende

momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser

og medarbejdere under møder m.v. i virksomhedens

lokaler. I dette oprindelige genoptagelsescirkulære afviste

SKAT, at der kunne opnås momsfradrag for udgifter

til bespisning af medarbejdere ved overarbejde.

SKAT er nu enig i, at der er momsfradrag for udgifter til

bespisning af medarbejdere i forbindelse med konkret

(uvarslet) beordret overarbejde.

I dette nyhedsbrev beskrives:

• Krav til momsfradrag ved overarbejde

• Præcisering af forrentning af tilbagebetalingskrav

• Præcisering af dokumentation for fremsatte krav.

Momsfradrag ved overarbejde m.v.

Virksomheder kan nu få momsfradrag ved bespisning af

medarbejdere i forbindelse med overarbejde - når der er

tale om konkret (uvarslet) beordret overarbejde.

SKAT har præciseret, at ved konkret (uvarslet) overarbejde

forstås overarbejde, der er varslet samme dag,

som overarbejdet skal finde sted.

Overarbejde, der er varslet dagen før eller tidligere, anses

ikke som konkret (uvarslet) overarbejde.

Følgende retningslinjer gælder for anmodning om tilbagebetaling:

• De virksomheder, hvor SKAT har færdigbehandlet anmodningen,

kan indsende anmodning tilbage til oktober

1994. Har virksomheden fået krav om konkret

(uvarslet) beordret overarbejde afvist, skal SKAT selv

af egen drift genoptage anmodningen på ny

• De virksomheder, der har fået deres anmodning stillet

i bero, vil få anmodningen behandlet efter disse nye

retningslinjer

Marts 2012-14

Moms- & afgiftsrådgiver Lone Ravnholt Jensen, lrj@beierholm.dk

• Virksomheder, der slet ikke har indsendt et krav til

SKAT endnu, kan alene fremsætte krav efter de almindelige

fristregler på 3 år.

SKAT tager af egen drift allerede afgjorte genoptagelsessager

op igen, når retningslinjerne er justeret i forhold

til tidligere genoptagelsescirkulære.

Sociale arrangementer

SKAT fastholder i styresignalet, at der ikke er momsfradrag

for udgifter til bespisning ved sociale arrangementer

i virksomhedens lokaler. Det gælder eksempelvis udgifter

til personalefester, julefrokoster samt udgifter til

bespisning ved virksomhedens jubilæum i virksomhedens

lokaler.

Forrentning af tilbagebetalingskrav

SKAT imødekommer, at renten opgøres pr. momsperiode,

selvom kravet er opgjort pr. år, når kravet vedrører de år,

hvor virksomheden ikke har pligt til at opbevare regnskabet,

og hvor virksomheden derfor har vanskeligt ved at

opgøre kravet for de respektive momsperioder.

Årets krav opdeles i lige dele svarende til virksomhedens

afregningsperioder i de respektive år.

Dokumentation for fremsatte krav

I SKATs oprindelige genoptagelsesmeddelelse fra 2010

var det anført, at virksomheden skulle kunne dokumentere

opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant

regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter

virksomhedens opfattelse kunne dokumentere kravet.

SKAT præciserer nu, at for perioder, der er ældre end 5

år, skal der også indsendes en specificeret opgørelse af

tilbagebetalingskravet.

Da bilagsmaterialet måske ikke længere foreligger for de

gamle år, vil dokumentationskravet efter en konkret vurdering

blandt andet kunne opfyldes gennem:

• Specifikationer til regnskabsmaterialet

• Mødekalendere

• Korrespondance.


Ved vurderingen af, om der er behørig dokumentation,

skal dette også indeholde en gennemgang af, hvordan

virksomheden er kommet frem til kravet for de ældre perioder.

Der skal ses på, om det er ensartede skønnede

beløb for en årrække. Hvis virksomheden f.eks. kan dokumentere

et krav vedrørende en nyere periode, kan virksomheden

ikke anvende kravet for denne periode som udgangspunkt

for tilbagebetaling for de ældre perioder.

Det vil med andre ord sige, at det ikke accepteres, at

virksomheden blot multiplicerer et års dokumenterede

krav med de resterende antal år, der ønskes tilbagebetaling

for.

Genoptagelse – nyt krav

Virksomheder, der allerede har fremsat krav om tilbagebetaling

af moms efter retningslinjerne som beskrevet i

nyhedsbrev 2010-20 - men som ikke har medtaget krav

om tilbagebetaling af moms vedrørende udgifter til bespisning

af medarbejdere i forbindelse med konkret

(uvarslet) beordret overarbejde - kan fremsætte nyt tilbagebetalingskrav.

Kravet skal fremsættes inden 19. juni 2012 for perioder

tilbage til 1. oktober 1994.

Anmodninger, som indsendes efter denne dato, er omfattet

af de almindelige fristregler for genoptagelse på 3 år.

De virksomheder, der ikke allerede har indsendt krav om

tilbagebetaling, er ligeledes omfattet af den almindelige

3-årige fristregel.

Vores opfattelse

Vi bifalder naturligvis, at SKAT har åbnet op for muligheden

for momsfradrag for overarbejde.

Men med SKATs meget restriktive holdning om, at det kun

er overarbejde, der er varslet samme dag, som det skal

udføres, vil det efter vores opfattelse være yderst begrænset,

hvor mange virksomheder der kan drage nytte

af reglen.

Kontakt din revisor

Vi består gerne med udarbejdelse og fremsendelse af tilbagebetalingskravet.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for yderligere

oplysninger

STATSAUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB

BEIERHOLM – medlem af HLB International

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2

More magazines by this user
Similar magazines